Bidrag til den danske civilproces

booksnow1.scholarsportal.info

Bidrag til den danske civilproces

-^A^:

''^.A^r-^^...

r^':


åSibrag

tn

itn Un^t&vilptom

af

3- ©. ^anfeti,

(Etatéraal) 03 (Sommittcret i Slentefammerct.

^øtfit fbta*

^M ben (øvl&cnbAl(ye aSogi^anDlitigS gorlag*

St?« i bet »tiJnni^tjTe JBogtr^Fferi.

1839.

II


øifialt*

SOtebcnS i bc fenerc Zav »ore celbrg @i)|!emer oucc

ben banjfe (^imU og SriminalsSJct crc blc»ne afløjlc

af npere, \)av man berimob l)ibtit fa»net en Smat«

beibclfc af ?)roccéiai;cn, uagtet benne t)ifl iffe min«

tre enb be anbvc )Detc af tit banjfe Sletéfpftem, be^

l)øt)er en faaban. 3(f be t»enbe ©pjlemcr, »i nu be*

ftbbe, nemlig oDec ^ele SitJil* og ^ximinaU^tou^-

fcn afafoøbc ®encral=2(ubiteut: S^øtrcgaarb og

Otter ^Jroceéfené faafalbte førjie 2)eel af afgangnc

etatéraab .^urtigfacl, er bet førjle, fom et ub*

fommet i "Katme J 790-1 797, at UtvaQte fom for«

oelbet meb ^enfpn til ben ^oi'øgelfe, ^»ilfcn faa»et

ben |3oftti»e Sottgittning, fom »or 5?roceélittcratuc fe*

nece \)at mobtaget* 25et anbet er iffe blettet fulb^

ført, og, il)Oor»el bet — ifølge ben, efter mitSfjøn,

itu l)elbige 9)lan, fom ligger til ®runb for bettc

SScerf — »anjfeligcn laber fig beftemmc, ^oorttibt

forfatteren maafEec i ben anben )Deel »ilbe atter l)a»c

optaget og fup^leret abffillige af be alt t førfie ©eel

bef)anblebe 9)Zaterier, meb fpecielt ^enfpn Jpaa be

fremfattc ©cetningerS 3(nttenbeligl[)eb i be forjfjellige

5)roceéarter, faa fan bog faa meget f^jønneé, at bette

©pftem, ligefom bet celbrc af Øiørregaarb, f)ar

»æret beregnet paa at ffuUe løfe ben, maajfec i ftg

fel» uo|)Iøfelige, jD^jgaue, beelS at tjene fom Cceres


IV

hoQ tit Scnpttclfe af bc acabcmijfe docenter \}eb be^

rc§ ^orclceéninget: cg af bc ©tuberenbe »eb ©etOs

jlubium, bceU at funne brugeS fom ^aanbbog af

junbijfc Smbebémoenb i bereé ^taxié. ^etU er »et

foc en jlor 25cel at tiljfvioe, at man i begge biéfe

5Kc«i:!er unbcrtiben »eb 23e^anblingen af enfettc Wla=

tenet etter i?et enbog af enfelte ^»oeftionei: j!øbec

jpaa en i Sctt)olb tit ?)tanen for bet ,!^ele |)aafats

benbe SSibttøftig^eb, t)»or»eb man if fe beéminbre ofte

fa»ner ^ulbjlænbig^eb og et afgjort SRcfuttat, ntebené

)(iaa ben anben ©ibc forfatterne iffe [jelbent l}ax>e

forbet)olbt ^oretoeéningernc for meget at ubfplbe,

{)»or»cb ©pftemet er bleuet ufulbftænbigt, og bet

tit faa meget ftørre Ttfbræ! for bete 23rugbar^eb, fom

bet iffc blot er Ub»ifling i bet (5n!elte, ber l)i\i og

^er fauneé, men man enbog finber Sef)anblingen af

flere SJJaterier, ber ingenlunbe ere uoigtige, alOeteé

forbigaaet.

lit abffitte Cærebogen fra ^^aanbbogen,

faatebeS fom bet i ben tpbjfe iuctbifTe litteratur er

otminbetigt, fpne§ at »ære ben bebfte dJlaabe, paa

{)»ilfen ber Ian tilDeiebringeé baabe t)enftgtémaéfigc

©runbtag for acabemiffc ^oretoeéninger og ©frifter

of faaban 23e|fafenf)eb, fom ben |3racti|fe Sntift fors

brer tit 3(fbenpttetfe, egentlige »^aanbbøger.

2Ct ubarbeibe en faaban ^aanbbog »ar forloengjl

mit ®njfe, og ben 3(nlebning, min forben 'i)a))te bobs

bettc embebéftitting, fom 2(éfeéfor i tm fongeligc


2anbé=^»ers famt Jqo^» og (S(abé-9?et 09 fom ®o=

cent »eb Unberfttetet , gat) mig til baabe at bli»c

bcfjenbt meb t)or Stettergangé ^rax'iå og at fiubere

»or 9>toceét^eoric, beni;ttebe jeg, faauibt Siben tiU

lob, til at famle, orbne og heaxhd'Oe SJZatecialierne

til SSærfet. ^eri bleu jeg afbrubt »eb en goran^

bring i min ^mbebéjlilling, ber mebførte npe 'iCrter

af forretninger, l)»ilfe for en flor ^eel forf)en »ave

mig albele§ ubefjenbte, og af i^fe libet IDmfang, faa

at jeg faae mig i ben 9^øbi)enbigl;eb at lægge be at=

lerebe ubførte ^orarbeiber til ^i\)e, og at fætte ben

»ibere Ubførelfe af S5ærfet i S8ero. (Senere l;ar (Sr=

faringen o»erbe»iijl; mig om, at ^oreftiUtngen om

Omfanget af bet 2Crbeibe, fom enbnu »ilbe ubforbreé

for at fulbenbe mine ^orarbeiber til en faa fulbjlæn=

big»^aanbbog o»er(Si»ilproceéfen, attm nogenlunbe

funbe foare til mine egne ^njfer og 3(nbreé billige

^orbringer, fanbfpnliguiié længe og maajf ee for flebfe

»ilbe afl)olbe mig fra at lægge ^aanb paa et S5cerf,

jeg 'i)a\)t)e faa uftffre Ubfigter til at fulbføre. T)a

jeg )paa tim anben


VI

SBeFjanblingen af faauel ben alminbcHgc ®eet a^^to^

ccéfpj^emct, fom af ^elc ben orbinaire ?)roccé, 09

td blco berfor min 2Cgt efterfjaanben at optage bc

enfelte ^atmev efter bereS fpflematijle Srben.

2)09 maa jeg {)er»ebbemær!e, at, ba jeg if!e feer mig

ijlanb til at afoinbe mine ^mbebéforretninger nogen

bett)belig eUec fammenf)ængenbe Jlib til bettc %t=

bcibe, »il jeg blioe nøbt til, for if!e i længere SEib

at afbvpbe ©frifteté fucceéfi»e Ubgiuelfe, forfaa»ibt

at afoige fra ^rbenen, i ^uilFen SJJatericrnc efter

©pjiemet ffulbe forefomme, at jeg foreløbigen forbi=

gaaer et eller anbet enfelt ^(ffnit, fom jeg if!e fins

ber tilftrceffeligt forarbeibetj men i faagalb »il ber,

»eb at labe .^efternc følge paa l)inanben, bli»e bra^

get £)mforg for, at et faabant TTffnit fenere, naar

bet blioer ubarbeibet, fan inbjfpbeé paa »ebfom*

menbe , ^aa benne 9)2aabe turbe jeg \)aahef at

be enfelte ^efter uben meget lange 5KeUemrum mU

U funnc følge efter F)oeranbre.

SSeb Ubarbeibelfen af bette ©frift gaae mine

SBeftrabelfer ub paa, for bet førfte at iagttage en,

faauibt muligt, jlreng Dibcnffabelig eUer logijl orb=

net gremfiilling faauel af be alminbelige ®runbfat=

ningcr, fom af aUe aflebte Setailreglcr, faalebeé at

baabe en flår £)oerfigt otjer tct ^eU fan »inbeé, og

tiUige ben inbbprbeé gorbinbelfe mellem bet ©nfeltc

fan »orbe anjfuelig j bernajl at ubførc ©pjiemet i

en faa b))ht gaaenbe ^ctail, at ber iffc let {fulbe


VII

frcmbpbe ftg nogen tit fJroceéfen I)cnf)ørcnbe ^lakxic

etter ^»æflion, fom jo — om enb ©pftemet ei jfutbc

l^a»e naact ben — bog meb nogcnlunbe a3eflemtt;eb

maa funne anDifeé ben ^labé, t)»or ben efter ben

fulgte ^ian maa hlm at Fjenfcettej frembeleS fulb«

jloenbig at angi»e be pofitbe 2o»bub, fom funnc

lomme til3(ni)enbelfe, faa»el be enbnu gjelbenbe, fom

tidige be opf)æ»ebe, forfaaoibt biéfe ftbfic funne l)a»e

Sntereéfe »eb at lebe tit rigtig ^orfiaaelfe af bc

førjte eUerueb iø£)rigtatbibragetit,Runbjfab omSRets

tergang§»cefeneté Ubbannetfe i en etter anben .!^en^

feenbej cnbetigen at fremfcette bc SRetéregter, fom

i ^vaxié f)ar bannet ftg for at fu^ptere etter mobi«

ficere be pofitioc 23ej!emmetfer , meb ^en»iiéning til

atte titgcengetige (trpfte) Somme, 2(f^anbtinger og

^ttringer om be forefommenbe ©pørgémaat, forfaa=

»ibt bem fan tittoeggeé nogen Sntereéfe.

©anjfe at fi)tbejlgjøre biéfe ^orbringer tit et

^roccéfpjtem og faatebeå at bringe bette tit ben

^utbenbetfc, jeg foreftittebe mig tet burbe t)aDe, »ibs

tie jeg meget »et, at I)t)erfen mine (Soner, etter ben

inbjfrcenfebe *lii>, ber te»nebeé mig til 2Crbeibct, \>'iU

be titjlijfbe. S)?en jeg antog, at, berfom bet fun

maatte tpffeå mig i tette ©frift at te»ere brugbare

25ibrag tit at forberebe et faabant SSoerf og til

ntiblcrtibigcn at af^ielpc ©aonet af famme,

ba »itbe btt ifh »cere o»erfløbigt etter unyttigt i ben

t>an|fc juribijfe litteratur j og meb biéfe 23ctragt«


VIII

ninger (ob \eQ Svi)! ningen begpnbe. Sofi jTplbcr mig

felt) at crflcere , at jeg bengang »ar albeleé uDibenbc

om, at et npt (Spjlem ot)ei- ben f!ørjle og »igtigjie

S)eel af ^roceéfen faa fnart ffulbe jljoenfeé oå.

^ørj^ efterat ben ftørfte Seet af bette .^efte »ar txr)ft,

fom jeg til ^unbffab om, at S3an!bivecteur, ?)rofcéi*oceémaaben.

SSel fan jeg nu, fom albeleé ubefjenbt meb l)an§ 'B\)s

ftem, i!fe »ibe, l)»or»ibt tet i ?)lan, ^remftilling 05

Ubførtigljeb afoigcr fra mit 3 men berom !an jeg, faa

libet fom nogen 3Cnben, ber fjenber benne forfatter,

i l)»i§ litteraire 3frbeiber man alt er »ant til at be?

unbre ben grunbige, flare og ubtømmenbe 23cl)anbs

Ung af be 2@mner, l)an »ælger, nære nogen !J»i»l, at

IjanéSScerf joial§alb»il optage faa meget af bet, jeg

funbe l)a»e at fremjiille, at ber »iftnof fun »il le»neé

mig libet at ubrette til 5?i'oceé»ibenffabenå fremme.

Sigefom jeg berfor, l)»iå jeg tibligere l)a»bc fjcnbt

^rofeéfor S3angé S3e|Iutning, i!!e »ilbe l^a»c bes

ftemt mig tit at begpnbe tette ©frift, faalebeS maa

jeg nu anfec bet for t»i»lfomt, om bet »il bli»e fort«

fat længere inb i ©p|!emet, enb bertil, l;»or S3ang§

SScerf begpnber,

Wlet)t>et ftbfte|)cfte af førj^c^eelffal etZitelhiab

til benne og et ubførligt Snb^olbéregifler bli»elc»erct.

J?ioben()atjn, im 8l)e (Sej^tbr. 1837.


IX

g n D t) o ( b.

§. 1. Om ben b«mment)e Oij'i^nbig^cb i ©taten . 3

§. 2, (^ioils^toccSfcnå ©cgreb

§. 3. ©cgtcbct om eioilproccé i gjlobfoetning tit Srimis

nalproceé

§. 4, Om ben iDietéplejendOrganifation grunbcbcSote

jjligtclfc at of()otbc fig fra ©cbtoegt 13

. . .

§. 5. Unbtagclfc fra gorbubet mob ©cbtagt grunbet i

""^

Ufiøbétitfælbe ....,..•

§. 6. Om be alminbdige ©ctingclfcc foc lovligt 9R«bs

»arge«

1)

ttt ©fabetitføielfen er uberettiget » ... 16

a) ©erfor fan Siøtioatrge ci uDøoeS moD lo»=

lig embebStoang tUix ^uuStugt ... 16

b) ci t)£U«r mot lovligt 5«øt)t> ærge . . . . i?'

c) men cel mob et uberettiget angreb, ^mU

bette iffe er Tingriberen at tilregne . . 21

2) at ber mob gornærmclfen itfe fan faaeS a5eirt)t=

telfe fra ben offentlige SKagt . . . . 22

a) altfaa maa Saren »ære over^«ngen^e . 22

b) og ^Kngrebet rettet mob en i (tg fel»

uerjlftttelig Øletégienflanb;. ...» 26

3) at ben angrebne Sdet fan fovfvaree ceb ^ri=

catmagt . 26

4) at ^ornærmeren iffe tilføies flerre ©fabc cnb

-'»

^


X

Der er luebceniigt for at afrenbe 09 tilba3ei5ri=

Vi JCngrebet 27

§. 7. Om IWjøbwatgc mcb J^cnf^n paa te cnFcUc DJctés

gienfJanbe. 1) mob ^(ngreb paa Sivet . . « 28

§ 8. tJortfættcIfe. 2) mob ^ingreb paa


XI

gørftc JDccl.

(Sittit


XII

§. 22. Om JDommcrncé J&obi(it«t i tdmintcng^eb, 09

t)C forffjedigc 2(ttcc of Snf^obilitct .... 95

§. 23. Om fcen alminbctigc 3n^obtlUct, [om grunbcS

poa ajiongfcc i J^cnfccnbc til 2)ejtctltetcn . 98

1) SOIangel i ^enfeenbe til Sornuftené Srug . . 98

8) I)riffæH)i9^eD og iDruffenjfab 99

3) Segemltg Scag^eb 99

4) ^corciDt juriDij? 6xomen fortreS ^os te for»

flfjeaigc »RlaSfer af Dommere ...... loo

§ 24, Om ben olminbcn9c3n()abi(itet, fom grunbcépaa

9J?angtcc i ^cnfcenbc til ©inceritctcn . . .102

.. 1) Sorgcrlig SSanære 103

2) ?i;aturlig Sonære 104

3) aSanri^gte 09 SKiétanfc » 104

4) SSetjentelfe til en fra ten lut^erjTe afoigenlje

JReligion 105

5) ^coroibt te f)cr om^onbleDe Sn^abilitetégrunbe

gielbe alle .RlaSfcr af Dommere ..... 105

§ 25« Om ben paa ^jen, 2llbcc 09 Uocbcr^æftig^jcb

grunbcbc Snlja^ilit^^f*

1) S-cinDeåpcrfoncr og 3ffemt)nl)ige funne iffe txz-

re Dommere 106

2) SufiJ^iff Ut>el)erl)æftigi^eD 106

3) Dm ^loorcibt oeconomij? forfatning fommcr i

aSctrogtning lor

§. 26. Om ben fpeciede Jnljabilitct .108

I. ©pcciel 3nl)abilitet meb |)enfi)n til Dextcriteten . 108

II. ©pcciel inhabilitet mcb |)enfi)n til ©inceriteten . 109

1)

:jtt Dommeren Ijar pcrfonlig^ntcresfe i @a-

genS Ubfalb 110

2) Tit Dommeren i en anbcn GmbebScgenjTab f^av

3)

bttr't a3e|1t)rel[en af Det ØletSanliggcnbc, fom er

®agen& Øjenftanb ......... 111

"Mt Dommeren ^ar gioct 5Wx>bc i ©ogen fom

©agfcrer

114


4)

5)

XIII

5(t Dommeren tjar oflastSSiCnegbijrl) i ©ugen ile

"Kt Dommeren er betl«3tet eller befoogret meb

en af farterne 117

6) ^t Dommeren flaacr i 2;ienepefor[)otl> til en af

farterne 118

7) lit Dommeren flaaer i fjenttltgt Sor^olb til

en of farterne 119

8) Tit Dommeren laber fig beftiffe 121

§. 27, Om^aaten, jjaaljeUfen^pjørgémaoIctomiDoms

mctcné 3n(;abi(itct bør afgjørcé. 1) 9Wcb ^cn«

\\)n til ben otminbcnge 3nf)al)i(itct,

I. Derfom 3nl)abilitetgaarfagen ^ar oæret til førenb

Dommerens Ubnæonelfe 122

1) 9iaar Dommeren er bcjTiffet af kongen . . 122

2) 3taar 5iogen »eb en S!orig^eb§ JWcfolution er

autoriferet tit at fungere fom Dommer ,123

3) 3iaar 3iogen »eb et Dommerbecret autorifereå

til at ubøoe bømmenbe gunetion .... 124

4) Slaar SJogen ubwcr en patriraonia 3uri§bic=

tion 125

II. Derfom Sn^abilitetéaarfagen f«rj^ inbtræber efter

Dommercnl Ubnæonelfe 125

1) S^iaar Dommeren ub^-oer en beflanbig SuriSbic«

tion 126

a) 5Dm Dommerembebeté ^orbr^belfe fom

©traf ............ 126

b) Sm Dommerembebet& oortabelfe, uben ot

bet fan pges birecte ot forbr»)be8 . . 127

c) Sm Dommerens ©ufpcnfion .... 128

2) 5Raar Stogen veb cit iBvv\g,\)tb6 ?lefolu=

tion er o»erbragen en temporair Suri&biction 131

3) 3iaav !>iogen vel) et JDommcr&ecret et au»

toriferet til at fungere fom Dommer , . .131

§. 28, Sortfoettclfc. 2) ^,ii JQin\t)n tU tm [pccieae

AahiliUU

(b)


XIV

% 1) jlittat JDommcrcn ub«»er en adnintcUg 3uri§=

biction 133

2) ^aax 3iogen alene er bcjfiffet til at paafjenK

en enfelt ©ag 136

3) Sm formen for ©pjcrgSmaaletå a5et)ant)lin3 . 137

§. 29, Om (jttoreibt 3)ommercn, ubcn at t>cr mob ^om

frcmfoettc^ (Jjccption af nogen af fpartctnc, fan

eder tøt »igc fit ©oebe«

1) SKeb 4)enft)n til Den alminl)elige Sn^obilitet . 138

2) 5UJeb ^enf^n til ben fpecieHe Sn^abilitet . . 138

§, 30, Om ®omjio(cncé Sfcct^cb

'

1) met5 ^enft)n til De forfFjIellige ^rter of ©ogcr . 141

2) meb :^enfi)n til bc for|?icUige »RlaSfcr af ^erfoner 142

3) mel)^enft)n til Ubflræfningen af ©taté^Serritorict 142

4) meb ^enfi)n til en Sni^antlfølge metleni iDom=

flolenc 144

§. 31, Om 3)ommcrcn§ kompetence 144

1) JBcgrebct om JDomflolene og IDommerenø kom-

petence 145

2) Segrcbct om SBoerncting 146

3) S)m be lofbeflcmtc Sfleglcr fer SSærnetinget

a) mcUcm be forjTjelligc l\Ia»fev af ©om;

flolc/ bet or&inaire og bet prix>ilegcvc&c

SSærneting 147

b) mcKem fammc ^xlaefe af ©omfiolc, bet


XV

af ©a^cr enb De, fom efter ficogioningen

©ibc

{)øre unber famme 151

b) Sm ()OoroiUt t)ct fan »ci)tage§ at laDc ©a=

ger, Der fjOfe privilegeret SSccrneting, be=

^anDle »cD Den orDinaire Stet . . , 152

c) £m t)tonnt)t farterne funne prerogere

SutiSbictionen fra ben ene til Den anDen ^

{Ret af [amme Jtlagfc 153


XVI

6) £)m fpccicl Sn^abilitet mcb ^enfi)n til ©inccvU

€>ii>c

teten 176

7) Dm SKaaben, paa J)cilfen ©pørggmaaUt om©fn=

»erens inhabilitet bjer afgicreS ,

180

8) Sm 6frtt»erenå kompetence 182

trcbic ?(ffnit.

S)m Singmænl).

§. 36. begrebet om ^ingmcenb . 183

§. 37. Om ^ingmcenbcncé Ubnoecnelfe 188

§. 38. Om ^ingmcenbcncé Sorrctningcc

1) bereS WsU i JRetten 189

2) bereS gunction fom Sfletg>?ibncr ..... 190

3) i)erc& gwnction fom SOIebbomémænb .... 191

4) ^cor»ibt bc erc pligtige ot forrette aSubtjcncfle 193

§. 39, Om ^inbringernc for at ubnccwncå til ^ingmanb

cKcr for at funger« fom ^aaian 193

1) Sm alminbelig S^^abilitet mcb ^enfnn til ©ei*

tcriteten 194

2) S)m dminbelig Sn^altilitet meb ^enftjn til ©in»

ceriteten . 194

3) £)m .Sjøn, 3ffcmt)nbigt)eb og Uoebcrl)æfttgf)cb . 195

4) Sm ben fpccielle Snoabilitet . . . . . . 195

§. 40. Om Sritflgclfer for at o»crtagc ^ingmanbés^Se*

fiiOingcn . ...

195

1) De .RiPbflcEbinbCQanere, fom iffe l)ooc taget a3or=

gerfFab 196

2) De »Rjobflæbborgere, fom ere fritagne for bc bor=

gerligc perfonlige S^ngber i !lflrainbelig^eb . 196

3) ®e Sanbbebocre, ber iffc erc ©aarbbcfibbcre . 197

4) SDm ^oorcibt ®aorbbefibbcre ubcnfor 58onbcfian=

ben ere fritagne 198

5) Sm bc tilSanb:' eller ©øsÆriflStjeitcflcn Ubflreonc 199

6) fiobfer 200


XVII

7) ©fipperc, ©ti)rm«nb eUer SiKottofet »eD gcergc'

fttterne 200

8) Sm gritagclfe for at Qbe ^engebiorag til fafle

Singmænb 200

3(nben Unticrafbcling«

SDm farterne.

§. 41. 0»cc QSegrcbct om fartet 201

§. 42. Om ^artcrneå 9yjofefatteIfeéfor()olb til f)inanben;

1) bet inUUe, fotn Sagføgcr 09 6agf(5gt 203

§. 43. gortfættcrfc ; 2) bet bobbettc, fom 6«gføgct 09

(tontrflfagføger

205

§. 44. Om f(cre cnb tocnbe «partcr unbct fammc ©09

1) Øprinfcdigen »cJ) procc8fcti5 Segynfcelfe 206

1) Sm flere ©agføgcre 206

2) Sm flere ©agfjcgte 207

§. 45. Sortfattelfc; 2) efter proccsfens Begynbclfc.

§. 46. Sortfætterfe.

a. Seb Snteroention

1) ^o»eS5= etter ^rincipQl»3nteroention, SSi* eHer ac=

cesforif? Sntercention og btanbet Sntervention . 208

2) 58etingclfen for at oære Sntertenient . . . 210

3) Snteroention foruDfætter en fviPiUig Sn^Jtræben

i ^roce&fcn . 211

i) Sittébenuntiaticn . 211

5) 3Tøbcenbig Sitiåbenuntiation ...... 211

h. aseb "Mbcition.

1) 2£bcitation flaacr i »JRobfcetning til Sntcroention

og abf!illcr ftg fra Sitiébenuntiation .... 213

2) Inlebningen tit 2(bcitation .213

3) "Jlbcitation fan orbentligtiié fun onnenbeS cf

©agføgeren, men iffc af ben ©agføgte . . . 214

;


XVIII

§. 47. Om ftcre ^rfoncc fotcnctc i en of farterne.

1) SJegrebet om litis consortes ...... 215

2) ^toroiDt af flere paåfit^e litis c«nsortes Qn eller

ffJogfe funne føges uben at be jpcrigc inbbrageS

unber @agen 216

3) |)Ooroitt of fiere actrée litis consortes (Sn eller

jKogle funne fagfjpge uben be StrigcS Deelto;

gelfe . 220

§ 48, Om iJoranbring af ^Patterne . . . 222-

1) Om ^joorcibt (SøgSmaalct paa en umiM)clbrtr

SWaabc activ fan gaae otcr til en trcbieSJIanb "223

2) Sa ^torptbt ©egémaalct ^paa ca umiDbclbAr

SJJaabc p«gfiv fan gaae ooer til en trcbicSOIanb 224

£)ra 2oi>cné l-ll , ... 225

3) S)m ^forcibt ©fggmaalct paa en mi&&clb«r

3Jlaabe activ eller p«9(tt> fan gaae oter til tn

trcbie SDlanb 230

§. 49. Om t»c otminbcdgc QSctingdfcr for at v«rc ^art.

1) Web Jpcnfpn tit Sagføscrctt .... 234

1) S)m 5togen er obfolut u&elufEct fra at t>ære

©agfogcr 234

2) ^ntijTrÆitEningimetfig^etentiUt tcerc©agfegcr 235

§ 50. gortfccttelfe. 2) SOTcb ^cnfi)n til ben eagfij^te 237

' 1) kongen , 237

2) ^rinbfer og ^rinbfcéfcr af SBIobct .... 238

3) De i 1-2-2 nipnte ^crfoncr . . ... 238

4) g5origl)ebSpcrfoner forfaauibt bcrcå Gmbcbé^anb=

lingcr angaacr 238

5) gremmcbe l^croa;rcnbc Ocfanbtcre 239

6) grfmmebe ^ercærenbe Gonfuler ...... 240

7) Ublænbingcr 840


XIX

§. 51, Om ISctingetfcrnc for mcb ©plbig^eb at funnc

fd»f}«nbi9 f;ani)lc fom ^art 246

1) Um^ntjige 247

2) QJlinDrcaarige 248

3) ®ifte Siomx 250

4) Gnfer ....'... . . .... 251

5) gceflebønber, \)tx føgeS til 5æfleforbrt)l)elfe . 251

6) ®e ringere SWilitaire 252

7) SJfentlige ©tiftelfer .253

8) ©tttten 254

9) Gt unUer ©fiftebe^anbling flaaenbe JBo . . . 254

SlnmarFning tit 2«xcn om ^artcnå ^ahUiUt til fcl»fi«ns

tig at ubførc cdec ot Joiic ubføre fin ©ag.

1) |)Oortibt ©pørgémaalet om ^arttn§ Sdaatig^cb

occr ©ogené ©jenflant) gaaer uD paa Sagens

JRcalitet eller ;)aa tena ^foiiSning .... 257

2) Em ©omroeren ex officio bx>r tage ^enft)n til

fartens SKangel paa Slaabig^eD oocr ©agcn, imrtr

ffttnme er gixjét 259

3) Sm Dommeren ex officio hev forciåfe fig om,

ot farten ^ac forn^Jten SlaaDig^eD o»er ©agen 259

5. 52. Om SBetingcffernc for at funnc perfonlig gaac i

SXctte [om «part . 260

1) partens a5e|faffen^el5 fom moraIff(iuriCtJf)^erfon 260

2) Jiaar bet er en ^art juribilf umueligt at møbe 261

3) farter, ^tjem Det oeb ben pofitive 2ocgioning er

forbubt at møbe , 263

v a) De, ber ere flraffebe mcb ben fiørre ^n-

famie 263

b) ®e, ber cre forbeclte for ærlig ©ag . 265

c) fruentimmer 268

53. Om parternes (kompetence ctlcc legitimation

til ©agcn. j) 3 2((mi n&c(igl;eb . . . . 2fi9


XX

§. 54. Sottfoettelfe« 2) Om Sagføgcrcnø (Jomjjctencc

'

ellcc ben octi»e Scgitimation ti( ^e^^maaUt 271

1) 3Iaar ©agføgeren indtaler en oprintelig for ^am

felo piftet {Retti3()eD 273

2) SKoar ©agføflcren laDtaler en (Het, ter oprintelig

er ftiftct for en anDen »perfon 276

3) S^aar ©agføgeren indtaler en Slet, ter tilfommer

i)er ©agcné ®jcn|^anb .... 285

3) £)m be, ber ere retlig forpligtebe til at carctage

:jfnbre8 Ølettigbeber 287

§. 58. J^ootoibt *parterncé 9ietti9f)ct)er mcb J^cnfpn til


XXI

1) S)m farterne« gor^olb meb 4«nft>n til Særnc«

2)

tinget

289

SD?et> |)enfi5n til J8ccii$bt)rtEn 290

3) SQJeb 4)enfi)n til ten i 1-577 grunDete ^orplig«

telfe at angioe Seoifec fer paaflanben . . , 290

4) !Keb ^enf^n til UCeblioelfe 291

Srebie Unberafbeling.

Sm ©agfjørere.

§. 59. Om ©agffifteremljetet i ^ilminfeeligl^eii . . . 293

§. 60. Om te forffjeflige ^(aéfct af ^ogfjemembebec

09 Ubnæwnelfen tit fammc 309

1) Unl>erret§=©03f«rere 310

2) ScerretS=iSagfjørere

314

3) ^jpieflereté^Sagffcere 314

4) (SeneralfifcGlen . . , 315

5)


s

xxu

7) Sm »isfe borgerlige Stillinger, fom utelutfe fra

©agførerembcbet 340

8) £)m ©Icegtjfab og ©cogerffab mel5 Dommeren 340

9) ^ooroibt ©agførercn5 ^or^olb til ten ene eHer

anten ^art fan faae 3ntifl»)l>elfe 341

2lnin«rfning» Sm be berom^onblebe (Regleré lin-

»enbelig^eb paa conflituerebe ©agfjwere » , 344

63* Om ©agførcrneé kompetence og legitimation 346

1) Den rtlmin&eligc (Sompetence eller i35emt)nbigelfe

til at fungere fom ©agforet 346

2) ©obtgjerelfe af ben alminbeligc kompetence eller

legitimation til pi-a;;id 348

3) Den fpecicUe kompetence eller »emi^nbigelfe til

ot procebere for en beftemt ^art 348

4) ©obtgjørelfe of ben fpecielle (kompetence eller dt^

gitinmtion til 6«gcn 350

§ 64. Om ©agførerned ubeluFfcnbe 35cfi5ielfc tit at

gaac i Oiette for 2Inbre 351

1) Sm at forfatte ©tæoninger, Snblæg og anbre

^roceSbocumcntcr 358

2) Sm at fvemlÆgge ^roccébocumenter . . 359

* 3) Sm at bcgiære 3ln(lanb 360

4) Sm ot afptte gorltg om ©ogcn . . . 361

5) Sm JRetSanliggcnbcr, bcr iffe erc ©jenftanb for

^roceé 362

§. 65. Om Unbtagclfet fra ^orbubet mob at (abc m«bc

\)cb ?(nbrc enb bc bcffiffebc Sogforerc . . 363

1) Sm 9Jtjobc »eb Særgc 363

2) SJeb 2frænbc 366

3) SSeb Sjencr 367

4) Seb |)uflru .370


XXIII

5) 4)Dor»ibt en ^att, forlji ^an er uben Sttart, fan

laDe meU »eb ^nbrc cnb (Sagførere . . » , 371

6) ^ocr»?ibt ben ene SKebpart fan møbe »eb ben

anben 374

7) 3^aar en ^ort ^»erfen fan møbe eller labe møbc 374

§. 66, Om r;»or»ibt te beffiFfcbe ©agfurcrc ecc forpligs

tct)c til at gaac i Oicttc for ?{nt»rc . 375

1) Dm ©agførelfen i bencficerebe ©ager . . 378

2) ^ngaaeube be [pecieUe Sagføreres gorpligtelfe til

ot ubføre bereé 6mbeb§fagcr 383

§ 67, iOm ©agførcrcnS Sor^olb til ()an§ ^antant 384

1) 9Keb ^enft)n til ben Steroeielfe, fom maa for«

ubgaae proceéfenS SSeflutning og Tinlæg . 384

2) 9)Ieb ^enfi)n til ^roceburcn i 3Clminbeligl)cb . 386

3) 4>»or»ibt ©agførerené ffiemt^nbigclfe til ot l)ttnble

5patt fartens SSegne flræffer fig . . . . 389

a) 3lngaaenbe be ^roccé^anblinger, fom an=:

gaae Sagføreren perfonlig . , 390

b) ^JTngaaenbe conoentionel ^nflanb . . . 392

c} :j(ngaaenbe ©agens ^fgjørelfe »eb forlig 394

d) QTngaoenbe Spptbørfel af ben »eb ^roceø=

fen tilfjenbte ©um . . . . . . 394

4) ^»or»ibt en ©agførcr fan ooerbrage bet ^am

gi»ne SWanbatum til en anben ©agfører . . 395

5) ^»orcibt en ©agførcr fan labe tm Oam ooer«

bragne procebure ubføre »eb en 2tnben paa fine

SSegne . 396

Om Sagførerfuldmægtige*

a) ^cnf>)n til be forffieUige Sdettcr, »eb ^oilfe

^roceburen ffal ubføreS 398

b) S)m ©agføreriSulbmægtigcns perfonlige

egenjfaber 401


XXIV

c) 4)toroiM ©agfererens iSeføielfe til at lafce

møoe Deo gul&mægtig er inl)t3?r(Enfet til Det

Silfælbe, at (»an felo i/Hx gorfall> . » 403

d) Sm ©agfxcrer^gulbmægtigenågonnpetence 404

e) Sm ©cneraljlfcalené, ^ammerabDocotcnS

og (Søfrigeprocureuren& SJtet til ot bent)tte

^ulbmoegtige 407

6) £)m (Sagfjørerenå JfUgang til SSetaling for De af

^am uD førte gorretninger ....... 4U8

a) :!{ngaaeni5e te ©ager, fom Sagføreren

overtager efter SoerenSFomfi meb farten 408

b) Ttngaaente te ©ager, fom ©agforeren

beorbres til at ubføre 412

c) Sm ©cneralfifcalenå , ÆammeratoocatenS

og ©øfrigéprocureurens 3tcgaug til ©aHair

for te ©ager, te paaGmbet&ocgne utføre 415

7) S5m Spfjæfelfen af Ølet§forf)oltet meHem ©ag^

føreren og ^anS DJlantant 420

a) Sm fartens Ølet til at tilbagefaltc pt

9)Iantatum 420

b) §Dm ©agførerenS JSeføielfc til at fraflge

fig ©agen . , . » 422

c) Tlngaacnte tct Silfælte, at farten tøer

intcn ^roceturen er tilentcbragt . . 424

d) £>m tct Silfofltc, at ©agførercn tøer un»

ter ^roccturen 425

§. 68. Om ©agfutcrmS Sorfjolb til ©tatcn, cUcc \)ani

embcbéjiilling . 425

1) >Dm ©agførerenS 2(nfvar til ©tatcn for ^anS

JRcttcrgangéprayiS 426

2) £>m Sn^fJrænfning i Sagførerens 9let til at

ræige fit S^p^oltéftct i'iT


XXV

3) Sm ^»orciDt ©aflførcrembcbet medfører Ifbgang

til ©age eUiv oxiin (Smolumcnter .... 428

4) t>m Sflang . . 431

5) Sm Uniformer 431

6) Sm ^»oroiDt ©agfjenrcre raebieleS formelig !ttf»

fPeeD naor be afgaae 431

7) Sm ©agfjereres ^Mbgcng til ^cnrton .... 432

8) Dm ®agfjEfrere& gorpligtelfe at gjøre SnbjIuD i

ben ttlminbelige enfetaSfc . .....

432


3 n 1 1 e t> n i n g.

§.

£)m ben bømmenbe Wlr)nt)iQl)c^ i ^taUn.

2lt bet tffe er tKj^rceffeligt til at realifere en retlig SilfJanb,

at ©taten, oeb en pofitit) Soogioning , føger at orbne 9?etés

for^olbene mellem bens Unberfaatter, nt bcfiemmc be ØJettig^

l)eber 09 pligter, fom gjenfibigen tilfommc og paaligge 25ors

gerne i bereé inbbprbe^ gorf)olbe, er {nblt)fenbe. SD?an tør

nemlig ingenlunbe regne paa en faa retfinbig SSillic l)oå l)t)et

©nfelt, at benne alene ffulbe lebe ham til at refpecterc be

3?ett{g{)eber, 'i)an bel funbc inbfee at tilfomme IjanS SOJebbor^

gere; man tør lige faa libt »ente, oeb ben po\itm 2ot)gtbJ

ning, at bringe be gjelbenbe 9?etéregler til ben gulbftcenbig^

l)eb, t)m ^larl;eb og Uomtoi|leligl)eb, at ber iKe felo mellem

retfmbige S5orgere ffulbe funne opjlaae SO?eningéfor|lielIigl)eb

om bereé gjenfibigc 9tettigl^eber i inbb^rbeå Sor^olb.

1.

3!)et »il faalebeé oære uunbgaaeligt, at ber t etaten

ibeligen møbc Silfcelbe, i hmlh ber reifer ft'g Seij! om for*

meenrlige 9fettigl)eber , og ba bet »ilbc mobftge alt SSegreb

om en retlig Silflanb i flige Silfcelbe at ooerlabe be Z'ou

ftenbe meb egen ))l)t)fif! Wta^t at fee bereå gjenfibige fRtt^i

forbringer bragte i Ubøoelfe, faa bør ber i ^Staten organifere^

en tilflrceffelig 5)?agt til at fEaffe ben anerfjenbte fRet vtalU

feret mob enl)t)er 9f?cegtelfe, et{)yert 2(ngreb; og ^n|>ber, ber

(1*)


4 S»^(«t'"in9-

i)at fRcttm part fin ©ibe, faner ha en ^orbring v««, ucb

©tatémogten, at erljolbe fin 9?ct gjort gictbcnbc.

^ct er tmiblcrtib iølnefalbenbe, at ben blotte £)pforbrin9

iffe fan Ⱦre no! for (Staten til at fccttc fin Sl^agt i Hn-

»cnbclfc, men at bet førft maa ra'rc »afgjort, at ben, ber

forbrcr SSeffpttelfc , t>irfeligen t)ar Svettcn x>(^a fin


Snblcbnin^.

fcømmenbe 9K»nt)i9f)et), forfaambt 8ot)ettc, ubcn benne fitjie,

»ilt>e blioe bettjbningéløfe. •;?r:^:'

9Kcn ^ttcrfcn ben lottgioenbe eller bømmenbc ^r^m

bi9l)eb »ilbe enbnu ubrette noget, faafremt ber xth t>ax en

Mbøvcnbe UTynMg^ei), ))eb Ijmlfen bc, ifølge be gjelbcnbe

JRetércgler, of ben bømmenbc 9)Zt)nbig^eb formeligen An*

crfjcni)tc 9{etti9l)eber funbe gjøreå gjelbenbe.

^en ubøDenbe 9Kpnbig(;eb er tmiblertib iffe inbffrcenfet

til at gjørc be, af ben bømmenbc SK^nbigljeb bertil autori-

ferebe, 9Jettigf)eber gjelbenbe mob bem, ber »cegre fig oeb at

ftjlbefJgjøre famme ; ben f^ax bcåuben at bringe 8o»enc umibbelj

bart i Ubøoelfe, naar faabant intereéfcrer ©taten, ubcn at

nogen bømmenbe SDipnbigbeb l)er trceber imellem ; bet et

tmnt ftbjie ^eel af ben ubøoenbc 9Kt)nbigl)cb, fom, i bet

minbjlc ifølge oor Congioning, Ijenregneé til ben egentlige

^vviQi}tb& Xtly>r}biQ\)cb, mebené berimob \}m Sunction>:,'ø

bringe be i cioile ©ager mellem SSorgerne affagtc 3!)omme'i

Ubøoelfe, eller at gjøre @recution, enbnu betragtet fom en jubi*

ciel ^anbling , ber 'i)ax ifcer bc toenbc ooefentlige ©genffabcr

tilfcelleé meb ^ten egentlige S?ettergang , at ben iffe foretageå

uben efter ben »ebfommenbe ^Parté SSegjæring, og at ben

ftaaer unber "ilppd til S)»erbomfiolcne , og iffe, fom St>t)rigs

Ijebåiv^anblinger, unber ^aaflagc til £)t)erøorigbeben. ©en

maa berfor afl)anbleå i ^roccéfen : Sonf. (E*rftcbø ^aanbbog

3bic S3inb ©ibe 115 f,

§. 2.


6 Snblebning.

til formelig 9fct , fom til berefter at faae ben beflittet oeb

©tatémagten, Mioer, fao nibt mueligt, lige tilgjcengelig og

lige fiffer for ZUe, ufcen ^enftjn til bc iprocebevenbe partere

ulige ^oncr og uben ^erfong 2infeelfe, og i bet Ceiligl^cD til

ot faae ben materielle Uret tilliflet en 2(nerfienbelfe af formel

S?et, faa oibt mueligt forebpggeå, ba ml t>d iUc ocere nof,

at ber erijlere 25om|lole, men biéfe maa gioeå en eiå, meb

©agenø Statur, meb ©tatéforfatningen, meb ben beflaaenbc

2o»)gioning ooereenéflemmenbe SDrganifation, bc maac beflces

beå af 9}?oenb, ber befibbe t>iéfe perfonligc ^gcnffaber, fom

funne \)o$ forterne begrunbe 2lgtclfe og Sillib til bereå 3!)om,

bcre§ ©tilling maa gioeå en eié Uafl^ængig^eb af al faaban

fremmeb Snbflt)belfe, fom funbe eæffe cnbog blot SD^iåtanfe

om at t)itle bøie Sietten. Srembele§ maa, paa ben ene ©ibe,

^omjloleneé Smbebét>irffoml)eb »ccre bej^emt, i bet minbfte

fifttt en t)i§ 9?etning og inben uiåfe ©rcenbfer, ligefom ogfaa,

^xwben anben ©ibe, farterne, uben at bem betagcé ben

naturlige 9?aabig^eb otter bereé 9ietéforl)olb , bog , naar be

engang oillc bent)ttc ^roceSinftitutet , maac unberfajlc bem

tiéfc Snbffrcenfningcr, uben Ijmlfc SOJiébrug ilfe funne fore;

b^ggeé. 2(lt bettc forbrer, faafremt S3ilfaarligf)cb flal fjers

m§, »iSfc JRegler. (fnbeligen maac enbnu, ffben felo ben for*

meligen anerfjenbtc 9?et iffe fan føgeg ft)lbe(lgiort ueb pxu

»at SKagtå 2(noenbelfe, ogfaa l)er bejlemte Sfiormcr oife ben

Sremgangåmaabe, fom ffal iagttaget.

Satte t)t alt bettc tilfammen, ba fremfommer ^Begrebet

om ©ml;^roceé i fin mberc SJetpbning. I?e5 (livihTpxos

cc6lot?git>ningcn, cUcr bcferc (LiuiU-proccørctten, forftaac5

btt ^elc 3nbbegrcb af Kctøreglcr, l?\?i6 (Bjenflatii) er

faavcl JDomftoknc6 Ørganifatioti, fem ogfaa ben S'rems

gangemaa^c, bet ffal iagttagcø fecclø veb borgerlige

;Hetetr(sttcr6 formelige ^Ifgjorclfc, bed6 vcb ^cn lo\7bc»

ftemtc Cvangø 7Cnv»enbelfc til Syli)ejtgjørclfc af formclis


Snblebning. '

7

gen itricrtjetifctc Kcttigbcbcr (SJettergangcn t fin oibete ©c«

tpbning) ; 09 i Doercenéfiemmc Ifc ^ermcb ml bet blioc pro«

cceÆ^eoxknB cUer ProceSsPi&enfTabens (Dpgare, flt giwe

en fyftcmatifT eller ri6cnfPflbclig ordnet Srcmflilling af

l^ine Kctdregler.

SScb benne 25efinitton er ubcn Zml ontpbct Hit, l)»ab

bcr meb JKette fan inbbragcS unber (Sioilj^rocc^fcnå SSegreb

i bctg Dibeflc SSctpbning; l)t?or»eb bog iffc maa ooerfeeé, at

ligefaa libct, fom ^roceéfen t ©taten be|!aaer fom et ifoleret

Snjiitut uben gorbtnbelfe meb be øorige til Sietåforfatningen

l)ørenbe Tin^alUx, ligcfaa libet laber ^roceSIæren fig V^a en

faa ffarp S!J?aabe afgrcenbfe fra alle bc øorige Stetéoiben-

ffabcnå Sele, at 2l(t, Ijoab i ^iin befjanbleé, olbeleé ifU i

biSfc ffulbe berøreg, cUer at Zlt, l)Oob i biéfe Ijører l)icmme,

albeleé iffe t l)iin jlulbe omtaleé. Cigefom abf!illigt af bet,

bcr nøbecnbig ^ører til ^roceå;


8 Snbictning.

©aalebeé maa Cærcn om SSolbgift og om forlig, ffjønbt

ben i tzt ^de fun fan gaoc ub :paa en 2(nt)enbelfe af JReg;

lerne for (Sontracter paa biéfc fcerbeleå gorljolbe, bog baabc

efter biéfeé 9latur, og, l)Oab Sorlig betreffcr, tiUigc forbi bet5

SD?aglmg, efter ^ofitioe i^oDbub, i 2((minbeligf)eb er SSetin;

gelfc for SJcttergang, forebrageå i ^roceSfpjlemet. SIgelebeS

fpneå alle be Soranflaltninger , fom angaae ben faa falbte

frioiUigc Surisbiction, faafom meb ^^cnfpn til Singloeéninger

og alt l)Oab bertil l)m\)extx, rigtigjl at beljanbleå i gorbinbelfc

meb ^roccéfen; tt)i baabe ^a»e be en færegen mere inbgri-

benbe Snbflpbelfe paa, I)Oorlebeå JRetåpIeicn benftgtémceéfigft

fan mbretteé, og tillige ere be bertoeb, at be cre unberlagtc

3!)om|]tolene, bleone fatte i en mere umibbelbar S3erørelfe

meb JRetSpleien. 2)et famme gjelber ogfaa for en 2)ee( om

Ølotarialforretninger.

Wlm ba S3el;anblingen af biéfc SKaterier bog maa ub^

gjøre færegne 2)elc af bet Ijele ^roccéfpftem , faa fan ben

gierne betragteå fom et SiUceg til ^roceélceren , faa at bet

iffe blioc fornøbent at banne SSegrebet om benne meb et

faabant Dmfang, at berunbcr funne inbbefattcé biSfe, i bereS

SSæfcn fra JRetépleien forffjellige , jljønbt meb benne i gor^

binbelfe fatte 9?etéan|Ialter.

Ubtrpffet ^roceå tageå iøorigt ogfaa t anbre, fneorcre

ajetpbninger, enb ben oocn angione. ©aalebcé brugeg

bet nemlig for at betegne ScugiDuingcn cg Jil^rcn cm

!Rcttevgangcn> (2Serfat)ren) altfaa meb UbcIuBHelfc af air,

^t»a5 ber angaacr jccjmftoicnee (Drganifatioit. JDer ffjcl;

neø faalebeé i ben tpbffe Suriéprubentå mellem en @erid)téi

orbnung og en ^ojeporbnung, cftcrfom i^efiemmclfernc om

Sletterne ere berunber tnbbegrebnc, eller iffc; til ^roccålooj

bøger af førfic 2i;rt l;ører bie allgcmcinc '•Preuøifrfje ©eric^té-

orbnung; til bem af anbcn 2ixt ben granjlc code de pro-

cedure civile.


Snblebning. 9

iBe^rcbct om ^rocea i ^Betpbning af Siettcr^ang , meb

Ubduffelfe af S)om|lolcneå ^rganifation , opfattet atter t

en uibcre 09 fneererc S^etpbning, efterfom man bcrunbcr

inbbcfattcr gulbbprbclfen af ben formeligen anerfjcnbte 9vet,

altfaa ^recution, eller, mcb Ubeluffelfc af benne, blot berun;

bcr forj^aaer I)v>ab ber bør iagttageé for at erl^olbe formel JRct

toeb 3)omé ^(fftgelfe. ©om ooen bemærfet bører ©rccution,

efter t)or £ot>9ioning , imber SSegrebet om ©oilproceé ; bet

famme er Silfælbet efter bc flejle St)bf!c ^roceéloogioninger

mebenå efter ben Jranffc Sotjgiiminq begrebet om ^roceå

flutteå meb 5)omå 3(ffigclfe, 09 ©recutionen albcleé er ab;

ff ilt fra ben bømmenbc 9)?pnbigl)eb.


10 Snblcbning.

^cnfcenbc til Ubførclfcn at bet dnUlte, inbtraabt imcUem

(kmU og SriminaU^roceéfcn.

©runbforffjcUen er ben, at i dioilproceéfcn til!ommec

farterne OJaabtgfjeb otJcr ^roccåfené ©jenftanb, faa at ©a^

gcng linlæQ, Ubjiræfning, gortfcettelfc eller ^:pl)ør beroer paa

bcrcé frie SSillie, og fun meb ^enf\)n paa bet ^ovmeUc inbi

jlrcenfeå be t»eb bejlemtc Stormer og 2)ommerenå S)irection;

mebcnå berimob i GriminaU^roceéfen 3^ommeren iffe blot

t)ax 3)irectionen af be enfeltc .^anblingerå og 2(nbringenberå

^ølgcorben og ^orm, men meget mere, i ©tatené 9Zat»n 09

paa bene 23egnc er umibbclbar mrffom til ©anbl^ebenå Ub*

finbelfc, faaoel for fom imob ben 2(nflagebe, og berfor felo

— uanfeet ben 2(nflagebeg ©nffcr og gorbringer — flirer

og beftemmcr UnberføgelfcnS ©jenflanb og Ubjlræfning.

2Cf farternes 9iaabiyl}eb ouer Sagen i ben ciinlc ^ro;

ce6 følger faalebeé, at 2)ommeren nøbnenbigen er bunben

til bet, farterne forebringe l}am, og iffc felo fan anflillc

Unberføgelfer for at f!affe oplpf!, l^wab farterne maatte l)a\)e

forbigaaet, eller for at fupplerc be SDplp^ninger , fom ^ar^

terne Ijaoe gioet ufulbjfoentigt.

farterne fel\) erc bunbne »eb bet, be engang 'i)a\)t forci

braget i Sictten, oeb bet be engang jliltienbc eller ubtn)ffe;

ligt l;a»c inbrømmet, efterbi be beroeb alene pttre en ^iés

pofition Otier Stettigljebcr, fom cre bereå SSilfaarlig^eb unber;

gione, og ben ene ^art Un berfor, uben ben anbenå ©am:

ti)!fe, lige faa libet tilbagcfalbc fjoab l)an engang l;ar inb^

rømmet, fom l;an fan unt>flaae fig for at l)olbc ben af barn

friyiEig inbgaaebe Gontract.

gorfømmelfer af former, bcr cre forcffretjnc fom S5e;

tingelfer for proceéfualc vf)anblingeré @olbigl)eb, maa i Qi:

»il^n-occåfen i 2(lminbeligl)eb blioe uoprettelig for »ebfom:

menbc ^art, efterbi l^an maa anfecé at I)auc renuncerct paa


Snblcbnincj. ' 11

ben ^roccéljanbling, I;an — MQUt i}an bertil Mx opfordret

— 'i)ax unblabt at fremme :(>m fovcffretjcn CDZaabe.

2(lt bcttc fod;olt)er fi'g onberlebeg i Griminalj^roceåfcn.

^er er 2)ommereu iUc blot berettiget, men enbog forpligtet

tit at føge SDplpéning om enf)ber £)mj!cenbig^eb af Snbflt);

belfe og at føge be tiloeicbragtc men ufulbjltcenbigc t>ph)§i

ninger fupplerebc, og bet iffe blot, naar ben ^aagjclbenbc

bertil opforbrer , men ogfaa uben Ijanø SScgjering, ja enbog

imob l^anå S)nffe.

^er fan farten tilbagefalbe, Ijtjab l^an engang l^ar fores

bragt, fencre fremføre be Snbftgelfer, l)an tibligere, ba i)a\\

bertil (javbe 3(nlebning, l)ax unblabt; I)t)oroeb naturligeiiå

tffe meneé, at ben 2(nflagebeé forklaringer, Silf^aaelfer og

Snbrømmelfer erc uben S3etpbning, men !un, at be alene

betragtet fom 5Beoiiémibler, og netop berfor ogfaa !unnc

foccffeS.

.^er !an Unblabelfc af lobbeflemt nøb»enbige formalt?

tcter, t>el giørc ben faalebeå foretagne vf)anbling ugplbig,

men ingenlunbe forl^tnbre, at jo td ^oxfømtc oprettet, Dcb

ot gjentage v^anblingen unber be nøboenbige former, forfaa;

»ibt faabant enbnu er mueligt.

SSel fremtrcebc be l)zx angionc Sorfljelligljeber ith lige

ffarpt mellem alle cioile ^roceéarter paa ben ene og Giimi^:

nalproceéfen paa ben anben ©ibe; i nogle af be ertraor;

tinairc ctDilc ^roceéarter i)ax 25ommeren fnart en mere ub-

»ibet 25irection af ^roceburen, fnart en ^orpligtclfe eller S5e--

mt)nbigelfc til at oeilebe farten, f, 6r. i Sfifteproceéfcn,

i ^roceéfen angaaenbe *i©gtef!abå ©filémiéfe, i ^olitiproceS-

fen, i ^roceéfen om minbre betpbelige ©jelbéfager efter grb.

6 2fug. 1824. Tim l()borban enb be cioile ^roccåarter inb;

bt)rbeø bifferere, Dille bc bog alle foreneå i ten fcelteé

©runbfoetning , at £)tépofttionåretten otter ©agen er t)o^

farterne, at 2)ommeten berfor, mob bigfeø SJiUte 3ntet fan


12 SiiMebning.

frcmtDingc/ 09 bcroeb «i((c alic biéfe ^voceSartcr bog bannc

en SJZobfoetning til Griminalproccéfen , i l)uilfcn Sommeren

ex officio paafecr, ot cnl)oer S^pipéning om ©ngenS fanbe

©amment^ceng tiltjeicbringeé, forinben ber affigeé ®om.

3øt)ri9t »l( bei*, for at træffe (Srcenbfen mellem borgscrligc

Kct6trc5ttcr, eller bf ©ager, ber, fom unbergitnc ^^arterneS

9iaabig{)eb, ere ©jcnfiaub for Sioilproceéfen, og 3»ftitef^gcr

cUcr (triminalfagcr, Ijmife i vi^^^^^fSifual éc"f>-'c"^c maae

tnb^rænfeå til bet ommernc, fom og Somftotcneå Drganifation t bet .^ele,

meb faare ubctpbclige SKobificationcr, be famme i begge Sn;

jlitutcr. Saalebeé oil Seeren om , l)Vab ber ubforbreé til et

SSibneå 2;rooærbig()eb , og til et S5ibneébi;rbé @plbigl)eb t

bet .^ele , ligcfom 09 om iSmxo i 3(lminbeligljeb tffun i cn^

fclte ^unfter, blioe noget forffjcllig i begge 93ibenffabcr.

^gfaa en ftor 25eel af bet, ber blioer at afbanble om bc

:proceéfuale »^anblinger» og gorcbringcnbcrå gorm, om 2tbgs

beftemmclfer m. m., oil bliwc nogenlcbcå bet fenbc; tl)i b*Jflb enten man,

gjennem l)ele ©tjjlemct, »eb Ijoer enfelt 9)?aterte, i Ijcilfen

en Sorffjcl mcUcm begge ^^roceéfer ftnber ©tcb, uilbc gjøre

en bobbcit 3(fbcling, for bcri at abffillc ()»cr ^rocc6 for fig,

eller man i en fccrcgcn 2(fbcling Dilbe famle alt, l^oab ber i

Cviminalproccéfen er forffjeUigt fra Gioilpvoccéfen, faa toilbc


Snb(cbnin(j. 13

i begge Silfælbe ten fovnøbne ©ammen()oeng, ^rben cg Tim

ffueligl^t) gaac taHe ; at abfliUe QmU og Griminal-^H-occéfen

i tocnbc foiffjelligc (3\)j!emcr, er og nu faa fcebuanligt , at

bcv ne)>pc mcve erc beelte 9)?cninger i benne ^enfeenbe.

£}m ten i JRetgptcienS Srganifation gvunbcbc Qlmin-

betige gorpligtolfe at af()olbe ftg fta ©elufagt.

£)et følger allcrebc af M i §. 1 2Cnførte, at ©elotcegt

etter ^Tnoenbelfc af prioat pl)yftjl 9)?agt for at gjørc ftne

formeentligc 9iettlgl)eber gjclfccnbe mob ben, ber nægter at

refpecterc bem, iffe fan bcfiaae nicb en retlig SilfJanb, alt;

faa iffe i


14 Sntilebning.

Rettergang er ^et cncftc V]Ti^^el, vcb bDilBct 25orgerne

tuntic fcrfolgc ^crcø KcttiglKbcr i 6cre5 gjcnfiMgc Sor;

l^olb, er faalebeé albeleå grunbet i ©agené Statur. Sofr.

m;t iur. 2(rf. ««r. 28 ©. 27-32.

2)enne ©runbfætning er og t »or Sowglyning crFjenbt

og ubtalt. Spbffe 2ot) war ben førflc, ber fljønbt hm (eillg:

t;ebéuii» føgte at raabe 25ob paa ben (Selutccgt, fom t>el im^

ber ben ælbrc 2ot>gbning l;ar »æret ()pppig. Smit>lertlt) »ar

bog 25ubet i 3. 2. 2-73 enbnu ith ret ifianb til at ut)-^

rpbbe al (Sebtoegt, ber enbnu fenerc t længere Ziti ffal l)a\)c

»ebligel)olbt fig.


Snbtebning. 15

„Kcttc, men l)an ffal fisgc Kct Ijoø ffn forcfattc (Øu*

„tigl?e5.

2!)tgfe Seflemmelfer ftjncé Pog narmef! at {;aDc crimi;

ncUc Silfælbe 09 mcejl ipcrfonlige gornærmclfer for 2)ic;

Ijoorfra imiblcrtib gplbigen maa funm flutteø til bc Silfcflbe,

ber allene angaae S^Jcegtelfe af gorbringcr.

§. 5.

Unbtagelfe fra ^orbubct mob (Selvtægt grunbet i

gfjøbåtilfoelbe.

35a gorbubct mob ©elt^tcegt iffun fan rctfccrbiggjøreS

»eb Drganifationcn af ^omflole, ber fjenbe tDiftenbe farter

imellem, og af en o\)erorbnet SOJagt, ber ffaffer formeligen

anerfjenbte 9iettigl)eber fplbeftgjorte , er bet inblpfenbe, at

bette gorbub iffc fan ftrccffeé »ibere, cnb ©tatenå 9J?agt 09

eone til felt) at ffaffe Sorgerne 9vet. SSel maae be Slil;

foelbe, i l)mlfc (Staten iffe er ijlanb til at vjbe S3effpttelfe

mob 9?etti9l)eberå ^rcenfelfe eller 9?cegtelfe, »ære fielbne, men

ganffe fimne be bog iffe forebt)ggeg, og berfor l)at)e og bc

borgerlige 2o»git)ninger erfjenbt 9?øbt)enbigbebcn af, fom

Unbtagelfe, at tiljicebe ben, ber fommer i et faabant SSilfcelbe,

at Si^tnci^rmelfc ith Tpaa anbcn Hlaabc cnb t)c6 øcbfors

fvav Ian afu^rgesf, ba at ubøoc bette. ©ec nt)t jur. 2(rf,

^0. 28 @. 34-35. gunomia 3 25eel ©. 4.

50?eb ^^enfpn til at ©eloforfoaret l)tjppigt maa ubøocS

!paa en faaban 9)?aabe, at gornærmeren enten brcebeé eller til-

føieé 2egemé Beflabigelfe, maa bet, naarbet vcb nøbøtilfisl;

bet rctf^rMggjøreø , betragtes fom en Unbtagelfe fra eller

©rcenbfc mob SSegrebet om Sorbrt)belfc, og 2ccren om 9?øb-

»oergeéretten »ilbc forfaatJibt børe 1:)itmmz i kriminalretten,

»^enfeeé ber til, at ©eloforfoaret bPPpiQt maa anoenbeå for

at afucergc en faaban yjetéfranfelfe, fom, l^oié ben biet) ba

gaaet, t)ilbc wbgjøre en Sorbrpbelfe, l)\?i6 gorfølgelfc »ilbe


16

Snblebning.

ocerc ©ienjlanb for driminfllvroceS , ha fpncS Sf^øbijccrgct at

funnc bctragtcå fom en Unbtagelfe cUer 2(ft)l9clfc fra &et til

Sorbn;betferg Sorfølgelfe i Sriminalproceafcn anyiftc SKibs

bel, 09 S^øbDoergeéretten yllbc forfaauibt ocerc at be(;anble

GriminalproceSfcn.

§)aa ben nnbcn ©ibe maa erinbrea, at bcr bog giocS

ficrc ^rter af gorncermelfer, IMé Sorfolgning alene ftaaer

ten Sornævmetic aahm unber ben cioile ^roceéfeå govmcr,

og »nob l)t)il!e ©eloforfoar fan ocerc tillabt; og forfaaviM

oml)anblea O'løbtjcergeå fRcttm meb gøie i ©mU^roccf^fcn

l;eortil enbnu lommer, at S3el;anblingen af ©ipørggmaalet

om, l)Oorwibt ©elotagt i inbflrænfet SSctpbning , cUer 2(ni

yenbelfe af iprloat 9)?agt til 9ffettigl)ebera gplbcjlgiørclfe, uben

for egentlige 9løbåtilfælbe, fan ocere tillabt, itjiribigcn Ijørec

t)icmme i ©oilproceéfen ; men benne SDiateric ftaaer i faa

nøie ®ammen{)ceng meb Seeren om 9?øb»ærge, at begge

retteft forebragea i Sotbinbclfe meb l)inanben.

£)m bc alminbelige Setingelfer for 9^øbuoergc.

Sorinben Sf^øbwcerge for hc enf elte 9ict5gicnfianbe afljanb;

U§, wl htt »ære nøboenbigf at forubffiffe nogle S3cmærf=

ninger om be alminbelige SSetingelfer for 9?øbu«rgeérctten.

1, ^(t nssbvcsrgc t'un tan anuenbcs mc>i) en ubercti

tiget St'a&cøtilføiclfc, følger af SSegrebct om S^øbocergc fom

Uctøforfuar, og beraf at bet flal trccbe ijlebct for ben ^c:

ff\)ttelfc, fom ellert ffulbc føgeé l)oå (Staten; l}»or benne

altfaa maatte 'i)a^e. fjcnbt en ^erfon uberettiget til at he=

fFt)tteå, er bet flart at i)on laller iffe fan t?ære berettiget

til fely at ubøt»c noget gorfoar.

2(m)enbelfen af benne alminbelige ©cctning mebførc«-

følgenbc unberorbnebc (Sætninger:

a, 9?øbocergc fan ci finbc ©tcb mob ^mbebamanbcn,

;

•?>


Snblebning. 17

ber unbet fifnc (^mbebéfunctioner nhø'otx Soang mob ØZogcn.

©ee M9-9; 1-24-29, 49; (cfr. iøorigt nu %xt. 30 3J?artS

1827 §. 1) ^r. llxt ær. 8 San. 1752 §. 648: „©cettcr

,,en Selinquent [tg til QJJobwærge og 'i)m iffe ubcn SKagt

„fan tiM'ngeé, ba ffal bet f!ee ; brcebeå l;an beroDer, ba ligge

,;l)an \)aa fin ©ierning." Sorfaat){bt bcnmob 2)t)rig{)eben

ilulbe miåbrugc fin 9}?agt til gornærmelfe/ maa og ^flø'O:

occrge mob famme funiic Ⱦre tiUa'Ot (Prftcbs v^aanbbog

3 æinb @. 14.

.P)eUer tffe m( 9?^bycergeé JKet !unne tilflccbeé mob

bcm, bcr inbcn fer bc i Æcugirningen lijcnilcbc (Drcsnbfcr

ubø»e ^^uuétugten.

b) 2)cn, ber bar angrebet en 2(nbcn ^aa en faaban

9)?aabc, at benne beri^eb er ble»en berettiget til at forfoarc

fig meb 5D?agt, hn iffc mob faabant Sorft?av Ijau dløin

»ærge» Siet. :2)ette følger ligefrem af (Sagenå Statur, ba

9?øbDcevgegretten t)ilt)e bliue betpbningéløé , iffe occre nogen

Siet, faafremt bet mx t>m oprinbelige 2lngriber tillabt atter

at fcctte 9)? agt mob bet briigc nøb^c^rgc, ber ubøsjebeå

imob l;um. Sur. Zxt mo. 8 ©. 50, 52.

v^eraf følger imiblerttb neppe, at 9?øbycerge !un ffulbe

funne uiiøvité af en fagcsløs llTanb eller at dløtt)iXXQt$*

9ict albeleå ith ffult)e giueé mob bet 2(ngreb, l^oortil tm 2Cn--

gvcbne fel» l)at>be vaxa 2larfag.

%ox bet førfle maa l}eri>eb erinbreé, at »eb fagcsløø

WiCMi? i al galb maa for|!aaca (Snl^tter, bcr itte, i bet Øk^

blit ^Ingrebet jleer , ^ar bertil gioet 2(nlebning ; tbi at libtc

^rcenfclfer eller ^orncermelfcr ingenlunbe funne unbflt)lbe ben,

ber, længere Sib efter, perfonlig anfalber ben, ber b^r for;

nærmet barn, følger baabe af vSagené 9?atur, og af l?o»bui

bene i 6-12-6, og i be foran (©. 14) citerte ^r. %xt.

f8xm famt i %xb. 4 ^ftbr. 1833 §. 6.

SOZen felu ben, ber veb Serncermclfer eller opirrenbe

4.;nfcne Gioilrrccc?. I. ^tfte. ('2)


18 Su&lcbning.

2(bfccib mot> en Uwtm, gbet 2(nlet>uin9 til at benne øicblif-

fcligcn angriber l)am, Un ncppe bcrfov frafjcnbcg cl 9iøb-

ucerge§-9iet.

dUax Smogen nemlig fovnoevmcg paa en 9)?aabe,

bcv tf fe fan l;itmle Siøbwcerge, er bet jo uberettiget, i)\>iå

\)an felo wil ø'ot 9}Zagt mob Sorncevmcren , og felo ben , ber

et i Øiøb^ccrges Silfælbc, er bog fun berettiget til at anvcnbe

faa megen 9}?agt , fom er nøb»enbig for at tilbagebrioc bet

mob l)am rettebe 3(ngreb; gaaer i)a\\ tibcre, (begaaer €xcc^

t SfJøbDcerge) , blioer l)an atter felo fornærmer, og i begge

Silfcclbc ffeer ber altfaa paa ben oprinbeligc Sorncermer et

2(ngreb, fom l)an od felo \)ax foranlebiget , men fom bog

ligefulbt er uberettiget, og ntob l;oilfet Ijan berfor tf fe Un

Mrc berooet alt ^orfoar.

©aamcgct fpncé i bet minbftc flart, at ben, ber felo

\)at foranlebiget bet 3(ngreb, mob ^oilfct l)m forfoarer fig,

iffc, naar 2(ngrebet i fig er uberettiget og ellerå iffe foerbe;

leé ^mflcenbigl^eber foranbre Sorl)olbct, fan tilregncé tm

©fabe, l;an unber fligt gorfoar bibringer fin 9}?obfianber,

fem i>olc>s, fibcn iffe cn

Smfiænbigl;eb at l)an beftnber fig i 9?øbocergeå Silfælbe

wnægteligen til^ccIs er l}am at tilregne. ^Un tør berfor neppc

ubetinget paajlaac eller opflille fom alminbelig 9iegel, at i

oUc Silfcelbc ©fabegtilføielfen burbc tilregnet fom uagtfom,

i)Oorimob bc concretc S)mftcenbigl;eber, fom funne oære faare

forjljellige, og berfor fnart forøge fnart forminbflc 2(nfoaret,

i ctl?oert enf elt Slilfcclbc maac giørc Ubflaget ; boorom bog

bet nærmere ()enl;ørcr i (Sviminal;3ictten, jofr. jur. "^Irf.

««o. 11 ©. 124-128, eimomia 3 ^ccl ©. 11.

S^i^fc ©atningcr beftaae uben Zm\ ogfaa meb tm

pofftivc ^oogioning.


Snblebning. 19

2(t Soyené 6-12-1, »eb Ubtnjffct „voldeligcn oocrfaU

bcå" netop ffulbc ^aoe figtet til, at ben ^(ngrebne ffulbe

occrc fagcsbs XTianb, jtofr. npt jur. 2(rf. Sf^o. 28


20 Snbletniug.

enten t;cb Sfienbaorb ellei* Sruf?f, ellev — ijiMå 6om=

niatcvingen i lixtiUcn foi-bi;bcr at rcfcrei-e bISfc ^vt> til be

cfterfølgcn.be : „gioev ^Tavfag" — faa bog ueb onbcn irritf;

rcnbc cUer t^olbfom ^Tbfæib. 9?»)tiur.2(rf.9?o. 28 ©.66-67,

gunomia 3 Scc( @. 8-9.

25ennc gortolfning er imiblertib i!fc faa afgjort rigtig,

l^oorimob bet lob fi'g tccnfc, at ben 6te 2rrtifcl netop fan

være gioet for at forebygge, at ben, fom er hk^ocn opbragt

mob en ^Cnben, (lal »eb at \)ppz Slag6maa( mcb f)am

fjjge 2eiligf)cb til unber ©fin af S^^øbsærge at brcebc Ijam,

for at bcctrnc ben gamle St>nicEnnelfe; og unber benne S


22 Snblebniitn.

Jfngrebne ffultc taale ben 6fat)c, et fnabant SJcefen oat

ifærb meb at tilføie. Sofr. 1-19-7.

gouenå 5-13-10, fom 9?ogle (cfr. Brorfon ad 6-12-1

og éiii^tigt'arls ^>roce§ ©.11) ant>rc til ©tprfe derfor, et

ncppe paåfenbe, men tætningen fcio ftjneé iffc at bcl;øoe

nogen ubtrt)!fcl{g pofttio .f)jcmmcl.

2) nøfcuvTjrgcø Kct bcgrun^cø Btin rci> en Sorncsr«

melfc, bcv møbQV under (DmrtÆni)igl;c5er, (om afffj«re

25cffyttclfe fra 6en offentlige UTagt, l)oilfet tgjen opløfet

ftg i toenbe SSetingclfer

:

a) Saren moa occre faa o\)crf)Ccngenbe, at bet ei er

Ceingf)eb til at føge S3effi)ttelfe l)oå ben offentlige SKpnbig;

l()cb, t)V>orueb imiblettib ifh mtm§, at SSolbfomfjeben iuf!

ffulbe ticevc begpnbt at ubøoeé. 7(t ben, bet trueé meb

^ug og


eller eftcvfkjge« af fin 2{vtnb»manb, men Kir 2ciligt)et> til,

ocb at unbDigc cUer ucb at fljule fi'g, at unbgaac "Kngxt^

Ut, er pligtig bertil, og attfaa iffe i 9?øbt>cerge5retten fjar

.^jemmcl til at mobtagc og forefomme, eller tilbagebrit^e

2(ngrebet oeb (Selyforfoar. ©aalænge Slu^itcn eller ©fiulet

iflc fan anfceå fom et albcleå ftffert 5Kibbcl til at utibs

Qaat ^Ingrebet, og altfaa ben ©fterjlrcebte, oeb at føgc fm

grelfc i glugt eller ©fiul, muligen hnibe ubfccttc fig for

at gcraabc i en jlørre gare, er bet flart, at l;an iffe fan

»ære pligtig at forføge paa at unbwige ^ovnærmelfen paa

benne 9}?aabe. £)erfom bcvimob Slugten eller (Sfjulct frem;

bt)ber en fiffer Ubfigt til at unbgaae !?{ngvebet, altfaa at

forebygge S^^øbiocergegtilfoelbet, og mnbe 2lbgang til ffieffyt«

telfe »eb S!)origl;eb§magten , ba funDc (^genmagtå 2(nt>en;

belfe fpneé unøboenbig og altfaa uberettiget, ^'^an paabe;

raaber ftg Ijerfor ^r. 2Crt. S5r. af 9 Wlaxt^ 1683 §. 22,

ber »eb at tale om ^rab formebelfl aftounget 9løbooergc

tilføier : „naar ben, fom ot)erfalbe», if fe uben l;anå Segemé

„Siyé og gobe ^ami> gare og gorfrænfelfe fan unboige"

og ar. mt. S5r. 29 Suli 1756 §. 687, fom tiUaber ben,

ber loolbeligen owerfalbe^, enbog meb 9??agt og 3)?obftanb

at forfware fig felo, fit ^ii\ ©obé og 'idre, naar ten fo=

rcftaacnOc Såre iEt'c paa mibcn VUaa^e t'nn AfDCurges?.

©ec eunomia 3 5)ecl ©. 12, cfr. mjt jur. 7(rf. 9?o. 28

(5. 74-75.


