Kronens Skøder paa afhændet og erhvervet Jordegods i Danmark ...

booksnow1.scholarsportal.info

Kronens Skøder paa afhændet og erhvervet Jordegods i Danmark ...

i

Kronens Skøder

f ^^v

PAA AFHÆNDET OG ERHVERVET JORDEGODS

I DANMARK,

FRA REFORMATIONEN TIL NUTIDEN.

I UDDRAG UDGIVNE VED

L. LAURSEN

Al

RIGSARKIVET.

4^^

FØRSTE BINDS TREDJE HEFTE.

1634-1(J4S.

K ORE N HAVN.

I KOMMISSION HOS C. A. REITZEL.

«^T?»o A>

yi

^

c. er- A

! il

I

!•


Kronens Skoder

PAA AFHÆNDET OG ERHVERVET JORDEGODS

I DANMARK,

FRA REFORMATIONEN TIL NUTIDEN.

I DDDRAG CDGIVNE AF

RIGSARKIVET.

FØRSTE BIND.

1535-1648.

L. LAURSEN. f\^

• # •

KØBENHAVN.

I KOMMISSION HOS C.A.REITZEL.

18«V2.


*> S'^H^

\

København. - Bianco Lunos Kgl. Hof-Bogtrykkeri (F. Dreyer).


Forord.

Udgivelsen af et Værk om , Kronens Skøder paa afhændet og

erhvervet Jordegods i Danmark

fra Reformationen til Nutiden",

hvoraf første Bind herved forelægges Ofrentligheden , er be-

sluttet for at give Studiet saavel af en vigtig Side af Statshus-

holdningen og Rigets Finansvæsen som af Landets Lokal-

historie et fast Grundlag. Da det ikke kunde ventes, at nogen

enkelt Historiker nogensinde vilde paatage sig et saa be-

sværligt og omfattende Arbejde, medens det dog vilde være

af stor Vigtighed for Granskningen at faa det frem, maatte

det ganske naturligt tilfalde Rigsarkivet, der sidder inde med

hele det paagældende historiske Materiale, at paatage sig denne

Opgave. Der var netop i Øjeblikket en forøget Anledning

hertil, da Oprettelsen af Provinsarkiverne baad«' gjorde det

ønskeligt i disse at have et let tilgængeligt Hjælpemiddel til

at kontrollere disse Forhold og maatte forudsættes at ville

fremkalde en betydelig forøget Interesse for Lokalhistorien, der

i vor topografiske Literatur endnu lader saa meget tilbage at

ønske.

, Kronens Skoder" vil udkomme i tre Bind, svarende til

de tre Hovedafsnit i Krongodsets Historie: det første om-

fattende Tiden fra Reformationen til Christian IV"s Død, de

talrige Mageskifters Tid: det andet Udlæget af Krongods i

(iælds Betaling under Frederik III og Christian V: det tredje

endelig Doniienernes Bortsalg, især i forrige Aarhundrede.


Hvad det foreliggende første Bind angaar, da begynder

det med Reformationen, der jo statsøkonomisk har den Be-

tydning i høj Grad at forøge Kronens Gods og derved tillige

politisk at befæste Kongemagten overfor Adelen. Til Grmid

for det er lagt Rigsarkivets store Samling af Mageskifter og

Skøder, efter hvilke Uddragene ere gjorte. Disse ere siden

sammenholdte med de i Kancelliets Brevbøger indførte Breve

og supplerede derfra, naar der ingen Originaler fandtes. End-

videre ere Uddragene konfererede med Koncepterne, men da

hidsamlingen af disse endnu ikke er helt tilendebragt og der

ikke godt kunde være Tale om at gennemgaa alle de af Rigs-

arkivets Samlinger, hvor Koncepter muligvis kunde lindes, gør

Benyttelsen af disse ikke Fordring paa at være udtømmende.

De i „Topografisk Samling paa Pergament" opbevarede Origi-

naler ere ogsaa benyttede. Til at klare Tvivlsmaal har Rigs-

arkivets Samling af Besigteiser været af stor Nytte. Hvor der

mellem de forskellige Tekster har været Afvigelser af nogen

Betydning, ere disse anførte. Et Par Breve ere optagne fra

trykte Kilder, ligesom et Par Efterretninger (trykte med Petit)

om Godsoverdragelser i Haderslev Len skyldes en Jordebog

over dette Len.

Nogen Vanskelighed har det voldt at fastslaa Begrebet

Kronens Gods". Efter Reformationen kom en stor Del af

det tidligere gejstlige Gods til at indtage en Mellemstilling.

Ifølge Recessen 1536 skulde Klostre, Prælaturer og Kannike-

dømmer blive ved Magt, indtil Kongen og Raadet tog nærmere

Bestenmielse derom. Allerede i Forvejen vare dog flere af

Klostrene i Virkeligheden blevne verdslige Len, og det blev

ogsaa hurtig Tilfældet med Resten, kun Maribo og Sorø ved-

hleve i nogen Tid at indtage en Særstilling. Alt Klostergodset

er derfor betragtet som Krongods og Mageskifter mellem

Kronen og Klostre udeladte. Kapitlerne vare noget friere

stillede og vedbleve at være det helt ned til Enevældens første

Aar; men Kongen forlenede Prælaturer, Kannikedømmer og


Vikarier bort (y/, mageskiftede i stor Maalestok Kapitelsgods bort

til AdclsiiiiL'iid, samtidig med id Kronen ogsaa selv afsluttede

store Mageskifter med Ka|)illerne. Man tiar derfor ansel det

for rigtigst ni medtage baade Kronens og Adelens Mageskifter

med Kapitlerne. Paa samme Maade har man stillet sig over-

for Hospitalernes, Kirkernes og Universitetets Gods. Over-

dragelser \\\' Jus patronatus og Birkeicl til Adelen ere anførte

ganske korl. Da Værket saii'lig sigter til at oplyse Landbo-

forholdene, ere Mageskifter og Skøder, der udelukkende om-

handle Købstadgods, ikke optagne.

Medens Breve angaaende Gods i Norge kun ere medtagne,

naar der i dem tillige nævnes Gods i Danmark, ere alle Breve

om Godstransaktioner i Haderslev Len medtagne, da de fleste

af disse staa i nøje Forbindelse med Kronens Sanding af

Jordegods i Koldinghus Len og omhandle Gods bægge Steder.

Hvad Udgivelsesmaaden angaar, har der naturligvis ikke

kunnet være Tale om at medtage Jordebogsafgifterne ved de

enkelte Gaarde. Brevene ere udgivne i kort Udtog efter

Foruden: „N. N. (den med Kronen mageskiftende Mand eller

Institution) faar: ... — for: . . . ." Under Byerne nævnes saa

kun Antallet af Gaarde, Bol eller Huse; hvor kun Bondens Navn

og Afgiften nævnes er G., Bol og Hus sat i (). Naar en

Adelsmand nævnes uden Slægtsnavn, er dette tilføjet i

( ). hvis

det med Sikkerhed har kunnet bestemmes. Vidnernes Navne

ere medtagne; naar Udstederens eller Vidnernes Segl mangle,

enten fordi det aldrig har været der eller i Tidens Løb er

bortkounuet, er der sat en Stjærne foran Navnet.

Med Hensyn til Navnenes Stavcmaade har man som Hegel

fulgt de originale Mageskifter og Skoder, kun hvor Navnene

her ere stærkt forskrevne og de andre Tekster frendiyde bedre

Læsemaader. har man optaget disse. Den gande Staveniaade

er beholdt, dog med enkelte Lempelser: Fordobling af Selv-

lyd er som Regel ikke bevaret ; (lol)belt Medlyd er kun bevaret

1) mellem 2 Selvlyd i us^inmiensatte Ord og il) hvor hver


Mcdiyd høror til sin Slavclso; det stumme h bortfalder und-

tagen efter t : j i Slutningen af et Ord eller en Stavelse gen-

gives ved i; sz gengives ved s eller ss mellem 2 Selvlyd, saa

at hvert af Bogstaverne hører til sin Stavelse; z gengives i

Fornavne ved s, derimod skrives Rosenkrantz, Redtz; u, v,

w gengives ved u og v, u for Selvlyden, v for Medlyden, ITu,

ffv, ffw gengives ved fv.

De hyppigst forekommende Forkortelser ere: Bg. o: Bonde-

gaard; G. o: Gaard; H. o: Herred; S. o: Sogn; Orig, Mag. o:

Originalt Mageskifte; Sk. R. o: Skaanske Registre; Sj. R. o:

Sjællandske Registre; F. R. o: Fynske Registre; Smaal. R.

o: Smaalandske Registre; J. R. o: Jydske Registre; Udst.'s o:

Udstederens; U. D. o: Uden Dag; U. St. o: Uden Sted,

Udgivelsen af det foreliggende Bind har været overdraget

Assistent 1^. Laursen. Registret er udarbejdet af Assistent

W. Christensen ; desuden have flere af Arkivets Personale paa

forskellig Maade været Udgiveren behjælpelige.

Bindet er udgivet i tre Hefter, hvoraf det første udkom i

Januar og dot andet i December 1891.

I Juni 1892.


1 G.; HoIIjocIis Len. Thudtse 11., llorbye S. i i'tjlenqj 1 G,

Vidner: liver Vind til Thorpegaard og Axel Jul til V^olstrujj,

Sekretærer. Orig. Mag. 1012. Sj. R. 19, 2(J.S b.

27. Juli. Kbhvn. Øllegaard Pens, Enke efter Jochim

Bernovidtz til liuberggaard, f'aar: paa Laaland, Sønder H..

Thillidtse S. og By 18 G. ined 1 ode Jord og Skov til 402

Svins Olden (2 af Gaardene have hidtil .svaret en Afgift til

Thillidtse Kirke og 1 til Gurreby Kirke, hvilken Afgift herefter

skal følge Øllegaard Pens), fremdeles 8 (R. og Besigt,: 4) Gade-

huse, i Støfhye 1 G. med 1 øde Jord og Skov til IGo Svins

Olden, Vestenskouf S. i Hnndfshofrif 1 G,, Vesfenskouf By

1 G. med Skov til 20 Svins Olden — for: paa Laaland.

Sønder H,, Afninge S., THlersløf By 1 G. med Skov til 1 Svins

Olden, Søllested S. i Hør/f rh// 2 G., der hver har Skov til

40 Svins Olden. Ryde S. i Ni/bølle 3 G. , hvoraf den ene har

Skov til 20 Svins Olden, Arninge S. i Emb 1 G., i Tnjeshxs

1 G. , Gloeslund S. og By 5 G. , hvoraf 2 hver har Skov til

1 Svins Olden og 2 herefter skulle svare en Del af Afgiften

henholdsvis til Gurreby og Thillidtse Kirker, Ddumare S. og

By 2 G., der skulle svare en Del af Afgiften til Thillidtse

Kirke, og hvoraf den ene har Skov til 2 Svins Olden, Land-

kiercke S. i Alminde 1 G., Groeshafve S. og By 1 G., Vesten-

skouf S. i Læsøe 1 G.; Musse H., Maybølle S. i Hielnib 2 G.,

der hver har Skov til 3 Svins Olden, Torebye S, i Suudbije

1 G. med Skov til 10 Svins Olden; Fuelse H.. Erringløf S. i

Sielsfoff 1 G. med 1 øde Jord og 1 Hus, Oelstrup S. i Bier-

nidfs 1 G. og 1 Hus, Nebbelund S. i Bucchehaufre 1 G.,

Tordshnid S. og By 1 G.; Falster, Torckelstrup S., Ginidtshf-

wuijle By 1 Bolig med Skov til 10 Svins Olden. Vidner:

Ifver Vind til Nørholmb og Axel Jul til Volstrup, Sekretærer.

Orig. Mag. 1021. Orig, (Kongens Genbrev) i Top. Saml. p.

Perg., Laalands Sønder H., Xr. 40. Smaal. R. 5, 154 b. Kon-

cepter.

— Morten Pax til Bierre fa ar: i Jylland, Skander-

borg Len, Voer H., Synd S., Brixsfed By 1 G. og 1 Præste-

gaard, der giver en Del af sin Landgilde til Præsten. — for:

i Jylland, Skanderborg Len, Voer H., Yding S. i Saabjfe Halv-

parten af 1 G. med Skov til ('» Svins Olden: Aakier Len,

31


482 1634.

Hads H. , Xofleuf By 1 G. ; Voer H. , Verre S. , Halderup By

1 Bol. Vidner : Ifver Vind til Nørholmb og Ifver Preip, Sekre-

tærer. Orig. Mag. 10 IB. J. R. 9, 68 b. Koncepter.

30. (R. : 27.) Juli. Kbhvn. Fru Karren Sested, Enke efter

Tyge Kruse til Aastrup, fa ar: i Jylland. Galløe Len, Sønder

Hald H., Veyelby S. i Allestrup 1 G. og Herligheden af 1 Kirkfebol,

Haugerballegaards Len, Sønder Hald H., Veijelhy S. og By

2 G. og 1 Gadehus — for: i Jylland, Galløe Len, Sønder H.

i Tolstrup 1 G. : Haugerballegaards Len, Sønder H. i Veyelhy

4 G. og 1 Gadehus. Vidner: Ifver Vind til Tor]3egaard og

Ifver Preip, Sekretærer. Orig. Mag. 1014. J. R. 9, 70 b.

30. Juli. — Fru Karen Sested, Enke efter Thyge Kruse

til Aastrup, faar afAarhus Kapitel: IG. i Veilhye S. og By,

Sønder H., Jylland, — for: i Jylland, Sønder H. i Tholstrup

1 G.; Nør H. i Skinhierg 1 G. Vidner: Ifver Vind til Nør-

holmb og Ifver Preip, Sekretærer. J. R. 9, 73. Koncepter.

19. Avg. — Hr. Claus Da ae til Pvafvenstrup faar: i

Fyen, Aassum H. i Birchont 1 G. med Skov til 5 Svins Olden,

i Allerup 1 G. — for: i Fyen, Vinding H., Kiersendrup By

1 G.; Gudme H., Ure By 1 G. med Skov til 8 Svins Olden,

i Øxendrup 1 G., paa Hindsholmb i Mitschouf 1 G. Vidner:

Ifver Vind til Nørholmb og Ifver Prip, Sekretærer. Orig. Mag.

1015. F. R. 4, 40 b.

6. Sept. — Christian Grubbe til Lystrup faar:

i Sælland, Tryggevelde Len, Kongsted S. og By 1 jordegen G.,

i Skoufthorup 1 G. med Skov til 20 Svins Olden — for:

i Sælland , Stafvens H. i Strøby 1 G. , i Tommestrup 1 G.

Nykiøbings Len i Onsløuf V2 G., hvoraf Kronen har den anden

Halvpart, med Skov til 12 Svins Olden. Vidner: Ifver Vind

til Torpegaard og Verner Parsberg til Søedal, Sekretærer, Orig.

Mag. 1016. Sj. R. 19, 286.

— Jost Høg til Giorsløf faar: i Sælland, Stefns

H., Holtug S. og By 1 G., der giver sin Skyld til Kirken, i

Raahye 1 G., der giver sin Skyld til Magleby Kirke, — for:

i Sælland, Dalby S. i Eode 2 G., der give deres Skyld til

Dalby og Egede Kirker og have Skov til 10 Svins Olden.

Vidner: Ifver Vind til Torpegaard og Erick Pors til Ølingsøe,

Sekretærer. Orig. Mag. 1017. Sj. R. 19, 284.

;


1G34— 35. 483

27. Sept. Kbhvn. Hilleboio Pors, Enke efter Niels

Gaas til Hiortholni, faar: paa Langeland, Fodslet S. og By

4 G., 1 Hus og :JG., der tilhøre Stiftets Tjenere, — for: paa

Langeland, Xørrf H., Tullebølle S. i Lidsemose 2 G., i Locke-

hye 2 G., hvoraf den ene har Skov til


484 1635.

med Skov til 24 Svins Olden, 1 G., kaldet Bierte. Vidner:

Ifver Vind til Torpegaard og OUuf Brochenhus, Sekretærer.

Orig. i Top. Saml. p. Perg., Tyrstrup H. Nr. G. J. R. 9, 100.

26. Marts. Kolding. Gavebrev til Sognepræsteembedeti

Hie (Hr. Jens Christensen) paa 3 Boliger i Tou-

strnp. Hoer S.; dog forbeholder Kongen sig Stedsmaal, Sage-

fald og deslige samt den aarlige Landgilde. J. R. 9. 110.

24. April. Kbhvn. Hr. Claus Daae til Rafnstrup fa ar:

i Fyen, Odensegaards Len, Aasum H.. Fraude S. og By 3 G.,

hvoraf den ene er en Kirkegaard, af hvis Landgilde en Part

skal følge Allerup Kirke og Præst, — for: i Fyen, Odense-

gaards Len, Lund H. i Nonqj 1 G., i Gobstrnp 1 G. Vidner:

Ifver Vind til Torpegaard og Olluf Brochenhus, Sekretærer.

Orig. Mag. 1023. F. R. 4, 54.

25. April. — Hr. Palle Rosenkrans til Krenkerup

faar af Almindeligt Hospital i Xykiøbing (paa hvis

Vegne Kongen handler): paa Laaland, Fuelsc H. i Bødhye

3 G. med Skov til 3 Svins Olden og 1 Gadehus, i Hyltofte

1 G. med Skov til 3 Svins Olden, i Bøsserup 1 øde Jord,

kaldet S. Jørgens Ager. i TJiaanq) 1 G., i Erringshf 2 Gade-

huse, i Gierringe 1 G., i FuUebecJi 1 G., i Veilehye 1 Gadehus,

i Bto'tsøe 1 Gadehus ; Musse H. i Langed 1 G., i Handermølle

1 G., i Siindhye 1 G. med Skov til 3 Svins Olden, i TJiorre-

bye (R. har fejlagtig Hørreby) 1 G. med Skov til 2 Svins

Olden, i Vester UsJøf 1 G. med Skov til 4 Svins Olden;

Sønder H. i Gludshinde 1 G., i Gurrebye 1 øde Jord, i Hogerbye

1 G., i lllerslef 1 G., Vesterborig S. i Vedbye 1 G. —

for: paa Falster i Thaarup 2 G., hvoraf den ene har Skov

til 2 Svins Olden, og 2 Huse, i Grimelstrup 1 G. og 1 Hus,

i Lillebrende 1 G. med Skov til 30 Svins Olden, i Øster Kip-

pinge 1 G., i Egense 1 G., i Norre Ørsløf 1 G., i SiUestrup

1 G., i Gundersløfmagle 1 G. Vidner: Ifver Vind til Thorpe-

gaard og Olluf Brochenhus, Sekretærer. Smaal. R. 5, 164 1).

Koncepter.

19. Avg. — Palle Urne til Bontoft faar: i Skaane.

Landtskrone Len, Fers H. i Thierebye 3 G. — for: i Skaane,

Landtskrone Len. Fers H., Ilstrup S. og By 1 G., i Klandbye

2 G., der hver har Skov til deres egne hjemmefødto Svin.


1635. 485

hvilken Skov for hvers Vedkommende kan rej,Ties Ul 10 Svins

Olden, i Laxemed 1 G. Vidner: (Jluf Brockenhus til X. og

ItVer Krabbe Moggenssen til Vegholmb, Sekretærer, Orig. Mag.

1020. Sk. R. 5, 130 b.

21. (Kongens Genbrev: 22.) Avg. Kbhvn. Frand.s Locke

til Ofvergaard faar: i Jylland, Droningborg Len, Roxe H.,

Hallandshierfj By 4 G., paa llallandsbierg Mark 2 Tredjedele af

Ambde.s Jord, hvoraf en af Kronens Tjenere i Boved har og fremdeles

skal beholde den tredje Tredjedel, 1 Gadehus, TJiøslexf By

3 G. — for: i Sælland, Vordingborg Len, Baar.se H., Sneserød

S., Store litittiiHjeVjy 3 G., hvoraf de 2 have Skov henholdsvis

til 100 og 40 Svins Olden; Roschildegaards Len, Voldborg H.»

Lymjhye S. og By 3 G.; i Jylland, Droningborg Len, Nørre

Hald H., Glind.strup S., Handeste By 2 G., i samme

H., Horn-

heck By 1 G. Vidner: Ifver Vind til Nørholmb og Christian

Sinclar til Sinclarsholmb, Sekretærer. Orig. Mag. 1027. Orig.

(Kongens Genbrev) i Top. Saml. p. Perg., Rougsø H. Xr. 15.

J. R. 9, 134.

21, Aug. — Otte Kaas til Xandriip faar: i Jylland,

Haldts Len, Mors Nør H., Flade S. og By 9 G. med de Gade-

huse, der ere byggede paa samme Gaardes Grund, 1 Bol, i

Nanderup 1 Bol , i Bierbije 1 G. med de Gadehuse , der høre

til samme, — for: i Jylland, Varsyssel, Skadts H., Giddafj(jer

S. og By 3 G. og 2 Bol, i Frokier 1 Bol, Hostrup S., Selhorg

By 3 G. og 1 Bol: Mors Xør H.. Kaarbye S. i AVs- 1 G, og

2 Halvgaarde, i Bierhij S. og By 1 G.: Sønder H., Øring S.

og By t G. Vidner: Ifver Vind til Torpegaard og Olluf

Brochenhus, Sekretærer. Orig. Mag. 102S. J. R. 9, 156 b.

24. Avg. — Birgette Mur mand til Bontofte faar: i

Skaane, Alboe H., Fuldstoft S. i Botofte 1 G. med Surskov til

Gærdsel og Ildebrændsel — for: i Skaane, Engelsted H., Engel-

strup By 2 G. og 2 Gadehuse. Vidner: Ifver Vind til Torpegaard

og Olle Brochenhus. Sekretærer. Orig. Mag. 1029. Sk. R. 5. 134.

2 Sept. — Skøde til Mickel Bundsted, Remsnider

i Hilleroed, paa 1 Sfgkke Jord ved Sorfedand) og op til den

store Mose, som ligger derved; han skal være pligtig at om-

sætte det med et Stengærde eller indelukke det med en Grøft.

Sj. R. 19, 325.


48G

1635.

2. Sept, Kl^hvn, Fru Sophia S t a fv e r s c h o u f til Synder-

schouf, Otte Kruses Enke, faar af Riber Kapitel (paa hvis

Vegne Kongen handler): i Jylland, Skadts H., Nebel S., Hijgum

By 4 G. — for: i Jylland, Vester H., Billom S. BiUom-

gaard, BiUom By 1 G. og 1 (Bol); Skadts H., Gulagger S. i

Jegsmmxh 1 G. ; Slaugs H., Vorhasse S. og By 2 G. J. R. 9, 155.

3. Sept. — Hr. Jørgen Urne til Alslef faar: i Ros-

kilde Len i Kierche Hvalsøe 1 G. med Skov til ;24 Svins Olden,

i Nørre Hvalsøe 2 G., hvoraf den ene har Skov til 4 Svins

Olden, — for: i Roskilde Len i Kalshind 1 G. med Skov til

1 SAins Olden. Vidner: Ifver Vind til Thorbegaard og Oluf

Brochenhus, Sekretærer. Orig. Mag. 1030. Sj. R. 19, 326.

— Christian Normand til Ølstedgaard faar: i Fyen,

Salling H. , Ølsted By 1 G. med Skov til 5 Svins Olden —

for: i Fyen, Skamb H. i Skamhye 1 G., Thaarup By 1 G.

Vidner: Ifver Vind til Thorpegaard og Ifver Krabbe til Veg-

holmb. Sekretærer. Orig. Mag. 1031. F. R. 4, 61.

13. Sept. — Sivort Urne til Raarup faar af Roeds-

kil Kapitel (for hvilket Kongen handler): i Sømme

H.,

Fløng S. og By 6 G, og 3 Gadehuse — for: i Thune H..

Jersig S. og By 3 G., i Schiendsvedlille 1 G., i Ørested 1 G.

med Skov til 10 Svins Olden og 5 Gadehuse. Vidner: Ifver Vind

til Thorpegaard og Oluf Brochenhus, Sekretærer. Sj. R. 19, 339.

17. Sept. — * Gabriel Kruse til Hiuleberg faar: i

Skaane, Bierre H. 1 Stykke Engjord paa 2 Læs Eng, som

ligger ved Udst.s Hovedgaard Engeltofte og har tilhørt Præsten

i Barchagger og Rebelberch Sogne, — for: i samme H. og S.

1 Eng, hvorpaa kan høstes 2 Læs Hø, og som ligger sønden

for i Dalsengen og har hørt til Toftekulle, hvilken Eng ud-

lægges til Kongen paa ovennævnte Præsts Vegne. Vidner:

Ifver Vind til Torpegaard og *011uf Brochenhus, Sekretærer.

Orig. Mag. 1031 b. Sk. R. 5, 139.

25. Sept. — Gavebrev til Sogn epræste embedet i

Bøufling (Hr. Christen Christensen Giødstrup, Sognepræst) paa

2 Stykkor Eng, kaldede Ofverheal og Nederheal, som ligge til

Bøufling Kirke, samt Fjerdeparten af 1 Kronbol, kaldet Honssøer,

foi- en billig Fæste og den sædvanlige Afgift. J. R. 9, 141 b.

14. Okt. Klthvu. Gavebrev til Ilendrich Rosen-


mejor, borgci- i Kiøbenhafri,

1635. 4«7

paa Brede Mølle, Lyndbye S„

Sockelunds H., med tilliggende Ejendom; naar han ikke bruger

den til al lave Krudt paa, maa han bruge den til at male

Mel og MalL paa, endvidere maa han anrette en HesteinoUe.

som dog alene maa bruges til Krudt; han skal svare sæd-

vanlig Landgilde og Skat. Sj. H. 19, 360 b.

1 5. Okt. Kbhvn. Gavebrev til samme paa Fidlecads Mollf

med tilliggende Ejendom; han skal opsætte god Bygning der-

paa og svare sædvanlig Landgilde og Skat, han selv skal ikke

svare nogen Indfæstning, men ellers skal der, hver Gang

Møllen gaar i Arv, svares 50 Speciesdlr. i Stedsmaal; da der

kun er ringe Jord til Møllen, henlægges der 1 G. i Lyndbije

dertil. Sj. R. 11), 362 b'.

2. Nov. — Hr. Tagge Toett Andersen til Duegit

faar: i Skaane, Lugge H., Hesselunde S. 1 G., kaldet Kille-

gaarden , Egbye S. , Vallehierg By 1 G. — for: i Skaane,

Helsingborg Len, Lugge H., Raads S. i Ørhi/e 1 G.. Moerup S.

i Tolderup 1 G.; Malmøchus Len, Espe By 1 G. Vidner:

Ifver Vind til Torpegaard og Ifver Krabbe til Vegholmb,

Sekretærer. Orig. Mag. 1032. Sk. R. 5, 146.

30. Nov. Odense. Niels Friis til Krastrup faar: i

Nørrejylland, Olborighus Len, Slet H., Salling S. (i) Bryndumh

9 G., af hvilke 1 er en Selvejergaard , og 3 Gadehuse, Fleis-

borig S. i G(dter 2 G., i Lille Sionq) 1 G., Smach Mølle og

KilUs Aalegaard med tilliggende Fiskeri — for: i Nørre-

jylland, Huornum H., Grafløf S. i Fløe 2 G., Voxlef S. i Ba>f.

sfriq) 1 G.; Slet H., Biørnsholmbs S. i Nesbye 1 G., UUis S.

og By 1 G., Kvornumb S. og By Kvornnmhgaard, Habrov S.

i Jeliestrup 1 G., Vindbles S. og By 1 G., Ovdrup S. og By

1 G., Nesborrig S. i Tolstrup 1 G., Aars S. (i) Vester Orsfruj)

1 G., Vester Ovstrup Mølle og 1 Gadehus. Vidner: Ifver Vind

til Torpegaard og Vincendts Bildt til Næs, Sekrehvri^r. Orig.

Mag. 1033. J. R. 9, 145 b.

6. Dec. — Gavebrev til Balle Præstegaard paa

Bredsted Kirkes Jorder, som ere: 1 Eng i Bafniug Mark.

' Li^'e foran er indfort et Brev af 14. Okt.. dei ikke omtaler (iaarden

i Lvnirhv. men ellers indehoUler ile samme Hestenimelser om Mollen.


488

1636.

kaldet Øster Krag, 1 Toft paa Bulle Mark vesten for Sten-

gryde, kaldet Karris Toft, Kirkeagrene paa Lunds Mark imod

Rafning, som ere 1 Ager ved Soelris, 1 Stykke Jord sydøst

for Lmid, kaldet C4rønsig, og 2 Agre; 1 Jord og 1 lille Eng

paa Balle Mark , kaldet Kattelgreen , 1 Otting af Bredsted

Kirkejord over al Balle Mark med 1 Toft, Tredjeparten af

nogle Kirkejorder nedenfor Bredsted Kirke og de 2 andre

Parter, der nu ere bortfæstede til 2 Mænd i Stensgaard, saasnart

de blive ledige, med mindre disse Jorder fra gammel

Tid ere givne fra bemeldte Gaard til Kirken; endelig 1 lille

indelukket Toft med 1 Boishus vest for Bredsted Kirke.

Til Gengæld skal Præsten holde den ugentlige Fredagsprædiken

som hidtil og forsyne Kirken med Brød og Vin. J. R.

9, 153.

1636. 2. (R.: 6.) Jan. Haderslev. Jørgen Kruse til Hier-

midtslefgaard faar: i Jylland, Kalløe Len, NørH., NlmbtoftS.og

By 1 G. med Skov til 24 Svins Olden og 2 Gadehuse ; Sønder

Hald H., Maria Maydelene S. og By 1 G., 1 øde Jord og

1 Gadehus, i Pindstrup 1 G., i Atterup 2 Bol, hvoraf det

ene har Skov til 2 Svins Olden, og 1 Gadehus — for: i Jyl;

land, Kalløe Len, Sønder H., Thistnip S. og By 1 G., Liung-

hije S. og By 2 G. Vidner: Ifver Vind til Thorpegaard og

Oluf Brochenhus, Sekretærer. Orig. Mag. 1034. J. R. 9, 171.

6. Jan. — Ernst Normand til Selsøe faar af Assens

Kirkes Jorder i Bierre H. i Jylland: den norderste

Ager, som er 12 Favne bred og 230V2 Favn lang, den søn-

derste Ager, som er 9 Favne bred og 262 Favne lang, 1 Ager

ved Ofverbye, som er 7 Favne bred og 360 Favne lang, og

1 lille Stykke „vaagt" Eng ved Enden af samme Ager, hvilket

er 7 Favne bredt og 120 Favne langt og omtrent kan bære

1 Læs Hø, — for: i Bierre H. ved Langkier Stenbro 1 Ager,

i samme Herred 8 Agre og Jorder. Vidner: Ifver Vind til

Torpgaard og Ifver Krabbe Mogensøn til Vegholm, Sekretærer.

J. R. 9,


165. Koncepter.

Ernst Normand til Sielsøe faar af Assens

Præs te gaard s Jorder i Bierre H. i Jylland: 1 Ager paa

Palscjaurd Mark, som er 8V/2 Favn bred og 250 Favne lang,

1 Ager imellem bægge Vejene, som er 3^2 Favn bred og


lOG' 2 Favn lang, og 1 Ager, der støder op til Langkierd og

er 5 Favne bred og 139 Favne lang, — t(jr: i Bierre H.

C) Jordstykker, hvoraf de 4 ligge ved OlVerbye. Vidner: Hver

Vind til Toi-pgaard og Ifver Krabbe Mogensøn til Vegholm,

Sekretærer. J. R, 1), 107 b. Koncepter.

i). Jan. Haderslev. Ernst Nor mand til Selsøe faar

af Kaarup Kirkes Ejendom: i

Jylland, Bierre Fl. 4 Agre

paa FaUynards Mark, nordon for Palle Ciraais Fald, hvilke ere

II Favne i Bredden og 170 Favne i Længden, — for: i

Vri(/.sted 1 Bol med 4 Jordstykker, som høre dertil. Vidner:

[fver Vind til Torpgaard og Ifver Krabbe til Vegholm, Sekre-

tærer. J. [{. y, 1(*)9 b. Koncepter.

18. Febr. — Thønne Friis til Heselager faar: paa

Langeland, Lindelse S. 1 G., kaldet lleboUe, Vester Fulsbølle

S. '2 G., kaldede Vei^terhy og Maylehy , Hamblede

S. i Leytf-

bølle 1 G. og Vb af Bnisyaard — for: paa Falster i Karlehy

1 G. med Skov til 6 Svins Olden, i Raaedt 1 Halvgaard, i Xes

1 (G.). Vidner: Ifver Vindt til Nørholmb og Vincendts Bildt

til Næs, Sekretærer. Orig. Mag. 1035. F. R. 4, 70.

14 April. — Sognepræsteembedet i Jelling (Hr.

Jørgen Pedersøn), der har faaet udlagt I G. i Jelling S., Kou-

halle By i Stedet for den Annexpræstegaard i Hofre S. og By,

som Kongen bortskiftede til Johan Brockenhus til Lerbeck.

faar saa mange Skpr. Korn aarlig, som den modtagne G. er

ringere paa Landgilde end den afstaaede, af det, som Jelling

Bymænd yde af 1 øde Jord, kaldet Stiufsmarck; med Tienden

vedbliver det at være som før, saa at Præsten faar hele

Tienden af Gaarden i Ilofre. medens Gaarden i Rouballe yder

sin Tiende treskiftes til Kronen, Kirken og Præsten. J. R. 9.

179. Kone.

10. Maj. Kbhvn. Hr. Axel Arenfeld til Basnæs faar

af Præsten i Ilofve S. (for hvem Kongen handler): i Flache-

berg H. , Thierebye S. i Lundbye I G. — for: i Flache-

bery H., S. og By i G. Vidner: Ifver Vind til Nørholmb

og Ifver Krabbe Mogonson til Vc^liolinb, Sekretærer. Sj. R.

19, 393.

1(). Maj. — Ofve Giede til Thomerup faar: i Var-

bierg Len. Daxaas S. o (I., kaldede K1i'f\ h'or, Oyierde,


490 1636.

Brøderød og Ottersøe, hvoraf de 4 sidste hver har Skov til 20

Svins Olden, i Holdt 1 G., i Siø 1 G. med Skov til 25 (Or.M.: 35)

Svins Olden, 1 G., kaldet VaUershogierde, med Fællesskov til 25

Svins Olden, 1 G., kaldet Aas, med Fællesskov til 20 Svins Olden,

1 G. , kaldet Scharøedt , med Fællesskov til 10 Svins Olden,

hvilket Gods har tilhørt Hallands Laugstol, — for følgende

Gods, der udlægges til Kongen paa Hallands Laugstols Vegne

i Nørrehalland, Aas By Kullegaard med Fællesskov til 2 Svins

Olden; Sønderhalland , Qvidbølle*S. 2 G., den ene kaldet

Thrnnderup , den anden KidJe, Refvinge S. 2 G., kaldede

Brenderup og Fodstrnp (R. : Lodstrup), Sindrumb S. 2 G.,

kaldede Ondsøe og Hedegaard, Aasted S. Hahieregaard , Thorup

S. 2 G., der kaldes Ofvergaardlog Tliommeralt (R. : Lhom-

nieralt) og hver har Fællesskov til 40 Svins Olden, Vagnøe S.

1 G. , kaldet Thierttp ; Lavholmbs Len 1 G. , kaldet Lyhye.

Vidner : Ifver Vind til Nørholmb og Ifver Krabbe til Vegholmb,

Sekretærer. Orig. Mag. 1030. Sk. R. 5, 159.

22. Maj. Kbhvn. Otte Brahe Pedersen til Torbenfeld

faar: i Sælland, Holbechs Len, Tudse H., Skomstrup S. i

Bennehoe 6 G. og 1 Gadehus, Juderup S. i Torneved 2 G.,

Halvparten i 1 G., og 4 Gadehuse — for: i Sælland, Kalling-

borg Len, Ars H., Røerby S. i Kierehye en Part i 1 G., 1 G.

og 1 øde G.; Skippings H., Føldsløf S. i Algestrnp 1 G..

Seresløf S. i Snertinge 1 G. Vidner: Ifver Vind til Torpe-

gaard og Ofve Bielche til Øesteraad, Sekretærer. Orig. Mag.

1037. Sj. R. 19, 403.

— (R.: 23.) — Jomfru Anne Sested faar: i Jyl-

land, Sønder H., Redsted S. Sindhieriggaard , Sindbierig By

10 G., hvoraf 1 tillige giver Skyld til Redsted Kirke, Sindbierig

Møllejord, som tidligere har ligget til Møllen, der nu

skal have været øde i 30 Aar, og 3 Gadehuse — for: i Jyl-

land, Sønder H., Veyerslef S. Vihltsgaard, Vildts By 3 G.,

hvoraf 1 tillige giver Skyld til Ullerup, 1 Bol, der giver Skyld

til Ullerupgaard, og 1 Gadehus; Nørre H., Thødtsøe S. og By

1 G. og 1 Gadehus, Jørsbye S. og By 2 G., hvoraf den ene

giver sin halve Skyld til Otte Kaas, Bierbye S. 1 G., kaldet

Gulleru]}^ Solbierig S. i Medel Jolbye 2 G.; Sønder H., Bli-

strup S., Ewb By 1 G., Karbye S. (1 G., kaldet) Nes, der

:


10:jO.

giver Skyld til Hald o;^ lil Fru llolvig Kaas, i Øriiifj 1 Bol.

Vidnor: Ifver Vind til Thorpegaard og Erich Juel til Hundes-

bech, Landsdommer i Nørrejylland, Orig. Mag. 1038. J. l\.

9, 190. Koncepter.

4'.>1

23. Maj. Kblivn. Hver Vind til Nørholm faar: i Nyborg

Len, Vinding 11.. Thoryvp By 1 G. — for: i Nyborg Len.

Gudme H., Syndingc By 1 G., kaldet Inipehafre. Vidner:

Olluf Brokenhus og Vincendts Bildt til Nes, Sekretærer. Orig.

Mag. 1040. F. R. 4, 7G b.

— Christoffer Steensen til Grimbstedgaard faar:

paa Laaland, Halsted Klosters Len, Nørre H., Sandbye S. i

Hoijsmarch 7 G., hvoraf 3 hver har Skov til 5 Svins Olden.

3 hver til 3 Svins Olden og 1 til 2 Svins Olden, 1 giver til-

lige Skyld af Vachis Jord, endvidere 1 Fællesskov, kaldet Lind-

skov, takseret til 10 Svins Olden, 4 Gadehuse, Kiøbeløf S. i

Tierehye 1 G. med Skov til 2 Svins Olden, i Skoufsbølle 1 lille

0, kaldet VendshoJm , —

for: paa Laaland, Halsted Klosters

Len, Nørre H., Birket S. i Thorrige 5 G. med Skov til 139

Svins Olden, 2 Huse, i Birl-et 1 G., Halsted S. i Noerhimh

1 G. med Skov til 3 Svins Olden, 1 Bol, Horselunde S. i

Nyhøtte 2 G. med Skov til 10 og 8 Svins Olden og 1 Hus,

Kiøbeløf S. i Vesterboe 1 G. ; Halsted Klosters Len, Sandhye S.

og By 1 G. Vidner: Ifver Vind til Thorpegaard og Ifver

Krabbe Mogensen til Veghollumb, Sekretærer. Orig. Mag. 1039.

Smaal. R. 5, 174.

— Niels Krag til Trudsholmb faar paa sine Søstres,

Ellene og Anne Krag til Glumbstnip, og deres Arvingers

Vegne: i Jylland, Mors Sønder H. . Hvidberrj S. og By 1 G..

der ligger under Halds Len; Dueholmbs Klosters Len, Hvid-

berg S. og By 2 G. og 1 Bol med de Gadehuse, der høre til

samme G. og ere byggede paa deres Grund, — for følgende

af ovennævnte Søstres Jordegods: i Halds Len, Mors Sonder

H. i MoHeriip 1 G.; Dueholmbs Klosters Len i Loderup 1 G..

Blistrup S., Em By 1 G., i Faanip 1 Bol, paa Mors i samme

H., ØriHc/ S. og By Halvparten i 1 Bol. Vidner: *Ifver Vind

til NøHiolmb og Olluf Brockenhus, Sekretærer. Orig. Mag.

1041. J. R. 9, 195 b.

— Anne N i o 1 s d n 1 1 o r . Enke efter Niels Andersen i


492 1636.

Varde, der har fæstet 1 af Ribe Kapitels Gaarde og V'2 Kron-

gaard, kaldet Hiehoe, Jandrup S., Vester H. , Ribberhus Len,

faar Løfte om, at hun, hendes Børn og Arvinger altid niaa

beholde samme Gaarde under Kronen og Kapitlet imod den

sædvanlige Afgift, og at de ikke skulle bortskiftes derfra til

andre under daglig Trældom. J. R. 9, 198 b.

25. Avg. Kbhvn. Otte Skel til Katholmb faar: i

Nørrejylland, Mors Sønder H., FrøsIøfS. og By 11 G., af hvilke

de o hidtil have givet deres Byglandskyld til Frøsløf Kirke,

2 Gadehuse, i MøUerupdaJ 1 G. — for: i Nørrejylland, Mors

Nørre H. , Bierbye S., Gullerup By 1 G., Bierhye S. og By

1 G., Eierslef S. i Vester Hunderup 2 G., Eierslef By 1 G.,

1 Bol og 3 Gadehuse : Sønder H. , Blistrup S. , Em By 1 G.,

Øring S. og By 1 G., Ovtrup S., Fiellerslof By 1 G. og 1 Bol,

Tehrlng S. og By 1 G., hvilke 4 sidstnævnte Gaardes Byg-

landskyld skal betales til Frøsløf Kirke. Vidner: Ifver Vind

til Nørholmb og Ifver Krabbe Mogensen til VeghoUumb, Sekre-

tærer. Orig. Mag. 1042. J. R. 9, 203. Koncepter.

28. Avg. — Ifver Vind til Nørholmb faar af Riber

Kapitel (paa hvis Vegne Kongen handler): i Jylland, Lundenes

Len, Øster H., Hodde S. og By 2 G. — for: i Jylland, Schads

H., Øsse S. 1 G., kaldet Helleguard, i Hieagger 2 G. Vidner:

Ofve Jul og Jørgen Rosenkrantz. J. R. 9, 209 b. Koncepter.

12. Okt. — Malte Juel til Giesinggaard faar: i

Skaane, Christianstads Len, Giers H., Sønderslaf By 11 G.,

i Snatterup 1 G., i Aagerup I G., i Goerøedt 1 G. ; til Søndersløf

er der Skov til 30() Svins Olden og til Aagerup til 100 —

for: i Skaane, Ghristianstads Len, Villands H. i Fielchinge

1 G., i Haasløf 1 G., i Gurie \ G., i Herrestad 2 G., i Huorne

1 G., i Opmand 1 G. med Skov til 5 Svins Olden, i Archel-

stnip 1 G. med Skov til 15 Svins Olden; Giers H. i Lorup

1 G. med Skov til 309 Svins Olden, i Nør Miønes 1 G. med

Skov til 25 Svins Olden. Vidner: Ifver Vind til Nørholmb

og Ofve Bielche til Øesteraad, Sekretærer. Orig. Mag. 1044.

Sk. R. 5, 170.

— Uldrich Christian Gyldenleve til Schienderup

(Mageskiftet er paa hans Vegne beseglet af hans Værge, Sten

Bilde til Kiersgaard) faar: i Fyen, Odensegaards Len i Kier-


UVMk

41K-5

tinge 1 G. og ^ Huse paa Gaardeiis Grund, 1 Bol og o G..

i HundsUjf 1 G. inod Skov til 12 Svins Oldon — for: i Fyen.

Odensegaards Len, Lunde IL. Linidc V>\ 1 G.: Skam H, i

Beideslef 1 G., i Klinte 1 G.; Skoufljye 11. i FavHtrup

'1 G.,

i Vtjrslef 1 G., Skanibye S. i Ollerup 1 G., Harslef S. i

Gammelhye 1 G. Vidner: Ifver Vind til Nørlioliidi og Give

Bielche til Øestcraadt, Sekretærer. Orig. Mag. lO«. F. li.

4, 84 b.

13. (R.: 12.) OkL Khlivii. Hendrick Kommel til

Bekeskov faar paa sin Søsters, Jonilru Lene lioniniels, og

hendes Arvingers Vegne: i Skaane, Froste H., Hørhije S. 1 G.

og 1 jordegen Bg. — for: i Skaane, Froste H., Espinge S. i

Benenip 3 G., hver med Fællesskov til 15 Svins Olden. Vidner:

Christen Skeel til Bangsbo og Gabriel Laxmand til Frøslof.

Sekretærer. Orig. Mag. 1045. Sk. R. 5, 172 b.

21. Okt. — Hr. Jørgen Urne til Alslef faar af Ros-

kild Kapitel (paa hvis Vegne Kongen handler): i Sælland.

Voldborg H., Hralsoe S. 1 G. med Skov til 25 Svins Olden:

Faxe H., Alslef S., TJtOfjenip By en Part i 1 G. — for: i

Merløse H., Søstrup S. og By 1 G.; Ramsøe H. i Reinmanh

1 G. Vidner: Ifver Vind til Nørholmb og Oluf Brochenhuus,

Sekretærer. Sj. R. 19, 444 b.

25. Okt. — BorckerRuedtil Sebyegaard faar: paa

Laaland, Aalholmbs Len, Nørre H., Uttersløf S. i Bischohshalle

1 (G.), der tillige giver Skyld af 1 Vænge og har Skov til 12

Svins Olden, i Kastagger 1 (G.), der tillige giver Skyld af et

Gaardvænge og har Skov til 2 Svins Olden; Haldsted Klosters

Len i Schalckenes 1 G. med Skov til 3 Svins Olden, Vraa-

gaard med Skov til 40 Svins Olden, Uttersløf S. i Bischobs-

balle 2 (G.), hvoraf den ene giver Skyld til Uttersløf Kirke og

til rialdsted Kloster, med Skov til U Svins Olden, og 1 Ager

til Uttersløf Degnegaard — for: paa Laaland, Aalholmbs Len.

Fuelse IL, RingsehoUe S. og By 2 (G.); Haldsted Klosters

Len, Sonder H., Glushtuds S. og By 1 G., i SiuHchebge 1 (G.),

i Ullershf 1 (G.), som skal svare en Del af sin Skyld til

Uttersløf Kirke, Ryde S. i Xi/ebolle 1 G., i Tharrebye 1 G. med

Skov til 20 Svins Olden, 5 Skpr. Bygsaaland i Lillemark, der

tilhorer I Bd. i Bischobsballe. men nu udlo'gges til Utterslof


494 1636.

Degnebolig. Vidner: Ifver Vind til Nørholrab og Jørgen

Rosenkrandtz til Rosenholm, Sekretærer. Orig. Mag. 1048.

Smaal. R. 5, 179.

37. Okt. Kbhvn. Hr. Tage Tott til Erichsholmb faar af

Lunde Kapitel (paa hvis Vegne Kongen handler): i Skaane,

Onse H. , Stihaufve S. i VerUnge 1 G. — for: i Skaane,

Giønge H., Hestvede S. og By 1 G. med en lille Bækmølle og

Fællesskov til Gaardens egne Svin. Sk. R. 5, 176.

28. Okt. — Olluf Pasberg til Jernit faar: i Jylland,

Hovelbierg H., Hafrum S. og By 1 G. med Skov til 6 Svins

Olden og 1 jordegen G. med Skov til 18 Svins Olden, paa

Hafrum Mark nogle smaa Stykker Jord, som kaldes Ulsjord

og tilhøre Hr. Bertel paa Samsø og hans Søskende, der skulle

have deres Bonderettighed uforkrænket, Schiød S. og By 2 G.

og 1 Gadehus — for: i Jylland, Sønderløng H., Nørbeg S.

og By 4 G. Vidner: Ifver Vind til Torpegaard og Olluf

Brochenhus, Sekretærer. Orig. Mag. 1049. J. R. 9, 220.

29. Okt. — Sognepræsteembedet til Kiølstrup

Sogn (Hr. Pouel Bager) faar: i Kiølstrup S. i Ladhije 1 øde

G., hvoraf Kronen dog forbeholder sig Højheden, — for: i

Kiertinge 2 G. F. R. 4, 117.

6. Nov. — Hans Jørgensen i Grønnehafve faar: i

Aadts H. ved Nykiøbing 1 Kronens Grund, kaldet Grønnehafve,

som er en Selvejerhave, og 1 Stykke Overdrev til 3 Svins

Olden, liggende ved samme Jordsmon, hvilke Jordstykker maa

høre under Nykiøbing By, efterdi det kun skal være en lille

Have, og den skal have Gærder tilfælles med Borgerne i Byen,

— for: i Draxholm Len, Hønsinge By 1 Selvejergaard. Vidne

Hendrich Pedersøn i Ghristiansstad. Orig. Mag. 1050. Sj. R.

19, 456.

21. Dec. Antvorskov. Christopher Pax til Rask

faar: i Jylland, Skanderborrig Len, Vaaer H. og S. i Hcdle-

rup 1 G., Siønd S. i Brigsted 1 G. — for: i Jylland, Skander-

borrig Len, Yding S. i Saahije Halvparten af 1 G., hvoraf

Kongen ejer den anden Halvpart, og som har Skov til 6 Svins

Olden, Ørritslef S. i Tvingstrup 1 G. med den Jord, som skal

være tagen derfra og gjort til 1 Bol, hvilken Jord nu igen skal

følge Gaarden uden videre Landgilde, i Serritslaf ii Bol. Vidner:

:


163G-37.

4-05

*Ifver Vintl til TliaaiLi|)(;gaar(l og Christian Sinclar til Sindars-

holm, Sekrotæier. Orig. Mag. 1051. .).[{. *J, '2'.ii\). Koncepter.

22. Dec. Antvorskov. Otte Braho til Nosbyeholiiib faar: i

Sælland, iiolbechs Len, Merløse M., Muncke Bierrebye .S.,

Eschlldstmp By 2 G. med Skov til 8 Svins Olden; Ringsted

Len, Tybierrig H., Tiufvelsø S. og By 1 G. ; Andtvorskov Len,

Merløse IL, Tersløse S., Attenip By 3 G. — for: i Sæl-

land, Kallingborg Len , Arts H., Udbye S. i Kielleklinte 2 G.

Antvorskov Len, Løv H., Nordrup S., Huse Herrestmp By

1 G. med Skov i Overdrevet og i Vangene til GO Svins Olden;

da Otte Brahe har 1 Enemærke i Kongens Vildtbane. der

støder til sidstnævnte Gaards Grund, forpligter han sig til at

afstaa Kongen al Jagten paa samme Enemærke; Ringsted Len

og IL i Tierrehije 1 G. (Kongens Genbrev: l|øde G.). Vidner :

Ifver Vind til Nørholml) og Ofve Juel til Rechergaard, Sekretærer.

Orig. Mag. 1052. Sj. R. 19, 465 b.

24. Dec. — Hr. Oluf Pasbierg til Jernet faar af

Aarhus Kapitel (paa hvis Vegne Kongen handler): i Jyl-

land, Hofvelbierig H. , Hafrum S. og By 1 G., i Ambstrup

1 Bol — for: i Øster Lisbierig FL, Melhif S. og By 1 G.;

Sønderliung H., Norbech S. og By 1 Bol. Vidner: Ifver Vind

til Tliorupegaard og Christian Sinchlar til Sinchlarsholmb.

J. R. 9, 238 b. Koncepter.

1637. 3. Jan. — Birgit a Rosenspar, Enke efter

Korfidts Rud til Sandholt, faar: i Fyen, Odensegaards Len,

Salling H., Hillerslef S., Sallinge By 1 G. med Skov til 3 Svins

Olden — for: i Fyen, Odensegaards Len, Vantinge S. og By

I G. Vidner: Ifver Vind til Torpegaard og Hans Lange til

Fredsøe, Sekretærer. Orig. Mag. 1054. F. R. 4. 123.

12. Jan. Kblivn. i Ir. Christian Friis til Kragorup

faar: paa Laaland. Aalholmbs Len, Musse IL, Engestofte S.

i Fornehge 2 G. med Skov til 2 og O Svins Olden; Fuelse H.,

Veillehye S. og By 1 G. med Skov til 8 Svins Olden; Hal-

sted Klosters Len, Sønder H. , Ryede S. i Xi/hoUe 13 G.,

hvoraf 2 tillige hver har 1 øde Jord , 4 Skov til henholdsvis

10, 1, G og 5 Svins Olden og alle Part i Bierskov til 1 Svins

Olden, Landkirke S. i SkadtseboUe 10 G., der tilsammen have

Skov til 148 Svins Olden, og hvoraf 2 hidtil have vdet en Del

;


496

1637.

af Landgilden til Lande og Obye (o: Aageby) Kirker, hvilken

nu skal tilfalde Christian Friis mod passende Vederlag; end-

videre have ovennævnte 10 G, Part i 2 Skovparter i Tran-

mosse, takserede til 220 Svins Olden, og 1 Gadeskov, takseret

til 30 Svins Olden ; i Taarehye 3 G. , hvoraf de 2 hidtil have

ydet en Del af Landgilden til Aagebye og Ryde Kirker,

hvilken nu skal tilfalde Christian Friis mod passende Vederlag,

og den tredje har Skov til 10 Svins Olden; han faar Ret til

at handle med de jordegne Bønder om deres Ejendomsret, —

for: paa Laaland, Aalholmbs Len, Musse H., Stor-e Musse S.

og By 2 G. med Skov til 3 Svins Olden, Taarse S. og By

1 G. med Skov til 2 Svins Olden; Halsted Klosters Len,

Sønder H. , Vesterschof S. i BnjdehøUe 2 G., Damnare S. og

By 2 G., TilUdse S. og By 1 G.; Fuelse H., Tiersted S. i

Gieringe 1 G.; Sønder H., Gurrehye S. og By 1 G, med Skov

til 1 Svins Olden, Afned S. i Taarpe 1 G. med Skov til 1

Svins Olden; Nørre H., Nagschouf S. i Ahiidtoiye 1 G., Vester-

borrig S. i Bønnid 1 G. med Skov til 30 Svins Olden, Hal-

sted S. i Nørlunde 1 G., i Vedhye 4 G. med Skov til 11 Svins

Olden, Horsehind S. Eyedtsgaard med Skov til 100 og 1 G.

med Skov til 3 Svins oiden (Or.M.: i Hyedts 2 G.), Birchit S.

og By 1 G., i Torrige 2 G. med Skov til 40 Svins Olden, Horse-

lund S. i Nyhøtte 1 G. med Skov til 20 Svins Olden, Herrids-

kierke S. i Vester Kallebye 2 G., der hver har Skov til 40 Svins

Olden, Lille Løgidtofte S. og By 1 G., Gurrebye S. i Volshafve

2 G., hvoraf en Del af Landgilden skal gives til Ryde og Aageby

Kirker, medens Resten af denne og Herligheden skal følge

Halsted Kloster, den ene af Gaardene har Skov til 20 Svins

Olden, Gluslunde S. i Kiettinge 1 G., hvoraf en Del af Land-

gilden skal gives til Lande og Aageby Kirker, medens Resten

af denne og Herligheden skal følge Halsted Kloster; Falster,

Nørre H., Tingested S. i Eherup \ G. ; Sønder H., Aastrup S.

i Orre 1 øde G., der bruges af en Mand i Stubbekiøbing, i

Bregninge 23 Skpr. Korn Landgilde i 1 G., i Horselunde 9

Skpr. Korn Landgilde samt Ejendom dertil i 1 G. Vidner:

Ifver Vind til Thorpegaard og Gabriel Laxmand til Frøsløf,

Sekretærer. Orig. Mag. 1053. Smaal. R. 5, 184.

17. Febr. Antvorskov. Hr. Claus Daac til Rafvenstrup


UYM.

fa ar paa sin Dallorsøns, Corfits UlCults, Ve{,'no følgende-

Gods, der udlægges til ham af Kongen paa Præste- og Degne-

stavnens Vegne i

iltT

Bafvelse: nogen Ager og Eng, i den vestre

Side i den lille Enghave, nogen Ager og Eng liggende blandt

Bavelsegaards Jord, i Hedemarken 1 lille Stykke Jord paa

V2 Skp. i.aiHl. iivilket ovennævnte Gods hørte til Præste-

stavncn . cndvider«' nogen Ager- og Engjord blandt Bavelse-

gaards (Jruiid, som har liørt til Degnestavnen, — for følgende

Gods, udlagt til Præstestavnen paa Gorfits Ulfelts Vegne:

nogen Ager- og Engjord, liggende ved den østre Side i den

lille Enghave, nogen Ager og Eng, liggende blandt Bavelse-

gaards Jord ; fremdeles følgende Jord, der er udlagt til Degne-

stavnen: 5Skpr. Land i Hafsting Mark. oSkpr. Land og Engjord

til l'/aLæsHø i

'1 Ski)r. Land. i Hedemarken

Huuse

Mark, ved Hønnagger udenfor Stengærdet

lige saa megen Jord som det der

modtagne. Vidner: IfverVind til Nørhollonib og OlufBrochen-

huus. Sekretærer. Orig. Mag. 1055. Sj. R. 19, 477.

9. Marts. Slagelse (Pi.: Antvorskov). Niels Lyche til

Harrestedgaard faar: i Sælland, Flachebierrigs H. , Hi/Uinr/c

S. og By :2 G. , hvoraf den ene ligger til Andtvorschouf Slot

og den anden til Korsør Slot, paa hver af Gaardenes Grund

fuldes 1 Gadehus og tilsannnen have de Skov til 10 Svins

Olden; Korsør Len, Marvede S. i Spielderup Herligheden af

1 Kirkegaard, der giver sin Landskyld til Hyllensted Kirke. —

for: i Sælland, Sehippinge H. og By 1 G. Vidner: Ifver

Vind til Nørholmb og 011 uf Brochenhus, Sekretærer. Orig.

Mag. 10()3. Sj. H. 19, 484 b.

— Ant vorskov. Skode til U 1 d r i c h Christian Gyldenløfve

til Skenderupgaard paa: i Vinding H. i FerisJef -1 G.:

Lunde II. i Dmigstrnp 1 G., i Ølund 1 G., hvilke Gaarde ere

blevne udlagte til Kronen efter afdøde Erick Urne for Gæld.

F. R. 4, 139 b.

18. Maj. Kbhvii. Karen Loche til Snellerøed faar:

i Skaane, Helsingborg Len, Nørre Asbo H. , Feringtofle S. i

Torrerod 1 G. med Egeskov til 50 Svins Olden, i Skanchholdt

1 G. , i Retpwrod 4 G. med Egeskov til (i(> Svins Olden og

Bøgeskov til 100 Svins Olden — for: i Skaane, Helsingborg

Len. Nor II.. Oster Lyngby S. i Bless'nige 1 G. med Bogeskov

3-2


498

1G37.

til 60 Svins Olden: Luge H., Vellinge S., IJdvellinge By 1 G.,

Fleninge S. i Gundestrup 1 G. med Egeskov til 10 Svins

r)lden; Sønder Asbo H., Høy S. i Manlal 2 G. Vidner: Ifver

Vind til Nørholra og *011uf Brochenhuus , Sekretærer. Orig.

Mag. 1064. Sk. R. 5, 204 b.

19. Maj. Kbhvn. Christian Ranzou til Bredenborg

fa ar Birkeret til sin Ga.arå Gies ingJi olm (Løvenholm) samt sine

(xaarde i Giesing S. i Sønder Hald H., 1 G., kaldet Mogenstrup

og 2 G., kaldede Rygaard, — imod at opgive Birkeretten til

Gaarden Sødringliolm i Giello H. J. R. 9, 259 b. Jvfr. 2. Sept.

1642 og 17. Nov. 1646.

20. Maj. — Margrete Laxmand, Enke efter Hendrich

Vind til Aggersvold, fa ar: i Sælland, Holbechs Len, Tudtse

H. , Hiembech S. og By 1 Gadehus — for: i Holbechs Len,

Tudtse H., Udbye S.. Kidtserup By 1 Gadehus. Vidner: Ifver

Vind til Nørholra og *011uf Brochenhuus, Sekretærer. Orig.

Mag. 1065. Sj. R. 19, 501 b. Koncepter.

24. (Kongens Genbrev: 25.) Maj. — Fru Rigidt se

Grubbe, Enke efter Alexander von Pappenheimb til Snedinge,

fa ar afRoskild Kapitel (paa hvis Vegne Kongen handler):

i Flachebierre H. i Ørebi/e 2 G., hvoraf den ene yder sin rette

Landgilde til Bierre Kirke, i Spiellerup 2 G. med Skov til 43

Svins Olden — for: i Stefns H. , Varpieløf S. og By 3 G.

Vidner: Ifver Vind til Nørholmb og Erich Lyche til Høiris,

Sekretærer. Sj. R. 19, 507. Kone. til Kongens Genbrev.

25. Maj. — Hr. Palle Rosenkran tz til Krenckerup

faar af Sorøe Akademi (paa hvis Vegne Kongen handler):

paa Laaland i HyhUofte 5 G. med 3 øde Jorder og Skov til

Gaardene til 29 Svins Olden samt Part i en Fællesskov paa

250 Svins Olden, hvilken Part kan regnes til omtrent 50 Svins

Olden, i RingsebøUe 1 G., i Boserup 2 G., der hver har Skov

til 15 Svins Olden, i Sønder Hørbije 1 G. med Skov til 2 Svins

Olden , i Erindelef 1 G. , i Pilled 1 G. , i Sielstofte 1 G. , i

Biernis 2 G. , i Nebbelund 1 G. ; Musse H. i Flintinge 1 G.

med Skov til 10 Svins Olden, i Tourebye 1 G. med Skov til

10 Svins Olden, i Sundby 1 G., i Langet 1 G. med Skov til

3 Svins Olden, i Fieide 1 G. med Skov til 32 Svins Olden,

i Langesøe 1 O. med Skov til 55 Svins Olden , i Svinsbierrig


1637— :j8 499

I G. mt'd Skov Lil »j Svins


500 1638.

G., Svendsgaard , der ogsaa svarer Skyld til Fabierre Kirke,

Hafverhalge og Bloxgaard, Nessom S. 1 Selvejergaard, kaldet

B}/esehouf. nogen Jord ved Høfvedbeek — for: i Jylland,

Uldborig H. , Stabye S. Tofte , Rosted S, Lille Stenomb , Vin-

ding S. SjJabech; Schodborig H., Ressen S. Bierregaard; Vand-

feld H.. Dybe S. Hierup, Engbierre S. Lille Schidenvad, Fiel-

tring S. SkcdchJiøyg, Ramme S. Hiørtkier. Vidner: IfverVind

til Torpegaard og Ove Bielche, Sekretærer. Orig. Mag. 1007.

J. R. 9, 284. Koncepter 1.

15. April. Kolding. Skøde fra Erich Jul til Hundts-

bech, Landsdommer i Nørrejylland, til Kronen paa: i Orre S.

og By en Part i 1 G., da hans Gaard i Thranbierg blev sat

1 Ørte Byg og Rost Mølle 1 Td. Mel for højt i Landgilde ved

det Mageskifte, som han for nogle Aar siden sluttede med

Kronen. Vidner: Anders Friis og Niels Friis til Krastrup.

Orig. Mag. 1068. Jvfr. 12. Juni 1632.

26. April. — Detlef Buchvold til Nybel faar af

Riber Kapitel (paa hvis Vegne Kongen handler): i Enderup-

schouf- 1 G. og 5 Bol — for: i Hviding H., Høyerup S. i

Amiim 1 G. og 4 Forbedelsesmænd eller Kaadnere. Vidner:

Ifver Vind til Nørholmb og Christian Sinchlar til Sinchlars-

holmb, Sekretærer. J. R. 9, 290. Koncepter.

28, April. — Frederich Urne til Brentved faar af

Ro s kild Kapitel (paa hvis Vegne Kongen handler): i Ring-

sted H.. Hasle S. og By 1 G. med Skov til 150 Svins Olden,

i Hosten 1 Hus — for: i Ringsted H. , Ørslof S. og By

1 G. med Skov til 60 Svins Olden. Vidner: Ifver Vind til

Nørholmb og Ofve Bielche til Østeraad, Sekretærer. Sj. R.

20, 13 b.

25. Juni. Odense. Johan Kald, Borgemester i Mari-

ager, faar paa (^^ne og Medkonsorters Vegne: i Klouf 1 ind-

ka.stet Toft, hvorpaa der findes nogle enlige Bøgetræer, som.

da de for største Parten ere forfaldne i Toppen, ikke kunne

' Ved Brev af 28. Avg. 1642 fik Jakob Grubl)e Tilladelse til at til-

forhandle sig Ejendomsretten til de to jordegne Bg. Brusegaard og By-

schouf. J. B. 10. 227. * B. har fejlagtig: Biideru]iscliouf, Kone. og

Besigteisen : Endei ujischouf.