SSel fpneå ifær ben citertc 22be ^r. 2Crt. at ubforbre

tii IBcgrebet om aftvunget 9?øbt>ærgc, at ben ^wrfalbne

iffc funbc unbV)ige angrebet oeb ^liic^t, uben at ubfættc

fit 2iy, Segemc eller l^rc for §arc, og ^viå bet fan gjø;

reå ben SJ^ilitaire til ^ligt, unber be opgi\)ne JBetingelfer,

at unbiM'gc ben truenbe Såre, fyncé M faa meget mere at

funne forbreS af be oorige borgerlige ©tcenber, for \)mn

fpinioncn om perfonligt Wlo^ iffe er faa »igtig fom for ben


24 Snblcbnatg.

SKilitaire. Tim ligefom ben fammc ^r. Zxtihl — web ben

S5e|iemmelfe, at bc forfamlebe ^rigébommcre t et faabant

3;ilfcelt)c ffuUe fjenbe efter (SJubs og ^ongenå io\)e, og

efter Øagcne BcffuffcnlKt) enten friftn&c (Djcrningss

manben cUer fv«l6c Ijam til ne^børlig ^Ifftraffelfe —

ot}erlat)er bet nlbeleå til ben ^aagjelbenbeå ©tanbébrøbre,

fom ere ©ommeve, efter bereg fubjectiwe ©fjøn at beflcmme,

om bet funbe t)aoe beflaaet meb S3cbligei)olbelfen af l)anB

gobe ^aw, at unboige S)V)erfalbet, faalebeå maa ogfaa evins

bre§, at \)tt alene ^anbleS om et paajlubt S^øboarge, ber

\)ax l^aot 2(ngriberenå Øieblceggelfe til gølgc , og at ber bog

let fan tccnfeg Silfcclbe, i l)\>ilh felt? ben 5Kilitairc uilbe

tobc mere paa gobe S'laon cg 9ii)gtc fom S!J?ennef!e og ^or^

ger i 2(lminbeligbeb »eb at neblægge ^orncermeren , enb \)an

t)il tabt paa fin militaire USxc oeb at unbmgc 2(ngrcbet.

5Weget fommer ogfaa on paa Unboigelfené S3effaffenbeb

mebené M neppe !an forbrcé, at ben SD?iHtaire ^ulbe unb;

gaae ^axcn oeb en egentlig Slugt, oeb at løbe for 7(ngribe=

ren cUer »eb at ffjule fig, faalebeå at grt)gt t)ifie fig fom

bet fornemfle Wlotw til at unbgaae ØJøboenbigbeben af at

giøre SiJ?ob|lanb, fan bet meget oel iffe blot unbffplbeé men

cnbog ubfrcebcé, maaflee enbog mere netop af ben 9Kilitaire

enb af ben Simle, at ban bortfjerner fig, naar l)an forncermcé

af S^Zogen paa en faa brutal SD?aabe, at 'i)an maa forubfec,

at 'i)ané Silfiæbcblioelfe lettelig wil mebføre 9?øboenbigbeben

of at bruge brcebcnbe SSaabcn. S^uerbooebet fpneå googioci

ren i bet ber ombanblebe 2oobub at baue i)axit bet Silfcelbc

for S&ie, at ben SKilitaire øiebliffeligen »eb SSrugen af fine

SSaaben neblægger gorncermercn ; og bet »ar ta oiflnof tffe

uben 2(nlebning, at gioe en ^aaminbelfe om, at ben SKili;

taire iffe, af en uvigtig gorefiilling om fine ©tanbåforbolb og

fin ©tanbåære, ffulbe trce fig ber«ttiget eller maaffec cnbog op«

forbret til at møbe en^wer gorncennelfe meb 25rugen af fmc

;


, funbe

SSaaben , men nt l)an tyeitlmot) , netop fott>i l)an itU l^ax

anbet JBalg enb bettc for lOJobftanberen faa farlige Sorf»ar,

høx labe bet ocere fi'g ]aa meget mere magtpaaliggenbe at

imbDige 9?øbt)cnb{gl;eben beraf.

9)? en unber l)t>Hh Setingelfer man enb t>il antage, at

t»cn SWilitaire l^ellerc enb at neblcegge ben , ber ooerfalbcr

t)am, !an og bør, „uben fit gobc ^Haonå gare og gorfræn;

felfe" unboige, faa forefommer bet mig bog ingcnlunbe fif^

fert berfra at brage hen (Slutning, at ben SIfemilitaire uhc-^

tinget ffulbe tjcere nægtet 9fet til at gjøre SJ^obftanb mob et

Doerfalb, faa ofte l}an beb Slugt eller »eb at fJjule fig,

fttfert unboige famme. goruben, at bette albeleå iffc

tx pacibuht i ben meb ^rtgå 2(rt. SSrcoet famtibige l&anbs;

Tot?, fi)neé mig bet ogfaa at Ijaoe (Sagenå Statur imob fig.

i^aax faalebeå Smogen trueé meb et Doerfalb i fin egen

S5olig, fpneé bet at Dcere en ubiliiQ ^orbring, at l}an flulbe

trotffc fig tilbage og inbeluffe fig

i anbre SJcerelfer, og at

l^an, \)Wx bet paa faabant 9J?aabe t»ar mueligt at unbgaac

£)t)erfalbet, ffulbe treere pligtig at a|f)olbe fig fra at gjørc

502obftanb mtb pl)t)fiff 9}?agt. v^eller tffe inbfeeS bet, paa

i)Mh ©runb man funbe forbre , at ben, fom oocrfalbcé paa

en SSet, ©abe, offentlig (gpabferegang eller {}Oor l;an cUeré

er berettiget til at opljolbe fig, ffulbe labe fig berfra forbrioe,

uben at maatte benptte fin naturlige gorftJaréret , forbi t)an

)paa benne SIKaabe fiffert funbe unbgaae Doerfalbet. llnQx'u

beren, ber t»eb fin ulovlige 2(bfærb fremfalber bet 2(lternatit),

at ben 2(nben, for at unbgaae ^orncermelfe, enten maa gjøre

5D?obfianb cUer forlabe ttt ©teb, l;Dor i)an er berettiget til

at opl)olbe ftg, fan bog iffe \)a'ot nogen 9iet til at forbre bet

©ib|lc. ®et fan l^eller iffe forlangeå, at ben Sruebc ffol

otoeroeic og ubmaale om ben SD?obflanb, fom uil ubforbrcé

for at frie ftg fra Sorncermelfen, vil blioe et j!ørrc Dnbe for


25 Subltbning.

2tn9vibcicn , cllcr Uubmgclfcn »i( bti»c et jlønc Snbc for

f)am felo ; {joilfet bcéuben for en ftor 2)ecl bcvocr paa dn-

I;t)cvé inbitjibuelle ^øtclfe. ^un t)t)or intet anbet SSalg l;a;

»cå cnb mellem enten at un'i>'oic^t eller og at broebc gornceri

meren eller bog iibfcettc \)am for SioSfare, bor ^ct ittc faa

let unbi7yl6c5, at bet fiblle 3(ltcrnatio DcelgcS. (Saalebeå

fpneé mig eg oeb

?Kueligl)cbcn af at unbgaae S)oerfalbet oeb at fti^gte cUer

»eb at ffjule fig; men at bc concrete ^mfiænbigljcb t)cr

maae gjøre Ubflaget.

.


Snblebning.

tiertil bovtfalbev ©runben til S^øbi^cerge, at beffptte en 9?et.

©CC Sfucrbad) I. c.

27

4) (Jnbeligcn maa erinbrcé, nt 2o»cne od iffc i ^(Imitu

fcclioibcb Ijavte fat nogen ©rænbfc for bc SJoang^mibler, fom i

9?øbt>ccr3eé;Si(fc?Ibe marte an»enbc^>, men meget nicrc tlljiccbe,

ibetminbjle ben, fom cv i ^crfonllg S^vc, cmfornø^cr^tgiøre9,

cnbog at brcebe fin SKobftanbcr, fec 6-12-J, 2, 7 ; og at

^ø^rcvrgesrcttcn in abstracto 6erfor tn aa nrjfecs fot

ubcgrcsnfcfct cUcr ubcrtcmniclig. 9}?cn naar ber bliocc

©pørgémaal om Ubø^elfen of benne 9?etttgl;eb, tilffger ©agenå

9'Jatu'', at fun bc Soangémibler, fom erc nobijcnbige for at

afocrge eller ttlbagebrioc 2(ngrebet, tør anocnbeé, efterbi en^

\)t)tx Zmuq, fom ooer^viber benne ©rcenbfe, mangler 9?øb=

DcergeércttenS @runb, at mobjlaae Sornoermelfen , og altfa«

blioer uberettiget, ligefom bette ogfaa følger af Cooené SSc*

ftemmclfer, fom fun l)jemlc 9^øbDoergcåretten for at vcuvQt

fine JRcttigljeber ; og faalebeé blioer nøfeuccvgcsrcttcn in

concreto bcgr^nbfet til 2Cn»cn5clfcn af bc S^i^f^arstnii);

ler, fem cve noi)t»cn6igc til at afværge Sovncsrmclfcn.

(Bte Scucrbad?. I c. og ©unomta 3 25cel ©. 12-13.

SSeb at bebømme om ben, ber toirfelig l)ar oceret i 3?øbs

oærgeå Silfcelbe, er gaaet for uibt i fit ^orfoar ((fyccs i

VTøbDci?rge), maa imiblertib SDmftccnbigljeberne nøie tages i

betragtning, og ifcer t!fc glemme^, at roligt, mobent SDoer;

Icej tffe fan forbrcå af ben, ber er i ^are.

S)?en felo naar M beftnbeé, at (ixce§ i S^oboærgc er

begaaet, bør ben beroeb foraarfagebc ©fabc i!fe i 2{lminbc-

ligl)eb, naar ei færbeleå ^m|Icenbigl)eber mebførc bet, be-^

tragtes fom forfcctlig; f)borom ben nærmere Unberføgclfe

I)ører i ^riminal^Sietten. ©ce ©unomia 3 ^eel


28 Siiblebnincj.

§. 6.

QJonjlaiibe.

1, VHoi) 2Cngreb v*"«« Cbct.

VTToi) et^^wert ulovligt ^Ciifircb paa en p:rfoncs Cii?

vil knuc, naar ei S3efiP\)ttelfc fva t>ct Offentlige fan evl)c>lt»eé!,

tocere beføiet til at ubøoe 9?øbt>cerge, baabe mcb |)enn)n paa

fiioeté abfolutc Uerftatteligljcb og 9J?ucligl)ebcn af, ueb (fgcnj

magte QCnoenbelfe at mobjlaac 3(ngrebet ; l)Dortil !ommer, at

ctl)»ert gorbub mob at forfoare fig i Sioi'fare vilbc, efter

©agenå ^flatm, ixerc lige faa ubirffomt, fom bet i fig mlbe

oærc iirctfcerbigt.

Soocnå 6-12-1, 2 nacner og ubtrpffeligcn 9?øbt?oerge foc

at forfuare ftt Sit), fom tillabeligt. SSel betingeé i biyfc 21rtiflev

9Jcttigl)cben til at bræbe2fngribcren af, at 2tngrebct foTøocé meb

SSolb mob^crfoncn, l^oilfet ubtryffelig er fagt i ben l|!c 2fvtifel

og forubfcetteé i ben2ben; imitlcrtib fan bet bog ncppc oærc

Soiol unberfajlet, at bcttc @lagé g^øb'ocerge, i fornø^c•.u 8^^l^

jo ogfaa maa tilfommc ten, bcr trueamebenSovnærmelfc, fom,

uben at ocere forenet meb 5(ngreb pm ^erfonen, ubfcetter l;am

for Cioéfare. ^laat f. dx^ 9Zogen tiilbe borttage ben S5aab,

l)t)ormeb (Sn t^avbe begibct ftg til en øbe S)c, l)Uovfra t)an

uben SBaab ei funbc imbfommc; naar 9?ogen ncevmcbe fig

for at otierffjærc Sømmen for ben ^jørcnbc, eller for at

bringe et ^ar »ælige v^cfle til at løbe løbfl* pcia en S5ath

eller anbct farligt @teb o. f.

\). S alle flige Silfælbe maa

(Sagcné Statur l;jemle ben, ber faalcbeS ncb en 2(nbenå uhe--

rettigebe ^^anbling ubfcetteé for ^iuéfavc, at forcfommc fams

me, web at neblccgge ben Sruenbe ; ogfaa taler l}erfor 6-12-7,

fom man er enig om at fortolFe bcrljcn, at i>m berettiger

til at brccbe Z\)mi, fom l)ax gjovt natligt Snbbvub, enbog


Snblcbning. 29

førenb bet l)rtr uiljl f% om l)au »il gjøre SO?obj!anb, max

man uil gribe eller forbri\3e (jam.

Søwigt maa ^aa ben anten ©ibe erinbrc^, at felt) til

2it)eta gorf»ar fan bet i)bcr|lc ^Jøbtccrgc eller 9iet tit at

fcelbc 2(nyri6ercn iffe ucevc ubetinget tiUabt, ba faabant

yilbe vcere ubenfor ®agenå 9?atur og tjeller ith nøbt>enbtgcn

følger af ?o\)en'3 S5ef^emmclfer, men feltt nnber Sii^eté gors

foar, maa Sxeglen iagttage! iffe at anDenbc l;aarbere Wl'iWx

enb nøbxjenbigt. @ec o&en ©. 27 9^o. 4.

§. 8.

goi-tficttclfe.

2. ni?5uÆrgc mo5 ^Ingreb paa pcrfcncjT.

txl)vcvt rcldfcnn (Dvcrfal& V'^^^ pcrfoncn, ffji2^n^t

Civet iffc fccrvcb cftcrtragtc5 , tran berettige ben Un^

grebne til Uo6rc?rgc, ibet CegcmSbeffabigelfcr baabc i fig

felt) ere uerftattelige og ber^oé funne afocergeé s^b pxmt

5iJ?agté :?uiocnbelfe. Settc er og ubtryffelig bejlemt i 6-12-1,

ber, t)cb at ncesne fom tuenbe foerlige ©ienfJanbe for Sløbs

yccrge, ,,ftg fdv" og „ft't eget Hix?" t)cb bet førfic maa

l)at>c forilaact legemet, ligefom og 2egemébeflabigelfe inbeljoU

beé i bet i ^Trtiflen ncct)nte „volbelige Øvcrf^il^ mcb ©lag,

éwg eller @ting." 6-12-2 næt)ner ligelebcé fom en, fraSrag^

ten efter 2i\)ct, færlig fornærm elfe, „at l^avc lagt ftg i Veic

og Zavc for Hogen til at gjørc Ijam 6i:a{)c mc^

'iiaxaab," l)t)orunber og inbe^olbeé ^oerfalb ipaa ^erfoncn.

1) Sl)Uort)el 6-12-1 tilflceber ben uicb éwg oq Slag

(Dnerfalbnc at »oerge fi'g meb Ijoab SScerge l;an mcegtig er,

l)t)orunber og inbbefatteé btt bræbenbe SScergc, og altfaa gioer 9ict

til at nebloeggc gornccrmeren, bør bette bog forfiaacS i ^oer^

censftemmelfe meb ben alminbelige ©runbfcetning for 3løi)i

t)cerge, at ber iffe maa anyenbeé l;aarbere St)angémibler

enb ber ere nøbt)enbige til at mobftaae 2(ngrebct. 2!5erfom


30 Snblebning.

ten, ter paa faaban 9J?Qabe o»crfalbc§, er fin SKobjlanbet

faa ooerlcQcn, at ban, uben gare for fig felt), funt>e aft>ceb:

nc fjam , eller jiøbe ()am fra fig meb faaban ^raft, at t)an6

Zn^xeb ith oilbe ocere ffatelige, funbe l;an iffe ucere beføiet

til at brcebe, ba faabant X)xab, fom unøboenblgt til at frelfe

fig felt), t)ilbe i^ære ubcn for 9?øbt)cer9eå ©rcenbfer, altfaa

uretligt og [tvafbavt, og funbe ci ftgeé at t>ccrc f!eet, fom

6-12-1 forbrer, fer at vavQc fig fcli>.

2) 2)prfom anben SSoIb øvcé mob ^erfonen, faafom

om 9'Jogen i>ilbe tnbefpærre, binbe eller bortføre en 2(nben,

uben at ber er 2(nlcbning til at formobe, at nogen auben

eiag^ 9}?iål)anbling bcrt)eb tilfigteé, fee 6-9 9, 10, 11, grb.

4 £)ct. 1833 §. 24, funbe bet maaffee t)ære et


Snt)(fbnin9.

3-16-15-1 §. 3 03 6-13-21 iffe f!ult»e funnc f!at>e Svuen-

timmeretå "IlSxi, og ot berfor bet S)nbe, bcv paaføreå i)cnU,

xfh er bctpbellgt nof til at begrimbc et faa fccvbele6 Sorfiur, er

en ©pnémaabe, ber itk mintrc ftxitev mob SagcnS '^a^

tur enb mob Soobubbenc i 6-13-16, 18, jofr. jit)t jur. ^rf,

«no. 28 @. 80-81, ©unomla 3 :©cel @. 9-10.

§. 9.

^oi'tfættelfc.

3. Uobvflirge mob '2U:rceforii«rnKlfcr.

l^tvcøforn«rmelfer hmnc, fom faa^annc, ifi^Igc

©agens Hatiir, i^h begrun6c nogen Uct til Vtøbrofrgc,

forbi "iercn, SQkbborgerea S)oerbewiiéning 09 rmbommc

om en ^erfoné SSccrb iffc fan forfoareé Deb pMi^ Sl^agt,

fee oocn


32 SnMebning.

greb, i)))iiht fan ofwcer^eg \)eb pf)j)fif! ^lnQt, ^løbDcevge mob

bem ()ieni{et i 6-12-i, grb. 4 £)ct. J833 §. 5 in fine.

3) ^yab ber bertmob ev mere tviolfomt er ombc f.uiBalbtc

fymboliffe 3"jiiricr, forfaayibt biåfe ubførcg web at bc^

Ijanbic S^ogeng ^erfon ^aa en cerefrænfenbe eller foragtelig

SKaabe, eller faalebeé, at \)an giørc5 latterlig eller til ©jen^

jlanb for ©pot, funne berettige ben Somcermebc til at

wcerge ft'g web pl;pfijf 9}?agt mob ^orncermeren.

2(t bette ©lag§ gornærmelfer i 2i:iminbeli9l)eb if!e paa-

brage faa l}øi en ©traf fom egentlige IGreéfrccnfelfcr, fan

intet SKobargument »ære, t)a ©runben til at bc fibflc ti

begrunbc 9^øb»ccrge, ligger i Umuligl)eben af ipaa benne

9}?aabe at mobjiaae .gorncermelfen ; og iffc beri, at benne

ei er jUrafbar nof til at bjcmle ©elDforfoar, 'i)'o\lUt og in

specie fee§ beraf, at ringere 2egem§beffabigelfcr, ber efter

Sowen fun paabrog lempelige ©traffc, tiljlæbe 9?øbt)oergc.

X)a be oml)anblcbe gorncermelfcr erc af ben 2trt, at be

inbel)olbc en uberettiget Swang mob ^erfonen, l)Uitfen fan

mobjIaaeS »eb pljpftff 50?agt , feeé ei rettere, enb at benne jo

maa Ⱦre tillabelig.

4) ©elo Soi^l^pi^^lfc af S'né perfonlige greb , ffjønbt

uben nogen gorgribelfe ^i^aa legemet, fpneå man at maattc

»ære berettiget til at befrie fig fra »eb pljpfiflÉ 3)?agt , naar

ci anbet SOiibbel gaoes.

5) l£n fvTjrbclcø Kct til Høbv^rgc for 'iitEren , Ijarc

XXoQ\c formcent at vccrc Ulilitairc l?jcmlct i ^c omn

e. 23 omtalte B.r. ^(rt. Brcuc 9 ITTart^ 1683 §. 22 og

29 3uli 175G §. 687.

3)?cn biéfe iJottbub inbeljolbe intet om, at .KrigSmanben

fan gribe til ^'cerge formebelfi wcrbale Snjurier, bet forfle

beflemmcr blot, at Ijan ei bebøecr at unbwge, naar faabant

funbe uoere banå gobe 9Zaun til gare og gorfrænf clfe , builr

f et iufi ifæi' maatte befrvgteé , naar volbfomt perfonligt 7i\u


Qxeh truebc , 09 iffe forbi i)an bcgcgnebeS meb Xitxbak Sn^

iurier, mob l;t)ilfe t)ct oilbe »ære i)cnfi9télø(l at anocnbe ip^^ftjl

SSKagt; ligefom og ^r. "Kxt S5r. af 1756 ubtnjffelig forbrer ttl

S'^øboccrgc for Wreii; at benne ffal »æré angrebet »eb voldelig

(Di?erfal6, b^orocb altfaa ftgteå til bc fnafalbte blanbebc

Snjurier, j»fr. Kofctiftanbø (ØoifPee erigeret 2 35eel @.

214-215, peterfen6militaire9Jet3©eel lS3inb ©.789; din

nomia3©eelaa ftnc ©jerntnger, men naar nogen^

uben giørlig SDlobfccttelfe , (jaaner en agt, enten meb

@fielbéorb eller anbrc fornærmelige Ublabelfer , ffal \)m

ilxax eller naar bet fan flee, arrejlereé, fyneå ogfaa at gaac

u'o fra ben 2(nffiielfe, nt fun bet pcrfonligc 2ingreb fan

Ijjcmle en SKilitair fRet til ^Jløboærge.

©fulbe be 9}iilitaire l)a»e noget forub for be ©oilc i

benne |)enfeenbe, maatte bet fnarefl funne inbtræffc »eb bc

fpmboliffe Snjurier og »eb be, o»en unber fflo. 4, omtalte/

tien pcrfonlige greb forf!pvrcnb^. gornærmelfer, i bet nemlig

l)er (Sel»forf»ar »eb pl)i;fifl SOJagt funbe tjene til at »cerne

mob bet uforbeelagtigc Snbtri;!, fom flig S3el)anbling faa

let funbe frembringe paa SOJeningen om ben SJiilitaireå per^

fonlige 9Kob, og ligefom berfor en flig Somccrmelfe funbe

for en fOiilitair mebføte et .Cnbc af langt ftørre S5ett)benl)eb

enb for en artben S3orger, faalebeé funbe »el benne fDm-

ftcenbigl^éb inbet)olbe hjemmel for ben SOIilifaire til en mere

u6»i&ct S'løbttcergeéret , bcr unber fccrbcleé £>mjicenbtgl;ebct

enbog maatte funne ftrceffe ftg til bet ^berjle 9^øb»ciergé*

S»fr. nt)t iur. 2frf. 9i. 28 ©. 91-92.

6) Sen fcerbeleS 5Bej!emmelfe t 6-12-4, ber Ijjemlcr

5i}?anben 9iet til at brctbe ben, ijaxi ftnber i v^ocr meb fm

.^uflrue, i)øxcx egentligen iffe til g?øb»cerge, ba drabet trttiii'

é«nfcne (Siuilcnnc^. I. 4>(ftc. (3)

^'^'


34 Subletming.

Sprfoav fan inbel;o(be mob ben libte S»>^»«ime(ft\ 2frtiflen

grunbcr bcvimob fnarerc SDJanbenS ©traffri^eb ^pm ben op-

bragte ©inbéflcmning , fom Sornæimelfcn maa mitagcé at

fvemfalbe, og forfaaoibt inbel;olbei- "Kxtlfkn beelé en Unbta-

Qelfe fra gorbubct i 1-1-3 mob at ta^c fig fclo til Siette,

beeB en Unbtagelfe fra Coogioningen om 35rabåfovbrvbe(fen

men ben fan albclcg iffc tjene til at gobtgjøre nogen XiUa-

bclfc til 9?ebt)ccrge for ISren , jDfr. nt)t jur. lixf, 3lo. 28

©. 92-94, ©unomia 3 £"cel ©. 15-16.

^en anførte ©runb til 2o\)(lcbet mebfører, boab og

6-12-5 bifer, at drabet fun unbffptbeå, naar bet ffecr paa

friffe ©jerninger og i bet 2)icbliE 9)?anben opbager %oxbvr)'-

belfcn; l()t)orl)oå cnbog fpne^ at funne forbreå, at 9}?anben

iffe \)ax l()anblet efter en forub overlagt ^lan , ba i faa 2:il=

fcelbe t>m ©inbéforoirring, fom er ben egentlige Unbffplbning

for SDrabet, iffe laber fig formobc, jofr. (funomiq 3 3)eel

©. 15-ia

Uboibelfc til Ølærbcflægtebe, gorlooebc cUer 'iinhxt til=

(laber Coujlcbet ifølge bete ©runb bcller iffe, it>fr. @uno-røia

3 2)eel ©. 16-17. ^

§. 10.

gortfocttclfc.

4. ^(^^^Pw^^rgc mob Sc'rmueessSorurcttclfcr.

é»a5 Soniiue6 = Sorurcttelfcr angaacr, ^a l^tr vel


Snblebning. 35

ben if\ØiQe ^rfiatning, ffjønneé bet i)tUtx iffe ot ocere

nogen Sfetégrunb til at ©even cUer S5efibberen af ©otifet

f?ult)c ttoerc ^pligtig at labc ftg bette fratage , imob fiben at

l)aoe 9fet til at føge bet tilbage eller ^rflatning berfor, ibet

nemlig t)en 9\et§grunbfcetning , at 3ngen maa tage ftg feb

til JKette, bog iffe Un paahexaaU^ til Sorbeel for ben, ber ha

røDer2lnbrcbereå®obéog følgelig felo i tjøiejleSiJJaabe l)anbler

mob famme, ligefom og beraf bog maatte følge, at ben, ber

cgenmoegtigen fattt ftg i ;Sefibbelfc af ©obé, ber »ar i en

2Cnbenå SScerge, igjen maatte ocere uberettiget til at mobfcettc

ftg ben forrige ^efibber, naar benne atter tog ©obfet tilbage

og gorbubet mob at forfoarc ©obfet oilbe faalcbcé neb^

brt)be ftg felt).

SSor 2ougi»ning ^ar og ubtrtjffeltgen l)iemlet SfJøbocerge

for ©obfet,

1) Uaar cr vd^eligcn cucrfal^ee mei> ©lag, ^wg cUer 6ting,

(3*)

;


36 Snblcbnlng.

benfævbelcéS^et, at uoevge pg met> t;pat) SScergc l;an mcegtig er,

fccå Ibog xth , ai man fan oærc befriet til at abftrat;ere fra

biin SSctingclfe, b^orimob bet fnarerc maci, antaget, at naar

2(rtiften tiæt)ner : „fi'g felt), fit eget 2io eller ftt eget ©obé/'

fom bet, ber fan forfoareé, faa ft'gteå %tx'oz\> til at betegne

58olbémanben6 ^enfigt, nemlig enten blot at tilføie Segcmg^

beffabigelfe, eller at tragte efter Sioet eller at røyc ©obfet, og

SWeningen blioer ba, at ben SDoerfalbne i fibfic Silfælbe iffc

bar nøbig at løéfjøbe fig »eb at ooerlabc ©obfet, fom liw-

griberen eftertragter, men berimob, naar benne gaaer til ben

^berligbeb »eb perfonlig SSolb at ville forffaffe ftg bet, ba

er berettiget til, naar ci anbct 9Kibbel gioeé, at fcelbc b^m,

Mr. nt)t iur. 2frf. 9^o. 28


Snblebnlng. 37

Snnblertil) er bet en ©eluføige, at berfom Dmjlænbig^

!)ebernc ere faabannc, at ingen garc er for v^aanben, berfom

t. dX' Svoen fan inbeluffeS, eller flere %o\t alt ere fomne

tilftcebc , faa at Spcen uben S^re fan gribeå, fec 1-19-2,

fan bet ingenlunbe være tlUabt at bræbe l)am.

2) tXaar (5ot>fct angribes v«^' f» VTTaafee, ^cr iEBc

«t forenet me^ perfonlig fcl5 mob eller S^re for Bc;

ftbbcrcti, er oel iffe bc ©runbe til|!ocbe, )paa Ijttilfc 6-12-1,

7 , maa antaget at Ijabe bygget ben færbelcg JKet at am

oenbe bet t)ber|!e S'^øbDcerge ; Ijooraf bog i bet ^øiejle iffun

funbe ublebeé , at bcttc Ølags Siøboærge iffe oar tillabt,

l)Oorimob biéfe 2(rtif{er intet gorbub funbe mebførc mob

at anoenbe ringere gorfoarémibler, ber iffe gif ub :paa ^or-

ncermcrenå 5)rab. dt faabant gorfoar maa meget mere an;

tageé Ijjemlet faaoel i (Sagcnå Statur, ifølge bet oDen, @.

34 f. 2(nførte, fom i t)or 2ot)gioning.

58el er bet ttoiolfomt, om 6-12-1 fan antageS at ht--

flemmc ØZøbtxxrge for ©obfet , naar bette angribe^ uben at

bcrmeb er forbunbet perfonligt 93olb. ^en af 6-15-15, 16,

ber tittaber tieren at tage ftt ©obé tilbage fra SJanéman«

ben, faalænge benne iffe l)ar bragt bet uben for 6ieren§

©runb, følger utt)i»lfomt, at \)an maa oærc berettiget til »eb

^t)t)fiff 9)?agt at afȾrgc Sfanet, forinben bette er iocerffat,

ligcfom og 6-15-22 toifer, at ©iercn er berettiget til at i)\ni

bre en ^nben fra at age ooer ftn 2(gcr og @ng, I^Dor ber

ei bør oære SSei. S flige Silfælbe fan imiblertib bet t)bcr;

ftc SfløbDccrge iffe »ære tillabt , beelé forbi bet er uben for

SSeflemmelfernc l)erom i 6-12-1, 7, og ei IjeUer bjemleå t bc

nt)å citerte 2(rtifler, beelé forbi bette pberjle 5Kibbel i 2(lminbc;

ligl)eb iffe fan anfeeé fornøbcnt for at forfoare ©obfet, jofr.

(E'rjlcJ) om Z\)mi ©. 270-271; ©unomia 3 ©eel @.

5-6, ttt)t jur. 2£r!. 9?r. 28 ©. 84-85.

2)et tør imiblertib bog iffe Ubetinget ^aajlaaeé , at Zn-


38 Snl^lct'nina-

greb paa ©obfet, fom foxø'ot^ uben SSoIb mob ^crfoncn,

olbrig f!ulbe funne berettige tit bet i)berfie SfJøboarge. gor

bet Sørfle fan l)er erinbreé, at naar S3erjø»elfe eller S>be:

laggelfe af ©obfet »il mcbføre Sioåfare for SSefibberen, maa

af Senile (Srunft' upaatmulelig t)et i)berjle 9?øbDærge Dcerc

tiliabt, fee ooen ©. 28.

5Wen ogfaa boor ingen S^^re for Sio eller "Perfon er

en umibbelbar gølge af 2(ngrcbet paa ©obfet, fyneg man

befriet til at taget noget vf)enfvn til ©obfetå S3effaffent)cb

og ben ©fabc , fom ber trueé meb at paaføre. ^vor benne

»ilbc bejlaae i 2abct af (5n6 SSelfærb, fljønncå ei rettere

enb, at fammc gorfoar, fom Sooen tillaber for at frie fig for

en legemlig Si)?iél)anbling, for |)ug og Slag, jo bør tilflcebeé.

^t>\$ fRogen faalebe^ faae fin 2fmnbémanb meb en SSranb at

nærme ftg t)an^ SSolig for at antccnbe benne unber ^mjlæn;

feigbeber, fom i!fe lobe nogen Ubfigt til 9?ebning, og ban be;

fonbt fig

i en faaban Srenbe

Pbpft'f? 9^agt for at forf»are 2(nbre, ber beftnbe fig i ^øttxtx^

geå^Silfcelbe, fan neppe »ære ttoiolfomt. SSel taler 6-12 ale;

ne om at forfoare fig fch\ ftt eget tiv, fit eget (Boftø, men

foruben ot bet t og for fig følger af ©agenå 9?atnr, ot bet

ngen Uret er at j^aae en 2(nben bi i ot ubøoe fin loeligc

9Jet, fætter og i5ot)bubet i 6-6-13, grb. 6 gebr. 1694 og 4

2(ug. 1819, bforoeb M enbog gjøreå til pligt at fommc

2(nbre til .^jelp i at afo^rgc be gornærmelfer, mpb W^\h


Snblebniiiij. . 39

ingen SScpPpttelfc fra bet SDffentlige i ©iebliffet fan faaca, bet

ubcn for al S^oiol, at @nl)oer maa »ære berettiget til at ubøuc

bet gorfoar for en 'Knhm, fom benne felo i 2ot)en IjatJbc ^iem=

mel til ; og Soogioeren bel;ø»ebc faatebeé tffe i 6-12 at giDc

nogen ut>tryffclig (Ei^a^clfc til bet, fom t}an alt i^aobc

l?aabu{5ct fom pligt, jofr. ©unomia 3 £>eel ©. lO-li. —•»'

SmiblertiD maa l)erv»eb erinbreé, at naar man bruger t)tt

Ubtnjf at ufcøue Høbrccrgc for en ^ndcn, Un bette egent«

lig fun betpbc at ubøec t)en 9?et, fom en lintcn, paa ©runb

af tet S'Zøbuoergeétilfcelbe, l)Oori \:)cin befinber fig, funbe l;at)e

betjent fig af; Ijoorimob ben, fom faalebeå forfoarer en lim

i^en, iffe felo er i 9løb\)ccrge, faalccnge intet 2(ngreb er jlilet

mob Ijam, og Ijané gorljolb met) at tilbagebriue gorncermfren

laber fig berfor Ijeller iffe albeleé bebømme efter be famme

Sietåreglcr, fom gjalbe for ben, ber felo ubøoer fin egen ^øb;

»cergeérct.

§. 12.

£)m ©elutoegt i egentlig Setpbning, eHer 7(nb€nbetfc

of ©genmagt for at tDinge 3{nbre til ffplbige ^xa^

ftationer.

Cigcfom feloe Ubtrt)ffet nc6u«rgc antpber, at famme

alene gaaer ub paa Sorfyor eller paa at mobfcvttc fig bet Hiu

greb, 9Zogen er ifcerb meb at wH^e mob Ijam eller (joormeb ^an

trueé, men berimob iffe inbbefatter iict Silfælbe, at 91ogcn

anoenber egenm^nbig Soang for at bringe en 2(nben til at

præftere Ijoab \)an maatte uære ffplbig, faalebeé toille be ©runbe,

l;t)orpaa 9løbi)ærgeg:9ietten l)»iler (ot)en §. 4-5), l;eUer iffc

lettclig funnc l)iemle 9?ct til en iaatan 3:t)ang§;2(nt)enbelfe,

Øclvtojgt i SDrbetå egentlige SSetpbning.

§Bel er bet mueltgt, ot ben, ber l^ar en gorbring paa en

2(nbcn, netop beroeb, at Ijan førfl maa føge benne ^orbring

formcligen anerfjenbt og bcrefter gjort gjelbenbc t>eb be bertil


40 S»t>lf^nin3.

i ©taten beffiffcbe 2{utoriteter, omfiber ingen Splbejlgjørelfc

noaer, ibet ©icnftanben, l)ooraf benne funbe faaeå, imiMcrti^

fan Dcere tabt ; men om faabant cnb unbertiben maatte uare

3;»lfcelbet, ba er bctte fun en gølgc af, at JRetépleien i ^Bta-

ten ligefoa libet, fom anbre mennefleligc Snbretninger, fan

\>mt albeleg fri for Ufulbfomfttentjeber, og et faabant mtnbrc

SDnbc maae SSorgerne berfor fornuftigoiiå prcefumereS at tjille

f)tUext unberfafle fig cnb at opgioe ben ©ifferl)eb, fom en

orbnet iRetépleie i 2((m{nbeli9()eb \)tnx,

»fertil fommer cnbnu, atberfom man t>ilbe antage, at t>en

blotte UtuliglK^ «f/ at ben formeentligc ©fplbnet funbe i

ben Sib, fom »ilbc mebgaac til at faac en gorbring gjort giel^

lenbc ab ben loobcfiemte SSei, blioc fat ubaf ©tanbtil at opftjl;

t>c fin gorpligtelfe, ffulbc mebføre tilflræffelig |)iemmel til at

tage ftg felt) til 9iette, ^a tjilbe 8ot)bubbet i 1-1-3 tabe al S3e;

tt)bning, og flulbe Unbtagelfe fun ftnbc cn Kct;

I?av>enbe tunise føre et ftrcungt ^cuiis for, at S3enpttelfen

af ben anorbnebe 9?etgpleie abfolutc t)ilbc mebføre Zab for

^am, ba i?ilbe ben ocere albcleé uoirffom.

©runbfætningeni 1-1-3, at Sngen maa tage ftg felo Siet,

men at (gnljocr ^al tale og bele fig til fRctte, taaUx berfor, meb

^enf^n ^paa ben, ber Ijar en gorbring paa en ^rcejlation af

en 2Cnben, iffe let nogen Unbtagelfe. 35ette bejlyrf c5 ogfaa

t)cb 5-5-3, ber oifer, at grcmførclfen af Scoiiéligljeber, altfaa

formelig Siettergang, er SKaaben, paa l)oilfen ©irren ffal føge

fit @obé tilbage, fom en 2(nbcn I)ar i Sefibbelfe, og bet cnbog

om S5efibberen albeleå uloolig eller oel cnbog web en Wiå^

gicrning l)ar faact ©obfct i ftt 5Uærge, tlji at 2(rtiflen ogfaa

omfatter ben uretmccåfijic eller foigagtige 25efibber, følger af

bcnå alminbeligc Ubtrijf, fec og 6-17-12, famt G-15-J5, 16,

l^oilfc tuenbc fibfic lixtiUcx ubtrpffcligen forbpbc egenmægtig

at tilbagetage rancbc hofter fra 9ian5manben, naar l;an førfl

bermeb er fommet tit 2(lueien. gorfaaoibt bifife ^(rtifler ft)-


m$ at tiljiæbe ^kxcn at fratage 9\anåmanben ^ofiernc førenb

t)cnne er fommet til 2C(ocien, ba l)av bctte rimeligviiå fin®runt)

i at CoDgitjeren iffc l)ar anfeet bet ^Jancbe at Ⱦre fulbfom-

men bragt ub af ©iercnS S3efibbclfc, faaiccnge OfanSmanben

cnbnii ith l)aobe naaet 2tloeien, og berfor t)ar l^enført ©ob^

fcté Silbageføgen unber S3egrcbet om Uobn^rgc. (Sfr. Tri-

fol. jiuidicum 2bet ^plag @. 4649, og Brorfon ad 6-

15-15, 16.

di t)tUtx funnc gooenéS 12-3, eUer 3-13-6 meb 9?ettc an^

feeS at giøre nogen Unbtagelfe fra 1-1-3; tl)i ^erlig!)ebéeiercnå

eller ^uuåbonbcné9iet til at ubolfe ©eloeicrbonben eller Sceflcs

bonben af fin ©aarb er betinget af at benne miéligl^olber bet

cjciflerenbe 9?etgforl)olb, fjoorom ^erligbebéeieren eller vf)uuébons

ben, efter 2ot)enå ©runbfætninger, iffe felo meb JKetéoirfning

funbc bømme, men faabant maattt ubentoiol afgjøreé af bc

orbentligc 9?etter. 9}?cn l;t)orban bet cnb l)ax fort)olbt ft'g ef-

ter 2oDen, er bet nu afgjort, at be i fenerc 2Cnorbninger,

in specie i ^xi>. 8 Suni 1787 forh;nbtc ©runbfcetninger,

albeleå iffe tilftæbe enten ^^erligt)ebSeieren cUev Sorbbrotten

nogen 9iet til egenmtjnbig, utm orbcntlig Øiettergang, at

fcette SSonben ub af ©aarbenå S3eftbbelfe. Sfr. l'rifol.

juridlcum 2bet £)plag O. 19-20.

Coyenå 3-13-31 fan »cl, »eb Ubtrpffet: „bamaaman

Ijannem pante," neppc tjeller ftgtc til nogen egenmvjnbig

©eltjtcegt, men til en Ubpantning »eb ©ognefogben eller

anben faaban S3ej!illing§manb. ©aalebeø er 2(rtiflen ogfaa

atterebe tibligen forftaaet, fee Trifolium juridicum (2bet

S^plag) @. 20-22, ^»orueb bog fan moer!e§ Sfcfcr. 12 ^tg.

1735 §. 1, ber fajlfcetter, fom t>ct fr»ne§ unbtagclfeåbiié , at

i bc for Sliber og '^aberSlec^TCmter fællcg S3i)er flulle 4 ^an^

tcmcenb ubmelbeå, og at ingen Ubpantning ber maa flee

uben famtlige ^antemccnbencg ©amttjff'c.

Sottcnå 4-1-35,— fom bejlemmcr, at be 9?ebere, fom bltpe


42 Snblebning.

wb ©fibet, ffuUe betale be anbre JRebcre inbeit 6 Uger bcr^

efter, „ubcn al Uctterøatig i alle Wiaabct" — , er man

enig om fiQter alene til at tillabe, uben foregaaenbc Som,

at latie gjøic Ublceg »eb S^^ben, cfr. Trif'ollum juridicum

(2bet ^plQQ) ©. 22-23. Brorfon ad 4-1-35,

©om »irfeligc Unbtagclfcr fva J-1-3 funnc berimob

marfcé ^ølgenbe:

1) ©eren eller SSrugercn af 3orber er tillagt 9ict til

at optage frcmmebe kreaturer, og tilbageljolbe t>i§fc inbtil

i)an faaer ^rjlatning m. o. for ben ©fat)e, t»e l;aue tilfoiet,

eller enbog at bortfcelge bcm og bereeb gjore ftg fclu betalt.

S?m bc ):)exl)tn l;ørenbe Seftemmelfcr , nemlig 3-13-33, 47;

6-14-19; grbn. 14 2(pril 1694 og29«Dctbr. 1794, fcc mere

i man^iy'd Sanboæf. Siet (2ben Ubg.) 2 Zcd (5. 264-268.

2) ben , fom lat>er et 2eb flaac aabcnt efter fig, maa

flrar anl)olbcå og )paa


Snblcbning.

43

^crtoeb bliofv imiblcrttb yd at erinbre, at ^antljaDeren

\Ue, forbi SBctalingeit til gorfalbgtibcn ubebliyer, umidbcli

bflrt enten hn tilegne ftg pantet efter en af ^am felo for^

anftaltet SBurbering, cUer labe bet forauftionerc. Soycné

5—7—2 frættcr ubtvpFEelig, at ^antf)ai)eren ffal tilbt)be

2)cbiti)r fra ftn ©ibc at ubnceijne en Wlant), ber i gorenin^

mtt> en anben af ^rebttor bertil »algt Wlant) fan »urbere

pantet.; og førj! naar debitor iffe oil ubncconc nogen SSur;

beringgiuanb , tillaber 5-7-3 ^ant^at)eren enten at labe fig

pantet tilourberc t)cb toenbc af l;amifely \x1l9te 9)?oenb, cUcr

at labe bet offentlig auftionere. $8el cre enfelte Snfiituter,

nemlig 2(gfiftentél)ufet ifølge grbn. 29 Suni 1753 §. 6, ««a^

tionalbanfen ifølge ^ctroi af 4 Suli 1818 §.51 og Sen-

tralfaéfen ifølge fammeé unbcr 25 gebr. 1831 af longen

confiimerebe JKeglement §. 13, 14 (toU. Sib. for 1831 ©.

190) bercttigebc til, naar berea debitorer iffe til gorfalbås

tibcn betale, ba efter foregaaenbe SScfienbtgiørelfer i bc offentlige

Sibenber, at fliUe bercå l)aanbfaaebe janter til Zuh

tion. SDZen biéfc fccrbelc^ ^rioilegier maae betragtet fom

Unbtagelfer fra be alminbeltgc i 5-7-2, 3 foreffreone 9?eglcr,

ber iffe bcrtteb funne Ⱦre foranbrebe, faa at ^rebitor ingen;

lunbc i 2Clminbeligl)eb fan ocere beføiet til, uben at tjaoc

gjort ben i 5-7-2 foref!ret>nc SDpforbring til 35ebitor, at rea;

liferc pantet blot ifølge foregaaenbe SSefienbtgjørelfe i 2(m-

ferne. 2)og er bet antageligt, at ^rebitor t?eb bemiéligen

(t. er. t)eb 23ef!iffelfe) at tilfjenbegioe debitor , at l)an til

en oiå Sib »ilbc realifere §}antet, funbc erl)»eroe 9iet til at

forauftionerc bette, naar ^Debitor iffe gjorbe ^aaftanb paa

Sagttagelfen of 5-7-2 og faalebeé funbe anfeeå ftiltienbc at

I)at)e renunceret paa fin Siet i benne v^enfeenbe. 2)erfom

-Rrcbitor, enten forbi 25ebitorå S)p()olbé|leb er \)am ubefjcnbt

eller af anbcn 2(arfag er Ijinbret fra at giuc 2)ebitor ben t

5-7-2 beficmte 2(b»arfel, bortfalbcr efter bet foranførtc bet


44 Snt^lcbning.

f)txom'i)ar\Woe mcb ()aant)faact ^ant forbunbnc S3eneficium

og gorbringen maa tnbtaleé »eb orbentlig JRcttcrgang. S!J?en

benne Uleili9f)eb fan ^rcbitor forebygge t>eb at (abe ^tbu

tor gioe en gorffriuning , ^ttoroeb mebbeleé l)am 9?et til,

ifalb ^Betaling til gorfalbéttb ubeblitier, at labe pantet, efter

et »ijl forcgaaenbe SSarfel i be offentlige Sibenber, ftiUe til

2(uction; I)»ilfet 2)ebitor looligen maa funne inbrømme,

cfterbi bet fun inbeljolber et SJalg, af bet ene af be i 5-7-3

fafitfatte 2(lternatiuer for ben gremgangémaabe, fom oeb %\)U

beflgiørelfe af pantet ffal følgeé. Sfr. O^rftctJø ^aanbbog

6 æinb e. 109-111.

Søwigt maa jeg, angaaenbe be flere ©pørgSmaal, l)X)or;

til JRealifationen af l)aanbfaact ^ant gioe 2(nlebning, l)enoife

til ©oilretten, ^)oor fammcå 2(fl)anbling Ijører l)jcmme*).

•) Untcrtiben tilfommcr ten, ber |)ar en ^nbenS Sing i JBcfibbclfe,

ubcn bog beri at Ⱦre occrbragct nogen panteret, en mcb ^aanbfaaet

^ant analog Siffcr^cbérct, ibct ^an tr bcfoict til at tilbage«

^olbc Singen, inbtil ^an af Gicren er bleccn fiilbcflgjort fer ben

^orbring, ^an i InU'bning af Singcnå Scribbclfc maafte l>avc paa

\)


4) ©oin en Unbtagelfe fra Soububbet i 1-1-3 ft)ne6 og

t m t>ié ^enfeenbc at funnc betragtet ben Soanggret, fom

te, ber ere beføiebe til at utøu vg)uuétugten, !unne anoenbc

mob be fammc unbcrgione ^crfoner, forfaawbt biéfe nemlig

veb famme funbc bringes; til at opfvlbe bcrcå af ^ontraftcn

flybenbc pligter til ^erfonligc ^rccjlationer og 2(rbeibe *).

felfeé JRet, fom 6-5-5,

6 t 2(lminbeligbeb tillægger ^^uuébonben og -^ujlruen oocr

beveå Stpenber, og fom ifølge grbn. 25 9)?arté 1791 §. 13

ogfaa tilfommcr Sorbbrotten eller \)an§ gulbmccgttg , famt

(;anå forpagter, naar ben er benne owrbraget, ooer S5øn;

berne unber ^^ooeriet, famt ifølge grbn. 21 CDiarta 1800

§. 15, 16 ogfaa .^aanbcærfémeflerc ooer bereé Særes

brenge**), if!e alene funne anttenbcé for egentlig Ulpbig()cb,

SDpfcctfig^eb og utilbørlig SDpførfel , men ogfaa for ^ot)en;

ffab og (5fterlabenl)eb eller gorfømmelfe meb at opfplbe bet

2(rbeibe, ber er bem ^jaalagt; og ben blioer faalebeø et SDiibbcI,

(jtjortjeb ben SSebfommenbe fcb ffaffcr ft'g ben Kct, {)cr

ifolgc ^ct intjgaacbc cUcr oprcttebe Sorl?oli) tilfommcr

l)am, ifiebet for at inbtale famme »eb 35omjlolene,

2(t for øorigt faaban Sieofelfeé Slet ingenlunbc fan af

v^uuabonben anoenbcé til at ffaffe ftg anbre 9?ettigl)eber

gjorte gjelbenbe, enb ten f)an i)av til at forbrc bet betingebe

•) ©en ^uuåtugt, fom 'gorælbrc funne ut;øt>c oocr tcrcS uppljragnc

SBørn, ?ærerc of er bcreS Sifeiplcr, Sfficierer ot»er ©oltater, Sp»

fnnSmænt) i ©trajfe = ^fnftalternc ci^er fangerne , fan iffe regnes

t)ei-()en , M ben ci ubøoeS af be næonte pcrfcner for at fomme til

bere§ 9lct cUer for at bringe bc ^paagjelbcnbe til at r)te noget,

be egentligcn fFi)Ibc t)tnc ^erfoncr, for oisfeå egen ©f nib, men

fnarere er at betragte fom en ©lage Sorig()cb5 5)fagt, ber ubi?fe§

for at mh til et gormaaf, ber intcreSfercr bet s:ifent(ige.

••) I5en nærmere Uboifling af gæren om ^uuStngten !;ører naturligoiiå

iffe fjerpen, men maa fegeS i


46 Snbtebnin.^.

2(tbeit)c, faafom tl( (trempel til at toingc 2!t)enbet til at ba

tale ben @jelb, bet maatte ooere fPylbig eller beélige, et irtb=

lt)fenbe.

5) T)c foranføi'tc pofitit»e Unbtagelfec fra ^orbubet

mob at taQt fi'g felo 9iet, tiljlcebc iffe UiteiiQ nogen Ub;

»ibclfe uben for bc ubtrpFfelig beflemtc STilfælbe, og, fom

ooen (©. 39-40) bemcerfer, fan ben^are, 2(nv)enbelfcn afben

anorbnebc Siettergang fan ubfættc ben 9?et^avcnbc for, at

nemlig ben SofpliQtebc imiblertib fan ocere fat ub af ieblif

t)an l)ar fourneret et 2aan, fommcr til ^unbffab om, at 2)ei

bitor if fe er mpnbig, og ^mflccnbigbebcrnc bcxl)oé iffe tilflæbe,

»ebgogben eller t)cb tilfalbtc 50? ccnb, fec 1-21-1, at forebygge

^cngcneé Ubgiuelfe, faafremt \)an laber :©ebitor forlabc ftg,

fpneé meget at tale for, at \)an cgenmynbig maa funne igjen

fratage ^Debitor be \)am letoerebe^enge. Sl)i ^jønbt ?o»gi»c-

ren Ijar funbet fig foranlcbigct til at betage ^rebitor 9Iet til

Deb ©øgémaal at inbtale fin ^aa 2aan grunbebe gorbring

boå ben umvnbige gaantager, i)ax benne bog iffc bcroeb er^

l)olbt nogen 9vet til at bcl)olbe og biSponere over be mob-

tagne. ^enge; og bcr tilføicø Ijam følgelig ingen Uret »eb

at forl;inbre ^am fra at ubøoe bet intenberebc 25ebrageri.


§. 13.

SDm ben vHUq^ SSiifning af ubøuet S^øbuærge 03

Sf)Dorucl ^JJøbDoerge 09 (Sclotccgt , l;Dor biéfc erc anbenbtc

faalcbeé, at be ifølge be jlcbfimbnc ^mffccnbigl^cber i)a\)t

SDJebljolb i SotJcnS ^ub eller Zmlo^i, i en olå .^en^

feenbe funbe ji'geå at »cere traabte i eb Siettergang

(ooen §. 4 og 5) ; faa er t)et bog inblyfenbe , at biéfe fely^

mpnbige 2Cfgiørelfe§maaber iffe faalebeé funne fiaae »eb ^U

t»en af en formelig retlig 3(fgiørelfc oeb 3)om, at al ttiberc

©pørgémaal om bet Silfcelbc eller SJetsforljolb, i 2(nlebning

af l)t)ilfet gf^øboccrge eller ©elotægt l^ar »æret ubøjet, berDcb

ffulbc »ccrc afffaaret. 9?aar berfor enten bet S)ffentlige eller

ben private 5i)Zob|!anber eller SSeberpart fenerc reifer ©ag

til Singe mob ben ^aagjcclbenbe, fan t>ennc ingenlunbe Ijens

ffpbe fig imber, at faaban ©ag engang lot)mebl;olbelig er

afgjort, ai ben, ligefom en res judicata, l)ar o^ljøxt at »cere

©ienfianb for 2?om|loleneå ^røoe og 2(fgiørelfe, l&oorimob

\)an meget mere er pligtig at ftaac fin SSeberpart til 9?ette,

for at t)anå gorljolb fan blioc unberfaftet ^omfloleneå

^røoc- "iit l)cller iffc 9?øbDccrge§; og ©ebtcegtå = JKctten

l;croeb blioc betpbninggløfe eller unyttige, feeå let; —

tl)t

iffe at tale om, at bet S^løbooerge, l)ttortteb S3erø»elfc af ii^

»et eller Sabet af anbet uerflatteligt @obc er forebygget, Ijat

!)at)t en SSirfning, fom, uben famme, albeleS iffe »ilte hau

»æret, eller funbe bli»eopnaaet— faa bli»er ber og en »æfcntlig

Sorfljel mellem ben ©ag , fom reifeå i 2(nlebning af ubøuet

9'2øb»cerge eller ©el»tægt, og ben ©ag, fom, l)»ié iffe Øiøb:

»cerge eller ©elotcegt »ar traabt imellem, maatte »ære anlagt

for at »inbc bet »eb (}iint cgenmpnbige 2:»ang^mibbel reb;


48 Snblebning.

bcb£ SJet'ogobc. ^iin ©ag bliocr at anlægge af tet t)^enU

lige, eUer af ben, mob l;oem Sloang er ani>enbt, for at ^)rø\)e

og faae afgjort, om ben anocnbte 9J?agt og Suang l^ar Ijaot

ben t)eb Sooenå S5ub eller Tfnalogi foreffreone v^jemmel ; og

l)mé bette finbeg, ta er og 2(lt berDeb afgjort, fibcn gplbcft^

gjørelfen allerebe er erl)olbt.

§.

£)m 23et){iébt)rben unber ben t)cb ubø»ct 9Jøb»ærgc

.,;^ . eller

14.

©elutoegt forantcbigebc @ag.

•"@t færbelea mgtigt ©pørgémaal unber ben


SnMcbninfi.

i)tUet iffe bømmeé fl^lbig til ©traf, men blider at frifinbe,

efter .Omftoentiigtjetctnc enten albeleå eller fortoitcre SUtale.

25ct er bcr^og iøincfalbenbe, at ftbcn S^uboærj^e alminbelig^

»iiå ubøocé uben SSibner og unber faabannc Dmftoenbigi

^eber, at et fulbgplbigt Semiå umuligt fan tiloeiebringeé,

funbe bette ^cUec iffc paalæggeå ben, ber forcgiucr at l)aoe

maattet benptte ^Jøbeærge, uben bertjeb faa gobt fom at

tilintctgiøre ben ©iffcr^eb, foin Sfiøboærgeå^SJetten bog tiU

figtcr.

49

^aa ben anben ®ibe »ilbc bet »ijlno! iffe minbrc ubs

fcette ben alminbelige (5i!ferl;eb for garc, om bet ffulbc an;

tageé fom alminbelig Siegel, at bet blotte goregioenbe af

9^øboæige, uben at unbcrfløtteå enten af Set)ii$mib(er eller

Sormobningégrunbe, ffulbe beoirfe, nt ben ^^oagjcelbenbc

ffulbc fvifinbeé, faalcengc ber iffc funbe føreå et fulbgt)lbigt

25e»iié for, iffc alene nt 'i)an l)at)be ubø\?et ben ffabegjø;

rcnbc vg)anbling, men ogfaa unbcr alle ©trafffplbcn begrun^

bcnbe, faawel negatioe fom pofttioe, SSetingelfcr, og in specie

ogfoa uben for Sf^øbwærgegsSitfcclbc. ;,.i

SO?en ligefom ^eraf følger, at intet af biåfe l;inanbcn-

mobfattc ^rinciper i ftn fulbc Ubjlræfning fan følgcé, men

at bcrimob ben rigtige ©runbfcetning blioer, at alene be

oplpflc færbeleé S)mftcenbiQl)eber i etbocrt concvet Silfcclbc

maae gjøre Ubflaget, uben at ber fan »cerc nogen almin=

^clig pr^ufumtion enten imob eller for Sf^øbwergeésSlilfæl;

bete Srijlentg, faalebeé er bet og inblpfenbe, at bet maa

vcere faa meget befto rigtigere, at ingen af be Splpåniui

ger, fom i et faabant Silfcelbe fan faaeé, gaaer tabt; og

til ben @nbe bør fremfor alt Unberføgelfc faa l)urtigt fom

muligt anflille».

^tt benfigtémceéfigfte SKibbel til at fremme bette ^ki

mcb fpneé at occre, at bet gjøreå ben, fom femmer i 9?øb=

tocergcåiSlilfælbe , til ^ligt faa l)urtigt fom muligt at anbrage

^anfcn? Cicilprofcé. I. ^cftc. (4)


.50 S»t>ift>»in9i

bet ^aéfcrcbc for ben offentlige, til ©agenS Unberføgelfe

competente, 2futovitet, faalebeg at i faa Silfælbc »il pr«^

fumticncn t>ccrc for 9?i9ti3l)cbcn af ^ané Ubfagn, mcbcnS

berimob ben, bcr tier, inbtil bet Offentlige fommer efter 2il;

bragelfen, etter \>ei enbog føger at lægge Sfjul paa benne,

iffe meb SSirfning fan v^'^'^f^P^ie S^iøbDccrgc, meb minbrc

l)an fan tiloeiebringc anbrc Opløftninger, ber funne tale for

l;am. 9;igtigl)eben af benne ©vunbfætning gobtgjøreå uten

Soiol ogfaa »eb ©agcné Si^atur og (erfaringen, ibct ben

mrfelig ©ftjlbige altib griber etl}»ert anbet SJ?ibbel l)ellerc

enb at oo»e en llnberføgelfe, mcbené alt enbnu er i frifl

SWinbe, og mangen en Oplpéning »il funne fomme for

3)ogen, fom berimob fan »enteå i Sibcn6 ^ccngbe at »ilte

tabeé. ©ee npt jur. 2trf. 9?o. 28 ©. 107-112, ^unomia 3

S)cel


Snblebning.

l)ct>tx, font l)Ci'oc bet IKoDli^c i vf)anblin9en, for^olbe fig

rigtigt, cfr. nt)t jur. 11x1^0.28 @. 113-122, eunomiaS

£)eel ©. 21-22.

3!)er fan neppc eccrc Soiol om, at jo ^(nalogien af be an^

førte 2ooj!eber og ben ben inbel)olbte ©runbfætning maa

funne anoenbeå, ffjønbt ^rab ei er begaaet, naar tun CiU

fcclbct egner ftg til offentlig Sorfølgtiing cUer Crimis

1laUUn^erføgelfc.

SSanffeligere er bet berimob at afgjøre, l^DorlebeS ber

f!al forl;olbeé, naar ber blioer O^ørgémaal om et ^o^s

vvvrge, ubøuet un^cr faa&anne (Dn^ftCli^n^iglKber, og faas

Ubc&, At Sorl?ol6et ntcUcm begge parter i faa em 2!wang er ubøt)ct, beåangaaenbe at føge Svettergang

(fee oycn


52 Sn^t«t)ning.

§.

Sm 5)?iblerne tii at forebygge 9)?iébiU9 af ?)voccés

Snftitutct 09 tii at mobuirfc ^roccéfeiå »^t^ppigl^eb.

15.

1) na ben ene ;>aa ^Rettergang

fom bet ftffrefle SKibbel til at erljolbe 9Jettigt)eber aner-

fjenbtc og efter SD?ueligl)eb fplbeftgjorte, naar iffe ben Sor;

ipligtebe gobtoillig t>il opf\)lbe, boab l^an flplber, faa libct

fan bet )(>aa ben anben ©ibe nccgtcg, at ^rocegfer jo meb;

fjørc megen Ulempe, ©n faa fiffer JKetépleie, at ^nbDer,

ber »)irfeligen l)at 9fetten paa fin ©ibe, ogfaa faaer benne

anerfjcnbt »eb 2!)omflolene, er, af mangebaanbe @runbe, fom

bet Sølgenbc vil oplpfe, uopnaaelig og ttt bænbeg berfor

ofte, at ben \?irfeligc materielle 9?et blioer umrffom og gaaer

tabt, netop forbi ben 9?etbatoenbe \)ax unblabt, og bPPpigt

enb iffe »ar iftanb til, at fiffre ftg be gormer, iiben l)V>\lh

ben iffe gjennem 9iettergang fan crbolbe ©anction »eb 35om.

Sffe fielbent mebfører 9vettergangen, at naar onifibcr en eri-

gibel ;2!)om er »unbet, er ben gorpligtebe, netop mebené

©agen proceberebeå, fat ub af ©tanb til at fplbcjlgjøre fin

Sorpligtelfe , og ben formelige 9iet blioer nu uben 9h;tte.

©nbog ben U\)iél;eb, i \)'oHUn tim 9ietbaoenbe maa »ente

paa Ubfalbet af ^voccéfen, om t)an erbolber ben attraaebc

2)om i fin Sa»eur og om benne ba fan blioe opfi)lt>t, er i

og for fig et iffe libet SDnbe; og i al galb er allerebe bet,

at ben 9ietl)a»enbc iffe ftrar, paa ben Sib bnn »^^r befoiet

bertil, fan faae fin gorbting fylbcflgjort, men føvfl efter ben


Snblebning. 53

ofte iffc ubet»)ticli9c Sib, ^roccéfcn mebtager, en Snbffrcenf^

ning i, en gorminblfetfe af \)an§ JRet.

St)»oroel nu bette 09 mere, fom i faa ^enfeenbe funbc

onføreå, ingenlunbe fan gjenbrbe 9'?øboenbi9l)eben af en

orbnet 9{etépleie, eller afbet>ife benå Sortrinligljeb for enl)t)et

vilfaarlig, egenmægtig gi^emgangémaaDe, faa er bet bog

tilflrceffcligt for at gobtgjøre, ()Oor magtpaaliggenbc bet er,

at føgc at benptte et^oert 9J?ibbeI, t)Ooroeb 9?etétroetter funnc

forebvggeé, eller, ubcn at ubfcctte 9?etéfi1fevl;cben for gare,

paa en ftmplere 9Kaabe afgjøreS.

2) (5n ^roceg fan finbe ©teb, enten uben at ber

oriflerer nogen 9?etétr(ttte mellem farterne, eller )(>aa ©runb

of en faaban. SDet førfie er Silfcelbet, naar, faalebeé fom

t)or £ot)gioning i 2ilminbeliabcb ubfrccoer, en SIctéforbring,

uagtet ben gorpligtebe albeleg iffe benægter fammc eller

giør nogen Snbfigelfe, men blot erflcerer fi'g ube af ©tano

til at f^lbcjlgjøre ben, alligeoel iffc v>eb ben offentlige ^x)n=

bigl)eb fan giøreé gjelbcnbe, forinben ben t>cb en 2)om eller

anben bermeb i ^laéfe ftaaenbe ^anbling er foroanblet

til en formelig Kct. Dm benne ©runbfoetning og Unb;

tagelferne fra famme »il førjl funne b«nble§ nærmere i ^ros

ceéfenå fjerbe 2!)eel oeb Seeren om 6"recution.

3) gorfaaoibt ^roceéfen angaaer en egentlig Sietétoijl,

bet er en Soij! om et t)i|i 9?etétorl)olbé factiffe ©nficntS

eller S3eflaffenl)eb, eller om titn 2oo eller 9ietéregel, fom

berpaa ffal anoenbeg, t>a maa famme grunbc fig enten t

Slrcettelpft og Sl)icane, berfom ber nemlig procebereg tmob

bebre SSibenbe, eller i en olvfclig Uoiébcb om l;ine (Sjeni

jitanbe. (Sr bet gørjie Silfcelbet, og ^roceéin|!itutet altfaa

miébrugeé til at frænfe 2(nbreg y?ettigl)eber, ba maa faa;

bant føgeé moboirfet »eb :paéfcnbe ©traffe. gorfaaoibt biéfc

jlaae i gorbinbelfe meb te ^roccéfuelle %ox\ixiftct, oille »or

googioningé ^cfiemmelfct l)erom blioe anførte i bet gølgenbe.


54 Snfclcl^ning.

4) Sovfaavibt ^roccéfer relfc fig af »irfelig Zml om

Un rette gorflaaelfe af be fiooe og Stet^reglcr, fom jluUe

anoenbeé, ba hlmx gorcbt)99elfe6mib(et at forbebre So^en

til llørre Sulbj!cenb{9l)eb 03 Stpbeligbeb, en ©jenftanb, ber

naturligviiø ligger ubcnfor bette ©frifté ©roenbfer.

5) 2)en ^(aéfe af ^roceéfer, ber Ijar Soifi om ben

factiffe £)ecl af Q)arterne^ 9tctsforl)olb til ©jenflanb, er t)cl

IjVPpigt foranlebigct »eb ^arterneå egen ©fterlobelfe af at

ftffrc ftg SSettiferne for Ijoab ber mellem bcm er forcgaaet.

3)et er imiblertib ioinefalbcnbe, at oeb ben Ubttifling, fom

9tetéforl}olbene for nært>cerenbe 2!ib !)at)c naaet, ubfræoeé

ber, for at forubfce alle møbenbe Silfælbe og fiffre fig be

mueligt fornobne S3eoifer )paa en faaban 9J?aabe, at biéfc

ingen Zml funnc efterlabe, en ^unbf!ab i ?ougit>ningen,

fom ben flørjie 25eel af 25orgerne favner.

©fal en retlig Siljltanb tilueiebringeé, f!al ben formelle

9Jet iffe funnc flille ftg fra ben materielle, ba er bet iffc

nof, at bet egentlige ^roceéinftitut organifcreå )(>aa en Ijtn^

figtémceéfig og betrvggenbe SKaabe, at ber brageg S)mforg

for, at cnlb^er af farterne albrig fawner fornøben 2fnoiié;

ning til at forebringe 3^ommcrcn alt {)t)ab tjan er ijlanb til

at oplpfe om fin


Snblebning. 55

og at ^)aåfenbc Sorffrifter giDcS fov bctr^ggcnbcSormcra ^a^U

tiigelfe ueb Snbgaaelfcn af fontraftmceéftge ^orijolb — \)oere

at tvoeffc bc fornøbnc goranj^altningev ^ecIs til at bcv altib

ere ptjøueoc rctåfpnbigc ^laabgioere, til l)\)cm Sorgerne mcb

(5ifferl)et) og Silllb funne l;enuenbe fig, 5ccl6 maaffee ogfaa

til, at bc 9ietéanliggent>er, ^»iå bctrpggenbc ^(fgjørelfe ifoer

funbe intereéfcre bet S)ffcntlige eller tvebic SD?anb, eller være

af en færbelcé SSetpbcnljeb for bc ^aagiclbcnbe felD, bli»c

fovl;anblebe og foretagne ueb 9)?ellcmfomj! af en offentlig au-

toritet, fom berfor ftaaer ©taten og bc »cbfommcnbe ^ar^

ter til 2(nfDar. ^Dcn førftncv»ntc Sororitui føgeg l;oå o^

fplbcflgjort t)eb 2tnfættclfen af offentlig accrebitercbe ©agfø^

rerc, l)Wiå ^^oero iffc blot er at ubførc Sietterganggfagcr,

men ligefaameget at hi^aaz mcb rctéfpnbig 9iaab og vf)ielp

ueb 9\etåforl)anblingcr uben for JRctten, og om l)uilfc ml

blittc l)anblet i ^roceéfené førjle 2(fbclingé trcbie Unberaf;

beling.

Unbcrføgelfen om l)yab ber i fibftfnijrntc ^cnfecn^c

funbe foran|!alteS, og ^t>ilfe Sorffrifter Dor SoogiDning bcS^

angaaenbc l;ar gioet, l;ører i ben femte 2!)eel unbcr 2æren

om ()t)ab ber »ebfommer ben faafalbtc frioiUigc Suriébiction.

6) 5Ken om enbog alle be npg paapegcbe goranflalt;

ninger nof faa oml)t)ggelig og l)elb{ge ere blcione ubførtc, i>il

cnbba mangen en ^roceg funne reife ft'g ene af 9)?angel paa

rolig ^uerlæg eller fornuftig @ftergit)cnl;eb l}oé een eller begge

farter, uben at juf! Siccttelpfi eller Sl)icanc fan loeggcé bent

til Za% 35en »eb ftn 2!)ebitoré 9?ølen, eller Dcb egen U;

leiligl)eb opljibfebe Srebitor uilbe maaffec ueb nogen ^ftcr-

gioen^eb »ceffe jlørre 2fnjlrccngelfe l)Oå 35ebitor, og i for;

terc Sib, uben Ulempe og S3efofIning fomme til ©it. S flige

Silfcelbc ttilbc ©emptterncé Seroligelfe lo»e ben Ijclbigjic

IBirfning til ^arterneå eget SSebflc. ©anbljebcn af benne

S5etragtning fpneå til alle Sibcr at »cerc crfienbt, tjcorom


56 Snblcbning.

enbog bet gamle SDrbfprog: et magert forlig er bebre enb

en feeb ^roceé — Ijollfet inbcn tiéfc ©rcenbfer inbcl^oU

ber en uigtig ®anbl;eb — bærer SSibne ; men ifccr i ben fes

nere Zit ex gorligclfeévoefcnct \)oå oå meb megen SDmf)U bles

Den ubbannet, faa at Sorføg til minbelig 2(fgiørelfe Deb 9J?ægs

Ung af bc offentlige gorligelfeåcommiåftoncr enbog, pcia faa

Unbtagelfer ncer, er gjort til SSetingelfe for meb ©^Ibigbeb

at funne unber ben orbinaire ^roceéfeå former inbtale fin

fRet for 2!!>omflolene; l)méaarfag Seeren om bet offentlig or;

ganifercbc gorligelfeétjæfcn »il finbc fin ^labå i 23egt;nbclfen

af ^roceéfenå anben 2)eel, fom Snblcbning til erfen toeb ^arterncé egne Unbers

^anblinger, eller »eb llTcvgling af trebie 9}?anb, fan op;

naaeå, at parterne felt) vcbtagc en 2(fgiørelfe af bet bcm

meUemucerenbc Sfetéanliggenbe, men bettc følgeligen fun

veb trcMc llTa»i6éi 2(fgjcrclfc fan bringcå i Siigtigbeb,

ba er bet bog iffe abfolut nøboenbigt, at benne 2ffgjorelfc

flulbe ffec, efter ubl)olbt Sicttergang, web 2!5omflolene§

^jenbelfe. @nbnu eet 9J?ibbcl jiaacr ^"^arternc aahmt, nem;

lig at ot?erlabe bereé 9}?ellemycerenbe5 S3crigtigclfc til en

af bem feb »algt trebie 9}?anb, til l)»cm bc ijwc faaban

Sillib, at be unberfaflc fig l;anå ^jcnbelfe eller Ubfagn,

fom om bet \>ax en af bcm felo febtaget 5(fg)orclfe. Sennc

2Cfgiørclfcémaabe, DoI^øift, f'an fijlnof i mange Slilfælbc

for farterne Ⱦre beqwcmmcre og forbeclagtigerc enb Sfet;

tcrgang. Sib og Smfojlningcr funnc fpareé, S3ibtløftigl;eb

fan unbgaaeé, S3iUigl)cbg ^l^cnfyn funne faac en, efter bc

concretc IDmftænbiglKbcr afpaéfct, ftørre Snbflpbclfc, enb

25omjlolcnc, ber Ijaoe at anttcnbc ben (Ircenge yjeté S3ub, tør

titlcegge bem. 9Ken ba bet naturligoiiå baabc bor yoere,

eg berl)oå efter gorl)olbeté '^atm nøbuenbigcn niaa occrc

owrlabt farternes frie SJalg , at noeune til bercå SSolbgiftå;


nianb, følgeligen ogfaa at oebtagc, om De ouevljoDctiet t)i(Ie

benytte benne ^(fgiøvelfeémaabe, faa fan ©taten egentligen

iffe birccte fremfalbc benne 9)?aabe at afgjøre Sfetéanliggen-

bev paa , men ben fan f itn i bet v^øiejle )(>i\ct, en inbirecte

^aatiz beforbre 2(nt)cnbelfen af SSolbgIft , faafom Deb at tiU

laggc enten Siolbgiftéfjenbelfer i 2(lminbeli3t)cb eller bog »iéfe

2(rtcr beraf lige Sjirfning meb en formelig Otetåbom , eller

beélige ; ligefom ben og omoenbt Un begrcenbfc og inbjlrcenf

en for ^pppig 2(noenbelfe af bette 2(fgiør£;lfegmibb?ly »eb

unber oiéfe S)m|!cenbigbet»er eller i oi&fc Silfælbe at betage

tiit @i)lbigl)eb, ibet bet blitzer farterne forbeljolbt, at labe

titt, ber ^ar »æret ©jenfJanb \ox SJolbgift, ligefulbt prøoc

»eb 9iettergang og enbeligen afgiøre i^eb 2)om. ^ootwibt

©taten bør følge og l)»orolbt »or Soogioning \)0x fulgt ben

ene eller anben af biåfe ©rimbfætninger, inl blioe ©jenflanb

for nærmere Unberføgelfe i gæren om SSolbgift.

SSel l)ører benne SOJatcric nu forfaaotbt til Sontractss

Icercn, at tjele bet Sictéforetagenbe, I)Oorocb en @ag afgtøreg

ueb SSolbgift, egentlig opløfer fig i en dontract beelé mels

lem farterne inbbprbeé, beel§ mellem farterne vaa ben ene

og SSolbgiftåmanben )()aa ben anben ©ibe ; men berl)oé frem«

bt)ber famme bog tillige ©tof til faa mange Unberføgelfer

om 2Cnt>enbeligl)eben af bc for SJettergangen gielbenbe JHeg?

ler, faaoel )paoi be 9)2ebbelelfer, ber af farterne maae gioe§

SSolbgiftSmanben , fom ifiaa feloe ben 2(ct, l)t)ort)eb benne

ffal beflemme , ^oab ber flal Ⱦre 9Jet i bet l)am forelagte

2(nliggenbc, at ber iffe fan »cere Soiol om, at benne S^as

teric jo bebfl fan be^anbleg og oplpfea i Sorbinbelfe meb

?)roreéfcn ; og bør ba, faa tjibt jliønneé, beljit anoifeé ^labé

umibbelbart efter ben egentlige ^roceé, for atbe unber benne

fremfatte Siegler funne ben^tteå; l)»igaai:fag Seeren om SSoIb;

gift følger fom Sillccg til ^roceéfené trebie £)eel. .

(4**)

e


58 S»t)tet)nin9,

§. 16. . ..

£im ^iamn foi- ?Jroceéfi)itemet.

Sftcvat jeg i bet S^JJ^egaaenbc ^cda (jat føgt at uboifle

?)?ctter9 Sottigaaelfe af 9tcti

tergang, funne t)et> ^genmagt gjøre bereé 9fcttig()eber gjcli

bcnbc, 6cel6 t)ar angivet be goranftaltningcr, l)»ilfe Staten

Un fatte i gorbinbelfe mcb ben egentlige 9?ctéplcie, cUer

^wormcb tm fan omgit?e famme, for berbeb ^aa ben ene

©ibe at afocergc S0?i§6rug af ^roceéfen, og )()aa ben anben

@ibc at bemrfe, at S^Jettergangené S&iemeb, 9ietét»ifttgl)eber§

rctfærbige 2(fgiøre(fe, meb j!ørre ®ifferl;eb fan »enteS op;

noact, flat jeg nu gaac over til feloc ^roce^fpfiemet.

flanen for ^recegft)j!emetg Snbrctning og Snbbeling

maa gaae ub fra en bobbelt 2(n|fuelfe. jDcelø mao ber ta:

gcg »^enfpn tit bc forfffcUigc irTatcricr, \p\§ 33el;anb(tng

i^enljører unbcr ©oilproceélccren , ifølge benneå S5egreb, fec

otten ®. 5-8; bccis maa ber tageé »^enftjn til %nvcnbch

fen «f procc6inftitutct efter bete flere forffjellige ©iemeb,

i)Voroeb fremfommc flere ^roceéi^laéfcr eller 2(rter, bt>ilfe

»cl t)\>n for fi'g forbrc en farlig gremjlilling, og l)t)oroeb frem;

(omme lige faa mange forffjelligc mtnbre ©vftemer, men

()t)orttcb bog ingenlunbc maa forbigaaeå en fulbftoenbig ^t?er;

ftgt ooer bet v^ele t fm @ammenl;æng, faalebeé at Sorbin?

bclfen mellem bc forffjellige ^roceéinflituter og bercé inb--

btjrbeG Sot'()l^ til binanben^ faa»el i ^^enfecnbe til SDocrcenå^

flemmelfer fom 2tfoigclfer, fan blive anffuclig, og berocb 'iin-

wnbelfen af be givne ^orffrifter og giclbenbc Sfegler fiffrcre.

3r.i;L3 førftncvpntc éenfccu&c maa crinbreS, at Sfetéplcien

beflaaer i en vcb bt^tmtc ^erfoner ubøvet, til 9icttigl)eberø

2(nerfi8nbclfc og g»)lbcjlgiørclfe figtcnbe, bejlemt SSirffom^cb,


firffomI)eb , om be 9iettt9l)eber, fom »eb

ben ffuUe gjøreg Qjelbenbe, om ben SKaabc, {)»orpao bet til

bettc 2)iemeb ffal »ivfeé ; 09 ©vflemet maa faalebeé crl)olbc

en trebobbelt 2(fbelin9

:

1) Sm be ^erfoner, fom beeltage i SJetåpleien, l)Dilfe

efter fvemmebe ^roceéfpflemerS ©jrempel, jfr. ITTartin ?ef)r-

bud) beg beutfd)en gemeinen burgerlid^en ^rojeéfeé (7bc Ub^

gace) ®. 39, funne tnbbefatteé unber bet Ubtrt)f , proccøj

Subjcctet.

2) £)m (Sagerne eller be JRetétilfcelbe , l)Wå ^(fgiørclfc

t)enl)ører unber ben cioile bømmcnbe SKi^nbig^eb, 09 bt)llfe

fpneé pasfenbe at betegnet meb Ubtrt)ffet, proces (Dbjcctct,

ifr.

\Trartin 1. c. m egentlige diet§pUic, veU

tefi be^anbleé fom en (Slutning af M 'i)tk ^roccéf^jiem,

cfr. ooen (S. 8.

'^M^ bttnaft angaaer ben egentlige ©mlproccé, t>a

\>il benne ifølge t>et ooen ©. 6-7 fremfattc SSegreb inbbfi

fatte tocnbc oæfentlig forffjelligc Glaøfer, nemlig ^wccSfen


60

Snblebnin^.

i ftreng eller fne&rcrc SBetpbning 09 ^vecutioncn. 3)enne

fttjic maa nemlig 'od efter »or Cotigiuning betragtet fom

en ^roceéort, fee oDcn ©. 5 og 9, men ben abffiUer fig

bog bert)eb fra alle anbre Siettergangéarter, at; mebené t>cb

biéfe tilfigteå at faae feen materielle Ket ancrfjcnbt fom

fortncl ^et, gaaer ^recutioncn berimob ub paa, at ffaffc

Syl^cftgjørelfe for ben allerede fom formel ancrCicnbtc

eller i>erme5 i Elasfc fatte Uet.

>.. ^roceSfen i ftreng eller fnetorere S5cti)bmng inbbefattcr

frcmbcica flere 3iettergangéarter, \)'oUh paa forffjellige SO^aa^

bcr abflille fig fra t;inanben inbbprbeå, men af l)'o\lU ber

bog giweé en , ber fan betragtet fom v^ooebformen, l)Oorfra

fiUc be anbre 2(rter ere ubgaaebe fom 9)?obificationer eller

Unbtagelfer ; bette foranlebiger Snbbelingen i feen orfeinairc

dimlproceø, eller ben for alle if!e ubtryffelig unbtagnc

Silfcclbc gjelbenbe 9?ettergangémaabe, og ben eytraorfeinairc

(LiDil|?rocee, eller Snbbegrebet af bc færegne, fra ben orbi^

naire afmgenbe, til »igfe beflemte ^ietåanliggenberé 2(fgiørelfe

!paabubnc 9iettergang6arter. Unbcr bea orbinaire ^roce§

maa optages Særen om ^orligelfcéuæfenet, forbi Sorligé;

magiingen er ifølge v»or gottgiwning, paa faa Unbtagelfer

wcer, giort til Setingelfe for 2(bgangen til at bent>ttc ben

orbinaire 9vettergang, jt)fr. oucn ©. 56. 25en ertraorbinaire

^roceé faacr atter faa mange 2(fbclinger, fom ber gioeé fors

ffj^lligc fra ben orbinaire ^roceg afoigenbe Svettergangåarter,

og til biéfc føjcå fom Sillccg Seeren om SSolbgift, jofr. own

©. 57.

liinfecligcn maa i et yibenffabcligt ^roceéfpflcm, foring-

ben bc cnfelte ^^rocc&artcr afl)anblc?, forubfliffeå en grcm-

(lilling og Ub\)ifling af be alminbcligc ©runbfæfningcr, fom


Snblebning. til.

iffe crc fcercgnc for nogen ^roccéart i SSeftjnbcrltgl^cb, men

til l)Wlfc bcr b\m at toge ^enftjn t)cb enl?ver ^roceéart.

S3eb \aakti(§ i en forubffiffet alminbelig 35eel at famle bc

alminbeligc ©runbfcctninget for enl)t)er af ^roceéfcnS ooen

(S. 59 angbnc SSeftanfcbclc , vil fovmentligen SDtoerftgten

ooer Sorbinbelfen af bc enfelte ^ele blioc tipbcligere, og bcr;

l)06 Svemjlillingen af bc enfelte ^roccéartcr blioe fiffrcre, naar

l)ine forub befjenbte ©runbfcctninger l^er hmx)tUå til 2fnoen--

belfc enten ligefrem eller mtt> SKobificationer/ 2(fmgelfer og

Unbtagclfer.

Sammenfatte bi bet l)er 2(nførte i en alminbclig Dtoer-

figt ooer bet t)elc ^roceéfv)f!emS Snbbeling, ba blioer benne

følgcnbe:

Sørftc JDcel. (tiuilproceøfena alminbcligc jDcel.

Sørfte 2Cfbcling. '5)roceai@ubicctet.

2(ni)cn 2tf&cling. ^roccé-^bjcctct.

Crebic 2Cf&cling. JRettergangémaabcn.

^n5eti JDeel. Øri)inair (tiuilproceø.

Sørftc 2(f{)cling. gorligeéfeåocefcnet.

2tn&cn 2(f6cltng. ^roceå^Subjectet.

Irebie 2CfbeIing. ^roceå-'^biectet.

Sjcrbc 2if6cling. Stettcrgangémaaben.

(trebic jDceK l£)ctraorbinair (Timlproccø. ©ennefaaer

ligcfaamangc 2(fbelinger, fom ber gioeå

l(>ert)cnl)ørenbe ^roceåarter, og l)iDer af biéfc

fremftilleå unber bet trebobbeltc 2fffnit,

om ^erfonernc, om ©jcnflanben og om

Sremgangåmaaben. ©om et Stillag til

benne ^ccl optageå 2(?rcn cnt Polbgift.


52 ^nblebning.

Sierne JDecI. ^yccutioti.

g(2>rrte 2(fi>clitig. jDm ^crfonctnc.

%nbm 2(f6cling. IDm ©jcnflanben.

CreMc 2(f6eling. £)m grcmgangåmaa--

ten.

gemte JJccL (Dm ^cn frimUigc 3«"ØJ>ictioti.


^Dtfte ©cel

ffiwl»^toccéfcné olminbeligc ©cd.


AnGf, -iiii^^

'^y^O^: ../;}>ji:ji;iJ^; Mx:i^~irji\


(Dm proccøsøubicctet

§. 17.

Unbev ^roceafen funbc mange forffjcUige ^erfoncré SSir!i

fom()eb ubfrccoeå og bent)tteé. 2)iéfc funne meb gøjc

|)enføre§ til toenbe forffjelllge ^(aéfer, nemlig be, fom umift;

fcclbart iJceltage i febe proccsfcnø Ui»fi2>rclfc, {)t)ié S)ant>'

linger berfor ere egentlige ^roceål)anblinger, og be, oeb l)t)ié

SSir!foml)cb, u&cn at bc feli? [)avc jDecl i proccefcti, alene

tiloeiebringeå et ellev anbet 59?ibbel, fom af ^ine i ^roceéfen

beeltagenbe ^erfoner benptteS til §Dpnaaelfe af ^roceéøje;

XlnbcTC Begrebet om proceøsøubjectet uiUe »i alene

l?ar>e inbbefattct 6e i procesfens Ubførelfe umi^^clbart

beeltagenbe perfoner, ^iéfe abffille ftg atter i be af


GG S^'Vftc '^Tfbclincj.

1) ^cmftolctic cUcr Kcttcrnc, 2) parterne cg 3)

Sagførerne.

Mc øwge ^erfoncr, fcioié 58trffomt)eb mueligen bc-

nt)tteg unber ^roceéfen, funne bog iffc berfor l)enføreé un^

bcr SSegrebet om ^'>roce5fubi''ctet , eftcrbt ^roceéfen iWe

vcbtommer ^cm. SpMt faaicbcé SSibner og (Sv)némænb

angaaer, ha maae t)i|lnof bc Soran|laltninger, fom fra ^ar-

terneé og 25ommercné ©ibe t»cerffcctteé, for ot erl)Ocrt)e

23ibnefor!(artngen cUcr Stjnéforretningen^ anfeeé fom I)fn!)ø=

renbe til ^roceburcn, og i


I)inc l^cnvcgneé ^ommeten eg ^])arterne, mebenS bie^c inbi

befatte alle bc øyrigc i ^roceéfené Ubførelfe beeltagenbe

^Vrfoner. Wlm benne Snbbeling, t)t3oraf ber forøcrigt i)eUtx

iffe gjøreé nogen 2fnoenbelfe, er iffe af S3i9tigf)eb.

Serfte Unberafbclinc.

2)omftcIcnc cllcr jetterne.

§• :I8.

begrebet om S^omjltolenc.

9Seb en 3!)omf!ol ellec en 9fet (judicium, forum) for^

\iaatB en ^erfon eller et Snbbegreb af ^erfoner, fom af

©taten er anfat eller autoriferet til at ubførc be ttl ben børn;

menbe SKt)nbi9l}ebé Ubøeelfe nøboenblge gunctioner.

gørfi og fornemmelig fremtrceber ^er ben bømmenbc

gunction i egentlig SSetpbning, web l()t)ilfen bet unberføgeå

og bejlcmmeé, l^wab ber flal »ære formelig 9tet mellem bc

proceberenbe farter t bet omproceberebe 9?etéanliggenbc, og

ben ^erfon, til Ijoem benne gunction er betroet, er JCom;

meren i egentlig Sorftani) (judex).

9)?en benne ©eflemmelfe om ben formelige 9?et fan

iffe Ⱦre lommerene villraarlige 2(ntagen af og Ubfagn

om, l)t)ab ber flal gjclfec for 9?et. 35en bør tiære en ret=

fcerbig £)om, l)V»ort>eb fim tm oirfelige »eb Sottene garan=

terebe 9?et blider erfjenbt for formelig did og fom faaban

beffpttet. ^ette o^)naaeg fun bert>eb, at 2!)ommeren rigtigen

opfatter bet concrete 9?etåforl)olb, faalebeå fom bette efter

olie forelagte factijle £)pl9éninger maa antageé at i)a'ot

funbet ©teb mellem farterne, at i)an rigtigen ubfinber ben

for bette concrete Silfcelbe gjelbenbe pofttioe elier oebtagnc

9Jet6rcgel, at \)an berpaa toeb en rigtig 2(nt)enbelfe af benne

(5*)


68 føvftc^fft'cl. om ?)roc.*@ubi. '

fitjle paa bet concrete Silfalbe ubtaler, t)t)ab tex i bet gionc

Silfoelbc cv Iowgvunbet; formelig 9?et. 2(t cnl;Dcc 9?ettergangéfag

afgjøreé ^aa benne ^aate, berfor ftaaer ^ommeven

farterne og ©taten til 2Infoar, berfor maa ber hmnc

afforbrea 'i)am JKegnflab, \a tjan maa enbog felt) ønffe ber;

for at funnc aflægge 9?egnf!ab. ^m SJJuelig^eben l)eraf

forubfætter, at 2ilt, f^Mt ber unber ben ^elc ^Rettergang er

paéferet; maa funnc forelægge^ til S3ebømmelfe; og bcttc

ubforbrer igjen, at bet meb en, cnl)t?er Zml ubeluffenbe,

Slrottccrbigbeb optageå i ffriftligc 35ocumenter. Sil ben

egentlige bømmenbc Jwnction fm;tter ftg faalebeå en anben,

ben at nebflritjc alle gortjanblingcr, fom forefalbc, og Tilt,

l)t)ab ber iøorigt ongaaenbe ^roceéfen foregaacr i 9?ctten;

og ben ^erfon, Ijoem benne gunction er ooevbragct, et

^etsffriveren (actuarius judicii). SSel er bet iffe abfolut

nøboenbigt, at ben bømmenbe og ffrittcnbe gunction flulbc

occre ab^ilte i)oå t»enbe forffjellige ^erfoner; begge funne

ogfaa, faalcbeå fom iffe fjelbent efter »or Sfettergangé ^rga;

nifation er Silfcclbet; oærc forenebc Ijoé en ^erfon; men

be bliyc ligefulbt toenbc forffjeUige ^mbebéfunctioner, og

ben bermeb beflcebte ^erfon Ijar ba en bobbelt ©mbebéflil^

ling, er i bobbelt ^enfeenbe SJeté^Smbebémanb.

25a Tilt, l)»ab ber nebpPriocé i iiiettcn, maa I)aoe en

faaban offentlig Srooærbig^eb, at famme uben uibere S5e;

toiiå maa antageé for oDcrenstlemmenbc meb (5anbl)cbcn,

meb l)»ab ber »irfelig er foregaaet, faa er ber, for bejlo

mere at bcgrimbe benne Sroocerbigljeb, ifølge »or Soogiv);

ning enbnu »eb »iéfc Sfetter ubfrccect fceregnc ^erfoner,

ber ffulbe »ære tilflebe og iagttage 2{lt, i)»ab ber foregaacr,

for »eb bereå 25ibneéb>)rb at befræfte S3i)ercnéfiemmelfen

mellem bet 9'?ebffre»ne og bet, fom er foregaaet, i)»ilfc ^er^

foner falbeé QIingø»i6ncr, 5tingmv«n& eller 6tctt'cmc5tii».

25e Snbi»ibcr, af l?»ilfe en 3)omflol fan »cere fammcns


^ørjlte Unbevafb. Domjiolcnc. 60

fat, cUtt bc juMciellc Ætnbcbenicsnb, KctS; (®evirf)t50

Betjente, hinne faalebeé I)enføreé til t>e tre ^(aéfer; 25om-

mcren i egentlig ffietptning, ©frioeren og Singéoibnernc.

3ø»rigt maa erinbreé, at ber ingenlunbc altib ti( en S^om^

jlol6 eller 3?etg fulbflænbige SScfættelfe ubforbreé alle biéfe

tre ^laåfer of S^etébetjente. ©aalebeé, fom nx)$ bemccrfet,

ere unbertiben bommer og @!rioer forenebe t een ^erfon

og bet er i)tUn HU bcb atte Sletter, at Singétoibner ubfon

breé. ^»orlebeå meb ^enfpn fjertil be enfeltc 2)om|!ole

crc organiferebe, oil blioe fremfiiUet oeb Seeren om t>e en;

!elte ^roceéartcr, l()Uor i Sorbinbelfc {)ermeb tillige »il bliye

bemcerfet bet Somøbne om bet oeb oiéfe Sietter anfatk

^ontoir^^erfonale, S3ube o. f. »., ber iffe funne l[)enførcå

til be egentlige Sietébetjente, til bc ^crfoner, fom bonne

Somjlolen.

.^er mile m berimob IjMe at fremjlille bc Alminbcligc

Kegler 6cel6 om enl)t>er af bc tre ^laSfer af Sfetébetjente,

faaoel meb v^enft)n til berc§ 2fnfcettelfe, fom be perfonligc

©gcnffaber, ber t)o§ enl^bcr af bcm ubfrætjcg; ^ccl5 om

be proceberenbe ^arterå Seføjelfc til at forbrc ^omftoleneS

lottbejlemtc SSefcettelfc meb bertil qualificerebe 9{etébeticntc.

SeiVitC ^ffntt.

C!)m JD o mm er c.

§. 19.

S'Joermetc 55e[tctnmelfe af Sccji'ebet om dommere.

^un en nærmere ^Betragtning af 3)ommer;@mbebctéi

Statur og 2)jemeb fan lebc til en nøjagtig S3ejlemmelfc af

S3egrcbet om 35ommer, af te ^jenbemcerfer, l)\)orocb benne

6mbeb§manb abffiltec fig fra anbre ^erfoncr, fom f^a'ot at

;


70 ^øiftc'^rfb. om i'roc. = @ubi. gøijle Unb.ifD.

oirfe for SietétKffanbenå £)pvet{)olbeIfc, og af bc S'oibringer,

fom til l)(im hinne gjøvcé:

1) 2)en tømmenbe ?0?i)nt)i9l)eb er, iffe minbre cnb ben

(ougioenbe og ben ubuvenbe, en Staténnjnbigbeb, icynf.§. J.

Ubøvelfen af ben bjømmcnbe 9J?pnbigl)eb ffeer i ©tatené

dlam, )()aa benå 23egne, cg tan følgelig alene tllromme

Perfouer, fcna af ©raten dertil crc aiitoviferefce. Dm

benne "Zfutorifation vil blioe ^anblet nærmere i ben følgenbe §.

2) (Saattel gjennem S)origt)ebé; fom gjennem 2)ommer;

5Kt)nbigl)eben »irfer ©taten til ben retlige Silfianbå SSebli^

ge^olbelfe, men ffulbe bigfe SJJvnbigljeber iffe gribe forftpr=

renbe i l)inanben, maa l}t)er Ijaue fi't ^jemeb, ^»er fin ^rebé

at »irfe i, Ijoer fin SiJZoabe at oirfc paa. SS)?ebeng ©uriglie^

ben t)ar at oaagc ooer bc St>rl)olb og at afgjøre be 2(nlig:

genber, fom inbtrcebe mellem Sorgerne fem Undcrfaattcr

)()aa ben ene @ibe, og etaten fom bcrffcn^c paa ben an-

ben ©tbc, er berimob 2(fgjørelfen og S3cfli;ttc(fen af be

^privatretlige Sc"rl;cl^ mellem Sorgerne inbbprbe^ og meU

lem ^rit>ate og bet S3ffentlige, naar bette l)ar inblabt ftg i

flige Sor^olb, betroet til 3;5ommerne. Unber 2)Drigbebé;

!JJ?\)nbigl)eben l}ørc alle 2fnliggcnber, fom umibbelbart inter;

eéferc bet S)ffentlige, og £)urigl;ebcn maa bcrfor l;cr, enb-

og uben at afoente nogen Dyforbring, ex officio ycere oirf;

fom for at anorbne og bringe i Ubøtjelfe, b^^b ber er nøb:

oenbigt for at fremme bet alminfcelige S3ebfle. grembeleå er

bet gjennem 2>t)rigl)eb5mpuDigl)cben, at ©taten mc^^clcr,

bctJilgcr, JKettigl^eber, )^'o\lht tan f?ee blot efter (Tpfordring

fra ben 2Ciiføgciide, forti bet l}cr gjclber alene om «f)enfi)n

til, ljt>ab ber Un beforbre eller i bet minbjlc yære iif!abe;

Itgt for bet alminbelige Sebfie, boorom £)Drtg()ebcn felo maa

føgc ^unbjfab. 2(f ganffe anben 2lrt ere be vrioatretlige

Sorbolb; l)er bli\?er hm ©pørgémaal om at mebbelc Seffpt;

telfe for pirt'clig crl?\?cnH*bc l^ettigbc^cr, men bcrboå 9fet;


tigtjeber, cvcx l)vi\h bm Uctl^avenfce \)av fri Kfla{)igl;e6.

9)?et) ^enfyn (jertil abffiller ^ommerembebet ft'g paa en

tobbelt Wlaate fra £)Dvl9(;et)5functionen.

paa i>cn ene 6it)c følger bet ligefrem af ben 9tet^a=

»enbeé S3eføielfc til »ilfaarlig at biéponere over fine 9?ettig-

l)eber, altfaa ogfaa albeleé at renuncere paa bem, at bet

albeleå afi)oengcr af i)am felo, cm, naar og i boiltet Øm=

fang i)an »?il gjørc bem gjelbenbe. dn S)pforbring fra l)ang

(Sibe blitjer berfor nøboenbig Setingelfc for ben bømmenbe

(Smbebé^SSirffombeb, og beftemmer tillige bennet ©rcenbfer

forfaat>ibt, at £)ommeren intet anbet eller mere fan Ijaoe at

paafjenbe, cnb ben fagføgenbe ^art begjærer. Øaalange

3ngcn for^rcr ntsgtcdc Kettigl^cfcer bcffytte^e af jDctri;

mcren, tan bex iftc blive ^porg6martl cm dennes X?irE=

fcmlK^ 3^enne ©cetning gjelber ubetinget om ^roceåfenå

ffiegtjnbelfc eller 2fnloEg; boorimob i)zt er en (Selofølge, at

ben ^art, fom engang bil bent)tte ^roceéinflitutet for at

Dtnbe 9fetåbef!t)ttelfe, ogfaa er ^pligtig at unberfa|!c fig 23e;

tingelferne for 2(bgangen l^ertil, at iagttage be proceéfuale

gorjirifter for 9?ettergangen, og at 2^ommcrcn ^er fan og

noboenbigen maa Ⱦre bempnbiget til enbog ex officio at

paafee biéfc Sorffrifteré ^oerljolbelfe, forfaat»ibt bc funnc

intereéferc bet £)ffentligc, l;Dorom ncermere i bet S^^lgenbe.

pa« 6cn anfcen &ibt maa ogfaa erinbreé, at bet \)cx,

l)Oor bet iffe gjelber om at mebbcle eller beoilgc 9?ettigl)C;

bcr, men at forffaffe 2(bgang til SScflpttelfe for allerede

oriftcren&c ^cttig^e^er, iffe fan oære nof, at 2)omme;

ren alene mobtager ^:pforbring Ijertil af ben formeentlig

S3crettigebc. 9^eto^ forbi benneé ^aaflanb om at Ijaue en

9Iettigl)eb iffe fan ocere hjemmel nof til at antienbc ©ta^

tena toingenbe SKagt mob ben, fom ncegter at fplbeflgjørc

9Jettigl)eben, befliffebeå 2)ommere, fom flulbe prøDe og

nfgjørc, om ben (im$ Sorbring eller ben ZCnbené SiZccgtelfc


72 gøv|le2(ft>. om ^roc.^ eubj. gørjle Unbafb.

er begrundet, cfr. ®. 4. ^en oømmenbe ^(fgiørclfe for;

ubfcetter fom nøt&enbig S3etin9elfe for fm ©plbig^eb, at

oøfaa tm, mob b^em en Siettigfjeb inbtalcg, er bleoen b^rt

meb bc ©runbe, i)t)oxpaa \)an fiøtter fm S^cegtelfc nf at

fplbellgjøre ben, eller at ber i bet minbftc er gioet b^nt 2(b;

gang til at fremføre ftt gorfoar, at altfaa ben loDbeftemte

formelige Sotbanbling mellem farterne, Prcccburc, \)ai

funbet ©teb. Stenne ©cetning ubgiør ©runblaget for en^

bocrfombelj! ^roceéform. £)en gjelber cnbog for (Srecutio--

nen af ben formelig anerfjenbte 9?et, forfaambt ogfaa benne

ubføreå oeb ben jubicielle 9}?pnbigbeb.

3) dn formelig JRct, ber fom faaban fan føgeå fpl-

bcjlgiort »eb (^tatimaQkn, fan efter »or ^o»gi»ning ogfaa

af farterne felt) conjlituere^, naar be vebtage faabant for

be offentlige gorligémoeglere ; men »cefentlig abfliller fi'g bog

grebémccglerneé gunction fra 35ommcrembebet. v^iin gaaer

ingenlunbe ub paa at faftfvvttc cg afgjøre, men alene paa at

lebc og formaae farterne til fcb at vc&tagc cg bcftcmmc,

1)^^) ber i bet bem mellemi^cerenbc 2£nliggenbc ffal antages

for Siet; b^orweb bet iffe lommer i S3etragtning, om be

factifle £)m|icenbigbeber »eb bctte 2fnliggenbc ogfaa ifølge

2oogit)ningen begrunbe netop ben 2(fgiørelfe, fom farterne

nu blioc enige om. 83eb :©ommerenS (^mbebåoirffombeb

ffal berimob ingenlunbe tilDeiebringeé nogen ^»ercnéfomj!

mellem farterne om bereé 9tet&tt)ifl, men Sommeren ffal

felt) efter rigtig 6hjtning afgjcrc, b^orwibt ben paa--

(iaaebc fHet er tiljlrceffelig begrunbet i bet oplpfle factiffe

gorbolb og 2ot)enå Spbenbe, eller iffe, b^oroibt ben altfaa

(lal anerfjenbea eller forfaflcé.

4) (Snbeligen er bet en af ben bømmenbe SKpnbigbebé

SDiemeb følgenbc Doefcntlig (Jgenffab »eb en ©agå jubicielle

2(fgiørelfe, oeb en Sietébom, at benne i)ax erccutio 5traft

eller hn fulbbt)rbeå »eb ben offentlige toingenbe 5)?agt.


Somjtoleno. gørfle 3(ffn. Sommeve. 73

»^eitteb at)f!ilier dommeren fig fra SSolbglftémanben, fcer

ogfaa fan faftfccttc, Afgjøre^ Ijoab ber i et omtioi|ltet linlio^'-

genbc flal Ⱦre fKet, oq bet biflnof meb juribijl, men iffe

mcb orecutio SSirfning.

S3il man af be Ijer fremfattc betragtninger ooer ben

bømmenbc 6mbebét»irffom{)eb ublebe et nøjagtigt SBegreb

om en bommer, ba »i( bettc funnc ubtr^!!eå faa(ebe§, at

en JDorirmet er en perfon, fom er autorifcrct til efter

mo5tagen (Dpfort)ring fra en fonnecntUg 25erettiøct og

efter forcgaact formelig procc5nrc mellem benne og

fccn formeentlig Sorpligtcbe at afgj^arc og beftemmc

meb eyecutiu Pirt'ning, In'ab ber er Kct mcUcm bc

proccberenbe parter.

§. 20.

£)m 2(utorifationcn til at »ccic ^Dommer.

®et er aUerebc ov>cn ©. 70 ^o. 1 bemærfet, at

ifølge 25ommerembebeté Statur niaa 2(utorifationen til at

ubøoc famme ubgaac fra ©taten. 35et er nemlig oeb ^om-

fiolenc, at etaten ffal forjiaffc fine S3orgerc ben f8c^\)U

telfe for bercé 9tettigl}eber, fom ht l^oerfcn funne eller maae

forffaffc ftg felo oeb 2(nocnbelfe af ^rioatmagt, l)t)oraf føl^

ger, at ben j^ørflc S)ml)u maa anoenbeé for, at bc 5D?ccnb,

til i)\)em bet betroeå )()aa ©tatenS SScgne at ubøoc ben bøm=

menbe 9}Zpnbigl)eb, ere i ©efibbelfe af bc l)ertil fornøbne

^erfonligc ©genffabcr. SSalget til £)ommerembebct fpneS

berfor at maatte ubø^eé umibbelbart af ben øoerfle Sfegjci

ringgmt)nbigl)cb felo, altfaa l)oS og af kongen, cfr. 6tam=

pcs (grflæringer 1 2>eel ©. 676. ^cttc maa ogfaa be-

tragtet fom ben alminbeligc ØJegel. 55ennc anoenbeé bog

€fter t)or Soogioning unbertiben meb en »ié Snbffrænfm'ng,

ligefom ben ogfaa i flere Silfoelbc maa taak Itnbtagelfer,

Ijooroeb naturligoiia fornemmeligen ben bømmenbc SWijnbig^


74 pijle?lfo. om ^proc-tSubj. gørfte UnbafD.

t)et>å forflielilge 2(rt og S3effaffent)eb cc fommet i ^Betragt-

ning. (fnten ex faalebeS 9iogen forunbt en almintsclig

2)ommetmt)nbig^et), ifølge {)mlfen l)an paafjcnber alle i et

v>i|l gmbebébijlrict forcfalbenbe ©ager af en eller flere ©lagl",

eller ogfaa blot en fpccicl 2)ommcrmpnbigl)eb, nemlig til

at ^aafjenbe en enfelt bej^emt ©ag. ^en alminbelige 2)om;

mermvnbigl)eb er efter fin Statur at betragte fom et oebttas

rcnOe, JDommcrcn for beftan6igt forunbr, ltmbci)e j bog

fan ben ogfaa ofcrbragcø en pcrfcn teniporairt. 3!)en

fpecicUe 2)ommermt)nbigbeb blioer enten forunbt en ^erfon,

for i Sorening mc5 en egentlig jConnncr at paafjenbe

en cnfelt


Dotnjlolene. ^øijlc 21ffn. Sommere. 75

alle orbinairc Unber- og £)t)er:S)ommcrembebei- angaaev.

2)09 beffiffeé Spéfclmccnbcne i S§lanb pjennem ^cntefam=

metet. Sigelcbeå fan ;X)ommermt)nt>i9l;ct'en t)orbe ooerbrai

gct giennem et anbet SoUegtum, enb (kancelliet, i bet ZiU

fælbe, at 3)ommerfunctioncn ev forenet meb en anben vm-

ber et faabant ScUegium forterenbe SmbebéjitUing, ber be^

tragteé fom ben principale, (gaalebeå beffiffcg 2(mtmænb

giennem 9fientefammeret, uagtet bereå ©rnbcbe ogfaa gaaec

ub paa at ubøue bømmenbe 9)?pnbigl;cb, forfaawbt be cre

^oerbommere i ^olitifager, beeltagc i ^Paafjenbelfen af be

i 6—

8—9 nceonte ©ager, ere Si)?eblemmei: af Sanbrnilicej

©eéffonerne. 2anb; og ©jøej^'rigécommiéfairer bejfiffeå

gjennem ©eneralitetet, m^Ut ogfaa be fom SOZeblemmer af

2anbniilice;@céftonen ubøoe :©ommevfimction.

2) Slil Diéfe ©obfer ^ar fra ælbgammel 3'tb jjenlagt

ben ditt, at fainmcs adelige 23eft{)dcrc l'unnc felr beffilrfc

jDcmmcre, (Sirfebommere). ©ee irtanbij: 2anb»æf. 9tet

1 Binb @. 518-519 og bet ber ©terte. 2^enne JKettigbeb,

fom bleD flabfæjlet »eb 2i:Dclené ^\ioilegicr af 24 Suni 1661

§. 22, cfr. ^oocnå 3-2-1 og 5-3-20, jpnea at l)at)e tilfommet

^irfel}erren uben nogen nærmere (kontrol fra ©tatené ©ibe

meb benå Ubøtielfe; men allerebe t>eb Sfefcrr. 15 Suli 1690

og 7 San. 1696 famt grb. 5 naii 1696, feoorveb bleo be=

jlemt, at flige af S3irfe;^ieren ubnæbnte Sir!ebommere (eller

SSirfefErittere) iffe maatte betiene Sletten, førenb be l;at>be er^

I)olbt fongelige konfirmation paa bereå S5e|!iUing, fil 9?eti

tigl)ebenå Ubøoelfe bog en meb ©agené 9latur mere otter^

eensjiemmenbe Sorm, ibct 9?egenten bog nu b^^be bet i fm

SKagt, at forebygge 25ommermpnbigl)eben§ SDoerbragelfe til

en ^erfon, fom ei bcrtil »ar qoalificeret. ,

^irferettig^ebeng

Srl)Wcroelfe bleo fat ©rænbfer oeb 2(norbn. (9?efcript) 2

maxt^ 1708 §. 28, ^lac. 20 gebr. 1717 I. A. §. 21, ber

for!t)nbte, at nye S3irferé ^prettelfe tf fe funbe »entcå be-


76 Sør]lc'2(fp. om 5>ioc.^@ubi. ^øijle Unbafb.

»il.qebe. gnbeligcn unbergif Sivferetten oeb grbn. 3 Suni

1809 en bobbelt 9}?obification.

Serft blcD JRettigl^ebenå ©r^ocrtjelfe for S««itiben be-

tx)hcl\Q inbffrccnfet, faalcbcå nemlig, at 6e ^auc^ren^^e lige

mc^ ^(6clcn pririlectcrc^e Bcftbberc olene beljolbt diettig-

l}eben for bereg egne ^erfoner, bog at beS5efibbcre, fombabf=

tlabtt eller ^ar>bc beFltubt noget €n1bc^c i Knngforcr&=

iiingcns tre forftc B.laøfcr, bet)olbt S?ettigl;eben for bem

felt), bereg v^ujlruer og ægte S5ørn i før|le £eb ; og fim for

be i)av«ren&c abcligc BirlxbefiC>^ere biet) ®lrFerett{9l)cbcn

fiabfæftet for bem cg berce c«gte 2tffom. ^etk blei) nøicre

forflaret »eb fongl. JKefol. 29 9bt)br. 1815, l)t)orcfter fRcU

tig^cbcn fun nebarbeå til bem , ber i bcti manMige ginie

nebftamme fra bc baDccrenbe ©irf ebefibbere , og »eb fongl.

Øvefol. 3 ben afgjørenbc Snbflpbelfc, fom S3irfc;

patronen cnbnu efter ^orbn. 5 SKai 1696 l)abbc )()aa (5m;

bebetå 25efættelfc , ibet ben ^erfon, l)an bertil ubtiÆmite,

funbc oente fongl. konfirmation, naar ^an iffe \>ax albeleé

uqtialiftceret, inbffrænf et beil;en, at S3irfepatroncn flal „bringe

„trcnbc perfoner, fom bcfibbc be fornøbnc ©gcnffaber, i

„Sorflag, af l)mlfe trcnbc perfoner kongen »il ubn^wnc

„og bcffiEt'c ben , l^an finber Dccrbigjl til at befIccbe bet Ic;

„bigc Smbcbe." Set feeå imiblertib let, at 23irfepatronenå

Seeltagclfe i Sommcrenå S3ef!iffclfc cnbnu er meget flor,

ibet ^an§ Sorflagåret alene er begrcenfet til SSalget af ^en

foner, fom I)aoc bc fornobnc ÆgcnfTaber, men ingcnlunbc


:T)omjio(ene. -^øij^c 5l"ffn. dommere. 77

er bunbct til SSalget af ^e mccft qualificcrctc blanbt famt;

lige 2(nfø9erc ; og bf'^P^*^ f^" " ^f^ft kongen oeb Ubncco^

nclfcn raabc S5ob, cftcrbi t)nn ifølge bet m;åncewntc i grbn.

3 Suni 1809 §. 6 givne Silfagn iUm oil beffiffe oi af

bc tre, fom ere foreflaaebe.

3) grembeleé \)av vox £ct?gii>ning tillrigt risfc ig^c6 ^aa 5ercø S^e^n , crc i ifgcnffab af 2(mtm(«n^

er6ommcre i politifagcr (jofr. i\ol5crup;'Kofent>ingc5

politiret 2b. Ubg. ©. 18-19, 125), grbn. 25 SJJartå 1791

§. 30, Sanc. ®rc. 1 9^oobr. 1794, gane. ^r. 22 2(ug. 1795

og 22 ©eptbr. 1798, ^lac. 27 2)ecbr. 1809 og 30 San.

1823.

4) ^m be faa falbte confiituerebe dommere, bt>ilfe be-

f!if!eS til tcmporairt eller midlertidigt at forefiaae et 25om-

merembebe, blioer at mærfe:

a) SSeb en conftitueret jDcmmer for|!aaeå en ^erfon,

fom er autoriferet til Tpaa eget 2(n= og (Eilfuar at beflcebc

en 9Jet midlertidigt, medens ingen ordinair jDommer er

befTittet, cUer medens denne er inbabil, og til at udøue

alle de under JDommcrembe^ettjen^ørendc i denne Cid fo«

refaldende Sorrctninger, (5n faaban bommer abffillcr

ftg fra en JDommcrfuIdm^gtig, om benne enb formebelft

25ommeren§ ©^gbom eller beélige ^oxfalh er conjlitucret til

at foreftaae ©mbebet i 2(lminbeligbeb, fec neben ^o. 10, ber;

»eb, at ban fungerer paa eget ^n? og Cilft>ar — fra en or*


78 ^ørfte?i"fb. om ?)ioc.-©iibj. ^ørfieilnbafb.

^inair JDoitimcr bcrtieb, at \)an fun miMcrtibig befivvcv

Smbebft— fra en Sættedommer, fee ncbcn ^o. 7, beroet,

at i)an u^oncr }Dcmmcrcmbci>ct i 2(lmin^cligl?c6 cg iFFc

blot i en cntclt 6ag.

b) dn conjtltuerct Sommers ^effiffelfe hlmx nøbben;

tig, bcelø naar et Sommerembebe formebelfi ben orbinatre

Sommerå :©øbéfalb, gorflpttelfe eUer 2(ffcettelfc blioer oa^

cant, tccle naar ben orbinairc 25ommer formeoeljl


9?ct til at conftituerc ^Dommere ocb bercé egne 23irfcrettcr,

fom bc fongclige 2(mtmcenb Ijavt oeb Unberrettcrne i bere^

5rmtcv; cfr. Btnmpcs dxMx. 3 2)eel ©. 598—603 og

CØrftcbs v^aanbb. 2 S3inb @. 75, 154 ; fee ug Gane. ©fr.

19 gcbr. 1820.

59?cb ^^enfpn til S)oervetterne »ar bet fortjen ocb fRcfctv,

3 SO?aii 1715, 20 mait 1718, Canbétingé 2n|!rur 23 3an.

1739 §. 18, 9?cfcr. 11 9»artg 1740 bejtemt, at kongen fclo

wlbe beffiffe ©cettebommere altfaa ogfaa confiituerebc ^om^

mere. SKen nu funnc (Sættebommere beffif!eå mi> Canbé-

Otterretterne i Sålanb og SSiborg af ©ttftamtmanbcn ifølge

grbnn. 11 Suli 1800 §. 6 og 25 San. 1805 §. 8, og »eb

8anbéo»erretten i SSej^inbien nf ©eneralgouoerneuren ifølge

grbn. 25 ^ai 1804 §. 7 ,

^»ilfet iiben Zml ogfaa maa

bli»e 9?eglcn, naar ber er ©)jørgémaal om en conflitueret

35ommer.

Sorfaambt 35ommerfunctionen er forbunbcn meb et an^

bet Smbebe, ber forterev unber anbre S)origt)ebéautoriteter,

cnb 2fmtmanben og kancelliet, ba »ille og ^inc 2(utoritetcv

funnc fomme til i SSocancen eller i ben oir!elige (Jmbebés

manbé gorfalb at beffiffe en conjlitueret Smbebémanb, ber

faalebeå tiUi^e hlmx conflitueret :2)ommer. 25erfom t. (fjr.

\)eb en geiftlig Unberret, ber bejtaaer af ^roDJlen og ben or-

binaire ciwle Unberbommer, fee grb. 5 ©ecbr. 1806 §. 5,

cfr. danc. @!r. 39 ©eptbr. 1807 §. 3, 7 Suni 1808 §. 3,

en conjlitueret ^robfl bebøweé, ba maa benne bef!iffeå af

a3if!oi)pen, fce og grb. 7 9bobr. 1832 §.11; ligefom og,

berfom i en 2anbmilitiej@eéfion , fee


80 %øt\tc'K\b. om^voc,'-Bnh\. gørfte Unbafb.

anbrc ^erfonct; for at beeltogc i 35ommerfunftionenl UtD-

ø'ozlft i en enfelt bej^emt ©ag, 09 fom faalebe6 ubøtte en

fpeciel Surlébiction. v^erfjcn l^øre følgcnbe:

a) 25en oarlige 2anbmilitiei©eéfion, fom f?al ^jaafjenbc

t>e fore!ommenbc ©ager om be SSebfommcnbeg SSccrnepIigt,

bcfIcebeå beels af ^if^rktetg ^fmtmanb og 2anb!rlgécommié;

fair, fom beftanbige 3!)eputcrebe (35ommcre), 6ccl6 af toenbc

tun for t)m enfelte ©eéfion af rcbFommcnbc Regimenter

bcorbre^e ©tabéofficierer, en af Saoalleriet og en af Snfan=

teriet, og fom altfaa tun ubøoe 3!5ommerfunctionen i ben

eller bc cnfeltc ©ager, fom »eb benne ©eéfi'on maattc fore^

fommc, ©en. og (lom. QoU. Sire. 11 S^n. 1794 og dam.

©re. 8 Sebr. f. li.

b) efter 1-5-19 og Srbn. 3 Sunii 1796 §. 24 fan

ben orbinairc Unberbommer iffe ene paafjenbc (eioé og)

T&xe^ ©ager, men jfal tiltage fire 9)?ebbomém(enb, I)Oilfc

faalebeS af JDomniercn felt) autorifcres til at ubørc bzn

^iJmmcnbc \Ttynbtgl)e^ i i>fii enFcltc Øag.

c) Sfølge 1-5-24 funne, naar nogle of be fororéncbc

Gommiéfarier ubeblii^e fra forretningen, be, fom ere møbte,

felo t)celge anbrc i be Ubebleoneg


G) T)cx giocé oiåfe "Kxttx af ©ager, i t)i)iå ^aafjenbelfe

ingen af bc mc& JDommcrmyn&ig^e6 hdlcubtt €nibe&6=

mc?n5 ere bcfjølebe til at beeltage, men til i)'oi$ 2{f9iørelfc

ber ifølge fioogioningen , Ijocrgang Silfcelbet inbtrceffer, f!al

befliffeé færegne dommere, ©om ©jcempler i)erpaa funnc

mccrfeS

:

a) ^Derfom en Sag maatte fore!ommc mob bc i 1-

2-1, 2 omljanblebe ^erfoner, fan ten ith anlccggeg for

nogen af Sanbetå £)omj!ole, Ijoorimob en faaban ©ag, for;

faayibt kongen ith efter førjlnceonte 2(rtifel felo afgjør ben,

alene fan paafjenbeå af fcuregnc bextil af Eongcn fclp

u&n«untc JDommere ; tjmlfe bog meaffee funnc l^enføreå til

Qommiéfarier, Ijoorom neben ©. 83 9?o. 8.

b) 2)en militaire Sietépleic »eb Sanbetaten ubjøtieå iffc

Deb anorbnebe beftanbigc S^omfiole, t)Oorimob ber, ^oergang

en SJettergangåfag forefommer, maa til at paafjenbe fammc

anorbneé en færegen 9iet, ft»ilfen fnart beflæbeé af en vcb

€oven beftemt ^rcefe§ og bz af dentic dertil udvalgte

\lTe5bommere, t. dx. en 9icgimentg=8Jet, fnart befcctteå af

lutter 3)ommerc, der dertil udnceunes af redtommcndc

Cbcf for ben 2(fbeling, Ijoortil ©agoolbercn ^ørcr, t. dx- tn

©arnifonéret. ©ee Kofcnftand (øoifTcø erigeret 2 ^eel

©. 256-258, 278-288.

c) Unbertiben ubnæbneé ber fceregne 2)ommcre, for at

afgiøre en Dié 25eel af en 9?ettergangéfag enten meb v^en-

ft)n til en Sting eUcr et factum, i)oiå SSebømmelfc forbrer

fceregne ted)niffe ^unbffaber. ©lige factiffe 2)ommere,

SSurberingémænb, ©fjønémcenb, blive i UegUn.udn^vntc

af febe gl^ommercn i ^ot^edfagcn; ^i?orom bet nærmere

i 2æren om S5et)iié.

7) ^et fan unbertiben, for at en ©ag fan fremmeS

»eb ben did, l)Oorunber ben efter 2oogi\)ningcn Ijenl^ører,

bliwe nøb^enbigt , at benne 9\et maa fratrcebe§ af ben t>eb


82 ^ørfte^ffb. om^xoo^ub}. ^ørfte llnbafb.

fommc beffiffcbc bommer, og igjen bcflabeå af cu foeiegcn til

faabon cnfelt ©agé ^aafjcnbclfe ubnæwnt bommer, en faa^

lalbct 6;sttc6ommcr. v|^erom fan mctrfeå.

a) Ifn 6(«ttc^cmmcr er en ^erfon, foni bcfliffcé til

jffM eget 2(ns cg Cilfwar at be^anMe cg paat'jenbc m

cnMt 6ag, i b»ilfen ben loobefrcmtc 2)ommcr formebelfl

en fpeciel Sntjabilitet (fee nebcn §. 26) \o^n regct ftt Qai^c.

©n (aaban 35ommcr abfliller fig, ligefom ben conjtituerebc

3!!)ommer, fra en XJommerfulbmcegtig bcroeb, at t)an fungerer

)(>aa eget lin- og 3;t(foar ; men fra ben førflnæwntc er ):)an

t>eri forfljcUig, at i)an iffe fan ubøoe SJommerfunctioncn i

2((minbelig{)eb, men fuvi i en enfelt ©ag, og fra anbre ejrtraor-

binaire 2)ommere, bcr ubnæt)neå til at paafjenbe en enfelt

©ag (fee neben Ø^r. 8) , abfliller i)an fig berweb , at l)an

trceber i ben orbinairc 2!)ommeré ©teb paa ©runb af, at

benne formebelj! Snbabilitet v>iger fit ©æbe.

b) S 1-5-6 beflemmeå, at ©oettcbommeren i bet ber

omtalte Silfcelbe ffulbe beffiffeé af ©tebeté a>x>rigl;c^ eller

écrfTab.

SScb ^erffabet maa fi'gteS til S3irfc^atronen, fom ben

Sib paa egen v^aanb be^iffebe ten »irfelig 25ommer toeb

SStvferetten , b'^oraf fulgte, at l)an ogfaa felo maattc funnc

ubnæt)nc en ©ættebommer ; men, ba ben førf!noei^nrc 9?et

inbffroenfebcé, bortfalbt ifølge bet ooen ©. 78 Citr. c. 2(nfortc

ogfaa ben ftbjlnccwnte, forfaaDibt iffe Sirfcbcrren, fom Scbng;

beftbber, tillige fungerer fom 2(mtmanb cg i faaban iggcii;

(Tab tan ubna?t?nc @Ættci)cnimcr reb fitBirH; fee 6tam;

pe6 erflæringer 1 SSinb ©. 670-679, 3 S3inb ©. 598-603,

5 æinb ©. 462-465, 6 »inb ©. 46-47.

Serfaavibt 2frtiflen nænner S&wigbeben , fom ben , ber

fan beffiffe ©cettebommer, maa jeg bcnwfe til be oven ©. 78

£itr.c.fremfatte9?egler for, af bt)em be conflitUerebe dommere

beffiffe^, bt^ilfc Siegler enten efter 2o»bubeneg ubtrtjffelige ^Drb


Domflolenc. %øv]ic 2(ffn, 2)ommei-e. 83

eller cftei bcreé 2(nalo9i ogfaa ere gielbenbe for Sefliffelfcn af

(gcettetominere , faa ot biåfe v>cb be fongclige cbilc 9?ctter

beffiffeå af »ebfommenbe 2(mtmoenb; fee og ©tamvcs dx-

flær. 3 æinb @. 475-476.

3 SSefiinbien bejliffeå ©ættebommeve af (Bencralgou-

yerneuren ifølge SJefc. 19 ^ctbr. 1759.

Søorigt maa ©pørgémaalet om, 'i)'o\lfm S&Drig^eb bet til-

kommer at bcfliffe ©ættebommer, naturligt^iié, fom et SSorig;

I;ebé ^{nliggenbe, afgjøreå af ben ooerorbnebe ©wigljeb; fee

bog etanipcs @r!(oer. 3 S3inb ©. 476-477.

8) gorffjcUigt fra be imber 9^r. 5, 6, 7 omtalte Z\U

fcelbe, i l)oilfe en 2)ommer ubnceoneå til at paafjenbe en

enfelt ©ag, er bet, at en cUer flere ^erfoner beffiKeå

til at ^anne en fvijrcgen JComftoI, for at paafjenbe en enfelt

(Sag af bet ©lagg, ber ifølge 2o»giuningen l)ører um

ber en af be i ©taten beftaaenbe 9?cttcr. S l;ine Silfælbe

bliver nemlig Kcttcn, veb l^uilt'cn feen paagjcl5cnt)e 6ag

efter Skovens Kegler (Fal bc^ianMes, uforan&ret;. ber er

alene ©pørgémaal om Ubncewnelfe af en jDommcr til at

beflæbc benne befltemte JRet. £)et Ijeromljanblebe Silfælbc

angaaer berimob xth Ubnæonelfen af en jDommer veb en

loDbertcmt Ket, men meget mere 2(nor5ningcn af en gan^

ffe ny Ket, fom trcebcr iftefeet for en Af bc lorbcftemte

jetter, og fom organiferes for at be^anble og ipaafjenbc

en enfelt ømmen6e (tommisfton i egentlig Sorftanb.

2)et fan i ø\)rigt erinbreg, at S3enæonelfen, ^ommiéfton,

ofte faa^jel i baglig ZaU fom i Sot)fproget brugeø i jlere S5e-

tpbninger; faalebe^ betegnet ueb (Sommiåfton unbertiben

(6*)


84 Søifc7(fb. om?)i"OC.*enbi. %øx\ie Unbafb.

Snbbcgrebet af be ^crfoner, fom ubnæoneS til at unbcrføgc

og afgive SScretning om et eller anbet 2Cnliggenbc, bcr inter-

céferer bet Offentlige, til at gjøre Sorflag til en eller anben

offentlig Snbretning, eller til s:)^)l)æt)elfer, goranbringer eller

gorbebringcr af en allcrebe beftaacnbc o. f.

t>. Unbcrtiben

anyenbeå efter oebtagen Sprogbrug Ubtrtjffet ^ommisfton

X>aa eiéfc of be anorbncbe befJanbigc 9f etter, bog iffun i en

©am..idif(etn{ng, ber betegner JKettenå 2lrt, faafom ©fifte-

commiéfion, ©iclbécommiéfion , Sienbecommiéft'on o. f. ».

SDgfaa S3enætinelferne : gorligelfegcommiSfion , Snquifi'tionås

commiéftonen; funnc i)tv crinbreå.

»^er 'i)a'oc \)i alene at om^anblc be ottennæontc Gommié;

farter i egentlig S3ett)bning , om l)'o\lh Sotoen taler i 1-5-23

til 27 ; bog inbjlrænfe m oø i)ex til at frcmflillc ^Reglerne

om bere6 Ubnceonelfe, ba bet, fom »ebfommer Sommiéfionøi

proceéfen, fenerc »il blioc ©jenjianb for nærmere Unber^

føgelfe.

a) dommiéfarler tnbbele§ i befaicbc og berilficbc, efter*

fom be beffiffeå uben 25egiccring af ©agenå farter, eller

efter biåfeå 2(nføgn{ng bcrom. Cooen fpneø bog at forub;

fcettc, at Sommiøfarierø Ubncconelfe foranlebigeS oeb 23c;

giæringcr fra begge eller i bet minbfic fra t)m ene ^art§

©ibe; tbi, ffjønbt 1-5-23 bruger Ubtrtjffet, (5ommiéfarier be*

t>ilgeø og fororbneg af kongen, fan b^voeb iff'e færc ftgtet

til SotjficUcn mellem bewilgebc og befalebc (5ommi6farier,

beeB forbi bet bebber, betjilge^ og fororbjicS, iffe beeilgeå

eller fororbneé, beelg forbi l^tt tilføicé, efter begge partere

Segj


.T)om|blene. gøfflc Tlffn. Dommeie. 85

ort>ncø. Sigelebeå forutfcette bc fcnere ^(norbnlngcr, ibct bc

fpneå ot ombanMe Commisfaricr i ^Imin&cliglK^ / «t

biåfc cre beuilQebe, fce Srbn. 4 g}?arté 1690 §. 2 ; 25 Wla\

1731; 19 2tug. 1735 §. 13; gvbn. om Suflitéfasfen af 23

^ecbr. 1735 §.7; ^lac. 20 SDctbr. 1740 og 14 Suni 1771.

Smiblcrtib fan bog crinbreé ^rbn. om temere litigantes

af 23 35ccbr. 1735 §. 5, ber ubtt)Kelig næuner friviUigc

(Sommiéfaiier, fom bet fpneS, til Sorffiel fra anbve Gommig;

faricr, ber altfaa ere befalede; faa fan og feeå (5anc. ^r.

10 gebr. 1788 (gogtm. alpl)ab. JReg. 2 ^cel ©. 448), ber

anfeer bet ufornøbent, at mebbele ^rotongationébeyilling

til nogle (5ommi§farier, forbi be rare bcfakbc

2)et ligger i gorl)olbetg Statur, at ber iffc fan blioe

©pørgémaal om, i en reen cioil (Sag mellem toenbe ^rioate

farter mob biéfe§ S&njle at befale benå 2(fgiørelfe ueb 6om;

miåfarier, ba faabant oilbe inbebolbe et Si^rbub til farterne

mob at bem;tte bem af ben anorbnebe Kctspl^i«^/ l)t>ilfet

Stegieringen iffe fan oille ubjliebe ; cfr. ©tampes ©rflcer. 4

aSinb ©. 214.

^erfom begge farter ere enige i at begjcerc fceregne

2)ommere ubnce»nte, for at ^aafjenbe bereé @ag, fpne§ ber

oel fra 9xetfcerbigl)ebcng ©ibe ^nttt at funne »ære til ^in^

ber berfor; men ^aa tm anben ®ibc mlbe bog en 'i)\)pp\d

2(noenb£lfe af en faaban Sremgangémaabe, til at unbbragc

fig fra ben anorbncbe alminbclige 9ietépleie, iffe være uben

5Betænfeligl;eber ; ligefom og Cotjgiveren felo i 1-5-23 iffc

gi\)er noget ubetinget Silfagn om at loiKe bemlge (sommiéfa-

rier, forbi begge farter ere enige om at begiere bem, men

fclu unbcr benne Sorubfojtning ubfrceoeé, at 6agcn fPal

vcivt af ben Beffaffenl^eb , at ben ith fcequenimeligcn

Yan til CCingc orbcics.

3)erfom fun ben ene ^art begiærer Sommiéfarter ub;

ncconte, men SSeberparten berimob foretræffer ben loobefiemtc

:


. ©CC

86 ^øvi!c"2ifD. om ^i-oc.^Subi. gørfte Unbafb.

9ict&pleie, foreffriuer 2ot)gmcren ubtruffellg' i 1-5-23 forn

SSctingelfe for dommiéfavierneé Ubnæynelfe, at 6agcn ffal

angaac en Zrattc, fom ci rtll^crlc^c6, etiJ) tjc6 CommiS;

farier, bør eller Vcin ab^iUc^, og berljo^, at SSebcrpartcn

ffal t)cere tilbubt, at tcelgc .^alobelen af be (Sommiéfarier,

fom btingeå i SovjTag. Smiblertib oifer 1-5-27, ligefom

og S^^bn. om temere Htigantes af 23 3^ecbr. 1735 §. 5, at

ben føvjinceonte Setingclfe ingcniunbe funbe t)enteå oDcrl)olbt

i ^((minbeligtjeb , og , ^oab ben fibf!ncev>ntc angaaer, ta fan

•farten giørc ftn JKet til at t?æ(gc v^alobelen af Sommiéfas

ricrne gjelbenbc paa ben ffben inbførte ^aatt , at Ijan, ef;

terat 93eberiparten l)ar ub^irfet Gommtéfarier, fan anføge om

Ubncecnelfen af et Itgefaa jlort "Kntal (Sommiéfarier fra fm


gøijle '^fbe{. om ?)ioc..eiubi. 87

til dommisfaricr, ba alene at inbgioc bette, ogfaa maattt

lilfomme Dcbfommenbe 2)uri(jt)eb eller Siegjeringen, fom ^avt

paa bet £)ffentli9eé Stegne. |)cvocb møber imiblcrtib Un

SSanffeligljeb, at, naar en ^øiefiereté 2(boocatev,

men berimob enten cioilc ©mbebgmccnb eller ^ri»ate, fom ere

bcfjenbtc ueberljæftige og gobe 9}?ænb.

c) Sfølge 1-5-23 ubncewneå (5ommiåfarternc af kongen,

og bereå SSefliffelfc ffeer i 2(lminbelig()eb t>eb en fongelig

^rbre, et faafalbct Sommiéforium , l)t?ilfet ubfcerbigeg af

kancelliet ad mandatum; fee 2fnorbnin. (9?efc.) 2 9)?art§

1708 §. 46, patent 10 Sparta 1700, ^lac. 20 gebr. 1717

•) l^oonntt cviminelle Sagers færegne SSejfaffenljcb fan bcgrunbe oereé

Untibiagclfe fra Det lofbeflcmtc forum, fof at bc fuiiue blwe

paaficnttc i>cb (5cmmi5faricv, ce&fommtr cé iffe tjer.


88 gørfteTrfb. om ?)voc.^8ubi. gørfte Unbafb.

B. i, ^lac. 14 Suni 177 i, fongl. 9?cfoI. 4 Suli 1800 §.

i, fammenljolbt mcb Slefc. 26 %ebx. 1768 B §. 3.

d) Unbertiben er en eller anben "Kntonkt bemi^nbiget til

at ubncetone (5ommi6farler. ©aalebcå fan ©eneralgoimerneu;

ren i 23e|!lnbien ifølge 9?efc. 19 Dctbr. 1759, cfr. 6tanipc8

erflær. 2 SBinb (S. 707-710, 4 S3inb.


Somftotcne. ^ørfte 2rffn. S5ommere. 89

og'be af farterne oalgtc SD?ccnb fer oirfeligc 2!)ommci-c;

men paa ben antm ©ioe Dife bog Ubtvijften: i ben citerte

^lac. 11 Wlaii 1796 in fine: ;,berfom nogen 2(éfunet J)Cli

,,lerc oil c:)niv»ronntterc uben 5Cppel, maa bet »cerc ©ivectio;

„ncn ooerlabt, bcri efter ^m|!ænbig()eberne at famtpffe /' at

Cottgioeren felo l)at betragtet ben anførte 2(fgiørelfe§maabc

fom en SSolbgift, Ijvorom nærmere i bet Sølgenbc.

9)?eb flørrc %øk f\)ne^ man fertil at funne henføre

25eilemmelfcn i grbn. 4 2Cug. 1742 §. 22, cfr. grbn. 16

2fpril 1681 Qap, 4, {;oorefter ber, naar Soij! eller Srring

imellem Sjøbmoenb om ^jøb og gir»eren itCe Van ^are betragtet

bm førftn«£»ntc 2(fgiørclfeømaai)c fom VolbQi^t, og ben

fan ba \th blm anbct , cnb en iubiciel 2ifgjørelfe, en 55om,

og be ubttalgte SKcenb blive ^a 25ommere. S ØiJrigt bruget,

fom befjenbt, benne 2Cfgiørelfe§maabe iffc mere.

9) S enfeltc Silfcelbc fan en 25ommer ouerbragc ftn

^l^mmcn6e UTynfeigljed til en Unben, fom faalebeé iflebet

for bm oprinbclige 3)ommer ^aa fit eget 'Knfvav ubøoer

ben l^am ot>erlabte ©ommermpnbig^eb (jurisdictio mandata).

^tUt ftnber @teb oeb Canbmilicc ©eéfionen, i)Wt 2£mt=

manben ifølge 9?efcr. 9 2Kart§ 1792 fan i gorfalbåtilfcclbe

befliffc ben albfie og nærmefle v^errebéfogeb til t ftt @teb>

at møbe, og ligelebeé »eb ©øcmilice ©eéffoncn, h^ox bc ZiU


00 ^øri!c2l'fb. om ?)roc.r@ubj. ^ørjle Unbafb.

fororttnebe ifølge grb. 8 San. 1802 §. 75 hmm, max te

l)av)c gorfalb, labe en eebfooren ©mbctémanb træbe i t>ereå

i'iCi fit

eget "Unc cg Cilfoar ).

10) ©nbeligen fan erinbreé, at en 3)ommer unbcr v»iåfc

JBetingelfer !an labe fine ^mbebéforrctninger ubførc »eb en

gulbmægtig. dn faaban jCommcrful^m«gtig ev bevi fors

ffjellig faaoel fra ben, ber ubø\)er en jurisdictio mandata,

fom fra aUz anbrc dommere, at t)an iffe ubøt^er nogen l)am

felt) tilfommenbe jublciel SOh^nbigljeb, men Ijanbler paa bane

principale, ben egentlige 2)ommeré, SSegne og paa benneS

ZW' og Silfuar.

' a)

2o\)enå 1-24-17, 35 mfer, at ^ogben !unbe labc

fine ^mbebéforrctninger ubføre »eb gulbmcegtig, ligefom og

5-2-90 l^iemlebe 2(mtmanben og Sorbbrottcn 9iet til at labc

fcen bcm tillagte ©fiftejiiriébiction ubøwc »eb bereS Sulb=

mcegtiger ; men, ffjønbt beroeb iffe foreffreoeé, at ber l)crtil

bcljøiJebeå tjøiere 2(utorifation, fan man bog iffe berfra flutte,

at be SKcenb, til b*>em, iffe uben fcerbcleå ^enfyn til bcreå

perfonlige (Sgenffaber, ben bømmenbe SKtjnbigbeb er betroet,

ffuUe funne labc benne, om enb paa bercå eget 2(nfoar, ub-

ø^e af

»ilfaarligen »algtc gulbmcegtiger, ipilUt meget mere

ligefrem jlriber mob benne 9J?pnbigl)eb§ Statur, ligefom og

allerebe Srbn. 19 2fug. 1735 §. 2 maatte mebføre, atSJonis

mcren iffe funbe labe nogen :Deel af fine S5ommcrfunctioner

ubøtic af fin gulbmccgtig, uben at benne bertil mx af SDoers

øwrigbebcn autoriferet; fcc og en ^om i Sur. ^rf. 9Zr. 21

') ipiXHi funbc cg crinl)re5 ben SJInnbig^cb , fom efter ?opcn5 l —

24—36, 42 tilfcm Xanbébommerc til at bcfliffe SRibcmænl) til at

foretage ^forretninger , fom be iffe fclo inlbe cUer funbe ubfjere j

m


^omftolene. ^øfjle 2(ffn. Dommere. 91

®. 98, cfr. SHx. 6 (S. 103 dUU. gj?en nu ev al SdIwI i benuc

|)enfeent)e l)æ»ct web ^lac. af 25 Suli 1820; ifølge Ijmlfcn

dommeren il'Fc tan la6c ftiie jufciciellc jSmbcbøfcvrctnii!;

ger ufeøuc r>c5 nogen an^cn , fnt> en 6crtil af x^cbtoni;

ma\bc 2(utoritct ccnftitucret Sulfemcvgiig. aa t)iinå 3Cn: og Silfuar at ubføre Sogeb--, 2(uctioné-', Zab'

ningéi, SJeQiflcringg; og anbre beélige, i Gonjlitutionen ut):

trpFFelig bencernte, forretninger, bog funé forfaatibt faabant

efter (Smbebetå Omfang maatte beftnbcg nøboenbigt, og ber

f)cUtx Sntct er til »^inbcr for at betroe .ben foreflaaebc ^er^

fon en faaban (lonftitution.

©aabanne Sonftitutioner maae iKun benx)tteé, forfaa^

t>ibt ©ommeren »eb onbrc ©mbebéforretninger for^inbreé fra

at ubføre fine Smbebåpligter ; l)Otlfe Sorfalb, b^evgang gulb-

mcegtigen fungerer, ubtrpf f eligen fluUe angioeé i ^rotocollen

'g)lacateng §. 2, 3.

c) Sonflitution for en ©'ommerfulbmcegtig til at fore:

jlaae ©mbebet i bet v^ele og altfaa at ubføre alle unber

(amme l)ørenbc forretninger, eller i ©ærbeleél;eb til at bi--

flæbe bet egentlige ©ommerfcebe fan ifølge ^lac. 25 Suli

1820 §. 1, 2 fun mebbeleé af S)t)erøorigl)eben i bet i grbn.

19 2(ug. 1735 §. 2 næonte Silfælbe, men uben for fammc

forbreå bertil (Sancellieté Sillabelfe, \)'o\lht fibjTe natjnligen

maa gielbe, naar bet er (gpørgémaal om for en lisngerc

(Cii) at betroc Smbebetg S5e|!prclfe til en Sulbmægtig; fee

Qo\l Sib. 1820 ©. 574.

d) ©fjønbt 25ommeren felt? ftaaer til 2lnfoar for be of

^anå confiituercbe ^ulbmcegtig ubførte ^mbebSl^anblingcr,

fan bettc 3(nfoar bog efter ©agenå 9?atur iffe angaae ben

©traf, men alene ^tn Srjiatning, l)Worom ber »eb gulbmceg-

;


92 Sørfte:?(fb. om 9)roc. = ©ubi. gørfle UnbafD.

tigcné lowjlribigc gremgangåmaabe fan hlm SpørgSmaol.

©ee l)crom nyt jur. Zit mx. 13 ®. 159, 9?r. 22 @. 118

ØZote, iur. Sibéffr. 4 S3inbg 2 ^efte ©. 15.

§. 21.

SBegrebet cm Suriébictlon.

S!J?eb ^Begrebet om 2)ommcrembebet jiaaer SSegrebct om

3uti6biction i nøiejle gorbinbclfe. 2)ette Ubtrpfé oprinbci

lige fra ben ælbrc romcrfle fRet ()entebe S5eti;bning, f)Oorefter

bet betegner t»en egentlige t)cmmen6c lllv»'bigt'c6 i civile

©ager, er fcnere af 9?et§(ærcrne ubmbet paa forffjeUtg

50?aabe efter be forffjeltige, i bc en!elte ©tater gjelbenbe,

goranftaltninger til 9?etél)aanb()ceoe(fen. ^øx\t maae erinbreå,

at SDrbet Suriåbiction brugeé ^eeI9, for at betegne ben efter

©agenå Statur ten øoerflc ©tatSmagt, men un&ertiben efs

ter Canbetå alminbelige 2oogioning ogfaa ^nbrc tilfommenbe

lTTynbigt?c6 til at anordne jDomftolc og web biéfe at l)aanb;

\)OiX)e Siet, bcele for at betegne ben 25om|iolene t bettc

©iemeb tilbeelte 9)?vnbig()eb til at oirfe for en retlig Z\U

jianbå S)pret^olbelfe.

1) S benne fibflc 25ett)bning fntjtter Ubtrt)Ffct Suriåi

biction fig til 3!)omftoleneé ©mbebéwffomljeb i bcnneé ):)cU,

»eb fiouenc bcficmte, Ubflrafning ; faalebeé at, ligefom be

25omftolene, fom faai)annc, tillagte ©mbebéforretningcr oeb

Sooene formercbeé, faalebeé uboibebeé ogfaa 5Beti;bningen af

Ubtrpffet Suriébiction.

3 en enbnu »ibcrc 25ett)bning forefommer Drbet Surig;

biction i Cotøené 6-8-8 og grbn. 31 Suli 1739 §. i, ^oor

bet tilfienbcgioer enl)Oer ©mbebémpnbigljeb, ber gaacr ub paa

at ^aanbl)cettc Sooen og gororbningerne , og nat)nltgen Ijen-

føreå til ©mbebémoenb af bettc ©lagå ©tiftamtmænb, Sifpcr

og 2lmtmccnb famt S3ergl)auptmanben oucr S3crg\)ccfenet i

SJorgc. 23i Dille imiblcrtib ^er iffe ubftr«ffc Segrebct om


^omj^olene. ^ørfle 7Cf|'n. S)onimerc, 93

3un§tiction toiterc, ent> til ben (5mbcténiijnt'i9l)eb, bci tit-

fommer 2)omflolene, fom faabnnnc.

2) ^oocbinbbclingen a\ Suriébiction, opfattet i ben ftb;

jlc 23ett)bning, bliocr ba ben i jurisdictio contentiosa, ben

egentlig bømmenbc Suriébiction, ber gaaer ut) paa at x^aa-

fjcnbc 9?etgforbrin9er , og jurisuictio non contentiosa s.

voluntaria (tjtiilfet Ubtnjf fore!ommer i^lnc. 18 ^a\ 1816

§. 4) ben frioilltge Sun^biction, ber gaaer ub paa oeb

Singlccéningcr og anbrc flige goranjfaltninger, fom efter

Coogioningcn ffuttc foretaget »eb Sletterne , at fiffre S3or-

gerne bcreg 9?ettigl)eber mob tiircmmenfte 3"&9i^cb i fammc.

3) 3>ien førftnæcnte 5(rt af Suriébiction, Suriébiction i

egentlig S3etpbning, blioer meb ^cnfpn til 9J?aaben, paa

Ijmlfen ben erl)t>croc6, inbbcelt i egen 3ui^i6^i*^ticn, juris-

dictio propria, og oucrla^t ^iil^i^^icticn, jurisdictio man-

data. Unber l?iin F)enføreå enl)t)er Suriébiction , faalcengc

ben ubøoeé af ben ^erfon fel\j, til Ijwem ben yeb Ubnceo^

nelfen eller ifølge ben alminbeligc Soogioning er bleoen o»er;

bragen; forbi 2)ommeren ba ubøoer ftn egen Suribiction.

Ørerlabt 3uri66iction figeø berimob at finbe ©tcb, faa=

fnart Ubøoelfen af ben en ^erfon tilfommenbc Suriåbiction

blioer af benne Suriébictionené 3nbl)aoer otjerlabt til en tre?

bie fStant}, faalebeS at benne :paa eget Zn^ og Silfoar ub?

øoer en 2(nben§ Suriébiction, @cc l)crom oDen ©. 89

mx. 9.

4) 25en egne Suri^biction fan naturligwié mobtage lige-

faa mange Snbbelinger, fom ber gioeå 2trtet af 2(utovifation

til at Dctre 25ommcr.

2)en ttcefentligftc og fæbwanlig|!e Snbbeling er l^er ^en

i btn perfonlige og ben patrimonieUe 3uri6bicticn. 2il

Ijiin l)ører en^tjer Suriåbiction , l)tiilfen t)eb en færegen meb?

beelt ^utorifation er blewn o^erbragcn til en bejlemt ^crfon;

mebenø i SKobfoetning fertil pfltrimcnicl 3uTiøbicticn blioer


94 ^øvfle3(fb. om ?)fOC.i'Subi. gøifte Unbafb.

fcen I5ommcvmpnbi9l)et), ber, fom en Sfcttig^cb, er fntjttct til

et @obå, faalebcå at ben følger SSefibbelfen af bettc, og berfor

met) fccrrc eller flere Snbffrcenfninger gaaer ooer til enhver

23efi^^er, fom faaban. @ee Ijerom ot)en @. 77

Sf^r. 3.

SDet |ee$ iøwigt let, at man ogfaa funbc inbbelc SuriS;

bictionen meb |)enft)n til be ^erfoner, af l)oem Qlutorifatioj

nen til at »ære iDommer mebbeleé, og at man faalebeå funbc

o^fiille forffiellige "KxUx af Suriébiction, efterfom ben grunber

fig enten i umibbclbar fongelig Seffiffclfe, ouen©. 74—77 Øir.