1638.

regnes l'or Oldeiilræer, nogen Jord i samme Toti, 1 Stykke

Jord østen for Hr, Peders Dal, 1 Toft sønden derfra ud til

Hovedvejen, 1 Toft paa Snedis Bakke, 1 indkastet Toft over

Fugelsarigs Bakke, hvorpaa der fmdes nogle- faa Træer, hvis

Top for største Delen er forraadnet, I Stykke Jord syd for

forskrevne Toller. hvorpaa der fmdes nogle Bøgetræer og

.Stobet af Toppen", hvilke Jorder for største Delen ligge paa

nogle høje Bakker, 1 Mark, kaldet Ilsige Mark, som siges at

være skiftet i 12 Parter, 1 Stykke Jord, der ligger syd for

Alstrup Tingvej og støder paa en Vej, der løber til Kragelund,

1 Stykke Jord vesten for, kaldet Hesseldals Mark, da Ageren

i'nder i en Dal, nogen Jord, kaldet Anders Villadtsens, liggende

syd for Tlsige Mark mellem 2 Gyder, 1 indkastet Toft og Jord

østen for Randers Vej, som kaldes Niels Viborgs Jord, 1 indkastet

Mark, kaldet Nye Mark, — for følgende Gods. som

Udstederne have købt af Hr. Jørgen Urne til Alslef: i Onsild

H., Svenstrup S., True By 1 G., hvori dog Axel Urne til

Kieldrup har forbeholdt sig en Afgift, Gunderup By 2 G.,

hvoraf den ene giver en Afgift til Jfr. Anne Urnes Arvinger.

Vidner: Ifver Vind til Nørholm og OUuf Brochenhus, Sekre-

tærer. Orig. Mag. 1070. J. H. 9, 302. Koncepter.

:>()!

0. Sept. Odense. Malte Juel til Giesinggaard fa ar af

[^unde Kapitel .'(P^^ hvis Vegne Kongen handler): i Vil-

landts H., Stahus S. i Ingsøe 1 Fæste — for: i Giers H.,

Trcne S. 1 G., kaldet Brodt; Tredingstienden af det Fæste,

Malte Juel, faar skal følge Sognet, som det nu kommer til at

ligge i, Tienden af den G., Kapitlet faar, skal følge dette.

Sk. R. 5, 23G b.

— Hr Tagge Tott Otto son til Erichsholmb faar af

Lunde Kapitel (paa hvis Vegne Kongen handler): i Skaane.

Harreagers H., Bersebeck S. og By 11 (G.) og 1 Gadehus —

for: i Skaane, Høi/e S. og By 2 G., 1 G., (kaldet) Alstrup,

KaUebi/e S. og By o (G.); Tredingstienden af Tagge Totts Gods

skal følge Kapitlet, hvorimod Tagge Tott skal gøre Hospitalet

i Landtskrone,

hvem Tienden af Kapitlets Gods tilkom. Fyldest

derfor. Sk. R. 5, 23").

— Hr. Hans Lindenov til llundtslund faar: i Fyen.

Aaesum H.. Durende S. og By 15 (G.), hvoraf en giver en


502 1638.

Del af sin Afgift til Præsten. Kirken og Provstegaarden og

en til Kirken og Præsten, og 1 Eng — for: i Fyen, Ottense

H. i Thommerop 1 G. med Skov til 60 Svins Olden, i Lang-

stedt 2 (G.), hvoraf den ene har Skov til 3 Svins Olden, i

Vævning 1 (G.); Schoufby H. i Søndersøe 5 (G.), i Eggeschouf

(R. : Eigelschouf) 1 (G.) ; Skam H. i Torup 2 (G.), hvoraf den

ene giver en Del af sin Afgift til Landsdommeren og Christen

Normand, i Binge 2 (G.); Lunde H. i Øster Elgense 1 (G.):

Aggernis Birk i Torresøe 1 (G.) ; Ottense H. . Langstedt By

1 G. ^ Vidner: Ifver Vind til Nørholmb og Otto Brochen-

hus til Sæber Kloster. Sekretærer. Orig. Mag. 1073. F. R.

4, 147 b.

9. Sept. Odense. Uldrich Christian Gyldenløfve

til Skienderup (Lavværge Sten Bilde til Kiersgaard) fa ar: i

Fyen. Odensegaards Len, Biere H.. Kiølstrup S., Kiertinge By

3 G. . i Hnndløf 2 G. , i Kiørsing 2 G. , hvoraf den ene giver

sin Afgift til Sognepræsten i Kiølstrup og Herligheden til

Odensegaard. — for: i Fyen, Odensegaards Len. Biere H.,

Dritstrnp S. og By 1 G. og ^'2 G., Mnncheboe S. og By V2G.:

Lunde H. , Hindstrup (o: Hjadstrup) S. i Bladstnip 1 G., der

giver Skyld af nogen Jord, som ligger dertil, men hvorpaa der

ikke er nogen Bygning, 1 øde Byggested vest for samme G.,

i Hjastrup 1 Bd. , der giver Skyld af nogen Jord uden^ Byg-

ning, der ligger til hans G., i Otterup 1 Bd.. der giver Skyld

af nogen Jord, som ligger til hans G. uden at vedkomme

denne, i Hiaslef 2 Bdr. , der give Skyld af nogen Jord uden

Bygning, som ligger til deres Gaarde. Vidner: Ifver Vind

til Nørholmb og Christian Sinchler til Sinchlersholmb , Sekre-

tærer. Orig. Mag. 1072. F. R. 4, 153.

1. Okt. Glykstad. Hr. Christoffer Ulfeldt til Sven-

strup faar: i Skaane, Christiansstads Len, Gynge H. i Ar-

n'dtsløf By, som nu ligger øde, Præstega ardens og Kirkens

Ejendom, som skal være 12 eller 14 Læs Eng, — for: i

Skaane, Helsingborg Len, Nørre Asbo H., Rye S. i Aagernp

1 G., der er Annexpræstegaard til Odderliunge (i Reg. rettet

til Ørckeliunge) S., og hvoraf Præsten skal svare Afgift til

' Er i R. uriirtiar opfort hliUuU det af Kronen ;i^taaede fiods.


1038—39. 503

Kronen og Cathfdraticum til Bispen, saaledes som der blev

svaret af den til Cliristofler Ulfeldt udlagte (I.. 1 Fæste,

kaldet Rye, der ligger under oveniiievnte G., og Skov fil

100 Svins Olden, Vidner: Ifver Vind til Torpegaard og Chri-

sten Holck til Hasdorf. Sekretærer. Orig. Mag. 1070. Sk. \\.

5, 250.

fa ar: i

1. Okt. (iiykslad. lir. Hendrick Iluitfeld til Lilloc

Sælland,

Tryggeveld Len i Schuderlosse 5 G. — for:

i Sælland, Tryggeveld Len i Jlaufrelof 1 G., i Emlesløf 1 G.,

i Varpehf 1 G., i Anioc

og 1 Gadehus, i Ainmenip

Schiering S. i Schierninf/haUe

3 G. med Skov til 92 Svins Olden

1 G.; Nyborig Len, Suns H.. Oster

1 Bol. Vidner: Ifver Vind til

Nørholmb og Christian Sincklar til Sincklarsholm . Sekretærer.

Orig. Mag. 1074. Sk. K. 5, 245 b.

— Borch ord Rud til Sæbygaard fa ar: paa Laaland.

Nørre II.. Utterslef S. i Bisseballe 1 G. med Skov til 10 Svins

Olden, I Ager paa 2 Skpr. Land. liggende til en G. i Utterslef.

og 1 Ager paa 3 Skpr. Land, liggende til en G. i Kastagger,

hvilket Gods afstaas af Kongen paa Landsdommeriets Vegne

i Laaland, — for: paa Laaland. Nørre H., Utterslef S. i

Kastcifjyer 1 G. med Skov til 8 Svins Olden, 1 Stykke Jord

paa 2 Skpr. Land i Soelbiere Toft i Utterslef østre Mark. og

1 Stykke Jord paa 3 Skpr. Land, kaldet Vestermaars og lig-

gende i

Lioule

Mark. \'idner: Ifver Vind til Nørholmb og

Christian Sincklar til Sincklarsholmb, Sekretærer. Orig. Mag.

1075. Smaal. R. 5, 197.

24. Nov. Haderslev. Skøde fra Detlef von Buch-

voldt til Nøbel til Kongen paa: i Slesvig, Hadersleflius Len

3 (i.. kaldede Gielsfoft, i Atnumh 1 Halvgaard og 9 Landbol.

med Gielstoft Bro og Told og Kirkestaderne i Gram Kirke,

som ligge til Gielstoft Gaarde, men med L^ndtagelse af (i

halve Enge. kaldede Timmerholtschift, som Degnen til Gram

Kiike har i Brug; Købesummen for dette Gods er 5650 Rdlr.

Vidne: Detlef von Buchvoldt til Gram. Orig. Skode 118 b.

1639. 18. Jan. - *Hr. Thage Thott Ottesen til

Erichsholmb faar følgende af Bassehech Præsts og Pi-æste-

gaards Gods: i V'estervang 3 .Svinstiryg^e" . der ere 6 Skpr.

Land, i Møllevang 7 Pileagre. der ere !(> Skpr. Land. 1 Lamme-


504 1639.

ryg, der er 1 Skp. Land, i Søndervang Hesteageren og Heste-

foden med 1 lille Ager, kaldet Syllen, hvilket ialt er 5 Skpr. Land,

i samme Vang „Havrejord harbelet" 3Tdr. Land — fo r følgende

Jorder, der udlægges til Præsten : i Vestervang 2 brede Rygge,

der ere 4 Skpr. Land, 1 bred Ager, der er 2 Skpr. Land, af

Hovgaardstoften med 2 øde Gaardes Tofter og deres Gaards-

pladser 17 Skpr. Land, paa Byrckes Bjærget 5 Skpr. Land,

paa „Veyelanget" Jord 3 Tdr. Land. Vidner: *Ifver Vind

til Nørholmb og *Otte Krag til Thrutsholmb, Sekretærer.

Orig. Mag. 1076 b. Sk. R. 5, 264.

18. Jan. (R.: 1. Okt. 1638). Haderslev. Hr. Axel Arn-

feld til Basnes faar følgende af Ørsløf Kirkes og Præsts

samt Høfve Kirkes Joi'der: paa VidscJnjUe og Lundbye Marker

og paa Glenøe Land 43 V2 Skp. Saaland og Engbund til 25^/2

Læs Hø, i Lundbye Aamark 81 Skpr. Saaland og Engbund

til 17 Læs Hø, i Lundbye Østermark eller Boelbroes Mark

33 Skpr. Saaland og Engbund til O Læs Hø. 1 Kirkejord til

Ørsløf Kirke, hvilken ligger i alle 3 Lundbye Marker og beløber

sig til 32 Skpr. Saaland og Engbund til 4 Læs Hø, 4 eller (>

Ege, Aske og nogle Tjørne, som Præsten har paa Glenøe, og

som ere beregnede for 2 Skpr. Land, 1 Eng, som aarlig er i

Brug, beregnet for 4 Skpr. Land, hvilket i alt beløber sig til

195V'2 Skp. Land og Engbund til SSVo Læs Hø; af Høfve

Kirkes Jorder: en Ager og Eng paa Lumistorp Mark, i „Fledt"

paa Lundstorp Mark nogle Ege og Elme, der ligge til Thiere-

bye og Høfve Kirker og hvoraf Tredjeparten, der er beregnet

til 2 Svins Olden og sat for 2 Skpr. Saaland, tilkommer Høfve

Kirke. — for: i Lundbye Aamark 139 Skpr. Land og 25 Læs

Engbund, paa Sehberup Toft 1 Jord, i Østermark 87 Skpr.

Saaland, hvilke Jorder i alt beløbe sig til 226 Skpr. Saaland og

25 Læs Engbund; til Høfve Kirke: i EggidtslofliUe paa Galle-

biergs Mark 4 Stykker Jord, som kaldes Langeagger, syd for

Gallebierget 2 Stykker Jord, nord paa Gallebierget 2 Stykker

Jord vesten for en Hule, som er afpælet, i en Mark ud

til Tystofte i Pulsmoesse 2 Stykker Jord, syd for Torsberg

3 Stykker Jord, 1 lille bredt Stykke Jord, der med den østre

Ende støder op til Tystofte Vej. Vidner: Ifver Vind til Nør-


u;m. 505

holmb og Kield Krag til Tnidtsholmb, Sekretærer. Orig. Mag,

1078. Sj. H. 20, 52.

IS. (Pu: 19.) Jan. Hadcrslcvhus. Hr. Jørgen Brae til

Hvedohohiil) faar: i Fyen, llagon.schouf Lun, Baag H., Ganib-

tofte S. i Xijboe 1 (G.), der har Skov til 10 Svin.s Olden,

Gammelhoe med Skov til S Svins Olden, Sønderschouf med

Skov til 5 Svins Olden, i Grimstrup 1 (G.), der har Skov til

4 Svins Olden, og hvoraf der .som hidtil skal gives en Afgift

til Flemløsse og Gambtofte Kirker, 1 (G.), der har Skov til

4 Svins Olden, i Lunda(/f/ér

-2 (G.), hvoraf den ene har Skov

til 4 Svins Olden, Kierunilxjiuird , i Gambtofte 3 (G.); Baag

H., Gambtofte S., Lundagger By 1 af Assens Provstis Tjenere,

I af Assens Skoles Tjenere, endvidere følgende Jorder, som

Kongen har udlagt paa Assens Provstis, Sognepræstens, Gamb-

tofte Kirkes og Kirketjeneres Vegne: af Jørgen Bangs Prov.sti-

jorder: i Lundager Mark 1 Ager imod Aborre Mark, paa

Lunde Skifte 1 Ager, i Peberdal (R. : Pederdal) 2 Agre, paa

UUestiens Skifte 1 Ager, i Langkier 1 Ager, 1 Ager, der støder

op til Fladkier, paa Stevens Agre 1 Ager, 2 Agre paa samme

Skifte, i Sandskifte I Ager, i .stakket Sandskifte 1 Ager,

som med den vestre Ende støder op til Kohavegærdet, i

Stenskiftt' 1 Ager. ved Anders Kiøds Hus 1 Ager, 1 Stykke

Jord, der støder op til Vesterled, 1 Ager, der med den søndre

Ende støder op til Gærdet vest for Vesterled, 1 Ager, der

med den søndre Ende støder op til Bagengærdet, ved Brokier

1 Ager, der støder op til Bagengærdet, 1 Kær, i Kohaven

3 Agre, bag paa Dybedals Bjærg 1 Ager, i Kohaven ved

Peder Gorms Høfde („Hofd") 1 Ager. i det lange Skifte

1 Ager, der med den nordre Ende støder op til Aborre Skifte,

i samme

Skifte 2 Agre, i Dybedals Mark 1 Engmaal. hvilke

Jorder i alt beløbe sig til 196 Reb 1 Favn i Lai'ngdon og

18 Reb 11 Favne V'2 Al, i Bredden: fremdeles af Jørgen Bangs

Provstijorder: i Gapels Mark 2 Stykker Jord, hvoraf det ene

med den nørre Ende støder op til Vesterleds Gærde. 1 Ager,

der med den vestre Ende stoder op til Bayenbiers Agre,

1 Ager i Bayenbiers Skifie. i Brokier 1 Ager, der med den

nordre Ende stodcr p;ia liaycnbiers Gærde, 1 Stykke Jord

ved Stensled. 1 Ager i>aa Strandskiftet (R.: Stenskiftet) ved


500 1639.

Stmndleddet (R. : Stensleddet). 1 Ager nord for Stampemøllen,

som siges at være Ejendom, 1 Stykke Jord paa Strandskiftet

sønden Stampemøllen. 1 Stykke Jord paa samme Skifte „sønden

bedre" med 1 Have for Enden, 1 Stykke Jord i samme Skifte,

1 Ager i Scharedals Skifte, 1 Ager „østen bedre", 2 Agre paa

samme Skifte, 2 Stykker Jord i Lammerløche Skifte, 1 Stykke

Jord bag Niels Pedersens Toft i Grimstrup, 1 Ager østen

Hvippen, 1 Ager paa Storesten Skifte, 2 Stykker Jord paa

Hovgaardshøis Skifte, 1 Stykke Jord i det lille Skifte neden

for Bayen Skiftet, 3 Agre paa Manstiens Skifte, hvoraf 1

imod „Stranden bedre", 1 Ager i

Skiftet oven Stampemøllen.

3 Agre i Skiftet oven Hvidkield. 1 Ager paa Manstiens Skifte,

hvilke Agre paa Capels Mark i det hele beløbe sig til 20:i

Reb 15 Favne '/a Al. i Længden og 23 Reb 14 Favne

1 Vo Al i Bredden ; af Jørgen Nielsens Provstijord i Lundager

i Capels Mark 1 Ager „uden Rarnsherritsport", 1 Stykke Jord

i samme Skifte. 1 Stykke Jord paa Strandskiftet sønden

Strandmøllen, 1 Stykke Jord paa Strandskiftet ved Strandleddet,

1 Ager paa Manstiens Skifte imod Stranden, 2 Agre vest for

den Vej, som løber til Stensled. 1 Ager |)aa samme Skifte ved

Bertel Hansens Helligkors Ager. 1 Stykke Jord ved Stenskier.

1 Ager, kaldet Brokier, 1 Ager i Bayenbiers Skifte, 1 Stykke

Jord, der med den vestre Ende støder paa Bayenbiers Agre.

1 Ager norden Grimstrup Vejen, 1 Stykke Jord i det lille

Skifte neden for Bayes Skifte norden Peder Gormbs Høvde.

som med den østre Ende støder op til Adelvejen, paa Man-

stiens Skifte 1 Ager, paa samme Skifte 1 Ager imod „Stranden

bedre", paa Sudebiers Skifte 1 Ager. i Skiftet ovenfor Hvidkield

1 Ager. i Scharedals Skifte 1 Ager, 1 Ager paa samme

Skifte „øster bedre", i Lameløche Skifte 1 Ager, 1 Stykke Jord

nedenfor Sandbiere, 1 Ager, der med den nordre Ende støder

op til Vesterleds Gærde, 1 Stykke Jord ved Sølbech, 1 Stykke

Jord udenfor Lundager, 1 Ager ved Hvippen, 1 Stykke Jord

vesten for Hvijipen, hvilke Agre i Capels Mark beløbe sig til

159 Reb 18 Favne 1 Alen i Længden og 10 Reb 17 Favne i

Bredden; af Jørgen Nielsens Provstijord i Lundager Vænge

og Nørremark: i Vænget 1 Ager, 1 Tornemaal i den søndre

Ende med Engbunden, 1 Skovmani af Torn. Krat og nogle

:


1639. 507

faa smaa Ege, som dog ikke kunne regnes for Oldenskov.

2 Agre paa samme Skifte, i Lundager Nørremark ved Puge-

mousse 1 Ager, i lange Peberdal 1 Ager, i stakket Peberdal

1 Ager, ved Lundetorne 1 Ager, i UUestiens Skifte 1 Ager.

vesten Lundetorne 1 Ager, i Aborebiersdal 1 Ager. nedenfor

Lundager ^ Stykker Jord, der støde op til Langekier, 1 Ager

ved Fischebroen, i Vaades Skifte 2 Agre, paa Løsseberig

1 Ager, i Brokier 1 Ager. i Vaades Skifte 1 Ager, i Kødekiers

Skifte 1 Ager, i Sand Skifte 1 Ager, i Stenhøis Skifte 1 Ager

med Pløjeland og Engbund, ved Stensled 1 Stykke Jord. i

Koliaven 2 Stykker Jord, foran paa Dybdalsbierg 1 Ager, over

Dybdalsbierg 1 Ager med 1 Tornebalk, i det lange Skifte

1 Ager, der med den nordre Ende støder op til Abore Skifte,

i samme Skifte 3 Agre, i Dybdals Mark 1 Engmaal, hvilke

Jorder- beløbe sig i det hele til 241 Reb 2 Favne 2 Al. i

Længden og 16 Reb 16 Favne 1 Al. 2 Kv. i Bredden; af

en Kirketjener til Gambtofte Kirke: i Grimstrup Vænge næst

Krarup Hus 3 Stykker Jord, i Grimstrup Egeskov 1 Skovmaal.

hvorpaa der findes nogle ganske faa og smaa Ege, som dog

ikke kunne regnes for Oldenskov, ved Sønderschov Hoved

1 Ager, i Sønderschov Vestermark ved Loftens Høj 1 Ager, i

Lundager Vænge 1 Skovmaal, i Gambtofte Nørremark ved

Bisbo Jord 2 smaa Stykker Jord, hvilke Jorder i det hele beløbe

sig i Længden til 43 Reb 18 Favne 1 Al. og i Bredden

til 4 Reb 21 Favne IV2 AL: af en Bondes Kirkejord i Abore:

ved Tinghøjene i Nørremark 1 Stykke Jord. ved Søndei-schov

Hoved i Nørremark 1 Ager, i Sønderschov Vestermark i

Stenetoft 1 Ager, ved Løftens Høj i Sønderschov Vestermark

1 Stykke Jord, ved Pumoesse 1 Stykke Jord, hvilke Jorder i

det hele beløbe sig til 29 Reb 5 Favne i Længden og 3 Reb

20 Favne 1 Al. 2»'2 Kv. i Bredden: af 1 Provsti!jener i Abore

af hans Gaards Grund i Lundager Mark: i Vaade Skifte 2 Agre

og 2 Stykker Jord. i Capels Mark paa Sudebiers Skifte 1 Ager.

paa Listeberg 1 Stykke Jord, 2 Stykker Jord. der lig^e ved

samme Skifte, ved Snorche Haven (R.: Snor Kohave) 2 Stykker

Jord, imod Lundager Vejen 1 Stykke Jord, livilke Jorder i det

hele beløbe sig til 57 Reb 3 Favne 2 Al. i Længden og 5 Reb

7 Favne 2 Al. i Bredden: -M' 1 Kirketjener i Abore

af hans


508 1639.

^aards Jord: i Stentofte 1 Åger, som med den søndre Ende

støder op til Lundager Markeskel ; af en Borger i Assens : i

Capels Mark 1 Ager udenfor Laargade Port „det andet

Stykke vesten den Vej , som løber til Abore" ; i Lundager

Vænge 1 Maal Jord, som 10 af Assens Borgere have i Brug,

og hvoraf Præsten nyder „Fæst", og hvorpaa der findes noget

„Tornskrub" og nogle smaa utjenlige Ege, som ikke kunne

bruges til Bygningstømmer, meget mindre til Oldenskov; frem-

deles følgende Jorder, som bruges af 2 Borgere i Assens: i

Lundager Vænge 1 Ager, 1 Tornemaal og 1 Maal med Skov-

krat og Torn paa , hvilke Jorder i det hele beløbe sig i

Længden til 19 Reb 1 Favn 1 Al. 3 Kv. og i Bredden til

2 Reb ^ Favne 1 Kv. ; af !2 Borgere i Assens : i Lundager

Vænge 2 Jorder, noget Skovkrat og 1 Reb Engbund i Mosen

— for: i Fyen, Hagenschouf Len Sommersholmh med Skov

til 20 Svins Olden, i Dreslette 4 (G.) og 1 Gadehus, i Valtofte

3 (G.) og 1 Gadehus, i Mullerød 1 (G.), der har Skov til 60

Svins Olden, i Bt-ydegaard 5 (G.), hvoraf de 3 hver har Skov

til 4 Svins Olden, 2 Fiskerlejer og 2 Gadehuse, i Skydehierig

1 (G.) og 1 Gadehus, i Hierup 1 (G.), i Saltofte 1 (G.) og 1 Gade^

hus, i Nache 1 (G.) med Skov til 6 Svins Olden, i Haarhye 1 (G.),

i Starup 1 (G.); til Assens Provsti og Skole: i Baag H., Kierumb

S., Saltofte By 1 G. og 1 (G.); til Jørgen Bang: i Nymark 1

Stykke Jord, 3 Agre, 1 Agerjord og 1 Ager, 1 Ager fra Fischer-

steien, i Dallen 1 Ager, som med den vestre Ende støder op til

Løiemarks Dige, 1 Ager nærmest sønden ved, paa Prodebjærget

(R. : Brodebjærget) 1 Ager, vesten paa Steilebjærg 9 Agre, i Ko-

haven imod Saltofte 7 Stykker Jord hos hverandre, 1 Ager, der

løber langs med Gærdet i Kohaven, hvilke Jorder i alt beløbe sig

til 196 Reb 21 Favne 1 Alen i Længden og 19 Reb 21 Favne

1 Alen i Bredden, endvidere i Brunebiers Mark 1 Ager. der

støder O)) til Gærdet ved Kohaveleddet, 1 Ager, der med den

vestre Ende støder op til Nymarks Gærde, 1 „Hødnieager" i

samme Skifte, vesten paa Egeberg 2 Stykker Jord, 1 „Hødme-

ager", 1 Ager, 1 Ager næst ved Kronejorden, 1 Ager ved Øere-

vadt, vesten paa Gaasehøjen (R. : Gaasehaven) 1 Ager, i Capels

Mark 2 Agre, hvoraf den ene med den nordre Ende støder

op lil Krarup Løkke, 1 Stykke Jord der næst øster, 1 Ager


Uy.V.K

509

sønden Otlonso Vejen, 1 Ager syd (or samme Agerskilte.

1 Ager østen ved Gapelstorne, 1 Ager i Koesvangen, 1 Ager

norden Stejlerne, 1 Ager „vesten Stiellehøien løber over

Vejen", i Koliaven imod Saltofle 1 Ager i

Dampis

Have, 3

smaa Stykker Jord og 1 lille Kile, paa det andet Skifte 7

Stykker Jord, 1 Kile og 1 lille lliit, i samme Skifte G Agre,

2 Agre „vesten bedre", i Koliaven 1 Ager, der med den nørre

Ende støder op til Kohaveleddet, og 1 Stykke Jord, hvilke

Jordei- i Gapels Mark, Brunebiers Mark og Kohaven i alt beløbe

sig til 101 lieb 21 Favne 1 Al. i Længden og 25 Reb

i Cnpels

11 Favne -^ 1 Kv. i Bredden; til Jørgen Nielsen i Lnndager:

Mark 1 Ager, der med den søndre Ende støder op

til Lopelens Ager udenfor Laargade Port, ved Hvidkield

1 Ager, over Scharedals Skifte 1 Ager, sønden Scharedal

1 Ager, der støder ojj til Brodal med den søndre Ende, vester

ved Brodal 1 Stykke Jord, 1 Ager i samme Fald, 1 Stykke

Jord nordøst for Stejlerne, 1 Ager, 1 Ager, der med den

nordre Ende støder op til Hovgaards Højen, 1 Ager vesten

ved, i Stenager Skifte 1 Ager, vest for Krarup Løkke 1 Ager.

1 Stykke Jord derhos sønden ved samme Fald, 1 Stykke Jord

ved Røeledt, 1 Ager sønden Landevejen. 2 Stykker Jord

sønden Horkier, 1 Ager østen Giertvedprigs Kær og imellem

Peder Jensens Jord i Meyelbye, ovenfor Meyelbybierge 1 Ager.

ved Meyelbye 1 Ager Jord, 1 Ager næst østen for. 1 Ager

vesten for, 1 Stykke Jord ved Gribs Mose. 1 Ager vesten for

i samme Skifte, i Ulledal 1 Stykke Jord, 1 Stykke Jord norden

Gapelstorne, 1 Ager ved Nydams Have, 1 Stykke Jord østen

Mester Povels Toft, hvilke Jorder i Gapels Mark i alt beløbe sig

til 170 Reb 13 Favne 2 Al. i Længden og 16 Reb 7 Favne

Vs Al. i Bredden, fremdeles i Løigemarken 1 Ager i Løige-

marks Krog, hvilken er den sønderste Ager næst o|) til de

10 Hellig Korsmænds Agre, 2 Agre ved Siden af hinanden

„sønden bedre", i Saltoite Kohave 2 Agre, der med den

søndre Ende støde op til Dampis Dige, 1 Ager i samme

Skifte.

1 Ager i samme Kohave, der med den norre Ende stoder til

den vestre Ende af Eigebiergshave , Overskuddel af den af-

staaede Jord i Gapels Mark, i Brunebiers Mark 4 Agre, lig-

gende ved hverandre for paa Egebierg, i samme Skifie 1 Ager


510 1639.

.østen bedre", 1 Ager i „Øster bedre". 1 Ager „østen bedre".

hvilken med den nordi'e Ende støder paa Landevejen ved

Ørrevaad, 1 Ager østen Gaasehøien, i Nymark paa Steilebierig

1 Ager, bag Steilebierg 1 Ager, der med den søndre Ende

støder til Saltofte Gærde; til 1 af Gambtofte Kirketjenere: i

Gambtofte Nøriemark ^^!i Ager Joid paa Gallebierget, i samme

Mark IV2 Ager norden Gambtofte Kirke, i Søndermark imod Vol-

bro 2 Agre, i samme Mark 2 Agre, i samme Mark 1 Ager ved

den nordre Side af Landevejen , 1 lille Stykke Jord nedenfor

Gambtofte Kirke, i Meyelby Vænge 1 „leide" Ager, 1 Ager syd

derfor, hvilke Jorder i alt beløbe sig til 39 Reb 13 Favne i

Længden og 9 Reb 4 Favne 3 Kv, i Bredden; til en Kirke-

tjener i Abore: i Sønderskouf Nørremark 3 Agre ved Ting-

højene, ved den nordre Ende af samme Agre 1 Reb Engbund,

i samme Mark 1 Stykke Jord langs med RogebøUe Markeskel,

paa Løcheberg 1 Ager, der med den søndre Ende støder paa

Lundager Skel, i samme Skifte 1 Ager „vesten bedre" , hvilke

Jorder i alt beløbe sig til 31 Reb 8 Favne ^k Al. i Længden

og 3 Reb 3 Favne 1 '2 Al. i Bredden

; til 1 Provsti tjener i

Abore: iblandt Ragebølle Jorder 10 Agerender østen Abore,

paa Latamibjærget 1 Stykke Jord, 1 Stykke Jord norden By-

høj, i Gapels Mark 1 „Hødmeager" nordøst i Krogagers Skifte,

neden Sandbjærget 1 Ager, i Krogagers Skifte 2 Agre, hvilke

Jorder i alt beløbe sig til 56 Reb 11 Favne IV2 Al. i Længden

og 7 Reb 13 Favne V2 Al. i Bredden; til 1 Kirketjener i

Abore: paa Abore Mark 1 Ager; til 1 Borger i Assens: i Nymark

1 Ager, i Løgemarken 1 Stykke Jord ved Pibshøj; til

10 af Assens Borgere: i Logemarken 1 Ager, mod Pibshøj

1 Ager, hvilke Jorder i alt beløbe sig til 18 Reb 10 Favne

1 Al. 3^2 Kv. i Længden og 1 Reb 15 Favne 1 Al. i Bredden;

til Anders og Karen Bang i Assens: bag Steilebierg 1 Ager,

ved Fischesteien det Stykke Jord næst Stranden, i samme

Skifte 1 Stykke Jord, hvilke Jorder i alt beløbe sig i Længden

til 16 Reb 5 Favne 1 Al. og i Bredden til 3 Reb 4 Favne

'1 Al.: til 1 Borger i Assens: i Nymark i Kilsdal 1 Ager

Jord; til 1 Borger i Assens: imod Saltofte Stenge 2 Stykker

Jord, — Da det har vist sig, at noget var forbigaaet, afstaas

paa Assens Provstis Vegne følgende Jorder: i Lundager Vænge


uy.'M 11

1 Ager. der med den nordre Ende støder op til Glolycke , i

Capels Mark 1 Stykke Frov.stijord , der støder op til Karens

Mose, i Korsvænge

1 lille Stykke Jord, ved Ilofgaards Høj

1 Stykke Jord , paa SandbJM'rget 1 lille Stykke Jord . ovenfor

Dybedal 1 Stykke Jord, paa iJybedals Bjærg 1 Stykke Jord

ovenfor Stampemøllen, ved Bisbo Gloløche 1 Ager, i Capels

Mark 1 Morads eller Vandk.er. kaldet Hvidkield, som hverken

er brugbart til Eng eller Pløjeland — hvorimod tilbagegives:

i Abore Mark ved Hans Kiodts Hus 2 Agre. kaldede Tofte-

agre, norden Stampemøllen 1 Ager Jord: endvidere udlagdes

til Provstiet: i Capels Mark paa Krogagers Skifte 3 Agre.

Jørgen Brahe faar Piet til at handle med Bønderne om deres

Selvejendom. Vidner: Ifver Vindjtil Nørholmb og Otte Krag til

Trudtsholm, Sekretærer. Orig. Mag. 1077. F. R. 4, 00 og lG6b^

18. Jan. Haderslev. Christoffer Hvas til Hennegaard

faar af Riber Kapitel (paa hvis Vegne Kongen handler):

i Jylland , Janderup S. . Kienip By 1 G. , i Bøftrup 1 G. —

for: i Riborhus Len, Borch S. i Sønder Borch 1 G., 1 Bol

og 1 Halvgaard, i Xor Borch 1 G. Vidner: Ifver Vind og

Peder Sefeld. J. R. 1), 328.

— Johan Brochenhus til Lerbech faar af Aalborg

Hospital (paa hvis Vegne Kongen handler): i Xing H. i

Østerby 1 G. og 1 Halvgaard — for: i Aalborghus Len,

Himmersyssel , Vidschild Klosters S. i Nesbij 3 G., Sal S. i

A(/ershech 1 G. Vidner: Ifver Vind og Erich Lyehe. J. R.

9. 32


512 1639.

i Fyen, Salling H., Home S. og By 10 (G.) og 2 Gadehuse, i

Bøgden 9 (G.) — for: i Ottense H. i Thrøstrup Korvp

1 G. , i ScJioufsgaarde 1 G. med Skov til 18 Svins Olden . i

Brobye 3 G.; Nesbyehofvid Birk i Schoufsboe 1 G.; Aasum H.

i Eøruj) 2 G. med Skov til 20 og 30 Svins Olden ; Salling H.

i Vester Hesing 1 G. med Skov til 4 Svins Olden, i Konip

1 G., i Allesøe 4 Tdr. Hartkorn i 1 G. F. R. 4. 170.

13. Febr. Haderslev. Hr. Palle R.oesenkrandtz til

Krenckerup faar: paa Laaland, Sønder H. i TJiri/ehm- 1 G.:

blusse H. i Store Musse 1 øde Gaard med Skov til 3 Svins Olden,

i Fieide

3 G., der have Skov til 30 Svins Olden, og hvoraf den

ene giver en Afgift til Fieide Kirke, i Langed 1 G., som har

Skov til 7 Svins Olden, og som tillige giver en Afgift til Døllefeldt

Kirke og til Præsten, i Frøstruj) 1 G. med Skov til 20 Svins

Olden ; Fuelse H. i Pugerup 1 øde Jord, der bruges af en Bd. i

Erringløf, i Pillidt 1 G. . i AssenhøUe 1 G.. Taagerup S. i

Hyhltofte og Engehølle 7 G., der have Markeskov til 47 Svins

Olden og Fællesskov til 17V2 Svins Olden, og hvoraf en giver

en Afgift til Taagerup Kirke og en af 1 øde Jord, 1 Hus, i

Taagerup 1 G. med Skov til 2 Svins Olden, i Biernes 1 G,.

Erringløf S. i Siehtofte 2 G. , 10,

der kaldes Briindraf og

Hårenes, Fuelse S. i Bøssernp 1 G. med Skov til 11 Svins

Olden . i Fuelse 1 G. , i Vester Ulsløf 1 G. , der tillige giver

Afgift af S. Nicolaus Toft og 1 Stykke Jord og har Skov til

1 Svins Olden, — for: i Sælland i Haufdrup 1 G.; Laaland.

Fuelse H,, Tiersted S. i Gierringe 4 G., hvoraf den ene er en

Gaardsædegaard , og 1 øde Jord, i Viet 1 G. , i Tofte 1 G..

der har Skov til S Svins Olden og giver Skyld af 1 Hus, som

er nedbrudt, i Nebbehrnde 1 G. og 1 øde Jord, Vester Qlsløf

S. i Sløsse 1 G., i Eodbye 4 G., hvoraf de 3 tilsannnen have

Skov til 3 Svins Olden og den fjerde til 1 Svins Olden og alle

Fælle-sskov til 2 Svins Olden, disse Gaarde give tillige Afgift til

Taagerup, Oelstrup og Erringløf Kirker; Musse H. i Store Musse

1 øde Jord med Skov til 3 Svins Olden, i Sundbye 1 G. med

Skov til 3 Svins Olden , Saxkiøbing S. i Reersøe 2 G. , der

have Markeskov til IJ og 14 Svins Olden og Fællesskov til

33 Svins Olden, den ene svarer tillige Afgift til Ulsløf Kirke:

Fuelse H.. Erringløf S. og By 1 G.; Sønder H. i Hoggerby


1031i. 513

1 ødo Jord. Vidner: Ifvi r Vind til Xørliolinb oj.'^ Kidd Kra^^ til

Trudtsholnib, Sekretæroi-. Orig. Mag. 1080. Sinaal. I{. :,. 2()±

3. Febr. Haderslev. Mogens Kaas til Krab.sliolnib

(R. : Frøstrup) l'aar: i Vendsyssel, Jerløf 11.. Jhillind S. og

By 7 G.. 5 Gadehuse og 1 Eng i Ørumd Sognemark — for:

i Vendsyssel, Hvetboe H., Saltum S. i Dnisfnqj 1 G., Ind-

strup S., Tnidsløf By 1 G., 2 (Bol) og 4 Gadehuse. Brødtslof

By 4 (i R. nævnes kun 2) G. ; Jerslef H. , S. og By 1 Bol.

Vidner: *irver Vind til Nørholmb og Peder Sefeld til Haufnø.

Sekretærer. Orig. Mag. 107'.). J. R. 9, 336 b.

13. Febr. — Jørgen Mund til Thidtselholdt faar:

i Fyen, Xyborig Len, Gudme H., Veiystrup S. og By 8 G. og

1 Gadehus — for: i Fyen, Kirchebye S. i Dutujshørrup 1 G..

der har Skov til 50 Svins Olden; Vinding H. i Soddenip 1 G..

i Qrerndrup 1 G., der har Skov til 70 Svins Olden; Salling

H., Esj^e S. og By 1 G., der har Skov til 30 Svins Olden, i

Boyeusøc 1 G., der har Skov til 2 Svins Olden. Vidner:

Ifver Vind til Nørholmb og Christian Holch til Lundbyegaard.

Orig. Mag. 1081. F. R. 4, 181.

— Jørgen Mund til Tidtselholt faar følgende Jord,

som hidtil har hørt under S. Knuds Kloster: i Fyen, Vey-

strup By i Stenbrychelsled 2 Jorder — for: paa et Aasted.

kaldet Aaskildschonf , 2 Jorder. Vidner: Ifver Vind til Xor-

holmb og *Kield Krag til Trudtsholm, Sekretærer. Orig. Mag.

1082. F. R. 4, 183.

12. Marts. Kbhvn. Fru * Karen Se sted, Enke efter

Thyge Kruse til Astrup, faar paa sin Søn Thyge Kruses

Vegne: i Jylland, Dronningborge Len, Rox H., Ørsted S. og

By 2 (R. specificerei- kun 1) G. og 1 Gadehus, Ørsted S. 1 Bo!

og 1 Gadehus, (i) HaUandtshienj 1 (Gadehus) — for: i Jyl-

land. Dronningborge Len, Nør Hald H., Gasum S. og By 1 G.,

i Dijrehije 1 G., Asfer S. og By 2 G.: Sønderløng H., Ørum

S. i TV/^//.s- 1 G., yøvhech S. og By 1 G. Vidner: * Ifver Vind

til Norhohu og *011uf Brochenhuus, Sekretærer. Orig. Mag.

1082 b. J. R. 1>, 4(H)i.

' Origr. Majj. 108^ c. ;if sainiuo Dato or Kon|;ens Genbrev paa ovennannU'

(tods. mon bajiiiaa liiules Faate^'iiinjreii : .donno Skiode skal forandres*.


514

1639.

lo. April. Hadersleve Palle Pedersen i Foelby og

hans Hustru faa den samme Frihed, som Palle Pedersens

Fader og Farfader have haft for 1 Selvejergaard i Foelhij i

Saugbro H., — for 1 jordegen Bondeejendom, kaldet Vester-

gaard, i Lading S., Saugbro H. J. R. 9, 352 b.

4. Maj. Kbhvn. Just Fredrich von Papenheim

til Siøholdt faar: paa Laaland, Aalholmbs Len, Fulse H.,

Bøsserup By 1 G. med Skov til 20 Svins Olden, Hillestrivp

By 1 G. — for: paa Laaland. Aalholmbs Len, Fulse H.,

XebbeluHcle S. og By 1 G. ; Falster, Nykiøbing Len, Nørre H.,

Stadagger S. i Sundhye 1 G. med Skov til 10 Svins Olden.

Vidner: Ifver Vind til Nørholmb og * Erich Kaas til Støufring-

gaard, Sekretærer. Orig. Mag. 1088. Smaal. R. 5, 210.

7. Maj. — Gavebrev til Kollegiet ved Ottense

Domkirke paa 3 Pro'bender til 3 Professorers Underhold.

F. R. 4, 190 b.

17. Maj. — Niels Trolde til Troldholmb faar: i

Skaane, Froste H. , Strøe S. og By 3 (G.) og 1 lille Bol,

kaldet Krohus, samt Skyld af Præsten og Degnen, Jus patro-

natus til Strøe Kirke med Kronens og Kirkens Part af Tienden,

dog skulle Præst og Degn som hidtil nyde deres Rettighed,

Studieskat og Gathedraticum og Kirken sin Tiende, — for:

i Skaane, Froste H. , Borlunde S., Bri/iiHeslof By 1 G.; Oxe

H.. Bunckeflod S., Vintrl By 1 G. ; Giønge H. i Fierløf 1 G.

Haraggers H., Reminersløf S. og By I G. Vidner: Ifver Vind

til Thorpegaard og Christian Holch til Lundbyegaard, Sekre-

tærer. Orig. Mag. 1090. Sk. R. 5, 283 b.

— Niels Trolde til Troldholm faar af Lunde

Hospital (paa hvis Vegne Kongen handler): i Skaane, Strøe

S. og By 1 Bol — for: i Skaane, Alboe H. , Ellerod S. og

By 1 Fæste. Sk. R. 5, 288 b.

— Niels Trolde til Troldholmb faar af Lunde

Itolge Jorilebogen over Dronningborg Len har Kongen i Aaret 1639 til-

skiftet sig følgende Gods af Tyge Kruse; i Asferig 1 G., i Veldt.s 1 G. og

i Norbeg 1 G. Mageskiftet er altsaa blevet forandret, men noget nærmere

desangaaende har det ikke van-et muligt at oplyse. ' Brevet er udateret,

men de to Breve, mellem hvilke det er indfort, ere hægge daterede

Haderslev, 13. April 1()3


1G39. 515

Kapitel (|)aa hvis Vegne Kongen handler): i Skaane, tit roe

S. og By 1 Bol — for: i Frosted H., Giidniandtorf S., Bøs-

tofte By 1 G. Sk. H. 5, 291.

19. Maj. Khhvn. *Gabriel Kruse lil Ilinili'bierg faar

følgende af Borckagger Præstegaards Jord: i Skaane, Helsing-

borg Len i

Borckafjfjer

1 lille Stykke Eng, hvorpaa der kan

avles omtrent 3 Læs Hø, — for: 1 Stykke Eng, der ligger til

1 af Udst.s Gaarde i Borckagger, og hvorpaa der kan avles

omtrent 3 Læs Hø. Vidner: *Ifver Vind til Nørholmb og *Otto

Brockenhus til Sæberkloster, Sekretærer, Orig. Mag. 1088 b.

Sk. R. 5, 293.

23. Maj. — Viffert Sefeld til Refs faar af Aalborg

Hospital (i)aii hvis Vegne Kongen handler): i Helium

H., Konfjeslef S. og By 1 G. — for: i Aars H. , Hafbro S.

og By 1 G. Vidner: Ifver Vind og Peder Sefeld. J. R. 9, 381.

— Hr. Christen Thommesen (Sehested) til Thande-

rup faar: i

Lundenis Len, Hanmierum H., Snebierg S. 1 Selv-

ejergaard , kaldet Volsfjaard , i ØrscJiove 1 G. . i TJutgestrup

1 Bol — for: i Lundenis Len, Hammerum H., Giellerup S.

og By 1 G., Vim S. 1 G. (kaldet) Kramj; Bølling H., Lenih

S. 2 Bol. Vidner: Ifver Vind til Xørholmb og Peder Sefeld

til Haufnøe, Sekretærer.

— Jens Høeg til

Orig.

Vang

Mag. 1091. J. R. 9,

faar: i Vendsyssel,

382 b.

Aalborghus

Len, Kier H. , Hvorup S. og By 5 G. og 3 Gadehuse:

Aastrup Len, Hvorup By 2 G. og 2 Huse — for: i Vend-

syssel, Aalborghus Len, Sundbye S., Limlholmh By 3 G.,

2 (Bol) (det ene er glemt i R.) og 3 Gadehuse; Himmersyssel,

Hornum II. , Srenstrup S. og By 1 G. , Vegerbye S. i Bijsted

1 G. med 1 Gadehus: Vendsyssel, Aastrup Len, Hvitbo H.,

Vester Hiernntslef S. og By 1 G, og 1 Gadehus, i Nør Sal-

tum 1 G., i Nør Saltum Torp 1 (G.), Vidner: Ifver Vind

til Norholmb og Peder Sefeld til Haufnoe, Seki-etærer. Orig.

Mag. 1092. J. R. 9, 384 b.

29. Maj. — Gavebrev til Sognepræsteembedet

til Ølst ru p og Hofver Sogne i Lundenes Len, Riber Stift

(Hr, Peder Nielsen, Sognepræst) paa 1 Kronbol. kaldet Ler-

rung, i Ølstrup S, , saasnart den nuværende Beboer dor eller

:^3*


51G 1639.

Præsten kan udminde ham ,

aai-lige Afgift og Skat. J. R. 9, 392 i.

mod

at svare den sædvanlige

31. Maj. Kbhvn. Holger Rosenkrandtz til Demme-

strup-faar: i Halland, Laugholmbs Len, Skomislouf S.,

Vrangenip By 2 G. — for: i Halland, Kamp S. og By

i G.. (1 G., kaldet) Lye, Knæret S. i Thorsvonge 1 (G.), i

Thaassel-uUe 1 (G.), i Hasloe 1 G. Vidner: IfverVind til Nør-

holmb og Christian Holch til Lundbyegaard, Sekretærer. Orig.

Mag. 1089. Sk. R. 5, 296.

— Holger Rosenkrans til Demmestrup fa ar: i

land , Lundenes Len , Saal S. , Aal

Jyl-

By 2 G. , i Bierte 1 G. . i

Jeggeherig 1 G. — for: i .Tylland, Nør H., Egevadts S., Forstini

By 2 G. : Hammerum H. , Ikast S. i Banfnsved 2 G.

Vidner: Ifver Vind til Nørholmb og Christian Holch til Lund-

byegaard, Sekretærer. Orig. Mag. 1093. J. R. 9, 393 b.

31. Juli. Glykstad (R. : Kbhvn.). Niels Nielsen, Borger

i Skielskiøer, fa a r : paa

Heslehye Mark ved Skielschiøer 2 Pund

Skylds øde Jorder — for: i Franchenip 1 Selvejergaard.

Vidne: Peder Hansen, Renteskriver. Orig. Mag. 1096. Sj. R.

20, 153.

29. Okt. Kbhvn. Hr. Mogens Kaas til Støfringgaard

faar: i Jylland, Himmer.sy.sse], Mariager Klosters Len, Als S.

i Maufberig 1 G., der kaldes Sillegaard , og til hvilken hører

1 Skov, kaldet Fladkier, med 3 andre smaa Lunde, kaldede

Langerømme, Langerømme Sig og Vesterschouf, til 144 Svins

Olden, og 2 Bundgarnsstader (foruden hvad andre Bundgarns-

stader der fmdes), som kaldes Sønder og Nørre Sillegaards

Landstader, og hvoraf der gik særlig Afgift, den Gang Fiskeriet

for Landet gik vel til , i Hurup i Moufbierch 2 Bol med

1 Bundgarnsstade, 2 Gadehuse; dog skal Stranden og Vrag-

herhgheden, som ligger til Hurup og Sillegaard, vedblive at

følge Kronen; — for: i Jylland, HimmersysseU, Olborighus

Len, Hindsted H., Valsgaard S. 2 G., der kaldes Boedal eller

Boedals Krog, og 1 Bol med Skov langs Mariager Fjord til

200 Svins Olden. Vidner: Ifver Vind til Norholmb oi? Kield

' 19. Dec. KiH'.) faar Hr. Peder Nielsen VindiiiL; Till.ulelse til at om-

bygge VicÅQi Lervang til Præstegaaid. -1. R. V). 4:51.


IO:W— 40. 517

Krag til Tiiidlsliolinb, .Sokretærer. Orig. Mag. 10'.)4. J. 11.

«.), 1-14.

:2'.). Okt. Kblivii. lir. Mogens Kaas til Støfringgaanl

t'aar: i ^Mariager Klosler Lcii i Hurup

1 Bol — for: i Mari-

ager Klosters Len, Gisluiii 11., r/lis S. og By 1 G. Vidner:

Ifver Vind til Nørholmb og Kiold Krag til Triidtshohnb. Sekre-

tærer. Orig. Mag. lO'Jo. J. li. *), 410 b.

1640. 17. Jan. Kongsgaarden paa 'Oddernæs. Christopher

(Jøye t'aar: i Norge, Nedenes Len, Troniøe S.

Øster Fervuj , Øystad S. Skarpnes mod Klodborifj , i Øster

Morlands S. Vester Tceden, Lille Moreland, Kragstad og

Brechen — for: paa Bornholm, Øster Lavrscher S. 4 (G.)

og 1 Hus, Østermarch S. 1 (G.) og 2 Huse. Vidner: Palle

fiosonkrands til Vosløsgaard og Friderich Lange til Fridtsøe.

Orig. Mag. 101)7. Norske H. G, 23() (med kgl. Kontirmation

af 4. Juni s. A. , da Mageskiftet var afsluttet af Palle Rosen-

krands paa Kronens Vegne).

13. Maj. Kbhvn. Tygge Brahe til Thostrup faar:

i Fyen, Nyborrig Len paa Hindtshohnb, liggende under Ottense-

gaard , Dalby S. i Hersnap 5 G. , i Dalbij 3 G. . Messing S. i

Thorup Herligheden af 1 G., der svarer Afgift til Dalby

Kirke, og 1 Gadehus — for: i Ottensegaards Len, Lunde

H. i Daystrup 1 G. , i Lundbi/eforp i G. , Allesoe S. og By

:2 G. og 1 Gadehus, i Rendøer 1 G. og 4 Bol, i Ver ninye -2 G,

Vidner: Ifver Vind til Nørholmb og Mielkor Oddelandt til

Verslefgaard, Sekretærer. Orig. Mag. HOO. F. R. 4, 222 b.

14. Maj. — Jørgen Rossenkrandtz til Kieldgaard

faar: i Nørrejylland, Salling, Nørre H.. Seel S., Lindum By

o G. — for: i Nørrejylland, Harre H. , Torum

S.. Mør/el-

foruin By 1 G., i Lille Torum :2 G. og 1 Gadehus; Nørre H.,

Jnngit S., Crretterup By 2 G.. Ryberig S. (i) Hesthech 1 G.,

Muijeltorum S. og By 1 Bol. Vidner: Ifver Vind til Nørholmb

og Otte Krag til Trudsholmb. Sekretærer. Orig. Mag. 1101.

J. R. 10, \^2 b. Koncepter (den til Jørgen Rosenknmtzes

Brev er dateret Ki. Maj ligesom sanmies Genbrev i R.).

— Otte Skiel Albretsøn til Kathohnb faar: i Cal-

loe Len, Sønder II.. Ihimnio S. og By

'.\ (i., hvoraf den ene

er en jordegon Bg., nogot Jonl |)aa lofut Mark. dor bruges til


518

1640.

en af Gaardene. og noget Jord paa Veyelhye Mark, der bruges

til de 2, 1 Gadehus, 2 Enge, kaldede Kongsholmb og Bor-

holmb, og 2 Bol, hvoraf det ene er et Kh'kebol, i Refne

1 Hus; Aarhusgaards Len, Hommo S. 1 øde G., som ligger

til Skriverstuen sinstds. ; Marriagger Klosters Len, Hommo S.

og By 1 G. og 1 Bol, som ligger til Soer, — for: i Jylland.

Galløe Len, Sønder H.. Nøragger S. i Pedersterup 3 G., hvoraf

de 2 hver har Skov til 10 og den tredje til 18 Svins Olden:

Aarhusgaards Len, Mols H., VLshoft S. i Thorjerhoe (Or. M.:

Tagerbo) 1 G.: Marriagger Klosters Len, Sønder H., Veylbye

S., Refne By 1 G., Nøragger S. i Knimp 1 Halvgaard.

Vidner: Ifver Vind til Nørholmb og Otte Krag til Trudts-

holmb. Sekretærer. Orig. Mag. 1110. J. R. 10. 26. Kon-

cepter.

18. Maj. Kbhvn. Skøde fra Bergette Gylden-

stiern, Enke efter Axel Urne til R.yegaard. til Kongen paa:

i Jylland , Lmienes Len , Hannerum H. , Vildbierg S. 1 G..

kaldet EsiugMer , i Bredal 1 Bol. Vidner: Holger Rosen-

krandtz til Demmestrup og Niels Trolle til Troldholm. Orig.

Skøde 119.

20. Maj. — Mogens Kaas til Støfringgaard faar af

Aarhus Hospital (paa hvis Vegne Kongen handler): i

Rins H., Thostrup S. i Throlstrup 1 G.; Støfring H., Harits-

løf S. i Lindhiere 1 G. — for: i Ning H. , Malling S. i Ai-

strup 1 G. Vidner: Ifver Vind til Nørholmb og Otte Krag til

Trudsholmb. J. R. 10, 79. Koncepter.

21. Maj. — Hendrich Lindenov til Øfvidts Kloster

faar: i Skaane, Fers H., Frenninge S. og By 2 G. med Skov

til 50 Svins Olden — for: i Skaane, Malmøehus Len, Vim-

mendehøygs H., Schiberup S. i Ørmelde 3 G. Vidner: * Ifver

Vind til Nørholmb og Kieldt Krag til Trudtsholmb, Sekre-

tærer. Orig. Mag. 1103. Sk. R. 5, 320.

22. Maj. — Erich Juel til Hunclsbech faar: paa

Mors, Sønder H.. Liørslcf S. 1 G., kaldet Nehbel, Ørding S. (i)

Stnorup 1 G., i Ørdiny 1 G. og 1 Gadehus, Sindhierg By 1 G.

— for: paa Mors, Nørre H., Soelberg S. og By 2 G., hvoraf

den ene kaldes Lille Nørregaard, og 1 Bol, Veyesløs S., Vih

By 1/2 G., Siersløf S. og By Halvparten af 1 Bol. Vidner:


104(J. 519

Ifver Vind til Nørlioliiib oyr Christian Holck (il Lundbygaard.

Sekretærer. Drig. Mag. 1104. J. 11. 10. :V.K Koncepter.

28. Maj. Kbhvii. F]rick Krabbe til Strandbieriggaard

fa ar: i Nørrejylland, Mariager Klosters Len, Schodborg H..

Resen S. 1 G., kaldet Lanfjergaard, med 1 Mølle og 1 Af-

bygge; Bøfling Len, Schodborg H., Resen S. 1 G., kaldet

Dalsf/aard, i LUIc Ilummekini 1 G. — for: i Jylland. Lunde-

nis Len. Mierumb H., Xafver S. 1 Mølle, kaldet Xafiera Mol/e:

Bøfling Len, Vandfeld H.. Vandborg S. (1 G., kaldet) Mitsholmh.

der ogsaa giver Skyld til Hygum Kirke; Lundenis Len, Hierumb

H.. Boerberg S., Fleng By 2 G. Vidner: * Ifver Vind

til Nørholmb og Christian Holck til Lundbyegaard, Sekretærer.

Orig. Mag. 1105. .1. R. 10, 44 b. Koncepter.

3. Juni. — Hr. Hendrich Huitfeld til Lilløe faar:

paa Laaland, Aalhollumbs Len. Musse H., Tlifiarse S. og By

2 G., hvoraf den ene giver sin Skyld til Aalhollumb Slot og

Fieide Kirke, med Skov til 8 Svins Olden — for: paa Laa-

land, Aalhollumbs Len. Musse H. i Hielmb 2 G., hvoraf den

ene tillige giver en Skyld til Fieide Kirke. Vidner: * Ifver

Vindt til Nørhollumb og Otte Krag til Thrudt.shollumb, Sekre-

tærer. Orig. Mag. 1107. Smaal. R. o, 217.

— (R.: 2.) — Holger Rosenkrandtz til Rosenholm

faar: i Nørrejylland, Calløe Len, Øster Lisbierig H., Skiødstrup

S., Inderup By 1 G. — for: i Nørrejylland, Calløe Len. Sønder

Hald H. , Skader S. og By en Part i 1 G. , i Feldballe Birk

Halvparten af 1 Skov, kaldet Toftskov, med Olden til 50 Svin

og en temmelig stor Sø, kaldet Langsøe, hvori der skal være

Fiskeri. Vidner: Ifver Vind til Nørholmb og Otte Krag til

Thrudtsholmb, Sekretærer. Orig. Mag. HOC). J. R. 10, 51.

Koncepter.

25. Juni. Glykstad. Jomfru Anne Sested til Sindbierig-

gaard faar: i Nørrejylland, Dueholmbs Klosters Len. Mors

Sønder H.. Veirsløf S. 1 Mølle, kaldet Xørre Malle, i Sand-

f/aard 1 G., i Veirsløf 8 G., Haldts Len. Mors Sønder H..

Ørding S. 1 Mølle, kaldet Aarhech Molle . Veirslof S. og By

1 G., kaldet Kirrf/aard . — for: i Nørrejylland,

paa Mors.

Hridhierg S. og By 1 G. og 1 (Jadelius. i Jolhiie 1 G., i Tha-

hvrliifi 1 G.. Siers/of S. og By Halvparten af I Bol. Vidner:


0-20 1040.

*Ifver Vind til Nøriiolnib og Otte Krag til Thrudtsholmb,

Sekretærer. Orig. Mag. 1114. J. K. 10, (51. Koncepter.

6. Avg. Kbhvn. Jørgen Kruse til Hiermedtsløfgaard

fa ar: i Nørrejylland, Jersløf H., Vester Brøndersløuf S. 1 G.,

kaldet Agdrup, — for: i Nørrejylland, Han H., Svenstrup S.

1 G., kaldet Brogaard: Jersløf H. , Øster Brøndersløuf S. og

By 2 G. Vidner: Ifver Vind til Nørholmb og Melcher 01de-

land til Uggersløf. Sekretærer. Orig. Mag. 1109. J. R. 10,

71 b. Koncepter.

— Ifver Krabbe til Albech faar: i Jylland. Hollum

H. , Nørre Kongsløuf S. og By 2 G. , 1 øde Bol ug 1 øde

Gadehus, Schibsted S. og By 3 G. og 4 Gadehuse (mangle i R.).

hvoraf det ene er ved Magt, de andre øde. — for: i Jyl-

land, Fleschum H. . Ramdrup S. og By 1 G. ; Aars H. , Gifve

S. i Moesbech 4 G. ; alle Gadehusene ere øde , men

deres

Grund skal følge Kronen. Vidner: Ifver Vind til Nørholmb

og Melcher Oldeland til Uggersløfgaard, Sekretærer. Orig. Mag.

1108. J. R. 10, (38 b. Koncepter.

— Jørgen R.osenkrandtz til Kieldgaard faar: i

Jylland, Schyfhus Len, Torum S. 1 G., kaldet Kiergaard, —7

for: i Nørrejylland, Schyfhus Len, Thisse S. og By 1 G. og

1 Bol. Vidner: Ifver Vind til Nørholmb og Melcher Oldelandt

til Uggersløfgaard, Sekretærer. Orig, Mag, 1 102. Orig. (Kongens

Genbrev) ] Top. Saml. p. Perg., Harre H. Nr. 22. J. R. 10,

70 b. Koncepter.

7. Avg. — Mogens Arnfeld til Ruegaard faar: i

Jylland, Galløe Len, Hassens Birk 1 Mølle, kaldet Ørsøe Mølle,

— for: i Jylland, Galløe Len. Fogelsløf S. og By 1 G. og

! lille Bol: Mols H. , Hassens Birk, Dræby S. og By 1 G.

Vidner: Ifver Vind til Nørholmb og Melcher Oldeland til

Uggersløfgaard, Sekretærer. Orig. Mag. 1110. J. R. 10. 72 b.

Koncepter.

o. Sept. Glykstad. Kgi. Stadfæstelse af et Mageskifte

mellem Hr. Anders Lauritsen, Sognepræst i Andtsagger,

og en af Kronens Bønder, Morten Christensen smstds..

hvorved førstnævnte faar: 1 Stykke Jord øst for Andts-

'iggcr Præstegaard, i

hvilket der kan saas 5 Skpr. Korn og

avles 1 Læs Hø, — for: \i Agre, liggende „i Hiig" vest for


104()— 1-1.

Morten < Ituislenseii.s (iaanl, i livilki- dt-i- kan .saas o Skpr.

Korn, og 1 Stykke Eng, kaldet Krabieng. vest for Andisagger,

hvilket kan give 1 Læs Hø. J. W. 10. 71- h. Ivonc.

."321

20. Okt. Kbhvn. Hr. (^laus Daa til Piannstrui) faar

afVai'tou.s Hospital (paa hvis Vegne Kongi'ii liandler):

i Sælland, Vordingborg I^en, Hanini(;rs H., Aa/sfrKp S. og By

2 G.; Tybierg II., Fensinank S. i Kdlrkenij)

1 G. — for:

i Sælland, Koskyldgaards Len i Kaldslund 1 G. Vidner: Hver

Vind til Nørholnib og Eriek Kaas til Støfringgaard. Sekretærer.

Sj. K. -20, 30(i. Koncepter.

2L (R.: 20.) Dec. Kolding, ih-. (Jlhif Parsberg til

Jernidt faar følgende af S


522 1641.

for: i Fyen. Sunds H. . Tvede S. og By 2 G. med Skov til

95 (R. : 85) Svins Olden, Himdstrup S. i Møndrup 2 G. med

Skov til 45 Svins Olden. Vidner: Ifver Vind til Nørholmb

og Kield Krag til Trudtsholmb, Sekretærer. Orig. Mag. IIIG.

F. R. 4, 234 b.

9. Jan. Kolding. Falck Giøe til Hvidkielde fa ar: i

Fyen , Smidts H. , Kierchehye S. og By 1 G. med Skov til

70 Svins Olden — for: i Fyen, Bog H., Schydeberg S. i

Aariqj 1 G. med Skov til 12 Svins Olden, paa Nørre Slette i

Østvupgaards Enemærke 1 Td. Hartkorn; Sælland, Aars H.,

Grefving S., Frenderup By 1 G. med Skov til 3 Svins Olden.

Vidner : Ifver Vind til Nørholmb og Christian Holch til Limdby-

gaard. Sekretærer. Orig. Mag. 1117. F. R. 4, 238.

10. Jan. — Gavebrev til Sognepræsteembedet til

G rem sted og Hemsvig (Hr. Madts Christenssen Harboe,

Sognepræst) paa 1 G. ved Gremsted Kirke, kaldet Gremsted,

til Præstegaard og paa Herligheden af den Gaard (i) Hemsvig,

som Præsten tidligere paaboede. J. R. 10, 92. Kone.

— Christen Madsen, Borger i A alborg , og hans

Arvinger faa 1 lille Stykke Stufjord , kaldet Schottergaardeu,

som ligger nær ved Byen , imod billig Fæste og sædvanlig

aarlig Afgift. J. R. JO, 92 b. Kone.

27. Jan. — Gavebrev til Sognepræsteembedet

til Staby S. i Bøfling Len (Hr. Madts Anderssen, Sognepræst)

paa 1 lille G. ved Præstegaarden fri for Fæste, Ægt

og Arbejde, men mod sædvanlig aarlig Skyld og Landgilde

samt Erstatning til Bønderne, som bo paa den. J. R. 10.

97 b. Kone.

1. Febr. — Christoffer Hvas til Hennegaard faar:

i Jylland, Ve.ster H., Ovtrup S. i Veibtoniip 4 G. og 1 Bol —

for: i Jylland, Vester H. , Lunde S. i Kastkier 1 G., Lund-

agger By 2 G. Vidner: * Ifver Vind til Nørholmb og * Erich

Kaas til Støufringgaard , Sekretærer. Orig. Mag. 1118. J. R.

10, 99 b. Koncepter.

31. Marts. — Christian Randtzov til Bredenborg

faar: i Jylland Jus patronalus tU Giessiug Kirke med Kronens

og Kirkens Part af Tienden og 1 Præstegaard, liggende til

samme Kirke: dog- skulle Præst ofr Deofn som hidtil nyde


1041. o^:i

deres Rettigheder, Studie.skat og j^rovstepenge for Vlsitats og

Kirken sin Tiende, medens Udst. skal have Cathedraticum, —

for: Jus putronatus til Sødring Kirke med Udsts. Krontiende

og Kirkens Tiende, i hvilken sidste Hospitalet i Kanders skal

ske Fyldest for 1 Ørte Hug og 1 Ørte Byg; liierrinn H.. Naufr

S. 1 G., kaldet Vogenstrup, som Vederlag til Superintendenten

i Aarhus Stift for hans Part i Giessingholms Kirketiende

Seyer S. 1 G., kaldet Seijer, i hvilken Superintendenten skal

ske Fyldest for hans Afgift af Giessing Præstegaard. Vidner:

Ifver Vind til Thorpegaard og Kield Krag til Trudtsholmb.