1 og 2, cUer i en Ubncet^nelfe eller (ionflitution af Doerøorigs

i)eben, oDen ©. 77 dlx> i, cUcr i en Ubnæonelfe af ben or;

bentlige bommer, ouen ©. 79 9^r. 5, eller i et SSalg af

feloe farterne, ooen \\ht t. ©jf.

er Silf^lbct meb bc conjlituevebe ©ommere.


7) €ntt)lbcrc fan erinbveg, at Ubtr^ft'et Suvlébiction

fovuben ben rtbfolutc Bctyfening af 3)ommermt>nt>i9l)ct>

owevtjoocbct, cUer SSef^lelfc tit at k^anble 09 paafjenbc foves

fommenbc ^roccéfager, ogfaa bruget i en concret ^cty^ningf

i Ijmlfen bet betegner, at t>m meb Surlébictlon otoerboDeDet

forfpncbe ^erfon ogfaa er beføjet, competent, tit at tage. net;

op ben l)am forelagte concrete ©ag unber ^aaEjenbelfe ; og

btioer faalebeé ft>nonpmt meb kompetence, l^ttorom nærmere

i §. 31. 2 benne S5cti)bning inbbeleé Suriébictionen i ben

lorbcftetntc (orbinaire), og ben yvorogcrciJe , efterfom ben

grunber ftg enten i 2ot>må gorffrifter om ^roceéfagerneé

gorbeling mcUem bc flere forflieliigc 2!5omjloIe, cUcr i ^ar;

terneå forening om en Soranbring af biéfe gorfflifter, faa-

lebeé at en anbcn 3)ommer, enb ben af Sooen beflemte,

t)ert?c6 crt)oIbcr Suriébiction ooer ben concrete ^3ag.

8) Snbeligen forekommer SDrbet ^uriébiction ogfaa i

S5ett)bning af bet Serritoiium , ower buiå S3eboere enl;»er af

be flere ^omftole er titlagt ©ommermt)nbigt;eb, og hlmx

faalebeg t)er fpnon^mt meb SDcmftolcns €mbct>6i>iftricr.

.

1) ©om nøbyenbige SSetingelfer for, at Siiemebet, i

tjmlfet S)om|!ole anorbncg i ©taten, fan oenteé fptbejlgjort,

ubforbreg »iéfc ^genffaber boé be SD^cenb , l()»em 25ommer;

cmbebet betroeå. 3ni>bcgrcbet af Msfe Iggcnffabcr u^3

gjørc JDommcrcns habilitet, t)yorimob ben Sommer, fom

mangler nogen af famme, ftgeå at occrc inljabil. ©eeS l()cn

til S)ommerembebeté Ølatur, ta ubfrceoer famme, for btt

førfle, at S)ommeren maa befibbe faabannc Sflgttagelfeé; og

^ienbe^et^ner, faabanne ^unbffaber, at bet blipcr l()am mwc;


90 gør|!e2(fb. om Droc.^Subi. ^ørfic Unbafb.

ligt, i S)t)erecn§ftemmelfc meb Coi^gioningen 09 JRetfcerbtgs

()ct)cn at bel;anblc cg paafjenbc bc ()am forebragte ©ager.

(fre biéfc ©genjfaber, IjrilPe uégjørc jDommcrcns JDcytcs

ritet, forbaanben, cUcr er faalebeå lTTuclig^c&cn af £)om;

merembebeté rctfoerbigc S5ej!t)relfc gioct, ba afbcenger i>crn«ft

TirMigbefccn alene af ^^ommercné SSiUie. 35ennc fan

naturligwé ith, faalebeé fom ^jenbeeonerne og ^unbffas

bernc, unbcrfajleg en ^ofitb ^røoe, b^'i^rimob man ber maa

labe ffg note meb be negatioe X>ata, at ber nemlig iffc gioeå

©anbfpnligbebås eller 2;ttiolé=@runbe mob, at Sommeren

vil tilbørligen ubføre fit ©mbcbe; og b^ri be|!aacr JDommc;

rene ©inceritet. Set maa bog \)tx'O('0 bemcerfeé, at iffe

cnboer @genffab, fom 2ouen ubfrcctoer boå Sommeren, u5c;

lullrcnfte fan b^nføreé enten til Sejrteriteten, cUer til ©in^

ceriteten, men at ber ogfaa gioeå (^genjlaber, fom i begge

^enfeenber funnc afgioc ^ctr^ggelfe, t. dx. en wS 2(lber,

ber begrunber gormobningen om ben fornøbne 9Kobenbeb

og beroeb tillige om baat'c ^jenbeeonené ^aalibcligbeb og

SSiUiené gajlbeb.

2) Snbabilitet§;@runbene funnc »ære af en bobbelt ©cs

ffaffenbeb. Se funne beoirfe en almint>clig, abfclut 3"!?«-

bilitet, ifølge i)mlhn en ^erfon maa anfecé ubuelig til at

betroeé noget Sommerembcbc eller til at bel;olbc bet barn

allerebe betroebe, og bet enten for befianbig, eller temporairt,

fcet ftbfte t. QX' ocb en inbtraabt U\?eberbæftigbeb. Se funnc

ogfaa alene bevirfc en fpccicl, rclatiu 3"l7abilitct, bcilfet blot

forbinbrer ben ellerå i 2(lminbeligbeb babilc Sommer fra at

bebanblc og paafjenbc en fpeciel ©ag. gorfaacibt ©runben

til en faaban fpecielSnbabilitct maa føgeg i en Scj:tenteté.'9}?an=

gel, ifølge boilfen Sommeren maa antaget if f e at tunnc Iroligen

bebanblc og paafienbc ben enfelte ©ag, figeg ban at være

inhabilis secundum quid; forfaambt Snbabiliteten bcrimob

!an benføreå til ©inccriteten , ibct Sommerens fofregnc gor-


Domjiolenc. %øx\tc 2Cffn. 2)ommere. 97

l}olb tii farterne eUtx ^a^m afgioer en Stmelégmnb mob, at

^>«n vil ubøoe en upavtlff fRetépkie, ftgcS \)an at »cerc fufpect

3) 2!)et er tøinefalbenbe , at be ©agere 2frt og Ølatur,

fom^ørc unbcr^ommereng ^aafjenbclfe, og a5ef!affenl)eben of

ben ^roceéform, I)t>ort biéfe ©ager ffuUe be{)anbleé, tffc funne

Dcere ubcn Snbflv)belfe )(>aa be Sorbringer, font maac gjøreS

til £)ommcrenå stabilitet, fornemmelig meb ^enf^n til S)eirs

teriteten. ©aalebeå funne »iéfe ^unbffaber og oiéfe ^oner

oære at betragte fom nøb»?enbigc S5etingelfer for paa ben

loobefiemte 9)?aabe at bef)anble og paafjenbe totéfe Zxtcx af

©ager, mebené be !unne anfeeé albeleå unbocerligc for on^

brc 9?ettergang6arter og anbre ©lagå ©ager.

3!)erimob ffjønneS bet tffe, naar man blot gaaer ub

fra ©agens S'iatur, at ben forfljellige 9)?oabe, paa l}oilfen

92oQen fan autorifereå til at ubøoc ben bømmenbe SJ^pn^

bigl)eb i en befiemt ^roceéart, i og for fi'g burbe l()aDe Snb^

fipbelfe paa Setingelferne for at betroe l;am S^ommerm^n^

bigt)cben, paa gorbrtngerne til l)anå v^abilitet. §Dm t. (5r«

en 2)ommer i Un orbinaire ^roccé ubøoer en patrimoniel

eller en officiel SuriSbiction , om l)an er orbinair 2>ommer,

Gommiéfariué, ©cettebommer eller conjlitueret Sommer, (fee

§. 20, alt bette fpneå at burbe oære uben Snbflpbelfe ^>ao,

f)eab ber meo ^^enf^n til S^ommerené stabilitet fan for*

breé. farterne bør nemlig iffe \)a'ot minbre SSetrpggelfe,

forbi Dmficenbig^ebernc mebførc , at iffe ben orbinaire offt*

cielle £)ommer, men en 2)ommer af en af be onbre ^laå;

fer faaer bereé ©ag unber SSetjanbling og ^aafjenbelfe.

SDenne ©cetning maa imiblertib efter »or Coogioning

taak nogen SOZobification , i l^oilfcn x^enfeenbe bet gornøbnc

ttil blioe bemccrfet i ben l)cr følgenbe gremjitUing af bc

cnfelte Sn^abilitetégrunbe, bog faalebeé, at jeg i 2(lminbeUg«

^eb tnbflrænfer mig til dommere, Ijoem Suriébictionen i 6en

orbinaire proces er betroet ; t^i t)t>ab bc eirtraorbinaire ^ro«

6anUni Gioilpreteé. (7)


98 Sc- om ?)j:oc. = Subi. gøiftc Unbafl«.

uéaxttx angaaer, ta bør i


^omjltotcne. gøifre ?{ffn. ©ommere. 99

»ilbc t>«re tilenbebvagt, forinben 2rfftnbi9{)ebSperioben inb^

traabtC/ faafom naar ber "oav (gpørgSmaat om at con|!itucre

^nm til Sommer for en bcftemt Cii?; imiblertib »ilbc 09

burbe ben ocbfommenbe QCutoritet bog oel f)el|l unbgaac cd

»ælge en faaban 9}?anb , naar ifle S^øbtjcnbig^eben forbrebc

bet.

aa faaban 9}?aabe, at ben

^aagielbcnbe manglebc £)ueltg(}cb tH at fungere fom 2!)omi

mer, ifær i en beftemt ©ag, fom iffe fom i S3evørelfc

mcb ^ané fire Sbee, »ilbe bet bog i bet minbftc ucere an^i

beligt at bctrce en faaban EDianb 2)ommermt)nbtgt)eben.

'f)^at ber imiblertlb {)er er af mere practiff S5igtigf)et>,

er, at, naar Smogen er fommet i ©efibbelfe af 3!)ommerembcbet,

uagtet i)an er belabt meb nogen af be ^er nceontc "Kxttt

af gorftanbéfxxgeligbeb, forbi ben paa ben Sib bar ubefjenW,

eller naar en 2!)ommer geraaber i en faaban Silftanb, efter

at ^mbebet er Ijam betroet, ba funne £)ommerené SmbebS«

banblinger fun erflcereS ug^lbige, forfaambt bet gobtgjøreé,

at i)an^ Sorftanbsfoagljeb b^v funnet \)a'ot Snbflpbelfc paa

famme. |)ooroibt en U«''^^^ t>^e6 ligefrem gjøre en

(7*)


100 gførftc ^CfD. om ?)roc..©ubi. ^ørjlc Unt»afb.

Wlaxib uffiffet baabc til at crbolbc ©ommcrembebc , og til

fit bebolbe bet aUcrebc ooerbragnc. »^oombt imiblcrtib be

fif en 2)ommet i faaban Siljlanb foretagne (lmbebél)anb-

Itngcv blioc ugi5)lbige, maa bog beroc )(iaa, om bet fan gobt*

gjøreS, at 2)ommerenå ©»agbeb i)ax atlerebe ta funbet ®teb

t ben ®rab, at f)an iffc t;ac Eunnct iagttage bet ^aéferebc

meb fornøben ©iffcrbeb.

4) gorfaatjibt bet ligger i ben bømmenbe ^unction, at

cnBcnbe fiowene paa tt facti^e gorl)olb mellem farterne, wl

CoofunbfBab »ære dommeren uunbtiærlig.

a) 2 benne »^enfeenbe er bet loobejlemt, At 3"3cii

ftf Eongen blitJcr beffiEEet til orC)inair JDommer,

forinfecn ^an ^ar gcfetgjort at befidt)c iuribiffc l\unbs

{tahct vtb at \)i%ve unbcrEaffet fig iuriMff itxa*

men. 2(Ucrebe gororbningen , toeb W^^Un juribiff ©ramen

l()0§ oå biet) inbført , af 10 ^thx. 1736 benoiflc i ^ofl HI.

§. 1 til benne 9?cgel, faafnart ben, efterl)aanben fom dxa'-

tnina blettc afbolbte, lob fig inbføre. v^øiejlereté Snjlruj:

cf 7 ©ecbr. 1771 §. 23 gjør bet til S5etingelfe for at føge

om at bltDe Slilfororbnet i 9?etten , at 2lnføgeren flal baoe

taget iuribifl @ramen meb Serømmelfe. Unio. S«nb. af 7

S»ai 1788 Qap. IV. §. 18 og 19 Dife iøorigt, at ogfaa

banjf juribiff ©ramcn funbe give 2lbgang til 55ommerembei

bcr, men åt iun til ^c vigtige af biéfe Sngcn maatte fore^

flaaeS eller beffiffeé, uben 'i)an i ben latinf! juribifle dxa*

men »ar !ienbt landabilis; cfr. og (JoU. 3:ib..1818 ©. 131.

»eb Srbn. 26 San. 1821 §. 15 og 16 er nu bejlemt, at

btn furibifTc iCicamen for Urtu&crc&c alene fon gioe 2Cb-

gang til ©t)§felmanbéembebe t Sålanb, bog fun unber Sor^

ubfatning, at bebjle Sborafteer er opnaaet faaoel for ben

tl^eorctifPe fom practifBe ©ramenSprøoe. Cil alle ani>re


25omj!o(ene. ^øvfte *^ffn. £)ommei'e. 101

Q.t)axackex faaoel for ben t()coreti|fc fom ^ractiffc ^røoe, for

at opnaae 2CnfættcIfc fom Silfororbnct i >^m^exet, i nogen

af Ooctrettcrnc , i ^iøbm'i)am$ politiret, fom SujiitiariuS i

©joerctten, fom ©eneralaubiteut eeb nogen of begge militairc

etater.

Maax iøorigt ^fJogen engang oeb juribifl (Sramen ^at

gobtgjort at ^atoe cr^oeroet ftg Sunbjiab i Cotofpnbig^cben,

t)a ubforbreé efter Coogioningen intet oibere aSeoiiø for, at

i^an ^ar uboibet eller bog ueblige^olbt benne ^unbffab i ben

ofte meget lange 3)?eIIemtib, fom fencre fan forløbe, inbtil

\)an fan oinbe 2(nfættelfe. ^un ocb »^øiefieret gjøreé t

benne ^enfeenbe Unbtagelfe, ibet nemlig Snjlrur 7 2)ec6r.

1771 §. 23 anc;ioet fom ^etingelfe for, at ØZogen fan ers

f)Olbe 2(nfoettelfe fom Silfororbnet i benne diet, at \)an, efters

ot I)aoe taget dxamm, ffal i nogle Zax ^au loceret 2£§fe§fot

i ^of og ©taburetten, eller beflcebt et anbet SDommerembebe,

05 at \)an berl)o§ enbba ffal aflægge en ^røtje for ^øieftc«

ret felo, meb at Dotere i 4 å 5 eller flere ©ager; fra f)t)ilfen

^røt)c ber efter £o»|!ebet fun unber ganffc fcerbeleé S)ms

flcenbig^eber fan ocnteé grttagelfe.

25erimob fan erinbreé, at, naar en S)ommer Deb Ubfø«

relfen af fine Smbebéforretninger oifer en l)ø\ ®rab af

9}?angel )paa juribiff ^unbffab og Snbftgt, fan Ijan ber»eb

forbri)be ftt ^mbebe ifølge 1-5-3 og Srb. 23 ^ecbr. 1735;

^mom fan feeg ni)t jur. 2(rf. 9^r. 13 ©. 134-157.

b) ^oé bt patrimonieUc JDommert ^ar !?ot)gioeren

iffc forbret juribiff (gjramen eller noget anbet SSeoiié for, at

bc beftbbe juribijlc ^unbflaber, fec min ©fifteret (3bic

Ubg.) ©. 41-42.

c) gor at beffiffeé til conftitucret 2Donimer (oDen @.

77 9?o. 4) eller til 6«ttebommer (otien ©. 81 9?r. 7),

ubforbrcø efter grb. 26 3an. 1821 §. 15 alene iiiribifl dm


102 gørfic3lt^. om"^roc.s©ubj. gørftc Unbafb.

tiKn for Ujluberebc, [elo om t>e itU i)Mt cif)olbt bebj^e 61)0*

iwcteer; cfr. Gane. ^r. 16 Zuq, 1788 for Sélanb,

d) Søfvigt eifer bet i §. 20 2£nførte, at ber gioeS en

fKcengbe ©ommere, ()0å f)\?il!e Cotogitjningcn iffe ub!rcet)er

iurtbif! ©ramen, faafom Sanbmilitiejgeéfionenå 2)cputerebc

meb Unbtagclfe af 2(mtmanben, SOZcbbomémænb, be Qeijllige

S^eblemmer af en geiflltg Siet, bc militaire 2)ommere i 2(ls

ininbel{g{)eb. S)9faa til Gommiéfarler funne ueramincrebe

5)erfoner »celgeé, ba '»piac. 20 SDctbr. 1740 ingen gorbring

t faa v^enfeenbc ^ar gjort; fee og jur. 2Crf. 9?r. 14


©omj^olene. gørfte ^ffn. Dommere. 103

telfe l;ar at aflægge, bee(5 oeb bet 2(nft)ar, t)an enbog efter

ben borgerlige Soogiontng fan paabrage ftg, naat Ijan gjør

ftg ffplbig i Urebcl{gt)cb. X)ct blioer faalebeS en meget be*

føiet ©runbfcetning , at man i '2Clminbclig^eb antager

JDotnmcrens ©inceritet, faalofnge irt'c f^rbcles (Dmf^Ætv

i>igl?ei)cr foranledige Sanfvnligl^cbS; eller Ci>ir)l6;(Brunbe

mob famme. ^ra benne ©runbfcetning gaaer ogfaa coc

?o\)gi»ning ub, ibct ben be|!rmmer, at ©ommcre fluUe »cere

ubervgtebe 5)annemccnb , og at bc ere pligtige oeb 35om at

fralægge fig be Seflplbninger, t)\)or\)eb bereé Wxe angribes

fee 1-5-1, 2, Jvbn. 27 @eptbr. 1799 §. 10, 11, ^lac. 4

San. 1800.

2(ngaacnbe be !)erf)en{)ørenbe alminbelige Sn^iabiliteté«

Xarfager fan mcerfeg:

1) 9}teb J^enfpn til ben faafalbte mlbbclbare (oeb

2)om paalagte) borgerlige (oeb Cotien befiemte) Panc?re

maa bcr ffjelbneS mellem tm totale og partielle.

a) 2(t ben ftørrc (totale) borgerlige S3an(ere baabe ube«

luffer fra at opnaae :X)ommerembcbe og beoirfcr gortabelfe

af bet allerebe erl;olbte, er en nøbwenbig ^ølge af ©agenS

S'iatur; Sntet funbe »ccre mere mobfigenbe, enb at (Staten

oilbe taale ben SKanb paa 2)ommetfcebet, fom ben \)ax fra»

fjenbt al Borgeruoirb.

b) 3Da ben borgerlige minbre (partielle) alminbelige

SSanccre betegner, at Sotgioeren anfeer en ^erfon§ §ort)olb

af faaban S5ef?affenf)eb, at bet maa forringe l}an§ alminbc«

lige 2(gtelfc , maatte M »el fpneå l)eraf at bære en ^ølge,

at ben faalebeé d^aracteriferebe ^erfon iffe funbe beflcebe

25ommerembebet, fiben ^an iffe fan fi'gcé at Ijaoe oebligcs

^olbt fin 2lgtelfe albeleå ubeffaaret, l)»ilfet bog maa anfec5

fom :J8etingelfen for ben Sillib, uben btjilfen ©taten et fan

bctroe l)am Gmbebet. ©eer man tmiblertib \)m til be for^

ffjelligc gorfeclfer, ocb Wilh benne ©lagg SSanærc fan p««-

;


104 §ørfle'2(fb. om Vvoc-^^nh], gørjle Unbafb.

ttageé , og til be forflicUigc 9)?aaber, paa 1)t)ilfc Sovgiocrcn

l[jor ubtrpft fammc, fec éw"»øf»5rl6 ^erfon = 9Jet ©. 100,

(Prftebø ^aanbbog 2 S3inb ©. 23-24, ba maa bet crfjenbcS,

Qt man bog iffc ubetinget fan erflære cnhtjer 2Crt of benne

Cancere for en tilflræffelig Sn^abiliteté;2(arfag, men at ber

maa tagcé ^enfpn ^paa SSeflaffen^cben af bet gort)olb, ^t>ors

oeb benne SSanære er paabraget, og 9Kaaben, ^oorpaa ben

of £oDgit)eren er betegnet ; cfr. ncben ©. 12 1 ^x. 8.

2) 2ft ogfaa et faabant gorl)olb, fom, ffjønbt bet xUt

efter HovQivnmQzn er forbunben meb SSanærc, bog efter

SJlebborgereø alminbelige 2!)om mebfører goragteligljeb , btn

faatali>te naturlige Pan«re, infamia facti, Han bcoirfc

Ubeluffelfe og SJemotion fra 2!)ommerembebet , følger baabe

af ©agené ^atux og Sobbubbet i

1-5-1.

3) £)m cnb bet gorl;olb, af l)uilfet ber !an flpbe in fas

mia juris etter facti, iffe blit?er juribifft beoiij!, men ber bog

tilt)eiebrtngeå grunbet SKiétanfe om famme enten t)eb et aU

minbeltgt 9it)gte etter anbrc eplt)jle Dmftænbigbeber, ba

maa en faaban SKiåtanfe anfeeé tilflræffelig til at beoirfe,

ot ben faalc^es 23er)'gtebc eller UTist^nlftc ubeluffeå etter

rcmooereé fra 25ommcrtmbebet* Zt)\ faa flart fom bet pao

ten ene aa ben alminbelige gor;

mobning om lommerene ©inceritct, fee ooen @. 103, grun;

bebe Slittib til l)am, fom ubgjør S3etingelfen for at betroe

^am (5mbebet, iffe mere fan wcere tilfiebe, efterat ber er

frcmfommet en juribiff SKiåtanfe om , at l^an Ijar gjort ftg

ffwlbig i en toanarenbc v^anbling. Sjette er beéuben en li-

gefrem gølge af 1—5—2 og grbn. 27 ©eptbr. 1799 §. 10,

^tjorefter ben blotte SScjfplbning mob IDommeren om Urebe^

Itgljeb fan »irfe, at l)an fufpcnbevcé, og l()»orefter i)an er


^omftolcne. gøcfle 2Cffn. t)ommcre. 105

pti^tiQ at fraUvggc ffg Seffpltningcn \)cb 25om, Ijeiifct alts

faa maa hatxa^teB fom en SJetingclfc for, at l)an fan bes

^olbc ftt @mbebc; men benne SSettngelfe opftjlbeå jo fun,

bcrfom ©ommcren erfjoeroer en £)om, fom erflærcr ^i^tam

len cUer SSeffplbningcn for ugrunbet eller afbeoiifl. ©ee

Sur. Sibéflr. 4 S3inbé 2 ^eftc eå nogen

ubtrpFfelig pofttie Sorffiift for, at en 2)ommer ffal befjenbc

ftg til ben lutberffe SJeligion, faa tilftger bog ©agené dia-

tur , at SJcligionlbefjenbelfen iffc l)cr fan ocerc albeleS lige^

gplbig. Zt faalebeå ben, ber iffc befjenber fig til ben d)ri-

(leligc 9?eligion, iffe fan forcfiaae £)ommercmbebet, er en

©eftjfølge, iia fjan iffc funbe mobtage ©eb. ^i l)cller ftjs

neå (Sat^olifer at burbc beffiffcS til 3!)ommere, fiben bog

Ictteligcn Sotlifioner beraf funne opfiaac ; cfr. Ørfte&g v^aanbs

bog 2 SJinb ©. 562.

5) Zt ben i nceroærenbc §. oml)anblebc alminbclige

Sn^abilitet gjelber mob :X)ommcrc af tn^^ex ^la^fe, forftaaet

ftg af ftg felo.

^oab be patrimonietle 25ommerc angaacr, ba »il bog

ben meb ©eftbbelfc af @obfet forbunbne Suriébictton , ber

faalebeé er at betragte fom en reel SJettigljeb, iffun fortabes

for ben S5efibber, fom »eb fit gor^olb i)ax forbrubt famme

^Dorimob ben igjen ml funnc ot)ertage§ af en følgenbe, ber;

til ^erfonlig qtialificcret, S5efibber ; fee Sur. Sibéffr. 4 23inbS

2 ^eftc ©. 29-32.

©et fan ei deller anfeeå tbiolfomt, at jo ben alminbe^

lige ©inceriteté;Snl)abilttet, ber ubcluffer fra 25ommerembes

bet, ogfaa maa ubeluffc fra at erl)olbe Sonpution fom

25ommerfulbmoegtig, famt funne beoirfe, at ben engang meb-

bceltc Sonjlitution igjen tilbagcfalbeg, fee ^lac. 21 Sult

;


106 gøl•1i^2lfb. om ^Proc.»®ubj. gførj^e Unbof.

1815 §. 7, 25 Suli 1820 §. 1 og 4 in fine; cfr. ofl juv.

Sibéffr. 4 Sinbé 2 .P>cftc (5. 15.

§. 25.

Om ben, paa .^jøn, ^Clber elleu UDeber{)CEftis!)eb

ørunbebc .3n{;abilitet.

1) ^tjinbeépevfoner og Sf^e^vnbige funne ifølge 800^

gisningen if!e beflcebe 2)ommerenibebet. 23el fvneé ^øieflc«

retéiSnfiruj: of 7 :^ccbr. 1771 §. 23, ber ubfrccoer ()oé

ben, ber f!al anfoettcå fom Silfororbnet i benne d\et, bna^c,

at l)an ffal fjas'e vxzxd 2)omnier i nogle 2(ar, cg ^crbos

tillige, at I;an flal l)aoc fplbt fine 25 "Kax, at »ife, at l)an

inben benne "iiitex maa Eunnc Ⱦre befliffet til 35ommer,

men l)ert)fb gobtgjøreé bog alene, at iffe netop 25 2(arg 2(U

beren er fornøben til iSommerembeber uben for ^ølefrerct;

l;t>orimob ogfaa ben pcia S3cmUing gvunbete 9)?pntigt)eb ber

fan »cere tiljlrceffeiig. 9)?en, at ben, ber iffe er mv^nbig,

ligcfaalibet fom Sloinber, !an i^oerc :5)ommer, er en ©vunb*

fcctning, fom af Soogioeren er ubtrijffelig forfpnbt t>eb ^lac.

'27 3^ccbr. 1809; cfr. (F'rftc^5 J:^aantbog 1 ffiinb


Domj^olene. gørft^ ^ffn. ^omm^ve. 107

uvicbn-l;c«fng fv-sttcs nb af Kcsabipbcb cucr fit


108 gøii!c2Cft>. om 9)roc.^@ubi. gøcjieUnbaft).

om be cnMti ^roccéarter og be bcrtil ^ørenbe forjliellige

;Dommerembeber blioc frcmjlillcbe.

§.26.

iOm ben fpeciellc Sntjabilitet.

jDen fpcclcUe Sn^abiltet, ifølge b^ilfcn en Sommer for«

f)inbreé fra at bebanblc og paafjenbe en cnfcit beftcmt ©ag,

()aoe ^roccéfualijlerne, fom ooen ©. 96-97 bemærfet, inbbeelt,

ligefom ben alminbelige, i ©ertcriteté og ©Inceritetå 3n()a-.

bllitct; fee t. dx. (Bvclman Zi)eom bcé geric^tligen SSer^

fabrené (2bcn Ubg.) @. 29.

1) ©om en fpeciel Snbabilitetégrunb mc6


2)oraflolenc. gørjle 2(ffn, •Dommere. 109

Snt)abilitet, ber, fadcsngc btn bcrufci>e CiIilatl^ varer,

giør Sommeren ubuelig til atpUie [Retten i nogenfomljcljlSog.'

II.) v^oab berimob iDcmmcrcnø Øinccritet angaaer,

ta t)il bet iffe Ⱦre tilflrce^feligt, at ber ingen SoioBgrunbe

frembpbe fig mob 2)ommerené Kctftnbig^ci) i 2(lmin&elig«

bed, men man bør ber^oå føge at unbgaac faabanne ZiU

fælbe , i I;oilfe S^lbeflgjørclfe af S)ommerenå (SmbebSpligt

fommer i en faaban SoUifion meb l)an§ prioate SntereSfer

og maaffee i fitg iffe uæble S^lelfer, at ber bilbe forbres en

(lørre Sraft til at tilftbefoette biéfc for l)iin, enb man i 2(U

minbeligl)eb tør regne paa, fclo l)oé ben 9?etfinbigc, ©lige

^lliftoner Funne fremgaae af :©ommeren§ færegne gor*

I)olb til ben concretc ©ag eller til farterne i famme, og

^ev opj^aaer ba en Soiolégrunb mob l)anå UpartijT^cb,

ber beoirEer l)an§ Snljabilitet i benne enfelte ©ag, tcv

gjør Ijam, fom bet falbeé, fufpect, 9)?en faa flår fom

benne ©runbfætning i ftg felo er, faa »anffelig fan bet blioe

ot beflemme benå 2lnoenbeligl)eb t be concrete Silfcelbe. 25et

er tøinefalbenbc , at tffe enboer nof faa ubctpbelig og ftern

Sntereéfe , fom en 35ommer funbe 'i)a'ot i en ©agé Ubfalb,

Qt tffe et^Dert SSelmllicåforljolb , l)tiort en 2)ommer funbe

ftaae til ben ene ^art fremfor til ben anben, bør treere en

»^inbring for, at i)an bef)anbler og paafjenbcr ©agen. 25eel§

fon bet bog tffe meb ^øic befrpgteå, at enbt>erfoml)el|l faa;

ban S3m|Iænbigt)eb »il ubøoe nogen Snflpbelfe pao SDom^

merené Upartijl()eb, beelé oilbc bet aabne 2)øren for Sbicane

og gorftprrelfe uben Qcnbe i Sfetépleien, faafremt ^Dommeren

of flige ©runbe bleo recufabel, beelg forminbffeé ^aren hc:

tåbeligt, l)t)ab be unberorbnebe [Retter angaaer, oeb farter;

neé iffe »anffelige 2(bgang til at faac ©agen§ S5el)attb;

Itng prøoet eeb .Ooerrettemc, og, l)oab biéfc angaaer, \)a gt:

\>tt bereå i [Reglen coUcgialffe £)rganifation S5etrt)ggelfe, tbet

ber t)eb SUolgct af ©ommerc til ben enfelte ©ag fan ta^ts


110 ^øifte'Kft). om^roc.s^ubi. gørjie U^baf^

^enft)n ^aa flige £)m|lcenbi9l)et)ev , og t>cd)o5 t)cn enfeltc

'^Jtommcrå SSotum i ox Sot?«

gioning ijetler tngenlunbc i benne ^enfecnbe Ijjemler en faa

oibtubjimft SfJecufationéret , feeå faaoel beraf, at fun be nær^

mere @lægt^ab»forl)olb Ijcr fomme i betragtning , fom og

Qf ben alminbelige Sejlemmelfe i grbn. 19 ^ug 1735 §. 2,

bcr, ffjønbt ubgioen for 9^orge, ogfaa maa anfeeå gjelbenbe

for 3!)anmar!, ba ben, fom faaban, netop i ben fjeromijanb*

lebc 2Cnlebning paaberaabeS i ^lac. 25 Suli 1802 §. 1.

Seg ffal nu meb ^enfyn tit be enfelte fpccieUe Sntjabi*

Utetégrunbe bemærf e

:

1) ^aa ©runb af tm pcrfonlige 3"tcre8fc, fom (Sa-

gené Ubfalb fan i)a'oc for ^Dommeren, fan l()an for bet førs

fic tffe befjanble eller paafjcnbe en ®ag, Ijvoxi l;au feb er

part, fom altfaa i egentligfle gorjianb er l^ans egen Sag.

2)ette Silfcelbe er og fremfor noget anbet inbbefattet unbcr

8ot)biibbet i 1-5-6 og grb. 19 ^ug. 1735 §.2, at ingen

2)ommer maa bømme i be ©ager, fom bannem fcly gjcléc

)paa. ©ec en 2)om i jur. Slibéflr. 8 S3inbå 1 ^efte

@. 199.

5}?en benne Coobefiemmelfe fan iffe inbffrcenteå til \)e

©ager alene , i ^oilf e 2^ommcrcn ligefrem er ^3^art. ^gfa«

en mib belbar Sntereéfe i ©agené Ubfalb maa Fiinnc be;

»irfe 2)ommerené 3nl)abilitet; l}t>ilfet finber pofiti» v^jem«

mel i Snjlrur (SJefcr.) for be forrige 2anbéting&l;ørecc af 23

3an. 1739 §. 18, fom b^iber, at, naar nogen (Sag forefom^

mer, ^»16 UbfalD S^an&ebomnicren eller l^ane Ucijrpaa;

rørcnbe Bjenbclig innattc angaae, ba bør l)an ()aV)e ben

2)iécretion, at entbolbe ffg fra Oicttcn, mebené berubi ootereé

i »^øiejlercté Snjiruj: 7 ^ecbr. 1771 §. ti, fom forbtjber

en Silfororbnet at notere, eller at wccre tiljlebe »eb 58oteiinj

gen i en 6ag, l;vori \)Cin fclu paa nogen


3!)omjlolcne. gørjlc 21'ffn. S^ommere. 111

grb. 8 Sun. 1787 §. 15 meb, fjoab beroeb er bemærfet i min

©tlfterct (3bic Ubg.) ©. 194-197, cfr. iøorigt ogfaa bet bcr

©. 43-45 :j£nførte; ligclebcå gvbn. 6 Suli 1793 §. 9. ©ec

og iur. "iixt dh. 23 ©. 43, 9^r. 24 @. 76-77. ^et fee§

iøDrigt let, at bev iffe laber fi'g angioc nogen bejltemt Snegel

for, i {)Dilfen dJrab ©agen maa oebrøre lommerene perfon*

lige Sntereéfe, for at \)a\\ bør vige ftt inljabil til ©agenå ©cs

l)anbling, ibct l)an6 ^ligt, at varetage ben ene ^art§ ^iari?,

coUiberer meb ben Upartif!^eb, fom er en nøboenbig ©etin*

gelfe l;oa en Dommer. X)citt fan imiblertib iffe ubetinget

ontageg.

2!!)erfom faalebeS en Dommer l)or i ^genffab af (Sfifs

teforbolter paa SSoeté JSegne, eller i Sgenffab af Overfor;

mt)nber paa ^oerformpnberietå eller en enfelt Umt)nbigø

SSegne, labet anlægge @ag mob 9'iogen oeb ben fRct, i)an

felo beflæber, ba maa ber feeé l;en til, om ©agen er af ben

23ef!affen{)eb, at benS Ubfalb fan afl)ænge af ©pørgémaalet,

om ber fra Dommereng ®ibe i (Egenffab af 8fiftefort»altev

eller ^oerformpnber i)ax funbet nogen ^ligtforfømmelfe eller

urigtig gremgangémaabc ©teb, faa at ©agenå ^aafjcnbelfe

tidige maa inbbefatte en SSebømmelfe af Dommerens ^or*

^olb i anførte ^enfeenbe. S bette Silfælbc er tet iøinefal^

benbe, at ^n bliver \xii)ab\l, fiben ©ogen iffc fon nægtet at


112 ^ørftc 2Cp). om ?)i*oc.s(Subi. gførfle Unbafb.

paagjcl&c ^am fclt> ; og bet iffe blot, naax bet er ©porgS;

maal om at brage bam til 2(nfDar for l)ané ubotjlte Sot*

bolb, t ()mlfet galb @agen fcrfaatJi^t ligefrem blioer i)an§

egen , men ogfaa, naar uben v^cnfpn til faafcant 2(nfDar bet

bog ueb 2)ommen ffalprøoeå og afgjøreé, om ben af bam

brugte gremgangåmaabe i)ax ooeret loslig, eller iffc, ba en

upartif! S3ebømmelfc af i)an$ eget gorbolb bog iffe fan ub-

gaoc fra bam felo.


iJonijtoIene. ^øijle 3(ffn, dommere. 113

tereéferebc paa m faa afgjørenbc 9)?aabc, at Sfiftefort^altcs

ten xUc !unt>c mobfcettc ftg , men bet er og mueligt , at

©fifteforualteren l)ax maatUt afgjøre en Soij! mellem

S3oetS SSebfommenbe, om bet funbe anfeeS Ijenftgtémoeéftgt

og forbeefagtigt ot forfølge en gorbring oeb Siettergang;

fee min Sfifteret (3bie Ubg.) ©. 140 9?r. 2. 2)et er »ijls

nof ^^pptgt Silfoelbet, at (Sagen er faa fimpef, Slocefiionen

faa ligefrem, at £)ommeren, »eb at inftruerc tm antagne

©agfører, inbffroenfer fig til at mebbele l)am SagenS 25oi

cumenter og betpbe l)am, Ijoab ber attraaeå paafiaaet; men

bet fan og let t)ære, at ©agen frembpber en eller flere

toi»lfomme £lt)cef!ioner faa'otl meb ^^enfpn til gorm fom

til Siealitet, angaaenbe {)oig proceéfuale og juribiffc SSe^anb^

Hug Sagføreren maa ønffc at conferere og oentilere meb

^artenå retéfpnbige 9?epvcefentant, b. e. Sommeren; og

enten maa nu benne til (Sfabc for partene Sart) unb;

brage ftg for at oml)anblc ®agen meb (Sagføreren, eller

Ijan maa, oeb at inblabe ftg l^erpaa, løbe ^are for at fættc

ftg faalebeé inb i en t»ié eenftbig 2lnffuelfe af (Sagen , at

bette, maaffee enbog l)am felt> ubembj!, »il t)ttre fin Snbflps

belfe, naar f)an, fri for al forubfattet 9)?ening, ffulbe »eic

©agen fra begge (Siber. Se citerte 2Cnorbningcr, fom alene

ftgte til ben, ber fom (Sagfører beljanbler Sagen, altfaa felt)

iibforcr ben , funne »iftnof i og for ftg Sntet afgjøre meb

v^enfpn tit bet Silfcelbe, at Sommeren, fom 9feprccfcntant

for farten, laber ben »eb en Sagfører ubførc, t^i at

Sommeren iffe fan perfonlig ubføre Sagen og tillige );iaa'

fjenbc ben, altfaa fungere baabe fom Sagfører og Sommer,

forfiaaer ftg felo. 2lt ben Sorøgelfe af be Sfiftegeb^rer, ber

funnc tilflpbe Sommeren i ^gcnjlab af Sfiftefortalter, naar

Sagen »inbeå for S3oet, ofte og i bc flefte Silfcelbc »il

ocere for ubetpbelig til at ben fan antageé at influere :paa

l)ané Upartiff^eb , maa »ijlnof inbrømmeé, men nccgteS fan


114 Søtftc^fo. om ?)roc, - ©ubj. ^ør fte Unbafb.

tet paa ben anben ©ibc neppe, at faa (lor SSærbi funbe

©ogcné ©ienjtanb t)aoc, at benå Snbflpbelfc paa ©!iftefab

larict oel xth burbe blice ubeagtct t>eb S3et>ømmclfen af 3)om»

tncrenø |)abtlitet. ©fter bet bet 2(nførte ffiønner jeg iffe ret--

terc, enb at bet x>[M mtt Itgcfaa ubilligt mob S3oct§ eUet

§Dt)crformt)nberiet6 STOobpart, at crficcrc ben £)ommer, fom

l^aebc labet ©agen anlægge, for ubetinget l?abil, naat ber

fun tffe biet) ©pørgSmaal om t)an$ perfonlige 2(nfoat, fom

bet paa anben ©ibe »ilbe være uben tiljicceffelig 2(nlebning,

at anfee l)am for ubetinget inbabil; b>?orimob be con;

cretc ^mjlcenbigbeber maatte i bette, fom i anbre flige Sil-

fælbe, tage§ i SSctragtning, for at afgiøre, om ber er tilftrce^

felig @runb til at fcette SOiiåtiUib til ()anå Upartijlljcb. 2)et

er mig 'i)cUtt xth bcFienbt, at nogen conjitant ^rarié for bet

ene eller anbet ubetingebe princip l;ar bannet ftg , cfr. jur.

Sibaflr. 23 S3inb ©. 382-383. dn a:)om i 19be ©inb

©. 290 f. ft)nc§ at antage, at 2)ommeren ubetinget er pltg;

tig enbog ex officio at mge ftt cn fremfatte SUZening.

@ce og 6anc. ©fr. 23 Suli 1825, ber angaaenbc


2)omjlotene. ^ørjle ^ffn. Sommere. 115

raaa befatte ftg met) ©agførelfe ocb ben 9Jct, l)an felo bes

frceber, ifølge grb. 19 ^(ug. 1735 §. 17, 8 San. 1802, cfr.

fongl. JRffol. 3 ^(ug. 1826, l^tjorcfter ingen 2)ommer fan

f)a\}t ^rocuratorbeftalling , famt 25om i jur« 2lrf. Øir. 12


116 gørfte^rfb. om 9?roc. = Subj. gørjfe Unbafb,

Scel i bcnS S5el)anbling , fpneé bog ith at turne begrunbe

nogen gptbig Srception mob 2)ommcren, faafom berfom f)an,

fom gulbmægtig for ben egentlige ©agførcr, l()at)be møbt,

for at fremlægge 3)ocumenter , for at begjære 2fnjlanb, eller

beåligc , Ijtjoroeb albeleå xtU ubf rcc\)eé , at l^an for øorigt er

befjenbt meb ©agenå £)m|!ænbtgf)cber , fee og en i©om i

iur. Sibéflr. 4 S3Jnb 1 v^eftc @. 109 f.

4) %t ben SDmj!cenbigl)eb , at 2::!cmmercn l)at Aflagt

I^i6ne5byrbi@agcii, maa gjøre l)am infjabil til at ^jaafjenbc

ben, !an mppt betoiolea, ba Ijan, fom 3!)ommcr, ffal bebøm^

me SSibncrneé Sroværbigbeb og bercå Ubfagnå S3e»iiéfraft,

men bettc vilbc »ære upaéfenbe meb |)enf»)n til l)an§ eget

58ibncébt)rb ; ogfaa taler \)nmoh 1-16-5, boorefter Sngen

!att ocere SSibne og ©anbemanb i famme (Sag. 3 9?cfcr.

Qf 26 Sebr. 1751, 10 Wlaxt§> 1758 og 3 2(pril 1761 for«

ubfc«ttc6 bet, fom en ©elofølge, at en bommer bør oigc

ftt


2)omjl43lenc. gøtjie 2([fn. dommere. 117

^aa'ot if!c fra btn otbinaixt JDommcre Qibc fuutc cce«

ØJoget at inboentc imot-, at \)an maatte oige fit (Scebe, jlti«

t)cr bet Itgefulbt mob fRttBpUimé ©runbfætninger, at en

^art flulbe funnc recufcrc ben orbentlige bommer, blot forbi

[)an iffe øn^ex, at ©agcn ^aafjcnbcS af fjam, uben at ber er

nogen lot)t)iemlet ©runb for at bortfjerne fjam, og, ba nu ben

omfjanblebe Dm|lccnb{gf)cb, at jDommcren ftc?rncø til at

vibnc, ubm bog at r«rc noget virMlgt Vibm, »ijlnof

iffe fan afgiwc nogen loolig 3nl;abilitetéaarfag, jljønneø ei

l)eUer, at dommeren fan »ære beføiet til at »ige ftt


118 g:ørjle2(f&. om fJroc. » ©ubj. gøriteUnbafb.

gen, uben l)»ab farten felo toil famtpffe. ID9 naat nu

l()crtil føie§ be flere fpccicUc S5e|lemmelfer, fom gioe fammc

Kcgel meb »^enføn til dommere, maa ol Zml t benne

.^enfeenbc bortfalbe, fcc faalebeé £)t»crretS 2(norbn. 11 ^(ug.

1797 §.8, 11 Sulii 1800 §.6, 25 ^aii 1804 §. 7, 25

San. 1805 §. 8, 9?egl 8 San. 1781 §. 13, ber maa forflare

fammeå §. 3 9?r, 3. 2)et ©amme fajlfætteé i ^øieficrctå

Snjlrux 7 25ecbr. 1771 §. 14, bog mcb en fpecicl Unbtagelfc

for bet Silfælbe, at ber ffal bømmeé i et af bc octroierebe

Gompagnteré ©ager, Ijtjor ogfaa, naat XXøbvcnbiQljtbm

byfccr bit, en 2(éfeéfor, fom xtte er nærmere beflcegtet cnb

fom ©øbffenbebarn til en eller anbcn Sntereéfcnt i dom*

^)agniet, fan »otere; 09 oeb 9?efc. 25 Suni 1784 er Silla*

belfen til at t?otere ubflraft unber be opgione 25etingclfer

til bc 2(éfeåforer, fom ifh i ben opjligcnbe eller nebfligenbc

Cinte crc befoogrebc mcb en Sntereøfcnt i bet Sompagnic,

f)^\$ ©ag ffal paafjenbcé. 35et fan mcerfcS , at ben fam^

mc SJegcl om, at ©lagtffab og ©oogerffab fun inbtil'anben

®rab incluffoe bemifer lommerene Snl)abilitet, allerebc ma

get tibligt finbeg anoenbt, fee t. Sr. 9?efcr. 24 2(ug. 1689.

«^t)ab ber gjelber om 2)ommerenø ©Iccgtflab eller

©oogerffab til en af farterne, fpneå og at maatte antaget,

naar Ijan ftaaet i faabant gorljolb til en ^axt§ ©agfører,

iffc blot forbi benne maa anfeeé fccrbcleg intereéferet i, at

©agcn t>inbeé, men ogfaa forbi Ijanå ^)rocc6fuale gorl)olb

er unbergioet ©ommerené Sebømmelfe og ^>aa fjenbelfe.

S^gfaa fpncå fanmic 9iegel at funnc finbe 2(nucnbclfc,

naar ^oerbommeren flaaer i bet anfortc ©tcegtffabå eller

©oogerffabå gorl;olb til ben Unberbommer, l)iMå ©om Ijan

ffal paafjenbe, i tct minbfle naar Unberbommcrcn er jlæOi

net til at ftanbc til JKctte for fin 2)om, ta l)an i bctte ZiU

fcclbc er uivfelig ^art i ©agcn.

6) Tit en ©ommciå Snl;abilitet Un bcgvimbeg i ben


^omj^olcne. ^ørfte 2(ffn. ^Dommere. 119

^m|lccnb{9()eb , at l)an flaaer i CjencflcsSor^ol6 til en af

Sagens farter, tilfigcr ilte blot ©agenS Ølatur, men fintet

pofitit) |)iemmel i grb. 8 3uni 1787 bceB §. 3, ifølge l)OiU

fen Slajrationéforretninger ooer gccflegoarbe iffe funnc fores

tageS af ^roprietairené egne S3ønber, men af 5Kænb af et

fremmeb ®obé, og beeB §. 15, ifølge ^oilfen en SSirfebom^

mer, fom jlob i ^un6bonben§ iprioate Sjenefte , xth maatte

paafjenbc benneé gorbring i gceflereng S3o, cfr. Gane. ®fr.

29 Secbr. 1787 §. 2; fee nu grbn. 3 Suni 1809 §. 9,

^oorefter S5irfebommer;6mbebet iffe maa foreneé meb pxbat

Sjenefle l)06 nogen ©obéeier i ©mbebébijlrtctet.

^tiorioibt forøttrigt 2)ommevené 2(fl)cengig()ebéfor^olb til

en af farterne fan begrunbe l)ané Snl)abilitet, fan ucerc

Zmi unberfajlet. 9ieppe fan bet bog ubetinget bencegteS.

9?aar et faabant ^orljolb er af ben 5Beffaffenl;eb, at farten

berDeb Ijar 35ommeren6 SSelfcerb i fin f9?agt , faafom t)eb

et @:elb6forl)olb eller beéligc, ffjønneé ei rettere, enb at

Gonfequentfen af be øiorige S3ej!emmelfcr, ber tage faa meget

^enfyn paa enl)oer Soliiffon mellem 2)ommeren§ iprioate

gor^olb og l)anå Upartif!l)eb, mebfører, at ogfaa et faa btt\)i

beligt 2(fl;cengigl;ebéforl}olb maa tageé i SSetragtntng.

7) £)gfaa et fjenbtligt Sorl?ol5 til en af parterne

tnaa hinne afgioe en Snl)abilitetaaarfag , faafremt man t)il

ooerl)olbe ben ©runbfatning, at ©agenS Seljanbling og ^aa^

fjenbelfe iffc bør betroet en bommer, l)X>l§ UpartifEbeb fom^

mer i et

forubfattet SJZcning, ubcn l)ttilfcn l^an iffe meb fulb Upar-

tijlljcb fan oeie og afgiøre ©agcn, ifcer naar benne angaacr


120 gørfle^Cfb. om 9)roc,s.

Sorijolb, t)cr iffc funnc bcbømmeé, ubcn at tage ^enft)n til

^arterneé dfjaracteer 09 SWoraliteten i bereé ^anblemaabc

imob ^itianben. ^erfor fan 09 et pofitiot ffieciiå l)ente$

fra 'iimloQxm af 1-13-15, Ijooreftcr bet SSibneabt)rb, fom

aflccggeé mob en ^art af Ijané aabenbare U»en eller 2£mnbéi

manb, blioer ugtjlbigt; tl;t, f?jønbt paa ben ene ©ibe en

urigtig SSibneforflaring fan blioe langt farligere for farten,

enb en urigtig 3!)om, faa niaa ^paa ben anben


Domjlolene, %øxfu 2(ffn. ©ommere. 121

in eoncreto blbe, bo naturligoiil ingenlunde en^wec mtnt>re

fiob govflaaelfe mcUcm 3^ommcren 09 ben ene of gatterne

fan occrc nof for at berettige biin til at t)ige ftt ©cebe,

og ©råben af gienbffabet \IU let fan fjenbeg af 2tnbre,

enb be ^aagielbenbe fel». (Sttjoert faabant forefommenbc

Silfcelbe maa berfor bebømme§ efter famtlige inbioibuellc

£)m|loenbigl)eber. ©ec t. dx- 2)omme i jur. Sibgflr. 7

SBinbå 2 ^efte ©. 63, 9 S3inbé 1 |)efte ©. 156, 12 SJinbé

2 ^efte ©. 143.

8) :©erfom en ©ommcr laéer fi'g af en af parterne bes

ftiFfe, bemrfer bette naturligmis l)an§ Snfjabilitct, men bettc

ttil tjoere en alminbelig Sntjabilitet, ifølge l)mlfcn £)ommercn

maa forbr^be fit (gmbebe, 1-5-3, cfr. grb. 23Dctbr. 1700;

f)mom fan fee6 nt)t jur. 'ilxl dlx, 13 @. 132, jur. Sibg*

jfrift 4 S3inbé 2 ^eftc ©. 67-69; cfr. 5 25inb§ 2 ^efte

©. 7-9.

©et famme t>il inbtroebe, berfom ©ommeren foigagtig

afforbrer nogen af farterne ^uiere @eh;brer, enb ber til;

femmer ^am, fee ©port. «Regl. 22 5S}?arté 1814 §. 162.

©erfom berimob ©ommeren l)ar mei> partene @anii

tytte mobtaget flørre SSctaling, enb ©port. SJegl. faj!fceti

ter, ffal \)an efter famme §. førjlc @ang, l)an \)m gjør fig

ff^lbig, betale i Wlukt 30 til 50 SJbblr. foruben at Ijaoe

bet formeget oppebaarne forbrubt til oebfommenbe S^ttig*

faéfe, fee bcrom npt jur Zxt Ølr. 13 ©. 132-133, jur.

Stibgffr. 4 *Binbé 2 |)efte ®. 72-77. 3 bette Silfcelbe

opfiaaer ©pørgémaalet, om \th ben ©ommer, ber \)ax inb^

labt ftg i et faabant ulovligt Sorl)olb meb ben ene af ^ar;

terne, beåformcbelfi fan af SKobparten recufereé, og bettc

fpnea at maatte befoareg befræftenbe ; ttji, ^jønbt ber iffc

forubfcetteé egentlig S5ef!iff elfc , — bleto bette opltjfi at baoe

Bcerct Silfælbet, maatte naturligmis grb. 23 S)ctbr. 1700

anocnbeé — faa oilbe bet bog fcere ubilligt, at paanøbe


122 Sørile'Zrfb. om ?)roc. ^ ©ubj. ^øvfte Unbafb.

Wlotpaxtm m bommer, til ()t)em f)an f)ai faa megen ©runb

til at nære SKiétillib. 2)09 blioer dommeren alene recufa«

bel, 09 Doetretten fan if!e ex officio fjenbe Ijané S5elS)ant)i

ling 09 2)om uefterrettelig, naor 5D?ot)parten ci t)ar fremfat

ejrception 09 altfaa t»er»eb \)at tilfjenbegioet, tffe ot nære

faaban SJiiåtanfe, f)t)orpaa 2^ommeren§ gorfafielfe maattc

grunbeS. 25erfom berimob farten før(l efter ©agcnS ^aa^

fjenbelfe fom til Æunbflab om 2)ommerenS Sorl)olb 09 ber«

for appellerer SDommen til at fjenbeS uefterrettelig, fpneS

bette ot maatte gioea 9J?ebl)olb; tl)i ben anben ^art fan

iffe bolere ooer, at bette blioer S^^lgen af i)an$, ffjønbt iffe

jlrafbare, bog lot)jiribige Sorl)olb.

§.27.

£)m 9)?aabcn, paa Ipiihn ©pørgémaalct om 35^.3

merenS inhabilitet afgjørcS.

1) VlXcb '^miyn til ben alminbelige 3ti^rtbilitet.

$8eb bette ©pørgémaalå 23eftJarelfc blioer ber at ffielnc

imellem, om 3"^«bilitet8aarfagen I?ar t>«ret til og bc;

Fjenbt foritibcn 5Dommercns Ui)n(?i>ndfc, eller førfl fencrc

fr opftaact.

I.) 35erfom en ^erfon, fom mangler nogen af bc ali

ininbcliøc l£gcnffabcr, b^ilfe efter Coogiyningcn ubforbreS

for at bcfloebe 3!)ommerembebct, iffe be|!o minbre ffulbc

rorbc u&n«Dnt til £)ommer, ba er bet ben "Kit, l)»oroeb

Ubnæonelfcn fieer, fom inbc^olber ben 2tfoigelfc fra Coofori

ffrifterne, ber finbcr (BWo ; og bet er altfaa flart, at, forfaa;

oibt Sfiogen ^an, bør eller vil paaanfe faaban ?oonfoigelfe,

ba maa ber fceå i)m til UbnæonclfcSactenå Øiatur, for at

bc{lemme ben Sremgangémaate, ber ffal anttenbeé.

1) 2)et Silfalbe, at 9?ogcn, fom manglebe en eller an^

ben af be alminbelige ^abiliteté^Sgcnflaber, funbe beéuagtet

af Ixongcn votbc bc(Tifl?ct til JDommcr, er, naar ber feeé


35omf?oIcne. ^ørfle2(ffn. S)ommere 123

l[)en til btéfc egcnffabcré forffjcUige Ø^atur, tffe utænfeligt.

JBel er bet faalebeS albeleå flart, at kongen ilEe fan rille

tejfiffe en "^ffintxQ etter ^i^reløø til bommer; men beri«

mob funbe en ^erfon, fom enbnu iffe ^aube naaet SWt^n«

big^cbéalbcren , ^atje gmet faabanne ^røuer paa 9J?obenl)eb,

at kongen funbe fmbe ftg U^OiQ(t til at bifpenfere fra benne

Cooené Sorbring. Sangt mere er tet oi|!nof at tjente, at

kongen iffe »il bifpenfere fra be fom nøboenbige Setingelfet

for en paalibelig 9?etépleie engang crfjenbte ^gcnffaber, at

ffulbe ^at>e taget juribif! Sramen og at »ære »cberljeftig

imiblertib fan bet bog iffe nccgteé, at en SO?anb, ffjønbt Ijan

iffe Ijatobe unberfajlet fitg juribifl dxamm, funbe ocerc btjg«

tig til at beflæbe et £>ommcrembebe, for l)Oi§ ©rl)olbc(fe faa*

ban ^røtje er foreflreDct fom SSctingelfe; ligefom i)eUtt iffe

ben SDmftanbig^cb , at en S[J?anb§ 23o flaacr unbcr Sattitbe^

l)anblin9, gjør bet abfolut umueligt, at 3)ommerfunctionen

bel)ørig funbe af 1)am ubøt^eå. ©aafremt nu CRogen, ber

er i et af be Ijer ncconte Silfcelbe, er^olber et 3^ommerems

bebe »eb en umibbclbar fongclig S3ef!iffelfc, ba inbel()olber

benne (unber »or gorubfcetning , at SKanglen l)ar »æret

kongen befjenbt) en ^oranbring af eller Unbtagelfe fra be

alminbelige i?o»forffrifter, ^»ia 2(n»enbelfe kongen faolebeé

maa l)a»e funben ufornøben for bet fpeciette Stilfcelbe, og

fom berfor i ^raft af ^ongenå lo»gioenbe 9}?t)nbigl)eb op;

\)øxe at gjelbe for bette Silfcelbe; l)»oraf følger, at ben 9}?anb,

ber paa faaban SDJaabc er fra ©tatené


124 ^øi*(!e3(f&. om ?)foc. s ntc ©runbfætning om, at

©origbebé ^vefolutioner maae »ccrc lige faa uafbængige af ben

bømmenbc SKijnbigbeb, fom benne af ©origbebå 9)?pnbig3

beben.

3) 3 be Srilfcclbc, i f)mlU jTonimcrcn, fom faafean,

fan ubnceone Smogen til at ubøue en bømmenbc J^unction


^omjlotene, ^øvjle ^ffn. dommere 125

(oecn ®. 80 Sitr. b), maatte feen, fom formecntc, ot

ben ^oagielbenbc »ar tnf)abi( til at ubøt)c ben f^unction,

^oortil ^an Mx ubncebnt, paaanfe Ubncconelfen paa ben

2??aabe, fom er foreffrcoet for ^aaanfc af jubicieEe ^uxtttx,

bet er, »eb "Kppil til Debfommenbe SDoerret.

4) 2!)erfom ber, naar Ølogen tiltræbcr et ©obé, mcb

^m'é S3efibbclfc en patrimonicl 3uriøi)ictic>n er forbunben

(©. 77 9?r. 3), f!ulbe opjiaae ©pørgémaal om IjanI v^a*

bilitet.ttl at ubøoe benne, ba !an bettc ©pørgémaaliffc

6lit)c at afgiøre ab ben jubicielle ajei ; tlji, at i)an felo ffulbe

ubø»e benne Suriébiction, for at afgiøre, om l)an !unbe ub^

øt)e ben, »ilbc mebføre ben famme Urimeli9{)eb , fom otten

@. 124 er omf)anblet; og Itgefaa libet vilbe bet falbe inbc«

for ben 5Dt)erbomftol.ene tillagte SSirfefrebé, umibbelbart at

paa!icnbe ©pørgémaalet. ^ettt hlm becfor, l)Oab og ©as

geng 9?atur tilfiger, at afgiøre af »ebfommcnbe S)t)r{gt)eb.

II.) ^crfom en S)ommerS alminbeltge Snljabilitet førfl

tnbtrceber, efter at l)an er ubnce»nt, eller og ben 't)ax uæret

ben llntoxitct, fom ^ar ubnæont l)am, ubefjenbt, ba funnc

»ijlnof be goranftaltninger, fom træffeé, for at remooerc ben

inl)abile 3^ommer, iffe ftgc§ at angribe bet SiDecret, ^oortteb

UbncctJnelfen er f£eet, fiben bette albelcé ith \)ax afgjort no^

get om faa5an 3"t?abilitcr. SHe bejlo minbre er bet bog

!lart, at ben ©tirigljeben paaliggcnbe ^ligt, at »aagc ooer,

ot JRetépleien ubøoeå r>eb SJZcenb , fom befibbe bc bertil for^

nøbne lotobeftemtc ^genffaber, l)mlfet i l)øie|!c S!}?aabe tnter^

céferer (Staten , ogfaa maa tnbe^olbe SD?^nbigl)eb til ex of;

ficio at foretage be fornøbne ©fribt til, at ben ubueligc

2)ommer remouereå ; fcc ©tampcø ^rflcer. 5 SSinb ©. 244

og Øxftzb9 .^aanbb. 3 SSinb ®. 66-68. Wlm, er ben

iftxtli berettiget og forpligtet, fan ber {jeEer ingen Zml »cere

om, at ben ogfaa maa funnc foranftoltc bette efter ^aaflagc


126 ^ørjleTTfl). om ?)roc. = ©ubj. ^ørftc Unbafb.

of ben ^axt, fom er intcrcSfewt i at forebygge fin (Sj'agS

5)aabømmelfe of en faaban 2)ommcr.

1) «^t?a& be £)ommcrc an^oaer, l)vcm en bc|lanbig Øw«

riøbiction er betroet, oærc fig en patrimoni'el eHer en offi's

^^ Eotigclig U^nojunelfc, ta fan

ciel, fom grunber ftg v^^^

om i)i8fcg ^emotion fra ©mbebct bemærfeå:

a) ^et maa betta^U^ fom ben alminbeltge SRege!,

i)t)x)rtit enbog CoDenå 1-1-5, 6 bcnmfer, at lEmbcfesforbrys

t)clfe, fom en vcb lovftribigt gorbol5 forfT);I6t ©traf,

\th fi'nber ©teb »eb en umibbelbar Svcfolution, men !un

toærffcetteå »eb Siltale og 3)om. ®ee ©tampes ^r!(ær.

1 23inb


^omftotcne. %øifet\{r\. dommere. 127

betipaa afvavtc, før neget SormAal I ©agcn af flig

(tonfequetice foratiftaltce. S ^»ereengjlemmclfc l)ertttcb

^ar SanccUiet ogfaa i ^rom. nf 14 %(bx, 1795 tilficntegi*

t)ct, at, naat nogen (Smbebémanb forfecr fi'g faalebeå i fit

embeba ^ørelfe, at Siltalc »eb SJctten paa Su|iitien§ SSegnc

funbe ftnbe ©teb, bor faabant omft«nbeIigcn inbbcrettcd

til ^rtns VlTmcftcct igjcnnem bet »cbBommcnbc dcUegium

til normere Scranftaltning. Dgfaa bcftemme«; %xtn. 27

©eptbr. 1799 §. 10, at, max æeflplbninger i trvjftc (Sfrif=

ter ftemføreé mob be Fongl. SoUegter, SJetter eller anbre

^•mbeb^mccnb , bercS Smbebéforwaltning angaaenbe, i>ci ffal

Sagen, faafremt ben er af S3t3ti9l!)eb, B.ongcn foreftillcs

til Øuerueielfc cg Beflutning, om ben bør normere

unberføgeø. ^ongL 9tefoL af 17 25ecbr. 1817 faflfcetter,

at ©ager, Ipox en ©mbebémanb af ^rit>ate fagfogeé til ©traf

efter 2. 6-21-2, 7, f!uUe aUcrunberbanlgfl forcbragcs Kom

gen til egen allerbøiefte 2(fgiorclfe, Ijuorinbt 6ufpcnf:on

efter be forl^aanbcn »vurcnbc (DmftÆnbigbcber bør ftnbc

©teb eller ifPe. ^e ^er anførte 2oi^bejIemme(fer fpneå at

^entt)be ^aa, at kongen t)ax forbef)olbt fig fel» efter beront

mobtagen gorefiilling at afgjøre, om Smbebémcenb f!uUc

fcetteå unber 3!ilta(c til ©mbebéforbnjbelfe , l)oilfet og fpneé

ot følge beraf, at ©mbebet er af kongen fely ben SSebfom^

menbc ooerbraget. Smiblcrtib ffal bog kancelliet i ben fongl.

SRefoU af 4 SuU 1800 §. 1 l)aoe Semtjnbtgelfc tit ad mans

datura, altfaa uben at gjøre kongen ^orefiiUing, at ubflæbc

fongelige £)rbrer til 2lction mob ©mbcbémænb til bercå (Sm^

bebeé gorbrpbelfe; fee Cl^rftcbs .^aanbb. 3 Sinb ©. 54.

©eneratgouoerneuren i 2Sef!inbien er »eb JRefcr. 4 9?oto6r.

1778 §. 7 bem^jnbiget tit at fufpenberc og tabe tittate bc

fongelige S5etiente fammeftebé.

b; ^aax man imiblertib crinbrer ftg be ntminbcligc Sn^a^


i28 ^ørfte^rft). om §?j:oc.«(Subj. gørjlc Unbafb.

bltiteta;2Carfa9er§ forffieHige ØZatur, fceé let, at flere af tiéfe

iffc funnc mebføre (Smbebctå Sorbryiclfe, fem Øtrrtf, men

bcrtmot) t>el ©mbcbetå Sortabelfe, forbi »eb ben inbtrufne

Sni^bilitet ben Setingelfc, unber \)'o\lhn bet maa anfeeg

ooeibraget, bortfalber, uben at bette fan ipaajloaeå at »cerc

3!)ommcren tilregneligt , faafom i Silfælbe af Tifftnbigbeb, af

legemlig ©Dagbeb, eller naar ^an ei fan fralcegge ffg en op-

jlaaet WiBtanU eller et iibbrebt JHygte om et uoærbigt Sor^

i)olb. S flige STilfcclbe »il kongen i ^raft af fin a»t)nbig=

Ijeb til efter Sorgobtbefinbenbe at affcettc ©mbebémcenb, fec

^ongeloeenå §. 4, cfr. Sooenå 1-1-1, »eb SfJcfolution funne

afffebigc en faaban 2)ommer. 25ettc fan ogfaa ftnbc ©teb

paa ©runb af en 35om, ber »el iffe itømmer ^nbebéforbrtj;

belfe, men bog en ©traf, fom maa mebføre, at ©mbebet ci

længere bør betrocé ben faalebeS bømte, fee t. (gr. fongK

JRefol. 23 gJZarté 1825 (i GoU. STib. for f. X


Somjiolcnc. ^øcfle 2(ffn. Sommere. 129

106 SWr. 2. dn faaban ©uf^jcnfion*) et alene ot betragte

enten fom en anteciperet Sfemotion fra Smbebet, grunbct paa

Soroentmngcn om en £)om effer JRcfotution, ()i)orocb famme

oil bltt)c |lat)fceilet og ^aae ooer til en t^trfcUg ^mbebéfors

brt)belfe eller (gmbebéfortabelfe , eller, t ©r. »eb Uoeber^æf;

ttgbcb, fom et foreløbigt Sorbub mob ©mbebcté 5Beflt)relfe,

inbtil iitt tjifer ftg, om ^inbringen for famme ml funne

'i)Ct^t§, eller iffe; cfr. ©tampes @r!lær. 1 S3inb ©. 487;

iur, SSibéffr, 4 SSinba 2 ^cftc ®. 20; 2(rf. for ØJctgoibff.

4 S5inb ©. 479.

Sfølge bet f)tt angionc begreb om ©ufpenfion fce§ let,

at bet iffe er mueltgt, at ubfmbe og fremj!ille betaifferebe

Sfcglcr, lf)Dorefter bet i etl)t)ert enfelt Silfoclbe lob ftg afgjøre,

l)t)ort)ibt Mte Sorbub mob @mbebébc|lt)relfcn fan og bør

toærffætteé, eller iffe. Unbcrtiben er Snbabiliteten allerebc

faa aahmhav inbtraabt, at ber ingen Zml fan ocere, faafom

naar 35ommeren blieer afftnbig, eller ()an§ SSo tageé unber

£)pbub6 eller Sallitbel)anbling, fee og Sanc. ^r. 17 2(prtl

1790 (Sogtmunna alpljab. JRegi'fi. 2 ®eel ©. 457). Unber=

tiben er ^remgangémaaben loubejlemt; faalebeå, naar

2)ommeren til Singe tiltalcø for oancerenbe ^orbr^belfer,

flal l)an efter 3-4-4 fufpenbercé, og naar ^an beffplbeø for

Urctffaffcnbeb i Ijanå dmbebéførclfe, og anlægger ©ag for

at retfcerbiggiøre fig, tia bil kongen felo beflemme, om i)an

ffal fufpenbereé, eUer iffe, ifølge grb. 27 ©eptbr. 1799 §.

•) ©et øi»c§ ogfaa en ©ufpenfion fra embebct, Ut beflaaer i et tem»

porairt QmhiUtah, fom fticflænbig ©traf eller SoangSmibJjel til

ot bringe ben forfømmelige embefegmanb til at opfijlbe fine embcbS*

pligter, fee U (Sy. %xU, 31 3uli 1739 §, 1 j tfr. ©tampes

erflær. 1 JBinb ©, 486 f, 3 »inb ©» 506, jur. ISiblffr. 4 »inW 2

^efte ©. 19.

^(tnfcne (SioilproceS.

(9)


130 ^øijlr2(fb. om gjiociSubj. ^oif e Uiitafb.

10; IMltet fammc oijfaa ifølge Siefol. 17 Sccbr. 1817 Qjd-

bev, naar 'i)an af ^rioate fagføgcg til ©traf efter 6-21-2, 7.

Unbertiben fan dommeren l^aoc gjort fig ^»Ibig i et Sot;

Ijolb, fom t)el fan giuc 2(nlebn{ng til nærmere Unberføgclfe,

men Ipox iict bog fan t>ccrc tw»lfomt, om bet t)il brage (fm-

bcbåtab efter ft'g, og ba maa ber brugeé megen SSarfom^eb

»eb at anoenbe ©ufpenfton, noget, man ibeligen ft'nber inb^

ffjccr^et af 6tantpe, ber t benne v^enfcenbe fpneå at britjc

gorfigttg{)cben temmelig oibt; fee l;anå ©rflcer. 1 SBinb @.

487-494, 2 SSinb @. 692-694, 3 æinb ©. 474, 680, 5

aSinb ©. 57a

SSel 6i)ber 9?efcr. 16 Suli 1689, at en ©crig^eba^jerfon

eller .JRetébetjent iffe, ubcn Eongcnø egen forcgaacnbc

nUevljøieftc (Drbrc, maa fra ftt ©mbebe fufpenbereé; imtb^

lertib fpneå bog be o\>enciterte ffiieffemmelfer i grbn. 27

©eptbr. 1799 §. 10 og Sic^ol 17 ^ecbr. 1817, ^ei> ^vilfc

kongen l)ar forbel^olbt ftg fely, i 5c ber cm^anblcbc HiU

fcelbc at afgiørc, om ilUt Silfoelbe ber bog uopljoltelig bør gjøreå Snbs

beretning til oebfommenbe kollegium, ©aalebeå tillabcr

grbn. 7 2(ug. 1697 §. 16 2(mtmanben i 9?ovblanbcne, i bet

ber omljanblebc Silfcelbc at fufpenberc Sogber og ©frioere;

cfr. Øtampce (grflccr. 1 23inb ©. 486 f. Sor SSefiinbien

fan mccrfeå Kefcr. 4 «noobr. 1778 §. 7, fom tiaaber ©ene^

ralgouttcrncuren i fornøbent galb at fufpcnbere bc berooerenbc

embcbåmænb. S^laar bet faalebeé fan antaget, at i ^Imins

5cligl?cb l)pcrfen fongelig JRefolution bel;øpeé, eller £)t)crø\)rig5

l^ebcn fan anfecS bemynbigct til at fufpcnbere 2)ommeren, frem^


25omjio(ene. ^øv\U %ffn, dommere, 131

fommev fom Sfcgel, at »cbPommcnbc (LoUegiiime;9JefoIutton

l;erom maa mbi)mtc$ ; cfr. (Ørftcbs ^aanbb. 3 Sinb ©. 77.

2) Sorfaa»lt»t en tømmenbc WlmttiQ'^tt) er i^logcn otters

braget ttcb en St)ttrt9l()ebé Siefolution, nem% enten fov en fort

3;ib eller for at bømme i en enfelt ©ag. (cå af ben famme ©tttigtjeb, fom l()ar mebbelt ben, ligcs

fom og ben otterorbnebc Si»rtg()eb maa funne ()(ette ben ffeetc

Ubnæonelfe. S^i ber fecø ingen ®runb til at tillægge \)m

©ttrigl)cb, tteb l)ttem Ubncet>nelfen er ffeet, minbrc SD?t)nbig5

i)tt) til at tilbagefalbc benne, naar Sn^abtliteten fenerc opj

jlaaer eller blioer befjenbt, cnb naar ttn alt fortnben Ubncetts

nelfen oar 2)ttrigl)cben befjcnbt (fee ©. 123 3?r. 2). "Kt unbers

gitte ©pørggmaalet en jubiciel S5ebanbling og 2Cfgiørelfe, fpne^

ogfaa i bette Silfcclbc faa meget mere u^enfigtémceéfigt, fom

farterne eller ttebfommenbe ^art berooer funbe fommc til at

libe et uforl)olbémceftgtS)pl)olb; og at labe dommeren feltt ipaas

fienbc, om l)an l)attbc nogen alminbelig :perfonlig fOJangel, ber

giorbc f)am ubuelig eller uttoerbig ttl at ubøttc ben l)am otter^

bragnc Suvigbiction, ttttbe ^aoe bc fammc afgiørenbc @runbc

tmob ft'g t titte Silfcelbe, fom i be otten


132 Søijie^ft). om9>roc.:?®ubj. ^øcfte Unbafb.

paa benne Zit> ubefienbt, er bet bog et ©pørgémaal, om

^an tffe funbc foranbrc et faabant 2)ecret; mjlnof maa bet

betragtet fom en iubiclel ^(fgiørelfe, 09 jlaaer altfaa, fom

faabon; unber Zpptl til S5t)erbom|!o(enc; men forfaawbt tffe

Opørgémaalet om habiliteten er ubtrpffcligcn fat unber

^aafjenbelfe, fpncS bog et faabant 2)ccret at atfliUe ftg fra

en egentlig t5om eller ^jenbelfe, b^oreeb en SJetétmft er af;

giort, og mere at bave ^b^'^^fteren af en alene fra 25om;

mcrenø ^ibc truffet ^oranftaltning til at forbcrebe en ^ro^

ce§b


^omjlotéite ^ør|le2(ffn. ^ommete. 133

§. 28.

^ortfcettelfe.

2. Vdtb ^tn^yn til bm fpcciellc 3nl?abUltct.

S »^enfeenbc til SSJJaaben, paa l)t)i(fen tet bør flfgjørcS,

om en fpeciel Snl)abil{tet fi'nber ©teb, eller iffe, ntaa ber

ffjclnea imellem, om 25ommeren t)ar en alminbelig SuriSbics

ttoH; eller !un er ubnæont til at poafjenbe en enfelt ©ag.

1) 9?aar en fpcciel 3nl?abilitct inbtrceber ^o6 en

JDommer, btv iibøvcv en almindelig 3urisMction, altfaa

enten en orbinair, eller en confiitueret 3)ommer, ta abffitler

faaban Snl)abilitet ftg, faa^el i ^enfeenbe til benå ©runb,

[om til bens SSirfning, albelcg fra ben alminbelige Snljabili^

tet; ben jløtter fig iffc, fom benne, paa SDommerené Ubues

ligl^eb eller Utjcerbigl)eb til at ubøoe bømmenbe 5i}?^nbigt)eb

orer^opc&et , og ben gaaer iff e , fom benne, ub paa at be;

røt>e 2)ommeren fit ©mbebe, fin Suriébiction i 2(lminbelig;

l^eb; ben angaaer alene ^ans S^tl?ol& til ben cnteltc be;

ftemte Øag , ifølge l()Oilfet ban bør oige fit ©cebe i benne

©ag , og ooerlabe benå ^aafjenbelfe til en anben 2)ommer,

men iiben i øorigt at betaget noget af fin bømmenbe SJZ^n^

bigbeb. ©pørggmaalet jlaaer 'i)cx i faa nøie gorbinbelfe

meb ben enfelte ©ag, at ttt, ligefaabel fom be øorige 5!)ele

af benne, maa funne afgjøreg ab ben jubicieUc SSet. Zt

benne 2(fgiørelfc ffulbe oJ?erbragea en anben 25ommer, er

iffe antageligt; ii)i, f^Mt) enten man oilbe l()enlægge ben

umibbelbart unber oebfommenbe Sætterret, eller man bilbe, at

bertil en færegen ©cettebommer ^ulbe beffiffeS, ha t)ilbe M

gioe 2(nlcbning til Sbicane og gorbaling af ©agen, ber ifcer

funbe blioe uenbellg, 'i)\)\é man antager, at ogfaa ©pørgå;

maalet om ben bcf!i!febe ©ættebommerS fpecielle Snbabllitet

(fee ncben ©. 136 9?r. 2) igjen ffulbe afgiøreS enten af

^uerrcttcn eller af en anben ©cettebommcr. 23el er bet faa,

at, naar 2)oramercn felo afgjør ©pørgémaalet om fin egen


134 gørPeTCfb. om ^^roc.-.Subj, ^ørfle Unbafb.

habilitet til at paafjenbc ben foi; \)am inbjloetjntc ©ag, ba

^jaafjcnbcic ^an noget, fom paagiel^cr l)am \dv>, \)\)\\Ut

funbc fvneå at j!ribc mob 1-5-6; men t)i ba»e o»en ®. 109

t)il|t, at bettc ingenlunde !an forfiaaeS faaleteé, at cnb^ers

fombell! 5Kaabe, )(>aa b^ilfen en ©ag funbe ftgeé at t?ebfom;

me en 3)ommer, ffulbc Ⱦre noB for at funne unbbrage

ben ban^^aatjenbelfe; og nu er bet bog wfl, at 25cfoarelfen

af bet ©pørgémaal, om en oiå


:t)omjloU'nc. g'øi'lle ?Cffrt. ^ommete, 135

gaaer; men, bcrfom tcnnc tffe fmt»ev fig pligtig, cUer6eføiet

og Dillig til at afolge fra fRettm, mct»en§ ben ©ag forI)ant)i

Icé, ffal |)ele ^ølcflevet ^rceliminariter becibere og forcjlrioe,

l)t)ovlebc5 berubi ffal for()oIbeé, bog inbcn lufte £)ørre,

uben nogen '•Publtcation af benå i faa galb fattenbe ©lut^

ning. Sfolge l()eraf fan ©yceptionen afgjørea af ben Zé^

fcgfor felo, mob i)'otm ben er frcmfat, forfaabibt l)an

bil V)ige 9vetten; men t mobfat galb ffal ben afgjøreS af

\)tk 9vetten, l^»ilfet ft)neø at antpbe, at feloe ben, mob ^oem

(5)rceptionen »at frcmfat, funbe beeltage i SSoteringen.

S anbre Sfetter, ber fun befiaae af faa Si}Zeblemmer,

fpneå bet albeleå uantageligt, at tiet 5iJ?eblem, mob b»?ilfet ber

tieblceggcå ©rccption, fPulbe »ige ftt ©oebe, tnbtil bet enten

»eb bc anbre 9)?eblemmer, etter »eb biéfe tiUigemeb et bertil

con|lituevct SKeblem »ar afgjort, at \)an igjen funbe tiltrccbc

Sletten ; l)»orimob SReglcn om, at Snebommeren fel» paafjens

ber flig Sjcce^tion, mebfører, at bet er faa meget minbre be;

tcenfeligt, at labe et SJieblem af en 9?et beeltAge meb ftnc

fJIZebtitfororbnebe i at ipaafjenbe djrceptionen mob 'i)am fel».

25ette Ijar ogfaa 9)?ebl)olb i Qanc ©frio. 3 gebr. 1821;

fec bog en celbre Gane. @fr. 18 Wlai 1805.

S ^of og ©taburetten, l)»ia fOJeblemmer ubøoe fel»j

ficenbig Suriabiction i Slettene forfljettige 2(fbel{nger, faafom

SKeblcmmerne af ©fiftecommiéfionen, ^ongenS Sogeb, 2)omi

merne i ©jefteretten, i ©jelbgcommiéfionen, i SSibnefamrene,

i (5r{minalfammeret , i Snquifitionécommiéfionen , fan bet

l)ænbeg , at ber fremfcctteé ©icception mob ben »ebfommenbe

2féfeéfor§ habilitet til at bel)anble en i en faaban 2(fbeling

forcfommcnbe @ag, og i bette Slilfcelbe maa ba benne "ilB-

fcéfor fclo funne paafjenbe faaban Snbfigelfe.

SSeb benne fWaterie fan cfterfeeå etampcø ©vflær. 2

S3inb ©. 260, l(;oor en færbeleé SSeoitting ftnbea til, at en

S5t)tingabom maatte tnbjicc»neg umibbelbart for S)»crl()ofretten


136 gørflelfft). om f)roc. s ©ubj. ^øcf!e Unbafb.

mcb gorbigaaelfc af JRaabjlucrettcn, forbi l?cle i»cnnc Kct,

fom fornærmet tjeb ben offagtc SSptinggbom ; funbc onfccS

for inhabil.

2) 2>crfom en ©ommcr, fom er befTiEtct til «t p««;

tjetibe en cnMt 6ag, maattc paa (Brunb af ftt Sc>r^ol6

til ^cnt1e Sag eller en af feene parter anfeeå for m'i)ah\l til

ot bcl^anble ben , ba er t}tt toel faa, at benne, ffjønbt i fin

^atm fpecieUe, Sn^abilitet i bette Silfalbe fan ftgeS at baoe

lige SSirfning meb en alminbelig Snljabilitet, forfaaoibt ben,

t)eb at forl)inbre 2)ommeren fra at bc^janble og :paa!ienbc

ben enfelte ©ag, eo Ipso berøtjer 'i)am l^ele l()an§ ©ommermpns

bigl^eb, ber er inbflrcenfct til benne @ag ; men ith beSminbre

er ben bog i fin ommerettS Sueli9l)eb til at

overtage og ubøoe en ^ommerfunction, men angaaer .alene,

I^Doruibt ben f)am forunbte SJommermpnbiglieb fan antten*

beå paa en oié giocn ©ag, og t)ebfommer faalebe§ alene

benne ©ag, ipaa famme 5Kaabe, fom ©pørgSmaalet om

2)ommercnå Gom^etentå. Zt ben 2(utoritet, fom i)ax ub^

naent 55ommeren netop til at paafjenbe ben fpecielle ©ag,

beroeb tillige ffulbe f)a'ot afgjort bet fpccieHe »^abilitetå

©pørglmaal, og at S)Dmmeren berfor iffe ffulbe funne inb^

labc fig paa famme, uben bereeb at paafjenbe fcloe Ubnætj-

nclfea;S)ecretet6 @t)lbigljeb, er en Snbyenbing, fom iffe fo--

rcfommer mig afgiørenbc ; tf)i Ubnæonelfen fan iffe antages

at inbel)olbe oibere enb SlJZebbelelfen af 2)ommerm9nbig()cticn,

og altfaa at afgjøre ben Ubnoevntcé p'^'^f^^^^iS«^ (Uvaliflca;

tion til at ubøoe benne 50?pnbi9l;eb, og benne ^ffgjøvclfc fan,

forfaatoibt Ubncctjnelfen er flect ocb et S5Dri3f)cbé 2)ecvet,

iffe foaffea uben t)cb en ©orlg^eba ØJefoIution (fec ooen

©. 123 9?r. 2) ; men, om f^regtic Ømft^1^n^{gl;c^cr, gru«;


35omfloUiie. ^ørfie 2(ffn. dommere. 137

bebt i jDomiticrctiø SotI?oIi» til Sagen cUer parterne,

for^tnbrc l)am fra at ii&ørc fin 2)ommcrm^nt)i9l()ct) i ben

cnfeltc ©ag, er et anbet ©pørgémaol, oci, at bette ffulbe i)øxt

unber :©ommerenS egen ^aafjenbelfe, naor \)ar\ 'i)ax en almin;

belig Suriébiction, men unber 2)M{g()ebenS 2(f9iørelfe, naar 'i)an

!un i)ax Suriébiction i ben enfelte ©ag, fpneå iffc at burbe

antages uben en ubtrt)ffclig 25eftemmelfe. Sfcer ftjneS bette

:paafalbenbe, naar en faaban fpcciel Sn()abilitet inbtræber,

cfterat 3)ommeren er ubnoebnt, eller enbog efterat i)an \)ax

begi)nbt at bel)anble ©agen, faafom i bet ot)cn ©. 116 9?o. 4

nævnte Silfcclbe. Unbertiben mebbeleS ©cettebommercé Ub;

iiæt)nelfe meb ben ubtnjffelige S3etingelfe, at Sntet lottligen

er til ^inbcr for famme, l)ttort)eb t)a al Soiol bortfalber,

tbet SDtjrig^eben t>eb en faaban Slauful ubeluffer af UbnæDs

nelfen al SSeftemmelfe om Dommeren^ fpecielle »habilitet,

men bet bør iffc jlaae til S&erigl^ebcn, at renuncere paa cUer

at forbel)oIbe ffg 5(fgiørelfen af bette ©pørggmaal. v^ører

bet, fom bet fpneé mig, unber jubiciel 2(fgiørelfe, ba maa en

faaban Glauful i UbnaDndfcébecretet anfecS ooerfløbig, og

bet blioer ba uben Snbflpbclfe, om ben er gi»en eller iffe;

cfr. iur. %xl mo. 14


138 ^Øife2(fb. om ?)foc. = ©ubi. ^øifle Unbafb,

me«n bet ©mt)cnti(ertc til ^jenbelfe og enten bifalber eller

forfaller ^aajlanbcn om at bige fit @at>e.

§.29.

Sm ^»ori?it>t ©ommeren, uben at bcr mob ^am

frcmfoEtteS fception af nogen af ^axUxne, fan cttec

bør Dic^e fit ©abe.

1) VHeb 6c"fy" til ben alminbcligc 3nl?abilitct fan

ber iffe blioe ^pøx^émaal om nogen Seflutning fra 3)om;

merenø @ibe, fibcn en faaban Snt)abilitet gaaer ub )i>aa, at

'f)an, fom ubuelig til at ubøoe fit ^mbebc eller fin S^om?

merfunction, ffal mifle famme, l)t)il!et fun fan afgjorea gjcn-nem

(Prrigbcbs autoriteterne, enten ex officio, forfaavibt

bc ^laioe at eaage oeer, at SDomjIolenc ere befatte meb bueligc

©ubjecter, eller efter ^aaflage af farterne, eller efter "Km

bragenbc fra ^Dommeren felt) ; mm felo i fifcfle Silfælbe maa

2)ommeren bog inbffrcenfe fig til at inbgioe fin 2(nføgning

om 2(ff!eeb fra ©mbebet eller fin S3cgiering om gritagclfe

eller (Entlcbigelfe fra ben '^am ot)erbragne ^ommcrfunction

til ben eebfommenbe Zvtoxitet, l)oem M tilfommer berom at

tage SSeftemmelfe ; l)t)orimob ©ommeren ingenlunbc felo fan

løfc fig fra fin Sorpligtelfe t)eb at erflære fig ube af ©tanb

til at opfplbe famme.

2) 'Svab beriniob ben fveciellc 3til?


Somj!o(ene. %øv^et\\n, dommere. 139

5D?aabc tntcrcgferc dommeren feb, bcclå forbi bet t 09 for

fig er et Dffer, i^an maa bringe fm Smbeb^pligt, at jluUe

ooerDtnbc bigfe ^ølelfer 09 Silbøieligbebcr , 09 'i)\)Ototii i)an

mueligen fan ubfætte ftg for fremtibigc ^vccnfelfer , bcclå

forbi bet maa ocerc \)am af SSigtigl^eb, at »ebligcbolbe SiUi-

ben til fin Upartijfl;eb, 09 berfor at unbgaac alt, l)t)ab ber

funbe gioe 2(nlebnin9 til SSmol, »ar bet enb blot l)oå tit

SJJiatccnfeligc. SO?en i førf^næonte ^enfeenbc oli ben S)m;

|foenbi9l[)eb, at farterne, enten »eb ingen (Jrccption at frem;

fætte, eller cnbog t)eb en ubtrtjffelig ©rflæring, forub tilfjen;

begiue, ingen SOZi^tillib at nære til 3)ommeren, iffe funnc

gaDne l;am. Sigefaalibt fan et faabant gorl)olb fra ^ax-

terneé @ibc fiffre f^am for , at enten bc felio eller anbre iffe

t)illc cfrcr 6r»gen6 paaBjcnbcIfc, ifalb benne faaer bet Ub;

falb, fom maa antaget at jlemme meb ;2)ommeren6 pri»ate

^nffer, bog nære SKigtanfe om, at bigfe iffe l)at)c ttceret

ubcn Snbflpbelfe. 35et fpncå bog fpnberligt, om 3!)ommeren,

l^»té t. @r. en ©ag mellem |)an6 Sdter 09 en anben 9)?anb

inbj!(ettnebe6 for \)am, flulbe afuente, om benne 2(nben frenu

fatte ©rception imob l)am, og, l^i)iå bette iffe bleo Silfælbet,

tjære nøbt til at :paafjenbc ©agen; M lob fig meget eel

tcenfc, at en faaban ^art, ber iffe i fin ©agé Smj!cenbigi

l^ebcr l)at>be ©runb til at t>cnte ftg noget gobt Ubfalb af

famme, netop funbe unblabe at ercipere mob ^^ommeren, for

fiben at funne Ijent^be @agen§ Zab paa 2)ommercnS %ox:

l;olb til SKobparten.

©pørgeé nu, i ^vilfe 2!ilfcclbe dommeren fan eller bør

ex officio uige fit


. 140 ^ørjie^fb. om 9)roc. * (Subj. ^ørfte Unbafb.

Doerc Qf faa forffjcUig ©tprfc, at bet i fig maa onfcci rimes

ligt, «t nogle af bem alene gbe »ebfommenbe part ^ct

til at recufcre JDommercn, og at benne berfor, naar ^an

ten cl benytter faaban fRtt, tffe er beføict til at unbbrage ffg

ffn S)ommcr^nction ; at anbre »el berettige 2!)ommercn til,

ogfao uben at nogen Snbfigelfe mob f^am er fremfat, at t)ige

ftt ©ofbe, men at &ettc feog er opcrlabt l^anø egen Sclclfe

cg @tiøn ; og at atter onbre ligefrem forv»ligte 3!)ommcren

til, u^cn at oppebie nogen iSyccption fra parternes @i6e,

at af^olbc ffg fra at bømme. ^ttte ftbfle maa uben Smol

ontageS at tnbtrcebc efter 1-5-G, ligefom og efter ^øicfteretl

Snflruj: 7 ^ecbr. 1771 §. 14, ber ligefrem forbyde ^om;

meren at pleie 9?etten i be ber om^anblebe Silfalbe, uben at

f)cx forubfætteé nogen ©j:cet)tion fra partene ©ibe, t)\)\\M,

l()wab ftbftnæwnte 2ot)6ub angaacr, er faa meget flarcrc, fom

førjl ben efterfølgenbe §. 15 ombanblet bet Silfcelbe, at ^ars

ten cfciperer, og ba fljelner ben ubtrt)!felig imellem, om

2!5ommeren finber ftg pligtig, eller i)(in fi'nber fig bcfeiet og

villig til at t)ige af 9ietten. ffiejlemmelfen i S^bn. 8 Suni

1787 §. 15, ifølge l)ml!en Sorbbrotten, naar fjan f;)ax noget

Krat) i bet ©terobo, l^an fom ©fifteforualter feb bel;anblev,

flal, forfaattibt bettc ^rao angaaer, t)ige fit ©æbe fom bommer,

tilj!cber »i|lno! b^Uet iffc, at faaban Sorbbrottcné Snl;abili;

tet i)(z\)t§ berocb, at farterne \fh cjrcipere imob b^m, eller

t)el enbog ubtrpffclig erflære at oille unberfafte fig 'i)an^

Tiom. x^eroeb fan og mcerfeé en S^oeurctébom i jur. Sibé;

ffrift 12 æinbå 2 ^^efte O. 143, ber jlabfcefier en Unber-

bommer& tragtning, at Dille Dige fit ©æbc paa ©runb af

en mellem t)am og farten oerferenbe Snjuriefag, uagtet

benne ^art evflcevcbe, at i)an iffe ønffcbe, at ©omnieren

ffulbc fratræbe Siettcn. fQcl l)ax (5anceUiet i en ©f rio. af 24

2)ecbr. 1814 ^ttrct, at, naar ingen af farterne bar neblagt

^votef} mob ben orbinatre ^Dommer, fan benne iffe anfeef*


2)om|lotenc. ^ørfte 2Cffn. Sommere. 141

befølet til at »tcje jtt ©abc ; men, ba benne ©frioelfe angaaet

et befiemt GoUegiet forelagt Silfcelbe, l^tiS SSejlaffen^eb iffc

fjenbeS, fan ^eraf ingen alminbelig SJegel ublebeg.

§.30.

£)m JDomjtoleneé ^(ecrf)cb.

©fal ©iemebet for ^roceSinjlitutet, at t)bc SBorgernc

en fao »ibt mucligt bctryggenbc og berl)0§ tilgjojngclig

3?etåbeffi)ttelfe, corbe opnaaet, ba er bet nøbuenbigt, at ber

organifcrcS flere forffiellige Sletter eller bømmenbe 2lutoriteter.

S M jeg nu l)cr unber 2(ffnittet om jDommcrc gaaer

ODct til at afljanble 5D?aterien om be flere forffjelligc JDoms

ftole, maa jeg foreløbig erinbre, at bette »iflnof er en 2(ft)i;

gelfc fra flreng fpffematif! t)xUn, l)t)ilten oilbe forbre, forus

ben be tre 2lffnit om bc tre .Klasfer af Sfctébctjcnte , 25om;

mere, ©frioere og Singåmbner, enbnu et fi'erbe 2lffnit om

JDomflolenc. Wien, bo Hit, l)t>ab ber angaaenbe te cnUlte

©omjloleg ^rganifation og S5efcettclfe fan »are at mcerfe,

mere pa^fcnU t)il blioc at ap()anble »eb be cnfclte ^roccéar;

ter, faa at l)er alene bliocr at fremjfille bc alminbelige SSegre;

ber om i^e flere Uxtct af ^omfiole, og biåfe bog i ^enfeenbe

til bcre§ ©runb, ^prinbelfe og S)rganifation paa bet nøiej?e

fnt)tte fig til 35ommeren og iffc til nogen af bc anbrc 9?etS;

betjente, faa turbe bettc inbel)olbe til|!rceffelig 2(nlebning til

at optage benne ©jenftanb unber Seeren om 3)ommernc.

1) 25e Øietéanliggcnber, fom funne blioe ®:en|!anb for

jubiciel 2Cfg|ørelfe, erc af faa l)øi|l forfficUig SSeffoffenl^eb, at

ben fammc 9Jettergangémaabc iffc fan anfeeé paSfenbc og

lf)enftgtémæéfig for bem aUe. S)erfor maa »eb


142 gøifc2(fD. om ?5i-oc. = iSubj. gørfle Unbafb.

Digcnbe, ^roccanrter for viefe Ekøfcr af 6agcr cg Kctøi

anliggender, ()i}iS fceregnc S5ef!affenl;eb ifh tilftebc eUcr

ubfræoc l^itn orbinairc ^roceéform, 09 for biéfc crtraorfeis

nairc prcceøartcr maac ta ofte oprettet fceregnc 3)omfloIe.

^un l;eroeb blioer bet mueligt, 6eelø beb SSalget af 25oms

mere at tage betjørigt »^enfpn til be fceregnc ^unbfJaber, fom

SSel^anblingen og ^aafjenbelfen af t)iéfe ©ager, t. ^r. mi;

litaire, maattt ub!ræt)c, bceB t)eb 2(norbningen af betryg;

genbc former at tage behørigt ^enfpn til ©agenS 23ef!af3

fentjeb og 9Stgtigf)eb for at afpagfe Wlitkt efter ^iemebct;

cfr. Stampes ©rflar. 2 S3tnb @. 743-744. ©om faabannc

25ommcre, beffiffebe til at ubøtie Snriébiction i »iéfe fceregnc

^roceéarter, fitnnc i)cx foreløbig crinbreå, ^olitibommere,

©fifteforoaltere, 2(uctionSbirecteuj;er 0. f. 0. Søorigt fan eit

fult)|itcenbig ^laéftftcation af biéfc »eb »or SoDgiwning orga;

nifercbc ertraorbinaire ^roceéarter førj! fmbc ^labé i trebic

Secl, cfr. oocn ©. 60-61.

2) S^n^beleé tan 2oJ?gioeren t)a^e funbet bet nøboens

bigt eller l()enfigtåmæéfigt, at unbbragc viefc Klasfcr af

perfoner be orbinaire Sfetterå Surtébiction og at befliffe feer-

egne JRetter til atpaafjenbe be ©øggmaal, fom moC) dem maattc

blide anlagte; faafom efter €oucnå 1-2-6, 7 fongelige SSd

tjente i ^jøbenl^awn, efter 1-2-9, lOSWilitaire, efter 1-2-14 Uni*

wcrfttetetå ©mbebémcenb ogSSetjentefamt acabemiffe Sorgere,

3) 25ernæ|l mebfører U5ftrvstningcn af ©tatcns ter;

ritorium, at ber maa organifeieå et tilflrceffeligt Hntal af

fibcorbncbe 9vettcr, bcffiffeå flere ^Dommere af l^oer ^laéfe,

fom f)'on tfær anmfeé fit færegnc ©mbebébiflrict, for at ha

i)anblc og paabømmc be ©ager, fom anlceggeå mob ^erfo^

ner , eller fom angaae ©jcnjlanbe , ber fi'nbeé inben faabant

embebåbijlricts Orænbfer. ^un (jcroeb bliocr bet mueligt,

at giøre ^Rettergangen nogenlunbc tilgiængelig for 2(lle, ba

bet er iøinefalbcnbe, at, bcrfom 9?eté))leien jlulbe ubøi^eå af


2)onijlo(enc. gøifc 2(ffn. dommere. 143

en enhlt 9iet, cllcv af nogle fart Siettcv, om biéfc cnb

fimte organIfeveS paa en faat>an Wlaa^c, at t>e funtc ooers

fommc aUc forcfommcnbe ©agcrå S3el;anbling, faa mlbc 2(t)i

gangen til benne eltci: til biéfe 9?etter bliwe i)ø\^ ulige for bc

nccrboenbe og for bc langt bortfjernebe farter, og for be

fibfle »ilbe ben letteligen funnc hlm fovbunbcn meb faa

flore 58anf!cligl)eber og Dm!offningcr, at farten Rettere, cnb

at unberfaflc ft'g biéfe, maattc opgioc ftn 9ict, naar benne

iffe gif ub paa en ©jcnffanb af 'i)øi SScerbi eller S3{gtigl)eb.

25erimob t)il Seriitorieta Snbbeling i minbre Suriébictionås

^iflricter, l)yert meb fm fce vegne £)om|lol, betJtrfe, at ©or;

gerne oueralt ^aoe nærmere og altfaa ligeligere 2lbgang tit

iDomftolene, ^oor iffc bc fcerbelcé Sorl;olby faafom en meget

ftor 2lf(lanb mellem @agen§ farter, uunbgaaelig mebfører,

at ten en c ^axt maa føgc ftn 9iet beb en ftern 35omjlol.

25et er et rigtigt legiélatiot ©pørgémaal, t)t)ilfenSurigbic;

tionå Snbbeling fan anfeeé for ben meejt :pa§fenbe; fornem^

mcligen meb ^enftjn \>aa, at Snbbelingen i fccrre |!ørre X)u

ftricter gjor bet mueligt, meb minbre ©efojlning at gioc te

færre 2)omj!ole en mere betrtjggenbe Drganifation, beeia »eb

en collegialjl forfatning, beeB oeb en faa tiljlrceffelig ©age;

«ng, at ber til £)ommerembebet ligefaa meget, fom til anbre

^o|ier, fan \)enteé (5oncurrentere af be bpgtigjle, cfr. ooen

©. 107 9Zr. 3; mebené berimob en Snbbeling i minbre, og

altfaa flere, 3!)t|!rictcr gjør bet nøbeenbigt, for at unbgaac

uforl)OlbémccSfigc£)mfoftninger, beelé at befcette bet f!ørrc2Cntal

2!)omftole meb ©nebommere, beelé beåubcn, for at aahm biéfc

Ubfigter til anflænbigt Ubfomme, at forene flere (Smbeber og

offentlige forretninger meb ©ommerembebet , l)t)ort)eb bettc

foruben anben formeentlig Ulempe faa let fan nebfpnfe til

SSifag. ©ee iur. Sibøjlr. 5 S3inbg 1 v^eftc @. 95-100;

136-142.

^»orlebeå efter ror Scwgivning 3uriébiction§ Snbbc;


144 Sørfte^Cfb. om;?>roc. = ©nbj. ^ørjic Unbafb.

iingcn et onorbnet, og t»c cnfeltc Sletter crc orgontfcrcbc, bit

bltoe »iijt »eb gtemjlKDltngen of bc cnfeltc ^roccSarter.

4) ^nbcligcn f)at man, for at tibeiebringc jlørrc ©ifs

ferl^eb for, at ben mrfeli'gc 9?et fan »eb ^omfiolene »orbe

anerfienbt, 09 for at bctrijgge farterne mob urigttgc 2)omi

tttc, anfcet bet nøboenbigt, at anorbnc forffjeUigc JRetter,

fom j!aac i faabant gorl^olb til l)inanben, at en ©ag, cfterat

tjcere bel)anblet og paafjenbt »eb ben ene fRtt, fan inbanfeS

for ben anben, for ^ev at unbergioeé en fornpet S3el()anbl{ng,

^røtjc og ^aafjenbelfe af, ()Oormbt ben før|!c JHetå 35om

f)at oceret loolig og retfcerbig. ^ert)eb fremfommcr et un-

ber; og ooerorbnet gorl)olb, et 3nfiantøfor^oIb , mellem

©omjlolenc inbbprbeg. Sfolgc ^craf faae bc cnfeltc ©oms

flolc ^am af Underretter, forfaa»ibt bereé ©omme funnc

tnbanfeé for en anben i)øim 9Jet, af Øuerrcttcr, forfaaoibt

anbre unberorbnebe 9Jetter§ 2)ommc for bem funne inb(ioeos

ncé. ^gfaa fan en 9fct blioc Øi?cr= cg Un6cr;^ct tillige,

forfaaoibt ben jlaaer i tct bobbeltc Sorl)olb, beelå at anbrc

JRettcré ©omme for ben funnc inbflæoneé, beelg at atter benS

egne ©omme funnc tnbanfe§ for en Ijoicrc 9fet. Snflants

ferne crc l)oå oå for bc flefle Silfcclbc tre, ibet (Sagerne funne

unbergioeå en trebobbelt S3el()anbling og ^aaficnbelfe t)cb en

Unbcrrct, »eb en S)oerret og oeb ^øieflerct. t>m Snjlants

ferne oil for øorigt blioc f^anWt nærmere ocb Saren om be

cnfeltc ^roceéarter.

§.31.

£>m ©ommcrcné kompetence.

Wlei) ben i forrige §. oml)anblebc ^Iccr^eb af ©omflole

inbtrceber 9løboenbigl)ebcn af beftemte SJcgler for bc inbi;

mbuellc ^J3roccéfageré gorbcling mellem famtlige biéfc flere

JRctter, eller at l)oer af biéfc forejlriocS oiéfe ©rccnbfcr for

fin SSirffomljeb fom ©omftol, for ftn Suriabiction, l()Ooroeb


©omjlolene. gørjite^tffn. dommere 145

ba ogfaa en SJettcfnor er ^mt for, til ^t)il!cn af te ficrc

25omflole ben, fom bil l)ooe en '^^roceSfag eller iubidel Sors

retning fremmet, t)ar at Ijenoenbe ftg.

1) Stet faalebeg en^oer 3)om|Iol anttifeé en bcj!emt ha

grænbfet SSirfefrcbé, inben for l)t)il!en ben l)ar at ubøoc fm

bjømmenbe 9)?t)nbi9t)eb , bli»er bet meb ^enfpn til 3!)ommcs

ren iffe tilfltrceffeligt, at l;an ^t)er!en i)eb nogen alminbeltg

eller fpedel Snl)abi(itet (§. 22-26) {)inbre§ fra at ubøoe fin

2)ommermynbig^eb ; berril fommer enbnu en trebie Sorbring,

nemlig, at l)an er bemyndiget til at øtie Suriébiction netop

i ben inbioibucUe ®ag eller forretning, l)t)orom bcr er

©pørgémaal, og denne jDcmmercnø £cmyn6igelfc til at

ovt 3uri8i)iction i t»ct fcreFoninienbc ccncrete Zilfalbt

faléeø \)Cin& (tompetcncc.

©trengt taget laber ber ft'g bijlinguere mellem jettens

cUer .(Dcmftolene kompetence og 2)ommercn5 kompetence,

faalebeå at ben førjie betegner 3?ettené ^orf)olb til tm be^

jlemtc ©ag, og iitn fibjie 35ommerené Sorljolb til ben bes

fiemte JRet, og f^rft l)cvvcb tillige til ben beftemte ©ag.

^et er nemlig Suriébictionené g'orbeltng mellem be tm

telte forffiellige Kettcr eller jDcmftclc, ber afgjør, oeb

I^mlfen af i>i8fc letter en ©ag ffal anlceggeé, eller

l}»iU'cn Ket ber er competent meb v^enf^n til ben beflemtc

©ag. ^et er berimob S^ommerenå 2lutorifation til at be--

flæbe ©ommerfoebet t)eb en »is Ker, ber beftemmer ©rænbs

ferne for f^an^ S^ommerm^nbigl^eb eller ^anå dompctencc

i 5Clminbclig^cb; ibet en 5)ommer natuvligyiié iffe fan

gplbigen ubøtic nogen bømmenbc SK9nbigl)eb oeb nogen an-

ben JRet enb ben, Ijmlfen Ijan er outoriferet til at beflabe.

£iet er faalebeå en ©eføfølge, at berfom S)ommerfæbet

Dcb en eié 9?et tnbtageé af en ^crfon, ber iffe er autoriferct

til at fungere fom .©ommer vcb denne Kct, ta maa, ubcn

^enfvn til «« ^an er i SSefibbelfe af bømmenbc S}?t)nb{g=


146 Sørjle^fD. om ^toc. » ©ubj. gør j!e Unbofb.

f)t\) oeb en anbcn fRtt, eller \)an er ^rieatmanb, 2Clt ^oab

t>cr forl)anbleg for og foretaget af en faa&An inccmpetcnt

jDommer wære en ØiuUitet.

5D?en benne lommerene alminbeltge dompetence til at

fungere fom 35ommcr eeb en beptemt S? et hn berljoå if^elgc

©agené ØZatur i!fc ubjfræffeg til anbre ©ager eller iubii

cieKc g'orretninger enb fce, bcr ifølge Cotjgitiningen ere uns

berlagtc benne 9?et, og faalebeå fremkommer 2)ommcren§

concrete cUer fpccicUc Conipctcncc, ber falber fammen

meb Un dltt$ eller ^omftolå kompetence, Ijoilfen ):)an ht-

flæber; ibet ben i 2((minbcltgl)eb compctcnte :2)ommer er in^

competent til at bel()anble og paafjenbc alle be ©ager, for

l(;mlfe SJetten iff e er bet competente forum ; og bet er 2)om;

merené kompetence t benne SSet^bning eller egentlig ®oms

jlolené (Sompctence ieg , meb ^enfr)n til t)tt ooen ©. 205

bemcerfebe, nu gaaer ooer til at betragte.

2) 2(f 3uriébictionéforbelingen mellem be flere ©om^

flole og ben b^raf meb ^enfvn til etbtjert concrct Silfælbe

flt)benbe Sorffjel mellem competcnte og incompctente 3)om;

mere følger ligefrem, at en jubiciel 2(fgjørelfe iffe meb nos

gen ©plbigbeb !an fi'nbe ®teb bo^ "^^^ incompetente, men

alene bo§ ^^^ competente bommer; 'i}'o\{ht igjen mebfører,

oX @nbt)er, mob 'ij'otm noget ©øgémaal reifeå, er berettiget

til at forbre, at bette ffal ioærffættel »eb ben competente

SRct, forbi benne alene fan gylbigcn afgjørc ©agen.

SSetragtea SJettené kompetence i Sorljclt) til btw, mob

Ijtjcm et ©øgømaal anl(vgg«6 , fremfommer 25egrebet om

t)«rncting ; oeb \)'o\\Ui Ubtrij! »el efter ©progbrugen fan

betcgneé ^enKct, for ^»iSen en perfon i et gi»ct Z\U

f«li)e i førfie 3nft


^omj^otene. ^ørjle 2(ffn. 25ommei*e. 147

1-21-21 ; men unbcrtiben forc!ommec bet 09 i en mbercS5ett)b;

ning, faa at bet tnbbefatter foruben v^jemtinget ogfaa anbrc

JRetter, oeb l[)t)il!e ©ager i førfte 2nftant9 funne anloeggef,

fee S)oerf!nften til 1-2 fammen^olbt meb 1-2-6, 7, 12, 18

09 flere "Kxtifkx, blanbt {)t»ilfe bog nogle bruge Ubtr^f, fom

ft)nc§ at mebføre en oiå Snbffrcenfning , faa at iffe enl)t>ci:

9?et, t)cb l)t)ilfen en ©ag a prima instantia fan injlæoneg,

berfor falbeS SScerneting. ©aalebeå bltoer i 1-2-5 dammer;

kollegiet, fom forum competens i ©ager angaaenbe ^ongen^

Snbfomjler, næt)nt t en ubtrpf!eltg 9}?obfætning til SSccrnes

ting. 25et er imiblertib iffe let at beftcmme ©rccnbferne for

benne £)rbet§ SSetpbning; men ba ©agen iffe fjar nogen

practiff SS{gtigl)eb, og ©iprogbrugen bog, om jeg if!e feiler,

tilfteber ben ooen angit»ne beftcmtc ^ett)bning, ffal jeg iffc

Icengerc l;ert)eb opl^olbc mig.

25et er iøorigt flart at t>a SScerneting betegner Doms

jlolcné kompetence i Sor^olb til ben ©agføgtc, faa hn bcr

i faabanne Silfcclbe, i l)Oilfc Sflogen »il l)av)e en jubiciel ^ox-

retning fremmet, uben beroeb at fagføge nogen beflemt ^er^

fon, oel blioe ©pørgémaal om 9?etten§ (tomvetetice til at

foretage en faaban forretning, faafom »eb Ubførelfen af en

©fifteforretning , en 2(uctiongforretning , men berimob iffc

giøreå 2Cnt)enbclfe af SSegrebet om SSccrneting, meb minbrc

ber opfiaacr en SJetétoijl, fom ben, imob l)t)em ber neblags

geå ^aafianb, er pligtig at labc paafjenbe oeb ©fiftes eller

2(uctionéi9?eiten, ha bigfe i faa S^lb funnc figeé at blioc

l^anø SSccrneting.

3) 2)e loobeftemte 9Jeglcr om 2!!)ommercn§ kompetence,

om SSærnetingct, maac naturligoiiS ubgaae fra be famme

©runbc, fom \)a'ot fremfalbt £)prettelfen af bc flere forjiiels

ge S)omfiole.

a) ^aat faalebeå flere fojregne Ketter erc beffiffebc

»eb ©iben of be orbinairc ^omftole til at paafienbc og be;

(10*)


148 §ørjle2rfb. om ?)roc. = Subj. ^øi-f^e Unbafb.

|)ttnble t)i6fe :RIaøfcr af 6flgcr cg Kcteatiliggcti&cr (ot)en

®. 141 Sflx. 1), eller til at.'paaFjenbe ©øgémaol mob ui6fc Klu6;

fer af Borgere (o»en ©. 142 9?r. 2), ba t)il bet—naar man t)ar

funbet, til I)mlfen ^laéfe en »ié (Sag maa Ijenregneéi, Ijpilfet

unbettibcn fan »ære et tt)it»lfomt ©pørgémaal, eller til Ijoil-

fen 'Stant) ©agoolberen l)en{)ørcr — ogfaa bære gioet, blanbt

l^oilfet ©lagå £)ommere man tjat at føgc ben competenlc.

dfterfom nu SSoernetinget er en af be orbinairc Sietter, cUcr

en af be færcgne Sietter, ipleier man i Spftemerne at falbe

bet orbinairt (forum commune), cUer ^)rit)ilegcret (forum

privilegiatum) ; og tet ft'bftc inbbeleé igien i bet meb Jptn^

fpn

til ©agen primligerebc (forum ratlone cansarum privis

legiatum) og bet perfonlig prioilegcrebe; cfr. l;ermeb ntjt

jur. Zxl mo. 30 l§

Siilfcelbe ^rcefumtionen »ære for bet førfte, faa at bet fibflc

t!fe fan antaget, forinben Setingelferne for bete (5j:i)lencc i

©oerbeleél)eb gobtgjøreé; feeSrmnvcd ©rflcer. l£)cel ®.82f.

b) v^oab berimob angaaer Suriébictionésgorbelingen

mellem bc flere jDcmftclc af fammc Ixlasfc elkr ben ^t)er

af biéfe £)omj!ole tilfommenbe lot)bef?emte (kompetence, ba

fpneé dJrunben til, at flere faabanne, meb famme 2lrt af

Suriåbiction forfpnebe og paa famme $Kaabe organiferebe,

fibeorbnebe ©omflolc oprettet , nemlig at forffafe ^\uternc

en nærmere, beqoemmere og fiffrere 2lbgang til 2)ommcren

(o»en ©. 142 9?r. 3), at mebføre, at ^"»arternes fælleS S^Der^

ccnSfomft om, yeb l)oilfcn af biéfc 9?etter be oille labe bereS

JRetétoifl bel)anble og paafienbe, maa betragtet fom ben før^

fle og naturligfic Wlaatt )paa ^vilfcn bette afgjøreå, og at

faalebeé bet faa falbtc vedtagne t)A!rncting »ilbe blioe at

«nfec fom bet principale, Peb Siben af i)wlUt be loDbejlemtc

fun inbtrabe, fom fubfibiaire, for bet Silfcelbe, at farterne


^omjltolcne. §øi-jlc TCffn. 2)ommerc. 149

Cl felt) trccffc nogen S5e(lemmelfc. 3!5ennc 2Cnffuelfc fan ogfaa

paa en olé 5i}?aat>c tietrflgteS fom ben rigtige; men, t>a bet

er bet fjelbneffc Silfoelbc, at farterne fommc ottercené om

at bcflcmme SSærnetinget, er bet bleeen alminbeligt, at ha

tragte M oebtagne SSærneting fom en Unbtagelfe, og bert^

mob at jiille be lo\?beftcmtc foran.

©a Sot)git)crenå SSeflemmelfc om SSærnetinget f)cr maa

grunbe fig paa ^rcefumtionen for, ()oilfen 9?et bcr for ^ar^

terne maa anfeeé bequemmej^ meb ^enft)n til ©agené SScj

l[)anbling og SDplpéning, faa blit?er bet førfie og naturligfte

5fKoment beb benne S3e|!emmelfc ^arterne§ S^ptjolbfieb eller

»^iemfieb, Sl)»oroel Ijer cre ttjenbe farter, og bet faalebeS

veb førftc S>ie!afl maattc f^neé, at beggeé Sart) maattt fom^

me i SSetragtning , er bet bog »eb nøiere S5t)crbeielfc iøines

falbcnbe, at bet alene er 6agr>olfecrcni5 Spl)olb|!eb, ber fan

gjørc Ubflag. SSeb at beffcmmc en 9?et, ber funbe anfee§

bcquemmeft for begge farter, faafom ben, bcr laae mibt imels

lem beggeå £)pl)olbf!eb, t?ilbe beelé S&iemcbet let forfeilcS faa^

»el meb ^enfpn til ben ene fom til ben anben ^art,

bcelé Suriébtctionåtwjligl)eber ibeligen afftcbfommeS ; og »eb

at labc ©agføgcrcnå 5Bopæl beflemmc SSærnetinget, faa at

f)an funbe inbfalbe for ft't v^jcmting (5nl)0er, \)an maatte at^

txaat at fagføge, mlbe en ubegrænbfet 2£{ligl)eb til Stjicanc

og til at afpreéfe ffplbfric ^erfoner ?øfepenge for et faa ufor-

bcelagttgt ©øgémaal aabneé. ®et er faalebeé albeleé grun-

bet i Singené Statur, at ben, ber ^ar en Sfetéforbring at

inbtale mob 9logen, maa føge benne Ijttor ban opbolter ffg,

og faalebeå blioer ben fRct, unber b^i^ Suriébiction ©agtjols

beren boer, altfaa ©agtjolberenå v^jcmting (forum domicilii),

at betragte fom bzt almindelige X?ci?rncting (forum genes

rale) , ber maa gielbe i alle be Slilfcelbc, i b^ilfe tffe Soos

gisningen f)at fafifat en ubtrtjffelig Unbtagelfe.

©lige Unbtagelfer maac bcere grunbcbc paa, at en ©ag.


150 gøciie'^ft). om 9)roc.*(Subi. gørflc Unbafb.

fom Qitgaacr en cUer anbcn bejlcmt ©jmjlanb , ifølge ^craf

iffe faa bequemt og fiffert fan oplpfeé oeb ^jemtingct, fom

t)et> m anbcn of te ligeartebe 9?ctter, og terfor blioet t>a

benne 9?et beftcmt til SSærncting for be entdtt forefommenbc

©ager: of ben bcftemtc a5cffaffen{)eb. 9Ken ta be b«»eb

fremfomne SScernettng fun gjelbe for enfclte ©ager, !albe§

^c fcurbeleø, fpccieUc (fora specialia) i fSJJobfætning til bet

alminbclige (forum generale). ©aabanne fpecielle SSoerne=

ting ere t. 6]r. fa|l ©enbomé ; SSærneting , ØJegn jfabSs cUer

2(bmini|iration6;S3ærneting og fl.

S øvrigt bemcerfeø, at man i ©tjftemerne fitnber Snbs

bclingen i olminbelige og fpecielle SScerneting (fora genera-

Ha og specialia) fun anført fom en Unberinbbeling af be

orbinairc SScerneting (fora cummunia), men berimob iffe an;

tjcnbt paa be ))rioi(egerebe , uagtet bog ogfaa \)tv bet famme

©pørggmaal om.£)ommerené kompetence fan opflaae, forfaa;

t)ibt ber nemlig ere beffiffebe flere ftbeorbnebe 9?etter, til at

ubøjje en fceregen fra itn orbinaire forffjellig Suriébiction

i »iéfc ^laéfer af ©ager. ©aalebeé maa ber i)am§ en dia

gel for, »eb i)\)\lhn af be flere politiretter en beflemt ^oliti=

fag flal anlæggeé, fec :RoIbcrMp Kofenringca politiret

(2ben Ubg.) ©. 126-131; »eb b^lfen af be flere ©fifteret;

ter et S5o f!al bebanbleé, fee min ©fifteret (3bie Ubg.) ©.

45-62 ; »eb b^il^^n ^f

forretning flal fremmeå o. f. o.

be flere 2(uctionéretter en 2fuctiong;

4) 2)en ;conftitucrebc jDommerø fpecielle kompetence

blioer at bebømme efter famme Øvegier, fom om ban »ar 3?et;

tcné orbinaire bommer.

6«ttcbommcrc cg (tommisfaricr angaaer, ba

crc be incompetente til at bømme ubcn for ben bejlcmtc

©ag, til i)\>\$ ^aafjenbelfe be ere beffiffebe, og ©pørgémaas

let om bereS ^ompentencc angaaer altfaa forfaaoibt gors

flaaelfcn af bet ©ecretå Omfang,

i)\>ox\>ct> be ere ubnaonte

;


S)omjltolene. ^ørjic3(ffn. dommere. 151

men l^crttl fommcr cnbnu, l)mb ©cettcbommercn ongaaer, ogj

faa v^enfpnet til ten SJeté kompetence, ()t3ilfen f)(m i ten enfeltc

©ag be!loet)er. £)m bettc fan iøorigt før|! hlm at l()antilc

i £æren om ^roceturen for ©ættcbommerc og (SommBfarier.

5) ®om allerebe ooen eb

nogen ^rorogation inbbprbeå foranbreS, faa at ^olitibom;

meren funbe af farterne bemi)nbigeé til at bel)anble en

©fiftefag, ©fifteretten til at paafjenbe en ^olitifag o. f.

i), ©ec iur 2trf. Ø^r. 22 ©. 230-232. Sigefaolibt fan en

©ag , fom efter £oi)gioningen ^ører unber orbinair ØJetter;


152 gørjle7(fb. om ^^rocsSubj. gørj^e Unbafb.

gang, mbbrageå unber en faaban færcgen 9?etå ^aaficnbclfe,

ba benne beroeb fom til at utøwe en 2Crt nf Suriébiction, fom

goDgibningen iffe ()ar bempnbiget ben til.


^omflolcnc, ^øv\te ^ffn. I^ommerc 153

Tctmncerc ipaa ^cttc )?(3frncting i civile 6agcr, cfterbi ben

fongelige Sjenejicå Sntereéfc iffe (jerunber fan libe, fce

2)om i m jur. "Hxl mx. 9 ©. 50, cfr. jur. 2Crf mx,

en

22

®. 233 og etamvcø ©rflær. 1 S3tnb ©. 213-217 famt

237-244. 3)crimob fan ben SJiilitaireå @amtt)f!e iffe berettige

ben cioilc ^omflol til at antage nogen


154 ^øcfle2Cfb. om 5)i*oc. * Sub}. ^ørj^c Unbafb.

©. 149 2Cnførte farterne at maattc inbrømmcé SJaablg^cb

til fclD at crfjcnbe ben 9fet for competcnt, oeb t)mlfen bc

finbc bet meeft bcquemt at labe bcreS ©ag bel)anblc og paa;

fjcnbe. Smiblertib ml ben nærmere 25ebanbling af ©pørgå^

maalct l()erom I)enb«rc unber be enfcltc ^roceéarter. ©aalc;

be6 maa jeg, l()Oab ©fiftcrctten angaaer, benoifc til min

©fifteret (,3bie Ubg.) @. 53 ««r. 9.

d) K^ttab cnbeligcn ben »eb ?oeene beflemte 3n^(^nt6-^

S(2>Ise mcUem bc un&er? og ox?cror6ncbc Uettcr angaaer, ba

fan neppe l^crt af farterne »ebtagel nogen Soranbring.

gorfaatoibt en Siet er anorbnet, alene for at paafjenbc be for

famme tnbanfebc, allerebe »eb anbvc JKctter paafjenbte, ©a;

ger, og beng Suriåbiction altfaa inbffrænfer fig til "KpptUac

tionéfager, faafom Canbéouenetterne i SSiborg, Sélanb og

SSejlinbicn, ba »ilbc bet »cere at titlæggc 9?ettcn en anfecn

Qttt af Suriåbiction, berfom farterne gplbigen funbe »ebtagc

at labc en ©ag a prima instantia bet)anble »eb en faaban

^»erret; efr. jur. "Kxt mx. 22 ©. 231.

berfom berimob en faaban £)i>erret tillige er dminbes

lig Unberrct, fom Sanbé £)oer; famt ^of^ og ©tabé;9xetten

\ ^iøbenl)aon, ba fan bet ingen Sciol ocerc unt)er!a|!et, at

farterne jo maac funne prorogerc benå Suriébiction i ft^ft5

navntc Sgcnffab til ©ager, fom batte loubeflcmt SScerneting

»eb en af

tie anbre orbinaire 9?etter.

Ht en 2(pelIationéret tillige er loobefiemt 58atneting i

tjiøfc cnteltc ^ilfoilbc, faafom v^øiejleret, forfaa»ibt @re»ct

og griberrer ber jlulle føgeå a prima instantia, fan »ifinof

ingcnlunbe bcoirfe, at benne ubtryffelig for »isfe Silfcelbe

tnbrømmebc SSempnbigelfe til at bømmc i forftc Snjlantå

fumte af farterne utoibeS til anbre Siilfælbc, ta ogfaa bcr;

»eb en an^cn %xt af Suriébiction, enb ben, £o»gi»crcn l)av

tillagt JKettcn, »ilbe blioe ubøoet.

SDm Suriébictionéforbelingcn mellem bc enfclte SDoerrct^


Somfiolcne. ^ørjlc 2{ffn. S)ommcrc. 155

ter tnbbt)tbe§ t)il hlm f)anUtt unbcr t>c forjIjeUigc ^roceéj

arter.

6) ©pørgémaalet om (kompetencen eller om SSærnettnget

maa naturligwiiå afgjøreå af ben 25ommer, for t)oilfen en

@ag onlceggeé ; og , forfaatjibt benne finber , ot ben fRet,

f)an beflæber, iffe er bet competente forum, maa f)an afmfe

(Sagen ex officio t alle be Silfælbe, i ^Dilfe farterne if!c

crc beføiebe til at prorogerc ^anS Suriébiction til ben ©ag,

l^oorom ber er ©pørgémaal. 25erfom berimob farterne maae

anfeeé b^rtil berettigebc, fan 2)ommeren tffe afoife


156 ^ørflc2(fb. om?)roc»*(Subj. 2(nDm Unbafb.

fom fra 2)ommeren§ ®ibc , ueb at foretage, l()t)ab ber efter

2oT?9toninøen ub!ræt)f§ til at fatte, t)olbe og ()(et)c Sfctten,

»eb at mebbclc farterne en eller anben ^aaminbelfe, t>cb at

affigc ^ienbelfer eller 2)omme, flal |!rar nebffrioeS i bertil

inbrettebe ^rotocoUer. SSeb biåfe ^rotocoUer er tiloeiebragt

et ftffert og »ebsarenbe S5eoiié for, l)Oab bcr er foregaaet i

Sletten angaaenbe enfjoer ^roceå, og til bettc S3coiié \)at

(Sn^oer, fom i Skiben maattc bcl;øDc famme, en let2Cbgang,

it)ct b^n

blot bebøoer at erboeroe Ubffrift af ^rotocoUen famt

af bc £)ocumenter , fom benne uboifer at \)a\)t oceret frem;

lagte unber ©agen, forfaambt be iffe in original i funne

følge Ubffriften. ©aalcbeg erc farterne b«oeb fatte iftanb

ttl at fomme til ^unbffab om bereå (Sagføreres gorbotb un;

ber bem betrocbe ©ag og at !unne brage biéfe til 2Cnft)ar,

forfaaoibt be l)Mt paabraget bem faabant. ©aalebeé ere beroeb

^tjerbomftolene fatte iflanb til at ubøoe ben ifølge »or Svetter^

gangéform »eb bem tilftgtebe Gontrol meb t, altfaa i famme Stilling, i Ijvilfcn ben

Ibat toærct ben unberorbnebe 9iet forelagt til ^aafjcnbclfe,

ogfaa blioe ben ooerorbnebe 25omflol forelagt til t)berligere

S3ebømmelfe. S3el bortfalber benne fitfic S3etragtning meb

^enft)n til be SKettcr, fom bømme i ø^erjle Snjlanté; men

iffe bej!o minbre ian bog bellcr iffe Sf^ebffrioning af, l)t>ab

ber foregaaer, albele§ unboæreé. 3 al galb maa bog ^om;

men, fom Sletten afftger, tageå til bcftanbig ^pbcoaring, for

ot beraf i Siben, naar he\)ø^t§, fan mebbelcå Ubffrift.

S ^vereenéflemmelfe meb, b^^^b \)cv er bcmærfct om

ben til ben bømmenbe Sunction fnr)ttct)e ffrtoenbe gunction,


©omjlolcne. 3(nben 2fffn. 6fn»ere. 157

t)il ISBegrebet om ten (fmbcbémanb, I)Oem benne ftbjle Sune*

tion er ooerbraget, 9ietéffrioeren (actuarius judidicii), fum

ne ubtrpffeå faalebeé, at en Kcteffriver er bm "Ketsbcs

tjent, fom er autcrifcict til unber eget liwt cg (Cilfuat

\>aa Ioi-»beftcmt Vttaafec cg nicb cflfcntlig IrcvojrMgl^ed

At føre bc til bm ^ømmcnbc 3ntiø6icticn ^enljørenbc

protcccUer, modtage v^^i^tcgnc cg bevare bc unfeer Ket^

tcrgangen fremlagte JDocumcntcr og forfatte bt UfejTrifteif

cg 3(cter, fem i ^cttergangsfagcr fful6e udfcijrfcigce,

2)et feeé let, at t?cb benne :t)efinition alene er ubtri;!t

©fctoerené til Kctsplcicn ^cnljorenbe Smbebéforretninger.

SWeb ®frii3crembet)et t'unnc Dccre forbunbne antre Sortetnin«

ger, faafom meb ^^enf^n til jurisdictio voluntaria ; men t>a

Mk, fiPiøntt bet efter »or i^owgitining 1:)\)ppiQt ft'nber ^Uh,

bog iffc altit) er Silfcelbet, bør M formeentlig ()elier iffc

optagea i definitionen.

§.33.

£)m 3(itfonfationen til at »cere en i forrige §. omtalte , unbcr ©Woerembebct l^enfeøs

renbe, ^rotocolførelfe er unægtelig en rojfcntlig S3ejlanbbcel

eUer formalitet oeb bor 9vettergang ibet ben fan betragtet

fom en Gontrol meb faaoel iSommerenS ,

fom ^arterneé eller

bcreå gulbmægtigeré ^orf)oIb i |)enfeenbe til JRetspleien, fors

faambt (gfrioereng ^rotocoUation mebfører 5Bet»iié for, t)l>ab

ber i 9?etten er paéfcret. »^eraf fvneé at følge, at Sfrioeren

burbe »ære en færcgen, fra dommeren forfJjellig ^erfon.

©ee og etampca erflcer. 1 Sinb ©. 572, 3 SSinb ®. 585,

587, 5 23tnb ©. 387. Smiblertib fan bet bog, efter »or Sot)-

gtoning ingenlunbe anfeeS fom en almindelig gotbring, at

ber »eb cnboer Siet ffal foruben 2)ommeren »cere anfat en

foregen @frit)er< ©elo »eb bc otbinatre ci»ile 9?etter, l^tjor

bet maajfec bog efter 2ot)enå gorubfætning funbe betragtes


158 %øt^e%^, om^roc.jf®ubi. ^nbenUnbafb*

fom SRegcI, at bcr ffulbe »ære færegnc


©omjlotene. 2(nt5cn TCffn. ©fn»ere. 159

rcn&c 6Hrivcrembc5e oct) en fongeltg eller ^wtoct SuriåHci

tion angaaer, eller Ubnættnelfen til at fungere fom ccnftitus

erct ©Brivcr eller fom Øattcffrivcr , t>a fan jeg lf)enmfc til

t»e ooen e famme S5ei

trt)ggelfe, fom om ^on felt) perfonlig ubførte benne mere ma

d^antffc 35eel af ©frioerfunctionen; fee og Sanc. 5)r. 9 Un-

gujl 1796.

Sorfaambt en S)ommer, ber fiQigc ubøbcr ©frit>crfunc:


160 ^ørfte2(fb. om ?)roc, = ©ubj. 2(nben Unbafb.

tionen, fan labc biéfc af fine iubictcUc ©mbcbéforretningei- ub^

føre af fm bertil conflituercbe Sulbmcegttg , otien


X)om\toUt\e, Znbm 2(ffrt. Bh'mve. 161

rtt ten ^mj!ænt)i9l)et>, at m Sulbmægtt^ ^anblcr paa^mbebSs

manbcnå "Hm og Silfoar, ingcnlunbc gtocr famme 25orgcn,

fom om (gmbebémanbcn felo ^aobc fungeret, at ligcfaalibt

ben ^aalibeltgl^cb , fom 9fetgprotocoUernc I;at)c 09 nøbocnbi«

gen maaz ^aoe, fan betrtjggcg alene t)eb bc tiljlccbeocercnbc SSib*

ner uben v^enfpn til, om ^rotocoUemc føreé af i>m bertit auto^

tifcrcbe ^erfon eller af tjané Sulbmcegtig. ^a alt bettc fulbfoms

ment paéfer )(iaa ©frioerembebet, maa M toijltnof antaget, ot

9?etéffr{yeren er ubeføiet til at labe nogen af fine ©mbebéforrets

ninger, ber ffal npbc en paa IjanS @mbebé(!illtng grunbet

offentlig Slroeoærbigljeb, og naonligcn ^rotocolførelfen i fRcU

ten, foretage »eb ftn Sulbmoegtig, meb minbre benne ber^

til Ijar er^olbt en foercgen 2tutorifation of oebfommenbe S&05

rigl)eb.


162 ^ørjle^tfb. om 9)i:oc. = eb ©iben af benne ?)ro;

tocol enbnu føreg anbrc ^rotocoUer for beri at inbførc et

eUcc anbet JKetsplcien pebfommcnbc, beroet bcclé paa 9iettenS


©omfiolene. 2(nt)en ^(ffn, ere. 163

£)r9an{fat{on , og er beelé oberlatt ©friyerenå goroobtbcfini

bcnbe. ©aalebel maae »eb ^of og ©tatéretten l^olbeé feer;

egne SSibneprotocotter, SBoteringsprotocoUer, SDomprotocoUer.

Dm ^orpligtelfen at l()oIbe "•Protocoller i ^dminbcligl^eb fan

cfterfeeé grbn. om ^ijøbf!æberne af 28 San. 1682 §. 12;

iJotiené 1-8-2, 4; grbn. 19 Secbr. 1693 §. 5; grbn. 19

2ru9. 1735 §. 5 cfr. meb Sanc. ®rc. 31 Zuq. 1822; 2rnorb.

(9?efr.) 23 San. 1739 §. 11; grbn. 12 gebr. 1790 m. fl.

gorfaambt ©frioeren felo oppebærer Ketéfportlerne, et

bet og i)an§ ^ligt for egen 9?egning at anffaffc 9?etéproto;

collerne; fee Sanc. Sire. 31 ^(ugujt 1822 og Sanc.


164 ^øtjlc^Cfb. om9)roc.s@ubj. gør jle Unbafb,

d) Qiit, l)vab btr iTal tilføres ^etøprotocoUcrnp,

ffal ifølge 1-8-3 ftrajc tiebffrivcø i fammc i Kettcn 03

maa ith optegnet paa lø^ ^ap'iix, for fcncre at afffritjcé i

^rotocoflen; fcc 09 grbn. 12 gebr. 1790 §. 2. (trempel

paa cjctraorbinair


3:5om(lolene. Unben 2(ffn. ©frisere. 165

foreuiflc, flxav blioe farten ttlBagelceerebe; men bc ^ocu«

menter, fom erc fremlagte, be^olbcr ©frioeren til S)pbet)a;

ring Deb ©agené 2(cter.

b) 2)erfom be af en ^art fremlagte S)ocumentcr ere

lebfagebe meb ©jenparter, ffal ©frioeren confcrcre biefe

mcb Ørigtnalerne cg attcflcre begges Øt>crcen6fltemmelfe

()t)orefter ©jenparterne funnc ubkaneå 50?obparten til S5rug

veb \)an$ Silfoar. SKen, berfom ingen 2fff?rifter mebfølge,

er ©frioeren berettiget til at ublaane feloc be fremlagte ^ri*

ginaler til 9??obparten ; bog ffal benne, naar ©frioeren til fm

©ifferl)eb forbrer bet, fremfoette fin ffiegjcering om Ublaanet

til ^rotocoUen og atter tilbagelevere 3!!)ocumenterne til Q3rOi

tocoUen; fee ^rbn. 16 San. 1828 §. 5 cfr. meb Gane. ©fr.

6 ©eptbr. 1831 (^oa. Sib. ®. 755).

c) S^yrigt !an meb ^enfjjn til ©frioerenS ^orpligtelfe,

Cit vaxc rtnfparlig til be fremlagte af l?am mobtctgne

JDocumeiitcr , ffjclbneé imellem be 2))ocumenter, fom tilføre

9?etten, og be, fom till;øre farten.

JDe førfte, faafom Snblceg etter beaiige til 9?etten jfilebc

2)ocumenter, maa ©frioeren for bcftanbigt opbevare, ligefom

onbrc til 9?ettcn§ 2(r!io l)en()ørenbc papirer; og ben ^art,

ber ^ar fremlagt bem, er ligefaalibt berettiget til at erl)olbe

bem tilbagegivne, fom nogen 2£nben fan erl)olbe bem ubleves

rebe, uben forfaaoibt be efter bet oven unber b 2(nførtc

funne erl)olbeS ublaante unber ^roceburen. SSebøver altfaa

enten ^robucenten felo eller 2(nben at benytte faabant 2!)os

cumenté Snbl)olb, maa 'i)an boa @friveren erhverve 2Cfffrift

mob berfor at crlccgge fportelmceSftg S3etaling; fee Gane.

©fr. 28 2(pril 1821.

2(Ue anbrc unber proccbfiren fremlagte jDocumenr

ter ere vel paa ben ene ©ibc ^robucentena (gienbom og

funne følgelig, naar ©agen er tilenbebragt , of l)am tgjen

forbreS tilbagt; men paa ben anbcn ©ibc ubgiøre bc bog

;


166 gørjle^Cfb. om ?)voc. = f)olb maa altfaa op;

tagcå i ben 2(ct, fom i ftn Sib fan forlancjeé ubftæbt faatjel

af enl;»er af farterne fom af ^Inbre, ber maatte i)a'ot ^m

tercéfc i at cr^olbe famme. ©frioercn maa berfor, oeb at

tilbagelevere ^robucenten fme £)ocumcnter, paafee at bette

ffeer v


^omfitolene. 3(nben 2(ffn. ©fiiucre. 167

at u&fcsrbige ^c U^fftiftcr cg 5(ctcr, fom jTuUc mtbbcU&

Uogcn.

a) Cil Brug for JDommcren tjeb ©agené ^aafjen;

belfc ttiaa ©frioeren mebbelc Ubffrift af JRetéprotocoUcn,

forfaaaoitit iffe felDc benne af 2)ommeren fan ben^ttcé.

©aalebeé blioer t>et, naax 9?etten bejlaaer af flere SJZeblemmer,

mellem l^ollfc ©agen maa circulere ttl SSotenng, faafom i

Canbéooerretten, albeleg nøboenbigt at labe mebfølgc en Ub;

ffrift af ^rotocoUen , fiben ttt beeB t>ilbe ecerc ubequemt at

labe ^rotocoUen ctrculere, 09 benne beéuben iffe funbc unbs

t)oereg i faa lang Zit)*, cfr. 2(norbn. (9?efcr.) 23 San. 1739

§. 13.

«^»or i^ommeren fclo tillige er ©frioer eller forretter

©friwerembebet, forflaacr bet ftg felo, at l)an iffe bel)ø»er flige

Ubffrifter og iffe fan »ære berettiget til at beregne ftg ffieta«

ling fw; famme, fiben ber ingen ©runb er, b^orfor f^an iffe

(lulbe benptte ftn egen ^rotocol, fee og ©port. Slegl. 22

9Rartå 1814 §. 16. ©elt> om 2!)ommeren og ©fritteren ere

for^iellige ^erfoner, fan neppc noget Ⱦre til v^inber for, at

©friseren ublaaner ^rotocoUen til £)ommeren, naar te be^gc

^>crom erc enige; men, ba ©frioeren bog er anfoarlig for

^rotocoUen, fan ban iffe oære forpligtet bevtil, naar f^an 1)tU

lere efter Dtn cit. §. i ©port. SJegl. »il mebbele Ubflrift, li;

gefom ^aa ben anben ©ibe ogfaa 2)ommeren maa funnc

forbre Ubffrift, fiben 'i)an iffe fan ocere pligtig ot paatagc

fig M fubfibiaire 2(nf»ar til ©frioeren t>eb at laane bennet

^rotocol.

^oab Snblceg og øwrige unber ©agen probucerebc 2!)o;

cumenter angaaer, t>a circulere bilfe in origJnali i be eoUe^

gialff befatte Sietter mellem S^fettenå Silfororbnebe ; og lige;

lebeé maae bc , b^or 9Jetten beflccbeé af en ©nebomraer, til

benne funne afleoereå til SSrug oeb ©agené ^aafjenbelfe.

b) Cil Unbxt mb JDommeren lettercé tun Ubffrifter


lt)8 %øx^e'Kp, om9>roc.«(Subi. gørfte Unbafb.

09 llcttt, max bt t»cøierc5, l^bilfen SBegjering ©friseren til

fin


^omj^otene. 3Cnben 2l"ffn.


170 ^øife2(fb« om^roc.^(Subj. ^ørj^e Unbafb,

^aax berimob fulbflænbtgc 2Cctcr ub|!ccbea, maa iffc

blot alt, l)t)ab ^rotocoUen tnbcljolber, bcri optalte, men 09=

faa alle bc^2)ocumenter, fom ^rotocoUen oifcr at ooerc frem=

lafitc unber ?)roceburen. SBel faftfætte SotjenS 1-8-5, 6 i

benne ^enfeenbe, at ©frioerne f!ulle i bommene (b. e.

©om§acterne) alt bet inbføre, fom éctJc^fagcn otigaacr,

09 \th for nogen bereé gorbeel Brevene og JDocumcnterne

tortere eller tJi^tløftigcrc forfatte eller anberlebcé ffrioe, enb

fom forfoarligt fan ooere; famt, at be ith ffulbc bcere fors

^jligtebc i bommene mere enb llTeningen at inbføre af Ijmø

gorf«tter (b. c. Snblcegge), ifom i letten ere Ic^fte og

paafPreune; cfr. og bet celbre ©port» fRc^l 22 9)?artg 1684

§. 10. Sigefom tmiblertib ben i Cowjlebcrnc felD angionc

©runb til benne 5Beflemmelfe , nemlig at flige oibtløftigc

gorfoftter iffe for meget ffuUc forblomme ©agen og SDoer;

bommeren ffbcn i bene rette Sorjlanb beømere foroilfce, for

nærocerenbe Zib iffe fan tillægget nogen SScegt, faalebeg

t?ilbe ogfaa letteligen en faaban S5emt)nbigelfe for ©fritjeren

til at afgiørc, ()Uab ber maattc anfceé »igtigt noE for at

optages i 2(cterne, funne beoirfe, at (Sagen fremfom for

IDoerretten i en ganffe anben ©tilling, enb Un, l;t)ori ben

][)at)be ooeret forelagt Unbcrbommcren, ber ^ar l)aot 25ocu;

menterne in extenfo til Senpttelfe veb bcnå "3^aafjenbelfe

og i ©ærbeleSl)eb oilbe en faaban SScmpnbigelfc til at for*

forte 2tctcrne funnc blioc farlig, l^oor Unberbommeren felt)

forretter ©friocrcmbcbet. ^variS l;ar berfor forlængfl afgjort,

at famtlige probucerte 35ocumentcr, fom ffuUe int»lcmme§ i

2(cterne , inbføreå orbret ; og ©friocren maa viftnoE an:

fees uberettiget til at afuigc fra bcwnc Sremgangema«;

t>e; cfr. og 2(norb. (SJcfcr.) om bc forrige Canbéting 23 ^a\u

1739 §. 15. ©ee l;ert)eb en ^om i jur. Zxl ^x. 10

@. 109 f.

3 øiJrigt maa crinbrcS, at faabannc Socumcnter, fom

;


^omjtolene. 3(nben 2(ffn. Bhmve, 171

bej!aae i Utffrifter af ©mbebåprotocoHer etter fom ere tnbs

førte in extenfo i en ©mbebéprotocol, iffc ffutte tnbføreå

i Zctm, men allenc følge benne ; fee otien ©. 166, ocj ben

bcr cttertc Gane. ©fr. 28 2(^ril 1821; cfr. og- ©port. ajegl.

22 maxt$ 1814 § 94.

^et famme maa bog ifølge ©agenå Øiatur ogfaa anta*

geS om tegninger, ©ituationSfovt og beélige 2)ociimenter,

til l)t)i§ (Sopicring ubfrceoeé en fceregen ^unfl og bettjbeligcrc

SSefofining.

e) 25a ©friseren er]()olber SSctaltng arl'cpiis for be

SSeffrioelfer, \)an letoerer, er bet iffe ligegplt)igt, l?Dornieget

fcct indføres )^aa t?i?crt 2ixV, IjDoraf bet naturligge afl^Kcn^

ger, l)t)or mange lixi Ticttn »il fommc til at ubgjøre, og \)'oot

l)øit altfaa (2fr{t)ergebt)t)ret pil blioe ; fee om be i benne v^em

feenbe inbfnegne 9J?igbrug SJefcr. 8 aj?arté 1743, cfr. Stam-

\>t9 ©rflær. 2 S3inb ©. 125. ©erfor \)ax Soegitoningen

faflfat, l)t)ormangc ginier ber ffutte Ⱦre paa l)t)er


172 ^øvj^e SCfb. om?)roc.-.Subi. ^ørjle Unbafb.

9Zr. 11 ©.136-137); bog naturligene fun fotfaatibt


^omftolcne. ?(nben 3(ffii. ©friuere. 173

ot Silførfelen er f!cet ot)creeng|iemmcnt)e meb tcreg rette 9Ke«

tiing, faafom i^eb S3lbneforl^ører.

^aa ten anben ©it>c maa bog crtnbreé, at (Sfrieeren

iffe meb v^enfi^n til ^rotocoHationen et lommerene pri«

t)ate Sjcner, men en febffcenbig ©mbebémanb , og at ^ros

tocolførelfen vcb l?am iffe blot jlal betrpgge, at ^rotocol^

lationcn er ot)ereenå|!emmenbe meb, l)'oai dommeren f^at

btcteret eller labet bictere, men ogfaa at ben er ooereenéjiems

mcnbc meb, 'i)Mh ber oirFelig er paSferet, forfaai)ibt ben .qaaer

ub )(:iaa at optage bette; og berfor fljønneå et rettere, enb at

©friseren, uogtet t)an er pligtig at tilføre, t)ttab 3!5ommeren

bicterer, maa »ære beføiet til, berfom bette ffulbe »ære aa^

benbart afmgenbe fra ©anbljeben, at minbc 3!5ommeren ^er^

om og at tilføre ^rotocoUen faaban ^aaminbelfe famt Sitt§i

toibnerneS S3e!ræftclfc Ijeraf. 25et bilbe bog uærc urimeligt,

om ©frioeren t Qx- \iuM »eb at tilføre ^rotocoUen, at 9?etten

biet) beflæbt af ben orbinaire 35ommer, naar iffe benne, men

en af l)an§ SSetiente inbtog 25ommerfæbet , eller at Sings

mccnbenc toare tilftæbe, uagtet bette iffe var Silfælbet, labe

^rotocollen mbne aahenhax Ufanbl^eb, uben at tilføie nogen

SBemccrfning, l)t)ort)eb benne funbe opbageé.

^t)ab 3!)ocumenteré S5pbe»aring, Ublaan og Ubleoering,

famt SKebbelelfen af Ubflrifter og 2fcter angaaer, ba maa ©fri*

Deren alene, uben Sommcreng 5KelIemfomjl, tage SSefluts

ning og ubføre bet Sornøbne; efterbi l)an alene t faa v^en-

feenbc jitaaer SJebfommenbe til 2(nfoar. £)m enb »ebfom^

menbe ^art fremfættcr fin SSegjcering i fao vg)enfeenbe i S^et*

ten til ^rotocollen, fan bog 2!)ommeren iffe t>cere beføiet

til, enten proprio motu, cUer efter


174 ^ørjieTCfb. om ^rocSubj. 2(nbcn Unbafb.

locutories^icnbclfe forinben .^obebfogenS cnbcltge ^aabøm;

tnelfc fcerltg beffreoen til Snban!ning for \)mm 9iet; t^i

tettc oebrører egentlig ^roceéfenS ^rben og @ang, l)»ors

Otier 2)ommercn l^ar ©irection; og, om en ^icnbelfe er of

ben S5effaffenl)eb, at ben fan tillabeé færlig bef!ret)en, eller

bettc ifølge Srbn. 17 Wlai 1690 maa nægteS, er en proceé*

fualfl Øuccflion, ber uben Zml fun »eb et jubicielt iDecret

bør afgiøreé, altfaa of 2)ommeren; l;ermeb flcmme og Ub=

trt)f!enc i ben ctterte Sororbning oocreené, ibet bet l)ebber:

Øucrs cg Utiberbottimerc befaleé, at be ingen faabannc

2(ff!eber eller Snterlocutoria tilft«bc at gioeé fcerligcn bes

fireuen.