Sekretærer. Orig. Mag. 1J32. J. H. 10, 110. Koncepter i.

1. April. Haderslev. Skøde fra Brødrene *Jacob og

Bendix Brcide i Haderslev til Kongen paa 1 G. i Bierdt S.

og By, Dusterup H. , Slesvig. Orig. i Top. Saml. p. Perg..

Tyrstrup H. i\r. 7. (Tysk.)

30. April. Kbhvn. Hendrich Sandberg til Bøgested

og hans Arvinger faa til Hiøringaard i S. Hans S., Vinebiere

H., Vendsyssel, nogen Jord paa Hiorinyaards Mark, som til-

hører Hiøren Kirke, imod sædvanlig Fæste og aarlig Afgift.

,J. R. 10, 124. Kone.

20. Avg. Odensegaard. Grev Vol dem ar Christian

fa ar: paa Thaasinge Kronens Part af Korntienden af Breg-

ninge S., i Bregninge 1 G. og 1 Bol, hvis Landgilde følger

Bregninge Kirke og hvis Herlighed har fulgt Nyborg Slot . og

hvortil der hører Skov til 20 Svins Olden, Præstegaarden med

Skov til 24 Svins Olden, 1 Degnebolig, i Giessinge Norremark

1 Jord, Kronens Part af Korntienden af Lande S., i Liindbg

2 Bdr. og i Strammehe

1 Bd. , der give deres Landgilde til

Kirken, medens Herligheden har fulgt Nyborg Slot, i Lundby

tillige 1 Degnebolig. Lundby Præstegaard med Skov til is

Svins Olden, Kronens Korntiende af Bierreby S., i Bierrebg

2 halve G., der have Skov til 10 Svins Olden og give Land-

gilde til Kirken, medens Herligheden har hørt til Nyborg Slot.

1 Degnebolig, i

Siolnj 1 Kirke jord. 1 Stykke Jord, der bruges

' Orig. Mag. 1050 b. (o^' J. H. li. t>'24 bl af

-1. Xov. 1»;:W er omtrent

enslydende med ovennævnle. men bar Paate;.Miiniren : .ilette Skiode skal

kasseres, er it andet udganjjet Kiil'. Ori^:. Maji. lOiiO o. (og J. R. •>. 'iiZ\

at' samme Dato er Konsens Genl>rev.


524 1G41.

af Præsten, 1 G., i Giesslnye 2 G., i Strammehe 1 G. med

Skov til 12 Svins Olden, i Stlol 1 G. — for: Jus patronatus

fil Gudbierg Kirke med Præstegaard, Skov, Byggested og

andet, som det er taget i Søskendeskifte for 50 Tdr. Hartkorn,

samt Landgilde af følgende Bønder: i Gudbierg By

G Bdr. og 1 Gadehus, hvor Kirkeladen stod, Brenderuj) By

7 Bdr. : Baag H. , Orte S. 1 G. , kaldet Ladgaard , med Skov

til 4 Svins Olden , i Frobierg 3 G. med Skov henholdsvis til

10. 8 og 5 Svins Olden og 2 Gadehuse, Skydebierg S. og By

1 G. og 1 Gadehus; Vindinge H. i Ullerslof 1 G. og 1 Gade-

hus, i Aufsløf 1 G. med Skov til 6 Svms Olden, i Orte 1 G.

med 2 Gadehuse og Skov til 8 Svins Olden. Vidner: Ifver

Vind til Nørholmb og Kield Krag til Thrudsholm, Sekretærer.

Orig. Mag. 1129. F. R. 4, 245 1.

20. Avg. Odense. Grev Voldemar Christian, Greve

til Slesvig og Holsten, fa ar Tilladelse til at lægge et Birke-

ting paa Taasing og fri Birkeret til samme. F. R. 4, 251.

1). Sept. Glykstad. Hr. Christoffer Ulfeld til Svenstrup

faar paa sin Datter, Jomfru Christentse Ulfeids

Vegne, af Lunde Kapitel (for hvilket Kongen handler):.!

Skaane, Giønge H., Vandkifve S. og By 2 G. med Oldenskov

til deres hjemmefødte Svin — for: i Skaane, Froste H. i

Lybye 2 G., i Rdabye 1 G. med Oldenskov til dens hjemme-

fødte Svin, dog kun til ^2 G. Vidner: Ifver Vind til Torpe-

gaard og Kield Krag til Trudsholm, Sekretærer. Sk. R. 5, 340 b.

— Frederich Urne til Brendtved faar: i Ringsted

Len og H. , Thersløf S., Stenchelstrup By 1 G. med Skov til

14 Svins Olden. Flash S. og By 1 G. og 2 Gadehuse — for:

i Ringsted H., Vetterslef S. og By 1 G., Thersløf S. i Thierebye

1 G. Vidner: Ifver Vind til Nørholmb og Kield Krag til

Thrudtsholm, Sekretærer. Orig. Mag. 1122. Sj. R. 21, 02 b.

— Ellin Marsvin til Ellinsborg, Enke efter Knud Rud,

faar: i Fyen, Nyborrig Len, Sundts H. 1 Mølle, kaldet Scharrup

Mølle, med Tilladelse til, at dens Besidder maa have Fæ-

drift og Græsning i Kronens Skov, kaldet Haldenschouf, til

' Ma^i-eskiftet er underskrevet, o;: l>eseL,'let af Honning ValckendorC

til (tIoiui) paa Grev Valdemar (lliristians Ve^:ne i hans FmvaM'else.


lOil. 52o

saa meget Kvæg, soni han kan føde om \inteien paa sit eget

Foder, mod aarlig at give 1 Gaas til Nyborg Slot, — for: i

Fyen, Gudme II. i Urre 1 Bol eller Halvgaard med Skov til

4 Svins Olden. Vidnei': Ifver Vind til Nørliolndj og Kifldt Krag

til Thrudtsiiolnib, Sekretærer. Orig. Mag. 11:21. F. K. 4. :i.j-> b.

0. Sept. Kbhvn. Hr. Christian Thommesen (Sehe-

sted) til Slovgaard fa ar: i Fyen, Vinding II. i Kollerup 3 G..

hvoraf de 'i hver har Skov til 20 og den tredje til 30 Svins

Olden, i LindscJtouf 1 G. med Skov til 00 Svins Olden, i Gislef

2 jordegne Bg. , hver med Skov til 20 Svins Olden, i Gislef

HohiH' 1 jordegen Bg. med Skov til 25 Svins Olden, i Gidd-

tvedt 1 jordegen Bg., Gislef S. og By 1 jordegen Bg., der tillige

giver Skyld af Sannis Jord og har Skov til 7 Svins Olden, —

for: i Fyen. Vinding H. , Frørup S. i Tltnarvp 2 G., der

have Skov til 30 Svins Olden samt Paaløb med Fiskeri til

Stranden , i GrøuJtoU

1 G. med Skov til 40 Svins Olden . i

Hmlvadt 1 G. med Skov til •.) Svins Olden; Sundts H. i

ThriDiderup 1 G.; Gudme H. i Ovre 1 G. med Skov til S

Svins Olden; paa Langeland i Boetoffe i G. med Skov til

1 Svins Olden og 1 Gadehus, i Kadtsebol 1 G., i Ræber riij

1 G., i Søverforp 1 G. Vidner: Ifver Vind til Xørholmb og

Kield Krag til Thrudtsholmb .

F. R. 4, 255 b.

Sekretærer. Orig. Mag. 1123.

15. Okt. — Gavebrev til Præsteembedet paa Fur

(Hr. Jons Christensen. Præst) paa 2 smaa G. af det Kannike-

gods, som Ifver Vind til Xodrholmb og Jørgen Kosenkrants

til Kieldgaard ere forlenede med . imod at han skal vedlige-

holde den af Gaardene, som han paabor. J. R 10, 147.

16. Okt. — Ey ler Holck til Giedtsoeholmb faar: i

Halland, Halmsted Len. Aasted H., Aasagger S. i Terkihtrup

4 (G.) (R. og Besigteisen: 3 (G.) og Semb Skattegaard) i

Thollestrup 2 G., i Aasar/(fer 1 (G.), som er Kirkegods, i Thoberod

\ (G.) med Skov til alt Godset til UKK) Svins Olden —

for: i

Halland,

Halmsted Len i

Damstrvp

1 G. med Skov til

40 Svins Olden, i Store Diwistrup 1 G., i Vudxtedtjaarde O (G.).

i Gddenij) 1 (I. med Skov til 20 Svins Olden, i Schorbi/e 1 G.

Vidner: Ifver Vind til Xørholm og Christian Holck Christian-

søn, Sekretærer. Oriu. Mag. 1120. Sk. R. 5, 34-1 b.


526 1641.

16. (R.: 18.) Okl. Kbhvn. Just Fris til Vaschergaard fa ar:

i Jylland, Skodborig H., Tørring S. 2 G. ; Vandfoldt H., Hofve

S. og By 1 (Bol) — for: i Jylland, Ørum Len, Hassing H.,

Staxstrup S. og By 1 G. ; Vandfoldt H. , Vandborig S. 1 G.,

kaldet GammeJfjaard. Vidner: Ifver Vind til Nørholmb og

Peitter Reedtz til Tygestrup, Sekretærer. Orig. Mag. 1125.

J. R. 10, 147 b. Koncepter.

18. Okt. — Hr. Jørgen Urne til Alsløf faar af

Roskylde Kapitel (paa hvis Vegne Kongen handler) : i

Mierløsse H. i Soderup 1 G., i Thujerup 1 G. — for: i Horns

H. i Liumjeriip 1 G. Sj. R. 21, 87 b.

— Hr. Tagge Tot Andersen til N. faar: i Skaane,

Syllisborg Len, Bleking, Medelstad H. i Store Vambaasse

Gærd 6 G. , der hver har Bøgeskov til 20 Svins Olden , i

Lille Vambaasse Gærd 5 G. . hvoraf de 4 hver har Bøge-

skov til 20 Svins Olden og den 5. Egeskov til 10 Svins

Olden , i Thronibtøe Gærd Thrombføegaard med Skov til 100

Svins Olden og BoeJiohnen , i Faarkierle Gærd Stegeryegaard

med Skov til 20 Svins Olden, i Vambaasse 1 G. med Skov til

20 Svins Olden, i Almøe Gærd Thromtøesund og følgende

Øer: Vester Raaholm , Øster Raaholm, Bendtsholm^ Udøe og

Ifoe — for: i Skaane, Syllisborg Len, Bleking, Lister H.,

Møerum S. Korsemoe, Bullingliolt, Egebierg, Thosteboe, Biorn-

striqj, Bromalle, Ruemalle og Vellyste, der hver har Skov til

24 Svins Olden, Brinchemalle med Skov til 12 Svins Olden;

Medelsted H. i Lefvelunde 4 (G.), der hver har Skov til 20

Svins Olden, i Fullessang 1 (G.), der har Skov til 20 Svins

Olden, Kierregaard med Skov til 20 Svins Olden, Roelstrup,

Hiørdøe, der har Skov til 16 Svins Olden, 1 Stykke Jord, der

kaldes Bunchelyche og ligger udenfor Slottet næst op til de

andre af Slottets Løkker. Vidner: Ifver Vind til Nørholmb

og * Lauge Beck til Førsløf, Sekretærer. Orig. Mag. 1127.

Sk. R. 5, 348.

10. Okt. — Jesper Friis til Ørbecklunde faar: i Jyl-

land, Slet H. , Biøi-nsholmb S., Randniun By 1 G., i Nesbge

i'2

G. — for: i Jylland, Gudtslum H. og By I G.: Aars H.,

Haufbroe S. og By 1 G. Vidner: Ifver Vind til Nørholmb og


1041— i-i>.

-yH

Erich l.ycho Hansen, Sekretærer. ()v\'^. Mag. IH-S. J. 11. 10.

loO. Koncepter.

24. (Jkt. Kbhvn. drev Vold em ar Christian, Greve

til Slesvig og Holsten, fa ar Jm patromdiis til Brefjninr/e,

Lande 0(j Bierrebij Sogne paa Thosinge. V. R. i. 'li'}'). Jvfr,

'10. Avg. 1041.

25. Okt. — Patrich Dombar til Sjvinderup fa ar:

i Skaane, Sønder Asboe H. 1 G., kaldet Raahyeyaanl, med

Skov til :iO Svins Olden, i ForoUe By i Kullen 1 Gaardspart,

som or lagt under Raabyegaard i Stedet for 1 Stykke Ejendom,

som afdøde Knud Giedde har tilskiftet sig og lagt

under Spanderup, — for: i Nørre Asboe II., Tåstrup S.

Store Brondsiif/ med 1 Enemærkeskov til 17 Svins Olden.

Vidner: Ifver Vind til Xørhohiib og Erich Lyche Handtsen,

Sekretærer. Orig. Mag. 1130. Sk. R. o, 358.

28. Okt. — Hr. Hans Lind en o v til Hundtslund faar:

i Fyen, Hindtsgaufvels Len, Vendts H. i Astelbo (R. : Alster-

boer) 1 Selvejergaard med Skov til 13 Svins Olden, med Ret

til at tilforhandle sig Ejendomsretten, — for: i Fyen, Vendts

H. i SkrilUng 1 G. Vidner: Ifver Vind til Nørholmb og Otte

Krag til Thrudtsholmb , Sekretærer. Orig, Mag. 1131. F. R.

4. 207 b.

— Gavebrev til Sognepræsteembedet paa Jegendøe

/Hr. Pofvel Jenssen, Sognepræst) paa 1 lille Bol, kaldet So/-

som

hofuj , straks ved Præstegaardens Mark, mod at betale den

aarlige Landgilde og erstatte Bonden ,

hans Indfæstningspenge, J. li. 10, 155 b.

nu bor derpaa,

30. Dec. Glykstad. Fru Margrette van der Liihe.

Enke efter Jørgen Brochenhus til Sebercloster, faar Jus pat ro-

nattis til Seber Kirke. J. R. 10, 150 b. Kone.

i Skaane,

1642. 14. Marts. Kbhvn. Jochim Beck til Gladsax faar:

Giøng 11. i LiiuK/eniin 1 G. med Skov til 150 Svins

Olden, i Saetttdale 1 G. med Skov til 20 Svins Olden — for:

i Skaane, Villants H. i Guelof 1 G., i Flelkinr/e 2 G. , i Ki/l-

lin(/eru


528 1642.

17. Marts. KbhA'ii. Christian Scheel til Valoe fa ar:

i Nørrejylland, Sønderløng H.. Fusing Birk, Bierregraf S. og

By 3 G., hvoraf en tillige giver en Afgift til Præsten og en til

Kirken, 2 Gadehuse, hvoraf det ene giver sin Skyld til Bierre-

graf Kirke, Aalum S. og By 1 G., i Svklninge 1 G., hvoraf

der svares Landgilde til Lesten Kirke og Afgift til Aalum Kirke

for et Gadehus, — for: i Nørrejylland, Chrestrup Birk i

Rouihalt 1 G., hvoraf der tillige gives Skyld til Bierregraf og

Lesten Kirker, i Aarup 1 G., hvoiaf der tillige gives Skyld til

Præsten og til Aalum Kirke. Vidner: Ifver Vind til Xørholmb

og Kield Krag til Thrudsholm. Sekretærer. Orig. Mag. 1134.

J. R. 10, 160. Koncepter.

— Christian Scheel til Valløe faar af Viborg Ka-

pitel (paa hvis Vegne Kongen handler): i Nørrejylland.

Sønderløng FL, Bierregraf S. og By 1 G.. Aallum S. og By

2 G. med Skov til 2 Svins Olden — for: i Nørrejylland.

Sønderløng H., Lesten S. og By 1 G., Hammershog S. og By

2 G., i Lesten 6 Skpr. Byg i 1 G., hvis Ejendom og Herlighed

skal følge Fussinge. Vidner: Ifver Vind til Nørholmb og Kield

Krag til Trutsholmb, Sekretærer. J. R. 10, 164 b. Kone, .til

Kongens Brev.

3. April. Frederiksborg. Skøde til Simon Christensen

i Hillerød, forhen Skriver paa Fredrichsborg , paa et Stykke

Jord i Grø)iholt Skov, som allerede tidligere var blevet ham

udvist af den daværende Lensmand. Fredrich Urne, og som

han skal indelukke med en Grøft uden nogen Skade for Skoven.

Sj. R. 21, 114 b.

20. (R.: 30.) April. Kbhvn. Fru Da arret te Jufl, Enke

efter Ifver Krabbe til Albeck, faar: i Jylland. Hollumb H., Als

S. 1 G., kaldet Kragelundf, og 1 G., kaldet Knurmou, som har

Skov til 7 Svins Olden, Fierings Eng, 6 Bundgarnsstader uden-

for de to Gaarde og StritmoUe, Hvorum By 1 (G.); dog skal

Stranden og Vragherligheden vedblive at følge Kronen . —

for: i Jylland, Hvorumb H.. Sønderup S. 1 Hovedgaard,

kaldet Eehstrup , Karls Eng, 6 Bundgarnsstader for Nibe og

1 (G.), kaldet Kardyb. Vidner: Ifver Vind til Nørhohnb og

Lauge Beck til Førsløf, Sekretærer. Orig. Mag. 1135. J. R.

10, 184. Koncepter (l)ægge daterede 30. April).


1042. o2'.>

30. April. Khlivn. (J I te 'Jliot til Næs faar: i Skaarn-.

Ferdts H., Søfde S. i Tlioyenxl 2 jordt-j^rie B\i. oj^ 3 Gad»--

huse , der ligj-'c paa Thogerød Gaardes Grund , Ilstrup S. og

By 1 G. — før: i Skaane. Røniie})ei'g W. i Thnelstnij) 1 G..

i liueg^'hørsfad 1 (G.), i Kørre Mo/uiu/r 1 G. \'idner: ItVer

Vind til .Xørlioiiiib og Lauge Beth til Førsløf, Sekretærer.

Orig. Mag. lliiO. Sk. K. o. 37r, b.

— Jørgen Kruse til Hierniesløfgaard faar af Aarliu.s

Hospital (paa hvis Vegne Kongen handler): i

Kalløe

Len.

Nørre H, , Nimtofte S. og By 2 G., der hver har Skov til

12 Svins Olden, Lufoi By 1 G., der har Skov til 1 Svins

Olden , og af hvilken Udst. tidligei-e har haft Herligheden,

— for: i Kalløe Len, Sønder H. , Nødager S., Pederstrup

By 2 G., der hver har Skov til 20 Svins Olden. Vidner:

Ifver Vind til Nørholmb og Lauge Beck til Førsløf, Sekretærer.

J. R. 10, 180 b. Koncepter.

4. Maj. — Fleming Ulfeld til Ørebygaard faar:

paa Laaland i Kalløe 2 G., hvoraf den ene har Fællesskov til

4 og Markeskov til GV2 Svins Olden og den anden Fællesskov

til 8 og Markeskov til 13 Svins Olden. — for: paa Laaland

i Hiehn 1 øde G. , der har Fællesskov til 1 Svins Olden og

Markeskov til (i, i Xavelsti 2 (r. med Fællesskov til 24V'2 og

3OV2 Svins Olden, i Sundhye

1 (G.), der har Markeskov til

8 Svins Olden. Vidner: Ifver Vind til Nørholmb og Kield Krag

til Trudtsholmb, Sekretærer. Orig. Mag. 1137. Smaal. R. 5. 220.

12. (R.: 13.) Maj — Jesper Fris til Ørbechkmde

faar: Jii^t patronatns til Ørbeclihiude Kirke med de Kirke-

gaarde og Jorder, som ligge til denne, og Kirkens Part af

Tienden, hvorimod Kronens Part. som af Christian III 1554

er bleven given med Halvparlen til Præsten og Halvparten til

Kirken, vedblivende skal følge disse, ligesom ogsaa Præsten

og Degnen skulle nyde deres Rettigheder. Studieskat og Cathe-

dralicum . — for: i Fyen. Salling H.. Kruurup By 1 G.

med Skov til G Svins Olden. Vidner: Ifver Vind til Nørholmb

og Kield Kr;ig til Tlirudtsholmb. Seki-etærer. Orig, Mag. 1138.

J. R. 10, 205.

17. Maj. — Kgl. Stadfæstelse af et Magt-skifte mellem

lir. .lørgen Brahe til Hvedholmb og Gametofte Sogne-

34


530 1642.

præst, hvorved førstnævnte fa ar: 1 Løkke, kaldet Folde-

løkke, med nogen Jord ud for den nordre Ende, hvorpaa der

findes lidt Skov, en lille Put Jord ved den østre Ende af

Løkken, en plan Jord ved det søndre Hjørne og et Stykke af

Præstegaardens Jord ved Billebierg, næst ved Steningen, —

for: 1 Løkke, kaldet Galleløkke med nogen Jord øst for

Ijøkken og nord for Landevejen, en plan Jord ved Kierchebro

og et Stykke Jord af Sønderschoufs Jord. F. R. 4, 278 b,

23. (R.: 18.) Maj. Kbhvn. Axel Urup til Vafvenøe

fa ar: i Skaane, Lugede H,, Outerup S. og By 1 G., i Orme-

strup 3 G. og

Gubegaarden ,

1 Halvgaard, i Kingelsted 1 Halvgaard, kaldet

— for: i Skaane, Lugede H. , Barsløf S. og

By 7 G. , hvoraf 1 har 1 lille Lund , 1 noget Underskov og 1

giver Skyld til Karup Kirke; Rønberig H. i Kuktoufte 3 G.

og 1 Gadehus. Vidner: Ifver Vind til Nørholmb og Ifver

Krabbe til Vabnersholmb , Sekretærer. Orig. Mag. 1139. Sk.

R. 5, 380.

25. Maj. — Skøde til Hans Pedersen i Hillerød paa

et Stijkke Jord ved Fredrichsborg Slot. Sj. R. 21, 144. Kone.

28. Maj. — Erick Kaas til Lindskov faar: paa Lange-

land, Homled S. i LeggebøUe 5 G., i Hvercken 1 Bol under Tranekier

Slot, af hvilket der tillige gives en Afgift til de fattige i Hom-

led S., i Hennetved 1 Bol, i Kieldbye 1 Bol, i Hvercken 1 Bol,

hvoraf dei- tillige gives Skyld til Tranekier Slot og til Homled

Kii'ke, Skov i LeggebøUe Skov og Boeslyche til 51 Svins Olden,

endvidere følgende Jorder : i Hiortholms Have 2 Agre til 8 Skpr.

Byg, Eng til 2V2 Læs Hø og Havreland til 3 Skpr., øst for Hiort-

holm 4 Agre til 16 Skpr. Havre, i Hiortholms Have 2 Agre til

4 Skpr. Byg, ved Saxeløckebierig 1 Ager til 2V2 Skp. Byg,

nord for Niels Hansens Have 3 Agre til 12 Sk])r. Byg og

I Eng

,.til 2 Haver fulde af Hø", i Hofveschouf 1 Maal Jord,

der, hvis det var ryddet til Saaland, var til 24 Skpr. Byg, i

Hiortholms Have 1 Jord til 2 Skpr. Byg, 2 Agre til 4V2 Skp.

Byg. Eng til IV'2 Læs Hø og „Høryder til 8 Skpr. Byg" , i

Brøndsby i

Hafveschouf 1 Maal Jord, som, hvis det var ryddet

og gødet, var til 2 Pd. Land, i Faurbiergs og Galliebicrgs

Mark 1 Jord, beregnet til 22 Skpr. Land; dog forbeholder

Kongen sig den Stranding, der kan findes for forskrevne


U;i± -y.'A

Jord, — for: paa Langeland, LuiKje/ne S. og By 2 0.. af

hvis Landgilde der skal ydes de fattige i Homled S, og Hom-

led Kirke Erstatning for hvad de miste af de '2 Bol i

Hvorcken , I Gadehus , i Østerbi/ 3 G. , i Flademosse

1 G.,

Lindesøe S. i Ihrslof 1 G. , 1 Gadehus og Skov til ."K) Svins

Olden til Gaardene i Lungeise og Østerby, Fonggelshylle S.

og By 2 G., i Fæheck 1 G., endvidere følgende Jorder: i Høy-

bierig Mark 17 Skpr. Bygland, i Høybierigs Vænge Mark til

2 Skpr. Byg og Eng til 2 Læs Hø, paa Saxeløckeholni Mark

til 5 Skpr. Havre, i Rcbsagermosse 2 Enge til 2 Læs Hø, i

Syndersehouf vest for Kallehafve Engen 4 Agre til 14 Skpr.

Byg, i Faufretoftebierg 1 Ager til 2 Skpr. Byg og 1 Ager til

3 Skpr. Byg med Eng og alt, Engeltoft, der er 10 Skpr. Byg-

land, ved Lundebedet Saxeløckehøy til 5 Skpr. Bygstubber,

^deraf hans Andel til 13 Skpr. Byg" , i Eugleholmb 1 Eng til

V2 Læs Hø, i Stenstoft Jord til 16 Skpr. Byg, og for Enden

indtil Skoven Eng til IV2 Læs Hø, i Hyltebiergs Mark ved

Ellebierget Jord til ll2 Skpr. Byg, ved Høyebierget Jord til

12 Skpr. Byg, i samme Mark øst for Galliebierget 3 Agre til

8 Skpr. Byg og vest for Galliebierget 1 Ager til 4 Skpr. , i

Vettebierget 2 Agre paa 16 Skpr. Land, i Trøgeløf Mark 1 Bol.

V^idner: Ifver Vind til Nørholm og Lauridts Belov til Spøtte-

rup, Sekretærer. Orig. Mag. 1140. F. R. 4, 281 b.

28. (R.: 29.) Maj. Kbhvn. Fru Ide Gi øe. Enke efter Jens

Jul til Lindbierig. fa ar: i Vendsyssel, Børlum H., Vrelle S.

1 Bol, (kaldet) Saxagijer, — for: i Vendsyssel. Kier H., Øster

Hassing S. og By 1 Bol; Hvedtboe H., Ingstrup S., Brodtslof

By 1 Bol, Vester Hiermedslof S. og By 1 Bol. Vidner: Ifver

Vind til Xørholm og Lauridts Belov til Spøtterup. Orig. Mag.

1141. J. R. 10, 214 b. Koncepter (bægge daterede 29. Maj).

31. Juli. — Henning Valchendorf til Glorup faar:

i Fyen, Sundts H., Schaarup S. i Øster Oihije 1 G. med Skov

til 4 Svins Olden: Vinding H., Aufnsløf S. i Schrofrishange

1 G. med Skov til 12 Svins Olden og 1 Gadehus — for: i

Fyen, Oltense H. , Thummerup S. i Brylle 1 G.: Lunde H.,

lliiulstrup S. i Brandtshye 1 G. Vidner: Otte Krag til Trudts-

holmb og Lauge Beck til Førsløf, Sekretærer. Orig. Mag. 1 142.

F. R. 4, 290.

34*


532

1642.

31. Juli. Kbhvn. Hr. Jørgen Brahe til Hvedholni

faar: paa Lundagger Mark nogle Jorder, kaldede Hellig-

kaars og Grisse Jorder, hvilke Borgemesteren i Assens hidtil

har haft Myndighed til at boiifæste, da Stedsmaal og Land-

gilde ere tillagte Præsten i Assens, — for: i Othensøegaards

Len i BrendekUde 1 G. Vidner: Ifver Vind til Nørholni og

Christian Holch til Lundbyegaard, Sekretærer. Orig. Mag. 1 143.

F. R. 4, 291 b.

1. Avg. — Gabrijel Laxmand til Frøsløf faar: i

Sælland . Trøgevelde Len , Stefns H. , Froslof S. og By 4 G.,

4 Selvejergaarde , 1 øde Gaards Jord , 4 Ejendomshuse , samt

følgende af Frøsløf Kirkes Gods : 2 G. , 1 (Hus), 1 øde Kirke-

jord, 2 Kirkehuse og Annexgaarden — for: i Sælland, Stefns

H. , Hehtedt S. og By 2 G., Holtug S. og By 2 G., i Raabije

1 øde Jord, Store Hedinge S. i Bielckeriip 1 G., i Siersløf

2 G. . Smerup S. i Torøij 1 G. , endvidere følgende Gods, der

udlægges til Frøsløf Kirke: i Bielckerup 1 G., i Holtug 1 (G.).

i Haunløf 1 (G.), i Heistedt

1 Gadehus, i Holtug 1 Gadehus,

i Lille Hedinge 1 G., der udlægges til Præsten i Frøsløf for

Annexgaarden. Vidner: Otte Krag til Trudsholm og Laurids

Belov til Spøtterup. Sekretærer. Orig. Mag 1144. Sj. R. 21.

159. Koncepter.

— Gabriel Laxmand til Frøsløf faar af Roskylde

Kapitel (paa hvis Vegne Kongen handler): i Frøsløf 3 G.

— for: i Siersløf 1 G. , i Bielckerup 1 G. , i Baahije 1 G.

Sj. R. 21, 159. Koncepter (Kongens Genbrev .slaar dette og

det foregaaende Mageskifte sanmien til et).

G. Okt. — Hr. Christian Tommesøn (Sehested)

til Stovgaard faar: i Silckeborig Len, Vradts H. Jus patro-

nattis til Tøring Kii'ke med Kronens og Kirkens Part af Tienden

og de Kirkegaarde og Jorder, som ligge til Kirken; dog skulle

Præst og Degn som hidtil nyde deres Rettigheder, Studieskal

og Cathedraticum, Kirken sin Tiende og andre Indkomster og

Provsten i Vradts H. sin Rettighed, — for: i Jylland, Hammerumb

H. , Sneberg S. 3 G., kaldede Munckegaard , Hundkier

og Helst rup. \'idner: Ifver Vind til Nørhohnb og Laurids

Belov til Spøtterup, Sekretærer. Orig. Mag. 1145. J. R. 10,

229. Koncepter.


IG. Okt. Khlivii. Moj^cns Seste(l til Holmgaard faar:

i Fyen, Nyborig Len, Gudme H., Gudbierig S., Ellerup By 6

jordogno Bg. , hvoraf S2 have Skov honlioldsvis til \i og 20

Svins Olden og 1 tillige giver Afgift af Kiesten Madtsis Jord,

1 Fæstebonde, d Gadehuse, der ere byggede paa forskrevne

Gaardes Grund, og 2 Huse, der er byggcjde paa Gaden, —

for: i Fyen, Nyborig Len, Vinding H., ReffH-inding S. og By

I G. ukmI Skov til 21 Svins Olden. Frorup S. og By 1 G.

med Skov til Vs Svins Olden, i Tonip 1 G. med Skov til 13

Svins Olden: Schoufby H. , Veufling S., T/ieurluf/ By 2 G.,

der hver har Skov til 12 Svins Olden; Gudme IL. ØxenUrup

S. og By 2 G. Vidner: Ifver Vind til Nørholnib og Laurids

Belov til Spøtterup, Sekretærer, Orig. Mag. 1140. F. R. 4, 2*J5.

24. OkLi — Ifver Vind til Nørholmb faar af Riber

Kapitel (paa hvis Vegne Kongen handler): i Jylland, Øster

II. i llitdderscJionf 3 G. — for: i Jylland, Ginding H. i

Tinl-erdal 1 G.: Skadts H. i Sedden 1 G., i Tobøl 1 G.: Nor

H. i Gruhiede 1 G. J. R. 10, 234. Koncepter.

31.

'-i

Okt. — Fru Bi r gele Bille. Enke efter Jens

Mogensøn (Harbou) til Ørumgaard, faar af Aarhus Ka-

pitel (paa hvis Vegne Kongen handler): i Jylland, Hatting

H. , Heiensted S. og By 3 G., af hvilke den første har Skov

til 5, den anden til \) og den tredje til 2 Svins Olden, — for:

i Hatting

H. . Stenderup S. i Sonder Allu)n 1 G,, Ølsted S. i

Onst I (J. med Skov til O Svins Olden, i Stobberup 1 Bol,

J. R. 10. 238, Koncepter.

17, Nov,'^ — Otte Skel til Katholm faar af Aarhus

Hospital (paa hvis Vegne Kongen handler): i Jylland. Kal-

løe Len, Sønder H. 1 ode G., kaldet Brotjdurd , som bruges

af to Mænd i Grindov, i Broe 1 øde Hus og 1 Eng, som

brages af en Mand i Grindov. 1 ode Hus. som bruges af en

Kone i Grindov, og 1 Hus, som bruges af en Mand i Aalsøe,

— for: i Jylland, Kalløe Len, Sønder H., Li/nf/bi/e S. og By

' Brevet er udateret i R., iiieu indfort mellem Breve af :20. og ii.

Okl., og Koncepterne ere hægge daterede 44. Okf. ' Brevet er udateret

i H.. men Koncepterne have l)ægge 31. Okt. ' Brevet er udateret i R.,

men indfort mellem Breve af H>. og 17. Xov. i(>t4. og Koncepterne ere

daterede 17. Xov.


534 164^-43.

2 G. og 1 Stykke Jord , som bruges af en Mand i Øxen Mølle.

J. Pv. 10, 246. Kone. til Kongens Brev.

15. Dec. (R.: U. Dat.) Kbhvn. Hr. Olii f Pasberig til

Jernidt fa ar: i Silckeborig Len paa Hammel Mark de Jorder,

som hidtil have ligget til Hammel Kirke, — for: i Hemmer-

syssel, Sledt H., Melleruj) (Or. M. : Mollerup) By 1 G. Vidner:

Ifver Vind til Nørholm og Ifver Krabbe Jacobssen til Vefner-

holm, Sekretærer. Orig, Mag. 1147. J. R. 10, 259. Kon-

cepter (bægge daterede 15. Xov.) ^

1643. 21. Jan. — Hendrich Gylden s tiern til Svanholmb

faar: i ^Skaane, Ghristianstadts Len, Østersløf S., Haa-

sted By 9 G., hvoraf 3 benyttes af jordegne Bønder, 4 af

Lejebønder, 1 af en Fæstebonde, 1 er et jordeget Fæste.

1 Gadehus, Østersløf By 2 jordegne G., med Ret til at til-

forhandle sig Ejendomsretten. — for: i Skaane, Ghristianstadts

Len. Vibye S. i Harsløf 1 G., Nossebye S. i Aaridtsløf 1 G..

Fielchmge S. og By 4 G.: Giei-s H.. Øfverøed S. og By 2 G.,

i Liunghye 1 G. og 1 Gaardspart, der er lagt under denne,

Øster Vramb S. og By 1 G.: i Fyen i Kiørsinge 1 G. Vidner:

Ifver Vind til Nørholmb og Kield Krag til Thrudtsholmb, Sekre-

tærer. Orig. Mag. 1155. Sk. R. 5, 389 b.

10. Febr. — Niels Trolle til Troldholm faar af

Lunde Kapitel (paa hvis Vegne Kongen handler): i Sirøe

S. og By 1 G. — for: i Skaane, Froste H., Holmehye S. og

By 1 G. Vidner: Ifver Vind til Torpegaard og Otte Krag til

Thrudsholm, Sekretærer. Sk. R. 5, 395 b.

4. Marts. — Hr. Christian Tommesen (Sehested)

til Stoufgaard faar af Ottense Hospital (paa hvis Vegne

Kongen handler): i Fyen, Gudme H., Gislef S. 1 G. — for:

i Fyen, Schoufby H., Sersløef S. i Aschehye 1 G. F. R. 4, 304 b.

8. Marts. — Hening Valc hendrop til Glorup faar:

i Fyen, Nyborig Len, Sundts H. , Schaarup S. i Øster Ovhye

2 G., der hver har Skov til 2 Svins Olden, Hollemdrup S.

og By ] G. med Skov til 16 Svins Olden — for: i Fyen,

Vinding H. i SchrettehechhaiKje 1 G. med Skov til 12 Svins

Olden og 1 Gadehus paa Gaardens Ejendom, Schielderup S. i

'II!, indf'oit inellem Hreve af

1.'). u\i 21. Dec.


1G43. 535

Saadrujj 1 (i. hjciI Skov til 2 Svins Olden; Schoufby II..

Seisløf S. i Maderup

1 (G.), Iliiidtseholloni , Messing S. i

Mischonf 1 ((J.). Vidner: *Otte Krag til Tnidtsliollein og Mon-

ridts Schade til Kicrbyegaard. Sekretærer. Orig. Mag. lloO.

F. H. 4, 30G.

8. Marts. Khlivii. Fiii Birgete Kosensparre, Enk«efter

Cortidts lindt til Sandholt, faar af Otlense Hospital

(paa hvis Ve'gne Kongen handler): i Fyen, Salling il. i Vester

Hess'nKj 1 (J. med Skov til 2 Svins Olden — for: i Fyen.

Raag II. i Kiønys

Høi/nqj 1 H.; Salling 11.. Ilirlderslef S. i

Nijhor/ Mi. F. H. 4, 30S.

(). April'. — Niels Frijs til Farschouf faar af Aar-

hus Kapitel (paa hvis Vegne Kongen handler): i

Xing

H..

Beider S., Floi/stnq) By 2 G. med Skov til 42- Svins Olden,

paa Skude Mark 1 øde Jord. kaldet Tyrestrup, — for: i

Ning II., Holmh S. og By 1 G., Beider S. og By V2 G. og

1 Bol; Mols II., A(jri S. og By '/o G. J. R. 10. i>8s. Kon-

cepter.

15. April. — lir. Christian Th omme sen (Sehe-

sted) til Stovgaard faar: i

Fyen.

Xyborig Len, Vinding H..

Ferridtsløf By 1 G. med Skov til 8 Svins Olden — for: i

Fyen, Gudme H., Ringe S. i Rynckehye 1 G. med Skov til 4

Svins Olden. Vidner: Ifver Vind til Nørholm og Lauge Beck

til Førsløf. Sekretærer. Orig. Mag. 1157. F. R. 4, 310 b.

i>3. April (R.: U. Dat.). — * Valdemar Lyehe til Grin-

derslef Kloster faar af Aalborg Hospital (paa hvis Vegne

Jylland, Gislum H., FarsøeS. Hranstruj) —

Kongen handler): i

for: i Jylland, Gislum H., Fauhim S. og By 1 G. og 1 Gadehu!:;.

Farsøe S. Vanderup; Hindsted H., Stenild S. liygdrup; Gislum

H., Farsøe S., Holhtni By IG.: Aars H.. Ulstrup S.. Sotterup

By IG.; Slet H., Ondrup S. og By 1 Bol. Vidner: * Ifver Vind

til Nørholm og * Peder Bagge til Holmegaard, Sekretærer.

Orig. Mag. 1 15(> c. J. R. 10. '2{)o. Koncepter.

' Brevet

ei' lulateiet i H.. men tinde-s indfort mellem Breve fra

April 1(54;^, o^' bivjjrge Koncepterne ere daterede (>. April. ' Dette

Tal have Besijrfelsen og Koncejiterne. i Reg.

Friis's 7r2.

har Kongens Brev tii. XieN


536 1643.

24. April. Kbhvn. Jørgen Vind til Gundestrup fa ar:

i Sælland , Andtvorschouf Len , Flachebierig H. , Hyllinge S..

Jenstrup By 2 G.: Saltøe Len, Jenstrup By 2 G. — for: i

Sælland, Andtvorschouf Len, Slagelse H. , Frølund By 2 G.

og 2 Huse, i Erderup 1 G., i Mensterup 2 G., 1 Vejrmøllested

og 1 Hus, i Solfebi/e 1 (G.) og 1 Hus. Vidner : Ifver Vind til

Xørholmb og Laurits Belov til Spøtterup , Sekretærer. Orig.

Mag. 1158. Sj. R. 21, 237 b.

25. April. — Gavebrev til Sognepræsteembedet

til Odden i Aakier Len (Hr. Hans Lauritsen, Sognepræst) paa

1 Eng ved Tuenstuh, som tidligere har været brugt til Præste-

gaarden, men nu er bortfæstet til en Bonde i Schanderborg

Len; der skal svares Fæste og sædvanlig Afgift. J. R. 10, 303.

26. April. — Lisabet Lunge. Enke efter Hr. Palle

Rosenkrantz til Krencherup, fa ar: paa Laaland, Fugeise H.

i Øster Schløringe 3 G., hvoraf den ene har Skov til 110 og de

2 hver til 150 Svins Olden, og hvoraf den ene hidtil har be-

talt en Afgift til Schiøringe Kirke , hvorfor denne skal have

Erstatning i Torpegaard, i Øster Schiøringe Mark 1 øde Jord

med Skov til 13 Svins Olden , hvoraf der gives Skyld til

Schiøringe Kirke , medens Herligheden følger Udst. , i Vester

Schiøringe 1 G., der tillige giver en Afgift til Schiøringe Kirke

og har Skov til 38 Svins Olden , i Lille Seddinge 2 G. , der

hver har Fællesskov til 2V'o Svins Olden , i Norre 2 G. med

Fællesskov hver til 7^-2 og Markeskov hver til 6V2 Svins

Olden, og hvoraf den ene tillige giver en Afgift til Seddinge

Kirke, i BucJiehauge 3 G., hvoraf den ene tillige gav en Afgift

til Nebbelund Kirke, for hvilken denne skal have Erstatning i

Torpegaard; Haldsted Klosters Len i Høggershye 3 G., hvoraf

den ene har Skov til 110 og de 2 tilsammen til 50 Svins

Olden, 2 Gadehuse og 1 Bd., der tillige giver en Afgift til

Rydde Kirke, medens Herligheden skal følge Fru Anne Sparre

og Skovparterne forblive under Kronen, i Eggebølle 5 Tdr.

3 Skpr. Byg af 1 (G.), hvis Ejendom og øvrige Landgilde

tidligere er bortskiftet fra Kronen til afdøde Laurits Grubbe,

— for: paa Laaland, Musse H., Thurehye S. og By 2 (G.)

og 1 øde Jord med Fællesskov til I2V2, 26 og 3 Svins Olden,

i Sundhye

3 (G.), der have Markeskov til IV'2, 2 og 8 Svins


1643. -iM

Olden, i Ncmflsti 1 G. iried Markeskov til 17' 2 Svins Olden,

i Reersøe 3 G., hvoraf den ciic har Markeskov til 13 og Fælles-

skov til 4V2 Svins Olden, don anden Markeskov til 5 og Fælles-

skov til ') Svins Olden og den tredje Markeskov til 4^2 og

Fællesskov til 4'^2 Svins Olden, Øyemose Toft med Skov til

2 Svins Olden, i Lille Musse 1 G. med Markeskov til 12 og

Fællesskov til I8V2 Svins Olden, i Grenye 1 G. med Fælles-

skov til 27 V2 Svins Olden og i den Have næst Byen til (>

Svins Olden, i HIelmh I G., der har Fællesskov til 2 og

Markeskov til 5 Svins Olden; i Fugelse \\. 7'or]fff/inin/ . der

tillige skal svare Afgift til Scliiøringe og Nebbelund Ivirker, med

Skov til 3 Svins Olden; Falster i Vester Kipinge 1 G., i Grimmel-

stnip 1 G. og 1 Møllehus; Sælland, Thersløf By 1 G. Vidner:

IfverVind til Nørliolmb og Kield Krag til Thrudtsholmb. Sekre-

tærer. Orig. Mag. I lo'.). Smaal li. 5. 224 b.

27. April'. Kbhvn. *Jørgen .Jul til Aggersbøl fa ar

af Horsens Hospital (paa hvis Vegne Kongen handler):

i Jylland, Nørvangs H., Øster Snede S., Krollenip By 1 G.

og V2 G., ved hvilken sidste der er en lille Egelund, som alle

Lodsejerne have Del i, og som i gamle Dage har været sat

for 4 Svins Olden, men som nu er saa forhugget, at den ikke

i mange Aar har været sat for Olden, — for: i .Jylland,

Bierre H., Vrigsted S. (i) Vrigsted Kær 1 G. med et indelukket

Vænge, hvori der er nogle faa Træer og Underskov, som

aldrig have været sat for Olden, men hvori der er god Rishugst

til Gærdsel af Hassel, Torn og El; Hatting H., Ølsted S. i

Butterup 1/2 G. Vidner: *Ifver Vind til Xørholmb og * Lau-

ridts Belov til Spotterup, Sekretærer. Orig. Mag. 1156 d.

J. H. 10, 31'.». Koncepter.

28. April. — Gavebrev til Borgemesterembedet i

V ardberg (Mads Rasmussøn) paa 1 G. red Vanlherg, dt-r

tidligere har været Præstegaard til Træsløf S., da Sognepræsten

der nu har faaet en anden Gaard i Stedet. Sk. R. 5, 399.

— Sten Bille til Kiersgaard faar: i Fyen, Vendts H.

i Veilbg Thorup I

(J. mkmI Skov til IS Svins Olden, i Rogle

' I K. er Koiijh'ens Biov mlaleret (»>: lorden Juels dateret i'A. Avg..

men ha>'j.'o Koncoitferne stemmo inoil Orij;. Mag.


538 1643.

2 G. med Skov til 6 og 9 Svins Olden, i Gieldsted Thorup

1 (G.), i Buhhel 2 G., i Harrendrup 1 G. med Skov til 4 Svins

Olden, i Indsløf 1 (G.) — for: i Fy en, Dallum Birk i Btend-

kil 1 (G.) og Haufgaard med Skov til 190 Svins Olden, i

Farstrup 2 G., i Schydeherig 1 (G.), i Hemmersløf 1 (G.).

Vidner: Ifver Vind til Nørholmb og Jørgen Orning til Vatne.

Sekretærer. Orig. Mag. 1160. F. R. 4, 312 b.

29. April. Kbhvn. Hr. Friderich Redtz til Tygestrup

fa ar afVartou Hospital (paa hvis Vegne Kongen handler)

i Sælland, Tybierg H., Øster S., Odderup By 7 G. med Skov

til 20 Svins Olden, 1 Hestehave, 1 Eng, kaldet Kaarseng, og

4 Huse, der ikke eie regnede med i Takseringen, — for: i

Sælland, Faxe H., Kongsted S. Gnindenipgaard, Griinderup By

1 øde G. med Skov til disse 2 G. til 150 Svins Olden, Egede

S, i JRønnede 4 G. med Skov til 20 Svins Olden og 1 Gadehus,

Mierløsse H.. Søstrup S., Thigtved By 1 G. Vidner: Ifver Vind til

Nørholm og Erich Krag til Lydumgaard .

Sekretærer. Sj. R.

21. 247.

— Hr. Frederich Redtz til Tygestrup fa ar: i Sæl-

land, Thybieris H. , Oddenip By 2 (G.) — for: i Sælland,

Faxe H. , Kongsted S. i Eønnede 1 G., i Eschildstnip 1 G.:

Mierløs H. , Søstrup S. og By 1 G. . der tillige giver Afgift til

Kronen og til Thersløs Kii'ke. Vidner: Ifver Vind til Nørholmb

og Erich Krag til Lydumbgaard, Sekretærer. Orig.

Mag. 1161. Sj. R. 21, 250.

— Niels Trolde til Troldholm faar: i Sælland, Vol-

borig H. Jus patronatus til Bye Kirke og Kronens Part af^

Tienden af samme S. , dog skulle Præst og Degn som hidtil

uforkrænket nyde deres Rettigheder og Kirken beholde sin

Tiende, fremdeles: i Ughstrnp 1 (G.), i Egehye 1 (G.) og

3 Gadehuse, som ikke have Sædeland, i KyndeUøsse 1 (G.) og

3 Husmænd, i Giefvinge 1 (G.), der giver sin Skyld til Ros-

childe Bispegaard og til Giefvinge Kirke, i Vinderup 1 G., der

giver sin Skyld til Roschilde Bispegaard og til Giersløf Kirke:

Andtvorschouf Len i Bøggelundt 1 G. med Skov til 10 Svins

Olden — for: i Sælland, Andtvorschouf Len, Flachebierig H.,

Glimmiuge S. og By 1 G., i Gryderup 1 (G.); Roschilde Len,

Liniighye S. og By 1 G.. 1 (G.) og 3 Husmænd; Horns H. i

:


1643. 539

Veijlebye 1 (G.): liiinisc M. i Ølle.sseuKKj/e 1 (G.); Valdborfr 11.

i KaUehelille 1 (G.), dor ^'ivcr en Del af sin Landgilde til

Lindholm. Vidnor: Ifvor Vind til Xørliolnib o^' Christian Holck

til Lundbyof^aard, Sekretærer. Orig. Mag. 110:2. Sj. H. '1\, iL-rl.

13. Maj. Kbhvn. Ilendrich Rommel til Becheschouf

faar: i Skaane, Froste H. , Gudinandtoip S. i Roelshierfi

(Or. M. : Roelsbicrig) 2 G., hvoraf den ene tillige giver Skyld

til lløse Kirke, i GinuerKp 1 Fæste, der har Skov til 10 Svins

Olden, og hvis Landgilde hidtil har fulgt Hårløse Kirke, som

nu skal have Erstatning derfor i Starrerup, i Stufverød 1 G.

med Skov til 42 Svins Olden — for: i Skaane, Froste H..

Hure S. og By 4 G., i Starrerup 1 G., der skal følge Hårløse

Kirke og har Skov til sine egne Svin. Vidner: Ifver Vind til

Nørholmb og Lauge Beck til Førsløf, Sekretæ'rer. Orig. Mag.

IIGG. Sk. R. 5, 400.

— Henrich Ram el til Beckeskouf faar af Lunde

Domkirke (paa hvis Vegne Kongen handler): i Froste H..

Gudmandtorp S. i Vester Sadtsernp 3 G., hvoraf dog Dom-

kirken beholder Tredingstienden , Hammerlunde S. i Slovg-

strup 2 G., hvoraf Domkirken beholder Tredingstienden, Sloug-

strup Mølle. Hårløse S. i Giomneriip 1 G., hvoraf Domkirken

beholder Tredingstienden . med Skov i Vangen til 20 Svins

Olden og i Fælleden til 10 Svins Olden — for: i Froste H..

Høer S. i Bof/estnip 1 G. med Skov til 3(KJ Svins Olden.

Bare 11., ISersløf S. og By 3 G. og 1 Fæste. Vidner: Ifver

Vind til Nørholm og Lauge Beck til Førsløf, Sekretærer. Sk.

R. 5, 404 b. (Kongens her indførte Genbrev slaar dette og

det foregaaende Brev sammen tilet, ligesom ogsaa Kongens

originale Genbrev. Orig. Mag. lloG b, der imidlertid er dateret

18. Marts 1(143.)

3 1 . Maj. Glykstad. Gavebrev til S o g n e p r æ s t e e m b e d e t

til A ad sted og S c hi er om S. (Hr. Christen Matson) paa

2 smaa Bol i Seigelstrup Len. som i lang Tid have været brugt

undei- Aadsted Præstegaard, mod at svare den sædvanlige

Skyld og Afgift. J. R. 10, 323 b. Kone.

10. Avg. Kbhvn. Hendrich Mund til Seridt.slofgaard

faar af Sorøe Akademi (i>aa hvis Vegne Kongen handler):

i Xiurejylliind. Vor II.. Si/inf S. og By 1 G.. Xebel S.. Scridfs-


540 1643.

løf By 5 Boliger — tor: i Baarsøe H., Toxsverre S. \ Dysted

1 G. med Skov til 30 Svins Olden; Faxe H., Kongsted S. i

Eskildstrup 1 G. med Skov til 30 Svins Olden: Bamse H. og

S. i Hofbye 1 G, ; Ringsted Len og S. i Haiifbyer 1 G., Holbecks

Len, Tudsenes, Hørbye S. i Ullerup 1 G. ; Fyen, Guddom H..

i Sælland,

Vestrup S. og By 1 G. Sj. R. 21, 260.

11. Avg. Kbhvn. Frandts Løcke til Ofvergaard fa ar:

Ringsted Len i Schiiderløsse 2 G. og 1 Gadehus —

for: i Sælland, Bingsted Len i Hømb 1 G. og 1 Gadehus og

Vornedrettigheden til 2 Brødre, som ere fødte i Hømb, i

Lefvefoft 2 G. Vidner: Ifver Vind til Nørholmb og *Ifver

Krabbe Jacobsen til Vebnerholmb, Sekretærer. Orig. Mag.

1163. Orig. (Kongens Genbrev) i Indenrigsministeriets Af-

levering. Pergamentsbreve Xr. 261. Sj. B. 21, 263.

— ^ Falch Gøe til Hvidkield fa ar: i Fyen, Nyborrig

Len, Søerup S. og By Herligheden af 4 G., hvoraf de 3 ligge

til Præsten i S. Jørgens Gaard og den fjerde til Kirken, —

for: paa Tosing i Biernemnrch 1 G. med Skov til 24 Svins

Olden. Vidner: Ifver Vind til Xørholm og Lauridts Belov

til Spøtterup, Sekretærer. Orig. Mag 1164. F. B. 4, 321 b.

12. Avg. — Hartvig Bilde til Møllerup faar: i

Nørrejylland, Moels H. , Kielstrup By 3 G. — for: i Nørre-

jylland. Kalløe Len, Sønder H., Horstved By 1 G., i Tlwlstrup

I G.; Moels H. i Egens 1 Bol. Vidner: Ifver Vind til Nør-

holmb og Gabriel Aeheleye Knudtsen til HiuUerød, Sekre-

tærer. Orig. Mag. 1 165. J. B. 10, 332 b. Koncepter.

13. Avg. — Jochum Bech til Gladsax faar: i Skaane.

Malmøehus Len i Anderum 4 G. , hvoraf 1 har Skov til 100

Svins Olden og 1 bruges af Degnen, — for: i Skaane, Oxe

H., S. og By 2 G., Høgserøed S. og By 1 G.. Vidner: Ifver

Vind til Nørholmb og Peter Reedtz til Thygestrup, Sekre-

tærer. Orig. Mag. 1167. Sk. R. 5, 410.

30. Avg. Glykstad. Henri cli L inden o v til Øfvids

^ Kongens Genbrev i li. er dateret :29. April. Dette er do^' sikkert

urigtigt, da Brevet er indført blandt Breve fra Avg., og da i Falk Gjøes

• ienbrev i R.. der ogsaa oprindelig var dateret 'i\). April, Maanedens Navn

senere er blevet rettet til Avgust. I Besigteisen er Dateringen rettet fra

-J


1043—45. 541

Kloster la ar af Lun do li os pi lal (jjaa hvis Vegne Kongen

handler): i Froste H., Høgserøed S., Bolrid By 1 G.; Fers

H.. Skartofti; S.. Tierehije By 1 G. — for: i Fers H..

Tolange S.. Kfjaelsted By 1 G. Vidnor: ffvoi- Vincl og Gabriel

Acheleye. Sk. li. o. 410.

30. Avg. Glykstad. lloiirieh Lindenov til Øfvid.'?

Klostor fa ar af Lunde Domkirke (paa hvis Vegne Kongen

handler^: i

Froste

H.. iJøgserøed S., Hol rid By 1 G. — for:

i Fers H., Langerød S., Lille Langerød By 1 G. Vidner: Ifver

Vind og Gabriel Acheleye Knudsøn. Sk. R. O, 414.

— Sophia Handtzou, Enke efter Mogens Gylden-

stierne til Fiildtofte. faar: i Skaane, Froste H.. P'uldtofle S..

Nanis By 1 jordegen Bg., 1 G. og 1 øde G. — for: i Skaane.

Froste H.. IJef/nedS. og By 1 G.. Hurfce S. og By I G. Vidner:

Ifver Vind til Nørholnib og Gabriel Acheleye til Hiullerøed.

Sekretærer. Orig. Mag. 1108. Sk. R. 5, 412.

2


54:> 1045-46.

hvoraf 1 er øde, i Kiølstrup 3 G.. 1 Smedje og :2 Huse, i

Kiertinge D G. og 4 Huse, hvoraf de :2 ere øde, i Ladbi/e 1 G.

og 1 øde Hus, i Rynkehye 2 G. og 1 Hus, i Drehye 7 G. og

2 Huse , i Munkeboe 1 G. , i Dristerup 5 G. , i Vihye 1 G. , i

Eniliind {^) (o: Ølund) 1 G., i Daugstnip 1 G.; Vinding H.,

Roelsted S. i Ferredtslof 2 G., i Kiørsinge 4 G., i Knerting

(Kjerting ?) 1 G. F. R. 4, 336 b.

23. Jan. Kbhvn. Elisabet Sophia Randtzov, Enke

efter Hr. Hans Lindenov til Hundslund, faar: i Fyen, Hinds-

gaufls Len, Vends H., Sønder Oiihye S. og By 3 G. — for: i

Fyen, Vends H.. Asperup S. i Boring 2 G., Veielbye S. i Avild-

hye IG. Vidner: Otte Krag til Trudtsholmb og Frederich Bellov

til Spøtterup, Sekretærer. Orig. Mag. 1170. F. R. 4, 34^ b.

7. Juli. — Frants Lycke til Ofvergaard faar fri

Birkeret til Hovedgaarden HeuringJiolni med 1 lille Herre-

gaard, kaldet Estruplund (R. har urigtig: Glaruplund), der

bruges derunder som Ladegaard, med al underliggende Ejendom

og Skove. J. R. 10. 363 b. Kone.

25. Sept. — Jørgen Brahe til Hvedholm faar: i

Lundager Mark 1 Ager Jord, som Byfogden i Assens har haft

Bevilling paa at bruge, endvidere følgende Provstejord: paa

Skarndals Skifte 2 Agre. paa Strandskifte 1 Ager — for: i

Dalledt mellem Meilby Bjærge 2 Agre, i Gapels Mark i Kors-

vangen 3 Agre. Vidner: Otte Krag til Trudsholmb og *011uf

Roessenkrands til Engholmb, Sekretærer. Orig. Mag. 1171.

F. R. 4, 353 (kun Jørgen Brahes Genbrev)^

1646. 27. xMarts. — Grev Valdemar Christian faar:

i Sælland Saltøe Slot med følgende Skove: i Saltøe Slots

øverste og mellemste Have Skov til 200 Svins Olden, i den

gamle Have til 220 Svins Olden, i Svintycke Mageskov til

()0 Svins Olden, i Uldschindtsmose til 16 Svins Olden og ved

(ialliebierg en Skov til 20 Svins Olden, fremdeles i Saltehy

8 G. og 1 Mølle, kaldet Høesløes (R. : Holløse) Mølle, i Naaby

I Hus, i Jenstrup 2 (G.), i Fodbye 24 (R. : 23) (G.), 2 Vænger,

5 Gadehuse og 1 Mølle kaldet Ebbe (R. : Ene) Mølle, i Sfen-

' F. R. 4, 330 findes indført en kgl. Stadfæstelse af en S Mands Reb-

nintr iif Jorderne, dateret 10. Dec. 1()43.


hecki.sholnib .S (j. og 1 I lus, i Schrahhenip (K. : Skradorup)

7 (G.) og 1 Hus, i JiistrHj) L"; (li.: 14) (d.), 4 Huse, 1 lille Vrænge

i Gammelhiivcn og 1 Vænge, der bruges af alle fornævnte Bi-

strup M;end. i Karrehecli 27 (G.) og 7 Gadehuse, i

i Thorp 11 (G.) og 2 Muse, i

Guinpenq)

Ennof

fi (G.),

10 (G.) og 1 Hus.

Lindeftfjaard , i Men-strup 8 (K.: 7) (G.) og 4 Huse, i Thod-

stntp 1 Vænge af Slottets Jord, i Ebbebroes Mark Skov til

:j(X) Svins Olden, i Ebbe Mølle Skovvænger Skov til 20 Svins

Olden , i Overdrevs Mark Skov til 150 Svins Olden , i Aalstochs

Mark Skov til 100 Svins Olden, i Bistrup Skovmark

Skov til 150 Svins Olden, i Mogens Madtsens Vænge i Bistrup

og de andre smaa Vænger Skov til 10 Svins Olden, i Bistrup

Have og Græsvænget Skov til 50 Svins Olden, i Schrabbe-

rup Lilleinark Skov til 40 Svins Olden, i

Dybecks

Mark

mellem Stenbeckisholmb og Schrabberup Skov til 200 Svins

Olden, i Schrabberup Vænge Skov til 220 Svins Olden, i

Karrebechs Siufhøfvidsniark Skov til 250 Svins Olden, imellem

Karrebech og Thorp Skov til 120 Svins Olden, i Thorpeholmen

og Rafnsholt Skov til 250 Svins Olden, i

Ennøe

Skov til 40

Svins Olden , i Karrebeckis Søndermark Skov til 200 Svins

Olden , Strandskoven mellem Thorp og Gumperup til 1 100

Svins Olden, Lindhofvidskov til 300 Svins Olden, Lindegaards-

vænges Skov til GO (R.: 40) Svins Olden, Høelløesse Skove

til 220 (R.: 200) Svins Olden; dog skulle Hr. Hans Linde-

nov til Ifversnes paa Gaunøe Gaards V^egne og Nestved

Borgere som hidtil uhindret beholde deres Fiskeri og Sejlads

paa Karrebechsminde og fri Alfiirvej gennem Saltebierig, —

for: i Jylland. Saubro H., Ho ved(/a arden Regxstrup. hvor-

under er lagt en Gaards Ejendom, kaldet Vdstrup, hvilke G.

tilsanmien have Skov til 100 Svins Olden , Lad iug S. og By

y (R.: 8) G., 1 Selvejergaard med Skov til 22 Svins Olden.

'•> Selvejergaard med Skov til 4 Svins Olden, 1 Præstegaard,

hvoraf der tilligt> gives Skyld til Præsten, 2 Bol, 8 Huse,

I Mølle, kaldet Saubro Mølle, og Skov til 49 (R.: 40) Svins

Olden, i

Srhioldelof I (G.) og 1 Bol. i Fansfrup 1 Præstebol,

1 (G.), 1 Kirkejord. 1 Hus og 2 Gadehuse, Hadsten S. og

By 2 G. med Skov til 250 Svins Olden og 2 Huse; Hosløf H.,

Braband S. og Bv I G. med Skov til 4 Svins Olden og 1 Bol

:


544 1646.

Ning H.. Thulstrup S.. Pederstrup By Pederstriip Hovedgaard

med Skov til 80 Svins Olden, 4 (G.) og 1 Bol, TJndstrup By

1 (G.). Astrup S. i Løienkierdt 1 Selvejergaard med Skov til

36 Svins Olden og 1 Gadehus, i BøgiscJionf 2 (G.), Trandbiei'ig

S. i Biøstruj) 1 (G.) ; Nimb H. , Hornborig S. i Koldhafve

1 G. med Skov til 12 Svins Olden og 1 Gadehus, Nimh

S. og By 1 øde Gaards Eje med Skov til 24 Svins Olden,

1 Hovedgaard, kaldet LømjhaUe, med Skov til 60 (R. : 80)

Svins Olden; Gierre H. i Voldby 11 (G.), 2 Bol, 2 smaa Bo-

liger med nogen Kirkejord, hvoraf der gives Skyld til Voldby

Kirke, 7 Huse, 1 Præstegaard, 1 Gadehus, Rolpas Jord og

følgende Skove: 1 Stykke Skov, kaldet Aserskier, til 20 Svins

Olden, 1 Stykke Skov, kaldet Ekier (R.: Eskier) til 50

Svins Olden; Frambløf H., Schyfholmb S. i Teij) 3 G, med

Skov til 120 Svins Olden, 1 Mølle, kaldet Terj) Mølle, i Terp

ved Scheen 1 (G.) og 1 Hus, i HerscJihid 1 G. med Skov

til 6 Svins Olden og 2 Huse; Saubroe H. i Gieding 1 (G.);

Medelsom H. , Schiern S. og Birk en Part i Sckiern Mølle, i

Tinheck 1 (G.) og 1 Hus, i Løfschald 1 (G.) og 3 Huse, med

Skov til 372 Svins Olden til Gaardene i Schiern Birk, Vester

Velling S. og By 1 (G.) og 1 Hus; Hindsted H., Øls S., Thaa-

sftrup By 7 (G.). 2 Gadehuse, hvoraf det ene staar øde, 1 øde

Møllested og 1 G. , kaldet Øls Hovedgaard , Øls By 1 øde G.,

5 (G.) og 1 Bol, Hørreby S. i Hofvidtstrup 2 (G.), Knechenborig

Hus, der er afbrændt og øde, 1 Hus nedenfor Banken

ved Haufbroe, og Fridals Hus, der er øde, i Tliobemp 1 (G.),

i Hegedal 2 G. med Skov til 100 Svins Olden, Døstrup S. og

By (1 G.) og 1 Mølle, kaldet Døstrup Mølle; Vonsyl H., Hurum

S., Brøndum By 1 (G.) med 1 Gadehus og 1 Mølle, kaldet

Brøndum Mølle, Valsgaard S. i Tofte 1 (G.); Aars H., Hylte-

bierig S. Holhimbgaard; Harsyssel, Vinding S. i Ilarslundt

1 (G.), Handriip S. i Vistorp 1 (G.): Mors, Duholmb Len,

Sønder H., Bleystrup S., Em By 1 (G.); Fyen, Schoufby H.,

Sersløf S. i Østerbølle 1 (G.), Visløf S. i Morudt 1 (G.); Bog

H. i Turup 1 (G.), hvoraf der tillige gives Skyld til Christopher

Basse, og 1 Hus; endvidere følgende Gods, som tilhørte af-

døde Christen Hansen (Baden): Harsyssel, Hierum H. Holste-

broe Bispegaards Ejendom, takseret til IS Tdr. Hartkorn.