§.35.

£)m ©frioerené habilitet og Gompetcncc.

SO?eb «^enft;n til ©frioerenS é^bilitct, eller Snbbegicj

bet af be @gcnf!aber, fom ifølge 8oogi»ningen ubfræt^eå l)oå

ben, l)tiem ©friticrembebet betroeé, fommer i 2(lmin&cligbe5

be famme Sfegler til 2(n»enbelfe, fom gjelbe for 3)ommerené

.^abilitet.

9)?angel af nogen af biåfe ©genffaber, eller 6Erit>eten5

3nbabilitct, »il faalebeg mcb éfifv" til fammce (Drunb

funne ^cnføreg enten alene til JDexteritctcn eller alene til

©inccritctcn eller til begge, cfr. ooen


Somftolcnc. ^Tnben 2fffn. juri^iffc Kunfeffaber angaaer , ba mfc bc

©. 100 9?r. 4 dtertc ^Tnorbningcr , at ogfaa ben, ber ml

opnaae ©frioerembebe, maa l)at>e unbcrfajict ft'g iurlbifl 6]rs

amen, bog mcb minbre |!rcenge ^orbringcr enb ber giøreå

til 2)ommcrnc. ©aalebeé forbreé fulbftænbig iuribijl Qx-

amen mc6 bc6fte (LbAractcer alene af ben, ber »il befovbrc6

til SujlitSfecretair eller ^rotocolfecretair »eb ^øiefieret. %ot

at blioc Suftitéfccretair ceb nogen af fianbåowerretterne eller

(Sontoirc^ef unber ganbéotoer- famt ^of- og ©tabgiS'fctten t

^iøbcnt)attn er »el fulbfiænbig juribijl ©ramen nøbttenbig,

men bebfte S^aracteer er ingen ahfolut S5etingelfe. Sil alle

anbrc ©f'rioerembcber fan ogfaa juribiff %amen for Uflubes

rebe, felo uben bcbfte 6l)aracteer, git>e 2(bgang ; fee grbn.

26 San. 1821 §. 15, 16.

S ØWQt maa crinbreg, at (5frit>crembebet ogfaa fan

tocere betroet en Uejramineret, forfaattibt bet nemlig er forbuns

bet meb et :©ommerembcbe, l)Oortil iffe juribif! (5):amen ub=

forbrea, fee oDen @. 101 Sitr. b, 102 gitr. d.

2) 3 '6^n{ccnbt til ©inccritcten maa SoDgicningen

antageg at gjøre famme gorbringer til ©frioeren fom til

SDommcren, fee 3-4-4, ber ncettner ©hioeren »eb ©iben af

2)ommeren, og grb. 27 ©cptbr. 1799 §. 10, ber bruger Ub-

trt)ffet itmhtbemanb, l)»orunber ogfaa ©frioeren inbbefatteé.

©om Sølge ^eraf maa ©frioeren bli»c inljabil paa ©runb

af ©inceritetg SWangel i alle be Silfælbe, i l)Wlfe 3!)ommeren

toilbe bli»c inljabil, ^»orom l)cAmfeé til bet @. 102-106 2(n-

førte.

^et ©nejle, j^worom l)erbeb funbc næreå Zml, maattc

Ⱦre, om SSefjenbelfe tit en fremmeb Steligion ffulbc antas

gca at ubeluffe fra ©fri»crembebet; eftcrbt tffe alt, ^»ab i


176 gørftc^rfb. om ?)voc,^eubi. gørjlcUnbafb.

benne v^enfeenbe fan anføreS mob S)ommeren (105 9?r. 4),

i lige @rab gjelter om (Shiocrcn.

3) (Spørgémaalet om, l7rcr»i&t Srucntimmcr cUer

Umyndige Bunnc crl^ol^e ©Frircrembc&cr, bil fun »ære af

jjractifl S3i9ti9l)eb meb »^enf^n til be patrimonielle Sfrioers

cmbeber; men, ta btéfe altib cre forcnebe meb 25ommeremi

bebet, er ^a^tn afgjort t>eb be om bette fibjle gjelbente 9?egs

ler, fee oocn øDe et ©mbebe , unber l)t)ilfet

f)an funbe ^aabrage ft'g enbog betpbeligt (Srftatningéanfoar t

2rnliggenber , fom "Pcbfommcnbc crc nc6tc til at bctrce

l?am, fee faalebeg 1-8-9-10; beds beraf, at Ijan er at am

fee fom fongelig SDppebørfelåbetjent, fee oven ®. 162.

5) £n fpecicl 3nl?abilitct mci) é^nfyn til JDeytcrii

teten (fee ooen @. 108 I.) »il iffc letteligen funne forefom;

me boå SWueren.

6) ^uorribt 6c til 6inccritctcn ^cn^jorcnbc fpccis

cUc 3^^'^bilitct6grun6c, fom i bet goregaaenbe ere oms

banblebe meb ^enfpn til Dommerne , ogfaa gjelbc t »^ens

feenbe til Sfrioeren, er iffe albeleS !lart.

Sageå ber oeb 23cbømmelfen af


Somjlolene. 'i(nWt ?(ffiu


178 ^øvfte2(fb. om?)roc.s®ubi. ^ørfte Unbafb.

cUcr umi6^clbar 3ntcrc6fe i Øagctie U^faI^ (o\)en ©.

110 9Zr. 1), i lige ©rnb f!al gjclbc om ©fiwcren.

b) Sigclebeé forh;be 2ouen§ 1-8-12 og tfcergrbn.S San.

1802 iffe blot ©frioeven fclo, men cnbog b^ties Sul&mccgi

tiger cUcr Betjente at føre ©aget enten for ben 9ict, oeb

boilfen i)an er beffiffct fom ©friocr, eller for nogen anbcn

9?et, fom er unberorbnet tfm Docrrct, i b'-^ilfen ©friuerembcj

bet af b^nt fovvcttey. ^craf fceé, at ben £)mflccnbigl)eb, at

l;arc gir>ct VTTobc i QaQcn fem Øagforcr for en af pars

terne, afgiuer ben famme Snl}abilitct6grunb for ©frioeren,

fom for S)ommeren (oticn ©. 114 9?r. 3); mebené benne

£)m|loenb{gbeb albeleé iffe foccffer ?yibnet» ©plbigbeb, uben

for bet fceregne Silfælbc, fom ombanbleé i §rbn. 19 Suli

1793, 'i)))\ltd ith bcr \)ebfommer oé.

c) ©e S5eftemmclfer, b^ilfc forubfætte, at 2!)ommeren

er inbabil til at bc^anblc bc Sager, i ^rilFc l;an bar afs

lagt X)ibne6byrb, nemlig Siefcr. af 26 ^ebr. 1751, 10

SOiarté 1758 og 3 2(pril 1761, nceone alle ©fritteren Deb

©iben af 2!)ommeren og antage Sieglen lige gjelbenbc for

begge, i bt^orttcl bog bet, fom i benne v^enfeenbe fan anføre^

mob 2)ommcren, fec ooen ©. 116 9ir. 4, tngenlunbe i fam^

mc ©rab taler mob ©friueren.

d) ^en JRegel, fom af Sottgioningen laber fi'g ublebe om

Stemmerene Snbabilitct paa (Druni) af 6la'gtfFab eller

@r)ogcrffab til nogen af parterne inbtil anben (I3ra6

indiifixjc (oocn ©. 117 9?r. 5), maa uben Smol ogfaa

antaget at gjelbc om ©frioeren, ba bette ubtrpffelig fafifoets

teå i 2(norbn. (9xefcr.) om bet forrige Canbéting af 23 San.

1739 §. 18 og i |>oie|leretg Snj^rur af 7 2)ecbr. 1771 §.

14 ; og faalebeg ub|!r«ff e§ i benne ^enfeenbc Snbabilitct§5

grunben for ©friocren langt wibere, enb S5e|!emmelfen om

SSibncrå Ug^lbigbeb formebcljl ©lægtffab eller ©oogerffab.

2Det fliønneé bcrfor iffc rettere, enb at, ligefom 9?eglen om


Domftolenc, 2(ut)et TCffn. (S!n'»ei*e. 179

^ommcrenø ©Icccjtffab etter ©oogerffab met en af farterne maa

antaget at burbc ubmbeå tit bet Silfcelbc, «t l;an ftaacr i

fammc Sort?oI5 til en partes Sagfører (o»en @. 118,

^yorueb fan titføieå Fongl. 8iefor. 5 ^Dctbr. 181G), faalebeå

maa bet fammc ogfaa antageå om ©fiiveven; og bet faa me-

get mere, fom Scbn. 8 San. 1802 forbt)ber ©friverene

Suli)m«gtig cUcr Betjent at føre ©ager oeb ben 9iet, l)an

befteber; fjoormeb bet iffc ft)nea at funne he^aae, at faa-

bant ffutbe Ⱦre tillaU


180 gøcjlc ?tft). om ?)toc. s ©ubj. gørjleUnbafb.

mceft confequent, ligclebeé t M

\)tx om^anWoe Silfcelbe, at

labe famme Svegel gjelbe om ©frioer og 2)ommer.

g)

"iit ben famme Snegel, fom antageg om 2)ommeren§

Snl)abil{tet paa (Drun& af et fjctibtUgt S*^tbol6 til en af

parterne (cfr. ouen


2)omjito(ene. %nUt TTffn. ©frim-c. 181

Ut ©. 122-132 2Cnførte maae fjøIgcS »eb at afgjøw, om

en almindelig inhabilitet fi'nbcr @teb l)o6 35ommeren.

gorfaaoibt bcr opjiaaer ©pørgSmaal om en fpccicl 3ii'

l;abilitct 1)06 ©Iriucrcn, fan bev ffielncé mellem flere

Silfcelbe.

a) Uaar ©Brincren er enig mcb beffge parterne

i, at l?an bi2>r vige fit Qabc, fpneå Sntct at »ccrc til

^inber for, at ©agen terseb fan anfeeé for afgjort; t^t

fra Sotibubet t grbn. 19 2(ug. 1735 §. 2, at 2)ommeren iffc

af Soielig^eb maa »ige fit ©ccbe, fan ingen gplbig Snb^

»enbing IjenteS, ba bet er bygget ipaa færegne ©runbe, fom

itfe fomme til 2(nt)enbelfe meb ^enfpn til ©frioeren, og bc

jtørre ^mfojlninger, fom en ©cetteffrioer fan foraarfage,

l)a\)e farterne famtt)ffet i at ubrebe.

b) (Dpftaacr tcx Cr»ift nieltcm parterne in5byr&c6

cm 6t'rii7eren5 ^nt^abiHtet, og ©frioeren erflæret Ub;

falbet af benne Soifl for at »cere ftg ligegt)lbig , faa at ))an

er Dillig til at »ebblioe eller at »ige fit @æbe, efterfom

©pørgémaaletg 2lfgiørelfe fører bet meb ftg, ba bør VLpaa^

toiolelig JDommcren paafjenbe Soijlen, fiben benne alene

»erferer mellem be proceberenbe farter,

c) Soiolfommere blioer berimob ©pørg§maalet, l()Oi§

enten 6triycren anfecr fi'g berettiget til at Dige fit

6«5e, uben at begge farter ere enige lf)ert, eller \^an cm*

ven^t ift'c »il crfjcnisc at vaxc inl^abil cg pligtig at

»igc ftt 6vv6c, ffjønbt ben ene eller begge farterne berom

neblæggc ^aajlanb. SSel maa ^ormobningen, meb ^^enfijn

til Smbebéljanblinger i 2tlminbel{gl)eb , »ære for, at iien

©mbebémanb, l)Oem Ut er paalagt at ubføre en t)i^ ^or;

retning, ogfaa maa »ære competent til feb at bebømme bc

SSetingelfer, unber Ijoilfe Ijan fan og bør ubføre benne Sot-

retning; og at berfor ogfaa ©frioeren maa felt) funne af-

giøre, l)Oor»ibt l)an 'i)ax ben habilitet, fom ubgjør SJetin-


182 ^ør|le3(fb. om9)m. = @ubj. ^ør jitc llnbafO.

gclfcn for ^Qn6 9?et til at fungeve t en beflemt ©ag.

9J?cn \>aa ben anfcen @ibc bilbe bet bog flribc for mc^

get mob ©frberembebeté Scgveb, at tillægge ©frioeren

en egentlig bømmenbe Si}?ynbig()eb , t)'o\\Ut imic>lerttb iffc

funbe unbgaaeS, faafremt tjan ffulbe anfecé beføiet til felo

«t afgiørc, om f^an burbe »ige fit ®æbc, eller iffe; og bet

tilbc berboå »ære paafalbenbe, at £)ommeven, l)m6 bet un^

ber b 2(nførte er rigtigt, ffulbe paafjenbc Stoijlen, naar


2)omiitolfne. %nhet 3(ffn. ©frisere. 183

paa (Sfriocren, faaicbea at ^anå almin&eligc domvetcncc

til at bcfiæbc ©frioerembcbct t)eb en befJemt 9?ct afl^ænger of

^ané S3eflif!elfc til embebet, 09 l;anS fpccicUe (Lomvctcncc

til at fungere fom aa Cincjc forfamIc5)c llTcutib; fee Eol?

bcvup Kofenringes 9ietél)ij!orie (2ben Ubg.) 2bcn 25eel

@. 167. (5fter Bofob 2lnd)crø beretning {i)an^ famlebe

iuribiffe ©frifter 2ben S)eel ©, 792) ffal S)rbet cnbog fm^

beå i ©emcerfelfe af famtlige unbcr eet g^inglaug l)ø^

renbc lopfaftc Vftanb ; l)t)oroibt bettc er rigtigt, ffal jeg

tffc funne ftge, tl)i t^t Sottjleber, 2(nd)cr paabcraabcr fig,

f^neS i!f e at bet)ife l)anS ^aaftanb ; men bift er bet, at IDr^

bet forefommer i en faa »ibtløftig SSettjbning i G^riff. 5teg

£o», ibet 1-5-19 bt)ber, at gogben i £it>és og tlgreåi bet »ebtaget, at ©nfelte af bc fOZcenb,

fom inbfanbt ftg :j)aa 2;inget, blebc ubnceontc til at fcctte


184 ^ør|lc?rf&. om 9)i-oc. = (Subi. ^ørjlc Unbafl>.

fRetttn, cg fet5fc ftB nu Hrtun af (tingmvunb i fiicvrcrc

Betydning cUer lingl^ørerc; bcreg gomtning oar oeelg

Qt :paaficnbc bc forefalbcnbc ©ager, beefé feb bcrcé SSibnegs

bprb at befræftc 2(lt, t)t>ob ber oar fovefalbct 09 foretaget

i 9?etten, jljønbt ^Dommen affagbeå af anbre bcrtil unbcr

forffjeUigc SSencconelfer paa forffjellig Wlaatt »atgte 5D^oenb.

^a omfiber ben bømmenbc SiJJpnbigtjeb gif oecr til for U-

ftanbig befliffebe ©ommere, t)ebligel)olbt [tg bog ben gamle


5)om|!olene. Srebie 3(ffit. 3:;in9mainb, 185

ncbfat til fire (i ©j^trarctéfager be()øt)e§, efter fammca %xi>n$,

§. 36, cnbog fun tocnbc). Øiaar 2ot)en§ 1-7-1 bruger bet

Ubtrpf, at Singmcenbenc ere tilfloebe til: "et looligt SingSs

tit>ne At u5rt(«&c", fan Ijeioeb naturligviié iffe figteS til at

bc ffuUc aflægge SSibncébprb for nogen af farterne, men

alene til at i>e ffullc beoibne t)Mb ber paéfcrer i fRetUn,

altfaa i?c«re tiirtc?5»efom X)ittcrligl?ct)9t)i6ncr, efr. 1-13-28*

S)m be, foruben benne f^orietning, ogfaa flulle Ⱦre 9}?eb3

bomlmccnb i be ©ager, i l?mlfe £)ommeren flal mebtagc

faabanne, er ith ganf!e flart; fee§ \)m til ^anffe S,ov,

fpneé bet at maattc benoegteS, efterbi 1-5-19 bt)ber, at

naar SWebbomémoenb ffuUe brugeé, flal gogben tr.gc til ftg

bc otte bci)fte CingmtvtK\ og felt) meb bcm bømme til

eller fra, l)oilEet iffe fyneé at labe ftg forene meb, at be

orbinaire otte Singmænb, fom fai^bannc, ffullc »ccre SDJebs

bomémcenb. SSel Un ^ertjeb bemcerfeé, at benne

famme S5e|lcmmclfe fore!ommer i SfJorffe Sotoé 1-5-20,

uagtet benneå 1-7-1 ubtrpffeligen fafifætter, at bc otte

Cauretteémcenb , fom meb ©orenffrioeren fatte SJctten,

altib tilligemeb i)am ffullc bømme blanbt anbet ogfaa i iw$i

og 7ereé=©ager ; men Sanc. ^r. 23 9»ai 1795 eifer ubtrpffelig,

at ^.g. 1-7-1 ith er til ^inber for, at følge fammeé 1-5-20

efter fin naturlige 23ety6ning. (Spørgémaalet er forøtorigt

nu afgjort »eb Srbn. 3 Suni 1796 §. 24 ber^en, at be fire or^

binaire Singmcenb tillige ffuUe fom SKebbomémccnb becltagc t

at ^jaafjcnbe be @ager, fom 2. 1-5-19 omtaler. S Colbiørns

fens SnbjiiUing til bette Cotjbub (fee 2(|irceag 1 SSinb @. 30—31)

forudfÆttea bette ogfaa at oære SWeningen af 1-5-19.

3 £)oerenSfiemmelfe meb let ^er 2(nførte maa t)eb

Otigm«nb i in5(Tr«nEet 23ctybning forftaaeé be Xfianb,

fotn ere udnævnte til meb JDommercn rtt f(«tte Kettcn,

beel5 for i 2i;ittiin&cligbcb at x)«rc X)ittterligt?ebøvibner

om \)vab ber paøferev i jetten, beels for tiUigcmeb

^anfen« Cioilprcctg. (13)


186 gørjte^fb. om^Jroc^Subj. ^ørftc Unbafb.

JDommcrcn at paa^jcnjjc ^c 6flgcr, hvortil me^^cm5s

mc«nb ubfort)re6»

58et> l()DiIfc JRcttcr Stngmoenb efter Soegionlngen ub«

forbreé, »il blioc bemcerfet i bet ^J^Igenbe beb Særen om

be enfelte ^roccéatter, og bc for bigfe organiferebe Sictter.

^cr tan i 2Clmtnbcli9l)et) erinbreé, ot ^oDgioningcn ith

forubfættcr S^ingmænbé 9?ærttccrelfc oeb S)t)errettcrne. 2)e

anfccé enbog, ifølge 6anc. ^r. 9 2(ug. 1796, unøboenbigc

»eb Doerpolitiretten )(>aa Sanbet, ffjønbt benne beflcebeå af

2tmtmanben alene*

SSeb bc Unberretter, fom beflccbeg af flere 3)ommere,

brugeé orbentligoiiå ingen Singmcenb, faafom ^^ofs og

©tabéiJRetten i ^jøben^aw, (iffe engang »eb bene enfelte

2Cfbeltngcr, i)\)ot enfelte 2Céfe§forer fungere;, ^jøbenljaDné

politiret, bc gei|!lige 9tettcr, bc militairc JRetter, Canbs og

®ømilitte=


©omflolene. Srcbic 2Cffn. S^ingmænb. 187

1) ©crfor bcjlcmme 1-7-2, at Bcftillingcn fTal overs

brages paa et 2(ar, efter en rigtig S)m9ang mcUcm SBors

ger og SSønber, faa at Sngen, fom i)ax)et oceret fit %ax ub,

ffal ubncettneé igien, faalcengc ber cic 2Cnbre, fom cnbnu

iffe ^atje oceret brugte.

2) gor enbmere at betrygge en faaban rigtig Dmgang,

er, l)vab €anbct angaacr , fajlfat i grbn. 4 SJRartå 1690

§.5, at 2(mtmanbcn ffal labe forfatte et rigtigt SWanbtal

meb ^flummer ipaa alle SSønber i \)^txt v^erreb og fongeligt

25ir! i l|»an§ 2lmt, ligefom og a3ir!epatronerne paa lige

SRaabe ffulle forfatte 5!Kanbtal paa famtlige til bereé Sirs

fer 'i)øxcntt Sønbcr. ©Fulbe en faaban gortegnclfe mrfelig

tiene til, efter »^enffgten meb famme, at betrygge en rigtig

S)mt)e]t:ling af Singraanbé;23eftillingen mcUem famtlige ©øn^

ber, maatte ber trceffeå ^oranftaltning til, ot ben altib 'i)oU

beå com^)let oeb Silførfcl af 2lfj og Silgang mellem SMs

firicterneå SSønbcr, f^mlht bog neppe ooeralt ooerbolbeg.

3) 6elt)e U5nc?r>nclfcn ^eer paa Han&et efter %xt)n.

4bc 5D?arté 1690 §.5, af ^crrebéfogben eller Sirfebom;

meren, b^orimob ben t Eiøbft^x^crnc uben SSoitjl maa fo^

retagcå af Syfogften , faalebeé fom ogfaa ^ox\ie 2oS)é 1-

7-4 ubtr^ffelig foreffrioer. ^erboå bejlemmer ben citcrte

grbn., at Ubnæonelfen flal approberes af 2£mtmonben eller

JBirfepatronen , men bettc iagttage! neppe mere i ^rariS,

ligefom ber baller iffe iljønneå ot Dccre mere ©runb 'i)at\i

paa fianbet enb i ^iøbficeberne, l^xtox ingen faaban 2(pproba;

tion er foreffreuen,

4) etben, naar (Dmuerlingcn jTal fPee mellem te

afgaacnbc og tiltræbenbe Singmcenb t)ibeå iffe at txerc loo;

bejiemt, men f^neå rimeligjl at t)cere t)eb Zaxtt$ Dmeerling,

faa at ben fibfte Singbag i i^tnxt 2lar, foretage! Ubnceioa

nelfe of bc npc Singmcenb, fom fluUe fungere i bet følgenbc

(13*)


188 ^rpe2(fb. om 9)roc.s©ubj. ^ørfte Unbafb.

2(ar; faatcbeg fom bet ogfoa er bcjiemt om Satjretteémcens

bcnca Ubnætinclfe I SZorffe 2ot)S 1-7-2.

5) SSeb en SSemaing (9icfcr.) af 7 9)?at 1756, ber

ttUob at Singet for ©jonbcr og fBlol§ v^erreber forflpttcbeø

til ©beltoft, bleoe S3ønbcrnc t biéfe .^erreber fritagne fra

at ftbbc ©toffcmccnb, imob at betale aarlig to ©fiUing til

Slettene Setientc, fom bcrfor fFuUe fcrfyne Kettcn mcb

fornøbnc 6tottcnicun5. SigclebeS biet) »eb 6anc. ^r. 26

fBlai 1804 tillabt, at fflirfebommeren oeb Slaarnbp 23irf

tnbgif en forening mcb ©ogneté SSeboerc, ifølge 1)\)ilftn

btt ODerlobcø l)am fcb at antisgc bc Qt^Ucmanb, fom

Ijan bcrtil fanbt bucligc, mob en tié aarlig Cøn og anbre

©molwnenter, fom 85eboerne ba bat)bc at ubrebe, S 2(n;

lebning af et Sorflag fra ^Tmtmanben ooer ^olbefS 2fmt,

om at ^ttert ©ogné beboere frembeleå, efter gammel ^rariå

ber t Zmtet, maatte accorbcre meb ©ognefogben om at

møbe for bem fom ©toffemanb, bog at naax ©ognefogbcn

igjen toilbe i ftt @teb fenbc en 2(nben, ffulbe benne bertil

'i)au 2(mtmanbenå Sonfiitution, Ijar kancelliet t ©frio. af

30 HpxH 1805 rcfolocret, at fiten grbn. 4 OJJartå 1690

tillaber en en!dt bofat Sonbe at fenbe en gob 50?anb i ftt

Qteii, faa fan ber tjeller Sntet »ccre imob, at 2(mtmantien§

Sorflag inbtil oiberc følgeé. »^eroeb fpneé at ancrfjenbeS,

ot Stbn. 4 9)?artf 1690 inbe()olber »^iemmel til at antage

»iøfe fafte tEingmÆnt) for beftanfeigt, ^tilfet ogfaa ffal

ttccre Silfælbet flere ©tcber.

6) 35c norffc Cauretteémcenb cre eebfvorne, tbct be

ifølge 9'lorffe 2oog 1-7-2, 5, aflcegge Seb, naar ^c ub:

n«t)neø til :5cftiUingen. SKen fijønbt 2)anfle 2ot>é 1-7-2

b^ber, at SEingmoenbene, tiaar be af Sogbcn Tpaa lingct

opn«»neø, fluUe ftJcerge, f)\)\\Ut fpnea at antpbe, at bc

ligelebeé ffuUe aflcegge (^ben t>eb bereé Utmceonelfe, faa

»ifcr bog SiUcegget, ot be ffuUc foarge om \)vi& bc \javc


^omjlolenc. SJrebie 2(ffn. Singmctirb. 189

fcct og tort, at @bcn førj! ffal oflccggeg, naar bercS SSib^

neSbprb Wi)øt>c$ om ^oab t>e Ijauc erfaret «t v«rc paefes

ret i Sletten; bette befræfteS ogfaa »eb 1-13-28, fec 03

^lac. 13 2(ug. 1766 §. 6, grbn. 15 ^ctbr. 1778 (5ap.

15 §. 8, cft. iur. 2Crf. 9^o, 17 @. 25—26.

§. 38.

£)m SingmcanbeneS g'ovrctninQcn

1) 35a Stngmcenbeneé 9?ærooerelfc ubforbreS til 9Jeti

tenS looligc 25efættelfe, er bet berea førffe ^ligt at inc5e

Ijijer Kctedag til ben for Kettene 6t«ttelfe befiemtc Sib,

09 fenere at wcre tilfJæbe i 9?etten, faalængc inbtil ben

tgien f)otnt§, ©og maa l)eroeb nicerfeS ^rbn. 4 9}?art§

1690 §. 5, fom beftemmer, at ©toffcmanbcn ffal enten

felt) paa 2inget, naar bet ^olbe§, labe ffg finbe, eller t

^ané @teb en anben loofaj! SJ?anb bertil formaac, unber 2

fiob fajl SKanb; l^tjoraf følger, ot l)t)iå i)an enten ubebliocr

uben lotjligt Sorfalb, uanfect at })an fenber en 2lnben for

fig, eller ()t)ig i)an unblaber at fenbe en 2(nben, naar l^an

l^ar looligt gorfalb, ffal l^an mulctcreé paa 2 8ob ©øltJ.


190 ^ørflc^Cfb. om?)roc.s©ubj. gørj^cUnbafb.

^cnne SDJening ft)nc§ mere otJerenSjlemmenbe meb %ox\)oU

ttt§ «Watur, ligefom 09 Ubtrpffenc i S^orjfe 8oo§ 1-7-3, 4

tpbeltgen forubfætte, ot bet fun er looligt gorfalb for at

møte perfon% bcr fan berettige fiaoretteémonben til at

fenbe en 2(nben for jig. ab ber foreganer, og naons

ligen at ^rotocoUationen er o\jerenåjIemmenbe meb ©anbb^b.

3)et f^iønneå berfor ei rettere, enb at Singmænbene

jo maac anfeeé beføjebe til ot labc en ^rotocoUation tilføie

bere§ SJemcerfning om ben Urigtigbeb cUer SKangel, be

finbe t)eb famme, etter at labc ?)rotocotten tilføre b^ab be

troc at ben bør inbebolbe om ^Mt> bcr forcgaaer i 3iettcn;

tbi ba ^rotocoUen flal antaget at inbebolbe ogfaa Sing=

manbeneé SSibneébtjrb om, b^^^b ber er paéferet faalebcS

fom be trøfic htm til, naar forlange^, at beebige, fpncé bet

et »cerc naturligt, at be oofaa maac funnc forbre, at ^xo>

tocoUationen ffal »cere rigtig og fulbjlænbig, og bet faa mc

fiet mere, fom be maaffee før|I efter rum Sib opfræoeé til

formelig ot oflceggc SSibneébprb om ipat ber er forcfalbet

i SJetten, og be bo iffe faa meget funne eller bør forlabe

bem ^00 bereé .^ufommelfc, [om bcrpaa, at be »eb ^rotos

cottationen 'f)a'oz forDigfct bcm om bennet S^øiagtigbeb.

lif benne Singmanbeneé ^efiiUing, fom S3itterligbeba;


^omjltotene. Srcbie ?(f fn. Singtnoenb. 191

»itncr, ber, naax paaforbrcS, ffuUc »ibnc om ^rotocottattos

ncn§ S)i)crcné|lcmmclfe meb ©anb()eb, føncé bet frembelcé at

»ære en naturlig %ølQe, at bc unbcr|Irit»e ^rotocoUen naat

JRetten l^æ\)c§. ^dk er imiblcrtib iffc i ©anflc eller ^Rors

fic CoD ubtr^ffelig paabubt, ^oorimob ben norflc grbn. af

4 £)ctbr. 1799, ucb at op\)me gawetteémccnbeneg gors

ipligtelfe at forfcglc 2)omme og 2(cter, beftemte, at be, l)eab

enten be l)aee ©abe i 9{etten fom SKebbomSmcenb eller fom

SSibner, ffutle unberffrioe ^rotocollen tiUigcmeb £)ommeren,

toeb etl)t)crt SiettergangSmøbeå ©lutntng. S ^ramiéfernc

til benne gororbning er bet bemærfct, at ISetrpggelfe for

2Ccterne§ 9?igtigt)eb bebfl opnaaeé, naar Cawetteémccnbenc

flrar »eb enl^oer ©eéfionø ©lutntng unberffrioc Singbogcn,

eftcrbi bc ba meb jlørre ©ifferl^eb funne befræftc ©anbljeben

og 9?i9tig|)ebcn af bet, fom beri er anført, enb naar be ef^

ter nogen ZiH forløb forfegle 2(cterne, Senne SSeftems

mclfe er ifølge Gane. ©re. 13 lipxxl 1822 gjelbenbc for Sg=

lanb ; fec og gtbn. 15 2£ug. 1832 §. 10. mxi enbfljønbt

bet fammc naturligoiié maattc gjelbc om bc banffe S;ing=

mænb, ber ligclebeé efter 1-7-1 cfr 1-13-28 ffulbe becltagc

t Utijlcebelfen af 2fctcr og altfaa unberjirioe btéfc, er alligeoel

f^iin ^efiemmelfe i!fe bleoen gioen for 2)anmarf, l;t)or Sings

mænbcnc bcrfor enbnu if fe unberffrioe ^rotocoUerne, og for

lang Sib fibcn, ifølge ^rarté, ba»e opført at unberffrioe

2Ccterne; faa at ben SSetr^ggelfe, fom Singmccntcnc gioe,

nu inbffrænfer ftg til, at ^rotocoUen ubtjifer, i)>o\lh 9)?ænb,

ber l)aoe »æret tiljltcbc fom S3ittcrligl)ebéoibncr, og at man

oltfaa 'i)ax 2(bgang til, i fornøbent §alb, at opfrceoe biéfc

SDJccnb til at aflægge SSibneøbprb, forfaarifet bc crc i €i»c,

famt cnbnu crc vibnebygtigc og crc irtan& til at erindre

btt paøfcrcbe, cUcr l?»ort)ibt bcttc blev optaget i pros

tocoUcn cUcr itte,

3) ®et er o»cn


192 gørfte^ffb. om^roc.


^omjlolene. Slrebie 3(ffn.

JJingmcent). 193

coUcgialf! befat 9?et; fcc 09 Sanc. ©!r. 23 2JJat 1795 mct>

ten beri paaberaabte v^øicflcrctébom.

SøDrigt Dilben nærmere Unbcrføgelfe om bc flere (Spørgl«

maal, I)t)ortil SDJaterien om SJ^ebbomémænb gioer 2fnlebning

\)tn^eu unber Cæren om ben orbinoire ^roceé.

4) 2(f 9^orf!e 2o»é 1-7-5, ber beftemmer at Singmæn«

beneé ©eb blanbt anbet flal ^aat ub ipaa, troligen og re*

t)eligcn at forrette 2tlt, \)vi6 bennem ^aa ivcttcnø t>egs

tic anbefales , flutter man, at Singmcenbenc maac forrette

ffiubtjenefie »eb JKetten, (©eenørrcgaarbe^oceå ljIeS3inb

©. 215 3?r. 16 09 6^ttiQVavl6 ^roceé ©. 185 ««r. 3).

25et forefommer mig bog langtfra at eætc flart, at ber »eb

bc paaberaobte Ubtrpf, flulbc Ⱦre ftgtet til t>c forretninger,

fom funt)c ttlfalbe et S5ub; ligefom bet og i ftg fel» fpneå

fpnberligt, om Ubførelfen af flige gorretningrr f!ult)c gjørcé

til ©jenftanb for en l)øitiDeli3 ®cb. Smiblertib fan ()er»eb

crinbrcS, at i Snb(!iUingcn til %ttn, 3 Suni 1796 §. 24

(fee 2tflrcea§ Ifle SSinb ©. 31) bebbcr bet ubtrpffelig, ot

ber be{)øoet)eå egentlig iffe flere enb to Singmænb fom SSibs

ner i 9?etten ; men, ba ber funbe gi»cå Silfcelbc, l)vov et

par blece brugte til at gaae i Kcttens 15i:rin6e, fpneS

bet rigtigfi, at ballet bef!emme§ til ftie. Sfølge f)eraf fpj

ne§ man ligefrem at maattc antage, at ber »eb fel»c So»3

beflemmelfen er U,.5et |>enfpn paa, at ffiubtjeneflen ffulbe

ubføreé af Singmænbcne ; bog fpneS i al galb benne Sings

niænbenea gorpligtelfc \th at funnc ubjlrceffeå uben for bc

2)age, t)a fHettm l)olbcé.

§.39.

£)m »pinbringerne fot at ubnat)nc§ tii ZinQman\)

cUer for at fungere fom faaban.

^»tlfe Sgenffaber, ber ubforbreé f)o§ Singmænbcne,

for ot anfceé bueligc til bercé iSBejiilling, maa ublebe6 of bc


194 §ørfle2(fb. omDrocr^ubi. ^ørfte Untafb.

%\imt\omx, fom paaliQ^t bcm Utl$ fom SSitterligl^cbéDibner

bcelé fom SKebbomémænb. SKangel of nogen af biéfc ©gens

ffabcr, Singmcenbencé Sn^jabtlitet, fan ligefom oocn @.

95-96 Ølr. 1, 2 angaaenbe SDommeren er bemcer!ct, mc&

écnfyn til fin (Drun^ ^enføreS enten ril 2)ej:tcnteten

eller ril ©inceriteten eller til begge; og meb 6c"fy"

ril ft'n

X)irfning inbbeleé i en almindelig 3ti^


Somjlolene« Srebie2(ffn. Singmænb. 195

net og fom ^Dommere, 09 frcmgaacr bcr^oé ogfaa af 8o=

ocn§ S3ut) i 1-7-2, at Stngmænbene ffuUc ubnæoneé blantt

«rlige og uberygtede SSorgcre.

3) 2(t Stuentimm er ere ubeluffebe fra tcnnc SSejKls

ling, følger af ©agenS 9'Jatur og af JJotjgitningeng Ubtr^f,

t)m gul5mynMgl7ct» og jurifeifP Pe^cvl7aftigt?c6 i

ben o»en ©. 106 Sflr. 2 angionc SScttjbning crc albeleé nøbs

oenbtge egenffaber for SSingmænb, funbe anfeeé for mere

toiolfomt. gorfaattibt be alene fungere fom SSittcrlig^ebéwbj

ner, fpneg 2lnalogten om SSibncr at mebførc et benofgtenbc

©oat. Sorfaowbt ber berimob bleo ©pørgémaal om at tiU

falbe bem fom fJJJebbomSmcenb , maattc bog uben Zml

SKangel af biåfc Sgenffaber anfeeg fom en Snljabilitetégtunb.

4) '^vab ben fpecielte 3nl?i*bilitet angaaer, ber bca

grunbeé »eb 2;ingmcenbene§ gorl)olb til en bejTemt ©ag;

cUer benneé farter, ba maa ber ffjelneé imellem om Stings

mænbenc fungere alene fom SSitterligt)ebéoibner, eller be ere

tilfalbte for fom SKebbomémcenb at bceltage i ©agené ^aa-

fjenbelfe.

S førfie Silfcelbc tnbfeeé ingen ©runb til at afoigc

fra be JRegler, fom gielbe om SSibner i 2llminbel{gbeb, og

naonlig om 58itterligl)ebét)ibncr, l)oilfc tmtblertib førjlt funnc

fremftiUcS i 2ceren om S5eoii6.

Sorfaat>ibt Singmoenbene berimob fungere fom SKcbi

bomSmænb maa ©pørggmaalet om bereg Snbabilitet eijls

no! afgiøreS efter be famme Sfegler, fom ooen ©. 109—

122 ere fremfatte om 2)ommerené fpecielle Snljabilitet.

§.40,

£)m ^ritagctfer fot at overtage SingmanbSs

SSejlittingen.

2)a ben 5Bej!illing at »cere Singmanb ^ørcr til bc SJm^

bub, ber maac anfecS fom en SS^rbe, efterbi intet SJcber*


196 gøife2(fb. om9)voc.3(Subj. gørfle Unbafb.

lag berfor er tilf!aact, faa er Sritagelfc for at o&ertagc fams

mc Dcb Coogioningcn fotunbt abffidigc ^crfoner, fom efter

tereé borgerlige ©tifling prafumereé ith, ubcn en ufors

^olbémæéftg ©cfDoerligljeb eUer SDpofrelfe, at funne ubføre

be meb benne Seflilling forbunbne forretninger.

1) 2(f SSeffemmelfen t 1-7-2, ot Singmcenbcne t ^jøb*

flaberne ubnceDneg blanbt ærlige og uberpgtebe Borgere,

^ar man fluttet, at be, ber iffc ^aoe taget SSorgerffab,

iffe ffuUc ubnceoneé til Stingmcenb.

6urtigBarI fpneS at anfee iBorgerffab fom en Bctins

gclfe for at l'utinc otjertage Sefiillingen, fa« at bc, ^cr

it'fe \)avc Borgcrffab, maattc anfces inljabilc til at

vave Cingmanb; fee \)anB ^roceå ©. 178. 5)ettc er

»if!no! uantageligt, efterbi be (ggcnjfaber, fom ubforbreS

l()oé Singmcenb, paa ingen SD?aabe funne prcefumereé ubes

luffenbe at ftnbeé f)oB bem, ber l()a»c taget S3orgerffab,

og S3ejtillingen ei l[)eller mebfører nogenfom^eljt gorbeel eller

gorrct, l)Oorfor ben ffulbe funne antagcé at vart forben

l^olbt be egentlige S3orgere. 3^erfom ber altfaa ffulbe t)are

©pørgémaal om at accorbere meb Smogen om at paata^t

fig Singmanbé-SScflillingen, maa enboer bcrtil buelig ^ers

fon, uben »^enfon til om ^an er Sorger eller iffe, bertil

funne antageé. »^erfor tale og be ooen ©. 188 citertc S5e?

flemmelfer i ©eoiU. 7 Wlai 1756; 6anc, ©fr. 26 SKai

1804 og 30 2(pril 1805.

3)erimob er bet vel antageligt, at a^ingmanbé-jBefliU

Itngen betragtet fom en borgerlig Spnge, bcv Vun Han

yaalceggeø bem, ber f^au taget SSorgerffab og npbe bc

bermeb forbunbne gorbele ; og at faalebe§ en^t^er ^iøbfloeb;

inboaancr, faalænge fjan \th f^av taget S3orger|fob, maa

anfcce fritaget for bette £)mbub.

2) 2(f be egentlige ^iøbfloebborgerc cre igjen SWange,

ifølge bcrea ©tanb eller 5?aringét>eie fritagne for be bor:


Somftolene. Srebie 2(ffn. dommere. 197

gcrltgc pcrfonligc Sil^ngbcr i 'iilmmM\^f)th, ](>t)orom fan cf«

tcrfecg Brcrfon ttlSownå 34-10, 11 og éwi^tigParlø ^cr«

fonret ©. 365-368 fammenl^olbt meb (Prftcbs ^aanbbog 3

S3ml) @. 257-262. Unbcr fafl6fln alminbclig Sritagelfc

maa 6« cg v«rc indbefattet Stitagclfe for At »«rc (ling«

nian6.

3) ^(ngaaenbe Sanbjuriåfcicttonernc bejlemmcé i 35. iJ»

1-7-2, at Singmænbene fluUe ffrioeé til ©toffcne af bos

fatte Bønder i ^tvvcbet cUer Birifct, cfr. ^rbn. 4 ^axt$

1690 §. 5, bcr næoncr Søn6cr; og i 9?. g. 1-7-2 fafls

fatteg, at ber ffal beffiffeé otte bofaftc Wic^nb i tjuert

(Cinglaug til at ocerc Saorettcgmoenb. :©cnnc ftbfinætjntc

SBcfiemmdfe er autentifl fortolfet i 9?cfcr. 17 Suli 17G7 §.3,

f)\>ot bet Sebber, at Ubtrt)!fet, bofaftc XVianb it'Pe Van

forftaaeø om 2(nbre en6 bt (Daar6brugcn6c, ligefom og

danc. ©re. 9 JCugufl 1800 gaaer ub fra ben gorubfatmng,

at Sorpligtelfen at »arc fiatoretteémanb er fnt)ttet til n5er, faauel i baglig Sale, fom i

fit)»fproget, unbertiben neto^ bruget i ben inbflrccnfebe SScs

t^bning af (i5aar6m«n&. dt meb 8ot)en nceflen famtibigt

JRefcr. af 3 Wlaxt§ 1683 beflemmer »el, at i bet ba oprets

tebc ^jøbenl^aoné S&ixt ffuUe éwwsm^n^ene alene forrette

Singmanbåtjenejlen , men bet til|!aaer bem og berfor ^xita^

gelfe for ^ooning og ©fat, og Ijar faalebeg aabenbart gorm

of en Unbtagelfe, mebené bet »ifer, at Byrden forben ude^

lutt'cnbe \?avbc yaabmiet (Baavbmcanbem, bi'ilPet ba

rimcligt)iiø })ar v


198 Sørflc2(fb. om Proc. = ©ubj. gørfle UnbafD.

©oclémænb, fom tftc l)at)e oocr een Sbc v^artforn t S5rug,

wc fritagne, fee (5anc. ^r. 26 ^an. 1793. ^et ffjønneS

faalebcé ci rettere, cnb at man maa ttære beføjet til at ans

ta^t, at for bet Dmbub at Ⱦre Singmanb, er en^oer Canbs

boer fritaget, ber if fe fan benføreé til (I3artrbman{>8cla6fcn

oltfaa:

a) T)e, ber iffe ere Sorbbrugere.

b) ©ere eller SSrugere af v^ooebgaarbe.

c) @ierc eller Srugere af^^uélobber eller 25oellleber, olts

faa af 3orblobber, fom ere faa fmaae, at be iffe antagcS

at ubgiøre en ®aarb; b^'orom fan efterfeeé llTanbiy'e

£anb»æf. fRet 1 S3inb ©. 571-573, 2 S3inb ©. 17-18 og

130; Øvittbs ^aanbbog 4 æinb er ^ier eller

SSruger af en SSonbcgaarb, uben v^enfpn paa af boilfen pers

fonlig @tanb ^an enb maatte ocere, ogfaa maa eære pligtig

at o\)ertagc Singmanbétjcnefien eller forflaffc ben ubført;

og bet faameget mere, fom gorpligtelfen, naar ben inbffræn;

fcé til ©aarbbcftbbere , forfaaoibt maa anfeeå fom et onus

reale, ber følger meb etboett enfelt ©aarbbrug, og fom føls

geligen ©nboer, ber tager en 23onbegaarb i Sefibbelfe, eo

ipso maa antageg at overtage ftg. ^cxvtii unbgaaeS ogfaa

ben UbiUigbeb, at en 23onbegaarbé S3efibbelfeétagelfe af en

SRanb ubenfor ben perfonelle 23onbejlanb, flulbe beoirfe en

forøget SS^rbe for 2!)illrictctå øDrigc ©aarbbrugere af Sons

beftanben, ber faalebeé fom til at ooertagc ffiprben for en

©aarb, ber iffe oebfom bem. 2)ette er ogfaa angaaenbc

Sjeneften fom SattrctteSmanb i 9?orge antaget i Gane. ©fr.

23 gi^ottbr. 1793, bog at ben gjør en Unbtagelfc mcJ) 6cns

fyn

til %bc\\Qz og lige mcb 2(^cligc pritJilegcrc^c famt

;


:Domfio(enc. Srebic 2Cffn. Somracre. 199

ffmbc^sm(3^n^, l()Dorfor, ()t)at) te to førfincetonte ©aéfct

ongaaer, anføre^, at, efter t>en ælbrc googioningé 2(anb,

maatte t)e SKoenb; fom ffuUe betjene 9?etten, »ære pares curiæ

meb ©agoolberen, {)Doraf bet cnbnu er en Ceoning, at

gaDretteåmcenbene crc $Kebbomémoenb i fiiyg* 09 *J&reå=@ai

ger, fom angaae Solf af Ulmmn, mebené berirøob 2(bclcn

og meb ben lige ^rimlegcrebc føgeé i bet ©lagå ©ager a prima

instantia, i £)anmarf for |)øiefleret og i ^Jlorgc for SDoers

l^ofretten. 2)ct forftaaer ftg felo, at l)ttiå benne gortolfning

Qf 9?orffc SooS S5eftcmmelfer om 8at)retteémcenbene, t)»il!en

fenere er bifalbct i 6anc. ©fr. 12 2(pril 1806, er rigtig,

ba maa bet fnmme ogfaa blitoc Sieglen meb |)enfj)n til Sings

røænb i Danmarf. 9J?en gortolfningen i ftg felo fpneå mig

neppe antagelig, v^oab ber gjelber om S!Kebbomåmænb, fan

tHe DOcrføreå paa be egentlige Singmcenb, Ijmlfe albele^

iUt fom faaftnnnc efter Sooenå Seftemmelfer oarc SS)?ebi

bomåmccnb, i)wxt\l meget mere anbre ^erfoner !unbe og efter

£)m|!cenbig^eberne burbc ubnceoneå (ooen©. 185). Singmæns

bene ffulbe alene fungere fom SSitterligbebéoibner ; og er bet rt=

mcligoiiå netop meb ^enfpn t)erti{, at ben Singmanb, fom

()ar loDligt gorfalb , Ian lobe ftn forretning ubførc t?eb en

anben loofafi 9Ranb ; ligefom yaa ben anben ©ibc ben ^Dxm

|lænbig{)eb , at \)an er ]}\iQiQ at ffaffe en ILnbzn i fit

6te&, naar l?att fclr» er forbtnferet fra ^^erfonlig at 1165

fore Sorretningcn , ogfaa taler imob, at Øiogcn, fom \)at

ooertagct et SfJærtngébrug , ber efter 2oogioningen6 Seftems

melfer mebfører gorpligtelfen at »ære Singmanb, ffulbe funnc

fritaget paa ©runb af ftn perfonlige ©tanb og ©tilling*

^»ab ber berimob »el !unbe tiljlcebeå faabanne 9^«nb, for

]^»em S£ingmanbéforrctningen§ perfonlige Ubførelfe maatte

anfeeå for en perfonlig Ube^ageligbeb , »ilbe »cere, at bc

funnc labe ben ubføre »eb en lo»fajl S!)?anb, paa fammc

SKaabe, fom be, ber l)a»e looligt gorfalb. ^er»eb fan og^

faa erinbreå en danc. ©fr, 28 9Rarté 1807, ber antager,

at naar en ^mbebémanb (altfaa ogfaa en ^rioilegeret) cier

en SSonbegaarb, fom ^an itte felv beboer, maa l)an »cerc

pligtig at labe en 2(nben møbe fom ?a»retteémanb.

5) dn Sanc. ^r. 18 San. 1777 beflemmer, at Zanb^

(ol&atcr, faal^ngc bc crc 6ct, iffc maa bebprbeé meb at

»«rc ©toffemænb. 25a ^tagelfen ber tilfagbeg ganbfolbo^

ten for ben bele Sib, ^an jiob i Øiummcr fom faoban, uag^

tet Ijan bog ingen jlabig SKilitairtjenejle forrcttcbe, men alene


200 ^ørflc Hfb. om ?)roc. ; (Subj

ntøbte »eb bc oorlløc SfJJpnflringcr 09 beéubcn i bc to førflc

iat Dcb bc ugentlige ubetpbeligc ©oelfer bjemmc i ^Iftrics

ttt, fec Stbn. 14 ©eptbr. 1774 §. 17, 19; faa maattc t>et

fpneé, ot ben fammc f^itagelfc ogfoa nu maatte fomme

bet til Sinietroppcrne ub^reonc SWanbffab tilgobc, i al

^cn €ib, bc ftaflc i nummer; men bette fan bog neppc

antaget, cfterbi SSccrnepligten, naar alene fceé i)en til Sor*

bolbetø S'Jatur, iffc fan afgive nogen gritagelfeégrunb, unb=

tagen faalangc ben ^aagjelbenbc er frauærenbe til SWilitaiti

tienejlc, og et beftemt pofitit»t goobub, ber ubfircetfer ^x'u

tagclfen, fom en Sorrct betragter, til en længere Sib, iffe

faambt mig befjenbt ba^eå. Oq^m be|lt)rfeé bette ueb grbn»

11 Suni 1802 §. 11, ber fajifcetter, at ganbeoærnémccnbene,

i den Cii) &c crc under Vaaben og gjorc virtVlig 2[jc=

ncftf, jluttc »ccrc albeleS befricbc for Wgter og i^Uc pcrf.^n«

lige Ømbud. £)et fammc maoc ba, ifølge 2(arfagerne3

£igbeb, »cerc anuenbelig paa en ©øe^SnbruUeret.

6) Samtlige hoffer t 2>anmarf ere, ifølge bet almin^

bclige 9fegl. af 27 «Wartå 1831 §. 61, om be enbog erc

^uuSmænb eller Snberflcr, fritagne for 2(rbeibc oeb SJcie,

5irfer, ©foler og anbre offentlige priuftatioiicr, til Ijpjø

Udførelfe dereø perfonligc (tilftcsbcrccrclfc er fornct&en,

og er bcrfor angioen fom @runb, at be ere pligtige til aUt

Siber at oppaéfe bc ©øfarenbc og ^m at ile bcm til

»f)ielp , fom forlange fammc. S)et fan ifølge betaf iffe ans

feeé toivlfomt, at bc jo ogfaa, om be ere ©aarbmcenb, maac

ocerc fritagne for Singmanbétjenefien, ba benne iffe minbrc

uilbc funnc coUibere meb be pligter, ber paaligge bem fom

Sobfer, og l)^\å £)pfplbelfc tnterreéferer bet Offentlige.

7) 2(f famme @runb maa ben gritagelfc, ber er tiis

jlaaet bem, der tjene fom 6l!ipverc, 6tyrmcvn& cUer Wuu

trofer veb S»3jrgcftedcrne mcUcm Ixorsijcr og Hyborg

og mellem Eallundborg og 2(arbuu5, for al perfonlig

borgerlig 2:t)ngc, fec Srbn. 29 2(pril 1684 §. 7, cfr. 2(n=

orbn. 31 9Kat 1814 §. 13 og 31 fSlax 1815 §. 13, ogfaa

funnc anoenbeé paa 2:ingmanbé=£)mbubet pcC> »landjus

riøbictioncrnc, forfaautbt beiom maatte bli»e ©pørgémaal.

8) ^et er for øttrigt en ©elofølge, ot be otjcnnceontc

gritagelfcr fra at forrette eUer at labc forrette 2ingmanbé=

tjenelfen, ogfaa maac gjelbc om at t)bc S3ibrag i ^Penge til

at lønne fajie æingmctnb, b^'or faabannc ere antagne (oven

©. 188 mo. 5).


UnUn Unberafbel. 9)arterne. 201

5(n&en Unbecafbelins*

er^o»etet intet JHetéfor^oIb er tanfeligt ubctt

mellem flere Sietéfubjecter, faalebcé følger bet 03 af S5es

grebet om en 3tetéti)ifl, at famme forubfcetter i bet minbjie

tpenbc parter, mellem ^t>ilfc et mjl SJetéforljolb ottraaeé

faalebeé anerficnbt, at fammel gplbejlgjjeirelfe i fornøbcnt

galb fan er^olbeå »eb Statsmagten, ^fr. ©onnerl »^anb^

buc^ 1 aSinb ifer fig een part, naar nema

lig SRobparten tffe efter ben l^am gionc Snbfalbelfe mø:

htx ; mm bcåuagtet ere ber bog tycnbc parter, ba ben Ubes

blegne tffe »eb fin Ubeblioelfe fan be»irfe, at ©øgémaalct

fpilbeé for ben SOiøbcnbe, men ©agen bctimob ifølge 1-

4-30 bliocr at bccibere, [om om ^roceburen »ar tilcnbcs

bragt, alene efter l)^at> ber af ben SJJøbenbc er fremmet,

]()»orom mere i bet Sølgenbc.

2)et giør 'i)tUtt ingen fanb Unbtagclfc fra benne Snegel,

at en Uctstr^tte i enfcltc Zilfalbt ubfisreø mellem en

part cg fclt?c JDommercn ; tl)i i flige Silfcelbe, ber bog

ere faare faa, fungerer egcntligen dommeren fom bobbelt

^erfon, beelé nemlig fom ^art, beel6 fom 35ommer. (5p

empel \)cx)(iaa frembpbe ganbmilitie;@agerne i førffeSnflanté,

ibet t)tx alene Ut Snbioib, fom formener ftg fritaget fra

SSarnepligten, frcmfætter og føger at begrunbc fin ^aajlanb

om at »orbe ubfXettet af 97ullen, men berimob tageS tffe tit

é«nfen» Cioilptocté.

(14)


202 §ørjtc2Cfb. om ?)roc. * ©ubj.

©jcnmcele af S'logcn ^aa Canbmilitiené SScgne, l()»onmob

ganfemiliticscn cnc part er aldeles ubcBjcnét,

cUer \)vox i>et er tir>i(l, om i>er or>crl;ot>ei»et ociflcrcr

nogen, bzt lunbe fremtrc«i)e fom part, l()oilfet inbtrcef«

fer, naar ber procebereg til SOiortiftcation paa et forfommet

^ocument, naar ber procebereS til £at)bæob efter 5-5-5

(fee iur. Tixl 9?o. 27 ®. 84—86), og oocrbooebet i aUt

be Silfcelbe, i \)'o\lh, efter færbeleg bertil mebbeelt SSmU

ling, "KUc og ©nboer, fom maatte formene fig at ^a\>e nos

gen Snbfigelfe mob et t>i|l ipaaftaaet 9?etéforbolb, inbflæos

neg at møbc og tage til ©jenmæle. S alle flige Silfælbc

funbe man oel ftge, faafremt Sngcn mober, at ber fun er

een part; men htttc er bog, j!rengt taget, neppe rigtigt;

t^i ber eriflerer egentlig ingen ^roccå, boorimob ben ubs

ftabte Snbfalbelfc blot ftgter til at erfare, om ber ffulbe

eriflere SWogen, meb f)mm bet ffulbe blioc fornobent at

procc&crc, og, naar nu Sngen mclber ftg, ba opnaaeé

SSiébeb for at ?)roceå fan unbgaaeS. 25il man imiblertib

meb ^enfpn paa, at ber bog, naar ben gionc grifl er ubs

løbet, og Sngen efter famme er møbt, gioeé 25om i ©as

gen, ftge, at ben bwtil figtenbe og famme bctingenbe Srems

ganggmaabe er en ^roceé, ba fan man og ftge, at ber ere


2Cttbcn Unberafbet. ^axUvm. 203

ttifnbe farter, nemlig ten, tn begjem ®om, 09 ^ublU

cum, imellem l)t)tl!e t»ct 9fJetéforl()olb »eb bommen onerfjen«

beé, at ben paaficconte SJetggienj^anb nu er ©agføgcrcné*

(Donncrø v^ant>bud^ 1 IBinb m ^axtexmé 5)?ob|ættclfeé;^orI)oIb til |)inanbcn;

j) Ut enfelte fom ©agfø^cr 03 (Sagføgt.

^un for at ccl()olbe ©tatené JBeffijttelfc mob en fer«

meentlig 9?eté!roenfelfe, eller ©tatené SSiflanb til at faae

en formeentlig Sletéforbring ft)lbe|?9iort, er bet nøboenbtgt

førfl at cxi)\>tx\it en lovformelig ^fncrfjenbelfe af 9Jettig]()es

bene Qxi\tmt$ ; bet følger berfor af ©agenå Øiatur, at bet

mellem ©agcna parter finber et Vnoe>f(«ttelfeø;Sorl?ol&

©teb, meb »^enf^n til i)'oHfct be og htnamté X^e^crpartcr

i SooenI 1-2-23, 27; 1-4-17, 21; 1-6-17, 22, 23; 1-9-5.

^ettt SKobfcettelfeé^gorl^olb mellem farterne fan »ære cn»

Eclt eller dobbelt.

.^iint finber ©teb, naat alene ben em af farterne

fremfccttei* en 9?etåforbring, fom 6en anbcn tcegrer ftg »eb

at f^lbeflgiøre ; og l)er er ba fun et enfelt ^owebfpørggs

maal at ^paatim'ot, om nemlig ben angionc gorbring flal

anfee§ for gt)lbig, og 9JZobparten altfaa bømmeS til at f^l^

befigiøre ben, eEer om ben ffal forfajleé, og SKobparten

altfaa frifinbeg.

;©en af farterne, fom begjærer en ^^orbring ^jaafjenbt,

falbeå 6agføger (actor), boilfet Ubtrt)! forefommer i 2o3

vene 1-2-19, 26, 27; 1-4-2, 3, 17, 23 og flere ©tebcr.

2)en af farterne, ber vægrer fig veb at ft)lbe|!giøre en mob

^am veb 2)om|tolenc inbtalt SJetéforbring, falbcg i ^Imins

(14*)


204 gørfie^Cfb. om 9)roc. = (Subi.

{)cligbc& 6agtJol5cr (reus), t}m\M Ubtrt)! tog t bc cclbre

gooe et brugt for at betegne ©agføgercn, fce nt)t jur. 3(rf.

ØZr. 8 ©. 163 S'iote, t I)Wlfen S5ett)bning bet maaffee og*

faa forefommcr i 2). S. 6-17-29; cfr. dl. t 1-7-5. ^er^

fom Ubtrt)!fet ffitlbe betegne ben, ^roceéfen er at tilregne,

»ilbc bet oære urigtigt at tillægge ben, t^t »ægver ffg t>eb

at fplbejlgiøre en mob f^am fremfat ^orbring, faaban SSt--

nceonelfe, iia bet jo \Uc er gioct, at 'i)an bar Uret. 5Wcrc

gtc.

2Cnbre SScnæDnelfer ^)aa


2(nben Unberafbel. ^avinne, 205

i bet ^elc, men foregioer at ucerc ubc af


206 Sørjic 2(ft). omDroc^eubj.

©takning, eller rettere, l^at>e uttaQtt ©takning, fom paa

famme Slib »eb [amme 2)om|lol falber i JKette, ba wiUc

teroeb frcmfommc teenbc fcerlige ©ager, ber tf!c fommc t

gorbtnbelfe meb (jinanben fom ^o»eb- og 6ontra;©øgés

ttiaal, web minbre faabant fieer »eb en færegen 2(ct, l)oors

J?eb bet ene ©øgSmaal of ben, fom l()ar anlagt bet, in(!is

tuereé fom CcntraføgømaaT, til S5el)anbling og ^aafjens

belfc i ^orbinbelfc meb bet anbet mob ()am anlagte ®øg§s

waal, I)t)ortjeb bette ba bli\)er tit ^ovcb^i^Qemaal; og faas

lebe§ fan in praxi albeleS iffe opjiaae nogen Zml om,

l^uab ber f!al anfee§ fom •^o'ottn og lf)t?ab ber flal betragt

U§ fom Gontraføgåmaal, fcrfaavibt ^c gienftbigc ©ogøs

tiiaal l)avc gjcnfiftige Sor^ringcr til (Dicnftan5, ba faas

bant maa, »eb ben brugte ^rocebure, nøboenbigen t)ife ft'g

fif ftg fel\). ©et 9?cermerc om benne 9)?aterie »il forøwigt

forefomme i 5)roccgfen6 (inben 2)eel unber fioeren om Son;

traføgømaal.

§.44.

jDm flere enb tuenbe ^avtev unbcr famme ^ag.

1) ^|>rinbeligctt »eb 5)voce6fen8

25cgt)nbelfe.

Unber famme ^roce§ funne flere enb t»cnbe farter

fremtræbe, naar nemlig flere enb t»enbe farter l)a»e gors

bringer )paa l)inanben angaaciit>c &cn famme (Djcnflanb,

eller i 2(nlebning af bet famme negotium juris faa*

lebeé, at cnl^per af ban fi?gcr at tilrcicbringc et fclt»s

ftfljnbigt Ucfultat af prcccefcn fer ftg alene. Qn faa*

ban (SoncurI af flere farter fan opftaae enten oprinbdigen

»eb (Sagenå 2lnlceg, cUcr efterat en ^roceé alt er inblcbt

mellem t»enbe farter, ber»eb at anbre fomme til.

1) jDerfom flere ^erfoner, b»er for ftg, formene at

funne forbre fig fomme 9?etlgienflanb tilfjenbt, og til ben


STnbcn Unbetafbel. ^attnne. 207

6nt>e paa fammc Sib anlægge ©øgémaalmob en trcticSKanb,

»tUe ber^eb opjlaae mob ben famme ©agføgte flere forflielligc

©ager, fj'oilte berlmob iffun ba fammenfmeltc til een ©ag,

naar be unber een ^roceS tlUige fagføgc l^inanben inbbt)rbe§, t

f)\)Uht 2;ilfælbe be ba famtligc i 3?e(ation til ben trebtc

SKanb, ber blot paaflaaer grifienbelfe, ere ©agføgere, men

i ^Relation til l^inanben tnbbt)rbeS ere ^ooeb; og Sontraføgere.

2) Qn proces »il paa ben anben ©ibc ogfaa funnc

beg^nbe mob ficrc ©agføgte, berfom ©agføgeren paa ben

Sib, '^an anlægger fit ©øgémaal, er w'ié om, i)tiem af flere

^erfoner ber er ben mob l^am forpligtebe, eller ben, til

^oem i)an er berettiget at l()olbe [tg, og berfor fagføger bem

begge eller aUt og ot)er bem neblægger alternatio ^aaftanb.

25erfom t. Sr. Smogen leoerer en 2(nben en Sing for

at pantfcette ben for Ijam, men ben trebie 2}?anb, \)'otm

GommiSfionairen opgiocr fom ^autljaoer, nægter at l)a\je

mobtaget Singen; t)a fan tieren oel enten fagføgc ben fo*

rcgione ^ant^auer, cUcr anlægge ©øgémaal mob fin Goms

miåfionair; men Ijan fan ogfaa, naar l)an er t U\jigl)cb om,

mob \)^tm af bem bet lettef! og fiffreft maattc Ipffeå at

gobtgiøre tiljlræffclige ©øgémaalégrunbe, anli^gge 6øgøs

tnaal baabe mob (tommiøfionaircn og ben foregivne

pantl^aper tillige og ^aailtaae altcrnatiu dn af tern tiU

ipligtet at flaffe eller at erfiatte åringen. 8igelebe§ fan ben,

fom ifølge en 2i;nbcnå Sorlangenbc og S5ejlilling l^ax ubles

»eret et ^axii SSarer til en trebie S9?anb, oel fagføge enten

JReqbirenten eller SDJobtageren til at betale; men, faafremt

1)an er i Ut>tél)eb, om ;Bet)ifet for, at S5ejlillingen er ffeet

faalebeé , at Ubleoeringen efter fammc funbe ffec for ben

foregitme 9?equirentg Stegning , »il lt)ffe§, eller om i mobfat

galb SRobtageren felt) maa tilfvare S5ctalingen, t>a fan &an

og faQ^^Qt baabe Kequirenten og VHobtagcrcn tillige meb

altctnatitj ^aajlanb om, ot dn af bem ^al betale. 2)eri


208 gør|!e 2(fb. om 5)roc, = (^ubi.

fom ^o^m laaim eller leier en Sing til en %n^in, og beri

giøreS Ublceg af en S^rebie, ba \)ax tieren, ifølge 5-6-9 cfr»

5-8-6, iffe blot SSalget imellem at fagføge enten iaam Ceics

Svogeren, eller Ublcegéljaoeren, men ban fan Cf( famti&igen

faggitjc t>ein begge meb ^aaflanb om Ubleoering eller ©rs

patning 'i)o§ bem begge eller boé ©n af bem.

§.45.

^oi'tfceftelfc. 2) gfter ^^rocegfené Segpn^

bclfc.

a. V(b 3tttcn)ention.

©fulbe en ^roceS alt occre tnblebt mellem t»enbc ^ar^

ter angaaenbe en SJetégjenfianb, fom en trebie STOanD formes

ner ot tilfomme ftg alene eller tiléeclø, og benne berfor

fririlligen trceber inb fom part i ben mellem begge be

anbrc farter alt enfierenbe ^roceS, falbeø t)an 0»iten)e=

nicnt, og f)an$ Snbtræben i^roceøfen 3"ten)entic>n , \TTeI;

lemBomft,

1) Sntcroention tnbbeleé af ^roceafualiflernc i v^ot)cb=

eKer 9)rincipal=Sntert)ention, S^U eller accegforiff Snterocn;

tion og blanbet Snteroention.

a) Principal; intervention (interyentio principalis)

fi'nber ®teb, naar ben mellemfommenbe trebie ^art gjør

^aaflanb paa ii6clul:fcn6c at tilfomme bet, buorom bc

anbre fatter alt ))a\)t reifl ©ag, og altfaa blioer 6cn oprinbeligc

drebitor trceber til og, ibet ban benægter ben foregione 2;rané=

:|3ort, paaflaaer fig tillagt ben omtviiflebe (Sum; eller om;

»enbt: naar i en Srcette mellem Grcbitor og debitor en

trebie 9)?anb møber og fom ^céftonariuS forbrcr bet £)m;

toiflebe: naar i en Soijl mellem toenbc Sntejlat;2(roingcr

en trebie Wlanh melber ftg fom ben, ber ifølge Seflament


2Cnben Unbevafbel. ?)attei:ne. 209

er berettiget til f)tk objectum Utis : max unter en ^roce§

mellem gtnbercn af en Qfat og ©ieren af ben Sorb eUet

©jenjlanb, l)i?ori ©fatten er funben, .Sammeraboocaten træ^

ber tnb 03 paajlaaer t)m l)zk ®fat tilficnbt fiscus, cfr.

jur. 2:ibffr. 2 S3inb 2 |)efte ®. 3-4.

b) S iKobfætning til ben principale Snterr>ention IE)eni

føre ^roceåfualifterne unber S3enceenelfe accceforiff 3"ter«

vcntion (interventio accessoria) bet Silfcelbe, at tn tretic

9)?anb, ^oem Sabet af ©agen for ben ene af bc alt proce^

berenbe farter (»2agføgeren eller ben ©agføgte) funbe paa^

brage 2lnfoar, berfor træber til benne ^art og jlræber at

unberfløtte ^am i at fcettc Ijané alt neblagtc ^aajlanb igjens

nem. ©aalebeå l)enregner man ril acceéforiff Snteroention

naar (iebenlen af en ©jelbéforbring træber ril og unbcrs

lløtter deéftonariué , ber fagføger 3)ebitor ril ©jelbenS S3e5

taling: naar ben, ber l)ar ouerbragct en2(nben en Sing, fom

benne nu føgeg af t>m formeentlige @icr ril at ubleoere,

trceber ril hen ©agføgte og unberfløtter l)am i fin proces

bure til at forfcare fig i 2:ingenå SSefibbelfc : naar (5autios

nijlen trceber tnb i ben ^roccé, fom er anlagt mob 25ebitor,

og føger at unberfiøtte bennet ^rocebure til grifinbelfe mob

Grebttor. (Sfr. jur. Sibåffr. 2 S3inb 2 ^efte @. 4-5.

2)et fpneS bog tmolfomt, om biéfe Silfælbe funne ^en^

føreé unber begrebet om 3nter»enrion i egentlig Betyi);

ning , fiben l}er i!fe fremtræber nogen ny part i 6agcn

f)Ooraf ogfua følger, at ben acceéforiffe Sntertøenient, ber

flutter fig ril


510 ^ørfte ^fb. om ?)roc. »eubj.

;proceberc Sntert>ementen og farten i Sorcnitig til bn fam?

mc Kcfultrtt af ^rocclfenj men t)erfor !ommc bc bog iffe,

faalebeé font litis consories, til at ubgjøre ccn part; t1)i

be i)a\)t Itte, fom biéfe , begge 2(nbeel i ^roceéfené ©jenf^anb,

og be l^aoc berfor l)etter iffc, fom biéfe, ^paa famme SKaabc

ximtDbelbar Snterelfc t ©agenå Ubfalb. 6fr. (Dønncrs

»^anbbuc^ 1 S3inb @. 376-379; llTarrins Celjrbud^ (Ilte

Ubg.) ©. 535 ; 2(rd)io fur bie ciuiliftifc^e ^rariå 4 Sinb

©. 156 9^otc 7. 35et fceå imiblertib let, at bet, fom ©øn^

ner I. c. bemcerfer, mere angaaer 9'iaonet, enb ©agen felo,

om man t>i( anfee ben, ber paa ben t)er omI)anblebe SKaabc

forener ftg meb ^aajlanb om at ooere 9)?ebaroing, i l;oil!et

Silfælbe l^an, forfaaDibt \)an procebcrer meb ben cnc part

til at ubclutlr'e ben 2(nbcn, l)ar ©genffaben af en accesforifl

Sntcroenient, men, forfaaoibt l)an bog l)eUer iffe inbffrccnfcr

fig til at unberftøtte ftn SJZcbpartå ^aojlanb, men tillige

mob benne felo gjør ^aajlanb paa 5>ecl i ben omtoiflebc

®jen|lanb, er at betragte fom principal Sntcrbenient. ©ec

(Dønncre v^anbbud^ 1 Sinb ©. 379-384, jur. Sibflr. 2

©inb 2 ^eftc


3Cnbcn Unberafbe!. ?)artcrnc. 211

«§fc§ ©jenflanb |)øret; tl){ at Sntcrtjcnttoncn tf!c fan ut»;s

jlræHea til nogen anben ©ag, en ten, feer er ©jenflanb

for be o^jrinbclige partere SJetattoijl, følger af ®agen§ ^a^

tur og t)il blioe nærmere omf)antilet i bet g^ølgenbe.

3) Zl Snter»ention forubfcetter en frivillig Sntrccben i

^roceafen fra Snter»enienten§ ©ibc og abjiiller ftg bcrs

»eb fra SCbcitation, l()Oort>eb en trebie SKanb inbbrageé

fom Sagfogt af en af be proceberenbe farter i ben alt

begi)nbte ^roceé, ^oorom ml blioe l)anblet i ben følgenbe §.;

fee (Sønnerå ^anbbuc| 1 SSinb @. 365-366, 367-368, iur.

Sibffr. 2 S3inb 2 ^. ©. 1-3.

4) Snteroention fan foranlebigeå enten bertoeb, at Sns

teroenienten tilfcsl^igviis faaer ^unb^ab om Un ^roceé,

I)t)ori ^an finber fi'g beføier til at tage X)cd, eller beroeb,

ot en af be o^?nni)cligc parter anmelder ttn bcgynbtc

Proces for I?flm. dn faaban 2(nmelbelfc af ^roceéfen for

en trebie 5Wanb, iffe for mob l^am for Siben at neblægge

^aafianb, men alene for at fætte Ijam ijlanb til at »åretage

fin Sntereéfe unber ©agen, falbe§ Citisfecnuntiation (li-

tis denunciatio), ben, ber giør2(nmelbelfen, €iti6bcnuntiant,

og ben, for l)uem ben ffeer, Citiøbenunciatus.

a) v^enfigten af fiitigbenuntiation er alene at gioe ©es

nuntiaten Seiltgljeb til , om i)an anfeer faabant nyttigt , at

trcebe inb og tage 3)eel i ^roceéfen, men fan tffe inbbefatte

tit 2;ilfælbe, at en af be proceberenbe farter agter i ^roceøs

fen at inbbragc en trebie 5!Ranb og ooer l^am neblceggc

^aajJanb, t\)i i faa Salb blioer 2lbcttation nøboenbig.

b) fiitiébenunttation »il »cere nøboenbig eller bog tiU

raabelig for ben ^art, fom f)ax 2(nlebning til at antage, at

Un nccr»ærenbe ^roce§fe§ Ubfalb muligen funbe begrunbc

et


212 %øv^e 2Cfb. om ?)roc.= eubi.

met> jtn Sntereéfe, bcrbeb dffljæreg ben Snbfigclfe unbcr et

tilfommenbc SJegreéføgémaol mellem i)am 09 ©enuntiantcn,

at funnc beraabc ftg paa, at f^an oilbe l^aoe »ceret ij!anb

til ot ffaffe ttn forrige ^roceé et anbet Ubfalb, cnb bet,

l}'ooxp


2(nl)cn Unbcrafbcl. ^axtetm. 213

09 toge SDcel i ^Ba^m^y cfr. (BonmxB ^anbbud^ 1 SStnb

e. 309- 5, 6.