1640. r/i.:,

1 Mølle, kaldet Legaards Mølle, Boorbierif^ S, i Kielsumrch

1 (G.), i Ofver Kiehmurcit 1 (G.), Munckegaard , Mierup S.

Sauf(j(ianlen (ii.: Skofgaarfl), i Thfrnsfrttp 1 ((i.), Maahievig

S. og By 1 (G.), i Fme

1 (G.), 1 Bcjj og 1 Møllo, kaklol Froe

Molle , Ølby S. og By 1 (G.); Haiimieium U., Sundts S. i

Ilshofvet 1 (G.), Vinib S. i Biørsleye 2 (G.), Ring S. i Svend-

lund 1 (G.), der liar været jordegen, men hvis Bondeejondom

er Bonden afkøbt, i Berslt


o4()

1646.

„Engbund for bægge Enderne, skal ligge til Hindemaj i Siøe-

marken, 3 Stykker paa Kaastløf Maa paa 4 Skpr. Land". Vidner:

Otte Krag til Trudtsholmb og Lauge Beck til Førsløf, Sekre-

tærer. Orig. Mag. 1178. F. R. 4, 363.

^

1. Maj. Kbhvn. Lisa bet Sophia Randtzov, Enke

efter Hr. Hans Lindenov til Hundslund, faar følgende af

Skielderup Præstegaards Grund, der skal lægges til Hindemaj:

i Aamarken 16 Skpr. Pløjeland og Engbund, i Nymarken 25

Skpr. Land, i Kirkemarken 12 Skpr. Land, i Enghaven 2 Læs

Hø — for følgende af Hindemajs Grund, som herefter skal

følge Præstegaarden i Skielderup : i Aamarken vest for Spring-

kielling 1 Ager paa 9 Skpr. Land, i Siøemarken 2 Agre paa

12 Skpr. Land og Eng for Enderne til 1 Læs Hø, i Ballismarken

i Lysegsmaal 4 Stykker Jord paa 10 Skpr. Land og Høbund til

1 Skp. Land, 1 Schallingsager paa 5 Skpr. Land, 1 Ager paa

3 Skpr. Land, i Flinttebiergs Themmeslod 2 Agre paa 5 Skpr.

Land. Vidner: Otte Krag til Thrudsholmb og Lauge Beck

til Førsløf, Sekretærer. Orig. Mag. 1179. F. R. 4. 365 b.

— Hans Bille til Jungedgaard faar: Jimged Præstegaard

— for: Gammel Jungedgaard, ved Gaardens Mark

2 Stykker Jord, kaldede Broch/wluni, i Harsmosse 1 Stykke

Jord, som Præsten tidligere har haft i Brug: dog undtages

herfra 1 lille Stykke Jord og 1 lille Toft der udenfor, hvorpaa

Hans Billes Vejrmølle tidligere har staaet, hvilke som hidtil

skulle følge ham ; Præsten skal ingen videi-e Brug have i

Jimged Mark, end hvad han kan have med Udst.s Minde.

Vidner: Otte Krag til Trudtsholm, øverste Sekretær, og * Peder

Bagge til Holmegaard, Sekretær. Orig. Mag. 1180 (Hans

Billes Stadfæstelse af Mageskiftebrevet, udstedt af Mogens

Sehsted til Holmegaard, d. 1. April 1646). J. R. 10, 3S7

(Kongens Stadfæstelse af samme Brev). Koncepter.

4. Maj. — Stien Bille til Kiersgaard faar: i Fyen,

Hindtsgafvels Len , Vendts H. , Branderup S. , Fyllested By

5 G. med Skov henholdsvis til 8, 6, 10, 6 og 2 Svins Olden —

for: i Fyen, Hindtsgafvels Len, Vendts H. , Havislund S. i

Voldbge 1 G. , Gieldsted S. 2 G., kaldede Gleldstedtorp og

Moesegaard, i Veilhye Torp 1 G. Vidner : Otte Krag til Thrudts-


lG4(i. 547

hohnb og Laiiiits IJelov til SpoUerup, St-krotærcr. Orig. Mag,

11«1. F. R. 4, 369.

1 o. Maj. Kbhvn. Skødo til Johan B ø g v a d paa et Stykke

Jord ced JJUlerød, som han har faai.'t ndlagt for en Gælds-

fordring paa afdøde Hans Hendricksen i Krageriip, der atter

har faaet don ndlagt af afdøde Flans Uldrik Gyldenløffe paa

Kongens Vegne i Stedet for den Plads, hvorpaa Fredericks-

borre Skole staar. Sj. K. iM, iS2 b.

32. {{{.: 18.) Maj. — A.xel Urup til Beltebierg

faar: nogle Stykker Ager og Eng, kaldede Dyrager og Dyr-

ager Eng, der have ligget til Otterup Præstegaard, — for

følgende Gods, der udlægges til Præstegaarden : af Toften ved

Byen 1 Stykke, der kaldes Hampeager, i Østervang 1 Ager,

der kald(\s V^egerløedt, og 1 lille Ager. kaldet Hoesen, 1 Eng.

kakiet Kieldengen, og 1 Stykke Jord, kaldet Kieldager. Vidner

Otte Krag til Thrusholmb og Laurits Belov til Spotter up, Sekre-

tærer. Orig. Mag. 1183. Sk. R. 5, 446. Kone. til Kongens

Genbrev (dat. 18. Maj) og til Axel Urups (dat. '22. Maj).

:29. Juni. — Christian Rantzou til Bredenbrog

faar fri Birkeret til sin Gaard Hefringaholm (o: Hernings-

holm) med alle hans Gaarde i Hammerup H. og 1 G. og

1 Bol i Ginding H. , kaldede henholdsvis Kiøllevraa og Afvin-

gaard. J. R. 10, 410 b. Kone. (Jvfr. 28. April 1G47.)

24. Avg. — Henning Valchendorf til Glaarup faar:

i Skaane, Gynge H. Jus patronatus til Stoubi/e Kirke, dog

skulle Præsten og Degnen som hidtil nyde deres Rettigheder

uforkrænket, og særlig skal Præsten beholde den Gaard i

Ovistelange, der ligger til hans mensa, endvidere skal Kirken

beholde sin Tiende og Provsten i Gynge H. sin Rettighed, —

for: i

Skaane,

Christianstads Len, Ønnestad S., Schoufløsse

By 1 G. Vidner: Otte Krag til Trudsholmb og Lauridts Belov

til Spøtterup, Sekretærer. Orig. Mag. 11 'JO. Sk. R. 5. 4(30 b.

Koncepter.

28, Avg. — Gavebrev til Konrektoratet ved Roskylde

Skole paa liræheudd Ledoe, dog skulle Konrektorerne

ingen Plads have i Kapitlet og skulle for Fremtiden kun

oppebære 5 Pd, Korn aarlig af det Korn, som Degnene i Ros-

kylde Skole hidtil have svaret til Konrektoren, Sj. R. 21, 535.

:io*

.


548 164G.

15. Nov. Kbhvn. Jørgen Rossenkiandtz til Kield-

gaard faar følgende af Kronens Jorder, der hidtil have ligget

til Seld Præstegaard : i Nørrejylland, Salling, paa Flovtnip Mark

Flovtrupkaars, nogle sammenliggende Agre, ved Haldts Høj

1 Ager, paa Selde Mark Baschierager , nogle smaa sammenliggende

Agre. 1 lille Ager, kaldet Hendsrogel, paa Lendum Mark

(paa) Stifsbierg ^ i Ager, paa Haldager 1 Ager, ved Flovtrup-

kaars 1 Eng og syd for Flovtriipkaarses Ager (1 Eng), øst

for Selde Kirkedige 1 lille Toft , hvorpaa der er bygget

1 Gadehus, — for følgende Gods, der udlægges til oven-

nævnte Præstegaard : paa Lendum Mark paa Stifsbierg 2 Agre,

paa Tørbrad 1 Ager, paa Refsgraf 3 Agre, paa Selde Mark

1 Ager, endvidere al den Eng, der ligger nord for den Ager,

„som han tidligere havde paa Lendum Mark, og nu siden

er hannem tilskiftet" , beregnet fra den østre Ende af Refs-

grafs Ager. over Riften mod nord til Skelstenen mellem

Selde Mark og Lendum Mark og langs Skellet vester paa til

Trind Eng. Vidner: Otte Krag til Trudtsholmb og Lauridts

Belov til Spøtterup, Sekretærer. Orig. Mag. 1 192 (Stadfæstelse

af et Tingsvidne af Nørre Herreds Ting, dat. 4. Juli 1G43). J. R.

10, 415 (Kongens Stadfæstelse af samme). Koncepter.

17. Nov. — Malthe Sehested til Ryhafve faar:

i Lundenes Len, Ginding H. i Bierte 3 smaa Stykker Ager-

jord . der ligge til 1 af Kronens Bol, og hvori der kan saas

4 Skpr. Byg, — for: i Buncketoft 1 Stykke Jord, hvori der

kan saas 5^ 2 Skp. Byg. Vidner: Otte Krag til Trudtsholm og

Lauridts Belov til Spøtterup, Sekretærer. Orig. Mag. 1191

(Stadfæstelse af et Tingsvidne af Ginding Herredsting, dat.

27. Avg. 1646). Orig. (Kongens Genbrev) i Top. Saml. p. Perg.,

Ginding H. Nr. 50. J. R. 10, 420 b. Koncepter.

21. Nov. — Sten Bilde til Kiersgaard faar af Odense

Hospital (paa hvis Vegne Kongen handler): i Fyen, Vens

H., Kobberbølle By 1 G. og 1 Gadehus — for: i Fyen, Skouf-

bye H., Schonq) By 1 G.; Lunde H. og By 1 (4. og 1 Gade-

hus. Vidner: Otte Krag og Gabriel Ackeley Knussen, Sekre-

tærer. F. R. 4, 405 b.

27. Nov. — Aabent Brev, hvorved 2 Vikarier i Roskyld

Kapitel , bona altaris Barbaræ senioris , der er ledigt oftor


I«i47. 540

M, Peder ISkelh'i-up , Suijerinteridciit i 'J'ruiihiciiib.s Stift, og

bona altaris ErasMii , der er ledigt efter lleinholt Hansen,

Borgenicster i Kiøbenhafn, henlægges til Universitetet

til Underhold for en studiosus inatheniaticus , der af Profes-

sorerne kendes duelig dertil; Stipendiet skal bortgives paa en

5 Aar ad Gangen og udbetales, enten den studerend«' op-

holder sig i eller udenfor Riget, Sj. R. 21, .%0 b.

1647. 4. Febr. Kbhvu. Erich Kaas til Lindschouf

faar .følgende Gods, som hidtil har tilhørt Sognepi-æsten i

Trøgeløf og Degnen i Foetslet: i Maufveschouf 1 Maal, „som

er Stubbe let Pløjnings Jord", noget Eng og Mose, der, livis

det var Sædeland, vilde va^re 1 Pd. og i21 Skpr. Land. paa

Engelstoft (> Skpr. Land og Eng til 1 Læs Hø, „af Michel

Erreboes Jord 1 Maal, er Pløjnings Jord, Stubbe og Sterre

Mose, om det var alt Sædeland, i Haufveschouf iO Skpr.

Land" , paa Engelstoft 3 Skpr. Land og Eng til Va Læs

Hø, i

Haufveschouf 1 Maal, som, hvis det var Sædeland.

var til r2:2' 2 Skp. Land, paa Engelstoft (1 Skpr. Land. Eng

til 1 Læs Hø, 12 Skpr. Land med Engen deri beregnet,

1 Maal Jord fra Maabecken og saa langt vester paa, som

Synderschouf Have strækker sig, i Synderschouf 1 Maal Jord

fra Maabecken og saa langt vester paa, som Hiortholms

Synderschouf Have strækker sig, — for: paa Vinchelshøy 10

Skpr. Land med Eng for Enden og 2 smaa „Liede" iberegnet,

i Kallehaf Vænge 1 Pd. Land, syd for Christen Skrædders

Toft \) Skpr. Land og Eng til 4 Læs Hø, vest for sanmie

Toft 2 Agre. „de søndre 4 Skpr. Land", Eng ved Vandmolleledet

til 1 Læs Hø, paa Engelstoft (> Skpr. Land med

Eng for bægge Ender til P 2 Læs Ho, Pillehaufvon undtagen,

paa Strandløche 4 Skpr. Land, i

Vestermark

paa Tvimoesse

12 Skpr. Land, i Knalle 1 lille Forslæt omtrent til ' 2 Læs

Hø, i Gammelhaufve 2 Skpr. l^and, paa Canehøy S Skpr.

Land og Eug til 1 Læs Ho, af SofriMi Spurres Jord vest for

hans Toft '1

Skpr.

Land, paa Canehoy 2 Skpr. Land og Eng

til i Læs Ho. af Povl Fiudssens Jord 18 Skjir. Land, Eng til

1 Læs Ho, 1 Forland i)aa 1 Skp. Land og Eug for Enden til

2 Haver Hø, paa Gammeltoft I Ager paa 4 Skpr. Land. paa

MoUebiergs Ager S Skpr. Land og Eng for Enden til 2 Læs


550

1047.

Hø, i Haufveløche 1 Maal paa 20 Skpr. Land, øst for Ganehøy

P/2 Skp. Land, paa Gammeltoft Gotfiid Spurres Jord med

Tornland og Forslæt P/o Skp. Land, for Saxeløchebierg 1 Eng

til 1 Læs Hø, i Billebierg i Lunden til Christen Skrædders

Hus 2 Skpr. Land med sin Underskov og hvad Ege, som

findes derpaa, i Foedslet 1 Toft paa 8 Skpr. Land med Eng

til 2 Læs Hø, Madts Skomagers Hus med Gaards- og

Haverum, 2 Gadehuse med Have- og Gaardsrum, i Egelund i

Synderschouf af Hiortholms Avling IG Skpr. Land og Eng til

3 Læs Hø, i Refbierig af Hiortholms Avling 1 Maal Jord

med sin Underskov, ialt 8 Skpr. Land, paa Dousrnoesse 1 Eng

til 2 Læs Hø, i Synderschouf 1 Skovhave med sin Oldenskov

og Underskov. Vidner: Otte Krag til Trudtsholm og Kield

Krag til Trudtsholm, Sekretærer. Orig. Mag. 1194. F. R.

4, 413 b.

1. Marts. Kbhvn. Anne Lunge, Enke efter Hr. Jost Høg

til Giordtslef, faar: i Nørrejylland, Kallø Len, Hassens Birk,

Droby S. i Holme 8 G., 1 Selvejerbol, der giver en Del af sin

Landgilde til Præsten i Ebeltoft, 2 (Bol) og Skov til 20 Svins

Olden — for: i Nørrejylland. Kallø Len, Østerbierg H.,

Hornslet S. i Escherøed Ofvergaard med Skov til 70 Svins

Olden, Tuorsagger S. i Rodved 2 G. med Skov til G Svins

Olden ; Mols H.. Agrie S. 1 G., Vistofte S., Sfrandts By 2 G.,

i Tofjerhoe 1 G., Tved S. i Tilnip 1 G., i Deieridt 2 G.;

Nørre H. , Voldhy S. og By noget Jord paa Voldby Mark.

Vidner: Otte Krag til Trudtsholm og Erick Krag til Lydum-

gaard, Sekretærer. Orig. Mag. 1195. Orig. (Kongens Gen-

drev) i Top. Saml. p. Perg. , Mols H. Nr. 38. J. R. 10, 430.

17. Marts. — Jørgen Nafl faar: i Nørrejylland,

Aalborighus Len, Hånd H. , Klim S. 1 Bol. kaldet Odde. —

f o r : i Jylland, Aalborighus Len, Hånd H.. Beystrup S. 1 Bol,

kaldet Blegebrond. Vidner: Otte Krag til Trudsholm og Ifver

Krabbe Jacobssen til Vefnerholm, Sekretærer. Orig. Mag. 1 19G.

J. R. 10, 438.

23. Marts. — Valdemar Da ae til Bunderup faar:

i Nørrejylland, Gislum H., Uldis S. og By 1 Kirkegaard og

1 G.. Vogensild S. i Mønim 1 G. — for: i Nørrejylland.

Aars H. i Lille Børhech 4 G. Vidner: Otte Krag til Triidts-


1647. 551

holm og Gabriel Aclieley Kimd.soii til Julleroctl, Sekretærer,

Orig. Mag. 1197. J. R. 10, 441.

3. April. Kbhvn. Axel Urne til Kielderop faar: i

Nørrejylland, Ilininiersy.s.sel, 1 lindsted H., Vifre S. og By 1 (i.

— for: i Nørrejylland, Huornuni II., Synderup S. (i) Munck-

holm 1 G.; Vendsyssel, Kier H., Øster Hassing S. i Gaaserhi/

1 G. Vidner: Otte Krag til Triidtsliolm og Erick Kra-/ til

Lydunigaard, Sekretærer. Orig. Mag. IVJH. J. R. 10. 4H.

10. April. — Erick Kaas til Lindeskouf faar: i Fyen,

Ottensegaards Len, Sundts H., Øder Schering S. og By I G,

— for: i Fyen, Ottensegaards Len, Ottense H., Paarup S. i

VUlistoffe 1 G. Vidner: Otte Krag til Thrudtsliolni og Ifver

Krabbe Jacobssen til Vefnerholm, Sekretærer. Orig. Mag. 1 199.

F. R. 4, 429.

— Erich Kaas til Lindskouf faar af (J dens e Hos-

pital (paa hvis Vegne Kongen handler): i Fyen, Sunds H.,

Øster Schering S. og By 1 G.; Salling H. i Vlbolle 2 G. og 1

øde Gaards Jord — for: i Fyen, Odense H.. Paarup S. i

VUlistoffe 1 G.. Thoruj) By 1 G.: Aasiun H. :i G. Vidner:

Otte Krag og Ifver Krabbe Jacobsen, Sekretærer. F. R. 1-,

430 b.

22. April. — Hr. Jørgen Brahe til Hvedholmb faar:

i Fyen Jus patronatus til Gambtofte Kirke med Kirkens Rettig-

hed og følgende Skyld: i Gambtofte 1 Bd. , i Abore 2 Bdr.,

Afgift af nogle ubebyggede Jorder, der bruges af 1 Bd. i

Valdbroe, i G rimstorpe 1 Bd. , i Viestorpe 1 Bd. . Afgift af

Kapels Mark, Tiende af Hellig Kaars Jorder ved Assens og af

Store Krarupgaards Jord, i Krarup Tiende af 2 Bønder-

gaardes Jord — for følgende Gods, der udlægges til Kronen

og Assens Provsti : i Vendts H., Viehye S. og By 1 G., Balslof

S. og By IG. ; desuden aarlig 1(X) Dir. for Tienden til Gambtofte

Kirke, der var bevilget Rektoren ved Skolen i Odense

pro officio, og 100 Dir. en Gang for alle til ovennævnte Skok-

for Stedsmaal og Fæste af Tienden. Vidner: Otte Krag til

Trudtsholm og Kield Krag til Trudtsholni. Sekretærer. Orig.

Mag. 1200. F. R. 4. 434 b.

24. April. — Anders Bi lir til Dambsboe faar: i

Nørrejylland. Medelsom 11.. BnnK/sfrit/i S. og By 2 G. med


552 1647.

O Gadehuse og Skov til 80 Svins Olden — for: i Xørre-

jylland, Hindsted H. (i) Hcare 1 G. med Skov til 34 Svins

Olden, (i) Gamdrup 1 G. med Skov til 34 Svins Olden, i

Store Arden 1 G. med Skov til 50 Svins Olden, hvoraf Udst.

skal beholde de 25, og 1 Gadehus. Vidner: Otte Krag til

Trudtsholm og Erlck Krag til Lydumgaard, Sekretærer. (Jrig.

Mag. J201. J. R. 10, 448 b.

28. April. Kbhvn. Christian Rantzou til Bredenbrog

faar fri Birkeret til sin Gaard Hifringsholm (o: Herningsholm)

med alt hans Gods i Hammerum H. . 1 G. og 1 Bol

i Ginding H., kaldede Kiøllevraa og Afvingaard, 2 G. paa Skellet

mellem 'Hammerum og Ginding H., kaldede Simmelkier, samt

hvad mere Gods han i Fremtiden ved Mageskifte kan faa af

Kronen i Hammerum H. .J. R. 10. 451 b. (Jvfr. 29. Juni 1646.)

24. Maj. — Ifver Vind til Nørholm faar fri Birkeret

over alt hans Gods i Øster H. i Nørrejylland, som er: Nør-

holms Gaard med Nørholms Mølle. Hodde S. i Houlig 5 Bdr.,

Hodde By 4 Bdr.. Tystrup S., Nørre Torp By Agerkrog, Assen-

beck Mølle, Tystrup By 23 Bdr., Cratsborg, Store Tønding,

Lille Tønding, Hetofte, Veifeld. Laubierg, i Snarup 2 Bdr.,

Varde S., Gielderup By 1 Bd., Thøstrup S. Lindinggaard,

Varboe, Seckbeck. i Faldager 2 Bdr.. Skintofte. Linde Mølle,

i Olling 4 Bdr.. i Tåstrup 2 Bdr., i Siege 2 Bdr: Skats H..

S. i Halterup 2 Bdr., i Nordenschouf 2 Bdr., i Haastrup

7 Bdr., Abildhede, i Ofvet 2 Bdr., i Vesterbeck 4 Bdr., i

Skamstrup 2 Bdr., Grafvelund, Kaalsgaard, Agervig, Andtsager

S. Lund og Olling. J. R. 10, 455.

faar: i

26. Maj. — Jørgen Roessenkrandtz til Kieldgaard

Nørrejylland

i Salling Jus patronatus til Selde Kirke.

Herligheden til Præstegaarden og Kronens og Kirkens Tiende

og Kornskyld — for: i Jylland, Salling, Harre H., Torum S.,

Mofjeltoriun By 1 G. ; Hindborg H., Grofve By 1 G., Hem By

1 G. , og endvidere 100 Dir. , der skulle blive staaende paa

Rente i Kieldgaard og aarlig forj-entes med 6 Dir., som skulle

gives til fattige Disciple i Viborg Skole til Erstatning for

Stedsmaalet af Bygtienden, hvilken Tiende (tidligere 12 Tdr.

og nu forhøjet til 14) Frederik 11 havde tilstaaet dem, og

som nu Udst. og hans Arvinger skulle oppebære og uden


virlore Stcclsiuaal og Forhøjolsu udrede. Vidner: (Jtte Krag

til Trudsholnib og Laurids Belov til Spøtterup, Sekretærer.

Orig. Mag. H()2. J. li. 10, 457.

24. Juni. Kblivii. Anders Bilde til Daiiisboe t'aar: i

Nørrejylland, Salling, Harre H. i JJhineru/f -2 G. og '.i Gadehase,

i VolliiKj 1 G. og 1 Gadehus; Meilsoni 11.. Vindum By

4 G. med Skov, baadf Endel og Skovjjarter. fil KX) Svins

Olden; Liusgaard IJ. i TdiKje 1 G. med Skov til A Svins

Olden — for: i Nørrejylland, Vingegaards Hocedgiinrd , i

Vinge o G., hvoraf en kaldes Damagwird. 1 Halvgaard, 4 Bol,

4 (Bol) og 3 Gadehuse, 1 G. (kaldet) Torsdgger , med

Skov

til ISl Svins Olden, Vidner: Otte Krag til Trudsholnib og

Laurids Belov til Spøtterup, Sekretærer. Oiig. Mag. 1205.

.1. R. 10, 4(;8 b.

27. Juli. — Skøde til Mester llendrick Lod vig. Smed,

paa 2 Stykker Jord ved Fredrickshorre Slot, det ene i Grønholt

Skov, det andet ved Vejen, som gaar til Sparepenge. Sj. R.

21. Oyi. Kone.

7. Avg. — * Mal te Sested til Ryhafve faar af

Ribber Kapitel (paa hvis Vegne Kongen handler): i Nt»rre-

jylland. Harsyssel, Gindinge H., Saael S. 1 G. (kaldet) Ubidt-

søe, i Aø>- Blerte 2 G. — for: i Skadts H., Foeborg S. i

Vrenderup 1 G. og 1 Bols Jord: Gindinge H., Saael S. og By

1 G. Vidner: *(Jtte Krag til Trudtsholmb og *Ifver Krabbe

til Vebnerholm, Sekretærer. Orig. Mag. 1215. J. R. KK 471.

21. Avg. Frederiksborg. Skøde til Jørgen Beyer,

Toldskriver i Helsinør, paa en lille Torvemose^ vest for Tegel-

strup, som Arant v. der Kuylov har udlagt ham, med Til-

ladelse til at opstøve Mosevandet til et Fiskevand. Sj. R. 21,

703. Kone.

22. Avg. — Hans Bilde til Jnngidgaard faar: i

Nørrejylland, Hald Slots Len. Nørre H., Junged S., Gretfrup

By 2 G.; Harre H., Thorum S., Mogcltonnn By 1 G. og

I (Bol) — for: i

Nørrejylland,

Hinborrig H., Bryndum S.,

(irofvc By I G. og 2 Gadehuse, Otting S. og By 1 (J. : Harre

H.. Vil S. i Snahf

1 G. og I (tadehus: Nørre H., IUi)errig S.

i Hc-iflterlt I G. Vidner: Otte Krag til Trudtsholm og Gabriel


554 1647.

Acheleye Knudtssen til Julierød, Sekretærer. Orig. Mag. 1206.

J. R. 10, 473.

8, Sept. Kbhvn. Margrete Rosenkrantz til Gunde-

strup fa ar: i Skaane, Helsingborrig Len, AUeromb S. i

Slusaas 1 G. med Skov til 40 Svins Olden, Laurøed, Malmøe-

hus Len, AUeromb S. i Bi/e 1 G., samt 2 (Or. M.: 3) Gade-

huse paa Slusaas og 1 Gadehus paa Laurøeds Grund — for:

i Skaane, Helsingborrig Len, Følborre S. 3 G. og 3 Gadehuse,

Refs S. i Lyssekiøbhing 1 G. ; i Landskrone Len , Saxstrup S.

i Qverløf 1 G. Vidner: Anders Bilde til Dambsboe og Gunde

Rossenkrantz til Allerup. Orig. Mag, 1207. Sk. R. 5, 486.

Kone. til Margrete Rosenkrantz's Brev.

9. Sept. — Ventzel Rotkirck til Kraagsgaard faar:

i Nørrejylland, Riberhus Len, Skads H., Tliierreborrig S. og By

3 G., Annexpræstegaarden, 9 (G.), 1 Bol, 1 Bolig, 1 Gadehus,

1 Toft, 1 Stykke Stufjord og 1 Eng, Jerne S, (i) JJgUdvig

1 (G.), Nyekirche S. Halvparten af Gumismark — for: i

Nørrejylland , Riberhus Len , Skads H. , Haastrup S. og By

9 G., Knuds Mark og en Afgift af Visselberrig Tjenere, i Store

Dariimb 3 G., af hvilke en udlægges til Annexpræstegaard,

Thierreborrig S. 1 Bol, Brøndum S. i Brøndum Damb 2 G.

Vidner: Otte Krag til Thrudsholm og Gabriel Acheleye

Knudtssen til Jullerøed, Sekretærer. Orig. Mag. 1208. Sj. R.

21, 705 b.

16. Okt. — Niels Krag til Trudtsholmb faar af

Lime Sognepræsteembede: i Schiufhus Len, Lime S.,

Vadum By 1 G. — for: i Schiufhus Len, Albech By 1 G.,

der udlægges til ovennævnte Præsteembede. Vidner: Otte

Krag til Trudtsholmb og Ifver Krabbe Jacobssen til Vebners-

holmb, Sekretærer. Orig. Mag. 1209. J. R. 10, 482 b.

20. Okt. — Niels Krag til Thrudtsholm faar: i

Nørrejylland, Mariager Klosters Len, Gierløf H. , Kastberig S.

og By 1 Bol — for: i Nørrejylland, Lundenis Len, Ødom S.

1 Bol ved Ødom Kirke. Vidner: Otte Krag til Trudsholm

og Gabriel Acheleye Knudtssen til JuUerødt, Sekretærer. Orig.

Mag. 1210. J. R. 10, 484 b.

— Stadfæstelsesbrev til Tolstrup Sognepræsteembede

i Aalborghus Len (Hr. Jens Olufsen Bruen, Sogne-


u;i7. .V)."j

præst) paa 1 Bol i 'roLslrup S., Øater JJi Bol.

i Sønder Torp 1 G. og 2 Bol, Outrup S., Raatorp By 1 G.

— for: i Jylland, Skads H., Horstrup S. i Myrtuc 1 G.,

Kravris By 2 G. og 2 Gadehuse, Koechspanrf By 2 G.,

1 Halvgaard og 2 Bol. Vidner: Otte Krag til Trudtshohnb og

Hermand Kaas til Ulstrup, Sekretærer. Orig. Mag. 1211. J. H.

10, 48(; b.

— Thomas Kaas (il Orndrup faai' af Biber Ka-

pitel (paa hvis Vegne Kongen handler) paa sin Broder

Mogens Kaas's Børns Vegne: i Nørrejylland. Vester H..

Lunde S. i Vester Kastkier 1 G., Outrup S. 1 G., kaldrt

L*efs(/aard, — for: i Nørrejylland, Jerne S, i Strandbt/e 1 (i.

med I iiokkelgarnsstade i Dybet udenfor Strandbye, 2 Aalegaarde

til xMidtstrømmen i den lille Aa mellem Fourfeld Mark

og Strandbye Mark, Jerne By 1 Bol, Kochspaufi By 1 P)ol.

Brøndum S., Astnij) By 1 G. Vidner: Otte Krag til Vold-

bierg og Hermand Kaas Ifverssen til Ulstrup, Sekretærer,

J, R, 10, 400 1).

31. Okt. — *Jochim von Bredou til Aggersvold faar

af Roschielde Kapitel (paa hvis Vegne Kongen handler):

i Sælland. Thusse H., Kinidbt/e S. og By 4 G., hvoraf 1 har

Skov til H Svins Olden, i Thoueslund 8 G. — for: i Sælland,

Thusse H, i Castrtq) 2 G„ i Kiserup 2 (J. og 1 Hus, i Boi/ijr-

nes 1 G. Vidner: *Otte Krag til Trudsholmb og * Hermand

Kaas til Uldstrup, Sekretærer. Orig. Mag. 12Ui. SJ. R. 2L

720 b. Koncepter.

C). Nov. — Corfidts Ulfeld lil Mattrup faar: i Jyl-

land, Silcheborrig Len. Vradts H., Klaaborrig S. i (rribsfnip

1 G,, i Norsc/waf 1 G., i MaUuud 1 G. - for: i Jylland,

Silcheborrig Len, Vradts H., Eystrup S.. GImhted By 2 G.


556 1647.

Vidner: Otte Krag til Thrudsholm og Gabriel Acheleye Kniidtsen

til Julierødt, Sekretærer. Orig. Mag. 1213. J. R. 10, 492 b.

12. Nov. Kbhvn. Elsebe Juel, Enke efter Ofve Juel

til Brusgaard, fa ar af Aarhus Kapitel (paa hvis Vegne

Kongen handler): i Nørrejylland, Dronningborg Len, Galting

H. , Vissing S. og By 1 G. — for: i Nørrejylland, Hald H.,

Lijiime S. og By 1 G. Vidner: Otte Krag til Voldbirg og

Kield Krag til Trudtsholm, Sekretærer. J. R. 10, 496.

22. Nov. — M a r g r e 1 1 e M a r s V i n , Enke

efter Hr. Jørgen

Urne til Alsløf, faar: i Nørrejylland, Aalborighus Len Jns

patronatus til Blenstrup Kirke, hvis Kvægtiende dog som hidtil

skal betales til Aalborg Hospital ; Helium H. , Horsens By

1 G. , i Blenstnip 3 Bol , hvoraf det ene giver sin Kornskyld

til Blenstrup Kirke, og 1 Gadehus, Marriager Klosters Len i

Blenstrup 1 G. og 1 Gadehus; endvidere af Aalborg Hospitals

Gods: i Horsens By 2 G. — for: i Nørrejylland i Vaalsted

1 G.; Horum H. (i) Elledtshoy 1 G. og 1 Gadehus; Helium

H. i Store Brøndomh 3 G. ; desuden til Aalborg Hospital : i

Fieskum H. i Utterup 1 G. ; Horum H. i Ellitshøy 1 G. og

1 Gadehus, i Svenstrup 1 G. Vidner: Otte og Kield Krag .til

Trudtsholm, Sekretærer. Orig. Mag. 1214. J. R. 10, 499 b'.

29. Nov. — Falch Giøe til Huidkield faar Jus patro-

natus til Siørup Kirke i Fyen. F. R. 4, 452 b.

10. Dec. — Peder Hanssen i Nachschouf faar: 1 G.,

kaldet Lundegaard , i Halsted Klosters Len , Laaland , til evig

Ejendom dog mod at svare sædvanlig Landgilde, — for: paa

Laaland, Nørre H., Sandbye S. i Harplund 1 G., Kiøbeløf S.,

Skoufbølle By 1 G., Vindehije S. og By 1 G., Herridtskirche S.

i Vester KarJehye 1 G. Vidner: Hans Christensen og Søfren

Bech, Renteskrivere. Orig. (Kongens Genbrev) i Top. Saml.

p, Perg. , Lundegaard Nr. 1. Smaal. R. 5, 249'. Koncepter.

* Orig. Mag. er Kongens Genhiev til Margrete Marsvin o^ nævner

ikke noget om Mageskiftet med Hospitalet; i R. ere biégge Mageskifterne

slaaede sammen til et i Kongens Genbrev , og her tindes ogsaa Margrete

Marsvins Genbrev til Hospitalet indført. ' Udenfor i R. er skrevet:

Dette Mageskifte er igien ophefvet och i (lantzeliel indleveret anno 16.^3

och casserit.


1047-48.

5.->7

18. Dcc. Kljhvri. Moyons Soh.sted til Holiiiegaanl

fa ar Jus pafronatus til Giidbierg Kirke i Fyoii. F. li. 4. 4"»7.

1648. 8. Jan. Frederiksborg. Ur. Tage Tot til Eridis-

holrii la ar: i Malniøehus Len 1 Hestehave, kaldet Ydiiiyc

Hestehave, der er sat for 40() Svins Olden og Græsgang til

40 Høveder, — for: i Skaane, Torne H. , Stefvie S. og By

1 rj. Vidner: Otte Krag til Trudsholm og Gabriel Ackeleye

Knudtsen til Julerod . Sekretærer. Orig. Mag. 1:217. Sk. R.

5, 494 b.

y. Jan. — Niels Trolle til Trolleholmb faar fri

Birkeret til Trolleliohnh (Holsteinborg) med tilliggende Gods i

Flakebierre H. Sj. H. 21, 754. Kone.

28. Jan. — Hr. Christian Toniinissøn (Sehe-

sted) til Stofgaard faar for sig og sine Efterfølgere paa

Lychisholnib Jus pafronatus til Gislef Kirke i Fyen

med

Kirkens Pari af Korntienden og Landgilde af Præstegaarden

samt Landgildebyg af 7 Bdr. i Holme, af 8 Bdr. i Raufdrup,

af 6 Bdr. i Sniidager, af 6 Bdr. i Gisløf, af 3 Bdr. i Lamb-

drop, og 1 Bd. i Andrup, medens Kronens Part af Korn-

tienden som hidtil skal anvendes til Skolepersoners Underhold

i Odense Hospital. F. R. 4, 4G0. Kone.

19. Febr. — Ifver Vind til Nørholmb faar af

Sognepræsteembedet til Xeraae Sogn (Hr. Ifver An-

dersen): 1 øde Bijggested , som ligger op til Xeraae Præstegaard.

— for: 1 Agerjord i Horsemose Enemærke, som

ligger ved Præstens indhegnede Løkke. F. R. 4, 4()4. Kone.


558

Rettelser.

s. 'li L. 14 f. o. Hem Kannikeiaølle, læs: Kannikemolle.

- 56 - 14 f. n. Viborg, læs: Vendelbo.

- 95 - 14—20 Brevet af 4. Marts udgaar, er lig S. 124 L. V) f. n. — »3 i. n.

-114 - G f. n. Biørnerup 1 G. Tilføj.: Vidner: Peder Oxe til Gidsle-

feldt, Hofmester, Borge Trolle til Lilløe, Axel Urne til Søgaard,

Rigens Kanslei-. Orig. Mag. 207.

- 125 - 7 og, læs: og til Sognepræsten, Kapellanen og Skolemesteren i

Stubbekiøping.

- 157 - 7 Forslof, læs: Hørslof.

- — - 10 311. læs: 311 b.

- Uil - 7 f. n. Hollitsløf, læs: Føllitslot;

- 162 - 1 f. n. Hullebeck, læs: Fullebeck.


Ifavneregister.

559

De danske Stednavnes Beliggenhed angives i Heglen ved Herredet ; doir undtages Stederne

paa Bornliolm , Kalster og Langeland, idet her kun Oens , ikke Herredets Navn anfures. Naar

et Sted ikke hiir kunnet identificeres, er det sat fer de andre af sanime Navn. Ved Person*

navnene betegner Tegnet *, at vedkommende Person paa alle de Sider, der folge efter dette

Tegn, kun nævnes som Vidue.

Forkortelser: H. = Herred, L.- = Lille-, N.- = N'orre-, S. = Sogn, S.- = Sonder-. St.-

= Store-, V.- = Vester-, ø.- = Oster-.

Aabelgaai'd, Ka-i- H., U.

Aabenterp, Boi>,'luin H.. 154.

Aabjærg. GI.- og Ny-, Hind H., 432.

— . Skodltorg H., 88.

Aabo, Ning H., 264.

Aabobygget, Gynge H., s. Allio-

^>ygget.

Aaby. Fyn, KiS. 171.

— , N.-Asbo H., 4o3.

— . Gynge H., 366, 443.

— . Kær

H., 9, 203, 252. — Sogn 9.

51,

463. -, S.-, 337, 371. 439. -, S.-.

Sogn. 463.

-. S.-, Vends H.. 542.

Aabolling, Hvidding H., 2S, 320, 348.

-, Malt H., 228.

.\aderup. Tybjærg H.. 127.

Aagaard, Aars H., 259.

-. N.-Asbo H.. U8.

-. S.-Asbo H., 2.

-. Brusk H.. 175.

-. Rolling H., 294, 393, 545.

I Aalius

Aagaard, Haninieruni H.. 314.

— . Hogs H., 150.

— . Honnebjærg H.. .33 f.

Aage Hansen, Pra-st i .Medolden. 216.

AagebyS. . Sonder H. Lolland. 196.

Aageruj). Albo H., 398.

-, N.-Asbo H., 502.

— , Vrams-, S.-Asbo H., 289.

— . V Flakkebjærg H.. 233.

— , Frosle H.. 64. 143.

— S., Gynge H.. 376.

— . Gærs H.. 467, 492.

-. Merløse H. , 232, 315. - Sogn

51, 86, 120, 141. 252. 292. 313.

— S.. Oksie H., 371.

-. Onse H., 93.

— . Torne H.. Sandby S.. 203.

— . Laksinands-. Torne H.. 148.

Aagesbol. Malt H.. 279.

19. — Hospital 13, 37. 230.

362. — Skt. Joi-gens Gaard 37.

~ S.. Villands H.. 501.

Aaker S.. Bornbolin. Irø. 48.

Aakær. Fjends H.. 203.

— . Had< H.. 7, 46.

Aal. Ginding H.. 31. 409. 413. 516.

— .>^.. V.-Honic H.. 1(4. 151. 196.

219, 286.


560

Aalbjærg, Dronninglund H., 67.

Aalborg 14, 56. — Borgemestre s

Kristiern Peder.sen. Kristen Skriver

Mikkel Hansen. — Raadmand s

Kristen Skriver. — Hospital 15

42, 73, 85, 261, 43S, 511, 515, 535

.556. - Skt. Budolphi Kirke 14,

71. Sognepræst s. Morten Hegelund.

— Skt. Peders Kirke 14. —

Vor Frue Kloster 107. — Provst-

gaard 71. — Skole 14.

— Budolphi Landsogn, Hornum H.,

225.

Aalbæk, Rødding H.. 475.

Aalden. Horns H. Sjælland, 96.

Aale. Vrads H., 161, 178, 183, 207,

403. — Sogn 147. 252. Præst s.

Tøste.

Aalebæk. Møen. 214, 247. 321. 408,

414.

Aalestrup, Rinds H.. 19, 26-5.

Aalev, Ærø, 47.

Aalling. O.-Horne H.. 30, 177. 552.

Aalsrode, Sønder H. Dyrs, 206, 225,

231, 363. 436, 477.

Aalstrup. Borglurn H.. 212.

— . Harjager H.. 300.

Aalsø, Sønder H. Dyrs, 231. 477,

533. — Sogn 206.

Aalum, Sønderlyng H. , 23, 55. 375,

398, 528. - Sogn 23, 55, 92, 195,

528.

AamøUen, Voldborg H., 473.

Aanum, Bølling H., 81.

Aarby. Arts H., 88, 119. — Sogn

4.56.

Aarbæk Mølle, Sonder H. Mors, 308,

519.

Aarestrup, Hoinurn H.. 21.

Aarhus Stift 38. 57. 523. — Bisp s.

Jens, Niels Klausen Skade.

Aarhus 14, 85. — Bispegaard 14. —

Hospital 14. 35, 38, 59, 63, 154 f.,

227, 281, 290, 307, 340, 352. 416 f.,

428, 4.35, 475, 499, 518, 529, 533.

- Ka[)itel 20 f., 24. .35, 60. 71. 85,

114. 124, 1.32, 146. 179, 207. 224 f..

Navneregister.

231, 233, 246, 264, 275, 279, 305 f.,

310. 314 f., 321, 323, 327, 350, 359,

392, .394. 396 f., 416, 418, 421, 429,

444, 446, 448 f.. 452, 457, 482 f..

495, 533, 535, 556. Provstiet 251.

— Domkirke 20, 38, 50, 58. 104,

207, 224. 363, 397. 416. Kirke-

gaard 57. Agri Præbende 23 f.

Corporis Christi Præbende 222.

Folby Præbende 418. Vor Frue

Præbende .58. Haldum Præbende

251. Lime Præbende 21. Skt.

Olufs Præbende 50, 58. 224. Sa-

kristi Præbende 58. Visitationis

Mariæ Præbende 224 f. Vikarer

113. Vikarie 314. 321. Biskop

Bos Alters Vikarie 58, 103-5.

Ketilli Vikarie 415. Beatæ Virginis

Vikarie 109, 116. — Vor

Frue Kirke 58. - Skt. Olai S.

224 f. — Sortebrødre Kloster 14.

— Skole 23 f., 58, 104, 415, 457.

Skolemester s. Simon.

Aarhusgaard Len. Skriverstuen 518.

Aarkæi-. Hads H., 238.

Aarre. Skads H., 28, 237, 398, 448,

500. — Sogn 58.

Aars H. Herredsfoged s. Søren Ged.

— S., Aars H.. 103, 172, 261, 413,

487.

Aarslev. Slagelse H. , 68. 75, 179,

290, 3.50.

-, Sønderhald H., 34, 222, 352. —

Sogn 259. — Molle 222.

-, Vinding H., 204. 217, 349.

Aarstad, Aarstad H., 319, 332. 340.

— Sogn 4, 336, 360, 372.

Aarup, Baag H., 522.

— , Borglurn H., 137.

— , Gislum H.. 110.

— , Ø.-Han H.. 136.

— . Hatting H., 148.

-, Hind H.. 23.

— , Hovlbjærg H.. 244. — Over Ah-

rup Moile 255, 323.

— Molle. Slet H.. 221.

— , Søndeiiyng H.. 27.5, 431. 528.


Aarupgaard, V.-H;iii H.. -J-Jl.

-, Slet H.. 'J-Jl.

Aas, Nønehallantl, ilH).

— , Fakse H., 107, :u:t. a%.

— , Favraas H., 41K».

— Hovedgaaid, Tybjifig H., UM).

— , Vor H., 25, 155, !251, 3-25, 354.

Aasby, V Vor H., 5'21.

Aasdaiu. Vinding H.. 343.

Aashøj. B.iever8. 139.

143. 15r,. !2*M).

Aa.skildskov, V Fyn, 513.

Aaskovgaarde, Vinding H. , 4(5, 335.

Aasnerød, Froste H., 'ii±

Aa.spe. Lø H., 2 Hi.

Aast, Tørrild H.. liS, 257.

Aasted S.. V Sønderiialland, 49(J.

— , Harre H., 26. — Sogn 70. OS.

135. — Birk 70.

-, V.-Horne H., 428.

-, Horns H. Jylland. 82. — Sogn

539.

Aastrup. Sjælland. 81.

— , S.-Asl.o H.. 151. 290, 341, 361,

429. 455.

— , Fakse H.. 139.

— , Falster, 126, 158, 296. — Sogn

350, 496.

— . Gørding H.. 280. - Sogn 373,

458.

— , Haderslev H.. 2(i9.

— , Ø.-Lisbjærg H.. 446.

— , Nørre H. Dyrs, 236. — Hede

236.

-. Salling H.. 12. 47. 91. 116.

— . N.-Tyrstrup H., 273.

Aastrupgaard. Ka^r H.. 9.

-. Rinds H.. 172. 1S.5.

Aasuni H. 551.

— , Aasuni H.. 291.

-, Færs H., 149. - Sogn 317.

— . Gærs H., 378.

Aasumtorp. Gære H., 378.

Aaso. Tyhjærg H.. Hx;.

Aatrup. Fyn. 35;i.

Aatte. Mail H.. 177.

Aaverup. S.-Asbo H.. 455.

Navneregister. :>()]

Abaa.s, Færs H.. 169.

Abbelling, N.-Tyrsti-up H.. 2*^J.

Abbeltved, Voldborg H.. 13, :ifn>.

Abbenæ.s. Hammer H.. 66, (iS.

Abbidgaard, V.-. Galten H.. 259.

Abbildgaardsholt. Tønild H.. 36.

Al)eltrup. Bølling H.. 2


562

Agerup, Ø.-Flakkebjærg H., W, 304.

316, 318, 411 f.

— , Musse H., 117.

-, Salling H., 190.

H.. -20],

— , Vemmenhøg

Agervig, Skads H., 552.

Agerød, Onse H., 9±

Agestrup, Vor H., 251. 354, 41(j.

Agetved, Fyn, 204.

Aggelstrup, Holbæk Len, 477.

Aggergaard, Skodborg H., 146.

Aggersborg, Ø.-Han H., 74, 206, 279.

— Sogn 432.

Aggersund i Limfjorden 279.

Aggerup, N.-Asbo H., 69.

H., 300, 334.

— , Gynge

— ,

Tudse H., 247.

Agistrup, Nørrejylland. 310.

Agri, Mols H., 24, 146, 359, 396,

535. — Sogn 159, 185, 254, 276,

293, 399, 466, 550. — Præbende

s. Aarhus Domkirke.

Agtrup, N.-Tyrstrup H., 225, 292,

294, 373, 474, 483.

Ahlefeldt, Anne, g. ru. Reinhold v.

Heidersdorf, 3—5, 8. — Bendiks

*196, 209. — Godske 319, 348:

*269. — Kaj 455. - Klaus *319.

Kristoffer *319. - Morits 319. —

Poul 6.

Ajdt, Hovlbjærg H., 49, 193, 278,

363. — Sogn 188, 363.

Ajstrup, Gerlev H., J05, 215.

H.. 175, 499. — Sogn 279,

— , Kær

330.

-, Ning H., 107, 518.

Akeleje, Gabriel, *540f., 548, 551,

553 f., 556 f. — Knud Gabrielsen

*360, 367, 372 f. - Knud Mik-

kelsen *47. — Kristen 382. 442;

*250, .300, 318. — Mikkel, g. m.

Magdalene Drage (s. d.). — Torben

442, 449.

Akkerup, Baag H., 67.

Akkeruphuse, Voldborg H., 230.

Akselholt, Albo H., 405.

Akselhoved. Fak.


Allerup, Tmlse H.. 11'.).

— , Vemmenhøg H., HH.

Allested, Fær.s H., 377.

— , Salling H.. :WK).

Allestiup, Sondeihald H.. ^2:«, ^27 i,

4H2.

Alleso. Lunde H., .")7. I.H. Hi:;. :{70,

467, 512, .-,17.

AUinde. liingsted H., 81.

AUindeniagle. Ringsted H., Ii7, lo().

154. — Sogn l.-)4. — Hovedgaard

154. - Hiik 154.

Alling Kloster 49.

Alling, Gem U.. '2-2± — Sogn 2T>2.

— , V.-, Sønderhald H.,


oG4

A nderup, V Musse H.. 108.

Andholm.? Brusk H., 181.

Andi. Sønderhald H.. 261.

Andkær, Bjærge H. Fyn, 263, 340.

-, Holmans H.. 148, 184, 192. 196,

251, 318.

Andrarum , Allio H.. 442, 540. —

Sogn 80, 146.

Andrup. ? Gudme H.. 557.

-, Mols H., 315, 412.

— . Sonder H. Mors, 220.

Andsager, Ø.-Horne H.. 178, 328.

400, 468, 520 f. — Sogn 177.

181, 199, 464 f.. 468, 5.52. Præst

s. Anders Lauridsen.

Andsø Mølle, Vrads H., 189.

Andsøgaard, Vrads H., 189.

Anfasterkær, ? Bølling H., 210.

Angerup, Halland. 331.

Ankelbo. Slavs H.. 192, 257.

Anne Andersdatter 250. — Muckis-

datter, g. m. ^'iels Ipsen i Kvistrup,

49. — . Niels Klementsens

Enke, 23. — Nielsdatter, Niels

Andersens Enke i Varde. 491. —

Olufsdatter, Hans Hansens Enke

i Skærup, 239. — Pedersdatter.

g. m. Anders Severinsen. 122.

Annelev. Onse H., 171.

Anserød, Gynge H., 64, 283.

Anslet, Tyrstrup H., 37, 225, 263,

269, 316, 320.

Anst H. 225.

— , Anst H.. 196, 199. — , L.-.

217, 318. — Sogn 60. 197. 209,

226. 261, 318.

Antvorskov Kloster 23, 120. 145,

167, 298. - Slot 299, 302.

Aptrup, Hovlbjærg H., 220, 362.

Arl)jærg, Hind H., 4-56.

Arden, Hindsted H., 103. -, St-.

241, .552. -, St.-. Sogn 227.

Areby, ? Sjælland, 89.

Arendal. Fjære H., 451.

Arenfeldt. Aksel, 414, 437, 439 f..

460, 489, 504, 521; *391— 3, 398

-404, 407, 409, 412—5. - Hans

Navneregister.

207, 224 f., 368; g. m. Anne Mar-

svin (s. d.). — Margrete, Jens Rosengaards

Enke. 91, — Mogens

520.

Areskov, Færs H., 377.

Areslev, Gynge H., 335, 371. 377.

436. 479, 502, 534. — Sogn 377 f..

436.

Ara vad. Nørvang H., 463.

Arf eller Arp, Jakob, Slotsskriver p.

Koldinghus, *193, 229.

Arkelstrup, Villands H., 492.

Arlev, ? Ærø. 47.

Arløse, Ø.-Flakkebjærg H., 141, 237.

— , Tønnerso H.. 223, 444.

Arløsegaard, Tonnersø H., 223.

Arløsetorp. Ø.-Flakkebjærg H., 237.

Arnakke. Merløse H., 92, 141, 252,

292.

-, Tudse H.. 119, 160.

Arnborg , Hammerum

Sogn 309.

H. . 200. —

Arndrup, S.-Rangstrup H., 267.

Arninge S., Søndei- H. Lolland, 481.

Arnum. Hvidding H.. 269. 280, 500.

503.

Arnøje, Stevns H.. 9, .503.

Ai-p s. Arf.

Arrie, Oksie H.. 80, 371. — Sogn 72.

Arrild S.. Hvidding H., 289.

Ariistrup, Aarstad H., 319.

Asaa, Dronninglund H., 244. —

Mølle 244.

Asbo. Anst H., 196, 209, 217.

Asbækhede. Hammerum H., 29.

Asbølgaarde. Anst H.. 199.

Asfærg. Norhald H., 42. 73, 92, 315,

323, 375, 513 f.

Asholni. Vennebjærg H., 135.

Asige, Aarstad H. , 525. — Sogn 4.

372.

Ask, Ning H., 63, 323.

— S., Onse H.. 17. 472.

Aske, Gynge H.. 113, 379.

Askeby, Fyn. 32.

-, Skovby H., 131, 215, 534.

Askegaarden, S.-Asbo H., 289.


Askerod, Fa-rs H., 'Md.

Askildrui>, Helhirii H.. so.


566

Avrup, Sjælland. 81.

-, Løve H.. 134.

Avsaas, S.-Asbo H.. 287. — Sogn

151. Præst s. Hans Jørgensen.

Avsum, Hjerm H., 29. — , V.-, 295,

393, 413, 545.

Baad, Jens, 47.

Baadesby, Sonder H. Lolland, 401.

Baadsgaard, Hillerslev H., 262.

Baagø, Baag H., 276. — Sogn 459.

Baagøgaard, Odense H., 32.

Baal. ? Tønnersø H., 246.

Baandrup, Rinds H., 208, 265.

Baaring, Yends H.. 542.

Baarse S., Baarse H., 120.

Baarslev, Luggude H., 530.

Baarup, Sjælland, 136.

— , Merløse H., 81, 119.

Baas, Dronninglund H., 211.

Baastrup. Lysgaard H., 390.

— , Nørvang H., 257.

Badlijærg. Kær H., 432.

Baden, Hans, 78. — Iver * 379. —

Kristen 379, 387, 393, 544. -

^ourids, g. m. Marine Fikkesen

(s. d.). — Oluf Mortensen, Biskop

i Sjælland. 328. — Peder 285.

Badstrup, Arts H., 456, 460.

Bager, Anders Jensen, i Helsingør

163. — Oluf Melsen i Odense 89,

101, 164, 194, 278. - Poul, Præst

i Kølstrup, 494.

Bagge, Johan, 42. — Kristen 262,

— Peder *535, 546.

Bahodder, ? Dronninglund H., 67.

Bajlum. Harre H., 409.

Bakke Kloster. Norge, 152.

Bakkegaard, Halland, 4.

Bakkendrup S., Løve H., 299.

Bakmose, ? Als, 277.

Baldersbrønde. Smørum H., 68, 79,

385. 415, 461.

Baldringe. Henestad H., 370.

Baldringetorp. Herrestad H.. 370.

Balkager, Ljunits H., 149, 31(J. —

Sogn 315.

Xavneresister.

Balle, Ø.-Lisbjærg H., 153, 224. 343.

— , L.-, Skodborg H., 31.

— , Sønder H. Dyrs, 207. — Mølle

207.

— , Tørrild H., 176, 187, 257, 460,

487 f.

Ballebo, Vor H.. 210. 286.

Ballegaard, Hjerm H.. 295, .393, 463.

— , Ø.-Lisbjærg H., 224.

Ballegaarde. Galten H., 114.

Ballen, Nørrejylland, 457.

— , Sunds H., 40, .503.

Ballerum. Hillerslev H., 152, 364.

Ballerup, Smørum H., 76. — Sogn

410.

Ballesgaarde. Jerlev H.. 25.

Balling, Rødding H., 1. — Sogn 26,

474 f. - Over Mølle 123, 208,

Balloslund, Galten H., 114.

Balsby, ? Villands H„ 377,

Balsgaard, Hjerm H.. 545.

Balskovgaard, Ø.-Lisbjærg H. , 164,

352, 421.

Balslev, Vends H.. 11. 32, 304. 420.

551, — Sogn 57.

Baltser Jakobsen. Ærkedegn i Lund.

298,

Bandsby, Hind H., 449,

Bandsbol, N.-Horne H., 179, 199.

235.

Bang, Anders, i Assens 510. —

Erik 71. — Hans, hans Vikariegods

i Fyn 442. — Jørgen 505, 508, —

Karen i Assens, 510. — Poul,

Borgemester og Tolder i Assens,

97, 101. 214.

Banggaard, Skodborg H., 343.

Bangsbo, Horns H. Jylland, 134,

137. — , V.-, 136.

Bangsbostrand, Horns H, Jylland, 21 1,

Bangstrup. Rønnebjærg H., 258, 355.

Banner, Anders, 124, 2.39; *72, 82.

84, 97. 106, 232. — Birgitte, g. m.

Klaus Bryske og Knud Bille, 145,

232, 24.5. — Erik 3. 16, 29, 42:

*8. 22, .36 f., 41 f. — Frans

72 f., 106, 135, 142, 246; *68. 82.

.


S4, 11"), l!^l; Enke s. Anne Okse.

— Karen, Henrik Lykkes Enke,

382. — Ma^'dalene. Iver Krabbes

Enke, 9(), 9S, ll.s. Ki4. 2!2!>. 288. —

Otte 84, 90. IHC), 174, 204. 211 f..

249, 282; *72, 2:^2. 24(i; p. ru.

Ingeborg Skel fs. fl.).

Bannerup, Falster, 1(53, 297. 347.

Ba])lista Jensen 97.

Barl)y, Anders, 33, 36, 38— 4


568

Bejstrup, Ø.-Han H. . 286. 453. —

.Sogn 176, 221, .550.

Beldringe, Baarse H. . 17, 406. —

Sogn 63, 108, 120. — Hoved-

gaard 406.

— , Lunde H.. 430.

Belem. V Framlev H., 12.

Belle, Bjærge H. Jylland, 189.

Bellerup Mark, Støvring H.. 40.

Belov, Frederik, *542. — Henrik

165 f., 170, 208; *217, 267. —

Laurids *531-.3, 536 f., 540, .547 f.,

5.53. — Sofie, Kristen Thotts Enke,

399, 460. 479.

Beltofte, Slet H., 241.

Ben Sø, Villands H., 377.

Benborg, Frøs H., 317.

Benderup, Niels, 156; *o6 f.

Bendsholrn, Medelstad H., 526.

Bendslev, Ø.-Flakkebjærg H., 189.

Bendstrup, Nørrejylland. 367.

— . Ø.-Lisbjærg H., 305, 311.

— . Sønderhaki H., 69, 1 10. 183, 245,

261, 41.3.

— S., Torne H., 258.

Bennebo, Tudse H., 66, 156, 385, 490.

Bennerup, Froste H., 282, 493.

Bennested S., Ingelstad H., 371.

Bensige, Luggude H., 311, 361.

Bergk, V Angel, 275.

Bering, ? Ning H., 104.

Beritte, g. m. Hemming Berendis,

Borgemester i Boskilde. 51.

Berning s. Verninge.

Berretofte, Færs H., 377.

Bersvang, Løve H., 404.

Bertel Jensen i Brorholt *73. —

Hr. , p. Samso 494. — Thomsen

i Lindvig 393.

Bertelstrup, Albo H., 442.

Berting S., V Jylland. 152.

Bes Mølle. Ø.-Han H.. 4.53.

Bested S., S.-Rangstrup H., 389.

Bever, Jørgen, i Hillerod 4.50.

Bevtoft. Angel, 275.

— , N.-Rangstrup H. , 278, — Sogn

268. - Mølle 278.

Navneregister.

Beyer. Jørgen, Toldskriver i Hel-

singør, -553.

Bichdal s. Bukdal.

Bidstrup, Hovlbjærg H., 278.

Biedholm, Kær H.. 9.

Bierckiren, V Vendsyssel* 202.

Bierdum s. Barde.

Bierød, Fjære H., 335.

Bigum, Nørlyng H., 413.

Bild, Evert, *95, 112; g. m. Vibeke

Podebusk (s. d.). — Niels (f 1540)

.59; g. m Berte Ulfeld (s. d.). —

Niels (t 1622) 304, 349, 353; *312.

— Peder .52, 59. — Preben *279,

293, 300; g. m. Anne Kaas (s. d.).

Bildbjærg, Hasle H., 310.

Bilderbo,? Bølling H., 210.

Bildsø, Slagelse H., 282, 299, 386,

398.

Bildt, Daniel, *432f.. 440. - Knud

107. — Vincens *487, 489, 491.

Bilgaard, Kær H., 330.

Bille, Anders, til Damsbo 470, 551.

553; *.554. — Anders til Raabe-

lev og Rosendal 364, 380, 382,

385, 390, 392, 394, 408, 419, 429,

437, 440; *370. — Anders til Søholm

43; *8. 17, 19. 35, 38. —

Anne, Jens Brahes Enke, 95. —

Beate. Otte Brahes Enke, 1-50,

258. — Birgitte til Egede 241, 25.5.

— Birgitte, Kristoffer Galdes Enke,

373. — Birgitte, Jens Mogensen

Harbous Enke, 533. — Eggert

*209. - Erik til Kærsgaard *305,

331. — Erik til Lindved, g. m.

Gese Brockenhus (s. d.). — Erik

til Søholm 308. — Ermegaard

241, 255. — Esge til Eliinge og

Valden 318, 358, 365; *315, 334.

— Esge til Svanholm 16; *35. —

Frans *91; g. m. Edel Hardenberg

(s. d.). — Hans 546, 5.53. —

Hartvig til Mollerup .540; *335,

341 f. — Hartvig til Valden *.55,

63. — Henning 364. — Henrik,

g. m. Kristense Ulfstand (s. d.). —


Holger

*'.>1'2. — Jens lo4f.; g. iii.

Karen Honnov (s. d,). — Jørgen

86, 91, 1^27, 318, 327; *


570

Bispholt, Ø.-Horne H.. 3.

Bispskov, Falster, 114.

Bisserup, V.-Flakkebjærg H., 06. 87.

415, 447.

Bissinge, Møen, 170. 330.

Bistrup, Bjeverskov H.. 139.

— , 0.-Flakkel).iærg H.. 543.

— . Vennebjærg H., 136.

Biverød, Gynge H., 430.

Bjalderup, Ø.-Horne H., 198. 297.

Bjarup, Gern H., 280.

Bjelke, Jens, * 351-3, 357, 359, 361.

— Niels 10 f., 16, 21. 23. 27, 32,

34. - Ove *490, 492 f.. 500.

Bjeringe, Onse H., 6.

Bjerlev, Gynge H., 166. 214. 443.

-, Nørvang H., 52, 180, 238.

Bjerndrup, Tyrstrup H. , 269. —

Skov 389.

B.jerndrujjgaard, Tyrstrup H.. 318.

Bjerne. Salling H.. 214.

Bjernebo, Albo H.. 405.

Bjernede. Alsted H.. 301. — Sogn

299.

Bjernemark, Taasinge. 138. 540.

Bjernerup. Onse H.. 93.

H.. 54.

— , Rønnebjærg

Bjernerod. Høgs H., 150.

Bjerning S. , Tyrstiup H. , 320, 389.

Bjerningrød, Haderslev H., 319.

Bjernæs, Fuglse H., 426, 481, 498,

512.

Bjerre, Arts H.. 119.

— . V.-FIakkebjærg H.. 201, 234,

236. - Sogn 160. 283. 299, 350,

498.

-, Hienn H., 463. - , L.-, 463.

- Mølle, Vrads H.. 34.

Bjerres Veger, Musse H.. 37.

Bjerreby, Taasinge. 138, 523. —

Sogn 523, 527.

Bjerred. Ringsted H.. 305.

Bjerregaard, Y.-Han H.. 221.

-, Hjerm H., 29, 295. 393, 413,

545.

-. Salling H.. 142.

— . Skodborg H., Resen S.. 500.

Navneiegister.

Bjerregaard, Skodborg H., Rom S..

343.

-, Vrads H.. 178.

Bjerregaarde. Nørhald H., 335.

Bjerregrav S.. Rinds H.. 58, 94. 256.

— , Sønderlyng H.. 382. 398. 528.

— Sogn 55. 375, 528.

Bjerregravkær, Rinds H., 185.

Bjerremose, Ø.-Horne H., 30, 297, 400.

Bjerresø S., Bare H., 72.

— . Herrestad H., 149, 159. — Sogn

371.

— Mølle. Jerrestad H., 405.

Bjerretofte. Fæis H.. 317.

Bjerring. Nørrejylland, 312.

-, Middelsom H.. 127, 388. -

Mølle 127.

Bjerringgaard, Lysgaard H., 14.

Bjerrum, Skodborg H., 176.

Bjerrumgaarde. Indre-, Ribe H.. 28.

Bjerskov, Sønder H. Lolland, 495.

Bjert, N.-, Brusk H., 25, 45, 57. 193.

-, Ginding H., 31, 312. 334. 463.

516, 548, 553.

— , N.-Tyrstrup H., 273, 292 f., 318,-

373, 484. 523. — Sogn 37. 292.

294, 331 f.. 474.

Bjerte, Salling H.. 190.

Bjerup, Y.-Flakkebjærg H., 13, 160.

Bjeverskov, Bjeverskov H.. 75. —

Sogn 127.

Bjuf S., Luggude H., 385, 455.

Bjælkerup, Gynge H., 160.

— , Stevns h!, 342, 532.

Bjærg, Hjerm H.. 31.

— , Skodborg H., 308.

-, V Slavs H., 129.

Bjærgager. Hads H., 132, 155, 185.

223, 241, 252, 255, 285. — Sogn

222. 237 f.. 247, 282. — Hovgaard

241.