1) 2(bcitation jlaaer følgelig t SJZotfcetning til Snterocn;

tion faalebeé, at t)eb l)m blmx ben trcbie SiJ^anb (2Ct)citatu6);

fom ©agfogt, inbbraget af en of be proceterenbe farter

(2(tcitanten) i ben alt begpnbte ^roceé, mebenå i^eb benne

ben trebic SOZanb (Sntertjenienten) felt) frioilligen traber inb

i ^roceåfen, fem ©flgføgcr, mob be oprinbeligc farter.

gra gitiébenuntiation abflillet 2(bcitation fi'g faalebeé, ot

»eb l)iin inbflrcenfer ^enuntiantcn fig til at atimclbc ben

beg^nbte ^roce§ for 25enuntiaten , uben enbnu for Skiben

«nt)er ben »erferenbc ^roceå ooer bet alene oil »ære

ben opgione trebie SKanb og i!fe ben ©agføgte, f^an tan

bolbe fig til, ba f)æoer Ijan ©agen mob benne og anlægger

ben mob i^ixn , l)t)ilf et if f c er nogen 2£bcitation , men et npt

©øgémaal. ^oi6 b^^n berimob er uoi§ , om ben, bcm \)at

fagføgt, eller ben, fom benne opgit>er, er ben rette ©agt»olber,

ba er ben rigtige I8ei Deb en 2(bcitation at inbbrage ben

opgione trebie ^anb unber fomme ©ag og at neblcegge


214 ^ørjtc 2(fb. om 5)roc.?(Subi.

alternativ ^aaflanb ouer tcggc, fcc jur. Sibéffr. 2 SBinb

2 ^efte ©. 4546.

©c o\)cn ©. 207-208 anførte Silfcclbe ofgioe ItgclebeS

©jcempler ^)aa, ^oorlebeS 2(bcitation fan bll»e tilraabclig.

9'^aar nemlig Ølogen, efter at {jaoc anlagt


2(nben UnberafbcU ^axttxnt^ 215

Srcmmp, fom »ilbe Um følgen af, at l)an ffulbe »ente ^aa

3!)om, inttil ben ©agføgtc I)a»bc ubprocetebet fin ©ag mob

ben, t)o$ ^t)cm l()an »ilte føgc JReflreø.

§. 47.

£)m flere ?5erfoner forcnebe i en af ^^arterne.

1) gorubcn at enl^tjcr af en ©agå farter, oære ftg

©agføgeren eller ben cg famletc at ubgjore een ctiejlc juribifT

Perfon, i gorening fremtrcebe og unber 6agcn uigjotc

een Part, enten fom ©agføgere, eller fom ©agføgte, eller

fom Sntet^enienter, eller fom 2(bcitat{, og føre ba ^am af

litis consortes (


216 Søifc %^, om 5)toc.==©ubi.

fctt) at atttaat noget IRefuItat for fi'g; bog falbeå ben acce§i

foriffe Snterecnicnt og ben ^axt, \)an tiltrceber, fom ooen

@. 209 f. bemær!et, af S^ogle litis consortes i uegentlig

Sorjfanb.

Litis consortes ere t. (5]r. flere ©ameiere i en ^roce§

meb en Srebie om Un fælleé @jenbom, flere SKebaroinger t

en ^roceé angaaenbc 2(roeIaberenå JKetéforbring eller gors

binbtligtjeb mob en S^rebie, flere SKebbebitorer, eller ^otoebs

bebitor og 6autiont(l og ©ebffplbner, for ben famme SDblii

gation mob (5rebitor, forbi bc i biéfc Slilfalbc ^au et fccUe§

SDiemeb meb ^roceéfen.

3)erfom faalebe§ bet £)ffentligc anlægger ©ag til SSeb;

ligel|)olbelfen af et SSeiiili)ffe mob t. 6r. et ©ognå baabc

fri ^artfornå S3rugerc og ufri .^artfornå Srugerc, meb

alternatit) ^aajtanb mob enten ben ene eller ben anben af

biåfe ^laéfer af 23eboerc, ba IjaveS Srcmpel )(iaa to farter,

fom ©agføgte i bc toenbe ^laéfer (@ec ooen @. 207 0?r, 2),

men faalebea at |)»er ^laéfe, ^wer ^art, tgjen bejlaaer af

litis consortes,

2) 2(ngaaenbe M ©pørgémaal, ^»oroibt af flere paéjis

oe litis consortes ©n eller S^iogle funnc fagføgel, uben at

bc øtjrige consortes inbbragcé unber ©øgémaalet, maa ber

ffielneé imellem ben bobbelte 2frt af ^orreabgorpligtelfe:

a) (5rc be flere correi debendi folibarifl forpligtebe, (U

ler )f>aa ben SWaabe forbunbnc, at @nl)\)er jlrar !an afforbrea

bet ^ele (solidum), fan ber ingen Zml Ⱦre om, at jo

^tter ©nfelt for ftg er ^)ligtig at mobtage ©øgémaol for

ben l)elc ©fi)lb, fiben \)an ene, ligefaa gobt fom alle tilfams

men, er ©ubject for ^roceégjenjlanben, ©agen følgcligen

ligefaa gplbig fan afgiøreé meb bam ene, fom meb bam i

Sorening meb be øorige, og l?an faalebeg ingen ©runb fan

l^a'ot til at forbre be øorige inbbragnc unber ^roccéfen, fec

(Dønnevø t^anbbud^ 1 S3tnb @. 419-421. ©aalebcS maa


2(nben UnDcrafDel. gatterne. 217

'i)o^ oé GrebUor funnc fagføgc ith blot ©ebitor 09 ^an§

©clyffplbnercautioniji eller be flere folibariji forbunbne £)e-

bitorer tillige, men 09 en af bem alene efter eget SSalg, uben

at i ftbfle Silfcelbe exceptio litis consortium »il npttc ben

©agføgte. (See t. dx- jur. "Kxt 9?r. 10 ©. 1 og 'Kxl for

Sfetéoibff. 2 SSiub ^^enfpn

til SScernetingct, efterbi forum rei sitæ fan anoenbeø mcb

alle ©ameicre uben ^enføn til bereé ^erfonlige SSærneting.

^cr maa faalebeé b^er enfelt ©amcier, fom fivrlig fagføgcø,

funnc afoenbc ©øgémaalet fra fig t)cb at fremfoette excep-

tio litis consortium. v^erimob ft)ncé »el 1-4-15 at tale,

tbet ben bpber: "ubi UfJiftc imellem 2(r»ingcr, eller ^rebito;

ter, Sienbomé Sretter, er man ei ^Jligtig til at {ice»nc anbre,

cnb bcnnem, fom Sienbommen bruge, og ben i v^aanb og

»^cc»b l)a»e." Wim 9J?eningen af benne uti;belig affattebe

2(rt{fel er for bunfel til, at ben bør funne omjløbc Ijiin nas

turlige ©cetning. Ubtrtjltet "Uffifte" fvneS ncermeft at i)en;

t^bc paa bet Silfælbe, at et ©ter»bo tffe er ble»en enbeligcn

reguleret mellem be til famme Berettigebe, at faalebcé, l)Oao

5Bi)eté fafle (Sjenbomme angaacr, ingen enbelig S3ej!emmelfe

er taget om, at biéfe ffulle til|)øre enten nogen (Snfelt ttler

Slerc t ©ameie; tt)t er bette ftbflc fleet, faa at flere Timm

ger »eb en enbelig 9?eguleving erc inbtraabte i ©ameie om

en faaban ©ienbom, funnc be, firengt taget, iffc mere fige§

^enfcne dtoitprDccS.

(15)


218 Wørfi^ 2(ft>' om?)voc.reubi.

at vcuxe i Uf!ifte, cftcrbi et Soeå ©Eiftc ligefaaticl maa

funnc føre til bet 9?efultat , at en fafl dienbom gaaer ot)et

i glcreø 6ameie, fom at ben ubloeggeå en ©nfelt ; 09 i ^iint

faaocl fom i bette Silfælbe er ©fiftet forfaar»i6t foretaget.

K^ma berfor 'ilxtiUltn Un antageg at angaae et faabant SiU

fcelbe, at be mpnbige 2(roinger labe bet |laae l;en, uben at

foretage nogen 8?egulering, t>a blmx bet minbrc paafalbenbe,

at 2oogtt>eren t)ar fritaget ben, fom »il inbtale en Servituts

9fet i et fligt S5ocå fajle ©enbom, for at ffuUe anfliUe Unber;

føgelfe om, t)oem aik be ^erfoner ere, ber mueligen funnc

l^Mt en retlig 3nteregfe t at l()olbc ©enbommen fri for ben

^t)rbe; ber paaflaaeø at paai)X>\k ben; men at l}an berimob l)ar

tilftaaet ©agføgeren ben Settelfc at funnc l)olbe fig til SSeftbbes

ren alene, ber unber en faoban mere factifl enb retlig Silftanb

ogfaa naturligft reprcefenterer ©ieren. .f)\)ié berimob mpnbis

ge 2trt)inger, uagtet intet offentligt ©fiftc \)eb ©fiftcforoalt«;

ren er foretaget, l)at>e ublagt ftg felo en fafl Sienbom, og

©fjøbe^rotocollen »ifer, l;t)em ©ameierne crc, ba fan ben,

ber »il inbtale 9ffettigl)ebcr i en faaban ©ienbom, neppc »oere

berettiget til at l)cnff j)be ftg unber 1-4-15, for at inbffrænfe

(\ iffe ere folibariff forpligtebe, men bog

fom correi debendi maae ia subsidium inbejlaae for Ijin^

anben inbb^rbcé, ta blive be mftnof berveb litis consortes,

faa at ^rcbitor fan fagføge bem 2Cllc tillige (fcrfaavibt bc

l)at?c famme f cvrnetinct, eller Ijaoe »ebtaget et faabant),

for ecb en og famme ©om at faae fig tilfjenbt fin ^elc


Zntm Unberaft)el. farterne. 219

gotbring, faaicbeå at benne Un inbbriceå l)o§ ^»ct @nfelt

for f)an§ %n^ed, 03 forfaaotbt S'logen tffc er fobent, ba ()0§

be ©orige.

SKen paa ben anben ®ibc fan ttt bog ncppe formc;

neå ^rebitor at tnttale gorbtingen ^0^ en Snfelt af 9)?ebi

bebitorerne for ^cnnc§ 2(ti5ecl; t()i gorbinbelfen mellem

famtlige tnbbprbeå bejlaaer !un i, at bet orbentligmiø er

bet fammc negoiium jurls, \)'oox^xa ZUeB gorpligtelfe

ubfptinger, 09 at bc inbbprbeé erc anfwarligc for ()in=

anben, men ingen af biåfe ^mjlccnbigfjeber fort)tnbrcr,

at en ^nfeltå gorpligtelfe til at berigtige fin 2fnbecl af

@!t)lben, forfaawbt benne 2Cnbeel beftemt opgiocg, fan gtjlbt;

gen afgjøreS uben at tilfalbe be S&orige. ®aa meget mere

maa bette antoges, fom 8ot>g{oningen iffe ligefrem fyjemler

^rebitor nogen 2tbgang tit »eb et fcelleå ©øgémaal at inb;

brage alle SOiebbebitorer unbcr een ®ag, berfom be i)aH

forfliellige SSærneting. SO?en var bet en ^roceéfualff ©runb^

fatning, at ben dnt iffe funbc føgcå uben Ijanå SOZebbebis

torcr tillige, ba maaitt benne og, fom bet fpneg, Ijaoe frems

falbt en pofitio Sffegcl om bet fallea SSærneting, fom mlbc

tjcere SSetingelfen for at funne opft)lbe 2o»enS Sorbring om

bel combinerte ©øgémaal mob famtlige correi debendi. @t

faabant SSærneting er imiblerttb iffe i Sooen bejlemt, l)tioris

mob ^rebitor, naar Ijan t>eb et fcelleg ©øgSmaal bil faggi\)e

flere correi debendi, fom l)at)e forjfielligc ^jerfonlige SScerne^

ting, fun fan bane ftg 2lbgang Ijertil, enten »eb at l)ai)c

fiipuleret ftg bereS ®amtt)ffe til at mobtage ©øgsmaal oeb

en t)ié bejlemt Sid, eller oeb at erljweroe en fpeciel S3e=

mlling til at faac @agen bel)anblet \)eb SommiSfarier. ®en

alminbeligc 9Jegel blit>er altfaa, at, naar be flere correi

debendi f)a'ot forffjellige perfonlige SSærneting, er Krci)itor

forpligtet til at faggiue l^»er for ftg for fin 3(nbeel; men,

berfom be alle l)aee fammc SSærneting, l^ar \)an tJalgct, om

(15*)


220 ^ørfte '2tfb. om ^roc.^Subj.

I)an »il føgc i^'on dnhlt fccrlij^ for [in 'iln'Otd, ellct om Ijan

»il onlccgge cnfi)n paa,

om l)anå SOicbcicrc »ilbe gjøre iBruj af bcrcé lige ^1;cttigl)cber

;


2lnben UnbeiafDet. ?)artcrtu\ 221

cUcv entog renunccre "^aa famme for beve§ S3etfommenbe,

faalebeå maa \)an eg funne mt>ta(e Siettifikben, enten f)an§

^cbcierc yilbe bceltage t ©øgSmaalet, ellev iffe. SSel er bet

faa, at (Sagoolbercn !an ubfcettce foc at maatte ub^olbc fle;

re *i5øg?niaol af Ijoer SKcbcicr ifær; men, er ^Søgémaalct

grunbet, Ijar i)an intet at tolcrc ooer, fiben Ijan ba feb t>eb

fin ubeføietie 9)?obfættelfc fremFalbrr fammc. ©r ©øgåmaai

let beriniob ugrunbet, t»a im( ben cere beføiet at inbtale ftn 3(nbeel i govbringen, naar l)an

blot gobtgjør, at ben ^aaftcconte ®um. »irfelig ubgjør l}ang

2fnbeel, toære ftg, at benne er bcftemt »eb fel»c ©jelbébre;

»etS Snbl;olb, eller at l)an fencrc »eb fine 5)?eb!rebitorerg

^rflcering \)ax faaet ben bef!emt. S et faabant^ilfælbe er ber

neppe, enten meb ^^enfpn tit 2)ebitoré eller meb .^enfpn

til SOZebfrebitorerneg S:ar», nogen gplbig ©runb for, at @øgé;

maalet iffe uben be fibj^eg ©eeltagelfe flulbe fimne frem^

mcé. SKebtrebitorerne funne nemlig albeleé Sntet libe »eb,

Qt ben 2(nbeel af gorbrtngen, fom iffe er bereé, gjøreé til

©jenftanb for en færlig Sag; tl^i, l()»ab ber unber benne


222 ^øcftc 2(fb. om ^roc.= (Subj.

pa§fctcr, blioer naturligtiiié uforbinbenbc for t>em. Tit ®Ci

bitor angaaenbc bet famme ©jelbébreo ian !omme til at

ubbolbc ligefaamange ^roceåfcr, fom bcr erc SKebfrebitorer,

er en Uleiltgbeb, boorfra ban iffe fan føgc nogen ^ritagclfeéi

grunb i ben ^mjlcenbigb^b, at b


linben Uiibei-afbel. ^atUtne. 22S

fcelbe, i ^w'Ife en trebie 9)?anb troeber iftc^ct for ben oprin-

beligc ^axt, faalebcg at benne igicn ii&tr«ber af ^roceé=

fen; en \aai>an Scrantring nf en prccce;Part fan grun;

be fig enten i en SIranéport af ben enfclte for Sietten an^

f)ctnQ\QQioxk gorbrtng fra ben oprintielige ©agføgcr, J?el og

fra Sntert)enien(en, til en trebie Wlan'o , eller i en ^ocrbra-

QClfc af ben alt paatalte fornieentlige gorpligtelfe fra ben op;

rinbeligen ©agfogte, »el og fra 2£bcitaten, til en trebie 9)Zanb,

ber paatager ftg i l)an§


224 ^øcftc 2(fb» om ^voc. = (Subj.

\)am, men ^tøllfen SranSport bIcD antaget at \)cere ^ro=

fotma blot for at olrfe paa i^ebitov , berfor alene blei> U

tømt en fOJulct af 100 9JbbIr.

Siøorigt !an mcb v^enfpn )(iaa Sranéport af ei ©øgé;

maal mærfeé:

a) SeéftDnaviué bør naturltgoiig gottgiørc Srangpor^

tene 'MS'gtbeb, b^^orom nærmere ncben i §. 54.

b) (5céfionariu6 maa ooertage ©øg^maalet i ben ©tanb,

b»ori bet bcftnbeé :paa ben Sib, b'^n inbtrceber i 'SaQen,

faa at \)an iffe fan blitje berettiget til at fremme anbct, cnb

boab ben o^)rinbelige ©agføger funbe b«oe foretaget fig, boiå

\)an felt) bicmmel

for (Scéftonariué til at labe ben af Sebenten anlagte ©ag

bocoe, for berefter unber en np ©ag at ^rocebere ubunbet

af bet, (5ebenten unber ben forrige ©ag maatte b*JOf forfømt,

inbrømmet o. f. t?., faa er bet bog m% at, max Geéfionas

riué t)tt benytte ben ^rocebure, ber alt er ubført, »eb at ops

tage ©agen ber, b^or (§ebenten forlabcr ben, faa maa Ijan

ogfaa labc alt gielbc, b^^b ber inbebolbcé i ben ^rocebure,

fom f^an faalebeé »eb at fortfættc ben gjør til fin.

2) 3)a i 2{lminbeligbeb en S)ebitor iffe er berettiget til

at oDerførc ftn ©jelb paa en trcbic Wlant), faalebeé at ^re^

bitor ffulbe funne paanøbeå benne fom ^Debitor i ben op=

rinbcligc ^ebitorg @teb, faa »il ijan ei b^Uer, naar man

gaacr ub fra @agcii6 Hatur, i 2Clminbcligbcb b^rtil

blt»c berettiget, forbi ^rebitor alt l)ax inbtalt gorbringen »eb

2)omj!olene, efterbi benne S^mftcenbigbeb ingen ®runb inbcs

bolbcr til at forminbflc ^ebitorå gorbinbtligbeb. ©aafremt

£)ebitor-, faafnart ©ag mob 't)am »ar anlagt, ffulbe blot

:paa ®runb beraf »ære berettiget til at belegere bet, b^orfor

ban føgteé, »ilbc bet ogfaa »cerc albeleé uben ^\)ttt og fSd

t^bning, at delegation, førenb ©ag »ar rcifJ, »ar forbubt;


2(nben Unbciafbél. farterne. 225

cfr. iur. Stbffr. 12 ©inbg 2 ^cfteeibe 221-222; 223-224.

a) %xa benne ©runbfcetning fpneé bog Cotoen at afm'gc

Deb S3ej!cmmelferne t 1-1 i, f)ttil!e fpneé at forui)fojtte bet

fom gloet, at bet, uben at noget Samtpffe fra ©ogføgcrenå


226 gøifie 3(ft>, om 9>roc.--@ubj.

lige ©ageolbcr meb fammc SBirfning, fom om ben »ar ipaa^

lagt '^'lemmtUn.

b) ©nboibcre h;bcr 1-11-3, at, max ^jemmcl iffc fclo

^jerfonlig møber, f!al \)an [ente (Sn for fig, fom er bemt)n;

biget og mcegtig ftray at gaac i 9?ette. »^erocb forebi^ggeé

alt S)p{)o(b af ©agenå 2)vift, ibet hjemmel ingen anben

^nf!anb fan eri)oIbc for at fremme fit Silfoar i ©agen, enb

ben, ber af Uw oprinbelige ©agføgte funbe l)a'ot »æret for-

bret; cfr. Brcrfcn at) 1-11-3.

c) ©nbeligen forbreS ifølge 1-11-2, at ben, bet frem^

troeber fom »hjemmel, ffal »ære rciicrlKftig eHcr fulbmyns

t'iQ (b. c. befulbmcegtiget) af ben, ber bør at foare bertil

meb 9?ette. v^oab l;lint betreffer, funbc bet oel fpneå at

tjcerc tiljiræffeligt, naar v^jemmet blot »ar ligefaa eeberl)eftig,

fom ben, i Ijmé


3(nt)en Unberafbel. fJacterne, 227

30 09 14 ©eptbr. 1813 §» 7. @ee »rorfon ob 1-11-2;

iur. Sibff. 2 SSinb 2 ^efte f!ebet nænner fom en ifte^ct for Vebcn

I;eftigbc6 f^lbejlgjørenbe SSctingelfe for v^jemmel, at \)an tx

tcfuItJtm-vgtigct til at møbe af ben, ber bør at foarc bertil

meb Sfette, ba er ^JJeningen t)eraf yanjleltg at befiemmc.

9^eppe fan l^cr ftgteé til en ftmpel Su^bmagt fra ben oprins

belig (Sagføgte til

v'^^^ ^^^^ Pegne at møbe og ubføre

©agen, faalebeS at 2)ommen f!ulbe gaac mob l)am felo og

ei mob ben 23efulbmccgtigebe, ifalb ©agføgeren oanbt; t\)\,

foruben at \)tx i faa ^alt) ifh funbe figeS at ft'nbe faaban

hjemmel eller goranbring af ©agoolber @teb , fom £own

^anbler om , oilbe bet l)eller iffe funne beflaac meb 1-9-10,

14, at ben (Sagføgte funne legitimere l£nbi)er til at møbe

paa fine SSegnc og ubføre ©agen, oeb blot ot gi»e l^am

gulbmagt.

SSeb at antage, at ben, ber blot paa (Srunb of Sulb;

magt f!al bliwc hjemmel, iffc faalebeé træbcr tnb i ben

©agføgteå ©teb, at benne befriet, og vg)iemmelcn alene ftaaer

forlagen, mm at6agcn i)erinio6 Eommcr tilat\)viU\}aa

bcm begge, faa at bc blioe mcbanfoarligc, fce jur. Sibflr.

2 S5inb 2 ^eftc ©. 23, bat)e§ oijlnof bc praftijle Sncom

»enientfer, go»ftebet ellers cilbc mebføre; men bet fpneé

»anfleligt at forene faaban Sortolfning meb 2ooené £)rb.

©narere fpncé man at funne antage, at 2(rtiflcn oml)anbler

baabe ben, ber paa egne SSegne, og ben, ber paa en 2tnben6

58egne overtager ftg at »cerc |)iemmel; af benne fib|!c fan

ber t}a iffe forbreé SSeberl)eftigl}eb, men blot Sulbmagt— iffe

fra ben oprinbelige ©agføgte— men fra ben, paa \)'o\$ 93egne

^an fremtrceber fom v^jemmel, og fom felt), ta t)an tx ben

egentlige »^iemmel, maa »cere t)eberl)eftig. ©enne 9)?entng

fpnea at bcjiyrfeé bcroeb, at ben foregaaenbe Mlhl ubtt^f^


228 gørjlc 2(fb. om -^roc. = ©ubj.

fclig nævner baabe ben, ber er »hjemmel ^aa ffne egne JBegs

ne, og ben, ber er bet paa fft |)erf!abå SSegne, bocrtil 1-

11-2 ganffe naturlig fnptter Scjltemmelfen om to ^ctingel;

fer, af i)\)llh t^n ene angaacr ben ]ex\ie, og ten anten ben

fibftc af bc i 1-11-1 omtalte t»enbe 2J?aabcr, paa l;mlfc

^iogen frcmtræbcr fom hjemmel.

b) SKeb ^enf^n til 2int)enbelfen af 1-11 maa for bet

førftc crinbveé, at, berfom bet, efterat ^ag er anlagt mob

Smogen, gobtgiøre^, at iffe benne, mm en anben 9}?anb er

ben rette ©agoolber, ba fan Oagføgeren itfe meb 9?t)tte fort-

fatte ©agen mob ben, fom er famme u\Jcbfommenbe, men

maa oenbe ©øgémaalet mob ben rette ^aagjelbenbe, Ipa^

enten faa benne er toeberl)eftig eflet*tffe, ligefom tjan l)ellcri

i!fe t bette Silfælbe fan forbre, at benne ffulbe møbc t>eb

ben oprinbeltg ©agføgteg Bærneting, eller occrc bunben oeb

ben of benne biugtc ^rccebure, fee oDcn @. 213 ^x. 2.

2)er blioer faalebcé albeleé tf fe ©pørgSmaal om 1-1 1.

^ettc kapitel fan— l}ttab be i 1-1 1-1 brugte Ubtrpf : l)t?o

»hjemmel ril tære, og vil bermeb brage 2tnbre fra bereé

S?et, ogfaa flarligen tilfjcnbegiye— alene angaae bet 3!ilfælbe,

at 9?ogen fremjliller ftg for frivilligcn at mot'tagc bet mob

en 2(nben anlagte ©øgsmaal og foalebeé at træbe i benneS

©teb, uagtet f)an iffe af ©agføgcren enten er j?æt)net eller

abdteret, og uagtet bet iffe er gobtgjort, at 'i)an, men iffc

ben af ©agføgeren ealgte ©agføgte, er ben rette ©agoolDer,

f)'otm ©øgémaalet paagjelber.

S^crimob er bet bejlribt, om 1-11 fan antaget at be--

rettige enlpcr trcMc l"Jlan6, naar Ijan blot fan o^ftjlbc be

foreffreDnc S3ctingelfer, til at optrcebe ij'^ebct for ben ©ag^

føgtc og paatage ftg cnl;oer benneé ©ag. £??an )f>aQhtxaa'

ber fig, at Ubtrpffet "éjcmnicl", Ijtjoraf ?oten betjrncr ftg,

Iffe tilftceber en faa ubflraft ©etijbning , at bet f unbe inbbe^

fatte t£nlj»cr, ber erfloerer at oiUc paatage fig en 2(nbcné


?rnben Unberafbel. ^Jarterne, 229

l^am iøvrigt ii»c5fc>inir!en&c &aQ, men at bet i 1-11 maa

tagcå i ben fcebtjanltge S5cmccrfelfe, altfaa af ben, ber ^ar

otoerbraget ben ©flgføgtc ben Sing cllcr fccmpnbiget ^am til

at foretage ben vøanbling, {)Oorom ^Søgåmaal nu in|l{tuercS,

og fom faalebeé fan paabcvaabe ftg , at


230 ^ørfte 2Cfb. om ?)i-oc..-eubi.

ef ©aQt)olbcr, fce oocn ané ^U\}, ere

ble»ne enige bcrom, og forøorigt gotoené S5etingelfer opfplbeS,

i)a bor ©agføgeren intet anbet, b^rpaa i)an !unbe grunbc

en Seføielfe til at mobfætte fi'g benne SDoerecnéfomj!, enb

at 2ot>en benæt>ner ben, ber er inbtraabt if!ebet for ben @ags

føgtc, mcb Ubtrt)ffet 6ic"i"icl; og l)an maatte berfor funne

gobtgiøre, at bette J)rb iimuclig funbe brugeé om ben, ber

optræber for en 2(nben, meb minbre i)an gjør bet i (5gen;

ffab af benneS egentlige ^jemmeBmanb, ^x>Hht efter bet

foranførtc neppe !an gobtgjøreé. 3>er fore!ommer mig faa;

lebeå iffe at »ære tilffrceffelige gortolfningégrunbe for at gioc

SDrbet hjemmel ben ooennceonte inbffrcenfebe ffietpbning,

ligefom jeg l^tUn iffe inbfeer, at nogen practiff gorbeel bers

»eb »ilbc »cere at opnaae. ^un maa b^rocb ertnbreS, at

ber -naturligtiig i!fe fan være Zak om 2(nt)cnbelfe af 1-11

unbtagen oeb faabanne (Søgsmaal, for );)^\lh ^^Ibeftgjørelfe

fan ffee meb rebe SSaluta, og b^or oltfaa, naar ?ooen§ S3es

j!emmelfer om hjemmele SSeberbeftigbeb forbreé aneenbte

paa ben oven @. 226 anførte 9J?aabe, ©agføgerenS ©iffers

Ibcb for at erbolbe Ubbetaling af %lt , b^"*ab ber blioer bom

tilfjenbt, paa ingen SiJ?aabe blitjer ringere, forbi vpjemmel er

traabt iftcbet for ben optinbelig ©agføgte, enb om benne

t)ar bleoen t)eb ©agern

3) Dgfaa paa en mi^fcclbrtr SO?aabc fan et ©øgémaal


3(nt)en Unberafbcl. farterne. 231

faat)cl actio fom paéfto ^aac oDcr fra te oprintcltge fatter

til en tvctic 3)?ant).

a) ^eifom ©agføgeren eller ten ©agføgtc unber ^ro-

ceéfenå ^n\>t bøcr , træbe 2(rt?ingcrnc, om be t)a\)c ooer?

ta^et SSoct, eller, l)oiå bette ftaaer unber ©fiftebeljanbltng,

ba ©fifteretten, fom S3e|!i)rer og 9veprccfentant af ©tertj;

boet, i ben 2(fbøbcé ©teb , forfaambt ^roceéfen angaaer en

@ien|!anb, fom fan o^aat otier )i>aa Zxmo^txm*).

^ette finbeS 09 mc5 écnfyn paa eagføgcrcn ubtrpf^

feligen beftemt i 1-24-37, ber tteb Ubtrpffct, "at 2froingerne

tnaa blive vcb at ubføre 'Sag^m fom ben 2lf9an9ne flap",

beftprfer ben i ©agenå ^Zatur grunbebe ©cctning, at ben

af ben 2lfbøbe iibførte ^rocebure tffe ffal »ære fpilbt eller

ugplbig, men at 2lrt)tngerne paa ben ene ©ibe ere bunbnc Deb

og paa ben anben ©tbe funne benptte ben alt ubførte ^ro;

cebure t)eb at inbtræbe i ^roceéfen iftc&ct for ben Ufbøbe,

©ee faalebeS en £)om i jur. Sibffr. 28 S3{nb ©. 147 , at

ben af en Snjuricret anlagte ©ag mobSnjurianten fan efter

l)iiné 35øb fortfætteg af Ijané ©loegtninger.

e-tgelebeå »ifer 1-2-21 og 1-24-38, at efter ben @ag*

føgtcø T>øh l;anå 2(rolnger ere ^Jligtige at inbtræbe i l)anå

©teb; cfr. jur. "iixl 9^r. 20 ©» 126. ©og er Ut, fom

otien bemærfet, en ©eltifølge, at, berfom S5oet tageé unber

95el)anbling af ©fifteretten, bliioer t^d benne, bertSormue;©a=

ger maa tnbtræbc i ^roceåfen I ben 2(fbøbeé ©teb. ©ec faa*

lebeé jur. Sibffr. 28 ^inb ©. 38 og 86, at ©tceoningeng Sor=

f^nbelfe efter ben 3nb|!æDnteg 2)øb for i)an§ (gnfe iffc an-

feeå gt)lbtg, naar bet ci betiife^, at l)un fibber i uffiftet 35o.

b) 3)erfom ©agføgcren unber ^rocegfené 2>rift ffulbe

') 3 iJCtt romcvjf = tribfTe ^roccg benaetMicå en ©uccéforé S^btræbclfc i

en ^artå ©teb mcb bet Ubtri)? SReaåfumtion, ^Pilf et elleré i nox

^rcccé {[ar en ganjTe anben JBctQbning, i^eorom i M gt^lgenbc.


232 gørjlc %it. om ?)coc.*©ubi,

fle^ft(?rc ftg, maatte ttijino! bet af ^am anlagte ©øgémaal,

fom en 35eel af (?anå Svibler, ifølge 5-1-9 Qaat ooet tU

ben, l^an i)aDbc flebført fig til; ligcfom og, l)tti§ bet mx ben

@agføc(te, ber ^at>be flebføit ftg, ben, ^til I^Dem ^an ^atjbc

flebført ftg, bertjcb ifølge 5-1-12 mactte bliue pligtg at flaae

©agføgeren til Sfcttc for bsn paatalte ^orbiing , bog uben

at man fan tillægge bette ben 58irfning, at glcbføringen

ffulbe blioe befriet, ifalb ©agføgeren maatte ftnbe 2(nlebnin9

til at bolbe ftg

@, 227-228.

til l;am; cfr. jur. Sioffr. 12 æinb 2 vpefte

c) ^aax et ®øg6maal gaaer ub paa en Siettig^eb, ber

fun fan gjøreé gjelbenbe af en ^erfon fom Cicv af en rid

Cing, eller mcb en ^erfon fom iticr af en vis Cing, ba

»il og en actio eller paéfio goranbring af farten funbe

inbtræbe beroeb, at ©ienbommen gaaer o»er til en trebie

SKanb.

;35crfom faalebeé en formeentlig ®eroitutt)atjer unber

ben proces, Ijan i ©genffab af (Sier af en uiS Sing l)ar

anlagt for at faae fig ben paajiaaebe


2(nben Unbcrafbel. ^axtevm. 233

Ditut, funnc frigiøre ft'g fra ^øQimaaUt t»ert)eb, ot \)an af;

bccnber ben tjenenbe SItng ; tl)t ©øgémaalet fan ifølge fi'n

9latur, forfaambt bet fun |^ar (Scroitutenå erfjenbelfc tit

©jenflanb; alene giørcé gielbenbc mob (Sleren af ben tjenenbe

Sing fom faaban; en anben ©ag er bet, l)uiå ©øgSmaalet

tillige gaaer ub paa (Srfiatning for SiRlélig^olbelfc eller §Doer;

træbelfe af ©ertoitutforpligtelfen, tl)X forfaaoibt fan bet naturs

ligttiié, fom perfonligt, ubføreå mob ben, ber er ©fabenå

2(arfag, uagtet ^an Ijar opljørt at »cere @ier, altfaa at »ære

feroitutforpligtet. Ilt ben npe @ier imiblertib ^ulbe Ⱦre

pligtig at inbtræbe i ^roceéfen og optage (Sagen i ben ©tit

ling, l)»ori ben befinbeé »eb (Sicnbommenå SDoerbragelfe, er

neppe afgjort- SSel maatte bet fpneå, at, ligefom ©ermtuts

forpligtelfen er en paa Sienbommen l^wilcnbe SSprbc, ber

følger fammc og iffe fan »eb Sienbommené £)Derbragelfc

uben ©eroitutljaverenå ©amtpffe opl)oe»e6 eller forminbffeø,

faalebea maa ogfaa alt, ^eab ber unber ^roceburené @ang

cfterl)aanben afgjøreé til SScgrunbelfe af ©agføgerené ^aa^

flanb om ©er»itutenå ©rijlentS eller Omfang, be»irfe en reel

eller meb ^ienbommen forbunben gorpligtelfe, ber iffe igjen

tilintetgjøreå ber»eb , ot en n\) ©ag»olber træber iftebet for

ben opvinbelige ; og at, naax faalebea ben oprinbeltg ©agføgte

t. dx^ l)ar inbrømmet ©er»itutené Srijlentl, men bejlribt bene

SDmfang, faa maatte \)an§ ©ucceéfor i ©enboméretten

og i ^roceåfen l)er»eb »ccre bunbet og alene funne fortfættc

©triben meb v^cnfpu til ©er»ltutené Omfang. SDZen l)er»eb

maa bog erinbreg, at en Snbrømmelfe unber en ^roceå iffe

fan i 9?elation til trebie SWanb tillceggeé jlørrc SSirfning,

cnb et Ubenreté;©amti)ffe, og, forfaa»ibt bet nu antaget,

at ben Srflccring, l)»oroeb Smogen paalægger fin ©ienbom en

©er»ttutforpligtelfe , iffe fan anfeeé gt)lbig mob en fenere

©r]^»er»er af (Sienbommen, meb minbre ben er tinglccjl, (fec

Iberom Uefingg gære om ©en>ituter ©. 145), faa ffjønneS

^anfene Giotlproceé.

'

(16)


234 %Øi'^e ?(fb. om ^toc. -- (Subj.

'i)cUet \th, ot ben of ben før|! ©agføgte unbcr ^roceburen

gjorte Snbrømmelfc af ©etbituten fan tooere binbcnbc for

i)cn fenere ©r^oeroer , meb minbre I)an bcb SJoerbragctfen er

unberrettet i bet minb|!e om ^roceSfené dxi^tntB ; i b^tlfen

»^enfeenbc ©agføgcren bog altib fan fiffre ftg t>eb at labe

©tceoningen tinglæfe.

§.49.

S)m be alminbcli^e SSctingelfcr for at »ccve ?)art.

1) Wub éf"fT"

til Sagfogcren.

2Cf S)iemebet meb ^rganifationen af :J)omf!oIc, at fors

f!affc ^(bgang til ben ^røoelfe og 2(nerfjcnbelfe af JKettigs

l^ebcr, fom er en nøboenbig SSctingelfe for biéfcé S3eflt)ttelfc

t)eb ©tatémagten, flt)ber ligefrem, at ber for at funne were

^art iffe fan forbreå mbere, enb Yaa ©agf^gcrcns 6i&c

^etsfubjectioitct, og ynii'i ben 6agføgtc8 Øibc tillige, at

^an ftaacr unbcr llovcnce cg in specie S^oniftolcncø

ITfynbigljeb. ^^^'^^f ^'^W^ ba mbere, at Sngen Un »ccre

ubeluffet fra at »ccrc ©agføger, uben for faacibt l^am maa

ncegteé 9?etéfubiectit>itet.

1) 2(bfolut UbcluBWfc fra Befeidfc til Ket8fcrfclg=

ning fan altfaa iffun ta tccnfeS i en ©tat, 'i)W§ ber gaoeé

perfoncr fom iffe erfjenbteé for Sietéfubiecter, b*>ilfet tffe

efter oor 2o»gtoning er Silfcclbet.

a) 2(f jDanfTc Un^crfaattcr gi\?eé iffe 92ogen, fom er

abfolut retløs, og følgelig l;eller Sngen, fom er ubeluffet

fra 2(bgangcn til 25omj!olene *).

•) gor^en ^ar mon f cl fecnført be ^rrtlpfe til De faa Folbtc bcrgerlici

Søbe, ber anfoQcS at ^ofe forbrubt alle borgerlige JRcftigtjcbcr,

fee ^crom 5Iørrcgaarb (^\'rfoncrne& JRet §. 119), fom cg[aa i

Qonfequcntfe fjcrof (i l)Qne ^roceS 1 S>eel §, 1418) fjar nægtet

bcm Slet til at tære ©ogføgere j men bette tav urigtigt, Hbcn ben


^ 2tnbett Unberafbel. 9)ai*terne. 235

b) SYcnime5e, font opf)oIbc ffg :paa batifl territorium

03 berfor ifølge 2o»en§ fortale 09 ;©ommer:(5ben ^aat um

bcr bc banffe 8ooeé 9)?t)nbi9t)eb, npbc 09 tiåfeé S3ef!t)ttelfe

for be bem i 9}Zcbf)olb af t>ore 2ooe tilfommcnbc ^etil^i

l()cber 09 funnc altfaa 09 fom ©agføgere inbtalc bereS gor;

bringer*

c) 3(t enbog U5I«nbinøcr, fom iffc erc \)n i SJigct,

funnc labc bcreå gorbringer til ^erfoncr )()aa t>tt banffe

Serritorium paafjenbe t)cb oore 35om(lolc, følger af S5e|!emi

raelfen i Sooenø 1-2-23; cfr. 5-10-45, Solene fortale,

jOommcr - @eben, 2(norbn. (SRefcr.) om grcberifjlabl Sebtjg;

gelfc 25 2(pril 1682 §. 3, JRcfér. 1 gebr. 1765, 18 9?o»br.

1803; ^øiejleretS Snjlrur af 7 ©ccbr. 1771 §. 31, Sractat

tttcb ©torbrittanien 11 3uli 1670 §. 22, 24, meb gran-

fcrig 23 2(uguj! 1742 § 36, meb begge ©icilierne af 16

2(pril 1748 §. 28.

2) &n 3"^ffr«nBning i Uctrigl?e&cn til at vavc

©agfogcr in&tr(5?6cr l?05 bc Pcrfoner, btr i^h \)avc btn

fulbe Kctefubjectiritet ; fertil Ifører:

a) l^j^reløfe funnc albelea iffe |)aoe noget ©øgémaal i

3Cnlebning af rene Snjurier, fcc (Ørficds ^aanbbog 2 Sinb

@. 20 «nr. 7.

b) 2)a glebforitiger l()at)e opgit>ct ol Igienbomsret, fjj;

iteå bc 09 bzxvtb at maattt l)au taht al fKet til at infii;

tucte noget ©øgSmaal, f)\>\$ ©jenfianb er gormuesJKettiglje-

gretlBfc, faa libet fom ben 2ant)éfort>tfte, tabre alle borgerlige

SlettigijeDer. ^an bcf)olM baobc *Jgre» og gormue=5Rettigt)eber cg

i en t>ie Zii ægttjfabelige 9lettig()et5er5 og terfov raaatte l)on og

angaaenbe bigfe funnc »ære 8agføgcr, cfr. SSrftcbS ^aanbbog 2

asinb ©. 67 f. 3'^>^rtgt er ©pjø-rgåmaalet nu uben praftij! Sn=

tcresfe , bo grebli?§^cb§ftraf faa gobt fom albrig finber ©teb ifelge

^rbn. 30 sjKartS 1827.

(16*)


236 ^ørfie 2(fb. om 9)roc. = (Subj.

ber» ©n anben ©ag er bet, ()m§ glebføringcn maattc ocb

en feer 2(bfomjlt erl)oeroc S^ogct, fom, uonfect fjlcbføringés

for{)olbct, ffultc tilflpbe (;am fel» til egen ^aofeigbed, faas

fom »eb en &a^t, »eb et SSejlament, oeb egen gortjenefte;

t^i i flige Silfælbe fan ber iffc oære Zml om, at \)an jo

felo fan tnbtale, l)t)ab ber paa faaban SD?aabe er bleeen t)ang,

og tffc bene, til Ijoem ^an ^ar flebført fig. Cigelebeé fan

en formue ; Sorf)oIbenc bebfommenbe Srætte finbc ©teb

mellem glebføringen og ben, i)an ^ar flebført fig til, 5-1-1

c) lit ben, bcx Jociv øjcrt CDpbud cUer S^^Uit, tf fe

fan , faalænge S3oet fiaaer unber ©fifterettené SSe^anbling,

tnbtalc nogen Sormuerettig^eb, følger af SfJaturen af S3pbub

eller %aU\t, fom en vf)anbling, b^oiDeb gallenten fætteS ub

af 2)iépofition ooer famtligc fine gormuegienflanbe , l)t>ilfe

betimob gaac oDer til (Soncuréboct, ber faalebeé blioer ben

com^etente ©agføger, fee min ©fifterct (3bic Ubg.) ©. 329

cfr. neben §. 51 ^v. 9.

d) 2)en, ber tf fe ^at erbuertoet fRtt til at brioc ^anj

bel en gros, fan iffc anlægge ©øgémaal til SSetaling for

et folgt SSarepartie, naar bette efter 2(norbningerne er ©jern

fianb for |)anbel en gros, ifølge ^lac. af 15 SWarté 1814

§. 3; fee jur. STibffr. 17 Sinb ©. 141.

gorfaambt iffc bet omproceberebe SSarepartieS £leantti

ttt unber ©agen er opgi»et, og bet følgelig iffe er git>et, at

famme \)ax »ceret af et faabant SSeløb, at bet er ©jenjlanb

for ^anbel en gros, anfecå bet iffe in praxi nøboenbigt

fra 3ietten§ ©ibe ex officio at ceffe noget S5et)ii§ t benne

»^enfeenbe, for berefter at bejlemme, om ^lacaten maatte

»(tre antjenbelig ; fee nx)t jur. 2(rf. dlo. 24 ©. 32-33. S^er?

fom bet berimob er gioet, dt ©agen Derferer om et SSare;

partie, fom er ©jenftanb for ^anbel en gros, fan bet tffc

»ære twolfomt, at 35omf!olenc jo ex officio bør aft>ife ©a^

gen, naar ©agføgeren ei gobtgjør fin S3erettigelfe til faaban

L


'Knten Unberafbet. V^tktnc* 237

^anUl, uanfect, at ben ©agføgtc t!fc nebtægscr nogen

Snbft'gelfe berimob, efterbt ^lacatené §. 3 forbpber at mob^

tage Sorlig i flige ©ager, ^oilfet fun funbe l)Mt SSct^b^

ning unber gorubfcetning af, at ben ©agføgte xth »il hf-

nptte ejrccptionen; ligefom og Ubtrpffene i ©lutningen af

§. 6 tale for, at 2{ft){iéning bør jfec uben at faabant af

ben ©agføgte er paajlaaet.

§.50.

^ortfættelfe. 2) Wleb ^enfpn til ben ©agføgte.

S}?eb ^enf^n paa ben ©agfi^gtc forbreg vel Kctsfubs

icctinitet forfaatoibt at ben, ber ganffc manglebc famme,

t)ar albeleg retløg, beUcr if!e funbc »ære ^art, forbi l)an

if!e funbe |!aae i noget 9?etgforl)olb til en ^Tnben, l)t)il!et en

^roccg bog forubfætter. SO^cn ber forbreé iffe, at ben


238 ^ørjtc 7Cft). om 9)i:oc*@ubi.

fer, ^»araf følger, at f)an f)eUcr tffe fan føgeS t)et> ^om^

jiolenc.

2) prinfefevtic og priti^feefernc af 23Io&ct cre ifølge

1-2-1 iffe unbergiune be fæboanligc 25om|lolc, og S^ifbtinger

mob bcm funne efter 2(rtifleng 3nt)l)oIb iffe inbtaleé uben

oeb et 2Cnbra9enbe til A'ongen, paa l)t)iå S3eficmmelfe bet

ba ml fomme an, om og IjioorlebeS noget ©øgémaal fan ins

j^ituerea. t>m ber »eb ^rinbfer og ^rinbfeéfer af ffilobet

iffun forjiaaeå be ægte 2(gnater af ^J^eberif 3bie, eller om ber=

til maa regneå alle cegte Gognater, er )(>aa bette Steb lige^

9t)lbigt , cfterbi bet iffe fan toccre toiulfomt , at alle mcb

^ongel)ufet beflcegtebe eller enbog blot befoogrebe ^erfoner

iffe funne føge§ \)eb be alminbelige ©omftolc, fiben 1-2-2 iffe

engang tillaber faabant ©øgémaal mob ^ongerneå naturlige

aSørn

3) ^e i 1-2-2 ncetinte ^erfoncr fyneå iffe at ffuUe nt)bc

fammc privilegium, fom ^rinbferne og ^rinbfeéferne efter

ben foregaaenbe 2(rtiffel, mm bereS forret fpneS at inbs

ffrccnfe ffg

til, at ot)erorbentlige 35ommere eller Gommiéfa;

rier ffuUe bliee ubnceonte, l)t)ilfet 2(rtiflen ftjneå at inbebolbc

et Silfapn om, iffe at oille blioe nægtet. 2)et er iøurigt en

©elofølge, at 3(rtiflen iffun angaaer be naturlige 23ørn, ber

ere anerfjenbte fom faabanne.

4) gorfaaoibt Øvx'iQljcbe s autoriteter iffe funne for

bereS ©origbebé ; ^^anblingcr føgcé ocb 2)om|lolene (1-2-8)

og altfaa erc relatio befriebe fra ©øgmaaal, ba »il berom

bliwe bonblet »ibere i ben følgenbe 2(fbeling om ^roccg;®ieni

jTanben.

2>og blitzer bertteb at erinbre, at mellem Unberfaatternc

og be enfelte ^rene af ©tat^ftprelfen, rcpræfenterebe »eb be

2(utoriteter , fom forefiaae fammc, funne inbtræbe 9fetéforj

bolb, fom i Silfoelbc af Soijligbeb \)øxc unber 2)om|ioleneg

2(fgiørelfe.

9laar faalcbeé Sontracter affluttcé mcUcm ^rioate


2(nt)cn Unbctafbel. ^avUxnc. 239

09 bet Drfentlige, naor t. dx. bc unber etatégjelbå £)trcctto-

nen jlaaenbe ©obfer fælgeg fra ben fongelige ^aéfc til ^rioatc,

ba er M bertjeb inbtraabte gor^olb mellem (Sælger 09 ^jø;

ber af reen prioatretlig S^iatur, 09 be 2)ifputer, fom i ben

2(nlebnin9 maattc reife ffg, i)øxt altfaa unber 2)omf!olene§

2tf9iørelfe.

9Ken ogfaa meb »^enfi;n )paa be 2ot)6ub, ^oortjeb Unberfaot^

ternes gorpligtelfer mob ©taten cre orbnebe, cre un&crtibcn

Unberfaatterne befoiebe til at faae ©pørgémaalet om flige £ot);

bubS gorjlaaelfe 09 2(n»enbelfc paa bet concrcte Siilfcclbc un^

berfajlet jubiciel 2(fgiørelfe. (trempler t)erpaa afgi^jc grbn.

1 Sebr. 1797 §. 117-119; 3 ^ecbr. 1828 §. 50; 8 ^ax

1829 §. 20. 3 øorigt l)ører ben nærmere Unberføgelfe om

be ()erl)cn l)ørenbe Silfcclbe i anben 2(fbeling unber Seeren om

^roceégienjlanben. ^er l^a»e t)i alene oillet gjørc opmcerffom

:paa, at ^»rigljeblautoritcterne^ cnbog be fongelige dollcgter, fun^

ne unbertiben !ommc i bet Silfcelbe, at maatte frcmtroebe fom

©agttolbere paa ben bem bctroebe offentlige SntereéfeS SScgnc.

5) S'^fHTiiciJc l;errc3?rcni)c (J5cf»nbfcr funne forme;

beljl ben bem tilfommenbe SjrterritorialitetSret if!e føgeé oeb

Bore £)om|iole: fee grbn. 8 IDctbr. 1778, ber forbr^ber at

belafgge ©efanbtcnS ^erfon cUer @ob§ meb 2(rrcft for ©jclb,

'i)an unber ft't SDp^olb l)cr maatte f)aoe contratjeret; cfr.

•Åolbcruv4\ofciiuingc6 golferct (2ben Ubg.) @. 83 9?otc2.

lit imiblertib en fremmeb ©efanbt, fom \)ax anlagt

©øgSmaat mob Smogen oeb »ore ^omjlole, iffe fan unbs

flaae ftg for at mobtage (Sontraføgémaal unber famme,®ag,

forfaambt ellerS be alminbeligc ^etingelfer for bettc ©lagå

©øgémaal erc tilftebe, fan ingen Zml »ære unberfaflct;

l)t)orom bog ml blioe ^anblet nærmere i anben 3)eel unber

Cæren om Gontraføgémaal.

2(n9aaenbe ©efanbtereå £)ome|iiquer og betjente hd

ftcmmer en ^gL Siefol. i (^anc. ^r. 12 ^ecbv. 1778 (gogt;


240 gørftc2(fb. om ?)i-oc. = @ubi.

manna S^iflæQ), Qt, max Smogen formener at \)Me gorbring

^aa en 25etjent l)osi en fremmet) ©efanbt, flal berom førjl

giøreå 2(nmelbelfc for SWinifteren for be ubenlanbffe 2(nlig;

genber, )(iaa bet l^an funbe tale meb be frcmmebe ©efanbterc

felt), 09 ''at ingen ©ag for Sletterne maa inbjicctncé eller

^aabømmeé, meb minbre man tilforlabelig oar unberrettet

om, at »ebfommenbe ©efanbt bertil i goroeien ^aobe gioet

fit ©amtt)ffe"; cfr. og grbn. 8 £)ctbr. 1708.

6) Sremmc&c ljerrv?ren6c (tonfulcr betreffenbe l^a;

\>t§ forffieUigc SSeflemmelfer , faafom: i 3?efcrr. 8 2(ug»

1733, 23 2(ug. 1745 (Ijoilfet bog bleo tilbagefalbt beb

sRefcr. 12 Øloobr. f. X); 9 2rprU 1756, cfr. 21 Sult 1758;

8 "ilpxil 1771, communiceret i Gane. ®rc. af 13 f. 9}?.;

Gane. ?)r. 19 2(ug. 1786 (i gogtmanng alp^ab. 9fegi|lcr 1

a^eel @. 229); 18 OKai 1793; 19 SDctbr. 1793. QnMU

gen bcjiemmer Kgl. Kefol. 25 2Cpril 1821 i dan c. (Lire.

12 UTai 1821 §. 3, at fremmebc ©eneraUSonfuler, Gon*

fuler, SSice^donfuler eller anbrc (5onfulat=2lgenter, "l}t)ab

enten bc før 2(nerfienbelfen crc ^gl. eller fremmebc Unber^

faatter, alene i bereg (Jonfulat^Sorretninger iffe ffutlc oære

Canbeté Suri6biction unbergiwie; Ijycrimc& i)ci clfom in criminali-

bus ffulbc v«rc ilanfecte Zovc cg Sorfaniing, cg fol;

gclig og fammc 3u»^i^i>iction, fem 6c l\gl. Unbcrfaat=

ter, uni)crgir>nc."

2Ct donfuler l^eller ingenlunbe, efter


3Cnben Unbei-af&eL ?)arterne, 241

©tatené territorium, lutitie i 2ilmiti5cliglje5 ilVe føgcs

vcb vove Kctter, ffben ter itfc mob bem fan er^t)crt)eS

nogen oeb »ore fiotjc garanteret 9?etti9t)eb. 3)09 mcerfeS

()ert)eb

:

a) gor bet førfic fan en UMcJfnMng \)avz vedtaget

rtt rille medtage 6øgsnirtal og JDom r>c5 en af tjorc

SDomftole, 09 ber fan t faa galb iffe Dcere St)itil om, at

et faabant ©amtpffe jo maa tillceggeé SSirfning t S)oerecnå;

flemmelfe meb 8ot)en§ 1-2-20, 27; tl)i at en »eb t)ore2)omi

jlole affagt 25om otter en Ublænbing ingen 9?etgt)irfning

funbe tillceggeé, 09 altfaa i fig t>ilbe t>cere en 9^ullitet, er

fun en tilfpnelabenbe SWobgrunb, efterbi bet ingenlunbe er

afgjort, at en faaban ^om er betaget al juribif! SSirfning

:poa UblcenbingenS |)iemj!eb, fec (gunomia 4 S3inb ©. 125

133 f., og i al galb vilbe en faaban 55om funne benptteé

\)tx i JKiget, forfaambt ben 3!)omfcelbte maatte Ija^e eller

fenere ert)tter\}c ©obg l)er, Ijvori ©recution funbe ffee. X)ette

er og erfjenbt t)eb nore 35omjlole, fee en ^om i jur. 2(rf.

mo, 20 ©. 60-61 og i 2lrf. for SRetéoibff. 4 2)eel @.

333-334.

b) gorfaabibt en UMccnbing beft6feer fafte lEiens

t)omnie ^er i Kigct, maa l)an og, t ©ager, fom ^are

t>i8fc l£ien6oiTime til (Djcnftanb, funne føgeå beb bet i

1-2-18 ^iemlebc forum rei sitæ; fec 5-10-3, ber ubtrpf;

felig foreflritter , at ben uben 9?iget SSoenbe, fom ()aDer

@obS ^cr i Sviget, fan |I(ct)nel, faabibt ©obfet angaaer,

til bore 3!!)om|Iole»

c) grembeleé fan bereeb, ot en Ublænbing anlægger

©øgsmaal mob ^OQtn »eb en of bore 2)omfIole, becirfeå,

at i)an igjen fan fagføgeé »eb ben famme diet, forfaaoibt

nemlig ben ©agføgte Ijar faabanne SKobforbringer, fom

l^an fan gjøre gjelbenbc »eb 6ontraføg6maal; ^ttte finbeg

ubtr^ffeligen Ufttmt i 1-2-23. .^borbibt nu i faa Z\h


242 ^ørfic "iffb. om ?)roc.5©ubi.

fælbe Sontvafagføgcren, max ^an§ SJ^obforbring er flørrc,

cnb ))an§ ©fplt) til v^ooebfagføgeren, iffe blot fan faae

T)om for faa meget, fom fan compcnfere, l)oab i)an beftn;

beé at jft)Ibe, men ogfaa for bet ^DtJerffpbenbe, fom !)an

fan forbre fig ubbetalt af ^pooebfagføgcren, vil, i f^orbins

belfe meb be ø&rige ©pørgémaal, b^ortil (Sontraføgémaal

gioer 2(nlebning, førft fcnere funne unberføgeg. 35og fan

l)er ertnbrcé, at ben ^mfiænbigbeb, at ^oocbcitanten er

en Ublænbing, ifølge bet osen unber ^itr. a 2(nførtc, ittc

i cg for fig fan »cere til ^inber for, at ber git)e§ (Sons

trafagføgeren Dom for, Ijtjab ber efter Jrabrag af l;an§

©fplb blioer l)ang 9fef!forbving ; fee ben ber citerte Dom.

d) Devfom en Ublc?nt)ing bcft6bcr (3ot6 i ben

ftanffe 6tat, fan Ijanå ^rebitor, IjwS gorbring er afben

25ef!affen^eb, at Ijan i 9J?ebfør af l-^l fan giøre 2frreft i

bet l)eroccrenbe @obé, berceb bane fig 2(bgan9 til i £)t)eri

cenSjlemmelfe meb pbc. 30 UoDbr. 1821 at anlægge

©øgémaal tteb ben 9iet l)er i JRiget, unber bw^ Suriébic;

tion 2(rreften er iocerffat, til at crboert^e Dom for 2(rve|lenå

5Jo»ligl)eb, og eo ii)so for Sorbvingené ©plbigbeb; Ifjmlfcn

Dom ba i S)oercenoj!emmelfe meb vor Joogioning fan ercs

qoereå i bet ®obé, fom ber finbeé. 2(ngaaenbe ©runbene

til bette 2o»bub, »eb 1:)mlht et egentligt forum arresti i

bet beftemte Silfcelbe er bic»"Iet, fan efterfeeé 6oll. Sib. for

1821 ©. 775-790 og gane. efr. 11 Suni 1822.

©fjønbt ^lac. 30 9f?oDbr. 1821 alene ombanbler 2Crrept

)i>aa en UMtijnbingo ^eifon eller ®obé, fan bet bog ingen

Zx)\\)l være unberfaf!et, at ben jo ogfaa fan anvenbeå paa

en Snblcenbing, ber fommer i famme Silfælbe, t b^^ilfct

^lacatcn forubfcetter, at Ublænbingen er, nemlig at 'i)an

albeleg iffe l;ar noget SSærncting l;er i 9iiget, t)eb l)»ilfet i

aKebbolb af ben alminbelige 2ot)gt»ning gorføloningen a\ ben

)(>aa i)an$ ®o\>§ effectuerebe lixxc^ funbc ffce. ^aax til

\


3(nbcn Unberafbel. 9>*Jttei:nc. 243

Sr. en banff Unbevfaat forfwnber eller fortabet Siiget fans

lebeS, at t)an intet .^iem|iet) l)tx be()olber, ba maa l)an$

^rebttor, fom

i £)ocreen§j!emmeIfc met) 1-21 (jar effectueret

2trrejl paa l)ar\$ @ob§, ogfaa i Dvereenéfiemmelfc meb

^lac. 30 Si^oobr. 1821 Dære berettiget til at anlægge ©as

gen til 2trrej!ené forfølgning »eb ten d\tt, unber l)oié Sus

riébiction 2Crrefien er it)ærffat.


244 ^ørftc 2rfD. om 9>i-oc,sertil fommer, at i bc

Stilfcelbc, i bt>ilfe 9?ogen beftbber ©obfet fom baanbfaaet *Pant,

eller, ubcn at Ⱦre ^^anttjaoer, bog i)ax et jus reientionis,

toilbe t}tt eoere ubilligt at fcette t)am i ben 9?øbDenbigl)eb, at

ffulle opgioc ©obfeta SSef'bbelfe og altfaa ogfaa be bertil

!nt)ttebe gortrinére ttigl)eber , for at funne bent)tte ben »eb

^lacaten l)jemlebc 2lbgang til at funne inbtale ftn gorbring

»eb t)ore 2>omjlole, l)ml!en fun fan |!aae liam aabcn paa

ben 5!)?aabe, at i)an fan fane en S!)?anb bcffiffet til T(>aa Ub;

IcenbingenS eller ben gorftounbneS 23egne at mobtage


. ben

2(nben Unbei-afbet. ?)ai-ternc. 245

talc§ t)eb t)orc 35omjloIe; fec en Sogebfjenbelfc i n\)t jur.

2trf. 9lo. 21 ©. 236.

Sernæj! fan en Ublænbing, fom inbfinbet fi'g paa bet

l^er i SJtget, ^oor ben af i)am tntgaaebc gorpligtclfc

ffal opfplbcé , og fom ultfaa blitzer ®ie|l i ^roceéfual S3es

tpbning; ogfaa i £)ocreené|lemmelfc met) 1-2-19 fagføgeé »eb

9\et, unbcr \)\>\$ Suriétiction bette (Steb ()ører, naar

fun ©øgémaalet wcerffcetteå unbet ©iejlereté^roceéfcng gor^

mer; l)itorom i bet følgenbe. 3)et er faalebeS at betragte

fom en 2Cnoenbelfc af benne SJegel, at fremmebe (jer anfoms

ne ©fippere funne unber bereé ^p^olb Ifjer føgeé af bereé

©tat§ {)er accrebitereOe donful til at betale be barn efter ben

bcbfommenbe @tatå 2ot)e tilfommenbe (Sonfulatpenge ; fec

eanc. ©fr. 16 ©eptbr. 1786 §. 3', 7 9^ot)br. 1815 §.

2. 2)et fan for øttrigt \)ix^eb erinbreé, at, naar en frem^

meb ©taté l)ex accrebiterebe Gonful »il gjøre be barn efter

benne ©taté Soogioning tilfommenbe S^Jettigbebcr mob be

ber anfomne ©fippere og ©øfolf gjelbenbc, ba ml ))an bog

iffe bertil funne antjenbe anbre 9?ettergangémibler, enb be,

fom oor £oogit)ning biemler mob ©tatené Unberfaattcr ; -fec

berom Sanc. ©fr. 31 9»art§ 1827.

O SSeb ©pørgémaalet om, b^'oroibt en Ubloenblng fan

føgcé »eb eore 2)omftole, fommer bet i 2llmtnbeligt)eb iffe i

SSetragtning , om ©agføgeren er Ublccnbing eller Snblæm

bing. Sigefom nemlig Utlænbinger b^oe famme 3?et, fom

Snblænbinger, til at fagføge banffe Unberfaatter Peb be ban^

ffc ^omjlole, faalebeg maa ogfaa i 2(lm{nbeligbeb 2(bgangen

til Peb Porc SRettcr at fagføge Ublænbinger flaae aahen liges

faa mi for Ublcenbinger, fom for banffe Unberfaatter.

With v^cnfpn til Soij^igbeber mellem fremmebe ©fipperc og

bcreé ©fiblmanbffab angaaenbe «^t)re eller anbre inbbyrbcå

S?ctéforbolb, ba Pille ©øgémaal iffe funne antageé oeb Pore

2)omflole; meb minbrc enten ben ©agføgte perfonlig eller


246 ^ørfitc 2(fb. om 95roc. * (Subj.

l()an§'®obé:befmt)eå unber en banfl SuriSbiction, faalebc§ at

enten ©jejlereté ^voccburcn eller og en pcrfonlig eller tinøHg

Zxxc^ fan an»enbeg. ^09 blioer ijerweb at mærfc, at, ber;

fom ©fibåmanbffabet ipaa et unber frcmmeb Slag farenbc

(Sfib forbrer iBejXag lagt paa @fibet , ba ubforbreS l)crtil,

forubcn bc alminbeligc SSettngclfer for at effectucrc 2(rrcfl,

ogfaa ben oebfommenbc Gonfulé ©amtt)!fe; l)»orom fan

fcea 6anc. ©fr. 18 lipxil 1815. iåpofttion oi)cr bet, ber er ^roceåfen§ ©jenflanb, og, fom

gølgc l)eraf, blioer bet en nøbwenbig S5etingelfc for ©jjlbigs

l)eben af bc fra ^arterneé ©ibe foretagne ^roceéfuale ^anb^

linger, og altfaa af ^roceéfen og felDc 2)ommen, at be

i)onblenbc ^crfoner iffe mangle Siaabigli^ebert til at biépc;

ncrc obcr ^roccé;@icnjlanben.


2(nben UnberafbeU ?)arferne. 247

Unber ^roceéfen bliuer faolebeé, meb v^cnft)n paa ^ar?

tcrncé ^l^uclig^cb til t eget ^am at ufcføre cUer labc ubførc

berea Sager, ben ©nmbfcctning at følge, at ben cUer bc

perfoner, fom bnrc Kaa6igl;c6 til at disponere orcr

bet, bcv er 6agcnø (Øjenftanb, cgfaa inaac ^l^føre

cUcr la&c ubforc bc fra partens 6i6e fornødne pros

cegfualc ^'^"^li'iS^^* ^fnne ©runbfætningå 2(nt)enbclfc

paa be cnfelte Stilfcclbc mebfører følgcnbc JKegler:

1) Uniynbigc perfoner ere bette enten abfolut eller

relatir, og Siaabigl^eben otier bereé 9?ctégienflanbe er faas

lebeå enten albelcé l)oå anbre ^erfoner, cUer tilbeetå \)oB

Zntxe, tilbeell l)oé bcm fclo. X)tt hlmx berfor jltebfc at

unberføge, l)06 l)t)em ^aa5igl?c6cn ouer bet et, fom er

^roceéfenå ©jenfltanb, ba netop benne eller biefe bør

niøbc eller laic niø^c. S benne ^cnfeenbe fan mærfeé:

a) Soc ben abfolut UmyntJigc, faafom et S5axn, en

SSanmtttg, maa enten £)oerformt)nberiet eller SScergen ub^

føre


248 ^øvi^e 'JlfD. om ?)roc, = (Subi.

S)t)n9()cbg nærmere 9?efoIution, forinben nogen SBefoflning

for SKpnblingerneg Stegning paa 3nbtrit)clfcn maa awtm

teé"; cfr. «5r|!eb5 v^aanbbog 2 Sitib ®. 390-391.

b) dx farten en vd i Qllmtn6cligbc& umynbig

^erfon, men fom bog I)ar i risfe Sorl^clb Kaabigl^cb

orcr »isfe (Djcnftanbc, faafom ^iger cUer SKanbgperfoner

l^cnimob 18 "iiax, eller ^erfoner, ber formeOeljl ©bfclbeb

crc fatte unber SJærgcmaal, ba maa ber »el i ©ager an^

gaacnbe bc ©ienjlanbe, l;t)oroi?er be mangle Sfaabigtjeb,

for^olbeå ligefom om be abfolut Umi)nbige er anført, men

bcrimob maae be angaaenbe faabanne ©jenflanbe, t)»orotier be

ifølge got^gtoningen !unne antageé at bawe 9vaabigt)eb, faafom

bereé ^erfoner, bereé felDert)»eroebc 9Kibler, funnc fagføge

eller fagføgeå uben SDJellcmfomft af SScergcr ; tl)t at bc bog

t)eb bcreé goretagenber unber ^roccéfen funne paabrage fig

gorpligtelfc til at erf^atte ^roceéfené Dmfojlninger, fan in^

tet tiljlræffeligt SS)?obargumcnt tjcere, eftcrfom flige SJmfojt-

ninger bcele fun ere et 2tcceaforium til |)otjebfagcn, beclé

erc at betragte fom en ©fabeéerflatning, og bet er ntmU

fomt, at ben Umt)nbige fan forpligtes til at ubrcbe faaban

fce en fienbelfc i jur. 2£r!. «Ro. 5 @. 130 og i Hxt for

«Rctét)ibf!. 1 2)eel ©. 407; cfr. (^x\m& .^aanbb. 2 ffiinb

©. 462-463. S en i jur. Sibffr. 23 SSinb @. 10 meb-

beelt £)oerretgbom er en Umtjnbig uel, fom faaban, frttas

gct for at beeltage i ^roceS:^mfojlningerne, men bettc »ar

og t en @ag, i Ijuilfen SSærgené i^eeltagelfe tjar anfcet

nøboenbig.

2) &x parten en Ulinbreaarig, eller en ^erfon, fom

efter fin ©tiUing i 2(lminbeligl)cb bel)øt)er kurator for at

foretage fig forpligtenbe v^anblinger, ba, fiben en faaban

^art ^oerfen oeb ftnc egne vf)anblinger olene, eller »eb ^u;

ratoré »^anblinger alene fan forbinbeé, men Ijertil forbreS

iSBcggeå ^anbling i gorening, faa moa bet og »eb ©øgS^

;


afnben Unbei-afbcl. ?)arferne. 249

maal, l)t>orocb ben ^Winbrcaarigc er ^axt enten fom ©agføj

ger eller fom ©agføgt, tagttageé, at enten l)an felo tidige;

meb kurator ubfører ^roceéfen, eller og at be begge ubjltoebe

ben gulbmagt, l)Oort)cb en 2lnben f!al blioe bempnbiget til

at ubføre (Sagen paci ben 5!)?inbreaartge§ SSegne.

25og blioer atter l)er M fammc at erinbre, fom wb

bc relatio Umpnbigc er anført, nemlig at bQ llun^rca^^;

rige )(iaQ. egen vg)aanb maac funne fagføge eller fagføgeé i

be ©lagå


250 gørfte 'Hfb. om ?)roc,= (Subi.

©. 131 09 lixt for 9tctS»ibff. 1 S3inb ©. 408, jur. 2tb|lr.

4 S3tnt» 1 v^eftc @. 63 ; men en npere 2!)om i jur. Sibflr.

19 SSinbé 1 |)cftc ®. 289 tjar antaget ben mobfatte SKe-

ning, og ex officio afmijl ben anlagte ®ag paa ©runb

af, at bcr ei funbc paal)t>ile en faaban befalet (Sagfører

be fammc pligter i .^enfccnbe til S3aretagelfen af ben Umpn^

bigeé Sntereéfc, fom en egentlig S3ærge.

d) 3)crfom ben for en Sffempnbig beffiffebe S3cergc

eller kurator ffulbe felt) »ccrc intereéferet i @agen tmob fin

3J2\)nbling, fovflaacr bet ftg, at l)an iff'c fan fungere fom

gorfoar for ftn SDhjnbling ; men at benne i faa galb maa be-

tragtes, fom om ban ingen SScergc eller kurator bai^be; og at

bec altfaa maa befliffe§ \)am en tutor in litem ; fce jur.

2(rf. 9U\ 15 ©. 15 og Zxl for SJetéuitff. 4 :©eel ©. 1.

e) Serfom en SKpnblingS SScerge eller kurator ffulbe

batte SBopcel ^3aa et langt bortfjernet ^teb, maattc vel bcri

funne føgcg 2(nlebning til at hmxh 9)?i;nblingen en tutor

in litem Deb b^nå ^jemj^eb be^iffet, bi>ilfen ba meb @pU

bigbeb funbc fungcie i ben befremtc ®ag uben ^eeltagelfc

af be^ beflaubigc SSærgc eller kurator.

f) gorfaambt en Sffemt;nbig unber


2(nbcn Unberafbet. VcixUxm. 251

faa \>U meb bcm bliwe at forf)olbe, fom unber 02r. 1 om

bc Umt)nb{gc er anført, faa at følgelig SD^anbcn tt ben,

ber maa ubføre etter gioe gulbmagt til llbførelfen af be 'i)anB

^onc »ebfommcnbe (gager. Sr SOZanben fraccerenbe og iWc

\)at mebbeelt fin ^onc nogen ^ulOmagt til enten at anlægge

eller inblabc fig paa et Søgémaal, ml jlonen l)efler iffe

)paa egen .^aanb funne optrcebe forø ^art; cfr. jur. "ilxt

mx. 10 ©. 127-131. S faa Silfcelbe bør berimob retteft

en tutor in litem beffiffeå til at ubføre @agen, l)tior»cb ba

oil Glitte at forljolbe, fom ot)en @. 249 Citr. a og b an=

ført; fec jur. Sibflr. 4 S3inb 1 ^efte ®. 62. Smiblertib

fpneé ^oncn bog t (Sager, ber angaae l)enbe§ egen ^erfon,

eller i 2;m(iig{)eber meb 50?anben at maattc funne Ijanble paa

egen^aanb; cfr. grb. 29 SKat 1730 og 2 9iot)br. 1798.

4. jDa ifnt'er ifølge ben t ^rajrié antagne 5[)?ening if!e

tiøbtjenbigen bef)øt)c Saoocerger for at forbinbc fi'g, funne be

og uben famme og paa egen ^aanb Ijanble fem ^art. ©ec

éiirtigFarls ^erfon. fRd ®. 277-279, cfr. meb Ørftebs

^aanbbog 2 ffiinb @. 484-493.

?ige meb @nfer betragtet og fcparercéc ^uftrucr, l)t)ab

enten bc fun ere ffilte fra beieå 9)?ænb t v^enfeenbe til S5orb

og (Seng eller ueb 'iSgteffabetø albeleé t)p^ctoelft ; fee Sanc.

^r. 23 2Cug. og 18 ^ctbr. 1794, cfr. Gane. (Sfr. 22

©eptbr. 1798.

5) (Som (Srcmpel paa, at ^erfoner, ber tøttrtgt ere mpn;

bige, bog paa @runb af en prcefumtio Uft)nbigl)eb og 2(fl)æni

gigt)et) af bereg SSeberpart iffe funne fagføgeø uben at bem

er gitjet et looft)nbigt gorfoar, fan mcerfeå, at forinden

en Sc^ftcbonbe Un fagføgcs til ftt Sojftcs Sorbrybelfe,

ffal Sorbbrotten anmelbe bet for 2(mtmanben, for at benne

Yan teffin'c Senben etSorfuar; fee grbn. 8 Sun. 1787

§* 12 og Gane. ©re. 10 lipxii 1790. ^tttt gjelber bog

fun for Unberretten, Gane. Q)r. 31 ^ctbr. 1789; og fim

(17*)


252 Sørfic 5Cfb. om ?)roc. = ©ubj.

unttcr S^oméfagcn, Gane. ©!r. 21 9Kart§ 1826; men iffc

naar ©agen beljanbleå »eb politiretten, l)\)ot Sonben er^ol^

ber SSeilebning af Dommeren, danc. (5fr. 13 "Kpxxl 1824.