Bjærgby, Munke-, Alsted H., 106,

302. — Sogn 145, 299, 445. 495.

— . Nørre H. Mors, 485. 492. —

Sogn 490.

-. Slots-, S., Slagelse H..

— , Støvring H.. 34. 111.

299.


Bj;.Tyl)y, Slifls-, Tiulse H., 87, 242,

247, 421.

— , Vennebjæi},' H., 90. — So^'ii H2.

Bjærge H.. Jylland, (i.'l

— H., Skaane, 72. 42'.».

Bjæi-Ke K«.

-, Bja-i^'e H. Jylland, l.")S. 177.

B,jæii,'eso, Ods H.. 121.

Bjæi-oret. V.-Han H., 70,

Bjæi-etofte, Fæis H., 231.

Bjæverød. Fioste H., 318.

Bjodstrup. 0.-Lisl).jærff H.. 18.3, 209,

407.

— , Mols H., CO. I(i4.

— , Ning H., (JO. 3.'rJ, TAi.

— , Vor H., 312.

Bjørn, Bjørn Ander.sen, 10.j, 118,

140, 145, 154, 164, 250, 265; *94,

106, 108, 146. 1.59, 164, 168, 222,

227, 256; g. ni. Karen Fris (s. d.).

Bjørn Skytte 2.

Bjørndrup. Xorre H. Mors, 326.

Bjørnekulle. S.-Asbo H., 144, 290,

361, 419. — Sogn 290, .361. 455.

Bjørnekær, Ginding H., 31. 34.

Bjørnemose, Baag H., 67.

— , Sunds H.. 395.

Bjøinholm Hestehave. Sønder H.

Dyrs, 465. — Skov 207.

Bjornkærgaard, Kær H.. 182.

Bjornlund. Dronninglund H., 244.

Bjørnsholm S., Slet H.. 367, 487,

51 1 . .526. — Hovedgaard s. Vit-

skol Kloster.

Bjornskov, Antvorskov Len. 418.

— , Vrads H.. 176.

Bjørnstrup. Aars H.. 423.

— , Alho H., 422.

— . Børglum H . 102.

— , Dronninglund H.. 244.

— , Falster. 119. .350.

— ,? Harjagor H.. 167.

— . Lister H.. .526.

— . Torne H.. 209.

— . Vrads H.. 9!».

Bjørslev, Bølling H.. 296. 393, 545.

Bjorstrup, Xorrojylland. 312.

Navneregister, :>7l

I

i

I Blelil.

Bjøruin, Kær H., 72, 203. 2.>i. —

Skov 314.

Bjøiunislet, Slet H., 453.

Bjøru|), Falster, 114, 346 f.. 3.55.

Blaaherre Mølle, Gans H.. 4^)5.

Bladstruj), Lunde H., 502.

Blak. .Niels. Kannik i [ioskilde. 75. 89.

Hlangslev. Hammer H.. SO. 84. 152,

202, 220, 4(HJ, 425 i.

Blang.stedgaard, Odense H., n.

— Mølle, Aasum H., 8.

Blangstrup. Haag H.. 11. 189.

Blanke, Vends H., 31-. 446.

Blankebygge. Gynge H.. 171.

Blaskærgaarde. Ginding H.. 31.

Blegebronde. O.-Han H.. 5.50.

Blegeskær, Luggude H., 69.

Blegholni, Langeland, 34.

Blegind. Hjelmslev H.. '.M). 252, 416.

Bleginge, V Løve H.. I0(i.

Blegstrup, Ljunits H.. lo.

Bleking 72.

Vor H.. 237. 399, 4.56.

Blenstrup. Gerlev H., .389;':' 22.

H., 556. — Sogn 80, 94.

— , Helium

214, 261. 293. 455. .5.56.

Blenstrupgaard. Gerlev H.. il.

Blenterup, Torne H.. 317.

Blidstrup. Holbo H.. 4.58. — Sogn

4.58.

— , Sønder H. Mors, .32. — Sogn

490—2, 544.

Blik. Anders, 94, 227.

Blikstrup. Aarstad H.. 360.

Blirup. Vor H.. 403. 416.

Blok. Jens. Kannik i Viborg, *11.5.

Bloksgaard, Skodborg H.. 500.

Blonie. Hans. 329. — Karen. Mo-

gens Godskes Enke. 173.

Bioseng, Tyrsting H.. 1.5.

Blovstrød, Lynge-Kronborg H.. 112.

— Sogn 77.

Blumslund S. (V = Gloslunde S.l.

Sonder H. Lolland. 1«K).

Blære. Aars H.. 219. 259. — Sogn

322. 423.

BhvsbjaMg. Bjan-ge H. Jylland. 155.


572

Blæsbjærg, Gerlev H., 480.

-, Ginding H., 289.

Blæsinge, K-Asbo H., 497.

— , Løve H., 50, 318, 350, 417, 4(31,

480.

Bo, Favraas H., 332.

— Gaard, Froste H., 250.

— Sø, Falster, 346.

Boarp, Gynge H., 240.

Bobberød, Gynge H., 160.

Bobæk, Bjærge H. Jylland. 81. 111.

Bobøl, Malt H., 228, 373, 398.

Bocholt, Johan, 166, 233, 263.

Bodal eller Bodals Krog, Hindsted

H., 516.

Boddum, Refs H., 51, 180, 188, 234.

Bode, Rugsø H., 105, 233, 485.

Bodil Mølle, Hjelmslev H., 304.

Bodsgaard, Skodborg H., 147.

Bodsved, Horns H. Sjælland, 473.

Boense, Fyn, 280. Jvfr. Bogensø.

Boerup, Ø.-Flakkebjærg H., s. Brø-

rup.

Boerød, Herrestad H., 144, 443.

Boest, Vrads H., 203.

Boffen, Villands H., 272.

Bogens, Mols H., 219.

Bogense 62. — Kirke 284. Vor Frue

Alter 5, 187. 200.

Bogensholm, Mols H.. 219.

Bogensø, Fyn, 513. Jvfr. Boense.

— , Bjærge H. Fyn, 340.

Bogeskov, Nørrejylland, 29.

Boghvedsbøge, ? Aasum H., 360.

Bognæs, Tudse H., 6, 301, 555.

Boholmen, Medelstad H., 526.

Boholte Skov, Ringsted H., 309,

344.

v. Boineburg, Reinhard Fuchs, 113,

334.

Bolbjærg, V.-Han H., 176.

Bolbroholt, Holmans H., 186.

Bolderslev, Ris H., 277.

Bolding, Slavs H., 198.

Bolested, N.-Asbo H., 301.

Boling, Bølling H., 235.

Bolle, Dronninglund H., 243 f.

Navneregister.

Boller Birk 58. 62.

Bollersager, Skads H.. 458.

Bollerød, Froste H., 541.

Bolstad, S.-Bergenhus Amt, 316.

Bolteskov, Gudme H., 32.

Boltinge, Gudme H., 138. — Mølle 27.

Bomholt, Gern H., 179.

V. Bommelberg s. v. Boineburg.

Bonde Jensen i Kongstrup 16.

Bonde s. Hans, Niels.

Bonderum, Albo H., 422,

Bonderup, Sjælland, 146.

— , Glslum H., 74, 155, 256.

— , Ø.-Han H., 221.

— , Horns H. Sjælland, 52.

— , 0.-, S.. V Jerslev H., 182.

— , Lynge-Frederiksboi'g H. , 91. 93,

127.

— , Merløse H., 351.

— , ? Nørre H. Dyrs, 474.

- S., Torne H., 209.

Bonderupgaard, Rinds H., 45.

Bonderød, Albo H., 422.

-, Fakse H., 247.

Bondslet, Villands H., 272.

Bonnerødbygget. Gynge H., 469.

Bonnet, Vandfuld H., 73.

Bontofte, Albo H., 422, 485.

Borbjærg, Hjerm H.. 463 f. — Sogn

29, 186, 295, 351, 393. 519, 545.

— Sø 394.

Borbjærggaard, Hjerm H., 295, 393,

463, 545.

Bording. Ginding H., 312. — Sogn

186.

Borge S., Arts H., s. Borre S.

Boring, Nim H., 178 f.

Borits Have, Bjærge H. Fyn, 340.

Bork, N.-, N.-Horne H., 262, 390,

511. — , N.-, Sogn 71.

Bork, S.-, N.-Horne H., 297, 511. —

S.-, Sogn 18, 71. 199, 322, 390. -,

S.-, Mærsk 22.

Borlev, Brusk H., 151, 189, 203, 226.

Borlunde, Froste H., 65, 299. —

Sogn 127, 143, 514.

Bornholm 168.

,


Bone S., Arts H., i:W, Vhi.

— Sø, Falster, 297.

— . V.-Horne H., IIK, -Jl43. — Sogn 191. 211.

Brahe. Aksel, til El ved 282. 3(»,

339 f., 353; 'l.V). 301. .308. _


574

— Aksel til Krogholm 13, 33;

* 19. — Anne , Mandeiup Pars-

bergs Enke, 456. — Anne, Sten

Maltesen Sehesteds Enke. 433,

475. — Birgitte, Henrik Gøyes

Enke, 384. — Henrik 117, 282, 475;

*283, 299. - Holger 151. — Jens,

g. m. Anne Bille (s. d.). — Jørgen

til Gundestrup og Tostrup (tl601)

253; *2.58, 331. — Jørgen til Hvedholm

373, 447, 459, 472, 476, 483,

.505, 511, 529, 532, 542, 551. —

Jørgen til Tostrup (f 1565) 38. 52;

*35f. , 68, 85, 96; g. m. Inger

Okse (s. d.). — Knud 320, 324,

351; *2o8, 280. — Lave 7: *80;

g. m. Gørvel Faddersdatter Sparre

(s. d.). — Magdalene, Jørgen Urnes

Enke, 110. — Margrete, Kristian

Barnekovs Enke, 384. — Otte til

Basnæs og Næsbyholm 365, 472,

495. — Otte til Knudstrup 69, 73,

91 f., 96 f., 115; *56, 89 f., 96 f.,

110, 112, 125f.; g. m. Beate Bille

(s. d.). — Otte til Krogholm og

Torbenfeld 385, 490; *397, 414. —

Ove *231; g. m. Karen Thott

(s.d.). - Peder *321. — Sten 2.50,

283, 339, 356, 373, 386; * 147, 149 f.,

302, 307. — Tyge til Knudstrup

*167. — Tyge til Mattrup og

Tostrup 391, 438, 450. 461, 517.

Brahetrolleborg, Salling H., s. Holme

Kloster og Banzausholm.

Bramdrup, Brusk H., 57, 59. —

Sogn .52, 109.

-, Haderslev H., 269, 319.

— , Ødis-, N.-Tyrstrup H. , 275,

286.

Bramminge, Gørding H., 130. —

Sogn 28, 183, 426.

Bramstrup, Skodborg H., 147. 308.

Brandbjærg. Tørrild H., 17.

Brandborg, Skodborg H., 146.

Brande, Nørvang H., 215. — Sogn

112, 134, 463.

Brandelev, Hammer H., 276, 382.

Navnerewister.

Brandenborg, Kær H., 330.

Branderslev, Nørre H. Lolland, 306,

462.

Branderup . X. - Rangstruj) H. . 28,

270. - Mølle 278.

Branderod. Vemmenhøg H., 287.

Brandhuset, S.-Asbo H.. 392, 453.

Brandsby, Lunde H., 531.

Brandsmark, Alsted H., 301.

Brandsted, Færs H. , 377. — Sogn

159. — Skov 377.

Brandstrup, O.-Lisbjærg H., 220, 224,

310.

-, Merløse H., 171, 440.

— , Middelsom H., 133, 551. — Sogn

133.

Brandsvig, St.-, N.-Asbo H., 527.

Brangstrup, Fyn, 204.

H., 32.

— . Vends

Brarup, Falster, 347, 402.

Brastrup, Aars H., 350. — Sø 350.

Bratbjærg, Ø.-Han H., 452.

H., 21, 311.

Bratbjærggaarde , Hind

Bratskov, Ø.-Han H., 135.

Brearød, L.- og St.-, Fjære H., 336.

Bredal, V Hammerum H., 518.

— , Hatting H., 1.55.

Bredalsgaarde, Skodborg H., 146.

Brede, Bjærge H. Jylland, 204, 239,

252.

-, Lø H.. 216.

— Mølle, Sokkelund H., 487.

Bredenæs, Gynge H., 236.

Brederod S., Tønnersø H., 245.

Bredho, Ø.-Horne H., 3.

Bredlund, Vrads H., 189, 449.

Bredmose, V.-Horne H., 49, 111.

V. Bredow, Joakim, .555.

Bredsemalle, Medelstad H., 337.

Bredsten S., Tørrild H., 36, 124,

141, 147, 176, 181, 202, 208, 257,

291, 460, 487 f.

Bredstenlund, Tørrild H., 176, 187,

208. 213, 4(J0, 483.

Bredstrup, Elbo H., Ii7. 176, 182.

184, 187. 199 f., 279, 328.

— , Nørre H. Dyrs, 315, 323, 435.


Bredsti-up, Skam H., -lin.

Bredvad, Slogs H., 4i.

Bregensted, Falster, -2^)7.

Bregentved, Ringsted H., 83.

Bregerup, V Fuglse H., 158, Ui'.i.

Bregndalgaard, Fjends H., 187.

Biegnebjærg, Merløse H., Si'I.

Bregnernose, Odense H., '27.

Bregneiod, Jeneslad H.. i


576

92. — Johan til Lerbæk (f 1587)

147, 199; *U± - Johan til Lerbæk

(t 1648) 476, 483, 489. .511. —

Johan til Sebber Kloster * 157. 230,

232, 242 f.. 252 f., 262, 268, 288, 290,

300 f., 310, 318 f. — Jørgen *334,

339 f.. 342, .348—50; g. m^ Margrete

V. d. Liihe (s. d.). — Keld 291 f.,

313, 319, 373, 379; g. m. Edel

Ulfeldt (s. d.). — Laurids 194,

222, 241, 335; *268, 304. — Lave,

Ærkedegn i Roskilde, 75, 89, 94;

*67, 78, 83, 91, 94, 104. — Oluf

til Hjulebjærg *457 f., 474. 476—

80. 484—6, 488, 491, 493 f.. 497 f.,

499. 501, 511, 513. — Oluf til

Sebber Kloster 241: *255. — Otte

til Sebber Kloster *502, 51.5, 541.

— Otte til Volderslev 157; *63,

67, 73, 78, 82, 87, 94, 102.

Brodals Møllested, ? Elbo H., 330.

Brodersgaard, Tønder H., 267.

Broend, Fyn, 21.

Broeng, V.-Horne H., 151.

Broerup S.. Sjælland. 299.

Brofelde, Merløse H., 66. 75, 233,

292.

Brogaard. Ø.-Han H., .520.

— , Sønder H. Dyrs, .5.33.

Brogerup, Bare H.. 438. — Sogn 72.

Broholt Vænge, V Ringsted H., 53.

Brok, Esge, 274, 284. 298, 314,

320 f., .323, 367, .369; *318. —

Lave, g. ni. Margrete Bille (s. d.).

— Morten 287; *312.

Brokegaard. Favraas H.. 336.

Brokholmgaarde, Nørre H. Salling,

.546.

Bromaale, Lister H.. .526.

Bromme, Alsted H.. .302. — Sogn

299. — Mølle 302.

Brordrup. ? Slagelse H., 299.

Brorgaard. Luggude H.. 38.5.

Brorholt, Kær H.. 73, 203, 252.

Brorstrup, Aars H.. 259, 322. —

Sogn 48, 256, 322.

— , Froste H., 250.

Navneregister.

Brorup, Nørrejylland, 24.

— . Falster, 341.

— . Ø.-Flakkebjærg H., 70.

Brosbølgaard, N.-Horne H., 205.

Brostrup, Færs H., 144.

Brov, Sønder H. Dyrs, 243.

Brovst, Ø.-Han H.". 134. — Sogn

135 f., 310, 354, 373.

Brudager, Gudme H., 234, 249.

Brun. Hans, 191. — Hartvig 280.

— Jens Olufsen, Præst til Tol-

strup, 554. — Klaus 174. — Mou-

rids 280. — Niels *192.

Brunddragene, Fuglse H., 512.

Brunde, Bjærge H. Jylland. 63, 167,

234.

Brundsgaard, Langeland, 344.

Brunhuset, Skodborg H., 478.

Bruns, Skodborg H., 309.

Brunsgaard, Rødding H., 475.

— , Skodhorg H., 478, 499 f.

Brunskov. Tønnersø H., 423.

Brusengaarde, Hjerni H., 29.

Bruserup, Falster. 126, .341.

Brusgaard, Langeland, 489.

Bruskgaard, V Sønderhald H.. 259.

Bryde s. Peder.

Brydebol, Skodborg H., 499.

Brydebølle, Sønder H. Lolland. 441,

496.

Brydegaarde. Baag H., 163, .508.

Brylle, Odense H., 280, .531. —

Sogn 57.

Bryndhøje, V Møen, 369.

Bryrup, Tyrsting H. , 145. — Sogn

142, 483.

Bryske, Antonius. Domprovst i Vi-

borg, 72; *24, 38, 42 f. — Ejler

299, 328. - Gert 359, 392. —

Gregers 39. — Karen, g. m. Iver

Lunge, 210. - Karl 320; *161,

164. — Klaus, g. m. Birgitte Banner

(s. d.). — Kristense, Thomas

Fastis Enke, 342. — Trud 390,

400.

Brædstrup, Tyrsting H., 2.52. 36(5.

Brække, Luggude H., 385.


Brændej-'aaril. Salliii;,' H.. 11 llfi.

Blændekilde, Odense H., "11. 532,

53S.

Brnende-Lydinge, Sfilliii^' H.. s. Ly-

dinge.

Bm^ndeskovgaard, Gudine H.. 1.

Biændgaard. Hind H.. ISS.

— , Hjerni H.. :«)!).

-, Skodhorg H.. 24.

-, Vandfuld H.. 47«.

Brændgaarde. Hammerum H.. 2(X).

Bra'ndholf, Merløse H.. f>fi.

Bra-nore. Tyrstrup H., 2W). 27S.

Brod. (taMs H.. .'KU.

Broderup. Baarse H.. S:^ 24(J. 42.5 f..

44().

Broderod, Favraas H.. 4!)f).

Brodsgaard, Brusk H., 197.

Brødslev, Hvetho H., TAS. 531.

Brølløshoj, ? Hassing H., 232.

Brondl)jærg. Hindsted H., 413.

Brøndby S.. Luggude H.. 230. 385.

Brøndbyøster. Smørum H., 711, 87.

Brønderslev, V.-. Børglum H.. 175,

212, 334. — , V.-, Sogn 137, 520.

— , 0.-, 136 f., 212, 334, 453.

520. — , 0.-, Sogn 1.35.

Bronderup, Vennebjærg H.. 182.

Brøndeslev, Froste H., 65. 143, 514.

Brøndsted, Holmans H.. 2.5. 57. 12«».

161, 177. lim. — Mølle 177.

Brøndum, L.-, Helium H.. 141. —

St.-. 80, 2.3«>, 261, 5.56. — Sogn

214. 260. — Mølle 80. 239. 261.

— , Hindborg H.. 474. — Sogn 130.

308, 474 f.. 553.

-, Onsild H.. 415. .544. - Molle

544.

-, Skads H.. 151. 198. - Sogn

28, 58, 322, 554 f.

— , Slet H., 261. 487.

Brøndumdal. Onsild H., 274.

Brondumdam. Skads H.. 5.54.

Brondumgaard. Slet H.. 221.

Bronneslette. Langeland. 167.

Brønnested, ? Froste H., 143.

— , Gynge H.. 3(>6. — Sogn 372.

,

Navneregister.

Brønnitslev, Vemmenhøg H.. 439.

Brøns S., Hvidding H.. 2S, 312.

Brønshøj. Sokkelund H.. 76 f.. 94.

— Sogn 64. 220.

Bronslev. V Færs H.. 377.

Brøruj). Malt H.. 279. - Sogn 58.

176. 191. 22S. 279.

— , Vor H., 232.

Brøserup, Albo H.. 422. — Sogn 93.

442, 467.

Brøstenbro. Nim H.. 244.

Broltrup. .Slet H.. 141.

Bubel. Vends H.. 2.so. .360, 538.

v. Bufbwald. Ditlev, til Gram *.¥>!,.

— Ditlev til tiram og Nybøl .50(J.

:m: *503. - Henrik *270. -

KristofTer 338, 374.

Budde, Gotslev, *306, 32.5.

Budderup, V Hammer H.. 127.

Buddinge. Sokkelund H.. 76—8, 87.

410.

Buddum. Hindsted H.. .307.

Buderup. Hornum H.. 41 f. — Sogn

41 f.

Bue, Fjære H., 4.

Buerup. Love H., 208. 2.35. m5. 313.

Buesse.V Froste H.. 1.3.

Bugtrup. Sonder H. Dyrs. 2.5«).

— . Ulvl>org H., 28.

Hukdal. Hjerm H.. 29.

Bukkehave. Fuglse H., 481, 536.

Bukkerup. Merlose H., 81, 2.51. 473 f.

Bullegaard, Halland, 4.

Bullingholt. V Lister H.. .526.

Bundegaardon. Ka>r H.. 330.

Hunderup Molle, V Hinds H.. 4.5.

Bundhede. V Hojer H.. 216.

Bundsted, Mikkel. Hemmesnider i

Hillerod. 485.

BunkeOod. Oksie H.. 11. — Sogn

144. 514.

Bunkelykke. V Lister H., .52(i.

Bunketon. V (iinding H.. r>4s.

Bunkhule. Dronninglund H.. 07. 113.

Buor. Hugso H.. 24


578

Burerup. Xorrejylland, 17iJ.

Burgaard, Hjerm H., 186.

— , V.-Horne H.. 32-2.

Burgaarde, Tyrsting H., 360.

Burholt, Børglum H.. 135.

Burkal S., Slogs H.. 267.

Burlundgaarde, Ulvborg H., 101.

Burso. Fuglse H.. 1.58, 3.33, 402, 484.

Buskeby, Tybjærg H., 339, 499.

Busted, Hornum H., 185.

Butterup, Merløse H., 33, 247, 256.

313, 466. — Sogn 120.

Bybjærg, Horns H. Sjælland, 352.

Bygum, Peder, i Bygum 15.

Bygum. Binds H., 1.5, .382.

Bygvads Mølle, Slet H., 8.

Bylderup, Slogs H., 266.

Biilow, Joakim, 370.

Byrdal, Dronninglund H.. 211.

Byrial Jensen i Glerup 15. — Kri-

stensen i Aalestrup 19.

Byrialsen, Poul Andersen, 1.53.

Byrke, Nørrejylland, s. Birk.

Byrsted, Hornum H., 408, 515.

Byskov, Falster, 163, 347.

— , Skodborg H., .500.

Byssegaard, Aarstad H ,

332.

Bystrup, Binds H., 221.

Bæk, Gram H.. 260, 269, 278, 320.

Bækbo, Bølling H., 259.

Bækbølling. Malt H., 28.

Bækdal, Vandfuld H., 478.

Bække, Anst H., 28, 249, 260, 271.

— Sogn 60, 196, 209. 217, 268.

Bækkegaard, Halmstad H.. 331.

Bækkeskov Kloster 63 f., 272 f.

— , Baarse H., 472.

Bækmark,? Hjerm H, 29.

-, Skodborg H . 146.

Bæksgaard, Nørvang H., 183.

Bælum, Helium H., 141, L59.

Bælumgaard. Helium H., 141.

Bærsby, Ginding H., 208.

Bærslund, Hammerum H., 296, 393,

545.

Bødstrup. Fjends H.. 286.

Bogager, Al bo H.. ii±

Navneregister.

Bøgballe, Norvang H.. 257.

Bøgebjærg. Slagelse H.. 6. 93. 393.

-, Y.-, 92.

Bøgede, Bjeverskov H., 139.

Bøgelund, V.-Flakkebjærg H., 160,

235, 283, 350. 440, 538.

— , Langeland, 167.

— , Lysgaard H., 188.

— , Vends H.. 275.

Bøgenakke, Bingsted H., 345.

Bøgenæs. Villands H., 272.

Bøgerup, y Gynge H., 113.

Bøgeskov. Ning H., .302, 544.

—, Tyrsti up H., 161, 22.5, 269, 275,

319, 389.

Bøgeskovshale , Dronninglund H.,

Bogestaa, ViUands H., 272.

Bogested. Gem H., 479.

Bøgestrup, Froste H., .539.

Bøgesø. Baarse H , 84, 160, 350.

Bøgetofte, Luggude H., 440, 460.

Bøgholt, Nørre H. Lolland, 162, 306.

Bøgild, Hjerm H., 29.

Bøgildgaard, Lysgaard H., 479.

Bøgilstrup, Fro.ste H., 143.

Bøgslund. Kær H. Slesvig, 275.

Bøgvad, Johan, Bygningstilsynsmand

p. Frederiksborg, 409, 438, 547.

Bøgvad, Jerlev H., .34, 199. — Mølle

199.

— , Slogs H., 266.

Bøjden, Salling H., 512.

Bøje, N.-Asbo H., 148.

Bøjen, Sønderhald H., 225, 399, 457.

Bøjet, Børglum H.. 1.30.

Bolen, V Framlev H., 12.

Bølle. Kiisten. Jesper Krafses Enke,

1.53.

Bølling H. 16, .58.

— , Nørrejylland. 177.

— , Bølling H., 295, 392, 407. —

L.-, 210. — Sogn 81, 420, 431.

Bollund. O. -Horne H.. 198, 468,

474.

— , Nørvang H.. 163.

Bønit. y Scmderhald H.. 24-5.

,


Bønne«!, Falster, o. -JW. — Hoved-

gaard -IW) f.

Bønnet. Xone H. Lolland, If?2, i'.ifi,

496.

Bønstrup, Arist H.. ^2, ^17. — So ±

BøigluMi H. .")


580

Dalgaard. Bornholm, 171. — . Over-,

171.

— , Ginding H., 162. 296, 393, 545.

— , Hammerum H., 199.

-, Nørre H. Salling, 412.

— , Skodborg H., 519.

Ballerup. Gern H.. 184. — Sogn

252.

-, Hatting H., 112, 1.58. - Sø 112.

Dallund, Hammerum H., 296.

Dalsgaard, ? Dronninglund H., 243.

— , Nørlyng H., 265.

Dalsgaarde, Fjends H., 20.

-, Hind H., 295, 325.

Dalsjord, Sabro H., 323.

Dalslund.V Tyrstrup H., 278.

Dalum Kloster 340.

Damgaard, Hjerm H., 29.

Damgaarde, Skodborg H., 188.

Damkær, Hohnans H. , 182, 193,

232.

Damsgaard, Brusk H.. 25, 177.

— , Dronninglund H., 244.

— , ? Gram H., 269.

— , Sønderlyng H., 553.

Damstrup, Halmstad Len, 525. —

St.-, .525.

Daniel Olufsen. Hr., 108.

Dannemare, Sønder H. Lolland.

100, 158. 481. 496. — Sogn 379.

Darum, Gørding H., 45, 61, 82, 325,

474. — , St.-, 207, 554.

Darumgaard, ? Gørding H., 4-5.

Davbjærg, Fjends H-, 20, 388. -

Sogn 194 f. — Mølle 388.

— ,

.Sønder H.% 8.

Davbjærggaard, Fjends H., 388.

Davgaard, Hatting H.. 25, 186, 223,

239, 452, 483.

Davinde, Aasum H. , 287, 501. —

Sogn 502.

Debel, V.-, Y.- Horne H., 465. —

0.-, 433.

-, Malt H., 177.

, ,

Navneregister.

— , Skads H., 280.

Debelmose, Bølling H.. 176, 392.

Jvfr. Dommelmose.

V. Deden. Benedikt, 268.

Deget. Horns H. Jylland. 270.

Degret, Mols H., 350, 550.

Dejbjærg. Bølling H.. 3. 408. —

GL-, 3. — Sogn 28. 295.

— , Gærs H., 282. — Sogn 371.

Dejbjærglund, Bølling H., 3.

Dejgaard. Ø.-Horne H., 204, 252,

297.

Delden s. Johan.

Dellerup, Hjerm H., 295.

DeUinge Mølle, Voldborg H.. 410,

412.

Demerup. Tybjærg H., 83.

Demsgaard, Ø.-Lisbjærg H., 108.

Demstrup, Lysgaard H., 427. 477.

Dengsøgaard, Middelsom H., 337.

Devel, Trondhjems Stift. 152.

Diana Holgersdatter 229.

Diel, Ginding H., 31.

Diernisse, Salling H., 12, 116. 190.

192, 243. — Sogn 192.

Diger, S.-, N.-Hoine H., 26, 262.

Dillingen, Smaalenenes Amt, 358.

Dirnæs. Gram H., 269.

Djelperød, Albo H., 80.

Djurmose, Vends H., 272.

Djurslev, Bare H., 443.

Djørup, Hornum H., 284.

Doer, V.-, Dronninglund H., 211.

v. Dohna, Frederik. 83. 88. — Kri-

stoffer 130.

Dolfin, Brunlaug Len, Norge. 316..

Dollerup, Anst H.. 179, 197, 209,

217, 228, 342.

-, Gislum H., 97.

-, Helium H., 80, 214.

Dolmer. Nørre H., Dyrs, 312, 474.

Dommelmose. (':* = Debelmose), Bøl-

ling H., 431.

Dommerby, Fjends H., 104, 286.

— Sogn 288.

Domsteds Have, Fuglse H., 358.

Donbæk. Horns H. Jylland, 134.

Dongs-Højrup s. Højrup.

Donnerup, Neder-, Nørvang H.. 3.

Donnerujtlund, Nørvang H.. 3.

.


Dons, Brusk H., -25, 52, 117. ITC.

- Mølle 17«j.

Donsted, DionniiiKluiid H.. 17.").

DnroUiea, DroniiiiiK, K''.). 117. ld-2.

Dorstvcd. l)roiiiiiii;


582

Dyngby, Had;^ H.. 63, 13^2. 157, 222 f.,

237, 247. 282. 323.

Dynnebo, Yillands H.. 377.

Dyrby, Nørhald H. . 157. 215, 222,

382, 513.

Dyre, Frans, g. m. Kirstine Kaas

(s. d.). — Jens 102. 202, 287. —

Klaus til Boller *32. — Klaus til

Linderumgaard * 338 , 340 — 3,

348 f. , 351 f. - Mogens . g. m.

Inger Høg (s. d.). — Peder Kri-

stiernsen 115. — Thomas *445,

447. 450 — 6. 4G1-3. 467 — 9.

472 f.

Dyreby. V.-Horne H.. 219.

Dyremosegaard, Ulvborg H., 29.

Dyrheden, Dronninglund H.. 67, 113.

Dyringhave. Vrads H., 203.

Dyrlev, Baarse H., 63, 383, 406. 426.

Dyrup. Hornum H.. 74.

Dyrvig, N.-Horne H., 186.

Dysevad, Dronninglund H., 175.

Dysted, Hammer H.. 279, 316. 350.

376, 540.

Dystrup, Nørre H. Dyrs, 338.

Dyvandshave. Dronninglund H., 211.

Dødringe, Alsted H.. 302.

Dølby, Hindborg H., 474. — , V.-, 32,

293. -, 0.-. 32. - Sogn 96, 248.

Døllefjælde. Musse H.. 117. 353. —

Sogn 379, 512.

Dømmestrup, Aasum H., 461.

Dønge. Luggude H.. 337.

Døs. Hjerm H., 295.

Døssing. Lysgaard H., 55, 212. 390.

Døstrup, Hindsted H., 103, 544. —

Mølle 544.

-, Lø H.. 216.

Ebbe Mølle. Sjællaud. 542 f.

Ebbebro, Sjælland. 406, 543.

Ebberup, Sjælland. 5.

— , Alsted H.. 301.

-, N.-Asbo H.. 336.

-, Baag H., 210.

— , Gynge H.. 282.

-. Merløse H.. 119. 141. 292.

Xavneresfister.

j Ege

I -,

I -,

j Ebberup,

I Ebberupsgaard,

I

i Egby,

! Ebbeskov.

i Ebbestrup.

I —

I

I —

! Edenrød,

Onse H.. 93.

Merløse H.. 252.

Ebberød, Gærs H., 371.

Fakse H., 86, 383.

Galten H., 94.

Eberup (? = Overup), Falster. 496.

Edelgave, Smørum H., s. Rumpe.

Villands H ,

273.

Edslev, Ning H.. 132, 304.

Efverlof S., Torne H.. s. Everskov S.

Egaa, Ø.-Lisbjærg H., 24, 57, 104.

312. 323. 428. — Sogn 58.

Sjælland, 5.

, Luggude H.. 419. — Sogn 361.

, Ramsø

— , Smørum

487.

H. , 345.

153, 348.

H., 76 f.

-, Voldborg H

Som 139.

94. 119. 136. 538.

Mølle. Gynge H.. 113, 379.

Egebjærg s. Engltjærg.

— . Falster. 158.

-, Ginding H..

-, Gynge H..

31, 516.

379. - Sogn 143,

372."

-. Lister H., 526.

— . Ods H., 8. -. L.-. 417.

Sunds H., 473.

Vor H., 107, 252. 291. 399.

Egebjærggaard, Ods H.. 8.

Egebæk, Lynge-Kronborg H., 112.

Egebølle, Sønder H. Lolland, 379,

401, 536.

Egede, Fakse H., 469. — , Jomfruens-,

241. -. 0.-, 50. 83. 88, 138, 233,

255. -, 0.-. S. 241, 345, 356,

482.

-. V.-. Tybjærg H., 83, 205. — , V.-,

S. 110, 120, 538.

Egelev, Falster. 119, 163, 205, 350.

Egelholt, Dronninglund H., s. Uger-

holt.

Egelstad, Færs H.. 442.

Egemark. Ski])pinge H.. 153.

Egen, Als, 277.

Egenholt. Franilev H., 313, 325.

Egens. Mols H.. 159, .396, 540.


Egense, Fyn. 'S4ii.

-, Bjærge H. Fyn, :W).

-. Falster, 237. 419, 436, 484.

-, Lunde H.. 308, 414. —, 0.-, 5(J2.

— . Sunds H.. 242. 2S4.

EgeuiJ's, Falster, 237.

H.. 150.

— . Høgs

Egeris, Fjonds H.. %, 3G2.

Egerup, Ljunits H.. 1")(1.

— . Ringsted H.. 301.

— , Slagelse H., d.

Egerød. F roste H.. 143, 2S2.

-. Gynge H.. 144.

f^gesager. Froste H.. 04.

Egesborg, 0.-, S., Baarse H.. S3. 120.

220, 237. 245, 300.

— , V Try H., 33.

Egeskov, Elbo H.. 14S. 182. 184 f..

187.

Egeslev. V.-Flakkebjærg H.. 70. 472.

Egeslevlille. V.-FIakkebjærg H., 2'.)9.

440. 401. ,504.

Egeslevniagle , V.-Flakkebjærg H.,

65, 119. 220. 236. - Sogn 0. 160,

248, 299, 440, 479.

Egespor. Lynge- Frederiksborg H.,

54.

Eget, N.-Asbo H.. 358.

— , Froste H.. 143.

Eggelsted. Færs H-, 541.

Eggerskye, Skaane. 144.

Egholm, N.-Asbo H.. KM).

H.. 100.

— . Gynge

-. Hads H., 241.

-, Musse H., 353.

— . None H. Lolland. 102.

Egholt. Anst H.. 2. 190. 249. 324,

326, 328.

Egnæs, Ods H., 87.

Egomgaard. Norrejylland. 12 f.

Egsmark. Mols H., 104. 343.

Egtved. Jerlev H.. 175, 250. - Sogn

27. 00, 190. 197. 199. 203. 208.

250 f.. 288. 414. — Tori) -"•

Egvad S.. N.- Horne H.. 71. 19S,

205, 290 f., 322. 510.

Egode. Onse H.. 10.

Xavneregister. 583

: Ellembei-g.V

I

I

i Ellebro

Ejby. Odf-nse H.. 291. 327. - Mølle

327.

-, Vends H.. .-. Ejlby.

Ejdrup. Slet H., 431.

Ejer, Vor H.. 109, 285.

Ejerslev. Nørre H. Mors, SJU, 492.

Ejersled. Hvetbo H., 95.

Ejlby, Skovby H.. 400. — Ejlby-

Lunde s. Lunde.

Ejlby (Ejby eller Vejlby V). V^nd-

H.', 5.

Ejlestrup, Merløse H.. 12:^.

Ejling, Skam H., 270.

Ejlskov. Skovby H.. r/)2.

Ejnby. Vor H.. 112.

Ejsing. Ginding H.. 31. — Sogn 413.

Ejsingka'r. Hammerum H.. 518.

Ejstrup. Brusk H., 197, 249. 318.

-. Froste H.. 282.

-, Ø.-Han H., 452.

-. Helium H.. 80. 214. 239. 2fiO.

— . Hind H.. 183. 29.5. 297.

-. Norhald H.. 324, 363.

- , Rinds H.. 232.

-, Rødding H.. 123, 208.

— . Vrads H., 454. — Sogn 29, 52,

112, 133, 161. 176, 203. .308, 349.

390, 555.

Ejtang. Halmstad H.. 331.

Elbæk. Vor H., 399.

Eidinge, Nørrejylland, 229.

Eldrup. Slagelse H., 233.

Eleskob. Luggude H., 100.

Elhjelm, Slogs H.. 266.

Elkær. Lysgaard H.. 212.

— , Norvang H.. 125.

— . Slavs H.. 192. 203.

Elkærgaard. Hjerm H.. 29.

Ellager Skov, Gern H.. 264.

Elle, Gynge H.. 436. 40i».

Dam, Merlose H.. 247.

Ellegaard. Fyn. 104.

-.V Aasum H.. !31.

-. Udense H.. 401.

F.llehus. Slogs H., 267.

Eliekær. V N -Asbo H.. 218.

N.-Asbo H.. 21s.


584

Ellerbæk, Skodborg H., 457.

Ellerup, Gern H., 478.

H., 332, 533.

— . Gudme

Elierød, Alho H., 514.

Ellested S., Vinding H., 353, 37:2,

406.

Ellesø, Vends H,, 304.

Ellidshøj, Hornum H., -556. — Sogn

48, 220.

Elling, Vor H. , 1-55, 177. — Sogn

110, 270.

Ellinge, Merløse H., 33.

-, Strø H., 80.

— . Vinding H., 360, .362, 391, 420.

Ellinggaard, Merløse H., 33.

Elliolt, V Gynge H., 113.

Elmeberg, N.-Asbo H., 69.

Elmelunde S., Møen, 235, 246 f.,

424, 4.33.

Elmholt, Albo H.. 422.

H., 29.

— , Hammerum

Elmue, Fakse H., 345, 466. — ,

140. -, St.-, 387.

Navneregister.

L.-.

Elsborg, Lysgaard H., .55, 260. 390.

Else Jørgens Kone i Revning 18.

Elsesgaards Eje, Bjærge H. Jylland,

1.58.

Elsgaard, Vrads H., 70, 86.

Eishave, Dronninglund H., 362.

Eismark, Als, 277.

Elsnab, KærH., 137.

Elsted, Hassing H., 51.

-, V.-Lisbjærg H., 326, 417, 421,

435, 444. - Sogn 416.

Elsø, Sønder H. Mors, 220, 465.

Eltang, Brusk H., 46, 57. — Sogn

45.

Elvedgaard, Skovby H., 464.

Elvid, V Aasum H., 360.

— Kohave, Vinding H., 408.

Elvsager, Fjære H., 451.

Em S., Børglum H., 70, 457.

— , Sønder H. Mors, 32, 163, 490,

492, 544.

Embs, Sønder H. Lolland, 481.

Emdrup, Gern H., 165, 181, 2631'.,

310, 323.

Emdrup. Hvidding H., 268 f., 329.

Emdrupskov, Gram H., .500.

Eminge, S.-Asbo H., 290.

Emmelev, Nørre H. Dyrs, 253.

Emmerbølle. Langeland, 344.

Emmerlev, Højer H., 30, 216. -

Sogn 121, 389. Vor Frue Alter i

Kirken 30.

Emmerske, Tønder H., 267.

Emmidslev, Gynge H., 143, 379. —

V.-, 372. — Sogn 443.

Emmiksen, Bege, Peder Galskøts

Enke. 176, 224. — Klaus 28, 34.

— Magdalene 264. — Margrete

Andersdatter 264. — Margrete

Mouridsdatter 272. — Otte 264,

272. - Tale, g. m. Ejler Broc-

kenhus, 255, 272.

Emtekær, Baag H., 46, 321.

Enbølle, V Gislum H., 141.

Endegaarde, Baarse H., 406.

Endeliden, Dronninglund H., 175.

Enderslev, Bjeverskov H., 68, 75, 77,

83, 106, 139 f., 142 f., 233, 332,

445, 466, 503.

Endrup, Gærs H, 143.

— , Skads H., 226, 237.

Ene Mølle, Sjælland, 542.

Engbjærg, Vandfuld H., 31. — Sogn

186, 459, 478, 500.

Engebjærg, Torne H., 203.

Engebølle, Fuglse H., 512.

Engelbæk, Bjærge H. Skaane, 16.5,

4.53.

Engeldrup, Skam H., 201.

— , ? Skam H., 370.

Engelholm 7, 202. — Adelgaden 149.

Tuesstræde 146. Østergade 146.

Engelskovs Skov, Falster, 347.

Engelstofte, Tybjærg H., 283.

Engelstrup, S.-Asbo H., 361.

-, Baarse H., 345, 383, 425. —

Hestehave 345.

-, Ods H., 47.

-, Slet H., 221.

Engestofte S., Musse H., 495.

Engetved, Vrads H., 183.

,


Enggaard, IJølling H., iJ3o.

Engse S., Aarsbul H., :n±

Engum, Halting H., UH). — Sogn

164.

Ennebølle, Langeland, 107, i8:i.

Enneuiauke, V EIIjd H., Kil.

Enner, Nim H., ii77.

Ennerød, St.-. Favraas H., •2()o.

— , Harjager H., ^51.

Enodde, St.-, Uronningluml H., -IW.

Ensgaard, Bjærge H. Jylland, -ih.

Enslev, Gerlev H., 111.

-, Hovlbjærg H., 193, ^270.

— , Nørre H. Dyr.s, 25:{, HSN.

— S.. Tønnersø H., ±>:i, ilU), ^45.

Enuguni. Kalslund H., :}1(».

Enø, Ø.-Flakkebjierg H., .J4:j.

Erdrup, Slageise H., 138, 170, 242.

53(5.

Erik Ottesen 127.

Eriknavr, Hatting H., 155.

Eriksholni, Meriø.se H., s. Vinderup-

gaard.

— , Onse H., 369.

Erikskøb, Tønnersø H., 246.

Erkestrup. Slet H., 141. — , St.-, 241.

Errerup, Bjærge H. Skaane, 148.

Erridsø, Elbo H., 199. 219, 240, 328,

330. — Mølle 148.

Enigsted, Haderslev H.. 269, 320.

Errindlev, Fuglse H., 441, 481, 484,

498, 512. — Sogn 512.

Ersholt, V.-FJakkebjærg H., 248.

Erslev, Galten H., 44, 209 f.

— , Nørre H. Mors, 188.

Erst S., Anst H., 36, 45, 177, 195-7,

199, 232, 24V), 326, 328.

Esby S., Luggude H., 6.

Esbol, N.-Horne H.. 235.

Esbønderup S., Holbo H., 458.

Esge Mortensen i Tjæreborg, Her-

redsfoged i Skads H., 19.

Eskel)jaMg. Baarse H., 245.

-, Salling H.. 12, 116.

-. Skipi)inge H., 134. 136. 142, 1.5


586

Estruplund. Rugso H. ,

240

542. - Sogn "207. 218, 240.

469.

Estvad, Ginding H.. 174, 32'

Sogn 208, 327.

Estvadgaard, Ginding H.. 327.

Et. Horns H. Jylland, 167.

Ettrup, Torne H., 209, 463.

— . Tønnersø

H.. 240.

Eveldrup, Rinds H., 338.

Everdrup, Baarse H., 397. —

83 f., 120, 376, 406.

Everen, Baarse H., 385.

Everskov S., Torne H., 35.

Everup, Ø.-Flakkebjærg H., 66,

Everød. Gærs H. .

534.

— . Herrestad H.. 371.

143,

386.

,

Navneresrister.

468.

254,

Sosn

68.

395,

Faaborg, Kristoffer, Borgeniester i

Kalundborg, 258.

Faaborg, 243, 391, 476. — Kloster S.

Faaborg, Skads H.. 196, 236 f.. 378.

— Sogn 58, 280, 398, 431, 553.

Faarborg. Færs H.. 169.

Faardrup, V.-Flakkebjærg H.. 187,

373, 461.

Faare, Skodborg H., 146.

Faarevejle. Langeland. 67.

H., 328. - Sogn 328.

— , Ods

Faarup, Anst H., 28, 56, 178, 195,

— , Hammer

— .

232.

H., 363, 406.

— . Middelsom H.. 22, 326.

-, Nørhald H., 42, 59, 275, 382. -

Sogn 451.

-. Sønder H. Mors, 363, 491.

— . Tørrild H. , 151, 182. 187. -

Hvetbo H.. 424.

Mølle 151, 182. 203, 389. - Sø

479.

— , Villands H., 382.

Fabjærg S., Skodborg H., 188, 309,

478. 499 f.

Faderstorp, Onse H., 81.

Fagsted, Salling H., 12, 116.

Fajstrup, Sabro H., 360. 397. 415.

543.

Fakse, Fakse H.. 9, 83. 105, 140.

160, 233. 345. — Sogn 6, 35. 120,

237, 247. 369. 406.

Fakserød, Bjærge H. Skaane. 392.

Faksinge, Baarse H.. 75. SS, 108.

406.

Faldager, 0.- Horne H., 552.

P'alden, Dronninglund H.. 175.

Faldgaarde, Slet H., 140.

Faldshede, St.-, ? Hjerm H., 29.

Falk. Jep. 10.

Falkerslev, Falster. 126. 246, 324.

341, 346 f. — Sogn 297, 346, 350.

Falkflod. Slavs H..^98.

Falling. Hads H.. 238.

Falslev, Onsild H., 22. 41. 74. 111.

389.

Falslevgaard. Gerlev eller Onsild H..

281.

Falster . Mogens

.

125. — Peder.

g. m. Ollegaard Yaikendori

(s. d.).

Falster 324.

Fandrup, Gislum H., 256, 329.

Fanefjord S., Møen, 141, 408.

Fangel, Odense H., 370, 399, 460.

Farholl. Færs H., 144.

H., 467.

— , Gærs

— . Luggude

H. . 527. — Sogn 218,

429, 453.

Farringløse. Ringsted H., 78. 392.

— Sogn 119, 349.

Farsbølle. Skovby H., 140, 339, 464.

467.

Farstrup S., Gynge H., 218.

— , Skovby H., 467, 493, 538.

— , Slet H., 141. - Sogn 8.

Farsø, Gislum H., 322. — Sogn 97,

256, 266, 322, 329, 416, 438, 535.

Farup, Ribe H., 18. 28. — Sogn 18.

57, 407.

Farvefeldt. Hjerm H.. 456.

Faster S.. Bølling H., 210. 407, 431.

Fastergaard. Rolling H.. 16. 210.

Fasterkær, Bnlling H., 407.


Fasleilund. Holliii- H., -ilO.

Fasti, Kristen, *36. — Palle 356.

— Splid, Kannik i Vihoij.', 72. -

Thomas 2s Amt. 517.

Fening, Vandfuld H.. 31. 459. —

Sogn 413, 459.

Ferringtotte S., N.-Asbo H.. 497.

Ferritslev. Aasum H., 391, 497, 535.

.542.

Ferslev S.. V Fakse eller Hingsted

H., 345.

- S., Fieskum H.. 186.

— S., Gynge H., 368.

— , Horns H. Sjælland, 9.3—5, 352,

469, 473. — Sogn 119.

Ferslof S., Oksie H.. s. Særslev S.

V. Festenberg, Kristoffer, s. Parhs.

Fidde. V.-Hornf H.. 2n. 219, 236.

465.

Fidler, Matthias, 460.

Fikkesen. Marine, Mourids Badens

Enke, 168.

Fiksholt, L.-, Fjære H., 451.

Filborne, Luggude H., 409. — Sogn

554.

Filested. Ronnebjærg H.. 464.

Filholm, Borglum H . 220, 424.

Filip, V Kannik i Aarhus. 50.

Filkinstrup 66.

Fillendslev. Sjælland, 97.

Fillerup. Hads H., 1-55, 222, 2U.

261.

Filskov. ? Nørvang H.. 186-

Finderup S.. Løve H.. 119. 210. 239.

299, 328 f., 398, 406. 414. 421.

Findinge, Salling H.. 12. IK;. 163.

Finholt, Froste H.. 6-5.

Finje, Gynge H., 171. — Sogn 85.

172, 335. 469. — Len 171.

Finnerupgaarde, Rolling H., 294.

Finstrup, Fieskum H., 265, 338.

-, Salling H., 192.

Fiskbæk Molle. Norlyng H., 375.

Fiskerup. V Salling H.. 12, 116.

Fitting, Slavs H., 237. 271. 282.

Fjalleislev. Son.lor H. .Mors. 492.

Fjaltring S.. Vandfulil H.. 73. 47


588

Fjelholtgaard, Sjælland, 65.

Fjelkested, Villands H., 377, 439. -

Sogn 372.

Fjelkindsbo. Yillands H., 27^.

Fjelkinge, Villands H., 372, 377, 385,

436, 492, 527, 534.

Fjellemosegaard, Vends H., 272.

Fjellenstrup, Holbo H., 88.

Fjellerup, Nørre H. Dyrs, 99, 136,

208. — Sogn 99. — Kirkeskov 99.

Fjellestrup, Luggude H., 385.

Fjellie, Torne H., 438.

Fjellindslev, Skyts H., 1.56, 167.

Fjelsted S., Vends H., 57.

Fjelstervang, Hammerum H., 29.

Fjelstrup, Tyrstrup H., 274, 320. —

Sogn S;74, 316.

Fjelsø, Rinds H., 173, 21.5. — Sogn

58.

Fjends H. 58.

Fjenneslev, Kirke-, Alsted H., 301.

— Sogn 119. — Mølle 302.

Fjenneslevmagle, Alsted H., 301.

Fjenstrup, Falster, 347. — Skov 347.

Fjerrested, Luggude H., 385, 409.

Fjerritslev, V.-Han H., 308.

Fjersted, Hvidding H., 28.

Fjældebjærglig, Sønderhalland, 1.50.

Fjældelund, Aarstad H.. 332.

Fjældgemme, Tønnersø H., 24-5.

Fjæraas S., Fjære H., 332, 372, 451.

Fjærlev, Gynge H., 514.

Flaaris, Vrads H., 70, 86.

Flaarup, Fuglse H., 163.

Fladbjærg, Horns H. Jylland, 211.

— , Onsild H., 39.

Flade S., Horns H. .Jylland, 134,

1.36 f., 211,

— , Nørre H.

4.57.

Mors, 289, 48.5.

Flademose, Langeland, .531.

Fladholt, Dronninglund H., 227. 457.

— , Vemmenhøg H.. 201.

Fladkær, Hindsted H.. 516.

Fladsaa, Hammer H.. 127.

Fladsten, His H.. 278.

Fladstrup , Sønder H. Dyis. 1 15,

231.

Navneregister.

Flakkebjærg. V.-Flakkebjærg H., 20,

23, 75, 134, 137, 195, 233, 290,

299, 393, 447, 452, 479, 489. —

Sogn 20, 23, 299.

Flakkerup, Bare H., 106.

— , Gynge H., 160.

Flamsholt, Dronninglund H., 67.

Flamstedgaard. Helium H., 157.

Flarup, Rets H., 11-5.

Flatland . Nordre Bergenhus Amt,

359.

Flavenskjold , Dronninglund H..

175.

Flegum, Ø.-Han H., 290, 304.

Flejsborg S., Aars H., 261, 487.

Flemløse, Baag H., 406. — Sogn 47,

442, .505.

Flemminge, Nim H., 62, 178.

Flengevad, Bare H., 396.

Flenggaarde, Hjerm H., 519.

Fleninge, Luggude H., 380 f.. .385,

394, 437. — Sogn 287, 392, 409,

498.

-, Salling H.. 12, 116.

Fleningetorp, Luggude H., 437. .

Fieskum H. Herredsfoged s. Poul

Ibsen.

Fliginge, Torne H., 202. — Gaard

202 f.

Flinterup, Alsted-, Alsted H., 301.

— , Borød-, Alsted H,, 302.

— , Kirke-, Alsted H., 302. — Sogn

119.

Flintinge, Musse H., 498.

Floes, Sønderhald H., 274, 284.

Flovt, Haderslev H., 269.

Flovtrup, Nørre H. Salling, 20 135,

409. 433. 548.

Fly, Fjends H., 178, 18.5, 204, 270.

— Sogn 203, 286.

Flynder S., Skodborg H., 146.

Flø, Hornum H., 487.

Flødstrup, Vinding H, , 48, — Sø

319.

Flojstruj), Over-, Ning H,. .53-5.

-, Nør vang H .

196.

-, Sønderhald H., 367.


Fløjliup, Bjeverskov H., .T)7.

Fløng, Sømme H., 410—2, 480.

Fobo S.. ? Aai-stad H., 458.

Fodby, 0.- Flakkebjerg H., 542. —

Sogn 378, 421.

Fodbygaaid, Ø.-Flakkebjærg H.. 421.

Fodslette, Langeland. KiT, 483, 550.

— .Sogn i')4


590

Frillesaas. Fjære H., 336. — Sogn

332, 33rD.

Frilleslad, Luggude H.. 2.

Fris, Albert, 161, 179, 192, 202, 213,

257, 311, 339; *93, 177, 305, 317.

— Anders 401; *500. — Frederik

*.376, 379 f., 382, 386 f., 391. —

Iver til Haraldskær, g. m. Sofie

Glob (s. d.). — Iver til Ørbæk

337; *.334f., .337, 339. - .Jakob

262. — Jesper 526, 529. — Johan

til Hesselager 1, 7f., 13, 25, 44, 50,

66, 74, 81, 86, 92; *9, 12, 17—9,

22, 24, 35, 37-9, 41 f., 46, 49 f.,

54 f., 64, 73, 79 f., 87, 117. — Johan

til Løjtved 442. — Jørgen,

Biskop i Viborg, 8. — Jørgen til

Favrskov og Vadskærgaard 293,

343. — Jørgen til Krastrup, 233,

261, 310, 328; *259. — Just 476,

.526; *373— 5, 399. — Karen, Bjørn

Andersen Bjørn? Enke. 325. —

Kristian til Borreby 373; *.332,

336, 37(3. — Kristian til Kragerup

385, 398, 401. 404. 426, 434 f.,

444, 473, 49.5. — Kristoffer 474.

— Laurids 321. — Lisbet, Jakob

Hvitfeldts Enke, 327, 419. - Niels

til Favrskov og Skumstrup 421,

434. 444, 460. 475, 535. — Niels

til Hesselager 343; *325. — Niels

til Krastrup 423, 487; *379, .382,

.386-9, 391, 394—7, 399 f., 402 f.,

407-9, 414 f., 418, 500. — Palle,

g. m. Agate Vesteni (s. d.j. —

Peder 321. — Tønne 489.

Frisdal. Hindsted H.. 423.

Frisendal, Hovlbjærg H., s. Njær.s-

terp.

Frislund, V Hatting H., 62.

Fristrup, Hvetbo H., 221.

— . Merløse H., 138. — Mølle 247.

-. Hinds H., 194. 261.

— Mølle, Tudse H., 160.

Frisvad, V.-Horne H., 4.5, 375.

Frodorf, V Slesvig. 320.

Frokær, Vandfuld H., 413.

Navneregister.

From. Jakob, Slotsfoged p. Kolding-

hus, 450.

Frost. L.-, Tørrild H., 141.

Fruer Mollested. Anst H., 342.

Fruergaard, ? Bølling H., 295.

— , Vrads H., 362.

Fruerlund. Hindsted H., 103.

Fruerlundgaarde, Lysgaard H., 212.

Frær, Helium H., 25, 42. - Sogn

157, 320, 419.

Frøbjærg, Baag H., 11, 21, 27, 34,

524.

Frødal, Fjære H., 4.

Frojk Mølle, Hjerm H., 296, 393, 545.

Frojkgaarde, Hjerm H., 296, 393,

.545.

Frøkær, Skads H., 485.

Frølunde, Slagelse H., 105, 137, 150,

248, 285, 316, 406, 536.

Frørum, Albo H., 422, 442.

Frørup, Tyrstrup H., 227, 260, 268,

286, 316, 329, 389.

-, Vinding H., 151, 204, 222, 241,

274 f., 292, 370, 408, 533. - Sogn

236, 370, 525.

Frøslev, Stevns H., 9, 66, 75, 77,

230, 338, 532. — Sogn 119.

-, Sønder H. Mors, 148, 245, 492.

— Sogn 220. 492.

Frøslevgaard , Sønder H. Mors, 148,

334 f.

Frøstemark, L.-, V Tørrild H., 31.

Frøstrup, V.-Han H., 176, 220.

-, Musse H., 454, 512.

Fudisdal, Slavs H., 192.

Fuglbjærg. Hind H., 295, 298.

Fuglebjærg, Ø.-Flakkebjærg H., 68,

141, 41 If. — Sogn 411 f.

Fuglebæksgaard, Fuglse H., 162 (jvfr.

558), 484, 499.

Fuglede, L.-, Arts H., 86, 88, 201. —

L.-, S. 302.

F'uglemosegaard , Lysgaard H. , 212,

246.

Fuglevad Mølle. Sokkelund H., 443,

487.

Fuglie S., Skyts H., 371.

,


Fuglris, Tyrsting H., i:{i.

Fuglsang, Dionningluml H., (17 1.,

113.

-, Fakse H.. 344.

— , Høgs H., I.^).

— , Medelstad H., >>().

Fuglshølle. Langfland, 4(;s, .')31. —

.So^rn 100. I(i7, 4S'.>.

Fuglse, Fuglse H.. l.'iS, .")li>.

Fuglsig. Skads H., 2>37.

Fiiglslev, Sønder H. Dyrs, 229, 2.54,

282. .3


592

Gade, ? Elbo H., 16L 182. 184

— . Ulvboig H., 73.

Gadegaard, Skodborg H.. 147.

-. Vandfuld H.. 476.

Gaderød, Gærs H., 143.

Gadholt, Dronninglund H., 67.

Gadtorsgaard, Skodborg H., 359.

Gagge , Klaus , 444 ; g. m. Margrete

Mormand (s. d.).

Galde. Bodil, Henning Valstrups

Enke, 367. — Kristoffer til Aaby,

g. m. Birgitte Bille (s. d.). — Kri-

stotfer til Nygaard 384, 404. 415,

462.

Gallebjærg, N.-Horne H., 205.

Gallegærd, Favraas H., 367.

Galskøt, Albert, * 177. — Elline,

Søren OrningsEnke. 310. — Peder.

g. m. Bege Emmiksen (s. d.). —

Thomas 310.

Galstho. Skads H., 189, 280.

Galt, Anders, 38, 63, 203, 252; *60,

253. — Anne, g. m Anders Bing,

251. _ Gjord 153, 222; g. m.

Regitse Rosenkrans (s. d.). — Mo-

gens *63. — Peder Ebbesen 9 f.,

12, 20, 23, 25: *22; g.m. Ingeborg

Drefeld (s. d.).

Galtbække Mølle,? Haderslev H.,

269.

Galtebæk, Himle H., 83, 205.

Galten, Framlev H.. 12. — Sogn

252, 428.

— , Galten H.. 266, 448, 478. — Sogn

114, 209, 259 f.. 275, 279.

Galtho, Ø.-Horne H., 187.

Galtruj) S., Norre H. Mors, 48.

Gaml)org. Nørrejylland. 8.

Gamby, Skovby H., 168, 493.

Gamle Mølle,? Salling H., 12, 116.

Gamløse, Horns H. Sjælland, 352.

Gammel S., Hind H., 295, 478.

— S., Nørre H. Dyrs, s. Grenaa

Sogns Landkommune.

Gammelbo, Baag H.. 505.

Gammelby. Bjærge H. Jyllaml. 158.

— , Fakse H., 247, 345, 409.

Navneresrister.

Gammelby Mølle. Holmans H., 200.

— , V.-, Højer H., 121.

-, Lø H., 216.

— , Malt H., 176, 217. 224. 406.

— , Nørvang

H., 124.

—, Skads H., 403.

— , Sønder H. Lolland. 166.

— , Tyrstrup H., 274.

Gammelbylykke . Holmans

H.. 200.

Gammelgaard, Bølling H., 235.

— . Fjends H., 59.

— , Ø.-Horne H.. 430.

-,? Sønder H. Mors, 118.

— , Vandfuld H., .526.

Gammelgab, Nybøl H., 285, 316, 329.

Gammelstrup, Tyrsting H., 189, 288.

300.

Gammerød, Ramsø H., 410.

Gamst, Anst H., 179, 197, 218, 261.

Gamtofte, Baag H., 505, 507. 510.

551. — Sogn 442, .50-5, 507, 529 f..

551.

Ganderup, Frøs H., 148.

Gandløse, Ølstykke H., 5. — Sogn

5, 418.

Gandrup, Hindsted H., 552.

— , Kær H., 95, 137, 17.5, 196.

Ganer Aa, Bølling H.. 24.

Gangsted, Vor H., 251, 335, 399. -

Sogn 210, 286, 416.

Gannerup, N.-Asbo H., 365.

Gantinge, V Lunde H.. 467.

Garestrup, Nørrejylland, 172.

Garte, Trondhjems Stift, 152.

Gasse, 0.-, Hvidding H., 270.

Gassum, Norhald H., 416, 513. —

Sogn 157, 222. 258. 401.

Gatten, Aars H.. 487.

Gaverslund, Holmans H.. 118, 148,

184. - Sogn 161. 177, 181 f.. 184,

196, 199, 251, 2.57. 318. - Skov

118.

Gavlerød, Torne H.. 201.

Gavnø, Hammer H., 276 f., 543.

Ged, Lars, i Sønderlund, 174. —

Søren i Veggeigaarde, Herreds-

foged i Aars H., 132.


Gediil, (Jimiin;: H.. W.i.

GedlM'ærj,'. Hjeiiii H.. '2^').

Gedde. Biostrup. *'.\U\. — Knud '»"II.

— Ove 429. U'2. i:>.l tS'j; *:387,

Geddelio. Hfiuiiiieiiiiii H.. ris.

Gedeiod, .'^jiclland. -2W).

Gedin;.'. H;isle H.. t-jy. .".ii.

Gedin^'e. I:' roste H., iJoS.

— S.. Halmstad H., HM).

Gedser, Falster, MfO, \m. 827. 402.

Gedshohn, Fæi's H., 317.

Gedsted. Hinds H.. 30. oti. i.".l. —

Sojrn 221.

Gedved, Voi- H.. 252. 4r)(i.

Gejlshus, V Tvist iu|i H.. 278.

Gejlund, Huvll)jitM>r H.. 315, 363.

Gejsin-;, Anst H.. 189, 230.

Geiballe, Anst H., 151. 19« f.. 228.

342. — Skov 228.

Gell>iede,V Sallini.' H.. 12. Jvfr, Kel-

brede.

Geldsted. V Hinds H.. 17.

Gellerup. Hammerum H.. 2(M», 244,

29(i, 393, 515. 545. — Sogn 200,

309, 343, 428.

-, Skads H.. 229. 552.

Gelleruplund, Hammerum H.. 407.

Gellinge, F.jære H.. 372. 451. —

Sogn 33(j.

Gelsted. V'ends H.. 1 1. — Sogn 57, 546.

Gelsted-Taaruj). Vends H.. s. Taarup.

Gelstolt, Gram H.. 269, 503.

Gelstrup. Hornum H.. 284. 453.

Geistved, TybjaMg H.. 1.39. 24G. 316.

;{40. 34»), 3S«;. i24f.. 452.

Geltottegaard. Musse H.. 455.

Gemsing S.. Hjerm H.. 29. 31. 295,

298. 393. 413. 545.

Gemso S.. Skaane. 273.

Gendrup, Borglum H., 137. — . O-.

137.

— . Sonderlyiu H.. 55. Gaard

55. 61.

Genner. S.-Hangsfrup H.. 277.

Gentofte. Sokkelund H.. K>3. - Sogn

123, 410.

.Xiivneieijisler. 593

Geraa. Dronninglund H.. 241-.

Gerding S.. Helium H.. 455.

Gerdrup, Tybjæig H., 66, 68.

Gerlev, Sjælland, 370.

— , Gerlev H.. 22, 41, 59, 73.

111. 170. — Sogn 14.

— , Horns H. Sjælland. 5


594

Gestvad S., Xorvang H., :251.

Getinge, Toi-ne H., 144.

Gettrup, Kær H., 221.

- S., Refs H., 115.

Gettrupbæk, Nørrejylland, 28.

Gevninge, Voldborg H., 134, 142,

473, 538. — Sogn 120.

Gildbjærg, Malt H.. 228.

— , Slavs H., 263.

Gillerup, Halmstad H., 525.

Gillestig, Onse H , 93.

Gilsiggaard, Kær H., 221.

Gimlinge, V.-Flakkebjærg H., 13, 119,

141, 160, .304, 538. - Sogn 13,

118, 299, 479. — Torp 118, 141.

Gimming S., Støvring H.. 41.

Gingsholm , Dronninglund H. , 243.

Ginnerup S., Nørre H. Dyrs, 230,

2.53.

— , Refs H., 363.

Gislebjærg, Onse H., 172.

Gislev, Gudme H. , 332, .372, 525,

•534. 557. — Sogn 443, .557.

— , Skyts H., 61, 167.

Gislev-Holme, Gudme H., s. Holme.

Gislinge, Tudse H., 119, 129, 323.

Gislum H. 16, 103.

Gislum, Gislum H., .329, .526. —

Sogn 322.

Gissel, Fru, (i Lie) 166.

Gisselfeld, Ringsted H., 83.

Gistrupholt, Sønderhalland, 150.

Give. Nørvang H., 281. — Sogn 183,

463.

(irivelsgaard, Aars H., 292.

Giver, Aars H. , 18-5. — Sogn 97,

2.59, 520

Gjaldbæk, Bølling H. , 294, .393.

.54.5.

Gjandrup. Sønderlyng H., 61.

Gjordsen, Anne, Erik Langes Enke.

141.

Gjorsbøj, Luggude H., s. Hjortshøj.

Gjorslev. Stevns H., 9. — Gaard 9.

({labbolt, (iynge H.. 160.

Gladsakse, Jerrestad H., 10, 80, 405 f.

— Slot 80, 405.

Navneregisler.

Gladsakse, Sokkelund H., 6, 66, 76 f.,

79, 356. — Sogn 410.

Gladsted, Nørrejylland, 24.

Glambæk, Jens, 176. — Klaus 178,

280, 312; *132, 154 f., 183, 201,

237, 239, 275, 277, 279 f., 307,

311. — Niels Lavesen, g. ni. Ma-

rine Gødesen (s. d.). — Niels

Peder.sen 265.

Glamsbjærg, Baag H., 91.

Glaris, Nørvang H., 124.

Glashytten, V Hind.sted H., 128. 307.

Glasmølle, Mols H., s. Kannikemølle.

Glattrup, Bjærge H. Jylland, 177,

331.

— , Fjends H., 59.

Glalved, Sønder H. Dyrs, 185, 236,

326, 343, 477.

Glemsberg, ? Baag H., 45.

Glenstrup S., Nørbald H., 397, 416,

457, 48.5.

Glerup, Hindsted H., 128, 307.

— , Rinds H., 1.5, 221.

Ghbstrup, Anst H., 196.

— , N.-Horne H., 18, 26, 198, 262.

Glimager S., Gynge H., 143, 372.

Glimrninge, Gynge H., 160.

— , St.-, Ingelstad H., 144.

— , 0.-, Jerrestad H., 423.

Glinisbolt, Vennebjærg H., 159.

Glol), Solie, Iver Frises Enke, 93.

Glo.slunde, Sønder H. Lolland, 158,

481, 484, 493. - Sogn 496; s.

Blumslund S.

Glostrup, Smørum H., 76, 145, 422.

— Sogn 64.

Glud, Bjærge H Jylland. 112, 1.53.

222.

Gludsted, Vrads H., 29, 161, 390.

555.

Glumsø. Tybjærg H., 355, 424, 521.

- Sogn 106, 120.

Glynge, Harre H., 26, 409, ii\l.

Glænø, V.-Flakkebjærg H. , 437,

.504.

Glæsborg, Nørre H. Dyrs, 114, 253,

279, 474. — Sogn 254.


(ilosholt, Aarsbid H., 'Md.

(inedestorp, y Fhms H., Ml.

(lodeliy, Faviaas H.. i.

(iodruin, Vrads H . W.).

(Jod.ske, Frederik, *:i33. — Mot,'ens

5(), o4, 79; g. in. Karen Blome

(s. d.). — Perler *'.)(., 17, ."»O.

(ioldtofte,? Musse H., lOi.

Gosmer, Hads H.. 157, 237, 248. —

Sf);,'n 239.

(Jraagaarde, Lys^iard H.. 222. —

Skov 20(1.

Graahede, A'. -Horne H., 179, 533.

(iraalum, Sniaalenenes Amt, 348.

(iramanstorp S., s. flrimmesfrup.

(Jraarup, Aars H., 3(59.

-, Horns H. Jylland, 34


596 Xavneresrister.

Grimstrup, Strø H., 79.

— , Tyhjærg H., 66, 68.

Grindelsted. Gærs H., 27.

Grinderslev Kloster, Nøire H. Sal-

ling, 170, 248, 541.

Grinderslev, Nørre H. Salling, 32,

248. — Sogn 48. 286, 474.

Grindløse, Skam H., 234.

Grindsted, Kær H., 314.

— , Slavs H., 124, 215, 522. — Sogn

116, 161, 183, 191. 198, 271, 296,

430, 522.

Gris, Vibeke. Peder Munds Enke.

379.

Grobbe, Holmans H.. 184.

Grostgaarde, Vrads H., 203.

Grove, Hindborg H.. 475, 552 f.

firovgaard, Hindborg H., 475.

Grovkær', Norlyng H., 99. 267.

Grubbe, Ejler. 103-6, 139, 205, 298;

*92, 100, 125-7, 138 f., 160, 168,

170, 174, 227, 234. — Erik *85.

— Jakob til Hjulebjærg 499: *472.

— Jakob til Røgle 99. — Knud

til Alslev 247. 301, 316; *332. —

Knud til Røgle *408. — Kristian

366, 424. 482; *387. - Laurids

til Gammelgaard 401. 5.36. — Lau-

rids til Hjulebjærg *360. — Merete.

Knud Urnes Enke, 472. —

Niels *275. 281. — Regitse, Aleks-

ander v. Pappenheims Enke. 498.

— Sivert 366. 396; *324. .332—5,

338 f.

Grubbe MoUe, Holbo eller Try H., 64.

Gi-umløse. Baarse H., 220, 351.

Grummerup, V Froste H., 282.

Grumstrup. Vor H., 62, 225. 286,

387, 396.

Grund. Bjan-ge H. Jylland, 118. 158.

Grunderup, Fakse H.. .345, 466, 538.

— Gaard 538.

Grundet, Nørvang H.. 177.

Grundfør S.. V.-Lisbjærg H.. 154.

Grundvad. Rødding H. , Krejjjjærg

S , 123. 208.

-, Rødding H.. Rødding S., 123. 208.

"^

Grunnerup, V.-. Gisluni H. , 74, 97.

329.

Grurup. Hassing H., 51.

Gryd, Gynge H., 368. — Sogn 368.

Gryderup. Slagelse H. . 6. 65. 77.

299. 538.

Grydholt. Hammerum H.. 28.

Grynderup. Gislum H. , 95, 111. —

0.-, 414. — Sogn 322.

Gryntet. Merløse H., 253.

Grysted, Hornum H., 373, 413.

Græbsgaard, Vandfuld H.. 333.

Grædstrup S., Tyrsting H.. 134. 189.

194, 366.

Grænge. Musse H., .537.

Græsdal, Børglum H., 202.

— . Tørrild H., 479.

Græse, Lynge-Frederiksborg H..

— Gaard 66. — Mølle 66.

66.

Græshave. Sønder H. Lolland. 52,

481.

Giæsholmen, Horns H. Jylland, 270.

Græslunde. Gynge H., 135.

Græsted S., Holbo H., 2, 90.

Græstrup. Gynge H.. 368.

Grættrup. Vrads H.. 134. 155, 178.

208. 315.

Grødby, Froste H., 127. 143.

— , Viilands

H., 273.

Grøderød, S.-Asbo H.. 441.

Grødstrup, Jerrestad H. . 10. 405.

442.

Giolby, Hvetbo H.. 85.

Grølsted Hede og Mose, Gern H..

188.

Grøn, Erik, 68. — Ivei- 201. 238. —

Laurids 68. 159, 255. — Mads 41.

— Mette 69.

Grønbæk S., Lysgaard H., 48.

Grønderup, Salling H.. 12, 116.

Grøndei'ød. Holbo H.. 76.

Grønfard. V Sønder H. Mors, 118.

Grønfeld. Ø.-Horne H.. 430.

— , Mols H., 4. 159. 164. 254, 280.

292 f.. 399. 457.

Grøngaard, Fyn. 249.

(Jronaivet. Sonderhald H.. 266.

.


Grønhede, Hollint,' H.. -I'.yi. iV.r.i.

Grønholt, Lynge-Kronborg H., )'» f.

— Skov TrlH, 55H.

— , Løve H., 405.

— , Raniso H.. ilO.

— , Villands H.. :>7±

— ,V Vinding' H.. -Vjr,.

Gronlun«!. HjiiMge H. Fyn. :!iO.

Gronnebiek, (jrani H., -208.

Grønnegaard, .Salling H., l!M).

Grønnehave, Ods H., 4i>4.

Grønning, Norre H. Salling, 7. 3:2.

— , V.-, 248. 410. 412. -, 0.-.

24S, 40M. — Sogn 474.

(Jronninghoved. X.-Tyrstru|i H.. 273.

:!2().

Guhltekrig, Aarstad H., :Jl


598

Gundestrup, V.-. Kinds H., 235.

—, Salling H., 364.

Gundis Mølle, Tyrsting H.. 142.

Gundsøgaard. Sømme H.. 97.

Gundsølille, Sømme H.. 146. 469.

Gundsømagle Sø, Somme H., 97.

Gundtoft, Refs H. ll-o.

Gunnerød, Lynge-Kronborg H .

Gunslev S.. Falster. 100.

Xavneregister.

106.

Gnnslevmagle . Falster. 114. 163,

481, 484.

Guntrup, Aaistad H.. 4.

Gurede, Tudse H.. .301.

Gurie. Villands H.. 492.

Gurreby, Sønder H. Lolland. 484,

496. — Sogn 481. 496.

Gusserød, Albo H.. 422.

Gustav Vasa, Konge af Sverige. 4.

Gydismad, V Alsted H., 2.50.

Gykær, ? Bnisk H., ISl.

Gyldemyre, Gynge H., 160.

Gyldenløve, Hans Ulrik. 479. 547.

— Ingeborg. Peder Hansen Basses

Enke. 85. — Ulrik Kristian 492.

497, .502. .541.

Gyldenstjerne. Aksel, 293,313; *205,

300 f., 330. — Birgitte, Aksel Urnes

Enke, 518. — Ejler 397. —

Gabriel 21 . 35. — Gorvel . g. m.

Gert Ulfstand, 63. 149. — Hannibal,

g. m. Helvig Kaas (s. d.). —

Henrik til Aagaard 168 f., 221:

*140. 2.55. 290. — Henrik Knud-

sen til Restrup 11. 21, 2.3. 27, 32.

34. - Henrik til Svanholm 439,

5.34. — Hillebrand *93. — Jytte,

Peder .Juels Enke. 387. — Jørgen

32. — Karen . Jørgen Marsvins

Enke. 257, 2


Gørding H. 71.

(iøiding S.. Gørding H., 155, 319.

H., 4.50. — .Sogn ¥.i. 333,

— . Hjenn

407, 45r;.

Gørklint. Malt H., i22S.

Gørlev, Løve H.. IH, !233, i>4(i, .33S.

30K, 421. — Sr.gn 119, Uii. 299.

Gørløse. Lyiige-p''rederiksborg H., 08.

Gørrød, Giers H., 144, 492. — Sogn

143.

Gørslev, Bjeverskov H.. 74, 82, 208,

303 f., 345, 480. — Sogn 139.

Gøttrup. Gisluni H., 45, 322.

- S., V.-Han H., 221.

Gøye, Absalon, *25.5. 2'.M), 304. 308,

319, 323. — Albert 47; *5; g. ni.

Anne Rosenkrans (s. d.). — Birgitte,

g. m. Herluf Trolle. 60. —

Ellon, g. rn. Vincens Juel, 84. —

Ellen, g. m. Laurids Udsøn, 343.

— E.'ikil til Gunderslevhohn 41,

44; *47. — Eskil fil Skorringe

103 r.. 120; g. m. Sibille Gylden-

stjerne (s. d.). — Falk til Bratskov

418. 452. — Falk til Hvidkilde

522, .540, ,5.50. — Falk til Skersø

247, 282, 300, 311. 390; *231,

288; g. m. Ide Ulfstand (s. d.). —

Henrik 344. 347 f. : g. m. Birgitte

Brabe (s. d.). — Ide. Jens Juels

Enke, .531. — Jesper 394, 398,

40.5. — Kristoffer til Assendrup

517. — Kristoffer til Avnsbjærg

og Gunderslevbolm 55, 92, 2.30,

255: *07. 85. 107. 142, 153. —

Mogens (f 1544) 14, 230. 202. —

Mogens til Bollerup og Gunder-

slevbolm 293, .332. 373: *2S2, 298.

313. — Mogens til Bremersvold

2.55, .323: *255. — Pernille, g. ni.

Hak Ulfstand. 3(i7.

Haabel S., Sniaalenenes .-Vnif , 3.58.

Haagendruj), Frosfe

— , Strø H.. NO.

H.. ().5.

Haagerup S.. Salling H.. 12. 110.

Haagnenip. Gynge H.. 11.3.

Xavnereirister. 1K>

Haals, Fleskuiii M.. 214.

Haandba-k. Horns H. Jylland. 211

Haar. Sabro H., 321. 323.

Haarby, Baag H., 47. .508. — Sogn 67.

Haarlev S.. Bjeverskov H.. 3.38. 401.

Haarslev. Skovby H.. 251. — Sogn

404. 4fi7, 493.

-, Skyts H., 144.

Haaslev. Villands H.. .5:^^!..

Haasted, Torne H., l'.V).

-, Vil lands H., 534.

Haastrup, Holrrians H.. 191. 197.

203 f.. 207. 219, 229, 252.

-. Salling H.. 174. 190. 243. 294.

3(K). 302. .391, 429.

Haasuni. Rødding H.. Ilt. 2x-s. i07.

— Sogn 407.

Habjærggaard.V Sønderhalland. 49(J.

Hadbjærg, Galten H.. 200.

Haderslev, GI.-. Haderslev H.. 209.

Haderslevnæs, Haderslev H.. 208 (..

273, 27.5, 328 f.

Haderu|). Gerlev

— , Ginding H.,

H , .3


600

Hagsted, Søren, 310.

Hak, Karen, Arend Pegaus Enke,

->69.

Halby, Bølling H., ^95.

-. Hind H.. 6^2.

Hald, Jerslev H., V nu Dronning-

lund H., 175.

— . Fjends H., 134, 286.

-, Nørhald H . 40, 42, .59. — Sogn

315, 323.

— , Strø H., SO, 87.

Haldager, -Flakkebjærg H., 242.

— . Kær

— Hovedgaard 316.

H., 203, 252.

Haldagergaard, Kær H.. 9.

Haldagerlille , 0.- Flakkebjærg H.,

23, 318, 424, 447. — Sogn 1-50,

299.

Haldagermagle , 0.-Flakkebjærg H.,

92, 302, 316, 411, 430.

Haldenskov, ? Sunds H., 52.5.

Haldrup, Vor H., 25, 155, 177, 190,

201. 416, 481, 494.

Haldsholm, Nørre H. Mors. 60.

Haldum, Sabro H., 294. — Sogn

159, 277.

Haleby, Løve H., 305.

Halgaarde, Hammerum H., 28.

Halgestrup, Lynge-Kronborg H., 88.

Halk, Haderslev H., 269, 273, 275,

328, 348. — Sogn 264.

Halkær, Hind H., 245, 295. 298.

Halland 72. — Lagstol 490.

Hallandsaas 69.

v. Halle, Kristine, g. m. Henrik Ran-

zau. 116.

Halle, ? Ulvborg H., 29.

Hallebro, Favraas H.. 205.

Hallegaard. V O.-Han H., 135.

Hallelev, Slagelse H.. 480.

Hallenslev, Løve H.. ()5, 97. 139.

142.

Halling, Hads H., 24, 63, 252. —

Sogn 241, 261.

175.

Hallum, V.-Horne H.. 433.

Hallund, Dronninglund H .

— Sogn 211.

Navneresfister.

513.

Hallundbæk, Hammerum H., 162.

— , Nørvang H., 37, 161, 198.

— . Vrads H., 133.

Halmstad 7, 98. — SkL-Jorgens Gaard

7. — Nørreport 7. — Sognepræst

98. — Skole 98.

Halmstad S., Halmstad H., 336.

— , Luggude og Rønnebjærg H,

258, 355. — Sogn 54, 437.

Haln, Hovlbjærg H., 213.

Hals S., Nørrejylland, 459.

Halskov, Falster, 297.

Halskovsgaard, Falster, 297.

Halsmandbro, Aars H., 259.

Halsnæs, Strø H., 80, 85, 87.

Halsted Klosters Len 455.

Halsted S., Nørre H. Lolland. 162,

.305 f., .322, 491, 496.

- S., Skads H., s. Alslev S.

Halstofte, Rønnelijærg H., 54, 133.

Haltrup, Skads H., 230, 243, 552.

Hamblede S.. Langeland, 489.

Hammel. Gern H., 264, 534. — Sogn

165, 181, 252. 263, 272.

Hammelev, Norre H. Dyrs, 2-54, 290,

321, 435.

Hammelmose, Borgluni H.. 255. —

Gaard 11. — Mølle 11.

Hammelsvang, Bølling H., 294.

Hammenbøj. Ingelstad H., 430.

Hammer. Klaus, M.. 128.

Hammer, Hammer H.. 93, 397. 425.

— Sogn sa 112, 168, 380, 406..

- S.. Kær H.. 56, 252, 314.

-,V Villands H.. 377.

- S., Vrads H .

147, 183, 252.

Hammers Mølle. V O. -Flakkebjærg

H., 141.

Hammergaard. V Villands H., 377. —

Mølle 377.

Hammerlev. Skyts H.. 371.

Hammerlund S., Fro.ste H., 143,

157, 539.

Hammersholt , Lynge-Frederiksborg

H., .38 f., 54.

Hammershus, Merløse H.. 81.

Hammershøj, Sønderlyng H. . 190.


412, :W(), H-s. TrJb!. -. Noilif;-.

78.

Hammerskov, Skaane, "2x;i

Hammerum H. Hi.

Hammerum. Hiiiiimcriiin H.. •J(M).

•i'.Kj, i-JS.

Hamsfort, K(jrnelius. l)r.. Ils. |-iS.

i:>2.

Hanljjærg, Hjerm H.. M, :i(W. —

Sogn :^8X, 4


602

134, 170. 176, 194, 271, 276, 287;

*154, 276, 285; g. m. Anne Røn-

nov (s. d.). — Helvig, Erik Rosen-

kranses Enke. 276. — Jakob til

Sandholt 12, 116: *12; g. m.

Sofie Lykke (s. d.). — Jakob. g. m.

Maren Skram (s. d.). — Knud.

g. m. Mette Urne (s. d.!. — Korfits

4. — Mette. g. m. Kristian Fris,

374. — Mette. Predbjorn Gylden-

stjernes Enke. 42(1.

Harden])erg. Musse H.. s. Krenkerup.

Hardingmand s. Handingmand.

Harebjærg. Skaane. 283.

— , Gynge H.. 64.

- S., Torne H.. 209. 443.

Harenæs, V Fuglse H., 512.

Harlev S.. Framlev H.. 252. 264, 319.

Harlevholm. Framlev H., 319.

Hårløse, Froste H.. 143, 242. —

Sogn 97. 539.

Harmandsgaard. N.-Horne H.. 205.

Harming S.. HJerm H.. 296.

Harndrup. Vends H. , 200. 538. —

Sogn 57.

Harpelinge S., Halmstad H.. .3.3(;.

Harpelunde, NøiTe H. Lolland. 556.

Harre H. .58.

Harre, Harre H.. 409.

Harres, Lø H., 216.

Harrested Gaard, Ø.-Flakkelijærg H.,

70.

— . Slagelse H., 150.

Harrestrupgaarde. Ulvborg H.. 29.

Harridslev, Skovby H.. 62.

— S., Støvring H., 275, 51«.

— , N.-, Vennebjærg H.. 121.

Harridslevgaard. Skovljy H.. 61.

Harring, Hassing H.. 51.

Harsmose, Norre H. Salling. 546.

Harte, Brusk H.. 2S. .56 f. - Sogn

52. 109. 177. 191, 197. 207. 249. 318.

Haskær, V X.-Horne H.. ll»8.

Hasle H. 57.

Hasle, Onse H.. 11, 17, 65.

-, Ringsted H., 83 f.. 88. 139, 358,

472, :MK 524. — Sogn 110, 119.

Xavnereaister.

Haslerød, Fro.ste H.. 251.

Haslev, Høgs H., 516.

-, Yillands H.. 377, 492.

Haslevgaarde. Hindsted H.. 103.

Hasling, Hr. Peder. 125.

Haslum. Galten H., 266, 352, 375,

478. — Sogn 259.

Hasmark, Lunde H.. 285, 373. 414.

423.

Hasnæs. Mols H.. 281.

Hasselager, Ning H.. 57.

Hasselbro Mølle. Onse H., 360.

Hasselø, Fjends H., 20.

Hasseris. Hornum H.. 14, 173, 225,

258.

Hassing H. 56.

Hassing, Hassing H., 51. 188.

-, Kær H., 323. -. Y.-. 175, 329,

478, 499. — . V.-. S. 95, 107.

137. 196, 330. 432. — , 0.-. 72, 175.

325, 454, 531. — , 0.-, S. 196.

373, 432, 499, 551.

Hastrup. Sjælland. 5.

— . Haderslev H.. 269, 389.

-, Nørhald H..

-, Nørvang H..

227.

118. - Birk 112.

-, Slogs H., 267.

-. Tune H.. 19, 445.

Hattebo. Froste H.. 65.

Hatting, Hatting H.. 62, 112. 155,

200. 429 f.

Havborup, Merløse H., s. Borup.

Havbro. Aars H.. 515, 526. - Sogn

322, 423, 487.

Havbyid. Rmgsted H., 50, 53, 540.

Havbølle, Langeland. 136.

Havdrup, Tune H.. 512.

Have. Ø.-Horne H.. 3.

— . Nørvang H.. 18U.

Havebjærg Gaard. Luggude H.. (i.

Havegaard. Hvetbo eller Kær H.. 9.

— . Lynge-Kronborg H.. 77.

Havelse, L.-. Strø H., 77 f.

Haven. Dronninglund H., 67.

-, Ø.-Han H., 72.

Haverslev. Aars H.. 288. 322. -

Sogn 48, 322.


Haverslev. Ø.-Han H., 4^2. 7i. 4:51.

— Sogn "Iiil. ^Sfi.

Haverup, Alsted H.. :iO±

Havervads Obning, Hvidding H., i27().

Havgaard, Nørrejylland, 'i"!.

— . Rinds H.. 1)4.

— . .Skovby H.. ').iH.

— . Veiiinienhøg

H.. "IXl.

Havknude. Sønder H. iJyrs. 4:{(i.

Havlykke. Kuglse H.. m. :{-2-i. .333,

,483.

Havndrup, Vinding H.. 3Si.

Havnelev, Stevns H., 66, 77, siol,

410, r)()3, 532. - Sogn 111).

Havnerup, Gynge H., 160.

Havnstrup. Hanmipruni H., 21)6.

Havnsø. Skippinge H.. H."). 150. l.")3.

456.

Havreballe, Skodborg H., 500.

Havrebjærg S., Løve H., 119, 299,

318, 325, 349, 479.

Havi-uni. Hovlbjærg H.. 115. 227,

264, 343, 404. 494 f.. 499. -

Sogn 104, 244, 3()3.

-, Nim H., 118. 280.

Havsholt. Høgs H.. 150.

Havtrup, Anst H., 217.

He, Hind H., 343. — Sogn 21, 26,

31. 62, 101, 176, 182 f., 224, 295.

311. 388, 4(K). 428, 448 f.. 478,

484.

-.? Nørre H. Salling, 248.

Heager. V Hammernin H.. 245.

- , Hind H.. 449.

— , Hjerni H.. 296.

-, Skads H.. 4.5S. 492.

Hebelstrup. VennclijaMg H.. 14.5, 19.5.

Hebelton. Hind H.. 26, 40.

Hebjærg. Aarstad H.. 4, 372.

Hebo. V.-Horne H.. 215. 492.

Heddinge S.. Bare H.. 72, 458.

-, L.-, Stevns H.. 9, 138, 35(i.

410, .532. - L.-. S. 119,

Heddinge. .St... 83. 145.

369.

— . St.-,

Landsogn 23.5. 330. 339. 357. 410,

5:52.

Ui^,\r.-f Hj.MIIl li., 2lt.

Navneregister. m:i

Hede, V.-Home H., 280.

Hedeager. Hainnieruni H.. .393. 407.

545.

Hedeby. V Medelstad H., 337.

Heflegaard. Bølling H.. 294 f.

-. Halmstad H.. 41K).

-. Hjerm H., 31

— . Horns H. .lylland. .56.

-. Onsild H.. 222. 229.

-, Skodborg H.. 309.

-. Slet H.. 141.

— , Sømme

— . Vends

H.. 417.

H.. 32.

Hedegaarde, Ginding H.. 31.

-. Hindsted H., 103.

Heden, Salling H.. 21(». .30fJ. 429.

Hedensted. Halting H.. 24. 483, .533.

— Sogn 44.

Hede.skov S., Herrestad H.. 299.

Heds, Slogs H.. 267.

Hegaard, N.-Asbo H.. 148.

-, Kær H., 9.

'

-. Slogs H.. 266.

Hegedal. Hindsted H., .544.

Hegelund, Jens, Raadmand i Ribe.

21 f. — Morten . Raadmand i

Viborg, 22. — Morten, Præst til

Aalborg Budolphi Kirke, *42.

Heggerod, Gynge H., 372.

Heglinge. Gynge H.. 282.

Hegned. Froste H.. 541.

Hegnede. Ramsø H.. 147.

Hegneden. V Slagelse H., .39.

Hegnet, Bjærge H. Fyn. 360.

V. Heidersdorf. Reinhold. 3—5, 8.

Heinge. Færs H.. 317.

Hejbøl. 0.-H..rne H.. 198. 474.

Heje. Jep. Kantor i Roskilde Dom-

kirke, 13.

Hejede. Fakse H., 34.5. — Sand 345.

Hejgaaidskov. Bjærge H. Fyn , 357.

Hejls. N.-Tyrstrup H.. 225. 269. 273.

320.

Hejlskov. Fjemis H.. 286.

— . Sonderhald H.. i57.

Hejnerup. Bjeverskov H.. 2.'i3. .303.

iso.


604

Hejnsvig, Slavs H., 44, 191, m± —

Sogn 198. 257. 263, 271. 480, 522.

Hejring, Rinds H.. 186. 194, 250.

Hejsager. Haderslev H., 264, 269,

275, 329, 382.

Hejsagergaard , Haderslev H.. 264,

268.

Hekkebjærg, Bare H., 7.

Hekkenfelt, Færs H.. 317.

— , Yemmenhøg H.. 2(Jl.

Helagerlille 171.

Helberg Mølle. Bjærge H. Jylland,

153.

Helberskov, Hindsted H., 103, 170.

Heldager, Sunds H., 304, 349.

Helderup, ? Merløse H., 123.

Heldetofte. Vinding' H., 47.

Heldum S.. Skodborg H.. 24, 302,

476.

Helgaard, Bølling H., 466.

Helge Aa, Skaane, 379.

Helgenæs S., Mols H., 155. 219.

Helgerød, Luggude H.. 226. 236.

Hellegaard. Skads H., 492.

Hellegaarde. Ginding H., 31.

Hellerup, ? Halmstad H., 245.

-. Merløse H., 53, 315. 364.

Hellerød S., Bregne H., 458.

— , Luggude H., 429. — ,

-, S.-, 429.

— , Refs H., 289.

X.-. 453.

Helleskov, Hammerum H., 375.

Hellested, Gærs H., 143 f.

— , Stevns H., 356, 480. 532. —

Sogn 119, 205, 305.

- S., Torne H., 48.

Helle-strup, Merløse H.. 119. 123.

Helletoft. Langeland. 3i-4.

Hellevad, Dronninglund H.. 175. —

Sogn 175.

Helligaandsskov, Galten H.. 475.

Helium H. Provst s. Jens Andersen.

Helium S., Dronninglund H.. 182.

212.

-. Helium H.. 2, 419.

Hellumfeldts Skov, Helium H., 419.

Hellumstaal, Silkeborg Len, 226.

Navneiearister.

Helløv, Taasinge. 138.

Helms Mølle, Nørvang H., 124.

Helmstrup, Nørrejylland, 58.

Heine Kirke s. Lund Alle Helgens

Kloster.

Helsingborg 100, 150, 409. — Borge-

mester s. Laurids Paaske.

Helsinge, Sjælland, 66, 75, 167.

— , Løve H., 68. 242. — Sø 461. -,

Kirke-, 134, 136, 142, 160, 225,

233. 246, 321, 351, 393, 434, 461.

— , Kirke-. S. 39, 119, 169, 171,

350, 440. — , Vinde-, 118 f., 440.

Helsingør 163. — Borgemestre og

Raad 12. — Borgeme.stre s. Sander

Lejel, Henrik Mogensen Rosen-

vinge. — Byfoged s. Peder Villumsen.

— Tolder s. Henrik Mogensen

Rosenvinge. — Toldskriver s. Jørgen

Beyer, Villum Mortensen. —

Hospital 12, 89, 253. — Kirke 227.

— Jomfru Marie Kloster 12. —

Klosterstrædet 253. — Told 5 f.

Helsned. Langeland, 32, 34.

Helsted. Støvring H., 337.

Helstrup, Hammerum H., 532.

— , Hovlbjærg H.. 363.

— . Luggude

— ,

H., 438.

— , V Middelsom H., 55, 59.

Heltborg, Reis H.. 372, 465. - Sogn

Middelsom H., 43, 63, 135.

51, 363.

Helvede, Elbo H.. 330.

Hem, Hindborg H., 118. 135. 474.

552.

-, Onsild H., 210. — Sogn 195. -

Lund 210.

Hemdrup. Slet H.. 261.

Hemmed, Nørre H. Dyrs, 254. —

Mølle 254.

Hemmershøj, Slagelse H. . 138. —

Sogn 170, 299.

Hemmerslev. Skovby H.. 131, 538.

Hemmestrup, Baarse H. . 83, 237,

376. 425.

Heunnet S., N.-Horne H.. 179. 199.

206, 215, 235, 322.


Heiiiinin^' Horciidis, Borgernester i

Roskilde. r,i.

Hernriiingsdynge , Veriinicnliøg H.,

439.

Heimiiingslykkc. V'illand.s H.. ''27±

Henne S.. V.-Hoiiie H.. ^I'l iS. 121«>.

4H,

530.

Henninjjre. Froste H.. 143.

Henningholt, Kær H.. 330.

Henrik Hermansen. Gartner, 44S. —

Liulvig, Smed. 553. — Pedersen i

Kristianstad *404.

Herfølge, Bjeverskov H.. 13«), 150.

— Sogn 118. ii!)0. 305, 334. 385.

Herlev, Lynge-Frederiksborg H.. 40.

54. — Sogn 3(), 3.Sf.. it. 5^2.

— . Sokkelund H.. 7(1. S7. 91t. —

Sogn fi.

Herluflille. Tybjærg H.. 415, 452.

Herlufmagle. Tybjærg H.. 82, 202.

233, 248, 304. 424 f.. 44(5, 452. -

Sogn 13*), 240. 38(i. 397. 452.

Herlufsbolm. O.-Fliikkebjærg H.. s.

Skovkloster. — Sogn s. Skov-

kloster S.

Herlufstruj). Bjeverskov H., 303, 345.

Hermenstrup, Skyts H., 352.

Herning. Hammerum H., 2(X), 407.

— Sogn 200.

Herninge. S.-Asbo H.. 151.

Herningsholm. Hammerum H.. s.

Vig. — Birk 547. 552.

Herredskirke S.. Norre H. Lolland.

322, 496, 55«.

Herrestad, Herrestad H.. SO, 337,

371, 423. - . St.-. 430.

-, 0.-. Ingelstad H.. 341, 394.

-. Villands H.. 479. 492.

Herrested S.. X.-Hangstruii H.. 28,

270.

— , Vinding H.. 230. — Sogn 173,

200. 480.

Herrestrup. Ods il.. 100.

Xavneregister. 0(»:

Herrestrup. Huse-. Slagelse H.. 130.

258, 495.

Herridslev, MuHse H.. 117. 353. 401.

455.

Herridsvad Kloster 09. 3:i7. 309.

4.58. 472.

Herringe. .Salling H.. 19


606 Xavneretrister.

Hessel. O.-Horne H.. 366.

— Slogs H.. 267.

Hesselaa, Vrads H., 499.

Hesselager S., Gudme H. Birk 7.

Hesselballe, Brusk H., 178, 226.

— , Ø.-Lisbjærg H., 285, 305, 311.

— . Xørvang H., 324.

Hesselballegaard, Brusk H., 226.

Hesselbjærg. Gynge H., 376.

— , Hammerum H.. 28. 200. .390.

— . Nørre H. Mors. 289.

— , S.-Rangstrup H.. 277.

— , Ringsted H., 34-5.

— , y Ringsted H., 140. - Ore 140.

Hesselbjærggaarde , Ginding H., 17.

Hesselby, V.-Flakkebjærg H., 6, 166.

233, 248, 391, 440, 516.

Hesselbæk. Horns H. Jylland. .59.

Hesselho, O.-Horne H.. 187.

— , Skads H.. 280.

Hesselbolmsgaarde, Bjeverskov H..

304.

Hesselholt,? Børglum H.. 1-54.

— . Gynge H.. 376.

Hessellund, Ginding H.. 296, 324,

393, 545.

Hestbæk, Nørre H. Salling. 409, 517,

553.

Hestebækgaarde , Skodboig H., 478.

Hesteeng. Froste H., 64.

Hestekob. Smørum H.. 35.

Hestkær, Hillerslev H.. 172.

Hestvang. Dronninglund H., 67.

Hestved, Gynge H., 240. 494. —

Sogn 335.

Hetoft. Ø.-Horne H., 552.

HevringholmBirk.SønderhaldH.,542.

Hie. ? Bølling H.. 29.5.

-, V.-Horne H.. 2.35.

Hiederupgaard, Onsild H., 222.

Hiedgaard, Mols H., 1.55.

Hieldegaard, ? Ulvborg H., 29.

Hillerslev H. 56.

Hillerslev, Hillerslev H.. 2.5. — Sogn

152, 480.

— , Salling H.. 276. — Sogn 190,

495, 535.

Hillerup. X.-Asbo H.. 336.

— . Ribe H.. 200, 348.

Hillerod 66, 247. 399. 409. 438. 444,

448, 450, 547.

Hillerødsholm, Lynge-Frederiksborg

H., 66. Jvfr. Frederiksborg.

Hillesborg. Hjerm H., 29.

Hillested, Fuglse H.. 333. 366. —

Sogn 483.

Hillestolpe, Fuglse H., 514.

Himlingøje. BJ£verskov H., 140.

Himmelev S., Sømme H., 469.

Himmerslev, Høgs H., 443.

Hindberg eller Hindbjærg. Lysgaard

H., 181.

Hindbjærg, Lysgaard H. , 390: s.

Hindberg.

Hindborg k. 58.

Hindborg, Hindborg H., 32, 188.

Hindby, Oksie H., 11.

Hindemae, Vinding H., 545 f.

Hindhede. Bølling H., 29.5.

Hindinge. ? = Vindinge eller Hun-

dige. Tune H., 75.

Hindsgavl Slot og Len 233.

Hindsholm, Bjærge H. Fyn, 85, 92,

96, 112, 173. 197, 215, 220, 234,

249, 263, 280, 284, 300, 340, 346,

352 f., 357, 360, 395, 420, 450, 459,

482, 517, .535.

Hindsig. Ø.-Horne H., 297.

Hindsted H. 16.

Hingbergsrød, Skaane, 201.

Hingde, ? Løve H., 210. "

Hinge, Galten H., 259.

— , Lysgaard H., 21, 187. — Sogn

257, 271. 390.

Hingell)jærg. V.-Han H., 432.

Hinnerup, Nørre H. Salling, 20, 26,

409, 553.

Hirtsholmen, Horns H. Jylland, 270.

Hjadstrup. Lunde H.. 32, 215, 502.

— Sogn 531.

Hjallerup, Dronninglund H., 244.

Hjardemaal S.. Hillerslev H.. 4.53.

Hjarup. Anst H., 4.5, 84. 189. 199,

225 f.. 286.


Hjaiup. \.-, S.-liangslrup H., '27H.

Hjeding. O.-Horne H., 198. 474.

Hjeds. Hornum H., i231.

H.jernhifk. Tudse H.. 00, 77. '.):}. It."),

\hl. U'), V.)H. —Sogn I -20, t>47, '2i9.

Hjeiiiirieiod. Onse H.. (i.

Hjerk. Hane H.. :{()X. to«), ilL —

.Sogn 248.


Hjerni H. .37.

Hjenn. S.-, Hjciiii H.. '2'.i.

29, 58, 295, am.

Xavneregister. 2.

Hobro. Boi-gemestre og Raad 16.


608

Hoby, Gærs H.. 378.

— , Sonder H. Lolland. 401.

Hodde, Ø.-Horne H.. 181, 492,

— Sogn 179, 229. 243, 366.

552.

Hoddeskov, Ø.-Horne H., 179, 243,

533.

Hodsager. Ginding H., 164, 296, 393,

.545. — Sogn 545.

Hodslof S., Hovlbjærg H.. s. Hvors-

lev S.

Hoed, Sønder H. Dyrs. 136. — Sogn

185, 326.

Hofgaard, Nørvang H.. 124.

Hofgaarden. Gynge H.. 113.

Hofmand Torpet, Tillands H.. 272.

Hofsø, Horns H. Jylland. 25.

Hogent, Vends H.. 27.

Hogertofte, Ulvborg H.. 23.

Hojerndorf. Tyrstrup H., 275.

Holberskov, Falster. 297.

Holbo H. 82.

Holbul. Slesvig. 278.

Holbæk By 298.

Holbæk,? Nørrejylland. 133.

H.. 175.

— , Dronninglund

— , Rugso

H., 219, 240. - Sogn 21,

254.

Holbækgaard, Rugsø H.. 21.

Hold. Hammerum H., 407.

Holdensgaard, Dronninglund H., 175.

Holevad S.. Baag H.. 91. 210.

Holing. Hammerum H.. 200.

Holk, Anders. * 197. — Anne, Verner

Parsbergs Enke. 132. 188, 193. —

Bertel * 197, 324. — Ditlev * 263,

280. 329. 337. - Ejler 525; *403 f.,

413 f.. 416. 418-24, 426. - Hen-

rik til Rønhave 196; * 10 f., 17

f . , 24 f. — Henrik, Greve. g. m.

Hilleborg Krafse (s. d.). — Kri-

stian til Bustrup, Højgaard og

Rønhave 391, 427, 453; * 279.

309. 315, 322, 324, 326, 328 f. —

Kristian til Hastruj) og Lundby-

gaard * 503, 513 f., 516, 519, 522,

525, 531, 539. - Manderup 280.

Holk, Luggude H.. 380 f.. 385.

Navneiesister.

Holkedal, Skodborg H., 88.

Hollandsbjærg, Rugso H.. 105, 240.

375, 485, 513.

HoUe, V.-Han H.. 136.

— ,? Vemmenhøg H., 11.

Hollegaard. Sønderhalland, 331.

Hollensted, Dronninglund H.. 212.

HoUer, V Aars H.. 97.

Hollerholt. Dronninglund H., 67.

Holleskov, Malt H.. 398.

Hollestrup. Luggudé H., 438.

HoUingholt, Hammerum H., 199 f..

239.

Holluf. Over-, Aasum H.. 131.

Hollumb. S.-. Hind H., 478.

Hollumgaard. V Xorlyng H.. 267.

Hollumkæi". Ginding H., 31.

Hollund, Jerlev H., 232.

HoUungei-, Helle, 11.

Holløse , Ø.-Flakkebjærg H. og Ty-

— . Holbo

bjærg H., 66. 68, 446. - Mølle

542. — Skove 543.

H.. 64.

-. Merløse H., 66, 75, 141. 313.

Holm, Als, 277.

-. Frøs H.. 306.

- S., Halmstad H., 372.

- Mølle, Hids H., 260.

- Molle. Lille H., 84.

- Mølle, y O.-Lisbjærg H., 60.

- Rinds H.. 55, 221.

-.V Rinds H.. 256.

— . Sonderlyng H.. 115.

-. Ulvborg H., 213.

Holms Hussted. Skodborg H., 499.

Holmager. Hind H.. 26.

-. Hornum H.. 56. 289, 314, 431.

Holmans H. Herredsfoged s. Jes

Thomsen.

Holmby, Froste H., 143, 242, 534.

— Sogn 95, 475.

Holmdrup, Sunds H., 233, 364. 534.

- Skov 364.

Hohne Klo.ster 12. 116.

Holme. Froste H., Hør S., 143.

— , Froste H., Rorum S.. 143.

— , (ii«lum H.. 322. 535.


Holme, Gislev-, Gudme H., 525, 557.

-, Gærs H., 143.

-, Torup-, V.-Han H., 431.

-, V.-, Kær H., 95, 25± — , 0.-, '.), 72.

-, Mols H., 315, 550.

-, Nitife'H., 142, 204, 380, 421, 435,

535. — Sogn 154, 421, 444, 475.

Holmegaarde, Aars H., 259.

Holmehave, Odense H., 34.

Holmen, N.-Asho H.. 185.

— , Hindsted H., 17.

Holmgaard, Nørrejylland, 326.

-, Bølling H.. 235.

— , Dronninglund

H., 182.

-, Lille H., 84.

— , Ø.-Lisbjærg H.. (»O. .IvtV. Rosen-

holm.

— , Møen, 450.

Holmgaards So, Hjerm H., 295.

Holmgaarde, Hids H.. 260.

Holmsbol. Horns H. Jylland. 110.

Holmsegaard, Ø.-Han H., 74.

Holmsgaarde, Aars H., 544.

Holmsland, Hind H., 40, 157, 186,

295. 449.

Holmstol, Gern H., 236.

Holmstrui), Slagelse H., 150, 299.

Holmso, O.-Han H., 42, 74.

Holstebro 15, 29. — Præst s. Mads

Hvid. — Skole 459.

Holstebro Bispegaard, Hjerm H.,

49, 393, 544.

Holstebro, V Gudme H.. 47.

Holsted, 0.-Flakkel>jærg H., 66. 68.

— , Malt H.. 177, 228. — Sogn 228.

- Molle 177.

Holsteinborg, V.-Flakkebjærg H., s.

Braadegaard og Trolhohn.

Holstrup, Luggude H., 385.

Holt. Favraas H.. 490.

-, Kær H.. 132.

Holts Molle. Aasum H.. 360.

Holtaas, Fjane H.. 372.

Holte, Dronninglund H.. 175.

— . Fakse H.. 356.

-. Ringsted H.. 129.

Holtegaard. Fjenils H.. 298.

Navneregister. 609

Holtet, Dronninglund H., 175. 244.

Holtug, Stevns H., 9, 96. 189, 410,

466, 482. 532. - Sogn 119.

Holtugaard. Fakse H., 247.

Holtum. Xørvang H.. 30, 37, 159,

190, 196, 215, 257.

Holum , Jerslev H.. V nu Dronning-

lund H., 175.

-. V Ulvborg H., 26.

Holund Bovild,? Ø.-Han H.. 176.

Homaa, Sønder H. Dyrs, 229, 326.

517 f. — Sogn 518.

Homade. Baag H., 67.

Hoinblegaarden, Middelsom H.. 337.

— Skov 337.

Homlegaard, V Fjends H.. 286.

Hone S., V N.-Horne H., 71.

Honum, Nim H., 178.

Hopballe, Torrild H.. 155, 187. —

Molle 155.

Hoptrup, Gram H., 269.

— Kirke) )y, Haderslev H., 269.

Horbelev, Falster, 126, 158, 297.

341 , 346. — Sogn 95 (jvfr. 558).

105, 297.

Horebjærg. V Torne H., 48.

Horeby. Fuglse H.. 333, 358.

Hornborg. Nim H.. 178 f., 244, 361.

— Sogn 256, 544.

Hornbæk. Norhald H.. 485.

- Yad. Slet H.. 221.

— , Neder-. Sonderlyng H.. 114. —

Over-. 43. — Sogn 59.

Hornbækgaarde. Slet H.. 261. 423.

Horne. X.-, H. 71. Herredsfoged s.

Las Mikkelsen. — . V.-. H. 71. -.

0.-. H. 71.

Horne S.. O.-Horne H., 179, 181.

198, 243, 279. 297, 400.

-. Salling H.. 190. 213, 300. 512.

— Sogn 214. 417.

-, Villands H.. 337. 492.

Hornelund. O.-Horne H.. 179. 181.

Horns H. Jylland 56.

Hornsgaard. Slet H.. K«. 141.

Hinnshojgaarde. Hjerm H.. 2V).

Hornslet. O.-Lisbjæi-g H.. 35, 104.

39

.


610

146, 153. — Sogn M, (iO f., 69,

1% 98, 108, 117, i266, 305, 550. —

Hestehave 104 f.

Hornstrup, Nørvang H., 37, 177, 181,

203, 208, 244, 286. -, Neder-,

361. — Sogn 291.

— , Tørrild H., 144. 187.

Hornsyld. Bjærge H. Jylland, 153,

155, 204, 251.

Hornum s. Hvorum.

— , V.-, Aars H., 257. — Sogn 97,

289, 367. 373.

— , Bjærge H. Jylland, 84, 251.

— . 0.-, Hornum H., 186, 284, 476.

— Sogn 288, 408, 476.

Horold, Tønnersø H.. 245.

Horreby, Falster, 297, 346, 350. —

Mølle 297.

Horsbøl, Slavs H., 296.

Horsdalgaarde, Middelsom H., 203.

Horsebæk, Høgs H., 1.50.

Horsemose, ? Aasum H., .557.

Horsens 387 f. — Hospital 14, 63,

117 f., 121, 210, 257, 430, .537. —

Skt. Jørgens Gaard 117. — Skt.

Hans Kloster 33, 155.

Horsens, Helium H. , 42, 80, 214,

— ,

293, 556.

Kær H., 329. — Sogn 56, 182,

329, 454.

Horserød, Lynge-Kronborg H., 66.

Horseskov, Gynge H., 160.

Horsetofte, Ring.sted H., 91.

Horskærgaard, Anst H., 217.

Horslunde, Nørre H. Lolland, 427,

462, 496, 499. — Sogn 306, 358,

491, 496.

Horslundgaard, Ulvborg H., 29, 544.

Horsted, Jerlev H.. 1.55, 177 f., 181.

Horstved, Sønder H. Dyrs, 164, 540.

Hosby, Bjærge H. Jylland, 368.

Hostrup, Hindsted H., 544.

— , Skads H., 198. — , 0.-, 198.

— , Skads H.. Hostrup S., 111, 554. —

V.-, 378. — Sogn 58, 286, 485, 555.

— , Skads H., Øse S., 280, 552. —

0.-, 458.

,

Xavneresristev.

Hostrup, Slogs H.. 266. — Sogn 266.

Hov, Høgs H., 444.

— , Langeland, 167. 483.

Hovborg, Malt H., 228, 279.

Hovby, Fakse H., 83, 345. - Mølle

346.

Hove, Vandfuld H., 31, 526.

Hoved, L.-, (? Nørre H.) Lolland, 462.

, 0.-, Nørvang H., 251.

Hovedgaarde. Skovby H. , s. Hove-

gaarde.

Hovedsgaard, Nørre H. Lolland. 462.

Hovedskov,? Galten H.. 259.

— , Tyrsting H., 189, 323.

Hovedslykke Mark, Gerlev H.. 41.

Hovedstrup. Hads H., 241.

Hovedstrupgaaid, Hads H., 241.

Hoven S., N.-Horne H., 71, 186, 198,

262, 290, 297, 319, 325, 373.

-, Kær H., 9.

Hover S., Hind H., 295, 457. 478,

484, 515.

-. Tørrild H., 30, 129, 147, 187,

291. 313, 476, 489. — Sogn 179,

291.

Hoverdal, Hind H., 478.

Hovild, Lysgaard H., 390.

Hovlbjærg H. 59.

Hovlbjærg, Hovlbjærg H., 188 f.. 193.

— Sogn 193, 244, 404. — Skov

188, 193.

Hovslund, S.-Rangstrup H., 278.

Hovstrup, Børglum H.. 172.

-, V.-Horne H., 219.

Hovtrup, Harjager H., 299, 443.

Hovtved, Hindsted H., 103.

Hudevad, Aasum H., 406, 525.

Hudkær, Mols H.. 185.

Hugborg. Hind H., 40.

Hugbul, V Skovby H., 284.

Hugby, Hind H., 432.

Hugdrup, Dronninglund H., 182, 211.

- Skov 211.

Hugget, Skovby H.. 6.

Hul Sø, Falster, 297, 346.

Hulby, Slagelse H., 147, 299.

Hulbæk, Sønderlyng H., 404.


Hulel).jærg.si-ø(

358.

Hullegaard , Lu^'{,'Ufle H

Hullerød. Skaane, :W)().

Hultorj), Onse H., 377.

Hultserød, Onse H.. .377.

Bjicji^e H. Skaane,

Hulvadgaaid, Malt. H., 17«.

Navnere^ster. GI I

3'.)i, W.}.

Hulvijr, Ø.-Horne H., ')h±

Humble S., Langeland, KX), 4«).S,

530 f.

Humblchave, Tønder H., ii


612

Hverring Skov, Bjærge H. Fyn, 357.

Hverstrup, Sjælland, 96.

Hvessinge, Smørum H., 76, 78, 82,

161, 422.

Hvetbo H. 56.

Hvid, Mads, Præst i Holstebro, 16,

96.

Hvidbjærg, Hassing H., 60. — Sogn

386.

Navneregister.

— , Hjerm H., 29.

— S., Refs H., 51.

— , Sønder H. Mors, 256, 491, 519.

Hvidding, Hvidding H.,

— Sogn 286, 407.

28, 57, 215.

-, Sønderlyng H., 132, 448.

Hviddinge, N.-, Harjager H., 130.

— , N.-, S. 251, 361. -, S.-, 92.

Hvideby S., Albo H., 405.

Hviderup, Skaane, 27.

— , Froste H., 79, 433 f.

Hvidovre, Sokkehmd H., s. Orre ved

Stranden og Ovre ydre.

Hvidsten, Nørbald H.,258, 375, 401,

416. — Hovedgaard 416.

Hvigelstrup, Falster, 297.

Hvillundgaard, Vrads H., 349, 362.

Hvilsager, Sønderhald H., 209. —

Sogn 69, 110, 245, 261.

H., 182,

Hvilsbjærggaard , Holmans

192, 251.

Hvilshøj, Børglum H., 212.

Hvilsom, Rinds H., 238. — Sogn 58,

201, 235.

Hvilsted, Hads H., 190, 239.

Hvingel, Hind H., 35, 388, 478.

Hvirring, Nim H., 178, 280. — Sogn

183.

Hvitfeldt, Familie 201. — , Arild

171 f., 251; *135, 137, 144-9,

151-8, 161, 163—72, 176-83,

185—90, 192, 194-8, 201-8, 210

f., 213—20, 222—4, 226, 228-30,

232—5, 327. - Beate, Knud Ul-

feldts Enke, 335, 341. - Henrik

378, .503, 519. — Jakob, g. m.

Lisbet Fris (s. d.). - Klaus 83;

* 99. — Kristoffer til Berridsgaard

37. — Kristoffer til Lillø *341.

— Otte 178, 220. — Peder 83,

125. — Poul 83, 245; *54.

Hvitvedgaard, Ø.-Lisbjærg H., 224.

Hvolbøl, Nørrejylland, 176.

Hvolgaard, Ø.-Han H.. 135.

— , Nøivang H., 124 f. 262.

Hvolle, Gislum H.. 170.

Hvolmosegaarde , N. -Horne H.. 198.

Hvornum Kær, V Hornum H., 314.

— , Onsild H., 253 f. — Sogn 274,

415, 544.

Hvorslev, Hovlbjærg H., 274. —

Sogn 104, 233, 244.

Hvorslund, Hammerum H., 296.

Hvorum (? = Hornum) 528.

Hvorup, Kær H., 515. — Sogn 56,

175, 203, 252.

Hvoruptorp, Kær H., 203, 252.

Hvorvarp, Aars H., 17, 206, 419.

Hyblekille. Albo H., 405.

Hyby, Elbo H., 191, 206, 265, 328.

Hyedts, Nørre H. Lolland, 496.

Hyedtsgaard, Nørre H. Lolland, 496.

Hygildgaarde, Vrads H., 52.

Hygind Mølle, Vends H.. 446.

Hygum, Frøs H., 28, 306, 331. —

Sogn 317.

— , Skads H., 265, 486.

-, Tørrild H., 262,

- S., Vandfuld H.,

428.

519.

Hykkelbjærg, Bølling H., 235.

Hyldelund, Malt H., 177.

Hyldgaard, Skodborg H., 499.

Hyldte, Halmstad H., 365.

Hyldtofte, Fuglse H., 484, 498, 512.

Hylke S., Vor H., 232.

Hylken, Hads H., 84, 223, 238.

Hyllebjærg, Aars H. . 137. — Sogn

544.

Hyllede, Fakse H., 93, 206, 426,

466.

Hylleholt, Fakse H., 345, 369.

Hyllenskov, Nørrejylland. 29.

Hyllerup. Slagelse H., 299.

Hyllested, V.-Flakkebjærg H., 75,

141, 439. — Sogn 120, 376, 497.


Hyllested, Sønder H. Dyrs, 1:57, -201.

^222, 224, 2rø, 30fi. — Skov 224.

Hyllestrup, Fuglse H.. 158.

Hylling, L.-, Nørrejylland. 2!>.

Hyllinge, 0.-Flakkel)jærK H.. HU. 411.

44.*), 497. -- Sogn 70, 31S, 4S(),

.53


614

Højelse, Ramsø H., 111, 368, 395.

- Sogn 119, 305, 376, 406.

Højelykke, Mols H., 457.

Højen, Jerlev H., 155, 177, 198—

200, 203, 208, 265. — Sogn 178,

181, 265, 288.

Højerholt, Dronninglund H., 67.

Højerup, Baag H., 321, 535.

Højet, Falster, 125.

— , ? Musse H.. 102.

Højgaard, Nørvang H., 196.

Højholm,? Alsted H., 301.

Højreby, Sønder H. Lolland. 481,

484, 512, 536.

Højrup, Fyn, 96.

-, Anst H., 36, 45, 178, 197, 199.

-, Brusk H., 25, 249, 318.

— , Gram

H., 260, 264.

— S., Hvidding H.. 280, 500.

— ,

Lynge

- Frederiksborg H. , 87,

90, 96."

— , Salling H., 12, 116, 190, 265.

— , N.-, Skam H., 270.

— , Stevns H., 9. - Sogn 119.

— , Dongs-, Sunds H., 513.

-, Vinding H., 24, 32, 154.

Højry, Favraas H., 4.

Højrød, Froste H., 282.

Højsager, Lynge-Kronborg H., 65.

Højslev, Fjends H., 95, 104. —

Sogn 31.

— Mølle, Gislum H., 155.

Højslund, ? Sønderhald H., 449.

Højsmarke, Nørre H. Lolland, 359,

441, 491.

Højsted, Slogs H., 266. — Sogn 267.

Højsten, Fakse H., 139, 248, 309,

344, 346, 440, 450, 472, 500.

Højstrup, Sjælland, 6.

— , Dronninglund H., 67 f.

Højtofte. Oksie H., 159.

Højvorre, Ø.-Lisbjærg H.. 17, 44.

Høkøbing, Oksie H., 371. — Sogn 72.

Hølke, L.-, Slet H., 241.

Høllinge, ? N.-Asbo H., 148.

Høm, Ringsted H., 139, 345, 540.

— Sogn 119.

Navneresrister.

Hønborg, Dronninglund H., 244.

Høng, Løve H., 119, 134, 239, 328 f.,

398.

Hønholt, Lysgaard H.. 212.

Hønnebjærg. Froste H., 143.

Hønnerup, Vends H., 27.

Hønsevig, Jerlev H.. 28.

Hønsgalhøje, V N.-Tyrstrup H. , 286.

Hønsinge, Ods H., 50, 117, 120, 206,

494.

Hønske, Ramsø H., 287, 387.

Hønssør, V Skodborg H., 486.

Hør, Froste H., 143. — Sogn 395, 539.

— , Færs H., 422, 454.

Hørbuske, Harre H., 26.

Hørby S., Dronninglund H., 67, 113.

- S., Froste H., 143, 371, 475, 493.

— , Fuglse H., 436. — , S.-, 498.

— , Hindsted H., 103, 111, 215. —

Sogn 29, 544,

-, Tudse H., 135, 137, 145, 301,

308, 312, 342. - Sogn 74. 147,

242, 421, 481, 540.

Hørbygaard, Tudse H., 173, 301.

Hørdum, V.- og 0.-, Hassing H., 51.

Hørej, Færs H., 317.

Høring, V Hassing H., 2.32.

Hørje, Gynge H., 113, 144. — Sogn

2, 100, 300. — Len 113, 334.

H. Jylland,

Hørmested S. , Horns

82, 85.

Høi-ning, Hjelmslev H., 115. — Sogn

304.

Hørrup, Rinds H., 256. — Mølle

256.

Hørrød, Færs H., 391.

-, Gærs H., 282.

— , Ljunits H., 149.

Hørsaas, Halmstad H.. 340.

Hørslev, Framlev H., 157 (jvfr. 558),

183, 195. 248, 250, 303.

Hørslevgaarde, Frandev H., 12.

Hørsted, Hassing H., 51.

— , Rønnebjærg H., 144.

Hørte, Vemmenhøg H., 11.

Hørtegaard, Vemmenhøg H., 11.

Hørup, Als, 277.


Hørup, Ingelstad H., 398.

— , Lysgaard H., 92, 212. - Sogn

56, 260.

— , Tønild H., 147, 291.

Hørve. Ods H., 2(KJ,

- Sogn 120, 153.

208, 3i:{, 456.

Høslev, Skanderlxng Len, 421.

Høstentoip , Ringsted H., 129. 248,

345, 356.

Høstiup, Ginding H., 17.

Høve, Sjælland, 82.

- S., S.-Asl)o H., 148.

-, V.-Flakkebjæig H., 315, 373, 376.

— Sogn 10, 20, 23, 134, 299, 440,

489, 504.

Hovedhæk. V Skodliorg H., 5(J. 309. 390. Wl. 448. 516.

,

Xavneregister. 01.

Ubjærg, Xørre H. Salling, 12, 308.

474.

Ildshom, Hammerum H.. 210. 296.

393. Jvfr. Ildshoj.

Ildshøj, Hammeiiim H., 459, 54.5.

Jvfr. Ildshorn.

Ildsø, Fjends H., 286.

Ildved, Nørvang H., 118. 124. i:34.

147. 177. 196. 2.57. 356.

— , Ramsø H.. 121.

Ukær, Skodboig H., 146.

Illebølle, Langeland, 32, 100, 483.

489.

Uris, Gi.slum H., 170.

Ilsbjærg, Tønnersø H., 246.

Ilsted. Gørding H.. 319.

Ilstrup. Færs H., 317, 377, 484, 529.

- Sogn 317.

Ilsøgaard. Hornum H., 284.

llsogaarde, MiddeLsom H., 390.

Hum O, Salling H.. 3.

Immelen, Villands H.. 377.

Imi)ehave, Gudme H.. 491.

Impgaard. Lysgaard H.. 314.

Indrup, Xorrejylland, 12.

— , Ø.-Lishjærg H., 25(J. 285, 519.

Indrupgaard. Ø.-Lisbjærg H., 266.

Indslev, Vends H., 538. — Sogn

360, 420.

Ingebol, Ris H.. 277.

Ingelstad S.. Oksie H.. 72.

Ingelstrup, Ingelstad H.. 337, 341.

485.

— S.. Oksie H., 159.

— . Onse H., 369.

Ingemanstrup. Færs H., 144.

Ingerslev, Xing H., 39, 227.

— . Rugso H.. 21. 105. 207, 219.

240, 254.

Ingstrup, Hvetho H. . 432. — Sogn

513. 531.

— , Xorlyng H.. 275. 312.

Ingvord.'slund. Raniso H.. 417.

Ingvorstrup. Færs H.. 109.

Inseros. Fja^re H.. 332.

Intrup. Xorre H. .Salling. 70.

Irup Gaard, Hassing H.. 51.


616

Isby S., Høgs H., 444.

Isen, Hammerum H., 29, 309.

Isenvad, Hammerum H., 29.

Isholte, Høgs H., 150. — Sogn 150.

— Len 149.

Ishøj, Smørum H. . 227, 422. —

Sogn 64.

Isie, St.-, Vemmenhog H., 439.

Istrup, Hassing H., 386.

Iver Åndersen, Præst til S.-Næraa,

557. — Hansen , Raadmand i

Kolding, *131. — Jensen i Børkop

*118. — Poulsen, Raadmand

i Kobenhavn, 365; g. m. Karen

Pedersdatter (s. d.).

Iversby, Tyrstrup H., 316.

Ivetofte S., Villands H., 273, 313.

Ivø, Medelstad H., 526.

— . Villands H., 273.

Jahans. V Vor H., 25.

Jakob Bertelsen i Bjærge 133. —

Hr.. i Falsterbo 223. — Hansen i

Helsingør 90. — Jensen. Prior i

Dueholm Kloster, 1. — Kristiernsen

(Gyldenstjerue ?) i Orndrup

57. — Nielsen i Farsbølle, Præst

til Haarslev. 464.

Jakobs, Skt., Altersgods 442.

Jakobs Vikarie s. Københavns Vor

Frue Kirke.

Janderup, V.-Horne H., 236. — Sogn

45, 215, 492, 511.

Jannerup, Hundborg H., 289, 465.

Janum, Ø.-Han H.. 453.

Jattrup, Ginding- H., 31.

Jebjærg, Galten H., 329 f.. 428. 478.

— Sogn 155.

— , Nørre H. Salling, 1, 26, 248,

412, 475. — Sogn 409.

Jegbjærg. Hjerm H., 29.

Jegen, Horns H. Jylland, 211.

Jegerup, Gram H., 269, 273, 316,

389. — Sogn 260.

Jegindø S., Refs H., 527.

Jegom, Pugdals-, ? Elbo H., 161.

Jegsen, Hjelmslev H., 203.

,

Xavneregister.

Jegsmark, Skads H., 486.

Jegstrup, Fjends H., 288.

— , Ning H., 421.

Jelling Syssel 58, 182, 213, 483.

Jelling, før r ild H.. 479, 489. — Sogn

147, 182 f., 203, 389, 476, 479,

489.

Jellinge, S.-, V.-Flakkebjærg H., 376,

434.

Jelstrup, Aars H., 423, 487.

— , Vennebjærg H., 102, 288. —

Sogn 282.

Jennegaard, Sønder H. Dyrs, 207.

Jennum, Torrild H., 30, 189, 202.

Jens, Bisp i Aarhus. 109. — An-

dersen, Provst 1 Helium H., 455.

— Enersen i Landskrone 171. —

Hansen i Hyby 191. — Hansen i

Tyvkær 14. — Hansen (i Viborg

Stift) 220. — Jensen. Raadmand

i Kolding, *131. — Kristensen,

Præst p. Fur, 525. — Kristensen,

Præst til He, 484. — Lassen i

Holstebro 15. — Mikkelsen. Borge-

mester i Vejle, 164. — Mikkel-

sen,? Kannik i Viborg, 53. — Mo-

gensen i Hønsinge 206. — Nielsen

i L.-Egebjærg 417. — Nielsen,

Kannik i Roskilde, 89, 94. 121. —

Nielsen, Vikar i Roskilde, *125.

— Nielsen i Torup 16. — Sim ensen,

Præst til Rosmus, 207. —

Hr., ved Skanderborg Slot 90. —

Skriver i Sundby, Herredsskriver i

Kær H.. *73. — Thomsen i Bør-

kop, Herredsfoged i Holmans H.,

*118. — Thomsen til Hjermeslevgaard

69. — Thomsen . Kannik i

Lund, 301.

Jensgaard, Sabro H., 294.

Jenslev, Voldborg H., 106, 136, 142.

Jenstrup. Fakse H., 351, 386.

— , Ø.-Flakkebjærg H.. 138, 480, 536,

542.

Jep Hansen (i Gamby) 169. — Kristensen

(i Hard Syssel) 16. —

Nielsen (i Torup?) 16.

.


Jeppeskær, V Slavs H., i263.

Jerlev, Jeilev H., 1.")!. l')(i. -im, 202 f.,

208, 205. — Sogn l')l, 199.

Jernerup, Bjærge H. Skaane, 148.

— Sogn 3oH. 392.

Jernit, Gern H., 181, 2fi3 f., l>71.

Jerrestad, Jerie.stad H., 1(J.

Jersdal, Over-, Gram H., 27S.

— . Xeder-, X.-Hangstrup H., 278.

.ierriie, Tune H., 21, 8t, S8. 122 f.,

,201, 418, 480.

Jersige, Gynge H.. 327.

Jerslev H. 56. — Herredsfoged s.

Jens Kjærulf.

Jerslev, Arts H.. »IIS, 122, 302. —

Hovedgaard 11 S, 122.

H., 17.5, 457. 513. —

Sogn 17, 130, 182, 4.32.

H. Sjælland, s. Gerlev.

— , Børglum

— , Horns

Jersore, Skam H., 270.

Jerstrup, Albo H., 80.

Jerup, Anst H., .328.

— , Horns H. Jylland, 270.

Jes s. Jens.

Jesing, Slogs H.. 206.

Jesper Simensen , g. m. Margrete

(s. d.).

Jested. Gørding H., 2S. 317.

Jestrup, Als, 277.

-, Refs H.. 51.

Jetsmark S.. Hvetbo H.. 9. 203, 252,

432.

Johan, Frederik ll.s Søn, 329.

Johan Borkertsen i Odense, g. m.

Karen Xielsdatter (s. d.l. — Bø-

cker von Delden 443.

Johanne. Fru, i Donsted 17.5.

Jonge, Ulvborg H.. 29.

Jonsgaard, Sabro H., 294.

Jonstrup. Sjælland, 239.

-. Høgs H., 150.

— , Merløse H.. 466.

— , V Smørum H., 84.

. Tønnersø H.. 423.

Jordbjærg, L.-. Vemnienbog H.. 439.

— . St.-. 438 f.

Jordbro Molle. Fjends H.. :>||.

Xavneregister. »;i7

Jordløse, .Salling H.. 192. 332. 391.

— , Skip|)inge H.. 80.

Jordrup. Anst H., 2, .30. 15. 151.

189, 199, 33(J. - Sogn 00, HK),

196.

Jordsby. Nøn-e H. Mors, 490.

Jordo. Medelstad H.. 520.

Josefsgaard. SkodJjorg H.. 24.

Judebo, Villands H.. 272.

Juel (Juul). Absalon, *178, \>^)t,

196, 198. 22—

8, 312-0. 318 f.. 321. — Aksel til

Villestruj), Kantor i Viborg. 2. 17.

72, 114, 130; *2.5. 111. I:i4. 137.

— Aksel til Villestrup og Volstrup

4631"; *444, 45f)-8. 464-6. 469 f..

472, 474, 480 f. - Anne. Ove

Skrams Enke. 3. — Dorte. Jørgen

Kaases Enke. 474. — Dorte. Iver

Krabbes Enke, .528. - Elle Jensdatter

32.5. — Else, g. m. Hans

Lindenov, 286. — Elsebe, Ove

Juels Enke, 5.56. — Erik 406, 458,

500, 518; *378, 383-5, 491. —

Hartvig 114. — Herman 277 f..

291; g. m. Maren Juel (s. d.). —

Ingeborg, g. m. Manderup Parsberg,

266. — Iver til Lykkesholm

243. — Iver til Stubbergaard 19,

26. 31, 34, 40, 49; g. m. Mette

Munk (s. d.). — Iver til Villestrup

413: g.m. Ingeborg Parsberg fs.d.).

— Jens til Aabjærg og Keldgaard

409 f., 431. 433. 456: *:343. :i52-

7, 359, 300. 380. — Jens til Al-

sted 59, 71; *(J0, 63, 73; g. m.

Anne Skram (s. d.). — Jens til

Lindbjærg 430, 468, 474; g. m.

Ide Goye (s. d.). — Joi-gen til

Aggei-sbøl .537. — Jorgen til Laage

237. — Jorgen. Hoi-gemester i Ribe.

21. — Keld. Su|>erintendent i Vi-

borg, *42, 115. — Kirsten. Henrik

Sandbei-gs Enke. 323. 372. —


618 Navneiegister.

Kristen 107, 146; *147. — Kri-

stoffer 191 , 234. — Malte 466 f.,

492, 501. — Maren, Herman

Juels Enke, 367. — Maren, Erik

Rosenkranses Enke, 329. — Mogens

til Juellingsholm 198. —

Mogens til Kartoft og Knivholt

130, 156; *32. - Mogens til Pal-

lesbjærg 282, 302; *333. — Niels

7. — Niels til Aabjærg 92. —

Niels til Astrup 89. — Niels Sørensen,

Kannik i Viborg, *115. —

Ove til Brusgaard og Rekkergaard

*492, 495; g. m. Elsebe Juel (s.d.).

— Ove til Keldgaard 183, 277 f.,

285. — Ove til Palstrup * 134. —

Palle til Strandet 73, 137, 186,

219, 224, 258; *59, 111. - Palle

til Udstrup 36, 40. — Peder til

Alsted 169, 182, 238. 343; *239.

— Peder til Brandbjærg 17. —

Peder til Totterupholm 368; g. m.

Jytte Gyldenstjerne (s. d.). — Thomas

373. — Vincens 84, 89, 104.

151, 209.

Juelstrup, Hornum H.. 41.

Julerup, Gynge H., 386.

Julsgaard, Ulvborg H., 388.

Jung, Gilbert, 318.

Junget, Nørre H. Salling, 546. —

Sogn 97, 517, 553.

Jungetgaard, GL-, Nørre H. Salling,

546.

Just Mikkelsen (i Sønderlyng H.) 78.

Juul s. Juel.

Jydegaarden, Aarstad H., 245, 340.

Jydehuset, V Gynge H., 379.

Jyderup, Fakse H., 139, 345.

— , Tudse H., 119, 452, 456. — Sogn

120, 145, 160, 237, 385, 490.

Jydstrup S., Ringsted H.. 119.

Jyllinge S., Flakkebjærg H., 376.

-, Sømme H.. 73, 76 f., 89, 125.

Jærne, Skads H., 555. — Sogn 378,

403, 426, 458, 554.

Jærngaard, V Als, 273, 277.

— , Sønder H. Mors, 188.

Jærnhytten, Helsingborg Len, 460.

Jærnløse, N.-, Merløse H., 129, 349,

434. — . N.-, S. 79, 120, 313. —

S.-, 129. — , S.-. S. 39, 141, 414.

426, 434.

Jærnved S., Gørding H., 71, 427.

Jølby, Nørre H. Mors, 519. — , Mellem-,

490. — , 0.-, 48, 163, 188. —

Sogn 48.

Jørgen, Hr., i Barsebæk 299. — . Hr..

i Falkerslev 324. — Gundesen

130. — Hansen af Lindbyø 106. —

Jensen i Gaverslund 118. — Mad-

sen, Succentor i Roskilde, 90, 93;

*125. — Nielsen i Lundager 506,

509. — Nielsen i Odense *327. -

Nielsen i Stenderup 46. — Olsen

i Nørreby 235. — Pedersen, Rente-

mester 19 f. — Pedersen, Præst til

Jelling, 489. — Pedersen p. Samsø

81. - Skriver 39.

Jørgens Gaard, Skt., Sunds H., 540.

Jørgens Mark, Skt., udenfor København

403.

Jørgens Sø , Skt. , København , 396.

Jørslev, Fakse H., 83, 237, 247, 376.

461.

Kaabelgaard, Elbo H., 328.

Kaaberbølgaard, Tørrild H., 460.

Kaagerød, Luggude H., 283, 355. —

Sogn 54, 69, 73, 133, 311, 361.

440 f., 460.

Kaalshave, Skovby H., 124. 466.

Kaas, Anders, 278. — Anne, Preben

Bilds Enke, 422, 451. — Anne,

Just Ulfeldts Enke, 226, 238. -

Bjørn 95, 104; 139, 159, 163, 173,

203, 225; *80, 90, 92, 109, 118,

125—7, 136 f., 172. - Erik, Bi-

skop i Viborg, 41. — Erik til

Jølbygaard *319. — Erik til Lmd-

bjærggaard 165. — Erik til Lind-

skov 530, 549,551. - Erik til Støv-

ringgaard 514; *521 f. — Hartvig

265. — Helvig. Hannibal Gylden-

stjernes Enke, 449, 491. — Her-

.


man til Skovsgaard :i-2V,, 3i2'.). —

Herman til Ulstrup *555. — Jens

til GudumluntJ og VorgaanJ 132,

159, 173; *141f.; g. ni. Margrete

Lange (s. d.). — Jens til Kongstedlund

*133— (i. — Jørgen til

Gelskov og Mejlgaard *32G, 373 f.;

g. m. Dorte Juel (s. d.). — Kirstine,

Frans Dyres Enke, 13:{. —

Mogens til Frøstrup og Krabbesholm

433, 513, 555; *41fi, 418—21,

423. — Mogens til Gelskov, g. ni.

Anna Ranzau (s. d.). — Mogens til

Lyngholm 386. — Mogens til Støv-

ringgaard 375, 43S , 448, 45(),

454, 51(i-8; *434. — Niels til

Damsgaard 320; *326. — Niels til

Torupgaard 112, 121, 163, 178.

180, 187, 213, 270, 275, 279, 311;

*104, 118, 130—2, 134-42, 144—

56, 159-61. 163—74, 170 f., 179 f.,

182 f., 180—8. 190-2, 194—6,

198, 200, 203, 2()r). 210 f.. 21.3,

215, 22(), 228 f., 233-6. 23S, 245,

254, 2.57 f., 260-2, 264-7, 271,

273 f., 276, 280, 282, 286, 289, 292,

294, 297. 301—3, 305-7, 311, 321.

— Otte til Nandrup 485, 4^)0. —

Staller 465. — Thomas 555.

Kaas, Rødding H., 130.

Kaastrup, Arts H.. ()6, 86, 447.

Kabdrup, Tyrstrup H., 269.

Kabelljung, Vemmenhøg H., 148.

Kagerup, Merløse H., 39, 123, 245.

249.

Kagstrup, Ringsted H.. 201.

— , Tybjærg H.. 94. 445.

Kalby, Hannner H., 60, (iS.

Kald, Johan, Rorgemester i Mari.

ager, 500.

Kaldstedgaard. Hvetbo H.. 432.

Kalftofte s. Klaptoft.

Kaihave. Nim H.. 1781., 244. 256.

544.

Kahps, Oluf, *54.

Kalkerup. TybjaMg H.. 316. .351. 397.

424, .521.

Navneregister. 01')

Kaikær, Hjerm H., 295.

Kalleby. Skaane. .501.

Kallehave .S., Baarse H., 120.

Kalleko, Salling H., VM).

Kallerup, V Aasuin H.. 5, 9.

Kallerød. Arls H., 287.

Kallø, Musse H., 529.

Kainæs. V.- og 0.-. Smaalenenes

Amt, 348.

Kalsbol, Bjærge H. Jylland. 2.5, 155.

Kalsensgaard, Hvetbo H., 432.

Kalsgaarde, Skads H., 552.

Kalslund, Fyn, 12. 116.

-, Ribe H., 176, 331.

Kalsø. V Gynge H., 368.

Kaitrup, Tybjærg H.. 415.

Kalund, Sundeved, 320.

Kalundborg. Borgemester s. Kri-

stoffer Faaborg. — Hospital 454.

— Vor Frue Kuke 39. 323. Skt.

Gertruds Alter 32; Vikar s. Hans.

Vor Frue Kapels Vikarie 39. —

Skole 32.

Kalvhaven ved Kol)enbavn 403.

Kalvslunde. Tune H., 121. 486, 521.

Kalø Slot 122.

Kamb, ? Galten H., 259 f.

Kampeholm. Gynge H., 227.

Kamperup. Gynge H.. ,368.

Kampgaarde, Hind H.. 28.

Kandby, Skaane, 10.

Kanderød, Bjeverskov H., 345.

Kanekær Mark, Kalslund H., 28.

Kanisgaard, ? Skodborg H.. 147.

Kanne. L.-. Hads H.. 323.

Kannerupgaarde . Vor H.. 237. 252.

291.

Kanneskov. Ning H.. 394.

KannikemoUe. Mols H.. 24.

KannikevaMiget. Sjælland. 13, 83.

Kanse. Holmans H., 184.

Kappendrup. Fyn. 204.

— . Aasum H.. 111. 165.

Sogn 38.

170. —

Kai^perup. Bregne H .

337.

K.irby S.. Sonder H. Mors. 372, 485.

t'.K).


620

Kardyb,? Fjends H., 528.

Kåre. Rugsø H., 105, 240.

Kareby S., Skaane, 133.

— . V.-, Harjager H., 130.

Karen Andersdatter 2.50. — Gregers-

datter, g.m. Jøigen Jensen i Gaverslund,

118. — i Hjermgaarde 36. —

Xi eisdatter. Enke efter Johan Bor-

kertsen i Odense, 430. — Peders-

datter i København, Iver Poul-

sens Enke. 462.

Karetofte, Rønnebjærg H.. 215.

Karildskov, L.- og St.-, Nørvang H.,

281.

Karine s. Karen.

Karise S., Fakse H., 83. 120. 209,

237, 376. 406. 461.

Karlebo S.. Lynge-Kronborg H., 77.

Karleby, Falster. 297, 489.

— , Jerrestad H., 405.

— , V Ø.-Lisbjærg H., 153.

-, Xørre H. Dyrs, 105, 114, 187,

207, 253, 261.'

— , V.-, Nørre H. Lolland. 496, 556.

— . Onse

— .

-, 0.-, 306. 322.

H., 82.

L.-, Voldborg H.. 136, 142. 539.

-, St.-, 100, 473.

Karls Eng, ? Aars eller Slet H., 423.

Karlskov, L.- og St.-, Nør vang H..

125, 483.

Karmisholt, Børglum H.. 349.

Karrebæk, Ø.-Flakkebjærg H., 543.

Karrebæksminde, Ø.-Flakkebjærg H.,

543.

Karrebækstorp , Ø.-Flakkebjærg H.,

543.

Karsebo, Villands H., 272.

Karsholm, Villands H., 226.

Karsholt, Merløse H., 119.

Karstoft, Ginding H.. 31.

Kartofte, Børglum H., 130.

H., 100.

— . Musse

Karup, Baag H., 11, 34.

— . Bjærge H. Skaane, 355. 443. —

Sogn 3.58. 392.

— S., Dronninglund H., 67.

Xavneresister.

Karup. Høgs H. , 516. — Sogn 443.

— S., ? Luggude H., 530.

— , Lysgaard H., 296. — Sogn 44,

186, 188.

— . Torne H.. 317.

Kasperling, Hans. Skovrider, 444.

4.50.

Kassebølle, Langeland, 525.

Kassemose, Strø H., 1.53.

Kastager. Nørre H. Lolland, 359,

493, 503.

Kastbjærg, Gerlev H.. 36, 431, 5.54. —

Sogn 195.

— , L.-, HaijagerH., 86. -, St.-. 318,

327.

-. Kalslund H., 317.

— . Nørre H. Dyrs, 230, 2.54. —

Sogn 474.

Kasted, Hasle H.. 191. •- Sogn 191.

Kastelstrup, Langeland, 344.

Kastkær, V.-Horne H.. 400, 522. -,

V.-, 555.

Kastrup. Bjærge H. Skaane, 300.

-, Ø.-Flakkebjærg H.. 87, 105. 141,

— , Hammer

242.

H. , 332. — Sogn 84,

168, 384, 426.

— , Rinds H., 221.

-, Sønderhald H., 114, 185, 209.

225, 245. 254, 311.

-. Tudse H., 74, 301, 555.

Kastvad, Sønderjylland, 25.5.

Kastvraa, Gram H. , 272. 278, 287,

318.

— , Tyrstrup H.. V nu Gram H.. 248.

Katballe, Lysgaard H., 246.

Katby, Aars H., 97.

Kathøj, Lynge-Kronborg H., 88.

Katrine Beneficium s. Københavns

Vor Frue Kirke.

Katrinebjærg, Smørum H.. s. Raa-

rupgaard.

Katsløse, Ljunits H., 149. — Hoved-

gaard 149. — Mølle 149.

— , Rønnebjærg H., 283. f

Katterø, Salling H.. 12, 116. 499.

Kattinge, Sømme H., 77.


Kattiup, Fa-is H.. :'.17.

— , Gynge H., KiO.

— . Luggude H., 4-i'». — Sogn 218,

453.

— , Løve H., 79.

— . Ning H.. 204. 252.

-, Oksie H., 11.

- S.. Vor H., 2G1, ;i.J4, 410.

Kavslunde S., Vends H., 27G, .305,

421, 54f).

Kede Aalegaard . V O.-Han H., im.

Kedebiike, N.-Asho H.. H'.».

Kedel So, Falster. .340.

Keflinge, Harjager H., 71. 107. —

Sogn 2.o8.

Kejlstrujj, Sønder H. Dyrs, 03. 99,

312, 540.

— , ? Sønder H. Dyr.s, 171.

Kejrup, Bjærge H. Fyn. 194.

Kelbrede, V Salling H.. 110. Jvfr.

rjelbrede.

Keldbjærg, Malt, H., 224.

Keldby S.. Møen. 235, 399, 402.

— Vang, Torne H.. 144, 438. —

Molle 144.

Keldbylille, Møen, 347, 402.

Kelde. Skodborg H.. 413.

Kelderup Skov, V Albo H.. 3.54.

Keldet, Haderslev H.. 274.

Keldgaard. O.-Flakkebjærg H., 23.

— , Nørre H. Salling, 552.

Keldkær, Tørrild H.. 144, 187.

Keldne S.. N.-Asbo H.. 251, 301.

Kelds A'ibolle, Ronnebjærg H., 144.

Keldstrup, Gynge H., 2. 113, 3.34. 379.

— . Haderslev

H.. 273. 27.5. — Molle

275.

-. Luggude H., 409. -, L.-, 392.

— , Rønnebjærg H., 33, 215.

— , Slagelse H., 75. 78, 251. 299.

321, 406, 473.

— , Sonder H. Dyrs. S2.

— , Vemnienbog H., 371. 435. 438.

— Sogn 439.

Keldtoft. V Dronninglund H., 243.

Kelleklinte, Arts H., 234. 400, 426,

495.

Xavneregisler. (Vil

^ Kellerup.

I —

; —

Gudme H.. 103.

, Ly.sgaard H., 212. 2fJ0.

, Onsild H., 222, 229. - Hovedgaard

222, 229, 331. - Molle 222.

229.

Kellingrød, Gærs H., 282.

Kelsmarkgaarde, Hjerm H., 295, 393.

.545.

Kelst, V.-Horne H.. 22, 219.

Kemtrup, Gisluni H.. 271.

Kepslund, Hvidding H.. 270.

Kerndrup S., V Baag H.. 101.

Kerrebj;erg, S.-Asbo H.. 4.53.

Kerrebolle. Froste H., 14.3.

Kerte S., Baag H.. 101, :i87.

Kei-tinge, Bjærge H. Fyn. 2(J4. 382.

454, 492-4, 502. 542.

Kottei-up S., V.-Han H., 221. :%8,

431, 451.

Ketting, Jørgen, 103.

Kettinge, Lynge-Kronborg H., 77.

— , Musse H.. 24.5.

— . Sønder H. Lolland, 496.

Kettrup Kær, Hornum H., 26-5, 338.

Kibsgaarde, Dronninglund H., 244.

Kidde, Tørrild H.. 187.

Kideris. Hammerum H.. 309.

Kidserup S.. Voldborg H., 230.

Kieby. Villands H.. 272. — Sogn

273.

Kildebrønde. Tune H.. 75, 83.

Kildegaard. Fieskum H.. 56.

Killes Aalegaard. V Slet H.. 487.

Killebo. Villands H.. 377.

Killegaarden. Luggude H., 487.

Killerup. Odense H.. 8.

Kilsholm. Hjerm H., 186.

Kimmerslev, Ramso H.. 410. —

Sogn 119. - So 305.

Kindertotte S.. Slagelse H.. 299.

Kindstrui). Vends H.. 12. 34. 116.

Kingelsted, Luggude H.. 144. 368.

.530.

Kippinge, Falster. 163. — . V.-. 100.

119, 330. 347. 537. — . O.-. 119.

347, 402, 484. - Sogn 347.

Kirkeby. GI.-. Dronninglund H.. 2t4.


622

Kirkeby, Falster. 158, ^205, 341. -,

S.-, 1:25, 297, 402. - Sogn 5.

— , Hoptrup-, Haderslev H., s. Hop-

trup.

— , ? Hammerum H., 29.

— , Hind H., 26.

— .

— . Nørvang

— .

Nørre H. Salling, 409.

H.. Brande S.. 463.

Nørvang H., Hornstrup S., 291.

~. Løjt-, Ris H., s. Løjt.

— , Sunds H., 522. — Sogn 513.

— , Ulvborg H., 73, 282, 388, 413.

-, Trans-, VandfuLd H.. s. Trans.

Kirkebygaard, Skodborg H.. 309.

Kirkegaard. Peder, (i Lime) 114.

Kirkegaard, Hind H., 478.

-. •? Ulvborg H., 29.

Kirkelieddinge. Bare H, 353.

Kirkekøbinge, Skyts H., 371.

Kirkeladen, Villands H., 272.

Kirkelte, Lynge-Kronborg H., 53, 129.

Kirkerup, Sjælland, 77.

— , V.-Flakkebjærg H., 66, 299. -

Sogn 23, 248.

-, Sømme H.,

Sogn 146.

237. 380, 445. —

Kirkeskov, Dronninglund H., 175.

— , Gislum H.. 170.

Kirkholt, ? Ø.-Lisbjærg H., 153.

Kis, Dronninglund H., 67.

Kissendrup. Vinding H., 482.

Kisserup, Tudse H., 66, 75, 79, 247.

395, 498, 555.

Kissevad. Hindsted H., 48.

Kistrup, ? Haderslev H., 275.

Kistrupholt, Dronninglund H. , 244.

Kivigs Leje og Sæt, Albo H., 406.

Kjærulf, Anders, i Ø.-Holme, Herredsfoged

i Kær H., 72. — Anders

i Knepholt, Herredsfoged i Kær

H. , 432. — Jens i Ø.-Kornum,

Herredsfoged i Jerslev H. , 232,

249.

Klagstrup, Oksie H., 110. 371. -

— ,

Sogn 72.

Vemmenhog H., 156, 357, 371.

- Sogn 439.

NaA'nerea;ister,

Klakkerup, Halmstad H.. 246.

Klakring , Bjærge H. Jylland . 25,

158, 189, 222.

Klamby. Færs H.. 159, 300, 355, 484.

Klaptoft, Hind H., 26, 431.

Klare Mølle, Roskilde, 82.

Klarisgaard, Norlyng H., 312.

Klarskovgaard, Bjærge H. Fyn, 271.

Klarup, Børglum H., 202.

— , Fieskum H.. 8.

— Skov, Vendsyssel, 202.

Klarupgaard, Fieskum H., 8.

— , Ringsted H., 81.

Klattrup, Dronninglund H.. 67.

— , Gerlev H., 22,^36.

Klef. Favraas H., 489.

Klejtrup S., Rinds H., 58, 186, 194,

250, 261, 404, 428, 448.

Klelund. Malt H., 288.

Klemenskers., Bornholm, 171, 468.

Klement, Skipper, 1, 15, 18, 185. —

Hansen i Nørgaard 314. — Kri-

stensen i Varde 31.

Klements Otting, Vor H., 399.

Klemholt s. Ehnholt.

Klemmedstrup, Gynge H., 372.

Klemmen, Vemmenhøg H., 201.

Khdsbjærg. Hind H., 418.

Klim, V.-Han H., 432. — Sogn 550.

Klingstrup, Sunds H., 166.

Klingstrupgaard, Sunds H., 166.

Klink. Slavs H.. 198.

Klinte, Fro.ste H., 65.

— , Skam H., 493. — Sogn 270.

Klinting, V.-Horne H., 22, 199, 378.

Klintrup, Gern H., 165, 323.

Klippinge, Stevns H., 9, 466.

Khpstrup s. Glibstrup.

Kht, S.-, Ulvborg H., 367, 409.

Klithuse, Ø.-Han H., 72, 453.

Klittensbjærg, Kær H., 221.

Klodeborg, Nedenæs Amt, 517.

Klodskov, Falster, 125, 163, 341,

347, 462.

Klogerup, Onse H.. 369.

Klokmose, Bølling H., 210, 407.

Kloster, Ulvl)org H., 282.


Klosterlunil, V Ka-r H., 32o.

Klotoft, Slogs H., ti09.

Klov,? Gerlev H., 500.

Klovborg, Vrads H., 70, 86. — Sogn

184, 194, i>.52, 5.O.').

Klovby, Arts H., liVi, 323, 3T}^\.

Kloven, Dronninglund H., 17.").

Kloverup, Luggude H., 380, 392.

Klovstok, Nøriejylland, 30.

Klysse Sø, Langelaml, 07.

Klæstrup. Børglum H., 175, 212.

— , Hornum H.. 40S. 4.38.

Klove, S.-Asbo H., 441.

Kløvested, Ramsø H., 75, 30.5.

Knabberup, Bregne H., 337.

-, Tørrild H., 144, 187.

Knappen, Dronninglund H., 67.

Knarbjærg, Skodl)org H., 309.

Knardrup Kloster 82.

Knardrup. Ølstykke H., 5. — Gaard 5.

Knarmov, Fleskuin H., .528.

Knebel, Mols H.. 352, .392. 4.57. -

Sogn 219.

Knebelstrup, Halmstad H., 98.

Knejsted. Gerlev H., 174, 180.

Knepholt, Kær H.. 432.

Kneppet, Kær H.. 203, 252

Knerting. V Fyn, .542.

Knie, Nørre H. Dyrs, 290.

Knigel, Vandfuld H., 4.59.

Knislinge, Gynge H., 368.

Knistrup, Sabro H.. 294.

Knob, Folmer, 80. — Maren, Stygge

Hosenkranses Enke, 184. 207.

Knopi)ert. Albert. Dr., 128.

Knorborg, V Ansf H.. 217.

-. Slavs H.. 198.

Knud Jensen, Præst til Solbjærg og

Sundby, 464.

Knud, Tyrstrup H.. 269. 320.

Knude. N.-Horne H., 26.

— . Norvang H., .52.

-, Skads H.. 378.

Knudegaard. O.-Han H.. 13.5.

Knuden. Dronninglund H.. ()7.

Knudsbol. Anst H.. 190. 19»).

Knudsbolle, Taasinge. 138.

Navneregister. im

Knudseje, Dronninglund H., 182.

Knudsgaard. V Tudse H., 14.5.

Knudsbolm. Vennebjærg H . 13.5.

Knudsij.', Ulvborg H.. .3.53.

Knudsmark, Skads H.. 111.

Knudsirup, Alstetl H.. .301.

— . Hovlbjærg H., 193, 448.

-, Hinds H., 16, 74, 111.

Knudstrupgaard, Løve H., .354, :386,

401.

Knæbæk Fiskerleje, Albo H., 405.

Knækkenborg Hus, V Hindsted H..

544.

Knærød S., Høgs H., 3.36, 372. 443, 516.

Knæstrup S., Bare H., 72. 112.

Knæverhede, Dronninglund H. . 67,

113.

Knøld, Kær H.. 432.

Knøsene. Dronninglund H.. 175. 211.

Knosgaarde. Kær H.. 9.

Kobberbølle. Vends H., ot8.

Kobbersted, Tyrstrup H.. 273.

Kobbertorpet, Villands H., 272.

Kobberup, Fjends H.. Is8. 312. —

Sogn 95. 173.

— , Hjerm H.. 29.

Kobbero. Refs H.. 51

Kodal. Hind H.. 29, 188.

Kodallund, Nim H.. 178, 183.

Kodbøl, Bølling H., 294.

Kodsted Enemærke, ? Hatting H.,

483.

Koed S.. Sonderhald H.. 2(»6. 222.

477.

Kogsbolle. Vinding H., 11. 79. 154.

Kogseby, Moen. 330. 408.

Kok, Jørgen, Borgemester i Malmo,

*37. — s. KristofTer.

Kokbolm. V Gislum H.. 45. 74.

-, Skodborg H., 31.

Kokkedal, O.-Han H.. 3.

Kokkeiiborg, Dronnin;:lund H.. 244.

Kokkens Bygge. Vor H.. 223.

Kokspang, Skads H., 111. 2S6, 378,

.555.

Kokspanggaarde, Skads H.. 111.

Kolby. Hind H.. 295. 29S.


624

Kolbæk, Middelsom H.. 450.

Kolkode, ? Hassing H.. 51.

Kolding 84, 341 f.. 365. — Borge-

mestre s. Krislen Jyde, Søren

Skriver. — Raadmænd s. Hans

Pedersen, Iver Hansen, Jens Jen-

sen. — Hospital 60, 129, 179,

192, 291, 313, 364, 465. — Skt.

Jørgens Hospital 19. 60. — Kirke

228. Kapellaniet 54. Skt. Karine

Alter 26, 118. — Provstegaarden

60. 342.

Koldinghus 129, 460. Slotsfoged s.

Jakob From, Thomas Farsen.

Koldsbæk. Holbo H.. 76, 78.

Koldt, King H.. 38, 204. 252. -

Sogn 154, 264. 304.

Koldtoft, X.-Horne H.. 199.

KoHnd, Sønder H. Dyrs, 82, 96,

224, 310. - Sogn 256.

Kolle. V.-Horne H.. 148.

Kollemorten, Nørvang H.. 134. 176.

— , N.-, 215, 238, 281. -. S.-, 181.

Køllens Mølle. Hjelmslev H., 244.

KoUensgaard, Hjelmslev H., 369.

Kollerup S., V.-Han H.. 221, 308.

— , Tørrild H., 17, 350, 428. — Sogn

208, 262.

Kollinghus, ? Dronninglund H., 244.

Kolsgaard, Y.-Han H., 42.

Kolsnap, Gram H.. 278.

Kolstrup, Tyrstrup H.. 264. 287.

Komdrup. Helium H.. 41. 214. —

Sogn 41.

Komletoi-p, V Torne H.. 317.

Kondrup, 0.-, Gerlev H., 195.

— . Støvring H., 59, 258.

Konge, Onse H.. 92.

Kongens Gaard. Ø.-Han H., 206.

, Stevns H., 339.

Kongens Ore. Albo H., 405, 422.

Kongerslev, Helium H., 515. — , N.-,

74. 1.59, 214, 520.

Kongsdal s. Tygestrup.

Kongsholm, Bølling H., 294.

Kongsskov, V Hjerm H., 29.

Kongsted, Elbo H.. 186. 213, 223, 351.

Xavneregister.

Kongsted. Fakse H.. 83, 345, 482.

- Sogn 117. 120. 139, 298. 338.

345, 355, 384. 421, 426, 466, 538.

540.

Kongstrup Skov, Hovlbjærg H.. 193.

-, Merløse H., 123, 292.

-, Onse H., 11, 16.

Kongstrupgaarde, Hovlbjærg H., 193.

Kongstude, ? Merløse H., 302.

Konstantinsborg s. Stadsgaard.

Kopanger, Nordre Bergenhus Amt.

351.

Kopsgaard, ? Hammerum H., 296.

Korballe, Gern H., 264.

Korkendrup, Vinding H., 264. 420.

Kornelius, Dr., s. Hamsfort.

Kornhave, Tyrstrup H., 268.

Kornholt, Høgs H., 150. -, L.-. 150.

Korning, Hatting H., 187, 225, 238.

286. — Sogn 176, 196.

Kornum, 0.-, Børglum H., 232.

-, Slet H., 97, 261. 373, 423, 487.

Kornumgaard , Børglum H. . 161,

231 f.

Korrup, Helium H. , 160, 174..—.

0.-, 128, 307 f.

— Mølle, Hindsted H., 128, 307 f.

Korrupgaarde, Hindsted H., 160, 174.

Korsbjærg. L.-, s. Kastbjærg, L.-.

Korsebølle, Langeland, 344.

Korsegaarden, Gynge H., 113.

Korselidse, Falster, 126, 340. —

Hovedgaard 340.

Korsemo, Lister H., 526.

Korserød, Skaane, 282.

Korsgaard, Ulvborg H., 456.

Korsgaarde. Ulvborg H., 36, 73.

Korsholte. Horns H. Jylland, 82.

Korstrup, ? Sønderhald H., 245.

Korsø, Rinds H., 52.

Korsør. Adelgaden 74.

Kortborg, Ulvborg H., 456.

Korterup, Sønder H. Lolland. 158.

401.

Korup, Ø.-Lisbjærg H.. 61, 187.

Kostenborg, V Salling H.. 12, 116.

Kosterslev, Skovby H., 179.


Ko.stræde, Hiniiiiier H.. KiS.

Koven, Hjerni H., i\).

Kovstetl. Nørhald H.. r,!». :}08.

Kovslrupj^aarde, .Xøiie H. Dyrs. 33S.

Kiahlie, iJorte. W.\. — Erik til Bu-

strup 39, 48; *•), iio, 30, 40, U\,

59, 01, 04, 0!»f., 80; g. ni. Mar-

grete Reventlow (s. d.). — Erik

til Bønding og Strand hjærggaard

519; *407t.. 414. — Gertrud *3!24.

— Glob * 14-2. — Godske 333. —

Gregers 400; *i01. 403. 4^)5, 4f)8}-..

413, 419 t.. 4t>3r.. 4-J7— 9. — Iver

til Albæk 520; g. ni. Dorte Juel

(s. d.). — Iver til Jordbjærg 438 f.

— Iver til Vegholm * 485—92. —

Iver til Væbnersholm *530, 534,

540, 550 f., 553. — Iver til Øster-

gaard 20, 35, 50, 59, 70, 123;

*27, 30, 55, 08, 70, 72; g. m.

Magdalene Banner (s. d.). — Jakob

172, 217. — Karen. g. m. Niels

Skel. 01, 174, 189, 211. - Keld

*350, 353—7, 301-4, 300. — Kristian

*2e3. - Lukas 130. 130. -

Margrete 32. — Mftgens 09. —

Morten, Mester, 18. — Moilen til

Bogested 70. — Niels til Hessel

*70. — Niels til Torstedlund og

Vesløsgaard 333, 352, 408. —

Peder 4. - Tage 287, 336; *218,

247. 284. 289, 300, 310, 319, 334,

370. — Tyge Eriksen til Bustrup

*142. — Tyge Mogensen til Bu-

strup 9.

Krabbesbro, Kær H., 432.

Krabbesholm, Hindborg H.. s. Skovs-

hoved.

— , Voldborg H., s. Viiulerup.

Krafse. Ejler, til Assendrup og Egholm

KH). 137, 149, 230: *153,

108 t. — Esge 37S. 398. — Hilleborg.

Henrik Holks Enke, 480. —

Jesper *84. 100, 107; g. m. Kir-

sten Bølle (s.d.). - KristofYer 367.

Krag. Anne. 491. — Ellen 491. —

Erik * 538. 550-2. - Hemik253t.:

Xavnerej^ister.

02."

*314. - Jørgen 426. - Keld *5(J5.

513, 516—8. 521-5, 528 f.. 534.

537, 541. 550 C. 55^i. — Kristen

407. — Mogens 354. — Niels til

Agoikrog og Trudsholm 306, :i88.

4(H), 431. 475, 491, 554: *3iO— 3.

347—02. 3«;4— 7. — Niels i Gamst

218. - Niels til Kellingbjærg 3.

- Otte *504. 511. 517—20. 527.

531 f., 5)34 f.. 542, 545-8, 550—7.

Kragebro Vang. Løve H.. ift^.

Kragegaard, Salling H.. 12. 116.

Krageholni. Henestad H.. .33.

Kragelund. Dronninglund H.. 67.

113, 244.

- S., Hids H., 208.

-, Hindsted H.. 528.

— , Nørvang H., 257, 262.

— , Vinding H., 173, 230.

Kragerup S.. Horns H. .Sjælland, s.

Krogstrup S.

— . Løve H.. 100. :^5. — Birk 435.

— . V Løve H.. 547.

Kragevig, Musse H.. 353, 455. 402.

Kraghede. Dronninglund H.. 182.

Kragmose. Bølling H., 81.

Krakstad, Nedenæs Amt. 517.

Krannestrupgaard, O.-Lisbjærg H.

153.

Krarup? Baag H.. 551.

-. O.-Horne H., 187.

— . Salling H., 90. 529.

— , Sonder H. Dyrs. 229. 518.

Krarupgaard. ? Baag H.. 97. — . St.-.

551.

Krasborg. O.-Horne H.. 552.

Krastrupgaard. Slet H.. 8.

Kravense. Skads H.. 111. 280. 378.

555.

Kregome. Stro H.. 53, 76, 87. 129.

Krejbjærg. O.-LisbjaM-g H.. 152 f.

— S.. Rødding H.. 123. 20S.

Krej hjærggaard, Rødding H.. 123.

208.

Krenkerup Birk. Musse H.. 102.

Kringelhede. Dronnintrlund H.. 175.

Kringholni. Lo H., 210.

40


626

Kristen (Kristian, Kristiern) Byrial-

sen i Guldager '250. — Eriksen

339. — Jensen i Kærgaarde .34.

— Jyde, Borgemester i Kolding,

*131. — Madsen i Aalborg 52!2.

— Madsen, Præst til Aasted og

Skærum, 539. — Mortensen i Bov-

ling S. 469. — Nielsen i Hejring

-2oO. — Pedersen, Borgemester i

Aalborg, *i'-2. — Pedersen i V.-

Alling a. — Pedersen p. Samsø

81. — Poulsen, Forstander i Aal-

borg Hospital, 73, 85. — Skriver,

Raadmand og Borgemester i Aal-

borg. *i-2, 72.

Kristiansdal, Nørre H. Lolland, s.

Lundegaard.

Kristianstad Hospital 430.

Kristiern I, Konge. 43.

Kristiern s. Kristen.

Kristoffer Hansen (i Helsingør?) *37.

— Kok p. Frederiksborg Slot 247.

— Pallesen, Præst til N.-Vem,

149. — Skaaning (i Serridslev)

•236.

Kristrup, Sonderbald H. , 266, 274.

— Sogn 244. 274, 277, .306.

Krog, Slavs H., 476.

Krogs Sæt, Skaane, 406.

Krogagergaard. Langeland, 167.

Kroge Bol, Luggude H., 380 f.

Krogen, Dronninglund H., 175.

Krogevod, Trond hjems Stift, 1.52.

Krogholm. S.-Asbo H., 419.

Krogholt, Høgs H., 1.50.

Kroglejer, V Færs H., 317.

Krognos, Oluf, *6.5, 67.

Krogsbæk S., Sønderhald H., 60.

Krog.sbølle, Nørre H. Lolland, 165.

— Sogn 38.

— , Skam H., 270.

— , V Sonder H. Lolland, 52.

Krogsdal, Ulvborg H., 29.

Krogsdam, Dronninglund H., 211.

Krogsgaard Mølle, Fjends H., 206.

— , Skads H., 403.

Krogsgaarde, Fjends H., 206.

Navneregister.

Krogsholt, Villands H., 272.

Krogsmølle, V Ringsted H.. 138.

Krog.storp, Bjærge H. Skaane, 148.

Krogstrup, Aars H., 97. 289, 373.

— , Hammerum H., 255.

- S.. Horns H. Sjælland, 95, 99,

lOS, 119, 469.

Krogstveds Skov, Falster, 347.

Krohus, ? Froste H., 514.

KroUerup, Nørvang H., 118, 2.57,

286, 324, 430, 537.

Krop, Luggude H., 380 f.. 385. —

Sogn 148, 380 f., 385, 391 f., 408 f.,

419, 429.

Kropager, N.-Asbo H., 148.

Krummedige. Erik. 7.

Krummerup. O.-Flakkebjærg H., 168,

242, 316, 410-2. - Sogn 189,

411 f.

Krumpen, Birgitte, Abbedisse i Mari-

ager, 44, 46, 74. — Johanne 1.56.

— Otte 71, 86, 91, 1,56, 162; *22,

24, 361', 40, 70, 86. 99. — Styge,

Biskop i Vendsyssel, 91.

Krunderup, Hjerm H., 29. 31.

Krungerup, Musse H., 306.

Krupis Mølle. ? Tyrsting H., 252.

Kruse, Enevold, til Hjermeslevgaard

334, 383; *329, 359. - Enevold

til Svenstrup *2.53, 275, 303. —

Enevold til Tulsted 419. — Enevold

til Vingegaard *238, 243. —

Gabriel 427, 443, 486, 515. —

Jørgen 477, 488, 520, 529; *420,

422, 424, 426-31. - Laurids 281:

*254. — Mogens 389. — Otte,

g. m. Sofie Staverskov (s. d.). —

Thomas til Tulsted *367. — Thomas

til Varstgaard *56. — Tyge

til Aastrup, g. m. Karen Sehested

(s. d.). — Tyge til Vingegaard 205.

— Tyge Tygesen 513 f.

KræmmervaMigegaard , Baarse H..

425.

Krænkerup, Love H., 119.

Krøjerup, Alsted H , 302.

-, Merløse H., 227. 426.


Kføn!,'e, Fui-'lse H., loS.

Krøngegiuutl, Fugls«; H., loS.

Kubstnip, Skfxllxirg H.. liUT,.

V. (1. Kiihia, Arend. 553.

Kulby, Løve H., ^210, 334.

Kuldagei-, Bregne H., 337.

Kulrlliolt, Gynge H.. 37r,.

Kuldstrup, V Arts H.. CS.

Kulelx.l, V.-FI:ikkf;l>,i;i'rg H., -20.

Kulle. Fii'is H., im.

-, Halmstad H., 490.

Molle, Herrestad H., 370 f.

Kullelijærg, Froste H., r.5. Ififi. 214.

— Molle IWi, 214.

Kullegaard, Nønelialland, VM).

Knllega'ide, Fjæie H.. :V.]i}.

Kvdlerup, Vinding H., 40, 372, 40(i,

420, .52.5. — Sogn 391.

Kulierod, Frcste H., 04.

Kulstrup. Fyn, 280.

Kundby, Tudse H., 49, m, 75, 119,

348, .555. - Sogn 150, 100, 247,

349, 385, 421, 452.

Kurgaarde, Fjends H., 213.

Kurie, Froste H., 251.

Kusmus, Sundeved, 320.

Kustiup, Vends H.. 270.

Kvaglund, Skads H., 378.

Kvamidslev, ? Slagelse H., 233.

Kvandlose, Merlose H-, 00, 7.5, 121,

141, 334. — Sogn .39, 120, 292.

313.

Kvarmlose, Meilose H., .53, S5, 111.

Kvasse, Albo H.. 394.

Kvenderup, Sjælland. 127.

Kverndrup. Sunds H.. 395, 51:5. —

Sogn 01, 249.

Kvenod, Froste H.. Oi.

Kvidbille S., Halmstad H.. 330, 340,

490.

Kvidinge S.. S.-Asbo H., O, 151, 392,

419. 442, 453.

Kvie, O.-Hoine H., 178, 199. 272,

KIS.

Kvindebivk, B.ja-rge H. Skaane, 443.

Kvinderup, Lynge-Fredeiiksboi-g H.,

49. OS. :ill.

Xavnere^'ister. 027

Kvindevads Molle. Torne H.. 408.

Kvindboje. V Gudme H.. 47.

Kvinge, Gynge H., 3W, 380. — Skov

443.

Kvisgaard. Hjerm H., 295. 393, 403,

.545.

Kvislemark, Ø.-Flakkebjærg H. , 89,

145, 415, 479 f. — Sogn 299. —

Skov 242.

Kvisselbolt, Dronninglund H.. 244.

Kvisserum, Froste H.. .327.

Kvistelange, Gynge H., 5-47.

Kvi.stofte, Ronnebjærg H..

— Sogn 283.

437, .5;i(J.

Kvistrup, H.ierm H . 29. 49.

Kvittinge. Gynge H., 30.s.

K vodbol, y Anst H., 271.

Kvols, Fjends H., 212 f.. 375. 422.

Kvong .S., V.-Horne H.. 428, 433.

Kvorning, Sonderlyng H., 205, 312,

431, 430. — Sogn 27.5.

Kvor(n)umgaard. Slet H. . 423, 487.

Kværede. Ringsted H.. :^)3, 34.5,

440.

Kværkeby S., Ringsted H.. 119.

Kværlev, Ronnebjærg H., .554.

Kværneby, Oksie H.. 439.

Kværntoftegaard, Norrehalland, 3.53.

Kyge, Villands H.. 272.

Kyllesbæk, Horns H. .Jylland, 130.

Kyllingborg. V Dronninglund H., 244.

Kyllingerod,? Villands H.. .527.

Kyllingsmaal, Haag H., lol.

Kyndby. Horns H. Sjælland, 88, 445,

449.'- Sogn 119, 473.

Kyndelose, Voldborg H.. si, 119,

143. 308, .538.

Kyringe, Alsted og Merlose H., 81,

142, 287, 342, 445.

Kyrning, Gjord, 54.

Kyrning, Sjælland. 130.

Kyrup, V Skam H.. 215.

Kysing. Hads H., 323.

Kytrup. Helium H., 101. Se VifTerts-

liidm.

Kyvling, X.-Horne H.. 71. 199.

Kvo ,


628

Kædeby, Langeland, 27, 344, 468,

530."

Kæderup, Fakse H.. 344.

— , Holbo H., 127.

— , Villands H.. 272.

Kælholt, Froste H., 151.

Kællinge. Oksie H.. 144.

Kæmpinge, Skyts H., 137, 144.

Kær H. 56. — Herredsfoged s. Anders

Kjærulf. — Herredsskriver s. Jens

Skriver.

Kær, V Hind H., 183. 297.

— , ? Kær H., 221.

— . Lysgaard

H., bo.

—. Skodliorg H., 31.

Kærby, Fyn, 204.

— , Fravde-, Aasum H., 461.

— , Arts H., 19, 140, 147, 242, 456,

460, 472, 490.

— , Bjærge H. Fyn. 276. — , Over-,

382.

— , Gerlev H.. 41. - Sogn 222.

— Mølle, Nørhald H.. 109.

— , Skovby H., 62.

— , Vends

H., 420.

Kærbygaard, Hasle H., 191.

Kærbøl, Ribe H., 18. 2(X), 407.

Kærbølling, Tørrild H.. 124, 144.

187. 202, 213.

Kæreby, ? Fyn, 63.

Kærgaard, St.-, Nørrejylland, 105.

— , N.-Asbo H., 361.

— , Ginding H., 31.

— , Hammerum

— , Hjerm

— ,

H., 162.

H., ? Hjerm S., 29.

— Mølle, Hjerm H.. Ølby S., 31.

H., 175.

— , Kær

— ,

Hjerm H., Mejrup S., 29.

— , N.-Rangstrup H.. 28, 270.

Nørre H. Salling, 520.

— , Skodborg H.. 54.

— , Sønder H. Mors. 519.

Kærgaarde, Hammerum H., 199 f.,

339.

— , Hjerm H., 29, 34.

— , N.-Horne H., 467.

— , Højer H.. 216.

Navneres-ister.

Kærgaarde, Rødding H.. 123. 208.

— , Slet H., 140.

Kærrebjærg, S.-Asbo H., 151.

— , Favraas H., 4.

Kærregaard, Medelstad H.. 526.

Kærrerup, Froste H.. 143.

Kærsgaard. Dronninglund H.. 67.

161. 231.

— , Gislum H., 140.

— , Hovlbjærg H., 220.

— , Kær

— ,

H., 329.

— , Sønder H. Mors, 186.

— , Yandfuld H., 73.

Kærsgaarde, Dronninglund H.. 244.

Lysgaard H.. 180.

Kærstrup S., Færs H., 475.

-, Gram H.. 260.

- S., Oksie H., 72, 371.

— , Taa.singe. 138.

Kærum S.. Baag H., 210. 508.

Kærumgaard, Baag H., 505.

Kærup, V.-Horne H., 511.

Kættebo, Aarstad H., 372.

Købelev, Nørre H. Lolland. 436. —

Sogn 491, 556.

København 64, 339. — Borgemestre

og Raad 396. 403. — Borgemestre

s. Oluf Skriver, Poul Hansen, Rein-

hold Hansen. — Raadmand s. Iver

Poulsen. — Kæmnere 403. — Ad-

miialgaarden 145. — Færgestræde

5. — Studiestræde 53. — Skt.

Eriks Gilde 5. — Helliggejsthus

5—7, 21, 123. Skt. Jørgens Hos-

pital 5. Almindeligt Hospital 357.

— Kannik s. Mads. — Vor Frue

Kirke 5 f., 127. 144. 410. Ca

tharinæ Beneficium 6. Anne Vi-

karie 53. Jakobs Vikarie 6. Mar-

gretes Vikarie 6. — Kirketjenere

og Skoletjenere 47. — Skole 386.

— Slot 53, 129. — Universitet

5f.. 49, 81, 93, 119. 127 f., 301.

396, 410, 445, 449, 549. —

Vikariegods 47. — Se skt. Jør-

gens Sø, Peblingesøen, Sortedams-

søen.


Købini^, Als, s. Nordborg.

Koliinge, Nørrejylland, "H.

— , Froste H., 1«.

-, Gærs H., 283. - Sogn 27.

-. L.-, Ingelstad H.. .'{ir). .371. —

— . Mellem-, Skyts H., 144.

Koge I>7.

— , GI.-, Bjeverskov H., 127, 140.

Kølbro, Nørrejylland, 172.

St.-, 31(;, 371. - Molle 371.

Kølby, Slet H.. S, 03.

Kølltæk, Hammerum H.. l'JW.

Kolskegaard og Mølle, Dronninglund

H.. 147.

K(jlstruF), Bjærge H. Fyn, 382, 542.

— Sogn 24, 454, 494, 502, .541.

-. Froste H., 282.

Kølvraa, Ginding H., 342, 547, .552.

Kølvring, Hvetbo H., 221.

Kømmerup. Hjerm H.. 333.

Kong. Baag H., 11, 27. 32, 34. 163,

201. 321. — Sogn 334. - Molle 23.

— S., Hammer H.. 168.

Kønge, Froste H., 371.

Kørsing, Bjærge H. Fyn, 502.

Kørsinge, Fyn, .534. 542.

Korup, V Gynge H.. 436.

— , Nim h!. 196, 477.

-, Skam H.. 176. 270.

Laa. Trondhjems Stift. 152.

Laanum, Fjends H., 20.

Laarup, V Haderslevhus Len, 321.

Laasby S., Gein H., 2.52.

Laastrup. Rinds H.. 43, 289. — Sogn

.58. 174. — Aa 43.

Labing, Framlev H.. 24. 113, 254.

— Molle 427.

Ladager, Ramsø H., 153, 233.

Ladby, Bjærge H. Fyn. 24, 382, 494,

.542.

Ladeby. O.-Flakkebjærg H.. 66. 68.

Ladegaard.? Fjends H.. 2S6.

Ladegaarde. Baag H.. .521.

Laderod. Sjadland. 106.

Lading, Sabro H., 415-7. 429. 5t3.

— Sogn 397, 514.

,

Xavneietristei-, ;2ij

Laen, Nørre H. Dyrs. 208. 25i. .529.

Laholm .S., Høgs H., 246.

— , Vemmenhøg H.. 2K7.

Lakkendrup. Gudme H.. 2.5. 32.

Laksbro Molle, (iynge H.. 113. .379.

Lakscgaaiil, y S')n


630

*285, 316. — Gunde 417: *368.

— Hans til Bramminge og Nørholm

339, 417; *333. — Hans

til Brejninggaard !256. — Hans til

Fredsø *495. — Henrik 408; *361,

370, 372—5, 380. — Kristen, Kantor

i Ribe Domkirke, 130, 181. —

Margrete, g. m. Jens Kaas og Knud

Brahe, 257, 266, 320 f. — Niels

14, 45, 49, 61, 82; *86. — Tyge

417; *358f.. 367—70. 373.

Langegaard, Skodborg H., 457, 519.

Langelund, N.- og S.-. Nørvang H.,

124.

Langelundgaarde ,

309.

Hammerum H.,

Langemark, Skads H.. 111.

Langerød S., ? Halland, 336.

— , L.-, Færs H.. 144, 541.

— , Jerrestad H.. 405.

— , Lynge-Kronliorg H., 65.

— , Onse H., 93, 231.

Langerømme, Hindsted H., 516. —

Sig 516.

Langesø , Nørre H. Lolland ,

305, 427, 436, 498.

Langesøby, Als, 277.

Navneresister.

162,

Langet, Musse H., 245, 484, 498,

512. — . S.-, 379.

Langetved, Frøs H., 28. 108.

Langholm, Sønder H. Lolland, 158,

359.

Langholt, N.-Asbo H., 69.

— , Dronninglund H., 211.

-, Kær H., 182.

Langkildegaard, Sunds H., 443.

Langkær, Bjærge H. Jylland,

— , Bølling H., 295, 465.

488 f.

Langkærgaaide, Haderslev H., 306.

Langsig, V.-Horne H., 22.

Langskov, ? Aasum H., 360.

— , ? Fjends H., 185.

— , Nørvang H., 124. — Sogn 159,

180, 215, 279.

Langsted, Odense H.. 502.

Langstru]), Lynge-Kronborg H.. 6.5.

Langsum, Skads H.. 111.

Langsø, Sønder H. Dyrs, 519.

Langtind, BøUing H.. 295.

Langtved, Dronninglund H., 67, 113.

-, Kær H., 432.

— , Voldborg H., 136, 142.

Langvad, V.-Han H., 176.

— , ? N.-Tyrstrup H., 286.

Langvaddams Sø , Sokkelund H.,

82.

Lango, Bjærge H. Fyn. 85, 340,

353.

Lantand, Dronninglund H., 175.

Lanum, Fjends H., 312.

Lars Mikkelsen, Herredsfoged i N.-

Horne H., 18. — Vilsen, Borge-

mester i Lemvig, 16.

Larsker, 0.-, S., Bornholm, 517.

Larød, Luggude H., 554.

Lassegaard, Kær H., 499.

Lasserød, Færs H., 485.

Laurids Adsersen, Prior vicariorum

i Roskilde, 77. — Jensen, Hr.,

241. — Jensen af Gunnerød 106.

— Nielsen i Præstø 462. — Nielsen

i Skovby 223. — Pedersen (i Engel-

holm) 149. — Sørensen i Dallerup

184.

Lauridses Toft, N.-Tyrstrup H., 291 f.

Lavindsgaard, Aasum H., 276.

Lavlund, Hammerum H., 200.

Lavrbjærg, Galten H.. 244. .330, 351.

448. — Sogn 329, 448.

Lavrup, Lø H., 216, 269.

Lavrød. Høgs H., 336.

Le, Middelsom H., 165, 275, 450 f.

- Sogn 279.

Leby, Ærø, 277.

Leding, Bølling H., 101.

Ledøv, Smørum H., 68, 74, 76, 79,

121, 412. - Sogn 6.

Logaard.V Skodborg H., 293.

Legerholmgaarde. Mols H., 219.

Legerupsgaard, Voldborg H., 95.

LeggebøUe. Langeland. 530.

Lejbølle, Langeland, 100. 344. 489.

Lejde. S.-. Færs H., 317.

Lejel, Frederik, i Helsingør 65. —


Hans, Forstander i Roskililo Duo-

l)røclie Hos|)ital, ^ol. — Sander,

Borgernester i Helsingoi-, '-V-i.

Lejen, Dronnin^dund H., "IW.

Lejet, Harjager H., 443.

Lejrskov, Anst H., '2, 4'), 1%, VM.

— Soj|;n s. Ersl S.

Lekkende. Baarso H., 17.

Leksen, S.-Tiondhjenis Amt, 152.

Lellinge, Bjeverskov H., 139. 156.

— Mølle 189.

Lem S., Bøllhi},' H., !235. 259, 295,

314. 431, 457, 515.

— , Hoddin;;

— . Stovriny:

H..

H.,

475.

40, 209 f.. 375.

Lemmer. Sønderhaid H., 312.

-,V Søndeihald H.. 171.

Lemming, Ning H., 2G4.

Lemtorp. St.-. Skodhor^^ H.. 293.

Lemundsliøj S.. Skaane. 102. — Torp

102.

Lemvig 24, 343, 395. — Borgemester

s. Lars Vilsen. — Kirke 110. 147.

Vor Frue Yikarie 110. - Skole 459.

Lendrup, Slet H.. 141, 164.

Lendum, Horns H. .Jylland, 310.

— , Norre H. Salling. 409, 517, 548.

Lenit, Sønderjylland, 2.55.

Lennerod S., Vemmenhng H., 287.

Lentmark, V Slogs H., 269.

Lerhergstrup, Alho H., 442.

Lerbjærg Skov, Arts H.. 234.

-. Galten H., 266. 435, 448. - Sogn

448.

Lerbæk, Torrild H.. 476.

Lerdrup. Hads H.. 323.

Lere, Hornum H., 1S.5.

Lergravsbygget, Gynge H., 469.

Lerkenfeldt, Rinds H., s. Bonderup-

gaard.

Lerolte, 'l'ry H.. 77.

Lersøen ved Kobeidiavn 39lrup. Fakse H.. 83, :384. 391.

Leve. I'ros Knudsen. *429. 431. VM>.

440.

Levelunde. Medelstad H.. 526.

Levetofte, Bingsted H.. .53. S3. 373.

540.

Levring, Lysgaard H.. 3'.M». 476 f. —

Sogn 212.

Libstrup, Skads H., i^is.

Lidegaard. V.-, Ginding H.. 174. 327.

Lidemark. Bjeverskov H.. 126, 139.

253, 313, 480. — Sogn 127, 139.

Lidsmose, Langeland. 483.

Lie, Børglum H.. 166.

Liemark, V Merløse H.. 123.

Lien. Færs H., 317.

H.. 379.

— , Gynge

— ,

Ø.-Han H.. 308.

Lifterod. V Fjære H.. 3.3().

Ligeved, Villands H.. 377.

Lild S.. V.-Han H., 136, 176. 45:1

Lille Mølle, Nørre H. Mors, 344.

. Onsild H., 253.

Lilleballe. Brusk H.. 52.

Lillebrænde, Falster, 347, 351. 4r>2.

484.

Lillebjem, Gærs H.. 282, 422.

Lillelund. Hammerum H., 200.

Lilleraadshoved, ? Aasum H.. 320.

Lillering. Framlev H. . 12, 57, 416.

Lillerod. Bjærge H. Skaane, 358.

— . Froste H.. 143. 282.

-. Lynge-Frederiksborg H.. 68. -

Sogn 77.

Lilleskov, Gynge H.. 64. 2S3.

Lillø, Froste H.. 6,5.

Liltved, Sonderhald H., 321.

Limb. O.-Lisbjærg H.. 446.

Liniba^k. Anne, 42.

Limdal. Stovring H.. to.

Lime S.. Rodding H.. 475.

-. Sonderhald H., 24. 34, 114, 343,

352. 556. — Sogn 185. 20«», 24.5,

2.54. 311. 399.


632 Navneresister.

Lime. Tonild H., 5^2, 141, 190.

Lime Præbende s. Aarhus Domkirke.

Limfjorden 43 1'.

Limmernæs, Fjære H., 451.

Limmestrup, Hads H., 237, 339.

Jvfr. Lymmestrup.

Limskov. Tørrild H., 124, 190.

Linaa, Gern H., 479. — Sogn 252.

— . Hammerum H., 29.

-. O.-Lisbjærg H., 153.

Lind, y Bølling H., 29.

— , Hammerum

H., 29. — , V.-, 200.

Lindhalle, Tørrild H., 124, 257. -

Sogn 186, 239, 428.

Lindbjærg S., Himle H., 451.

H., 400.

— , Hjerm

— ,

Støvring H., 275, 375, 518.

Lindbyø, Sjælland, 106.

Linde Mølle, Ø.-Horne H., 552.

— , Nørhald H., 451. — Sogn 36.

Lindebjærg, Tudse H., 301.

Lindegaard, Bjærge H. Fyn, 382.

Lindegaarde, Nørhald H., 36, 375.

Lindegaards Mølle, Nørhald H., 36.

Lindeknevle, Luggude H., 236.

Lindelse S., Langeland, 67, 100,

468, 489, 531.

Lindenborg, Helium H., s. Næs.

Lindenov, Anders, 84; *24. — Godske

35L — Hans til Fobislet og Juelskov

18, 37; * 62, 84. 111. - Hans

til Fobislet og Hundslund 218,

233, 243, 245, 273, 275 f., 325;

*268, 275. - Hans til Gavnø og

Hundslund 356, 432, 446, 461, 501,

527; g. m. Elisabet Sofie Ranzau

(s. d.). — Hans til Iversnæs 543.

— Hans Kristoffersen til Drende-

rup og Ørslev Kloster 225, 286;

*288. — Hans Hansen til Ørslev

Kloster 352. — Henrik 518, 540 f.

— Kirsten, Sten Billes Enke, 301.

— Kristoffer Johansen til Drenderup

84, 286; *26, 84, 93. — Kristoffer

Kristoffersen til Drenderup

og Valbygaard 189, 225 f. , 286.

— Otte 362, 376.

Linderum, Vennebjærg H., 288.

Linderup, Børglum H., 137.

Linderød, Gærs H. , 282. — Sogn

143.

Lindesgaard, V O.-Flakkebjærg H.,

543.

Lindeskov, Slagelse H., 248.

— , Vinding H., 372, 420, 525.

Lindet, 0.-, Frøs H., .305, 374. —

Hovgaard 374.

— , S.-, V Hammerum H., 29.

— , L.-, Nørre H. Lolland, 162, 358.

-. St.-, 162.

-, Nørvang H., 84, 161, 187.

Lindholm Birk. Bare H., 336.

— , Hammer

— ,

H., 276.

Kær H., 221, 515.

-, Voldborg H., 386, 539.

Lindholt, N.-, Sønderhalland, 150.

H., 154.

— , Børglum

— ,

Ginding H., 31.

— , Hammerum H., 28.

Lindhovedskov, ? 0. - Flakkebjærg

H., 543.

Linding, Ø.-Horne H., 229, 366,

552.

Lindknud, Malt H., 279. — Sogn

58, 177, 228.

Lindom S., Fjære H., 332.

Lindsholt, Fjære H., 336.

Lindskov, Nørre H. Lolland, 491.

Lindum, Norlyng H., 267. — Sogn

115.

Lindved, Bjærge H. Jylland, 234.

— , Nørvang H., 257.

Lindvig, Bølling H., 294, 393, 545.

Lindø, Skam H., 270.

Linholt, Sjælland, 5.

Linistved, V Børglum H., 154.

Linnerup, Vrads H., 155. — Sogn

183.

Linstern, Falster, 347.

Lintrup, Kalslund H., 28, 316.

-, Malt H., 228.

Lisbjærg, V.- og 0.-, H. 57.

Lisbjærg S., V.-Lisbjærg H., 116,

List, Ø.-Horne H., 343.


Listiup, Falster, l'it).

Livø, Slet H., liO.

Ljun^', Mols H.. 477.

Ljun(,'y)jæi-g, Lug{,nuJe H.. 14S, 380 f.

-, L.-, 381.

Ljiin{


634

Lundager, Dronninglund H.. :244.

— . V.-Hoine H.. 2^2. 522.

Lundby. V.-Flakkebjærg H.. 162,

239, 290. 346, 440. 460, 489, 504.

— , Fieskum H.. 97.

— , Hammer

H., 93, 168, 356, 385,

387. 406. — Sogn 384. — Mølle

168.

— , Hammerum H.. 29.

-. Himle H., 332.

-, Hjerm H., 29, 296. 393. 413,

545.

-, Slet H., 241. 284. 423. - Mølle

241.

— , Taasinge. 138. 523.

Lundbygaard. Hammer H.. 168.

— . Hjerm H.. 296.

Lundbytorp. Hammer H.. 384.

Lundbæk, Ø.-Horne H.. 187.

Lunde, Anders, i Skaarup S. 471.

Lunde, Gerlev H., 22.

— Mølle. V Holmans H., 148.

— . V.-Horne H.. 235. 555. — Sogn

41. 219. 270, 400. 433, 522. 555.

-. Lunde H.. 493. 548.

-, Lo H., 216.

— Mark, Nørre H. Lolland. 503.

-. Ejlby-, Skovby H.. 332. 466.

-, Sunds H., 335, 442. — Sogn

429; s. Høje S.

Lundegaard, Aarstad H., 319.

H. eller Dronninglund

— , Børglum

H.. 212.

-, Ø.-Han H., 4.52.

— . Nørre H. Lolland. 556.

Lundegaarde, Slet H., 141.

Lundehede, Gynge H., 386. 395.

Lundehøje, Gynge H., 430.

Lunden, Kær H., 499.

Lundenæs Len 210.

Lunderskov, Anst H.. 4.5. 197. 199,

228, 342.

Lunderup, V.-Horne H.. 199.

Lunderød, Merløse H.. 53.

Lundfod. Nørvang H.. 463.

Lundforlund, Slagelse H., 187, 299,

439. — Sogn 299.

Xavneresrister.

Lundgaard, V Dronninglund H.. 244.

H., 29.

— .

— .

Hammerum

Vandfuld H., 73.

Lundgaarde, Bjærge H. .Jylland. 167.

Lunding , Haderslev H. . 268 f..

319.

Lundsballe, Taasinge, 43.

Lundsgaard, N.-Asbo H., 301.

— , ? Bjever.skov H.. 139.

-. Helium H., 225.

— . Vinding H., 236.

Lundsgaarde, Slogs H.. 267.

Lundstakke, Slesvig, 216.

Lundstorp , V.-Flakkebjærg H. . 66.

"^

75, 233, 440, 461, 504.

Lundtofte. Sokkelund H.. 103. 153,

410.

Lundum, Gynge H., 86.

— , Luggude H.. 110.

— , Vor H. . 155, 176. — Sogn 46.

399. — Mølle 176.

Lundumskov, Vor H., 176. 201.

399.

Lunge. Anne. Just Høgs Enke, 550.

— Anne, Knud Stensens Enke,

167, .305. — Erik 147. 180 f.. 281

*147, 289. — Iver 160, 186. 210.

235, 239, 328; *93. — Jørgen

348. - Kristoffer 90. — Lisbet.

Palle Bosenkranses Enke, 536. —

Ove til Odden 334; *281, 304;

g. m. Anne Sehested (s. d.). —

Ove til Tirsbæk 328 f.

Lunkær, Helium eller Hindsted H.,

128. Jvfr. Lovnkær.

Lunov , Laurids, *69. — Niels *69.

Lusborg, Dronninglund H., 67.

Lustruphuse, Hammerum H., 309.

428.

Lyby. Laliolm Len. 490.

— . Froste H.. 143. 524.

— . Norre H. Salling, 26, 32. 47.5.

-. V.-. 412. — , O.-. 412. 474. -

Sogn 96. — Molle 248.

Lybæk. Hind H., 388, 4fK).

Lydde Aa, Skaane. 2.58.

Lyddekobing. Harjager H., 98.

;


Jjyderslev, Stevns H., 4H». — So;:!!

i>87. 44.-).

Lydestiul, Lug},'ude H.. 1.57. :WOf.,

392, i29.

Lydin^r. y Salling H., 12, lUI.

Lydin^,'e, Brænde-, Salling.' M.. 12,

11 (i.

Lydinjregaarde, Salling H., 12. IIG.

Lydshøj. Holbo H., 78.

Lydum. V.-Horne H.. 2.35, 467. -

Sogn 157, 235, 280, 329, 378. —

Mølle 148. 1.57.

Lydunigaard . V.-Horne H.. 148,

157.

Lye, Gærs H., 9.5.

-, Høgs H., 516.

Lyegaard, Gerlev H.. 21.

Lyemark, Sjælland, 13().

V. d. Lniie, Maigrete, Jørgen Brocken-

huses Enke, .527.

Lykke, Anne, Otte Krumpens Enke,

133. — Anne, Frederik Quitzovs

Enke, 414, 423. — Erik til Eskær

271; *288. — Erik til Højris *498,

511, 527. — Erik til Skovgaard

99, 134. 154, 183, 224, 277: *61,

80, 231. 282, 313. — Frans 468.

485, 54t). 542. — Hans, g. m. Johanne

Hotfeld (s. d.). — Henrik

246, 304, 343, 3.57 f., 360; *234,

341 ; g. m. Karen Banner (s. d.).

— Ide, Valdemar Parsbergs Enke,

369. — Iver 42; *32. - Jørgen

22, 33, 36. 38, 42-6, 74. 8.5. 101.

103, 105. 110. 121. 170, 173, 227.

234, 267; *37. 42. 55, 82. 87. 99.

— Karen 497. — Kristoffer 248:

*333. — Niels 23. — Niels til

Harrestedgaanl 497. — Sidsel.

Priorisse i Mariager Kloster. 74.

— Sofie. Jakol) Hardenbergs Enke.

63. — Valdemar .53.5. .541.

Lykkoi)y. Langeland. 344. 483.

Lykkegaard. Helium H.. 25.

Lykkegaarde, Skads H.. 151.

livkkesholm. Vinding H.. 5.57.

Lykkoskær. Malt H.. 279.

Navneregister. (y.r.

Lymmestrup, Hads H., 42. 101. Jvfr.

LJrnniestrup.

Lyndelse, N.-, S., Aasum H.. 364.

461.

-, Samlbolts-, S., Sallin- H..

63.

Lynderup, V Gislum H.. l."».

— , Hinds H., 4.3. — .Sogn 58.

Lynderupgaard, Rinds H., 43.

Lyne, N.-Horne H., 2(i2. — Sogn

26, 71, 198, 206, 262.

Lyng, Alsted H.. :{02.

Lyngaa. Sabro H.. 34. 230, 293.

315, 323. 4(J4. 427 f.. 449. — Sogn

421, 428, 4.34. — Skf.v 293.

Lyngballegaard, Sabro H.. 274. 310.

544.

Lyngby, 0.-, .S., N.-A.sbo H.. 497.

— . Bare H.. 463. — Sogn 72. KHJ.

-, Gem H.. 232, 271.

— , Gærs H., 143, 3M. 395. .5:i4. —

Mølle 395.

-. Hasle H., 197.

-, Helium H., 225. — Sogn 2.5.

159.

-, Sokkelund H.. 487. - Sn-n

487.

-,y Sokkelund H.. 103.

— . Strø H.. 87. — . St.-. 87. 112. —

L.-. S. 153.

— , Sønder H. Dyrs. 95. 27.5, 279.

343, 488. 533. — Sogn 96. 231.

243, 292. 326.

— S., Villands H.. 80.

— , Voldborg H.. 4S5. .5;i'«;. _ Sogn

324. 4(M).

Lyngdrupgaarde, KaM- H .

Lynge. Sjælland. 5.

182.

. Alsted H.. 302. — Sogn 146.

242. 246, 44.5.

— , Lynge-Frederiksboi-g H.. 66. 68.

7(i. 82. 84 f.. 87. 93. 112.

Lyngerum. Gynge H.. .527.

Lyngerup. Horns H. Sjælland. 66.

77. 96. 169, 352. 445. .526.

Lynggaard. Brusk H.. 197.

Lyngsaa. Dronninglund H., 211

.


636

Lyngsbæk. Mols H.. 309, 315.

Lyngserød. Albo H., 405.

Lyngsgaard, Mols H., :219.

Lyngsø Hede, Hornum H., 307.

Lyngsøgaard, Nørlyng H., 59.

Lynnerupgaarde, Aars H., 132, 259.

Lysabild. Als, 273, 277.

Lysdalgaarde, Lysgaard H., 212.

Lyse Kloster, S.-Bergenhus Amt,

324.

Lysgaard S., Lysgaard H., 314.

Lysholt, St.-. Nørvang H., 25.

Lysseholdt, Fjære H., 336.

Lyssekøbing. Skaane, 5.54.

Lystbæk. Hind H., 413.

Lystrup, Bjeverskov H. , 68, 7.5, 77,

83, 142.

-. Hatting H.. 177, 244, 261.

— , Y.-Lisbjærg H., 24. 416.

— , Lynge-Frederiksborg H., 49, 68.

— , Sønderhald H., 155, 207, 421.

Lyø S., Salling H.. 459.

Læborg S., Malt H., -58. 176. 406.

Lægaards Mølle, Hjerm H., .393, 545.

Lægsgaarde, Hammerum H., 29.

Lærke, Jens, Præst i Slagelse, 1-50.

Lærke, N.-Asbo H.. 148.

Lærkegaard, V Skaane, 2.

Lærkeholt, Ø.-Horne H.. 3, 30, 177.

Læsten, Sønderlyng H.. 78, .528. —

Sogn 528.

Læstrup. Ods H., 8.

Læsø, Sønder H. Lolland, 374. 419,

481.

Lødderup, Sønder H. Mors, 32, 37,

286, 491. — Sogn 363.

Løderup, Ingelstad H., 430. — Sogn

371.

Løfting, Hundborg H.. 364.

Løgbjærg. Vandfuld H., 31.

Løgsted, Slet H., 97, 141, 221. 241,

499. — Sogn 289, 330.

Løgtholt, Dronninglund H., 244.

Løgtofte, L.-, Nørre H. Lolland, 496.

-. St.-, 462.

Logtved, Dronninglund H., 244. —

L.-, 244.

.

Navneie^ister.

Løgtved, Løve eller Skippinge H.,

68.

Løgum Kloster 44.

Løgum, 0.-, S.-Rangstrup H. , 269,

277.

Løjenkær, Ning H., 152, 183, 240,

544.

Løjstrup, Galten H., 329 f., 351, 448.

Løjt Kirkeby, Ris H, 278.

Løjtved, Dronninglund H. , 67, 113.

Lønborg S., N.-Horne H., 71, 199.

Lønborggaard, N.-Horne H., 348.

Lønholm, Gynge H., 372.

Lønholt, Albo H., 422.

— , Lynge-Kronborg H., 66, 77, 112.

Lønne, V.-Horne H., 28, 206.

Lønstrup, Rønnebjærg H., 215. —

Mølle 21.5.

— , Vennebjærg H.. 8.5.

Lønt, Haderslev H., 273.

Lørslev, Vennebjærg H.. 1.35.

Lørsted Mølle, Ø.-Han H., 74.

Løserup, Tudse H., 66, 7.5, 119, 301.

Løsning, Hatting H., 219, 4.52. —

Sogn 177, 206. 252.

Løvborg, Ø-Horne H., .552.

Løve, Tyrsting H., 2.52.

Løvel, Nørlyng H., 1 15. — Bro 259.

Løvenbalk, Knud, 122, 229, 331.

Løvenborg, Merløse H., s. Elling-

gaard.

Løvenholm, Sønderhald H. , s. Ge-

singholm.

Løvested, Færs H., 317. — Sogn

231, 317.

Løvet, Tyrsting H., 194.

Løvskal, Middelsom H., 337, 390, 544.

Løvstrup, Bølling H., 294.

Maabjærg, Hjerm H., 295, 393, 545.

Maale, Bjærge H. Fyn, 92, 234.

Maalen, Villands H., 272.

Maaløv, Smørum H., 77.

Maaneskjold, Bjørn, 240.

Maarslet, Ning H., 222, 238. 325,

421. — Sogn 104, 251, 379 f., 394.

399, 418, 460.


Maaiud, Viiuiin;.' H., H()4. Jvfr. Morud.

Maarød. Halmstad H.. 4:J7.

Maastrup, Horns H. .Jylland. 'MH.

Madeiup. Skovby H.. 53").

Mads Andersen, Præst til Staby, 522.

— Jakobsen i Nykøbing p. Sjælland

407. — , Kannik i Købenbavn,

6. — Nielsen (i Nørrejylland) -2'M).

— Pedersen. Præst til Sengeløse.

467. — Poulsen i Flanders *448.

— Rasmussen, Borgemester i Var-

bjærg, 537. — Sørensen i Saksild

331. — Tygesen (i Nørrejylland)

18.

Madum S., IJlvborg H.. -296.

Magel, Gynge H.. 368.

Magle Sø, Alsted H.. 302.

Maglebrænde, Falster. 120. 297, 341.

347, 436.

Magleby. S.-Asbo H.. 151.

-, V.-FIakkebjærg H.. 239, 418.

— , Langeland, Fuglsbølle S., 489.

— , Langeland, Magleby S., lOO. 1G7.

221, 227, 343, 391. 468.

— , Møen, 3.30. - Sogn 223. 247.

307, 419.

-, St.-, S.. Sokkeland H.. 64.

-. Stevns H., 9. — Sogn 482.

— , Strø H.. 153.

Maglebyet, V Falster. 119.

Maglebjems Bro, Albo eller Gærs

H.. 405.

Maglerod, S.-Asbo H.. 151.

Maglesæde. Froste H., 395.

Magletving, Nørre H. Lolland, 162.

Magnerup, Gynge H.. KiO.

Magsterup s. Mogenstrup.

Magstrup, Gram H. . 269. 273, 278.

287. 316. — Sogn 265, 316, 320,

389.

Majbol, Als, 277.

Majbølle, Musse H.. i55. — Sogn

379, 481.

^, Sønder H. Lolland. 436, 4U.

Majgaanl. V Middelsom H.. 120.

Malle. Hillerslev H.. 1S6. 46.5.

— , O.-Horno H.. lUN. 2".t7.

Xiivnereifistei. OH?

Malle, Slet H.. 141.

Mallerod Torp. FaMs H.. 317.

Malling. Ning H., 2.38, 253. 418. —

Sogn 1(J7. 185, 2:i4. 242. 293, 518.

Malmø 27, UJ2, 144. — Borgemester

s. .Jørgen Kok. — Prædikanter 223.

— Graabrødrekloster lfl2. — Skole

29K.

Malmolius 27.

Malt H. 71.

Malt S.. Malt H.. .5.^ l'.)l.

Maltbæk, Malt H.. 191, 217. 224. 228.

Malund, Vrads H.. 161. .5.5.5.

Mandemark. Møen, 223, 247. 347.

.370. 419.

Manderup, Horns H. Sjælland, 52.

Manneby, Hnrgluni H.. 362.

Mannerup. Voldborg H., 2.50.

Mannerød, Færs H., 377.

Mansdala. Gærs H.. s. Marridsdale.

Manstrup, Ø.-Han H.. 176, 221. 28


638

Marine, g. m. Jep Hansen (i Gamby),

169, — Nielsdatter, g. m.

Klement Kristensen i Varde, 31.

Markdanner, Frederik, 455. — Ka-

spar, 165, 170, i>33, 380, 342,

360-2.

Marke, Tudse H., 75, 160, 247.

Markeslev, Tudse H., 49, 75, 106,

137, 140, 160, 235, 301, 399, 422.

Markgaard, Skodborg H.. 302.

Markskel, V -Horne H., 232.

Markur Thomsen i Øksendrup 173.

Jvfr. Markvard.

Markvard Bertelsen i Plomgaard *73.

— Eriksen i Fostergaard 16. Jvfr.

Markur.

Marrebæk, Falster, 125, 166.

Marridsdale, Gærs H., 143.

Marslev, Bjærge H. Fyn, 276, 4.54.

Marslund, Skodborg H , 176, 297.

Marstrup, N.- og S.-, Haderslev H..

269.

Marsvin, Anne, g. m. Hans Arenfeldt,

369. — Birgitte 408. —

Ellen, Knud Ruds Enke, 408, 420,

429, 434, .524. — Jørgen 61, 131,

lot), 2.57; *S9, 102, 139, 1.59; g.

m. Karen Gyldenstjerne (s. d.). —

Margrete, Jørgen Urnes Enke. 556.

- Otte *385.

Martofte, Bjærge H. Fyn, 112, 173,

340, 360.

Mårup. Bølling H., 31.

H., 393.

— , Hjerm

— ,

Merløse H., 313, 473.

Marvede S., Ø.-Flakkebjang H., 299,

434, 454, 497.

Maskergaard, Hjerm H., 298, 393.

Jvfr. Moskergaard.

Mastrup, Nørre H. Dyrs, 230, 2.53.

Mastrupgaard, Hind H., 428.

Mavbjærg, Hindsted H., 516.

Mavsing, Lysgaard H., 212, 2-50, 271,

315, 374. — Mølle 212.

Medolden, Lø H., s. Mjolden.

Medsted, Haderslev H., 273.

Mejdal, Hammerum H., 28.

XavnereRistei'.

Mejer, Markus, 2.

Mejlby, Aars H., 74, 219, 322.

-, Hind H., 295, 297, 448.

H., 246.

— , Høgs

— ,

— , O.-Lisbjærg H.. 1-52, 246, 310,

Kalslund H., 28, 317, 331, 341.

495, 499.

— , Ribe H., 57.

Mejlbyvester, Kalslund H., 28.

Mejlgaard, Nørlyng H., 165.

Mejlholm Gaard, Hvetbo H., 9.

Mejls, V.-Horne H., 465.

Mejlsted, Børglum H.. 69.

Mejlstrup, Gislum H., 110.

Mejlstrupgaard, Gislum H., 8.

Mejlvang, Ø.-Horne H., 297.

Mejlø, Bjærge H. Fyn, 340.

Mejrup, Hjerm H., 29. — Sogn 29,

45, 295, 393, 545.

Mejsling, Jerlev H., 191, 199.

Melby, Albo H., 398, 467. - Sogn

— , Baag

— ,

332, 394, 405.

H., 129.

Gynge H., 366, 386, 395. - Sogn

282, 430.

— , Skovby H., 10,

— , Taasinge, 138.

424

Melholt eller MilhoU, Dronninglund

H., 244.

Melholt, Kær H., 221, 32.5. - Skov

221.

Mellemballe, Baag H., 461 f.

Mellerup, Børglum H., 182. — , V.-,

175, 212. -, 0.-, 175.

— , Støvring H., 275, 37.5.

Mellestrud, Froste H-, 64.

Mels, Als, 277.

Melse, Falster, 341.

Melserød, Gynge H., 160.

Melsthave, V Dronninglund H., 113.

Melvad, Dronninglund H., 244.

Menehave, Dronninglund H. , 113.

Jvfr. Menhof.

Meng, Tyrsirup H.. 37, 225, 275,

286, 316.

Menhof, Dronningluml H., (u. Jvfr.

Menehave.


Menløse, Høgs H., 3()5.

Menstrup, 0. -Flakkebjang H., 7"),

31(j, 43i, 4r)4, oljf), 543.

Merløse, Meilose H., 40, I-J3, 473 C.

Merret, Vindini,' H., 2()ii.

Merring, Hattini,' H., 17(».

MeiTintr-aaid. Hallin- H., 170, l'.X"..

Mesinj,', Hjelmslev H., llo, lo5.

Me-5in|j;e, Bja-rj^e H. Fyn, 3G0. —

Sogn (l,

Morup S., Favraas H., 83.

— , Hjerm H., 403, 54.5.

— S.,? Skam H.. 215.

— . Vinding H., 173.

Mosbjærg S.. Horns H. Jylland, 348.

k


640

Mosbæk. Aars H.. Iso. 5-20.

Mosbøl. N.-Horne H.. 262.

Moseby. Falster. 296 f.. 347.

Mosebøl, Slogs H.. 267.

Mosegaard, Skaane. 148.

H., .o46.

— , Yends

Mosekær. Skodborg H.. 499.

Mosen, Dronninglund H.. 17-5.

H. Jylland. 139.

— . Horns

Moserup. Froste H., 47-5.

Mosevraa, Brusk H.. 196. 219.

— V.-Horne H.. 111. 219.

Mosgaard. Bølling H.. 294. 393, 34-5.

— . Gislum

H.. 71.

H.. 309.

H.. 296.

— , Hammerum

— , Hjerm

Moskergaard. Hjerm H. . 413. 545.

Jvfr. Maskergaard.

Moss. Smaalenenes Amt. 367.

Mossegaard. .Skippinge H.. 150.

Moth, Jørgen, s. Moet. Georg.

Mousgaard. Lysgaard H.. 260.

Muelholt, Dronninglund H.. 244.

Muelholtsgaard . Dronninglund H.,

244.

Muldbjærg. Hind H.. 295.

Mule, Hans. i Odense 243, 285. —

Jens. Hospitalsforstander i Odense.

445, 460.

Mullerup, Løve H.. 68, 75. 189, 249,

253. 258. 290, 338, .350. 370. 440,

473.

Mullerød. Baag H.. .508.

Mulstrup. Ringsted H.. 53. 129.

Mulvad. Gørding H.. 82.

Mund. Henrik, 477. .539. — Jørgen

513. — Klaus 3.33. — Peder 334;

*338; g. m. Vibeke Gris (s. d.). —

Søren 196.

Mundbjærg, Ginding H.. 31.

Mundelstrup. Sabro H.. 360.

Munk, Anders, *41. - Dorte til El-

linggaard 282. — Dorte, g. m. Kri-

stoffer Parsberg. 312. — Ebbe 189,

192, 248 f., 308. 341. 398; *319.

— Else. g. rn. Kristoffer Gersdorf.

348. — Frans 3.59; g. m. Mette

Xavneretrister.

Orning (s. d.j. — Frederik 367,

374. 378, 403. — Iver *401f.. 404,

408. — Jesper *69. — Jørgen 111,

162; *115, 145, 151 f.. 160.^— Kri-

sten til Gessinggaard 335; *2.54.

332. — Kristen til Tobberup 83.

287; *54, 201. — Kristen til Ørnhoved

333. - Kristoffer 41: *69.

— Ludvig til Kvistrup 194: *224.

.308. — Ludvig til Nørlund 288,

300, 322; *323. - Magdalene, g.

m. Jopva V. Qualen. 199. — Ma-

rine, g. m. Rasmus Pedersen, 71.

— Mette, Iver Juels Enke. 235.

— Mogens 20. 81. -- Xiels 15. —

Oluf 2. 16. 20, 28. 45; *26, 40,

82, 107. — Peder til Estvadgaard,

14.5, 161. 172, 174, 179, 182, 231 f.,

2.55, 288. 326. 328-30. 375; *138,

140, 160, 166. 213. 250. 288. 307 f..

322. 329. — Peder til Komdrup

24. 41. - Poul 307. — Torlof

*72.

Munk Eng ved Vejle 244 f.

Munkebo. Bjærge H. Fyn. 280.- 355,

382. 430, 502, .542.

Munkeby. Sønder H. Lolland, 436.

Munkegaard. V Langeland. 468.

— . Ronnebjærg

H.. 215.

-. Slet H.. 141.

Munkehus, ? Færs H., 317.

Munkelyngby, N.-Asbo H., 69, 336.

— .Sogn 69. 148. 190, 217. 336 f.

Munkerud, Torne H.. 27.

Munkerup, Froste H., 92, 250. —

Sogn 143, 3()0.

Munkerøne. Jerrestad H . 10.

Munkeskov, Ning H., 310.

Munkgaard. Hammerum H., 29, 532.

— . Sønderhald

H.. 259.

Munkholm. Hornum H., 551.

Munksgaard, Hjerm H., 295. 393.

545.

Munkøen. Fyn, 12. 116.

Mus, Anne, g. m. Albert Vind. 262.

Muserød, Fjære H.. 336.

Musholm. Vandfuld H.. 519.


Musse, Musse H., '.ihii. 37 i. — . L.-,

537. — , St.-, 455, 49r,, 512.

Musted, Bøifj'lum H., 1:^0.

Mustrui), Xing H.. l'.M).

Musvaiif,', V N -Hangstruji H., "270.

Mygind, Søndeihald H., :ry). — Sogn

117.

Mylting. Jesper. l(i(i. — Klaus 1()4.

Mynderup. Salling H.. -232, 429, 521.

Myie, Fjæie H., '.i7±

Myrhøj. Gisluni H.. Hl.

Myrtue. Skads H., .5.5ij.

Myrup. Hammer H. . 27


642

Nakskov 165.

— Landsogn, Xoire H. Lolland, 496.

Xaldal, Nim H., 456.

Xandi'up. Halmstad H.. 372.

— , Nori-e H. Mors, 37, 485.

Nannerup, Nørre H. Salling, ;24X.

Naverød, Færs H., 317.

Navlerup, Bjærge H. Skaane, 392.

Navn Sø, Aars H., 423.

Navndrup. Kinds H., 335.

Navntoft. Nørlyng H., 72.

Navntorp. Oksie H., 144.

Navr. Hjérm H.. 29, 296. 4()7, 4-59.

— Sogn 31, 2.58, .333, 459, 463,

519, 523. — Mølle 29, 519.

Navtrup, Ginding H., 31.

-. Harre H.. 308. — Sogn 26, 409,

467.

Nebbegaard, Holmans H , 156, 161 f.,

182," 184, 196. — Mølle 161, 184.

Nebbel, Sønder H. Mors, 518.

Nebbele, Møen, 402.

Nebbelunde, Fuglse H., 1.58, 498,

512, 514. — Sogn 436, 481, .536 f.

Nebel Bjærge H-'jyUand, 331.

-. V.-, Brusk H., 151. 176, 198. —

V.-, S. 52. - Mølle 176.

— , Tavlov-, Elbo H., 118, 219.

— , N.-, S., V.-Horne H., 22, 41, 148,

224, 235, 378.

-, Skads H., 198, 265. — , V.-, S.

28. .58, 161, 408, 486.

-, Vorbasse-, Slavs H., 19, 271.

— , Vor H., 196, 223, 312, 477. —

Sogn 237, .3.33, 399, 4-56, .539.

Nebsager, Bjærge H. Jylland, 160,

2-52. — Sogn 204.

Nebstrup, Gerlev H., 327.

Neder Mølle, Nøri-ehalland. .3-53.

, Hatting H., 112.

, Skovby H.. ()2.

.Nederby, Ingelstad H.. 357.

Nedergaarde, Bjærge H .Jylland, 62.

Nederkield, Hammerum H., 2i(.

Nedvad. Tørrild H., 428.

.Nejlinge. Holbo H., 64.

Nejrup, V'andfuld H., 186.

,

Navneresister.

Nejsig, Kær H., 175. — . V.- og 0.-,

221.

Nejsom. L.- og St.-. Dronninglund

H., 211.

Neldager, Luggude H.. 157.

Neilerod. Holbo H., 78.

Nerengebæk. V Færs H., 317.

Nergaard, ? Nørlyng H., 312.

Nertrup. Hjerni H., 31.

Nerup. Hornum H., 231.

Nesby,V Gærs H. 378.

Nesbæk Mølle. Rødding H., 123, 208.

Nesgaard, Ø.-Flakkebjærg H., 242.

— , Vennebjærg H., 74.

Nestebølle, Langeland, 344.

Nestelsø, Hammer H., 276.

Nestild. Hindborg H., 248.

Nibe 56, 528.

Nidlose S., Merløse H., 120, 171,

419.

Niels Adamsen, Mester, 314. — An-

dersen i Varde, g. m. Anne Niels-

datter (s. d.). — Bertelsen i Ejby,

Delefoged til Odense skt. Knuds

Kloster, *327. — Bonde i Engel-

drup 201. - Hansen i Paaby 108.

— Ipsen i Kvistrup 49. — Iversen,

Vintapper, 341. — .Jakobsen, g. m.

Maren Pedersdatter (s. d.). — Jen-

sen i Hesselaa 499. — Jensen i

Hornsgaard 133. — Jensen i Ho-

sted 18. — Jespersen. Abbed i

Sorø, 20. — Klementsen 23, 56.

— Knudsen i Grindløse 234. —

Kristensen (i Nørrejylland) 185.

— Lauridsen i Skanderup 2. —

Lauridsen i Tanderup 16. — Mik-

kelsen i Birk 15. — Nielsen i

Skelskør 516. — Rasmussen i Vi-

borg 396. — Smed i Bjærgby 14-5.

— Tbomsen i Knudstrup 16. —

Troelsen i Farsbolle 14(). — Vi-

stesen i Hesselbjærggaarde 17.

Nielstrup, Fakse H., 35, 83, 88.

-, Galten H., .308.

Niemolle, Taasinge. 138.

Nilaus, Skt., Sogn, Bornliolm, 171.


Mlaus. Skt., Bjæi>,', Slet H.. -Jtl.

\im. Nim H., o4i.

Ximdiup, Tyrstin;.' H., -2b[.

Niriitofte. Nørre H. Dyrs, -207, :\U),

4S8, 5!2y.

Ning H. 57.

Nipgaard, Lysgaard H., -li-I.

Nislev, Lunde H.. 24:i, :i7().

Nissum, N.-, Skndborg H., 359. —

N.-, S. 47N. r)(X).

- S.-. Ulvborg H., U7. — . S.-, S.

:i3f.. 35 f., 73, 107. -i2. — Tiiomas 348.

,

.\avnere(fi«tei'. 643

Norroby. Fuglse H.. 436. 5;W.

Nors, Hillerslev H.. .32. 152, .334.

Nortvig. Vrads H.. 222, 315.

Nomp. (ierlev H.. 59, 2^1.

— . Lunde H. . Ilt. iHl. — S


644

Nybølle, Torne H.. 130.

Nygaard, Nørrejylland. 175t'.

— .? Alsted H., 302.

— . ? Dronninglund H., "iiS.

-, L.-, Ribe H., 364.

Nyker S., Bornholm. 171. 468.

Nykirke, 0.-, S., Nørvang H., 59,

101, 134, 169, 181, 183, 215, 238,

281, 291.

— , Y.-, S., Skads H., 58, 226, 237,

554.

Nykøbing p. Falster. Hospital 163,

166, 305, 355, 401 f., 441, 484. —

Kirke 125. Vikarie til Vor Frue

Alter 125. — Skole 125.

- p. Mors. Skole 60, 220.

— p. Sjælland 407, 494.

Nyndegaarden, S.-Asbo H., 354.

Nyrup, Sjælland, 66.

-, Alsted H., 302.

— . Arts H., 39.

— , Baag H., 45, 91, 271.

-. Ø.-Flakkebjærg H., 87.

-. Gislum H., .322, .329. 451.

Nyrupgaard. Voldborg H.. 119, 136,

313.

Nysted 108. — Kirke 108. — Skole

108.

Nysum, Aars H., 103, 322.

— . Hindsted H., 74.

Næblerød, Ø.-Flakkebjærg H., 150.

Næfshøj S., Bare H.. 72.

Næraa, S.-. Aasum H.. 32, 34. 220.

227. .341. — , S.-. S. 220, 227,

557.

-, N.-, S., Skam H.. 270.

Næraa Torp, Aasum H.. 204. 220,

227, 304.

Nærild. N.-Horne H.. 26, 262.

Næs, Falster, 158, 296. 347, 489.

H., 168, 456.

— , Hammer

— ,

— ,

Helium H., 80.

Sønder H. Mors, 258, 485, 490.

Næsbjærg S., Skads H., 58, 389, 448,

458.

Næsborg. Slet H.. 141. 207. 241. 290.

— Sogn 221. 423, 487.

Navneregister.

Næsby, Færs H.. 30


NøijjHiinl, Ulvhor^,' H., 2U. 413.

Norhede, N.- Horne H . 20, !2W;, 202.

Nørholni, O.-Hoine H., .'w2. — Mølle

.^52.

— Birk, llomiiiii II.. I:!fl.

— , Ki.'i- H., '.I.

Nørholt, Kær H., '.».

Nørhoved, Vrads H., 222, 2;{2. imi

Nørklitte, Ulvborg H.. 20ri.

Nørkier ved Horsens 121.

-, K:er H.. 2(W. 2r>2.

NørkiiMjiiiaiil. Hiudltor;;

— , \.-Horne H.. I '.)'.!.

H.. I:}.").

Norlem S., Skodborg H.. \U\. iss,

293. 499.

Norlyng H. •)S.

Norniejlbjt, Hvetbo H.. !».

Nororde s. Næraa.

Norre H. Dyrs .")7, 154.

Norre H. Mois .5(5.

Nørre H. Salling 58.

Nørre Mose, Møen. 309.

Norre Mølle. Skyts H.. 371.

— — , Sonder H. Mors, 519.

Nørre So, Froste H.. 47.5.

Nørreby (iods. Fyn. 442.

H.. 47N.

— . Hjenn

-. Ris H., 278.

— . Skanj H.. 235, 28S. 308.

Nørreesp, Hind H.. 3.5.

-Nørregaard. Vendsyssel, 9.

— , Franilev H.. 1.57.

— . Luggude H., 110.

— , L-. Nørre H. Mors, 518.

-. Vor H.. 25.

Norrehalland 72.

Norrehalne, Kær H., 203. 252.

Nørrejylland 10, 39.

Norreris, Hinds H., 13.

Norring. .Sabro H.. il. 197. 22-5, 227,

294, 427.

Nørringris, Sabro H.. 197, 225.

Xorskov, y Alsted H , 14.5.

-, Torrild H., 135, 239.

— . Vrads H , 101. 55.5.

428.

Norto, Froste H.. 143. 282.

Nortolte. N.-Asbo H.. 185.

Navneregister. i>U

Nørtved. .Sjælland, 93.

Nørup, Merløse H.. lil.

— S.. Torrild H., li-I. I«.M». 257, .30.3,

40(J.

Nørvang H. 71.

Norvonstrup, Nørrejylliinil. 30.

Nøsdal, Gynge H.. 372. 39.5.

Nøslinge, Hiirde H., 451.

Nøtriii), Froste H., 04.

Nøvling, Harnineruin H., 2S. — Sogn

333.

Obby, Hjenn H.. 29.

Obeling, V Malt H., 228.

Obenholt, Dronninglund H.. 244.

Oberup, S.-Asbo H., 301.

Obetsøgaard. Ginding H., .5.53.

Obling, N.-Horne H., 18, 199. 390.

Obstrup V Bølling H . 393.

Odbo S., Ods H.. s Oddens .S.

Odde. Klim-, V.-Han H., 432. 5.50.

— , Hindsted H.. 170.

Oddens S., Ods H.. .50, 1(»7. 208,

305.

Oddense S., Hindborg H.. 248. 288,

322.

Odder, Hads H.. 01. 190, 241. 243,

240, 2.53, 29(J, 304. 331. — Sogn

122,222, 201. .530. .Jvfr. Tven-

strup S.

Odderbæk. Norvantr H.. 124. 191.

21.5, 4.53. — Molle 215.

Odderskær, Bølling H.. 294. 393,

400, 545.

Oddersted, Elbo H.. 179.

Odderup, N.-Horne H.. 199.

— . Tybjærg H.. .5:38.

Oddum S., N.-Horne H.. 71. 179.

1V>8, 202. 403.

Odens. Hatting H.. ls5. 244. 270,

533.

Odense .57, 89. 257. 327. — Borge-

mester s. Mogens Henriksen Hosen-

vinge. — Raadmand s. Oluf Bager.

— Hospital 8, 308. 445. 447. 499,

511, .534 1'.. .548. .5.51. 557. —

Skt. Han-; Kirkesraard 8. — Skt.


646

Knuds Kiike "ii^l. 514. — Giaa-

Ijrødre Kloster 8. — Skt. Hans

Kloster 382. — Skt. Knuds Klo-

ster 96, Til., 291, 327. 446, 513.

— Sortebrødre Kloster S. — Kollegium

442, 514. — Provstiet 131,

249, 355. - Skole 423, 551.

Oderbæk Skov, ? X.-Tyrstrup H.. 316.

Oderljunge, N.-Asbo H.. 392. —

Sogn 148, 502.

Oderslev, Torne H.. 3fMJ. — . Y.- og

0.-, 167.

Odsbo S., Ods H.. s. Oddens S.

Odsgaarde, Middelsom H.. 127, 180.

Odstrup.V Alsted H.. 302.

Odum,V Lysgaard H., 56, 246. 326.

Ogesbøl. Anst H., 45, 199.

Okome, Favraas H.. 367. — Sogn

4. 336.

Oksby. V.-Horne H.. 111. — Sogn

49, 219, 286.

Oksbøl, V.-Horne H.. 104. 232.

Okse, Albert, 87, 117, 168; *68, 79,

85, 121, 142, 163; g. m. Sidsel

Urne (s. d.). — Anne. Frans Ban-

ners Enke. 168. — Eskil *3S, 43,

53 f., 68. 79, 87. — Inger, Jørgen

Brahes Enke. 126. 168. — Johan

35; *54. — Johanne 142, 168,

304. — Mette, Hans Barnekovs

Enke, 78, 168, 241. - Oluf 11.

— Peder 11. 13, 35, 50. 53, 83 f.,

88, 107, llOf.. 113, 115, 117, 119

f., 122, 126, 139. 142 f.. 149. 156,

168; *38, 43, 46 t". 49 f., 95

(jvfr. 558), 110, 117. 125 f., 130,

132, 138 f.. 145, 149, 151: g. m.

Mette Rosenkrans (s. d.). — Pernille,

g. m. Otto Rud, 67, 113. —

Sidsel, g. m. Erik Podbusk. 120,

168, 208. 213.

Oksenvad, Hindi)org H.. 96, 248.

Oksevad, Gram H.. 269. — Sogn

305.

Oksholm, Ø.-Han H.. s. Kloster.

Oksie H. 72, 85.

Oksie. Oksie H.. 540. — Sogn 371.

Xavnereaister.

Okslund, N.-Horne H., 198. — Vejle

319, 325.

— , Malt H., 177, 228.

Oksviggaard, Jerlev H., 200. 208.

01de, Ærø, 277.

Oldeland. Melkior, *449. 517. 520.

Ollelund, Bjærge H. Fyn. 340.

OUerup, Ø.-Flakkebjærg H.. 220.

H., 143.

— . Gærs

— .

— . Torrild H., 291.

Sunds H., 364. — Sogn 473.

OUing, O.-Horne H., 552.

Olsker S., Bornholm, 468.

Olstrup, Sjælland, 88.

-. Fakse H., 83, 117. 406.

— , V.-Flakkebjærg H.. 87.

— S.. Fuglse H., 100, 481, 512.

— , Holme-. Hammer H., 127. 230.

521. — Sogn 404, 415.

— . Merløse H., 473 f.

Oluf Ipsen. Hr., 37. — Nielsen. Ab-

bed i Vitskøl, 8. — Nielsen i

Odense s. Bager. — Nielsen i

0.slo 39. — Offesen, Kantor i

Roskilde, 75, 89, 94, 121. —.Pedersen.

Raadmand i Ribe, 22. —

Simonsen i Holum 26. — Simon-

sen, Herredsfoged i Ulvborg H.,

23 f. — Skriver, Borgemester i

København, *37. 65. — Thomsen

i St.-Darum 207.

Olufs, Skt.. S., Albo H., 421. 442.

Olufstorp, Skaane, 283.

— , Gynge H.,

— , Himle H.,

64.

336.

Ome, Skads H., 226, 234.

Omme, N.-, S.. Hind H.. 29, 245,

363. 418.

— . S.-, S., Nørvang H.. 37. 161. 198,

210.

Omvraa. Nørvang H.. 210.

Ondløse, Merløse H., 338. — Sogn

79, 120, 318, 321, 376. 434. -

Mose 419. - Mølle 338.

Onnerup,? Vemmenhøg H.. 283 f.

Oningetorp, N.-Asbo H.. 185.

Onsal, Fjære H., 2.


Onslunde. IngelsUid H.. 44-J.

Onstm, Onse H.. 144.

Onsved, Horns H. Sjji-llninl. '2'M,

316, 3-29. .T,i>. 4(iU.

Onsø, Halmstad H., 4'.W.

Opager S., Bare H., 43S.

— , Sønder H. Lolland, 401.

Oplev, Hornum H., 85.

Opmaa. F'ans H., 377.

— , X.- og S.-.V Villands H.. 377.

Opmande. Villands H.. V.)±

Opi)elstrup, Fieskum H., 5(). 74. 43S.

Ojjpesundby . Lynge - Frederiksi)Oig

H., 66, 68, 76. 87, 95.

Opsneum. Skads H., 378.

Opstruj), Hind H., 295. 297. 448.

Opstrupgaard,V Nørre H. Salling. 32.

Opsund, Bølling H., 25(5.

Oram. Tntudhjems Stift. 1.52.

Orl.oklit, Hind H., 224.

Ordrup, Sjælland. 119.

— , Tudse H., 8. 13.

Ore Mark 98.

Ore. Falster, 125 f.. 158. 297. 347.

401, 496.

— . Møen, 235.

— , Skovby H.. 6.

Orebirk s. Ørbæk.

Oreby, V.-Flakkeb.jæig H.. 10, 134,

440, 498.

Oredslev, Skaane. 166. Jvfr. Or-

ridslev.

Oregaard, Baarso H.. 108.

— , Skovby H., 6.

Ormager,? 0.-Flakkel)jæig H.. 141.

Ormena^s. Froste H.. 143.

Ormestrup. Luggude H., 261. 372,

.530.

Ormetofte. Ga-rs H.. 14:!.

Ormidslev. Slagelse H., 158, 440.

Ormslev. Xing H., 115, 222, 264,

310, 475. — Sogn 135. — Skov

264.

Ormstrup. HovlbjaMg H.. 218. 244.

— . Langeland. 4()8.

Orning. Jorgen. *538. — Mette,

Frans Munks F.nke. 47S. — Morten

Navneregister. (J'lJ

44, 61, 108, 118; *1(W; g. m. Kir-

stine Ulfeldt fs. d.). — Søren, g.

m. Elline fJalskot (s. d.i.

Ornæsgaaid. Slet H.. 141.

Orre ved Dammen, Sokkelund H..

410, — ved Stranden 410. —

Sogn 410.

Orrie, Ronnebja>rg H. 144.

Orte, Baag H.. 4 i.. 9. 23, .524. —

Sogn 524.

Orten, V.-Horne H.. 22".t.

Ortum, Nørrejylland. 417.

Orup, N.- og S.-. Froste H.. 6.5.

— , Tybjærg H., 419, 424 f.

Os,V V.-Han H.. 308.

— . S.-. Hammerum H.. 29. 199.

Osbolt. Høgs H.. l.")0.

Oslo Stilt. Superintendent s. Frans

Klausen.

0.slo Hospital 367.

0.sted S., Voldborg H., 89, 250.

Ostrup, Skads H., 28.

Otte Lauridsen (i Dallerup) 184.

Oltersbøl. Lo H. . 216. 269. 389.

Ottersø. Favraas H.. 41KI.

Otterup. Lunde H.. 215. .)02. —

Sogn 243, 370.

Ottestrup, Ringsted H., 349.

— S., Slagelse H., 80, 299.

Otting. Hindborg H., 553.

Ottruj). S.-Asbo H.. 289.

-, Luggude H.. 261. .5æ, 547.

— Sogn 151. 3fK^. 372.

Ovby, V.-. Fyn. 232.

Ovdrup, Slet H.. 97, 184, 241. 330.

487, 535. — Sogn 97, 261, 338,

423. - Hede 261.

Ove. Hindsted H.. 101. — Sogn 8(>.

Oved. Skads H.. 552.

Ovegaard. Hindsled H.. 101. 103.

Ovekilde. Hannnerum H.. 29.

Ovenskovgaarde. fiislum H.. 170.

Over Mølle. Rødding H.. s. Balling.

Overi)y. Bjærge H.

— . Ods H.. 450.

.iylland. 4S'< f.

-. Vor H.. 354.

Ovenlal.y (Jynge H.. \m.


648

Oveidiup So, Sjælland, 396.

Oveieven, Baarse H., 404, 4i2o.

Overgaard Birk. Gerlev H., 36.

-, Halmstad H., 490.

-. Hjerm H.. !296.

— . O.-Lisbjærg H., 550.

— , Skodborg H., iJ4.

Overlade, Slet H.. 140.

Ovnstrup, Dronninglund H. , 182,

211.

Ovid, Hvidding H., 303.

Ovre. Gudme H., 442, 482, 525.

— .? Møen, 433.

— ydre. Sokkelund H.. 76 f.. 144.

— Sogn 144.

Ovreby, Nørre H. Lolland, 358.

Ovrø, Horns H. Sjælland, 3.52. —

Sogn 407.

Ovsby. Gynge H., 283.

Ovsted S., Vor H., 107, 1-53, 169,

177, 285 f., 322.

Ovstrup. Aars H.,

399, 4-56.

172. — , V.-, 487.

-. Y.-. MoUe 487.

-.y Alsted H., 302.

— . Falster, 347.

— . Hammerum

— ,

H., 30.

Lysgaard H., 271.

— Skov, Sønderhald H., 266.

Ovtrup, V.-Horne H., 235. — Sogn

148, 4(X), 433, 465, -522, -555.

— S., Sønder H. Mors. 140, 492.

Paaby, Brusk H.. 109, 191. 197,

208.

Paabol. N.-Horne H., 262. 290, 297.

Paarup. Færs H., 379.

— , Hammerum H., 229.

-. Holbo H., 2, 90.

— . Luggude H., 409.

— S.. Odense H., 461, 551.

-,? Villands H., 527.

Paaske. Laurids. Borgemester i Hel-

singborg, 202.

Paastrup, Lynge -Frederiksborg H.,

66, 87, 89.

Pachs, Kristoffer v. Festenberg, 123,

126, 165, 218, 234, 245, 247. 2-52,

Navneregis tei'.

298, 315. — Kristoffer til Rask

494. — Morten 481.

Padbjærg, ? Ulvborg H., 73.

Padborg, N.-Horne H., 235.

Padeborg. Hammer H., 119, 122.

3.55. - Len 119, 122.

Paderup, Sønderhald H.. 306.

Pajheden, Børglum H., 17.

Palladius, Niels, 72.

Palle Pedersen i Folby 514.

Palles Sø, Falster, 346.

Pallesgaarde. Skodborg H., 146.

Palleshave, Salling H.. 190.

Palsgaard, Bjærge H. .lylland. 488 f.

Panterhuset. Færs H., 317.

V. Pappenheim. Aleksander Råbe,

440. 447; g. m. Regitse Grubbe

(s. d.). — Borkard 105 f. — -Just

Frederik 514.

Parsberg, Anne, Hans Skovgaards

Enke. 251. 289. — Frederik 447. —

Ingeborg, g. m. Jørgen Brahe, 253.

— Ingeborg, Iver Juels Enke. 463.

— Kristoffer 312, 333; * 251. -

Manderup 193, 266, 278, 315. 414

*132, 189, 194, 2.37 f., 267. 290;

g. m. Anne Brahe (s. d.j. — Niels

19.3, 251. 287; * 1.32, 162. 189, 194.

— Oluf 429, 494 f., 499, 521. .534.

— Sidsel, Jens Sparres Enke, 461,

469, 472. — Tønne *132, 194. —

Valdemar 193, 263, 272, 310:

*251; g. m. Ide Lykke (s. d.). —

Verner til Harrested 70, 79, 97;

*68f.; g. m. Anne Holk (s. d.). —

Verner *462, 482.

Partbo, Nørrejylland, 417.

Paslich, Kaspar, Degn i Roskilde

Kapitel, 75, 89, 94, US. 121 f..

127, 145, 160.

Peblingesøen, København. 396.

Pebringe, Fakse H.. 137.

Peder Andersen i Pinerup 104. —

Bryde i Tengslemark 120. — Han-

sen, Renteskriver, 516. — Hansen.

Præst til Flakkebjærg og Høve, 20,

23. — Hansen i Helsingør 37. —

;


Hannen i .\;ikskov ootj. — Ingeinarsen,

Aithed i Esrom. '2, 33. —

— Iversen, Kannik i Lund. Si. —

Jensen, Prior i AalJtorj,' Hellijr-

},'e.jsthusli()spital. 4± — .Jensen.

Ridefo^'ed til Silkehorg Slot, 181.

— Jensen i Stadsgaard 52(34. —

Kristensen (i Xøire.jylland) 18.').

— Kristensen, .Skriver p. Silke-

borg, 470. — Nielsen. Bosseskytte,

99. — Nielsen i Faarup i± —

Nielsen, Byfoged i Hingkobing.

211. — . Degn

ved N.-Ouime

Kirke, 418. — Pedersen i Folby,

Ridefoged i Sabro H.. 3fj(J. —

Poulsen fi Norrejylland) -I-lil —

Skriver iBefshoved l'.Vl. — Svensk,

Huskok p. .Skanderborg, '21-2. —

Sørensen, Dr. , Kongens Livlæge.

312. — Tøgersen. Kannik i Viborg.

*llo. — Villumsen, Byfoged i

Helsingør, 89.

Pedersborg, Alsted H., :M)-2. — Sogn

14.0.

Pedersholt.y Dronningluiid H.. 1X2.

Pedersker S., Bornholm. 408.

Pederskov Kværn, Taasinge, 138.

Pederskrog,? Hovlbjærg H., 315.

Pederstorp. Ringsted H.. 129.

Pederstrup, S.-Asbo H., 441.

— . Gynge

— . Hammer

— .

— .

H., (ii.

H.. 21(). -SoC.

Lysgaard H.. -Jl-J.

Ning H., 5i4. — Hovedgaard

544.

— . Nørlyng H., ll.j, :265, -281, 313.

— . Norre H. Lolland, 162.

— . Sonder H. Dyrs. o7, .518. 529.

Pegau. Arend , pr. m. Karen Hak

(s. d.).

Pejrup, Salling H.. 12. lHI.

Pejtrup,? Hind H.. 295. 297.

Pens, Ollegaard, .lokum Rarnewitzes

Enke. 43H. 441. 481.

Perre So. Falster. 34


650

i Dal, Heiredsfoged i Fieskum

H., 17. — Jensen. Præst til Jegindø,

527. — Lassen i Snæbum

250. — Madsen, Superintendent i

Sjælland. 145.

Poulsker S., Bornholm. 171. 468.

Poulstrup. Børglum H.. 154.

-. Færs H.. 391.

— . Luggude H.. 409. 437.

Povtrupgaard, Slet H.. 221.

Pramhuset,? Froste H., 65.

Present, Inger, Erik Daas Enke, 13.

Prip, Iver, *460, 463—7, 474—6,

482. — Kristen 232.

Provstgaard. Hjerm H., 296. 393,

463, 545.

Præstbro, X.-Horne H., 199.

Præstby. V.-Horne H.. 224. 378.

Præstebjærg.V Y.-Han H., 4.32.

Præstebro, Dronninglund H.. 175.

Pudselykkegaard, Langeland. 27.

Pugs Mark. Elbo H.. 184.

Pugdal. Hammerum H.. 428.

Pugeiaadskov. V Aasum H., 360.

Pugerup, Froste H.. 251.

-. Fuglse H.. 512.

Puggaard, Ribe By, 45.

—."^ Skodborg H., 146.

Puggerup, Lolland. 462.

Pukholm. Haderslev H., 306.

Pulserod, Høgs H., 443.

Purup. Vor H., 456.

Pøl, Ning H., 57.

Pølsgaarde. Hind H.. 23.

Pot. Hjorm H.. 186.

V. Qualen, Josias, *196. — Josva

199.

Quitzov, Didrik, 5.5. — Ejler 372,

464; *424. — Frederik 285. 298,

352. 372; *331: g. m. Anne Lykke

(s. d.). — Henning *68, 70. —

Jørgen *285. — Konne 309.

Raabelev. Villands H.. 364. 382. —

Sogn 61.

Xavnereaister.

Raabjærg. Falster. 125 f.. 163.

166.

— , Horns H. Jylland. 4-59. — Sugn

136, 459.

Raaby, Froste H.. 64, 282. 475.

524.

— . Gerlev H.. 22. 174. 180.

— , Møen. 130.

— . Stevns H.. 482. 532.

— , Villands H.. 273.

Raabygaard. S.-Asbo H., 527.

Raabylille. Moen, 170, 223. 246,

419.

Raabymagle. Moen, 247.

V. Raade. Henrik. 111. 165, 218.

Raade. Haderslev H.. 269, 275. 348.

389.

Raadegaard. Baarse H., 461.

Raadskær ved Vejle 460.

Raadt, Falster, 347, 489. Jvfr. Raae.

— .? Hammer H.. 119. Jvfr. Rode.

Raadvad. Brusk H., 52, 192.

Raadvad. Vor H., 1.55. 177. UK).

251, 291.

Raae. Falster. 402. Jvfr. Raadt:

Raagehorstad, Rønnebjærg H. , 529.

Raageskov, Sønder H. Lolland, 133,

441.

Raagø, Nørre H. Lolland, 462.

Raahave, Fuglse H., 436.

Raaholm. V.- og O.-, Medelstad H..

526.

Raaholt, Dronninglund H.. 211.

Raakildegaard. Hornum H. . 220,

333.

Raald,? Bjærge H. Jylland. 58.

Raale. Mads, 263.

Raarup. Bjærge H. Jylland. 155,

182, 234. - Sogn 177. 239. 331,

489.

Raarupgaard. Smørum H.. 16.

Raarod, Froste H. , 65.

Raaset. Froste H.. 143.

Raasted S.. Støvring H.. 59.

- S., Ulvborg H.. 353, 500.

Rabelev. Venunenhøg H.. 15().

Rabjærg. Rolling H., 295.


Radsted, Musse H.. KM), KhJ, !245,

•.MW), :m, i-21.

Riidstiup, Bjærge H. Kyii, iiTd.

Raedt. St.-.V Baaise H., IJoT.

Raf,'eho. Villands H.. 38±

Rakkeby, Boii'Iurn H., 34S. — Sogn

243.

Raklev S., Arts H.. (i.i.

Ramel , Henrik Gerhardsen. 1272;

*'i8o. — Henrik Henriksen 493.

539; *433. - Lene i!)3. — Poul

273.

Ramme S., Vandfuld H.. 32, 73,

413, 459, 478, .">()().

Rammeskov, Vandfuld H., 32.

Ramsaas, Færs H., 135, 317.

Ramserød. Gyn^'e H.. 143.

Ramsing, L.-, HindlK)rK H.. 323.

— Gaard, Nørre H. Mors, 4G4.

Ramsø,? Nørre H. Dyrs,

— , Ramsø H., 287.

2US.

— Sogn

540.

Ramsøgaarde. Ramsø H., 287.

Ramten. Nørre H. Dyrs, 94.

Rand. Holnians H.. 1(51, 182.

Randbol. Torrild H.. 2.5(1, 313. —

Sogn 18(), 199, 206, 257, .3.30.

Randers 15, 41, 46, 59, 114. — Hel-

ligaandskloster s. Hospital. — Ho-

spital 14. 59. 323.

- - Skt. Mortens

Kirke 1 14. 311. 321. 323. - Provste-

gaarden 59.

— F.jinil 2C)2. 27i.

Randlev, Hads H.. 153, 190. 222,

239, 241, 250, 318, 323, 421. -

Sogn 61. — Hovgaard 318.

Randrup. Lø H.. 216.

— . Middelsom H.. 21.

-. Rets H., 51.

Randrupgaard. Xorbald H.. 99. 222.

Randsborg, Hjerni H.. 413.

Randsbæk, Rolling H.. 256.

Rankenbjærg. Slavs H.. 129.

Rannerod, Horns H. Jylland. 212.

Ranum. Slet H.. 140. 3f)7. 526.

Ran/.au. Anne. Mogens Kaases Enke.

278. Antonius 269. — Rene-

Xavneregister. Ool

dikt 269, 334; *269. - Breide

358, 370, 386, 391; 276, :«6,

341. 376, .m5. — Elisabet Sofie.

Hans Lindenovs Enke, r>42, 'A't f.

- Frans til Ranzau 354; *269;

g. m. Anne Rosenkrans (s. d.).

— Frans til Hanzausholni 445,

449; *434. - Geil 389, 44)7.

428. - Godske 1(J8. — Henrik.

Statholder i Slesvig og Holsten.

116, 128. — Henrik Poulsen

328. - Kaj *.386. 391. - Kri-

stian 498, 522, 547. .5.52. — Mel-

kior 268, 278; *2f38. — Otto *:i(J.

— Mogensen i Lime 114. —

Nielsen, Vikar i Roskilde. JK). -

Pedersen, Stiftsskriver i Vendelbo

Stift, 71.

Rathlousdal, Hads H.. s. Lovei-strup.

Ravensberg, Kristoffer. 4.

Ravlunde. Albo H.. 405, 422. —

Sogn 354.

Ravn, Lave, i Velling *11n. —

Morten i Onsal 2.

RavnbjaMg. Holmans H.. 229.

Ravnby Mark. Vor H.. 25.

Ravndrup, Gudme H.. .5,57.

Ravnehale. Gynge H.. 113.

Ravnholt. Anst H.. 199.

-. Bjærge H. Jylland. 1-53.

— , Dnuniinglund H.. 2ii.

— . Lysgaard H.. 18().

— . Ning H.. 44S.

— . Vinding H.. 27.

Ravning. Torrild H.. 121. Ul. 117.

187. 4S7 f.

Ravnkilde. Aars H.. 2s,s. — .>^ugn

Is. 103. 171. 322. :i.'iO.


652

Ravnsbjærtr. Hammer H.. 119, 1:22,

355.

-. Skads H.. 215.

Ravnsborg, Hjeim H.. 31.

Ravnsbæk. Skodborg H.. 478.

Ravnsholt, Dronninglund H.. 211.

Ravnsholte, Lynge-Kronborg H., 54.

Ravnsort, Slagels'e H.. 439. — Mølle

439.

Ravnstrup, S.-Asbo H.. 151.

— . Dronninglund H., 182. — Mølle

454.

— , Falster, 297.

— . Hammer

— .

H.. 83.

— . Slet H.. 137. 141.

Ravnsvad. Hammerum H., 516.

Ringsted H.. 293.

Ravnsø. Falster, 99, 1.58, 347.

Ravsballe, Als, 277.

Ravsted S., Slogs H., 2G7.

Ray s. Rovt.

Rebelbjærg S., Rjærge H. Skaane,

486.

Rebild, Helium H., 21.

Relistrup, Hornum H., 528.

Rederholm, V.-Horne H., 235.

Redsted, Sønder H. Mors, 1. — Sogn

490.

Redsø, Hindsted H.. 103.

Reedtz, Frederik, 400, 426, 434,

441. 477, 499. -538. — Peder Mi-

chaelsen m). 308, 312. 318, 338,

342; *209. — Peder Frederiksen

*.526, .540.

Refs H. .56.

Refs S., Skaane. .5.54.

Refshale, Musse H.. 426.

Refshave, V Tyrstrup H., 269.

Refshoved 132.

Refstenning, y Salling H., 116. Jvfr.

Revinge.

Regnemark, Ramsø H.. 493.

Regnerød, N.-Asl)0 H.. 497.

Reinhold Hansen . Borgemester i

Kølienhavn, .549.

Reinschat, Sigfred. 339, 393, 407,

545.

XavneretMstei-.

Rejdse, V Møen. 369.

Rejkærgaarde, Hind H., 19.

Rejn. L.-, Trondhjems Stift, 152.

Rejnstrup, Fakse H.. 344.

— , Ø.-Flakkebjærg H., 68.

Rejsby, Hvidding H., 28, 270.

Rejstrup. Merløse H.. .33, 79. 313.

— Mølle .33.

— . Sønderlyng H., 404.

Rekhals. Birgitte. Torkil Væbners

Enke, 100 f.

Rekkende, Baarse H., 425.

Remmerlev, Harjager H. , 144, 514.

Render, Odense H., 278, 517.

Rendsborg Amt 389.

Rendsig. V Slet H.. 141.

Renge, Stevns H.. 66, 235.

Rennerslunde Mark 184.

Rerslev, .Sjælland, 123.

— , Løve H., 164, 223, 310. 316.

330, 434. — Sogn 81, 299, 447.

— . Onse H., 3.52.

- S.. Tune H., 84.

Rerso. Musse H.. 102, 24.5, 512. 537.

-, L -, 102.

Rerup, Xørre H. Salling, 248, 286,

474.

Resen, Hindborg H., .59. — Sogn 70.

— Birk 70.

— , Skodborg H., 180. 326. — Sogn

176. 297, 309, 457. 467, 500, 519.

Rettestrup . Hammer

Mølle 27(i.

H. , 276. —

Rettrup, Hindborg H. . 130, .308,

474.

Revbjærg, Langeland, 344, 483, 525.

Reventlov. Margrete. Erik Krabbes

Enke, 142, 263.

Revinge. Halmstad H., 3.58. — Sogn

336, 372, 490.

— ,? Salling H.. 12. Jvfr. Refsten-

ning.

Revlgaarde, Lysgaard H., 137. 212.

Revn, Sonder H. Dyrs, 236, 247,

2.54, 282, 310. 477, 517 f.

Revneholm. Sønder H. Dyrs, 243.

Revning. Ulvborg H., 18.


Revsvindiiifre, Vindiii).' H.. 130, "IHi.

292, .3æ/y33.

Ribe Stift 1, 3, 35. ns, 71, 1-JO. —

Electu.s s. Oluf Munk.

P.ihe 18, 22, 58, 71, '.)± - Bor(,'e-

mester s. Jørgen Juel. — Raadmænil

s. Jens Hejjelund , Oluf

Pedersen. — Bispegaardsjorden

52. — Gilde 12. — Heliigaands-

gaaid 19, 52. — Hospital 12. 19,

33. 45, 52, 183, 191. 220. 234,

2()9 f., 364. 407 f. — Skt. Joigens

Hospital 19. — Kapitel 20. 45,

57, 00, 84. 129, 181-3. 191, 198,

215, 220, 242, 272. 294 f., 297,

325, 4(X», 417. 474, 486, 492, 500,

511, 533, 553, 555. Provstiet

297 f. Hard Syssels Provsti 420.

Ærkedegn s. Jens Viborg. Kantordømmet

271. Kantor s. Kristen

Lange. Kannik s. Thomas Knud-

sen. — Domkirke 5, 18. 22, 45.

52, 104, 129. 179. 191. 220,

237, 281. Vikar s. Hans Lan-

cken 108. Annuntiationis Alters

Vikarie 32. Appolonie Alters Vi-

karie 120. Skt. Hans Evang.

Alters Vikarie 52. Vikariet til

Kapellet op til Koret 52. Phi-

lippi et Jacobi Alters Vikarie 00.

108. Skt. Thomas Alter 35. —

Mikkels Kirke. Andree Alters Vi-

karie 96. — Sortebrodrekirke 45.

52. — Vor Frue Kloster 2. —

Graabrødre Kloster 19. — Skole

5, 32, 35, 90, 104. 129.

Ribe Domkirkes Landsogn. F!il)e H..

28, 2(KJ.

Ribe. Villamls H.. 302.

Riber. Thomas. 15. 3s.

Ribermae, Hatting H.. 02.

Rideii\and. Peder, i Volstrup 1.

Riglandseg, N.-Tyrstrup H., 280.

Rilsmarks So, Hjerm H.. 394.

Riniboll Pedersen. Kannik i Viborg.

*115.

Rimmemark.V V.-KlakkebjaMgH..23:{.

Niivneie^rirsler. CoA

Hind S.. Hammerum H., 29. 200,

290, W.i, 393, 545.

— , Middelsom H.. 21. — Sogn 58.

152.

-. Rinds H.. 43.

Minderu|). Luggude H., lii.

Rinds H. 15 f.. 58. — Herredsfoged

s. Anders Nielsen.

Rindum S., Hind H., 295.

Ring. Hammer H., 93, i:38, 142. lOs.

197. 324. 338. aSO, :{83. :J85f. —

Sogn s. Køng S.

-. Tyi sting H.. 109, 359. - Sogn

300.

— S.. Ulvborg H.. s. Vind S.

Ring Sø, Skaane, 65.

Ringe. Gudme H.. 157. 163, 201. -

Sogn 24. :^, 319. 399. 429, 535.

-. Skam H.. 270. o2.

Hinggive. Xorvang H.. 124. — Sogn

2sl, 480.

Ringkøbing 40. — Byfoged s. Peder

Nielsen.

Ringsaas. Favraas H.. 4.

Ringsbjærg. Bjeverskov H.. 14o. 3(>4.

340.

Ringseiiy. Nørre H. L.iliauii. 322.

Ringsebølle. Fuglse H.. 493. 498.

Ringsted Kloster 93 f.. 12o. 122. 145.

399.

— Hospital 454.

Ringsted Landsogn. Ringsted H..

119. 54f).

Ringtved. Gram H.. 209, 389.

Ringved. S.-Trondhjems Amt. 152.

Rinkeby, Villands H.. 230.

Ris. Dronninglund H., 182.

— . Vor H.. 285, 322. 521.

Risagergaarde. Hvetbo H.. 9. 2o3.

252.

Risbrogaard, Vends H.. 11.

Risby. Baarse H.. 425.

— . Lynge-Kronborg H.. 00.

— . Ramso

H., 75.

Risbybolm. V Sønderjylland. 320.

Bise Mølle. Bare H.. »)I.

— . .Fro. 277.


654 Navneregister.

Riserup. Falster. 1:26. 347.

Risgaard, Slet H.. 141.

Risgaarde. Gislum H.. 141.

Rising. Ærø, 277.

Risinge, Vinding H., 92.

Rislev, Tybjærg H., 66, 68, 233. —

Sogn 120.

Rismarks Sø, Hjerm H., 394.

Ristoft. Hind H.. 188,

Ristrup. Sabro H.. 543.

Risum. Hjerm H.. 39, 333.

Risum Elkær. Harre H., 98, 135.

Risumgaard, Harre H., 135.

Risumlund. Vends H., 27.

Roager. Hvidding H., 28, 270.

Robdrup. Galten H., 244. 478.

Robstrup. Xorre H. Dyrs, 435.

Rod, Morten, 25.

Rod,? N.-Tyrstrup H., 316.

Rode, Sjælland, 447.

— , Fakse H., 68, 77. 83, 345, 384.

406, 482.

— . V Hammer H.. 122. Jvl'r. Raadt.

— . Ods

H., 50. 87, 456.

Roden. Bjærge H. Jylland, 25.

Rodhede, Hvidding H., 268 f.

Rodskov, Ø.-Lisbjærg H., 69, 73,

117, 146. 152 f. - Mølle 152.

Rodskovgaard, Ø.-Lisbjærg H., 69.

Rodsten. Jens. 63.

Rodstenseje, Hads H., s. Hoved-

strupgaard.

Rodstrup, Hornum H.. 487.

Roenborg, Hjerm H., 413, 545. Jvfr.

Romborg og Runneborg.

Roholte, Fakse H., 345, 466. — Sogn

120. 351, 387.

Rokær Enge, V Sabro H., 315.

Roland. Lynge-Frederiksborg H., 64.

Rold, Hindsted H., 48.

Rolfs Sø. V.-Horne H., 465.

Rolfsted, Aasum H., 38, 204. 454.

— Sogn 111, 165, 170, 391. 406, 542.

Rolfsøen, Smaalenenes Amt, 54.

Rolles Mølle. Anst H.. 178.

Rolsbjærg. Frost e H..

Mol le 65.

(',5. 539. —

Rolse. Mols H.. 164. — .Sogn 315,

323, 412.

Rolstrup. Medelstad H.. .5-26.

Rolund, Vends H., 32.

Rom, Skodborg H.. 146. — Sogn

359, 477 f.

Romalt, Sønderhald H., 274, 277,

528.

Romborg. Hjerm H. . 393. Jvfr.

Roenborg og Runneborg.

Romdrup. Fieskum H.. 438, 520.