6) S)a bc ringere UTilituire xUt maa crc^itcre6 no;

get i SSarcr eller ^enge uben Sompagnied^efené Sillabelfc

ifølge mc^ 25 San. 1751, ^rb. 13 2(pril 1754; cfr. ^Hac.

18 3»ai 1785, ^r. Zxt. ^Br. 29 Sult 1756 §. 668 (cfr,

^b. 5 San. 1753, 26 Secbr. 1770, ^lac. 22 ««o»br. 1788.

9 gnai 1789, for |)ertugb. SSerorbn. 7 STcbr. 1796 §. 4; 11

9Kat 1798 §. 16) , af t)t)ilfe bc to førfie cnbog forbre, at

(5f)efen§ ©amt^ffe ffal »ære ffriftli^t, faa fpncé ^eraf at føl=

ge, at be Ijeller iKe ^aa egen v^aanb unber ^roceéfen hmnc

paabragc fig gorpUgtclfcr, men at faabant fun fan ffee

t forening meb Sl)cfen.

a) §orfaat)ibt be møbc fom Sagfogcre, maae be t»ijls

no! anfecå albeleå t)abile til uben nogen SJiellemtomfl af

6f)efen at bel)anble bereé ©ag, ha bc iffe i 2£lminbeligl)eb

cre umt)nbige, men blot uberettigebe til at contra^crc


2(nbcn llnt>eraft)d. |)ai'terne 253

tioget, ba fpneå bcreé eget e uben SSirfning, ^oori^

mob GljefcnS be gir>ct fFriftlig dcnfcns, funbe gjøreé

gjelbenbe; men, ba Ubtrpffet i ^tb. 13 lipx. 1754: at ^re=

t)itor ffal t)aDe fi't Krat? fcrbruM, bog iffe fan forjlaaeå

om en (tonftfcaticn, fiben ben 9Jiilitaire i faa galb iffe

biet) fri for at betale, men bet alene fan betpbc, at ^rcbitor

j^ar fin gorbring fortabt, fce og ^l. 25 San. 1751, faa

feeå ingen ©runb, l)»orfor iffe Gompagnied)efen ligefaattcl fan

gioe fit (Samtpffe til gorbringen, efter at ben er fiiftet, fom

førenb bettc er ff eet ; og bet maa berfor antageS, at ben rin«

gere SKtlitaire tilligcmc6 l^and (tomv'agnicd)ef maa Ⱦre

albcleå mt)nbig til unber ^roceéfen at biéponere ooer objeci

tum litis.

-7) é»


254 ^ørflc %\b. om ^cocs^ubj.

niiDnbigelfc fra ben følere 2(utoritct fan anlægge ©ag om

^irfenS ©jentiommc.

8) ©tatcn fan »ære ^art, forfaaoibt ben fan træbc i

faabanne Sort)olb mcb private fom garanteres t>eb Sooene;

og i flige Stilfælbc blioer ba t

Ⱦret enige i at affinbc fig meb 'i)am uben at faaban SReoi;

fion fanbt ©teb; fee jur. STibflr. 25 »inb ©. 160.

®en £)mftoenbigbcb, at Øiogenå 5Bo er taget unber ©fifs

tebcbanbling, fan tøorigt iffe oære til v^inber for, at bane ^rebi-


f

2(nt)en Unberafbel. farterne* 255

torer, iftebet for, eller foruben, at anmelbc ^orbringen t SSoet,

funne anlægge ©øggmaal mob JDcbitcr fclu vcb l7ati!5 P«ri

ticting, og otier i)am er^ocrDe 25om, ftbcn be, t>eb ot anmelbc

bereé gorbringer i sSBoet, iffe erljolWe fibcre enb 9?et til

F)Oab Soet fan ubrebe, mebenå en :Dom oocr fallenten giuer

^rebitorerne 2Ibgang til at labe effectueie ©recution t Ijoab

fallenten ubenfor S3oet eller efter bcté »Slutning maatte

fomme i SSefibbclfe af, fanit, naar ben ^ril^eb for perfonlig

»^cftelfe, fom fallenten efter ^rotectorium maattt tilfomme,

er opl)ørt, at gjøre 2(rreft paa i)ani> ^"»erfon. S?pt jur. "iixt

mx, 8 @. 72-73 ««ote; jur. Sib^r. 4 »inb 1 ^cfte ©.

139, 141; 160, 162-163; 21 S3inb @. 45-46.

2)et er Ijeraf flart, at, fcrM 5cu engfogtcs Bo un=

t>er procesfene JDrift tages unber S^iriftebcijanbling, be;

'f)ø'ott erj famt ^of- og Staba ; 9\etten uceret antaget at

25omconclufionen, naar Sagføgercn »inber, mobificercå enbog

ex officio faulebcé: at Sagføgeren fjenbeg berettiget til t

©agføgteS unber Sfiftebel)anbling ftaaenbe ^o at crl)olbe

Ublæg efter Sorbringenå Statur og S3octg S5ef!affenl)eb for

ben :paajioeic>ntc ^orbring.

£)m bet Stlfælbc , at enten ©agføgeren eEer ben Sag^

føgte unber ^rocegfenS 3)rift 6>3cr, maa jeg l)ent?tfe til

][)t>ab berom er bleuen anført ooen ©. 231 Sitr. a.

d) ^orfaambt en Sor6ring jTal giorcg gjelbcnbc

mob et 2So, cUcr Syl^cftgjijrelfc af felvc 23cct føge?,

ba »il i Sieglen gremgangémaaben tcere ben, at ^ovbringen

anmelbeø i S3oet, for Ijer at omoentilereg og, t fornøbent

Salb, procebcreé mellem ben, ber fremfcettcr famme, og dtle

SSebfommenbe , fom funne »ære tntcrcéferebe i at mobfccttc


256 ^ørfle TCfb. om ^roc^fSubj.

fig ben§ Ubbctaling af S5oct, l^tjorcftcr ben bltocr afgjort

»eb ^jenbelfe af ©tiftcrettcn felD, fom bef)anblcr 5Boet. S

flige Slilfcelbc fungerer ©fifteretten iffe fom ^art, men fom

25ommer i ©agen mellem ben formeentlig SSerettigcbc paa

ben ene og S3oet paa ben anben ©ibc.

35erimob funbe ber og møbe Silfælbe, i b^ilfe et S5o,

tcpræfentcret »eb ©fifteretten — ber iffe blot l^ar at bele,

l^tjab ber finbeé i SSoet, pao ben Sib 2)elingen ^eer, og at

becibere 2)efputer om benne S^eling; men ogfaa at bejlprc

aSoeté 2lnliggenber, paafee bete Sntereéfe og altfaa rcprcefen;

tere 23oct unber beta l)ele S3et)anbling — fan fagføgeé »eb

be orbinairc 3!)omf!ole. X)ettt »il na»nligen inbtrceffc, naat

S^iogcn l)ar inblabt fig

i 9?etéforl)olb ineft 23cct, »eb t>tt$

9ieprcefentant, ©fifteretten, efter at bet er taget lln^cr Bc;

^anbling , og nu paa et faabant 9?etéfor^olb grunber %0X'

bringer mob :Soet, fom ncegteé: faafom naar ØZogcn paa:

fiaaer at l)a»e »æret af ©fifteretten antaget til at ubføre

forretninger eller 2lrbeiber for SSoet, l)»orfor Ijan nu føger

©obtgiørelfe. 55erfom nogen af be i ®oet Sntercéferebe for;

mener, »eb ©fiftefor»alterenå lo»ftribige eller urigtige grem^

gangåmaabe i Ubø»elfen af fine gunctioner, fom ©fiftefor*

»alter, ot »ære tilføiet et Stetétab, ba fpneé »el ben »eb 2o»s

gi»ningen nærmejl antpbebe SSei at »ccre, at injlituere ^aa^

onfe for S)»err'etten af ben formeentlig urigtige 58el)anbling,

for »eb S)»errettené £)om at faac ©ftitefor»alteren tilpligtet

at rette ben begaaebc geil , eller at gi»e ©rflatning for ben

ber»eb tilføiebe ©fabe. Smiblcrtib funbc bog ogfaa i)n gi;

»eå Silfælbe, i 'i)X>\lh ©øgémaal a prima instantia »eb ben

orbinairc 9?et fpnc§ at |laac ben 23cbfommenbe aaben. S

al Salb maa bette nof antagcå meb |)enfpn til ©fiftefor»als

tcreng g'orpligtelfc til iffe blot at fplbejlgjørc 2Sebfommenbc

for bet ^»ortil be, efter ben :|)aåferebe ©fiftebe^onbling og

aSoetå ©lutning, cre bcrettigebe, men ogfaa til at brage Vrm


2(nben Unberaf&eU ^avtetnc, 257

forg for bcreå 3!aro t faa ^cnfecnbe. ©aalcbcs fan ©fifs

tcforoaltercn if!c alene føgeå, oeb orbinair ^roceé, til at ub;

betale be paa ©!iftct ublagte a??iblcr, l)t3ovmeb Ijan maattc

inbefibbe, men ogfaa til at gobtgiøre f. dx. en t>ei) 25oeté

©lutning fraoærenbe 2(roing be SJenter, benne \)ax tabt bcr=

t)eb, at ©fifteforoalteren f^ax unblabt at inbfcette l)ané ub^

lagte ^(roclob i Sonben ad usus publicos. ©n faaban S>om

ex for nogle llax fiben affagt »eb Canbå £)ocr; famt |)ofs

og ©tabe; Slettern

Srembeleé fan maaffec ogfaa ben, ber troer at funne

t»inbicere fom ft'n ©enbom en i S3oet6 SSærge oærenbe Sing, •

anlægge ©øgémaal teb ben orbinaire 9?et mob ©fifteretten

til at ublcoere Singen, fom ^aafiaaeé albeleå iffe at till)ørc

S5oct, og altfaa iffe at ]^enl)øre blanbt be ©jenjlanbe, l)oilfe

©fifteforoalteren , fom faaban, i)ax at bele. ©ee om biéfc

STilfælbe min ©fifteret (3bie Ubg.) ©. 200 §. 24.

Søorigt maa crinbrcS, at naax faalebeé ©øgémaal ans

Iceggeé mob et ^o eller mob ©fifteforoalteren paa betteé

SSegne, og ©fifteforoalteren tillige er ©tebetS orbinaire 2)oms

mer, ba maa en ©cettebommer beffiffeé til at beljanble og

ipaafjenbe en faaban ©ag; fee ooen ©. 110 og 111 Ølr.

log 2.

UnmaxhiinQ, SSeb ben t ncerttccrenbc §. oml)anblebc

»habilitet til felojlænbigen at ubføre eller labc ubføre fin

©ag for Sletten fan enbnu erinbreé

1) ^ct fecå let, at ©pørgémaalet ^er iffe gaaer u^ paa,

l()Oormbt ben fagføgenbc eller fagføgte "»Part er bm rette part

l)vcm 6agcn vc6¥ommer, Ijoorom toil bliw ^anblet i §.

53, og cnb minbre gaaer ub paa, l)voxvibt ben paaftÆcnic

Kcttigbeb virfcligcn epftcrer. .^cr fpørgeé alene om, ^oor;

t)ibt ben, ber fagfø^er eller fagføgeg, l)ar en faaban SKj)nbtg:

f)cb til at biéponere ot)er ©agené ©jenjianb, at ben af i)am

felt) cUer efter l)anå gulbmagt ubførtc ^roceburc fan ht-

:


258 gørftc2(fb. om f)voc. = @ubi.

(jrunbe ©agcné Qtjlbigc ^fføjørelfe, cfr. ooen ®. 246. ©pørgé^

maaleté S3efoarelfe maa altfaa føre til ^ffgjørelfen af om

^roceSfen inc5 (DylMg^ieb fan utføree eller iffe, altfaa om

ben bør ftnbe ©teb cUer iffe; tl)i at en ^rocebure, fom \fh

Un begrunbe nogen ^(fgiørelfe af ©agen , iUt bør tilfioebeå,

03 at en :2)om, fom i!fe ^ar nogen ©plbigfjeb, fom mlbc

ttcere en 9luUitet, ith bør afftgeé, forj^aacr ft'g af fig felo.

SSeftnbeé bet altfaa, at ben, fom l)ai anlagt ©agm eUer mob

l)t)cm ben er anlagt, mangler ben fornøbne 9J?t)nbigt)eb til

at ubførc ^roceéfen, maa SSirfningen blioe, iffe at ben Snbs

ftæ»nte frifinbcé, men at 6agcn afuifce. ©et !an nemlig

l)oer!en efter formaliteten eller Sfealiteten afgjøreS, at ben

Snbflceuntc Sntct fiplber. 9'?aar faalebeS et ©øgémaal efter

en Obligation, for l)oilfen en Umpnbig er 2)ebitor, anlæggcå

mob ben Umpnbige alene, ba !an bette bog i!fc flille ^rcbi^

tor toeb fin Siet, faa at ben Umi)nbigc flulDc friftnbeg, men

ben begaaebe ^roceåfeil fan fun bcwrfc, at ingen ^""roccé tiis

jlcebcé, eller at ^rebitor ingen 3Dom erbolber for fin %ox^

bring, altfaa at ©agcn afoifcs. SSilbe man enb antage,

at naar ben førf!c 23om Ija'o'oe frifunbet ^cn Umyndige for

^rebitorå SSiltale, flulbe bette i!fe t)cerc til v^inber for et npt

©øgémaal, b^oroeb ben Uniynfcigc mcb VavQc funbe fø=

geg og bereftcr bømmeå til at betale, ba t>ilbc en faaban

gorffjel mellem ben Umynfeigc og bm Umynbigc meb

ViXVQc fom tttenbe forffiellige ^erfoner, l)Sjoraf ben ene funbc

frifinbeé og ben anben bømmeé i ben fammc ©ag, aaben-

bart ooerc føgt og unaturlig; ligefom og berttcb en Slib og

^cngc fpilbenbc ^rocebure inlbc fremfalbeé, ibet nemlig

farterne maatte ubproccbcrc ben bele ©ag i Siealiteten, for;

inbcn ©^jørgémaalet om bcrcå habilitet til mcb (Splbigbeb

at ubføre ^roceéfcn funbe bliw afgjort* ^rajrié er uben

Zml ogfaa for ben 'i)cx antagne WldiiwQ, fec jur. Sibffr.

21 a3inb ©, 75.


3(nben UnbcrafbeU 9)artcvne. 259

2) 9?aar 25ommeren efterat (Sagen er ^am forelagt til

^aofjenbelfe, fitibcr t>ct gipct, at nogen af forterne mangs

ler ben fornøbne 9iaabigl;cb ooer (Sageng ©jcnjianb, maa

I)an, om cnb ingen Snbftgelfc i faa v^cnfeenbe et fremfat,

bog ex officio afmfe (Sagen; t^i ba ?>arten i!fe oeb fin

egen @rflæring fan tillægge fig felo ben S9Zt)nbigf)eb, Ijan

efter Coogioningen iffc l)ax opnaaet, eQer ben 9?aabigt)eb vtm

(Sagen, fom efter gorl}oibctå Statur mangler l^am, faa er bet

en (Selvfølge, at l)anå Unblabelfe af i faa ^enfeenbe at

fremfætte nogen Snbftgelfe; iffe fan afl)jclpe SD?anglen.

3) (Siben ^arterneé SJaabigljeb over (Sagené ©jenjlanb

er SBetingelfen for en gtjlbig ^aafjenbelfe, maatte bet \x)m§,

at 25ommeren maatte locere bcføict og forpligtet til at fordiéfc

fig om, at farterne oirfelig tjaobe benne JRaabigljeb, forin;

ten han afftger :l)om. 3I)ette fan bog iffe ubetinget anta*

gel; tl)i beraf oilbe følge, at (Sagføgeren altib, for at faoc

35om i @agen, maatte tiloeiebringe ^emfer faaoel for fin

egen fom for ben (Sagføgteg 3J?pnbigl)eb , Ijtilfet ofte mlbc

mebføre uforl)olt»émceéfig S3ibtløftigl)eb og 58anffeligl)eb. 25et

maa i benne »^enfeenbe ocerc tiljlrceffeligt, at ber iffe i ^er=

fonenå Stilling i og for ftg er gioet nogen færegen 2(:nleb;

ning til at forbre et fceregent S3emié for SKpnbigljeben.

^aax faalcbeé en 5i}?anbéperfon fagføgeg nben nogen nccr;

mere 2(ngit)elfe of i)ar\$ 2(lber, om l)an l)ax Sværge, eller

beélige, maa ben alminbelige ^ræfumtion for, at en S}?anbéi

perfon er mpntig ogfaa funne følgeé , faalænge ingen Snbs

ftgelfc l)erimob fremfætteå. (StCEDneå berimob et gruentim;

mer, uben nærmere £)pgioelfe af StiUing, maa omcenbt ben

fceregnc S)mftoenbigl)cb, l)Dorpaa l)enbeé 9)?9nbigl)eb grunbeé,

ttcere oplijfl, faafom at \)un er enfc, at Ijun l?ar faact

5Kt)nbig()ebøbeDiUing eller beélige, ta i mobfat ^alt> l)enbeå

Umijnbigljeb maa præfumereå, og Sagen altfaa afoifeé ; cfr.

£momia 3 2)eel ©. 556-559.


260 ^øx\te 2(fb. om ?)i-oc. = @ub|.

§. 52.

£!m SSetingclferne for at funne pei'fonlig gavie i

fRette fom ?)ait.

Sra @onen til meb ©^Ibigl^jeb at funne Ijanble fom

^art etter fra 9'?aabic|()el)en ouer ^roceéfené ©jenjltanb, maa

fiielmB )DucIigt'c6en til, ^?erfonIigen at gaae i Kcttc

(persona standi in judiclo stricte).

goruben at en ^art fan Ⱦre forl)inbret, vcb tilf(3^I^igc'

(I>mft«nbigl7e5cr, fra at gioc SJZøbc en en!eit ®ang (^or-

falb) eder »el enbog unber t)ele ^roceéfen, ({jvorom blioer

:paa et anbet ©teb at ^anb(e), Qtoeé ber oiéfc alminbelige

»^inbringer for iperfonltgt SDiøbc, l}t)ilfe funne Ijenføreé til

trenbe ^lalfer, 1) enten partene SSeflaffcnl^eb fom moraljl

^erfon , 2) cUer en t)ié ©tillinq , ber mebførcr en juribiff

Umuelig^eb for en ^art at møbe for Svetten , 3) eller ipofis

tioc Sorbub mob bet ^jerfonligc SJJJøbe.

1) v^ooor^ibt morniffe pcrfoncr fun^tc møbe i 9\ct=

ten, bcroer paa 2(ntallet af be pbpfipe ^erfoner , fom ubgjøre

tm moralffe ^erfon, ber er ^art; er bettc 2(ntal nemlig

jtort, er bet en ©elofølge, at i!fe aUt enfelrc ^erfoner funne

fremfiillc ftg, l)t)ilfet bcéuben ogfaa — faafrcmt bereå 9}?øbc

flulbe l)at)C ffietpbning, og altfaa l;t»cr (fnfclt ffulbc Ijaoe

og i 9Jetten mebbele fin ©temmc til ©agførelfen — »ilbc

mcbførc en SSibtløftiggjørelfc af ^roceburen, ber burbe unb;

gaaeg. 3 flige Silfcelbc laber farten bcrfor altib møbe cn=

ten »eb cnfeltc af bene SWeblemmer eller »eb en ©agføger.

iJigelebeé er bet en ©elofølge at (kollegierne, eller anbrc

offentlige 2(utoritcter iffe funne møbe for 9vetten i bc Sil;

fcelbe, i \)t>\lU bc, re^ræfenterenbc en eller anben ©reen af

©tatéjlt)relfen , fremtræbe fom farter unber en ^roceå , fee

ooen ©. 254 dlx. 8, men i flige a;ilfælbc bejliffeå en ©ag^

føret til at møbe.


Znhm Unberafbet. VavUvne, 261

2) T)et t)il blitte en ^att juriMff umucligt at møbe,

fcerfom Ijan enten er uberettiget til at begioe ft'g til bet ©teb/

Iboor 3ietten l)olbeé, eller i)an ifh fan inbfinbe ft'g, ubcn at

oDertrabe pligter ber cre \)am ^aal^Jgte.

S 9)?ebfør Ijeraf fan fiølgenbc maxUB

a) Sf^aar btt er en ^erfon forbubt at inbfinbe ft'g enten

i JRiget eller i ben 2)eel af famme, b^^ori 9tetten bolbeS, i)at

\)an ei beller persona standi in judiclo.

:©e ^erfoner, ber i 9Rcbfjør af ben ælbrc goDgiomnfl

ere jiraffebc meb Canbåformiéning, eller be, fom i Soercengs

flemmelfe meb grbn. 30 9J?arté 1827 §. 9, 10 ere bortwifie

af 9Jigct, funne naturligyiig if!c tcere beretttgebc til at møbe

:perfonlig for nogen 9tet ber i JKiget.

Cigcfaa libet funne bc ^erfoner, ber ere fortiifJc fra et

»ift l^ørre eller minbre 25i|lrift *) , »cere berettigebe til at

møbe »eb bc Sletter, fom ligge inben bet Sijlrict, \)mlfet bet

er t)cm forbubt at betroebe.

9,aar biéfe ^^erfoner tille optrcebc fom ©flgføgerc,

maaz be altfaa befulOmcegtigc en 2tnben til, ;paa bereé SSeg^

nc, at onlceggc ©øgémaal, og maa bet blit)c bereg egen

©ag at formaae ^OQtn til at ooertage bctte .^t)er»); ba ben

^mftccnbigbeb , at be feloforfft)lbt ^a^t tabt ben 9Jet at

funne møbe paa Stnget, tf fe fan gt»e bem nogen 9?et ttl

at forbre, at 2>»rlgbeben, enten t)eb at bejfiffe bem en ox bet er bem en juribi^

Umueligbeb at møbe, faofom »eb forum rei sitæ, fpneé bet at

i)a'oe mere for fi'g, at be, blot :paa (3nxnb af ^enllc jurii

difPc Umucligbci), maac funne forbre, at ber fra bet t>U

*) at faalian partiel gorfiiéning itfe er op^æoet »eb grb. 30 SOTortS

1827, (£ec ber om S^rftebå ^aanbb. 2 Sinb ©. 77-80 meb

Siillæget fertil i 3 »inb ©. 575.

:


262 ^ørjte 2(ft). om ?)voc. = ®ubi.

fentltgeé e paafiaae tf fe felo at funne forfloffc

fig en Sultmægtig ; t^i i faa Silfoelbe at mile tillægge bercå

UDcblioelfe fra 9?ctten ten SSirfning, fom elleré, efter oor

iJottgioning, forbtnbeé meb Unblabelfe af at møbe for ben

fRtt, i)\)ortil man er lovlig falbet (()Oorom paa fit @teb), fps

neé tngcniunbc at lab*.* fig forene meb ben 2CnffueIfc og be

©runbe, l)»orfra Cobgtoeren Deb tjiin S5e|!emmelfe er gaaet

ub. 2(ntageå bette, ba ffjønneé et rettere, enb at en faaban

local Sort)iijl jo, noar f)an anbrager for »ebfonimenbe 2>t)rigi

l^eb at Dcerc falbet for en 9?et, bvor Ijan ei maa møbe, ha

\)ax ^xa'o paa , at bcr — uben ^enfi;n )()aa, at t)an§ ©agå

S5eflaffenl)eb iffe gtoer ^am 2lt'gang til fri ©agfører — be-

ffiffeé en (Sagfører til for l}am at møbc.

b) v^uab be ^crfoner betræffer, fotn crc inbfattc i

S^ingfcl eller Ql'rreft, og bet for en længere Sib, enb at

be funne er^olbe 2(nf!anb meb ©agené 35rift, for berefter

felt) at møbe, ba maa om bem bet ©amme gjelbe, fom

antaget om be local S^rt^ifle, forfaambt ber bliocr ©pørgås

maal om bereé 5!)?øbc for en anben ^tt, enb ben, unbct

l)t)i6 Suriébiction be erc inbfpærrebe.

3)a meb biéfe ^crfoncr imiblertib bet 2ilfcclbe fan tnbs

træffe, at be enten fagføge eller fagføgeg oeb ben 9vet, un;

bete l)viå 3uriébiction be bolbeé inbfpvisrrebe, og ber faale;

beå l)Oerfen er nogen juribiff eller pl)t)fiff Umueligl)eb t,

Qt bc jo funne blioe frcmjlillebc til pcrfonligt 5!}?øbc for

SRettcn, tfoer naar JKcttcn l)olbeS )()0.ci fammc ®teb, ^)t)or

ht ere inbfpærrebe, og altfaa ^ngen ^mfoftninger erc for«

bunbnc meb S^emjlillingen, fi)ne§ bcreé S3egiæring l;erom

ei at burbc nægtet.

SSel ^ar en (Sanc. ©fr. 22 25ecbr. 1818 bejiemt, at

naar Singer fra Sugt^, JRafp; og Sorbebring§-|)ufet ffulbc

bli»c inbfalbt til SPJøbe i §orltgelfeé;(5ommiéfioncn, ffal faa^


2(nbcn Unberafbel. ^avUtm. 263

bant tnbberettcg til kancelliet, fom i fnabant Stlfcelbe oil

beffiffe ben ^aagjelbenbc en SScevge, til for \)am at møbc;

imiblertib »ifer bog Gane. ife, at benne 2frtifel, og altfaa

ogfaa 1-9-2, oml)anble t»enDe llaéfer af ^crfoncr, faa ot

gox)fælbte iffe funbe ocere be famme fom 5D?inbremænb,

nøbeé man bog uben Zml til at forflaae £)rbet Soofcelbte

i ben inbffvænfebe S3cmcerfelfe af ^cm, {5cr crc f^xl^te

"paci fecrcd l^jixe, faa at ^rbet "og" fun l)ar en forflarenbe

S5ett)bning ; tl)i Seftemmelfen i 1-9-4 feeS tpbeligen iffe at

angaae be ^erfoner, fom ere omf)anblebe i be trenbc foregaa^

enbe 2trtifler, men berimob en anbcn ^laéfe af ^erfoner,

Ijmlfe netop i S}?obfcetning til ^ine falbeé be, fom erc for=

feeclte for «rlig 6ag, i)'oo\a\ følger, at be foregaacnbc

2(rtifler fun i)a'oc l)anblet om bem, fom ere fælbte :paa

l^ren. 2)ette blider enb tåbeligere, naar l;enfeeé til at

91.2. 1-9-4 bruger Ubtr^ffet: "Seflplbeg og beoifeé dlo-^

gen i Siettergang nt ttcere ^om ouergaacn og lov)f«I6t for


264 ^ørjlc 2(fD. om ?»voc..@ubi.

jianbig ttcerct antaget; fee Brovfon til 1-9-1. (5anc. ®!r.

7 2)ecbr. 1815 antager, at naar ben 2)om, l)Oottoeb 9?o;

gen et fælbct )}aa TSren, blitzer appelleret, fufpenbereé benå

SSirfning til at fortjinbre ben S^jeimte fra at ^aat i dittU,

tnbtil ^ijcrrettenå 2!)om er falbct.

^iéfe ^crfoner er bog !un formeent at møbe, naar

bc crc ©agføgcrc, Ijoorimob be, efter 1-9-1, pcrfonligen

funne gaae i SJctte, naar be føgeé af 2Cnbre. ^m imibs

lertib gorbubet er ubetinget, faalebeé at J^ommeren ex

officio bør afoife 5[)?inbremanben, naar benne møber fom

(gagføgcr, eller fun naar SSeberparten paajlaacr bet, berom

cre 9)?eningerne beelte. %ox bet fibfie anførré, at gorbu;

bet ifEc taxi »ære motit^eret »eb, at SKinbrcmanbené 9}?øbc

t)il »ære mob 9?ctten§ SSærbtgtjeb, eller »eb at jlraffe Wlin^

brcmanben, men alene berocb, at Soogioeren l)ar billet ffaane

58eberparten for ben Ubel}agelig^eb, at fee ben Ucerlige fom

fin ©agføger i Sietten; fee Brorfen ad. 1-9-1, 2; Uors

rcgaart^ø ^xoc 1 :©. @. 61-62; ^urtigfnrls ^roc. 1

25. ®. 71 2itr. c. Smiblertib maa bog berimob erinbreS,

at ba 1-9-5, fom tiUaber ben forbcelte 5[}?anb at gaae t

9iette naar fciJcrparren ci proteftcrcr ^crim^^, alene

refererer ftg

til ben, i ben foregaaenbe 2£rtifel omtalte, for

«rlig 6ag forbeelte, l;oilfet baabe ffleg»nbelfeéorbet cn6

mfer, og berl)oå ^avalel = 2(rti!len i 9?. g., teb Sillccpget:

"faaban" loofcelbt SD^anb , fætter uben for al Zml , fpneå

beraf at følge, at Sejlemmclfen iffe fan gjelbc om 9}?inbre;

manben, men at benne følgelig ex officio maa aftjifeé. ©ec

(Prftcbs ^aanbbog 1 ffiinb @. 50-51 i«ote, 2 a3inb ©

19, fammenl)olbt meb Brorfon ab 1-9-5.

S be Silfælbe, t l)mlfc bet er 9J?inbrcmanben forbubt

pcrfonlig at ubførc ftn ®ag for JRetten, fan Ijan ifølge 1-

9-2 forbrc en ©agfører af 2)\)rigt)eben beffiffet til at ubføre

fin ©ag.


linten Untcvaftd. ^pattevnc. 265

b) ^e, ^cr cre forledte for avliQ &aQ, moQe Ifølge

1-94 fammcn{)o(bt web 1-24-13, 14, iffe ^aat i tUtttt,

faalcengc be tffe l^aue fplbeftgjort ben bem owcvgaaebc ^om>

Ubtrtjffct : forfcccltc for curlig Sag bil Brorfon t Ijang

gortolfning til 1-9-4 — og wieb \)am Uørregaar^ i ^roceé;

fcnå 1 Sinb onu til noget at betale cUer gj^re.

»-^ertjeb maa erinbreé bet ooen ®. 264 2Cnforte, at ben

for cerlfg ©ag gorbeelte iffe er abfolut forbubt perfonlig at

gaae i Siette, men ifølge 1-9-5 fun forfaaoitt SSebetpaiten

fremfætter Sjcception mob Ijanå SKøbe. £iet er bcrnoeft en

©elufølge, at fiben l)an iffe fan »ære deterioris condi-

tionis enb ben for uærlig ®ag 25omfcelDte, fee 1-9-1, 2,

fan bet fun tære l^am formeent at møbc fom ©agføger men

iffe fom ©agføgt.

S)m forøorigt Soobubene om benne Ugilbl()eb til at

Qaat i SJette enbnu funnc anfceé gjclbenbe, beroet :paa,

éanfen* 6ti>ilprct{S. (18)

;


266 Sørjlc iCfb. om ?>roc. = eubi.

l)\)ab man antager at ()a»c tjcerct ©runben ti(S5e(lemmelfen. 2(t

føge benne i ben ^aagjelbcnbeS Ut)eberl)efti9t)eb, fee e ben ombanblebe

§!3irfning.

£)er fpneå faalebeé iffe at blioe anbet tilbage, enb at

anfec Ugilbljeben til at gaae i JRette fom et £)nbe, ber t

forening meb be øwige i 1-24-13, 14 noetontc SEoangSmib^

ler, er af Coogiocren brugt for at beȾgc ben ^aagjelbcnbc

til ot opf^lbc ben barn owergaaebc 3)om; tbi at biéfe Stoangé;

mibler , nemlig : at mille fin Sreb , at bøbe tre Cob @ølo,

ot blioe of :©ombatoeren bolbt i Sangfel, ligefaalibt fom felwc

Ugilbbebcn til at jlaae i JRctte, funne anfeeé fom fubfibiatre

©traffe, er flart beraf, at gorpligtclfen til at ftjlbeftgjørc

2)ommen tngenlunbe t)eb bcm ubfletteé.

Unber benne Sorubfcetning turbe bet iffe uære uonta-


2(nbcn UnbevafDcl, ^avtevne, 267

geligt, at ben I)crom{)anblct)e Ugilb^eb til pcrfonlig at gaac

i SJettc maa oarc bortfalbcn »eb bc t grbn. 6 £)ecbr. 1743

fofifatte nøtagtigc SSeptcmmclfer om 23øbcrå 2Cffonmg. SScI

bejlemmer allercbc 1-24-11, at ben, fom ifh i)ax>tx gormuc

ot bøi)e meb, ffal |lraffe§ paa ifroppen, ^ttlfet unægtelig

er en fubfibiair ©traf, ber bejlob »eb ©iben af be øorigc t

famme kapitels 13be og I4be ZxtiUl og 1-9-4 namtt £)ns

ber, l)i)ilfe lebfagebe en uopf^lbt 2)om )paa 23øber; ^»oraf

maattc fpneé at følge, at biéfe ogfaa maatle »ebblioe; uogs

tct Srbn. 6 ;©ecbr. 1743 nærmere befJemmer bet i 1-24-11

gione alminbelige S5ub om , at SSøber jlulbe affoneé ; men

for td førfie gjorbe netop U alt for alminbelige Ubtrt)!,

l)Oori bette S3ub oar affattet , bet minbre birffomt, fec feloe

^roemiéferne til ben citevtc gororbning, og bet er altfaa

meget »el tcenfeligt, at googioeren fan l)a\)e anfeet be nøiag^

tige og beflemte, et^t^ert Silfcelbe omfattenbe, JRegler i gors

orbningen for faa tilftrccffelige, at be gjøre bc i gotten »eb

©iben af 1-24-11 l)iemlebe Soiingåmifcler ooerfløbige; ber^

naji fan bet if!c »cere toiolfomt, at jo ben i 1-24-13 be^

jlemte grebløébeb maa »eb Sororbningen »cere bleoen uan^

»enbelig, fee og 50?otioerne til Scbn. 30 TtaxtB 1827 i (5ott.

Stib. for f. X ©. 267; bet famme maa naturligeiiå gjelbc

om ben i 1-24-14 for Wlan^d af en S3øbebcmå £)pfi}lbelfc

^)aabubte S3ob af 3 2ob ©ølo ; men ba nu biéfe Swanggs

mibler albeleg jlaae »eb ©iben af og i Slaéfe meb Ugilb^es

ben til ot jlaac i fRttte, fec o»en ©. 266, faa f^neé ttttt

allercbc at lebc til ogfaa at antage benne for uanoenbelig,

l)»ilfet berl()oé t)berltgere beflprfeé ber»eb, at gororbningen

ifEc alene albcleS iffc omtaler noget anbet £)nbc fom %ølQt

af bc ubetalte SSøber, enb bc i famme bejlemte fubfi'biairc

©traffe, men enbog i §. 17 poft'tio \)ax befliærmet ben, fom

formebcljl Uformuen|)eb maa affone bc ^am i ærlig ©ag

ibømtc aSøber, mob en^wer S5ebrcibelfc bcrfor, t)t>\lftt iffc

(18*)


268 gørfie 2(fb. om 9)roc.^®ubi.

»d laber ftg forene met>, at nægte ben ^aagjelbenbe persona

standi in judicio. ^ct fan og crinbreg, at i grbn. 11

Suli 1832, cfr. 3Rottt)erne til [amme t ^oU. Sib. for 1832

©. 465-478 , ta^té ith ^enfpn til noget anbet ^nbe, font

efter googioningen funbe følge af Unblat)el[en af at betale

tbømte pxmtt ©traffebøber enb enten 2(ffoning cHer ben t

Slutningen af 1-24-14 fojJfatte ®jclbgarreft ; i)\nlht ogfaa

l()entt)ber paa, at Coogiueren f^ax betragtet gorbutct mob

^)erfonlig at gaae i SJette, fom ube af ^raft. Zt grbn. 6

SJccbr. 1743 iffe birecte fan b«^e gjort nogen ^oranbring

i S5cj!emmelferne i 1-24-14 angaaente 9?amSt)omme, eller

tt ^ommc boorteb nogen tilpligtet at prcefiere anbet enb

SSøber, er oiflnof ; men maa bet førjl antageå , at 2)omme

paa SBøber iffe længere funne mcbføre ben l^omfcelbtcs Ugilb^

beb til at gaae i 9?cttc, faa fpneé bet ogfaa meb JRettc at

funne antageg, at en S^amsbom beller iffe bør tillægget faas

ban SSirfning.

c) Sruentimmer maae, ifølge 1-9-6, iffe gaae t fRette

for Kongens '^zkftcvct, meb minbrc ©agen bct•^c6 eUer

^enbes VTTanbs eller Børn? l.ytvc eller ^iiv angaacr,

©enne iiBejlemmelfe fan iffe være gruntet )(>aa ^ruentimretå

Um^nbigbeb, fiben Ubtrpffenc ogfaa inbbefatte ©nfen, og

Sorbubet berfjoS tillige angaaer gruentimrcté 5}?øbe for 2(ns

bre, altfaa fom Sulbmægtig, b^^ortil iffe ?Wv)nbigbeb ubfraveé.

Sorbubet maa bcrfor antaget at »cere grunbet paa, at bet

er anfeet upa6fcnbe, at fruentimmer ffulbe ubførc ben

munbtligc og offentlige ^rocebure, fom bruget for .^øiejlei

ret, meb minDre Sagen oar af færbeleå SSigtigbeb, og, uns

ber benne gorubfætning , fan bcr ba ingen Zml »ære om,

at Sruentimmer jo i 2(lminbeligbeb for alle anbrc Hcttcr bat)c

persona standi in judicio, b^ilfet og in praxi er antaget;

fee og^lac. 13 2(ug. 1753. Zt 2(rtiflen bertmob intet afgjør

tncb ^enfpn paa Srucntimrctg fRd til fclejlanbig at ubførc


2(nben Unberafbel. farterne. 269

©agcn er tlavt, ^oorimob bette bliocr at ofgiøte efter bc

foran (S. 247-251 anførte Snegler om partene 9Jaabt9()eb

ooer ^roceg = ©jenjlanben, cfr. (I?rftci>8 |>aanbbog 1 S3inb

@. 527-528.

§.53.

£)m ?)fli^tei:neé Som^jctence eUer rettere Segitimation

tit Sagen. 1) S '2(lnunbeli9l)et),

goruben at gatterne maac Ijaue be ©gcnflaber, fom efs

ter ©agené dlatux og oore ?ot)e forbreé for oeb »ore 25oms

flolc at funne fagføge eller fagføgel i 6et ©lage ©ager,

l()t)orom ber er ©pørgémaal, er bet e,';ibt)lbere fornøbent for

at begrunbe en gylt^ig og enbelig 2i;fgjørelfe af bet con?

crcte ^ctøfor^cli), fom forelceggcé iSomflolene, at ©agen

forl)anbleé og procebereS mellem netop be perfoncr, ()oem

faabant 9?etéfor^olb angaacr, eller at be perfoncr, &er paa

egne VcQm frcmtrs3?6c fom parter, ogfaa ere be rette

(competente) parter. sSBeoifet for, at bettc er Silfoelbet,

falbeg legitimation til Sagen, (legitimatio ad causam),

|)mlfen tnbbeleg i ben actiue -og ben paøftre*).

JDen actiue ^Legitimation er bet Sepitø, l)votvtb

bet gobtgjørcs, at ben perfon, ber optrpjber fom 6ags

fcger, ogfaa er iim, \)vcm bet — unber Sorubfcetning

af, at ber virtcligcn v'aaligger ben 6agføgte en faaban

Sorbinbtligljeb, fom i ©øgsmaalct i^aaftaaeg — tilEomi

mer at forbre benne Sorbinbtllg^eb opfylbt.

JDen TpM\ivt legitimation er (Bobtgjørelfeti af, at

)^ortfieni9 ^erfra er Segittmation til ©agførelfen eUer SSeDifet

for, at fccn, fom freratræDer for en InDen, ogfaa iivtil er befulD«

TOcegtiget , cg 2egittmatiou til ^p r a j i é eller ©ofctgjørelfe af,

at ^an er berettiget til at coertogc en faaban ^ultrnagtj ^»orom

ne)5en i trebie UnberafDeltng.


270 ^ørftc 2(fb. om 9>voc,;©ubj.

bm Øagføgtc ogfa« er feen perfen, l)vcm btt — unbcr

Sorufef^tning af, at 6agføgcrcn mrMtgen tilPommer

bm ^et, ^Dorpaa vtb ©pørgømaalct gjøreg gorbring

— paaligger at fylfeeftgjøre ben faalcfecs paaflagefec

^cttig^efe.

»^craf tnblpfer altfaa, at £egtttmatton til ©agcn alene

gaaer ub )(>aa at gobtgiøre , at ©aQføgcrcn 09 Sagoolberen

crc be^erfoncr, af ^\)tm 09 mob f)'ocm ben paaflagcbe fRtt

bør forfølgeé, men berimob tngcnlunbc paa at gobtgjøre ben

beflribte SRettigt)eba ^rifJenS, t\)\ alt, \)\>a'0] ber oebfommer

l>ctte, f^øxtx til ^oDebfagen.

2Ct træffe ben rette ©rænbfelinie mellem legitimation

til ©agen og SSemfet i febe v^owebfagen \)ax i ben almins

tcligc tpbfle ^roceé ben t)igtig|le SSet^bning, i bet nemlig,

faalcenge ©agføgeren iffe bar berigtiget 2egitimationåpunftet,

forfaawbt bet paaliggcr f)am at gobtgjøre noget i faa »^en;

fecnbe, ben ©agføgte itfc bcbøfcr at inMabc fig )paa Søgøs

tnaalct, men fan blot fremfcettc ben faa falbte exceptio

deficientis legitimationis eller exceptio actoris eller rei

incompetentis ; mcbené betimob ben £)mflænbigl)eb, at @ag;

føgeren intet S5cDiiå l)ax tiloeicbragt for ftn gorbringå Sfigs

tigbeb, iffe fan fritage ben ©agføgte for at inblabe ftg paa

©øgémaalet og enten at eebgaac eller benægte famme; fec


2(nben UnbetafDcl. ^avUvne. 271

§. 54.

gortfcettelfc. 2) Sm (Sag følerene gompetence eUct

ben actit)e legitimation til ©øgSmaatet.

SWcb »^cnfpn :paa ©agføgcrenS Sorpligtelfc til at legis

timere, at f^an er ben, bcr er berettiget til at injlituere ©øgé*

maalct, maa ber nøie jljelneé imellem, l;ttab ber fan l)cnføs

reé til fcloc ben paatalte S?cttigl)cbé S3egrunbelfe i og for

fig, og l)tjab ber, enbog 9fettigl)ebcn§ fKtttt, engang antaget i »or 9?ctéprarié, at 2(lr,

\)mt) ber angaaer ©agené JKealitet, maa af farterne frcms

føreé, forinben ©agen gaaer til 2)omé, og at bet faalebcé

iffe tilfiæbeé flpffcoiia at procebere og labe paafjenbe fRtaiu

tetågrunbcne, \)eb førjl at labe afgjøre, om een ©runb for

bet anlagte ©øgémaal eller for ben berimob fremfatte Snb^

ftgelfc finbeé tilflrceffelig, og, i)^i$ bette if^e blioer Stilfoelbct,

ta fenere at fremfcette en anben. ^craf følger, at, naar

farten iffe er albelcg fiffer paa, at ben af i)am paaberaabtc

@runb et uforfajlclig , nøbcé ^an til ogfaa at anføre bc an;

brc ©runbe, \)an mueligen funbe opgttie for fin ^aajlanb,

ba biéfe elleré oilbe ocerc tabte, ^»iø nu ©pørgémaolet

om ©agføgerené kompetence ffal l)enføve§ til 9iealiteten, og

itt, fom ben ©agføgte anbringer angaaenbe ©agføgerené

Sncompetence, alt'aa nøbyentigeu af ©agvolbercn ffal fvcm;

fccttcé fom en iSSegrimbelfe af t)ané ^aafianb om at vovbc

frifunden for @øg6maalct, ba blit>cr l;an og nøbt til, naar

f)an et er »ié paa, at 3)ommercn yil anfce ©agføgcren for

incompetent, in subsidium at anføre "illt, l^tjab '^an funbc


272 gørjie 2(f&. om^roc.j


linUn Unberafbet. ^.'arterne. 273

)paéfenbc fynd bet, at ©ommen i bet anbet Silfcclbe, ^loiS

im (Sagføgte l)at fRet i fin ^aa(!anb, at (gagføgeren iffe

er competent til at procebere om bet paajlæonte 8Jetéfoil)olb,

gaaer ub paa at friftnbe ben ©agføgtc, tf!c for ben ncblagtc

^aajfmib, men for at inblabe ftg paa ^roceSfen, bet er, At

@agcn aft>ifc6» SJilbe man inbrømme, at ©pørgémaalet

om kompetencen, ffjønbt bet t)enføreé til 9iealiteten, bog

unbtagelfeéwi6 maatte ffillcå fra ben øorige 35eet af ©agcn

og fcerlig tageé unber ^aafjcnbelfe, faalebeg at ©agen, l)t)iå

Snbftgelfen mob kompetencen forfaftcbeé, funbe fortfcettcå

til ^rocebure om Søgémaalet fclo, ba oilbe ber oel forfaaoibt

tocerc minbre Ijerimob at inoenbe, tbet bet mere oilbe Hioe

en S^rbjirib , om ben ene eller anben Sermtnologte ffulbe

onoenbeé ; bog forefommer mig ben at afrifc efter bet ooen

2(nførte at »ære Den mere paéfenbc. £ierl)o§ fan ogfaa er^

tnbreé, at bet for ©agføgeren iffe er ligegylbigt, l)oilfen

f^orm ber brugcé; tl)i frifmbeS ben 3nb|lcconte, forbi ©ag^

føgeren iffe i)ax gobtgjort fm kompetence, fan ©agføgeren

tffe paa np anlægge ©øgémaalet, b^ilf^t bcrimob ftaaer Ijam

aahmt, berfom ®agen er afoiijl; og M fi'bjle fijneg at ()a»e

S5illigl)eb for ft'g, ba (Spørgymaalet om kompetencen mue^

ligen fan Ijaoc »æret toiolfomt, og bet faalebeé toilbc b\m

lf)aarbt, om ©agføgeren, forbi l)ané CDiening tjerom iffe

oanbt 9?etteng 'SBifalb , jlulbe afffjcereS 2lbgang til , tjcb at

føre fulbftcenbigere SBeoiig for ftn kompetence, at tnbtale t)tn

fRtt, fom bog maaffec mrfeligen tilfom l)am.

SKan fan iøorigt meb v^enfpn til £egitimationé;^unftet

fllclne mellem flere Silfcelbe:

1) Uaar ©agføgcren inbtaler en cprinbclig for

Ijam feb ftiftet Kct, maa ben forfpjelligc SKaabe, paa

^oilfen bet paaflæontc 9ietgforl)olb fan oære opftaaet , tageå

i SSctragtning.

a) Snbtalcå en Ucttig^eb fc»m S^Iqc af et Coti*


274 %øt\ic 2(fb. om 5>i*oc. = @ubi.

trflctøfor^oli), in&gaact umib&clbart mcUem parterne

perfonlig, wl ber ortentligDiiå xtfe Um ©pørgémaal om

©agføgerenS Sbentitct mcb 6ontra{)cntcn. ©fulbe imibler;

tib ten ©agføgtc benægte, at ben ^erfon, ber nu fremtroes

ber fom ©agføger, er ben famme, meb t)Oem ^an i)ar con^

troperet, uben bog at gjøre Snbfigelfc mob felt>e ben paa-

tlæt)ntc gorpligtelfe, for I)oilfen og Io»gr»Ibige Seoifer !un.nc

t)cerc iprobucertc, faofom en (forcelbet) 2)om eller Sorltg,

cUer en (Sontract ; ba maatte oiflnof ©agføgeren o«rc pligj

tig at gobtgjørc fin Sbentitet meb £)oml)atJeren , Sorligé^as

»eren eller 6ontral)enten ; men, naar bettc SSeoiié ttloeie;

t>ragte§, oilbe ben ©agføgtc ith unbgaae for fin ubeføtebc

Snbftgclfc at ipaalæggcé ^mfojlningerneå (gvflatning og

SKulct. ©obtgiorte ©agføgføgercn berlmob iffe fin Sompc;

tencc, maatte ben ©agføgtc oarc fritaget for at inblabe fig

»ibere ipaa ©øgémaalet, og Sagen bliuc at afrifc.

©narerc »il bet funnc inbtrceffe, at ben, fom i 2Cnlebi

ning af en inbgaaet Sontract føgcé af SD?ebcontral}cntcn,

^jaajlaaer, at benne iffc l)ar contral)erct paa egne, men paa

tn 2(nbcnå SSegne, og at l)an faalcbcg iUt er compctcm til

at inbtalc Sfcttigbcber efter dontractcn. £)et fovflaaer ftg

ba fely, at bet maa gobtgjøreg, om 6ontrat;eringcr/ er

ffeet paa ben ene eller paa ben anbcn SD^aabe; men t)n

fan ^roceburen om (kompetencen lettcligen 'fommc i faa

megen Serøring meb ^Hoccburen om fcloe ben paajiceonte

gjettig^cba ©rijlcnté og £)mfang, at begge ith faa ffarpt

labe fig abffille, fom i bet ooenncc&nte Silfælbe; lige;

fom bcr Ijeller iffe laber fig angioe nogen alminbelig

Siegel for, om Scoifct i bette 2ilfælbc pa^^liggcr ©agføge^

ten eller ben ©agføgte, cftetbi bettc t?il afhænge af bc con^

crete Dmflccnbigljcber, bcr fiinne mebføre en ^^rccfumtion

fnavt for ben ene, fnart for ben anben Q)art; I;oorom ncer;

mere vil blive I;anblct i l!c?rcn om 23emié. ^ct vilbe bcrs


2Cnben Unbcrafbel. ^avUtne. 275

for t)el funne billtgcé , at ^ompetentSfpørgSmaalet t et faa:

bant Silfælbc, t)^ox\ bete SJcfoarcIfc tilbede tjilbe afl)æn3e

af ©agens Siealitet, tf!c flilteé fra benne, men at ben ©ag;

føgte, ()t>tå 'i)an$ ^aafianb fanbt 9J?eb^oIb, biet? frifunben.

b) «^oté beta 9?etSfor|)oIb, t)\3orom ber fpørgeé, ci er ftifs

tct wmi6i)clbart mellem parterne perfonlig, men faas

bant er ffect vQb Sul^mcsgtig fra en eller fra begge

parterø Qibc, og ben ©agføgtc benægter at fjenbe ©ag^

føgeren perfonlig, maa benne naturligoiié »«re pligtig til at

legitimere fm ^crfon. ^aax t. Sr. Ølogen f)at t)eb en 25e-

tjent, Sulbmægtig eller Sommiéfionair labet gjøre t)ptiøh af

SSarer og fcnere føge§ af en 5DZanb, ber paaflaaer at Ijaee

folgt og afleveret SSarene, men fom er Ijam ubefjenbt, ba

maa ©agføgeren »ære pligtig at legitimere fin (kompetence,

førcnb ben ©agføgte bel^øoer ot inblabe ffg paa ©øgémaa*

let; og 502angel af faaban legitimation maa mebføre Qai

gcnø 2if»ii6ning.

SDerfom berimob S^logen inbtaler ^orbringer efter en

Gontract, l^an paajlaaer at Ijaoe labet afflutte oeb ^ulbmceg*

tig, men ben ©agføgte inbDenber, at ben af ©agføgeren op^

gione ^ulbmægtig iffe f)ax contral)eret paa ©agføgereng, men

paa fine egne SSegne, og at i)an berfor iffe tør erfjenbe

©agføgeren for ben efter (5ontracten Serettigebe, ba er Sil;

fælbct anologt meb bet ooenfor unber 2itr. a omljanblebc

og maa altfaa bel)anbleé efter be ber anførte JKeglcr.

c) «^ttiå et ©øggmaal gaaer ub paa ©rflatning for en

tilføiet 'Bfa'oe, Un bet og »ære, at ben ©agføgte er wU

benbe om, l)Oormbt ©agføgeren t)irfeligen er ben ^erfon,

l()t)em ©faben er tilføiet. ^aax faalebeg 9logen paa Ijam

wbefjenbte ©teber Ijar øttet uberettiget Sagt, eller naar \)an^

(kreaturer \)a\)e gjort ©fabe, og l^an i ben 2lnlcbning føgeå

til ©rjtatning af en l)am ubefjenbt SKanb , ber paafJaaer at

»arc ben ©fabclibte, ba \>il, forfaapibt ben ©agføgte ubcn


27t) gøifte 2CfD. om "pcocs^ubi.

at benægte ©fabeng @)ci|!entå fætter ©agføgcrenS Sfccntii

tet met> ben ©fabelibte unber £H?oejiion, bette blloc et ^om^

petentéfpjwgémaal; og ©agføgeren maa ta legitimere fin

fRd ttl at inbtale ^rjlaténingéforbringen , eUer ©agen i

S)?angel af faaban legitimation bli»e at afcifc.

2) Uiiar Sagføgcrcn inbralcr en Kct, feer cprindelig

er ftiftct for en anbcn perfon, fra ^pem ben er gaact

opcr }pcia SagføQcrcn, er bet en ©elofølge, at ben ©ags

føgte maa funne forbre SSeoiiå for ^oerbragelfené SSitfc;

ligt)eb.

a) ^av ben Sagføgtc ubffc?6t ffriftligt ?3evii8 for

feen Sorbring, ber mob \)am inbtaleé, antaget bog efter

^rarié S^cenbel)aoelfen af bette S5eoii§ tilligemeb en i ftn

gorm lovlig Cranøport paa famme at ocere tilflræffelig,

faalccnge iffe SranSportenå l©gtl)eb af gorflrioningené op=

rinbeligc (fier mobffgeg ; l)oilf et |!øttcé paa, at bet 9)?obfatte

i?ilbe lægge uforboIbémæSfige v^inbringer i SSeien for ben

borgerlige SDmfætning og berl)oé fomiette S3efibberen af flige

tranéporterebe 2!)ocumenter i alle be Silfælbe, ij'oot ingen

©rflæring funbc faaeå fra ben angionc Sranéporlubflæber,

t. Sr- naar l;an oar bøb, unboegen, bleoen affinbig, og faas

lebeé SSemfet maaffcc »ære albeleg umucligt; fce jur. 2£r!.

3lx. 21 ©. 59-63; 2(rf. for JKetaoib. 5 Sinb ©. 158;

(Ørftcbs v^aanbbog 5 S3inb ©. 14 1.

b) vg)uiå ©agføgeren injlituerer et ©øgåmaal efter 2;ran6i

port paa en JResjning eller en anben Sorbring, for \)mlhn

feen Øagføgtc intet tTriftligt JDocumcnt bar ufeftvijfet;

maa benne occve beføict til at forbve , at ©agføgeren legitim

merer ftg »eb at beoife Sranyportené ^gtl)eb, enten »eb at

fremftille (5eDemen til at ratil)abere famme for 9Jetten, eller »eb

en S^otarial 2(ttejlation, eller ueb et looligt Singéoibnc. goi;

tnben faabant ffecr, fan ben ©agføgtc neppe »ære forpligtet

til at tnblabe ftg paa ©øgémaalet, \}a '^an »eb at afgjørc


2(nben Unberafbel. ?)artentf. 277

Sorbrtngen meb ©ngføgcrcn ifU fan ftlfre ft'g for @ftcr!rflO

af Sebcntcn eller af fjané Zxm^tt ifcer i Stilfcelbe, at enten

Geéftonailué eller Gebentcn bøer, bortveifer o. f.

^et l^er anførte maa uben Zml ogfaa gjelbe om gors

bringer efter forcclbebe 3)omme eller Sorliig, ba biéfeé SJcs

fibbelfe tf fe funne, ftben be ei crc ubftoidtc af ben ©ag^

føgte , afgioe nogen ^efiprFelfc for Sranéportené 'J©gtl)eb,

og bereé ^rtrabttion Ijelicr itte, ftben beraf flere Srcmplorer

funne ubjlccbeé, fan betrygge ben ^Sagføgte for ^fterfrao;

cfr. iur. a;ibf!r. 4 SSinb 1 |)eftc ©. 248-267. ©ee og

en ^om i 27-®inb SJefoarelfe afgiør, om 6agen

Vøv afpifcø, eller itFc.

c) SDgfaa i be Silfælbe, at Smogen fucccbever en 2(nben

faalcbeå , at l)an bcrveb træber inb i famtligc benneé dietB»

forl)olb enten t 2llmmbellgl)eb eller bog af en »ié "iixt, maa

S3et)ifet for en faaban ©ucceéfion funne forbreé, fortnben

ben ©agføgtc be^øtter at inblabe ft'g paa ^ot>ebfagen felt)*

©aalebeå maa ben, t»er ^oa @runb af 2(rt) cEer ifølge

en Slebføringécontract eller "iegteffab \)ax er^»ert)et en 2fn;

bene ^orbring, fom ^an berefter ml inbtale, gobtgjøre faas

ban fin 2(bfom(i til at optrcebe fom ©agføger.

3) Sorfaawbt et ©øglmaal i)ax en 9?ettigl)eb til ©jens

jianb, bcr ffal tilBomme Igicren eller 23cfJ6^crcn af en

faft £knbom fem faa6an, ba maa bet I3m\$, (Sagføgeren

Ijar. at føre for , at l)an er din eller S3eftbber af ben t)ebi

fommenbe fafic Sienbom, l)cnl)øre til Segitiniationgpunftet.

S^^aar faalebe§ nogen »il paatale en reel ®ert)itut, maa

t)att tjcere pligtig at gobtgjøre ftn Sefibbelfe af bet ©runbs

fipffc, meb l)tii(fet ©ermtutretten ffal t)ærc forbunben, forinben

ben ©agføgte bel)øi>er at inblabe ft'g paa felve ©øg^maalet

t».


278 Sørjfe 2Cfb. om |)roc.sSubi.

om ©crt)itutcn§ dnftentå eUet Dmfang; og, tilttcicbringcS

itu \)mt fdmi^, tnaa 6agen afpifee.

§.55.

gortfættelfc 3) £)m ben (Sagføgteé (kompetence

eHer ben paéftDe Scgitimation til (Søgémaalet.

a) XKlcb '^cn^yn til reelle ØogsmaaU

^m ben ©agføcjteé kompetence bliuer bcr ©pørgSmaal,

faa ofte tjan ncegter at uoere t)en rette ^aagjcelbenbe, l^ocm bet

paaligger at fvl&ejlgiøre ben paataltc 9f et, felo om benne enb

oirf cligen tilfommer (Sagføgeren ; og meb ^enføn Ijerpaa blioer

fornemmeligen at ffjelne imellem, om en reel 9\et paataleå els

ler om en perfonel Sovbring er ©jenjlanb for Søggmaalet.

•ovab paatnlc af reelle ^ettigbcbcr angaacr, ba

gialber berom efter ben 9Jom. 9?et, const. 2 Cod. ubi in

rem actio (exerceri debet) 3-19 ben Siegel: at, naat

SRogen, fom beftbber en Sing paa en 2lnbenS SSegne, eller

er blot naturlig SSefibber af en 2lnbeng S^ing, augaaenbc

benne fagføgea, ba fan Ijan befrie fig fra ©øglmaalet »eb

at erflcere, at l^an iffun er naturlig S3cfibber, og t>eb at

næone ben ^crfon, paa f)m§ SSegne Ijan bcfibber, l)»il!et

Surifterne falbe nominatio s: laudatio auctoris. ©ce (Bøns

ncre ^anbbuc^ 1 æinb @. 307-308, 340-341.

SKeb v^enfpn til »or Soogioning fan l()erom mærfeé;

1) dlaax ben, fom Ijax en rorlig Cing i naturlig

Beftbbelfe, fagføgeé til at ubleoere benne af en 2(nbcn,

fom paaberaabet fig at Ⱦre 6ier af Singen , ba fan^ ben

©agføgte iffe afoenbc S3inbication6;(2øg8maalct fra ftg »eb

at opgioc ben, paa l^oi§ SSegne Ijan befibber Singcn, eftcrbt

5-8-12 ubtr»)ffcligen hjemler ©eren at l)olbe ftg

til Seftbs

bercn; fec jur. "iixl dlx. 3 (S. 105, 109-110 og 2lrf. for

Sletéttibff. 1 S3inb @. 280, 284 f.; jur. STibflr. 2 S3inbS

2 ^eftc ©. 24.


2(nt)en Unberafbel. 3)artei*ne. 279

Smiblertib »il bog ben Dmftænbtgfjcb, at ben ©agføgtc

itu befibber paa egne, men paa en onbené SScgne, xtU »åre

ligegprbtg.

©agføgcren fon ncmitg, t>eb et 2(bcttationérø9gmaal

inbbragc ben opgionc ^jcmmclémanb, beds for tlUtge ot

fagføge (jam til Singcné UbIcDcring eller til at erf^attc ben§

SSctrbi, l)ml!et Un »ære f)fnfigtgmceéftgt meb v^enft)n paa,

ot ben oprinbclig (Sagføgte funbe mi|!e Singenå 23efibbclfe

og berboa »ccre uoeberl)cfiig, ^cc!6 for at neblccggc ^aajlfanb

paa @rj!atning for Singené "K^^am, gorringclfe ic, l(jt)ilfet

S3eftbberen foin faai^iWi iffc Un tilpligtet at ubrcbe. ^09

tan ^jemmelémanben iffe inbbrageS unbcr ©agen, meb

minbre ben JRet, l()tJor (Søgémaalct mob fficfibberen er an*

l^ccngiggiort, tillige er t)anB SScerneting; tt)t i mobfat galb

maa bon færlig føgeé »eb fit SSarncting.

^aa ben anben ®ibe bør ben ©agføgte, om enb ©ags

føgeren iffe tnbbrager ben opgittnc »f)icmmelémanb unbcr

©agen, bog iffe unblabe at anmelbe ^roccéfcn (denunciare

litera) for 'i)am, ibet *^jemmelåmanben berweb fan git)e6

Ceiligbeb til at tiltræbc ben ©agføgteS ^rocebure, l()»ilfet

beeB fan »ære forbeelagtigt, forfaambt ©agen mueligen ber=

t)eb fan »inbeå , og ben ©agføgte altfaa bebolbe ben t)am

ottcrbragne S5eftbbelfe, beelå i al ^alb fan fiffte f)am 9?e=

greéføgåmaal mob x^jemmclémanben, ifalb ©agføgeren ffulbc

binbc; cfr. jur. Sibflr. 2 S3inb 2 .^cfte @. 24-25. ©ce

o»en ©. 211-212.

2) at SSinbicationé;©øg6maal angaacnbc en urorlig

iEknbcm »il fun meb 9^pttc funnc infiituereå mob ben,

fom i »cbfommenbe ©fjøbeprotocol |!aaer antegnet fom ©ier,

altfao ben, fom ^ar bet ftb|le tinglcefle ©fjøbe eller 2£bfom|l

paa ©enbommen ; tt)t til bette maa nøbsenbigen ben 2fb;

fomjl flutte fi'g,

SSinbicanten »il erb»er»e paa Singcn. SRob

en^»cr 2Cnben »ilbe bet »ære unyttigt ot procebere og unpts


280 J^ørfte ?(fb. om ?)voc. = eiibi.

ligt at er{;olbe S5om paa ©ientomatettcn ; tl)i Singlæéningen

of en faaban 25om funbe iffe ffcc uben ^emcerfning om,

at i'tn ^erfon, mob ^"otm 2?ommen »ar crl)i)er»et, manglebc

tinglcefl 2£bfom|l paa Sicnbommen. 2)et et Ijeraf en Sølge,

ot ben naturlige SefiDter af en [ajl ©tent»om, mob t)Dem et

JBinbicationéføgémaal angaacnbe famme anlccggeå, iffe bes

I()øi3er at inblabe ftg paa et faabant untjttigt ©øgSmaal,

mcti niaiJ Eumic -paaftaac 6agcn afpiit't ; fee og iur.

Sibflr. 2 SSinbé 2 |)efte ©. 25-26.

^^t>at> ^er er anført om 58inC)ication5fugémaal, maa

bog ogfaa gielbe om faabanne tinglige SiettigbeDer t en fajl

©enbom, fom ingen anben enb ben retmceéftge @ier fan inb;

rømme , og fom følgeligen ^cUer iffe )paa @runb af nogen

2tnbené enb netop benneé ^rocebure fan tilfjenbeé ©agfø;

geren ; fee jur. Sioffr. 5 53inbå 1 ^efte @. 237.

a) £)cn ©agføgtc be^øoer bog orbentliguiiå iffe \)ti

ot opgtDe, t)Oem ber er (Sier, eller i)ax 2(bfomjlbocument

:paa Slingen, ffben \)tn S)mftcenbiglKb, at ^an fclD ingen

tinglcej! 2(bfomjl i)ax, Ijoilfet ©agføgcren fan erfare af

©fjøbeprotocoUen; er tiljlrceffelig til at gobtgjøre, nt l?an

ift'e er reus competens, altfaa til for Ijanå SSebfommenbc

at begrunoe en 2(finiéningåpaaflanb ; og fi'Den bet berefter ifølge

gorl)olbct§ 9iatur maa blioe ^agføgeveng egen ©ag at ubs

finbe, l)oem ber er ben rette ©agoolber ; cfr. iur. SSibéffr. 2

^inb 2 v^efte ©. 26.

b) 3!)cr fan gioeé Silfcelbe, i Ijoilfe exceptio rel in-

compeientis funt)e fcettc ©agføgeren i Uuiél)cb om, t)oo ber

er rette SSebfommenbc, til l^oem Ijan fan l)olt»c fi'g, og berfor

gjørc bet nøtoenbigt, at i}an abciterer en eller flere »])arter,

for at neblccggc alternativ ^>aa|lanb ; t. @r. berfom ben op;

rinbetige ©agføgte yar bleocn Singen ublagt eller tilflaaet

toeb offentlig 2(uction, men Ublcegé^ eller 2(uctionåforrctninj

gen af en trebie SJianb mx appelleret, og bet faalebeé t>ar


llnhen Unberafbel. gatterne. 281

utoifl, om benne etter ben oprinbelige ©agføgtc r)ilbc bliu

Singen t Mere Snfiant§ tilfjenbt, altfaa blive ben, mob

i)'otm et JBinfcicatjonéføgSmaal etter et paa en @erottu§

rettet ©øgåmaal meb Slptte funfce anlæggeé. S et faabant

Silfcelbc l)ax (Sagføgeren — faafremt t)an iffe fan etter ml

oppebie ben 25om, ber ffal tife i)art\, l;oo ter er rette ©ags

oolber — 2(nlebntng til at uboibe bet ©øgémaal, l)an l)ar

anlagt mob ben, ber l^ar ftbj!e 2(bfomf! til Singcn, ogfaa

til ben, ber »il gjøre i>m ©agføgtc benne 2lbfomfi j^ribig,

cfr. ooen ©, 213-2,

b) SSlcb éc^fV"

§. 5G.

^oi-tfoettclfe.

til ^?crfoncUc Søgsmaal.

\Xttb


282 ^øii!e *Kfbe(. om |>roc. = Subi.

fen fcan ()anblebc, cUer ()atjc unblatt bctte, og at i \ax\tc

Cilfiul6c nominatio auctoris « unøboenbig, ftbcn ©agføs

gcrcn ba felo maa uibc, l^»em f)an Ijar at l;olbe ftg til, mes

bcnå i ft^ftc Ctlfti2l6c nominatio auctoris fil t)cere uben

9?t)ttc, fiben ben ©agføgte bog felo maa Ijeftc for bet, l}an

foretog ffg; men bcelg fan bet ofte tocere toiolfomt, t)t?ormbt

9?ogen t)ar contrafeeret paa egne eller ^Tnbreé SSegne, bcclå

gioeå bcr anbrc gor^olb enb Sontractéforl^olb, i t)t)ilfc ber

fan blitte ©pørgémaal, om tffc ben af en ^anbling fips

benbe Soi^P^'^telfc maa antagel at paal)t)ile en 2rnben enb

ben v^anblenbe; cfr. jur. 2;ibéffr. 2 IBinbé 2 |>eftc


llnbm UnberafbeL ^avtevnc. 283

at ()an t>eb SSeflilllngen ^ax underrettet ©agføgcren bevom,

maa i)an be»ife begge ^"»unFter; berfom be enten af ben tres

bie Wlanh eller af ©agføgeren benægtet; fcc jur, Siblffr.

2 aSinb 2 ^efte @. 33-34.

2)erfom berimob omoenbt S^iogen føgeå til at betale

SSarer eller ^(rbeiber, fom paa l)ar\é SSegne af en trcbic

3)?anb cre beflilte, men nægter at l)a»e bertil mebbeelt benne

nogen gulbmagt, ba bitucr Ut ©agfegcrcns ©ag at betife

faaban gulbmagt; og fpneé ife, at benne

bar foranlebiget ^^anblingen paa en faaban 5D?aabe, at "Kn^

foaret oil falbe paa barn. 9laar faalebeé forlæggeren eller

aSogtrpfferen fagføgeé i 3(nlebning af et formcentligt fors

ncermeligt eller ulotiligt ©frift, »il ban fun funne frie fig »eb

at bcnmfc til forfatteren, naar benne er anført i ©friftet

C19*)


284 ^øfftc %pd. om 5)roc. = ©ubj.

og er faalet)cå tiljlæbe, at f)an veb Sottmoat og S5om fait

brages til 2rnfoar; fee grbn. 27 ©ept. 1799 §. IG og 17;

l)ttotf)oS bog maa m«t!eé §. 19 angaacnbc journaler og

Vetiobiffc SBlabe; fec jur. 2tfcéflt. 2 æinb 2 ^cftc ©. 27,

32 ff.

3) 2)crfom Smogen føgcå fom ben, p::a \)^tm en "Km

benS S^orpligtelfc er gaaet ooer, fan l)an gjørc Snbfigelfc

mob, at gorpligtelfen — om ben tn^ h^ax paa\)'o\Ut en 2(ns

ben — er gaaet o^er paa ^am, og bet maa ba paaliggc

©agføgeren at beoife bet ^actum, I;i)ort)eb ben ©agføgte er

inbtraabt i ben fort)en en 2(nben paaltggenbc gorpligtelfe, t.

(Sr. 2{rr>. 3 SDiangel af faabant Seoiig maa ben


2(nbcn UnDerafbct, Vc^xUxm, 285

mad, til at Uwe ©agføger, tan ben Scrcttigebe \tfe, ^wor-

imob \)an§ Unblabclfc' I)eraf alene fan mcbføtc Sabet af

9Jetti9()cben , ^oorooer l)an \)ax fri JJiépofttton, 09 maaffee

tillige af anbre JRcttigfjcber, fom erc betingebe af ben SltU

t\Qi)c^, l)t)i§ ^aatale ban forfømte, t @)t;. om ©mbebaman«

ben unMob at forfølge en Snjuriefag.

jDcn ©itgføgte fan ligclebcS »eb at unblabe at frem>

l^ille ftg for Øiettcn eller at inblabe ftg

i ^rocfgfen mueligen

ubfætte fig for at blioe bømt efter ©agføgerenå ^aajlanb;

men ba bet beroer paa bam felo at inbrømmc benne, enten

ben faa er beføiet eller iffe, faa følger og bcwf, at \)an

iffe fan nøbeS til at møbe og inblabe ftg i ^roceéfen, naar

©agføgeren ubcn faabant SD?øbe fan fomme tilfm3?et. 2o;

oen§ 1-5-11 forb^ber og 2!5ommeren at tilflæbe noget io\)>

maal ouer ben, ber, naar ban føgeg og tiltale^, jlraic gjørs

ligen (o: nøiagtigen) retter for ftg; i)X>oxom nærmere i an;

ben 2(fbeltng om ^roce^gienflanben.

25et np^ 2£nførte gjelber iffe alene om ben oprtnbeligc

©agføger og ©agføgte, men og om alle anbre en ©agé

farter, Snteroenienten, 2(bcitatcn, Uitilbenuntianten og 8ts

tlébenuntiatu§.

2) (in Unbtagclfe fra ben anførte ©runbfcetning maattc

fpneé at finbe ©tcb, \)^\§ farterne iffe bat>be fulb Svaabigs

beb oocr bet 9Jet§forbolb, fom er ©agcnå ©jenflanb, faas

fom i *jegtejlab§i©filémiåfe ©ager. S3cb nølere ffietragt^

ning oil bet imiblertib finbeg, at t}eUix iffe 'i)tx inbtræber

nogen fanb Unbtagelfc fra »or o^flillebc Snegel, at Sngen

fan toingeé til at anlægge eller at inblabe fig i en ^roceg,

naar i)an bellere oil opofre ben fRct, fom »eb ^\-ocegfen flulbc

\)inbe§. 3!)ennc 9Jet er t bet berombanblebc Silfcelbc, at

funne b^^f et engang loDlig inbgaaet Wgteffab. %xa ^ta^

ten$ ©ibc er bet nu iffe befalet eller loobeflemt, at et lo»5

lig inbgaaet 'J^gtejlab ffal 'i)Ci))i§, forbi ber tnbtrrcbcr en


1'86 i^ørjle 2(ft)el. om *i)i-oc..eubi.

loogiplbig ©filémiSfegrunb , l;t>orimob bet ligcfulbt fiaacr til

^arterncé gorgobtbefinbenbe at »cbblbc Tegteffabet ; bet

afi)anQtx altfca of bem felo, om be »{flc benytte bcreS JKet

til formebcljl ben inbtrufnc ©filémiéfegrunb at forbrc 7©9=

teffabet ^ceoct eller iEfc. £»eiimob ^ar ©taten forbudt at

Ijceoe et ^©gteflab blot ^aa @runb of fælleå ©amtpffe eHet

uben en loobefiemt ©filémiéfcgrunb; men beraf følger alene,

ot dommeren iffc fan gioe ©ftlémiéfetom, forbi ^"»arterne

inbrømmc l^inanbenå ^aajlanbc om Silwcerelfen af en ®filS=

miéfegrunb, b^orimob ben, fom attraaer l^gteffabet opbæ=

t)et, maa ffaffc anbre SSeoifer for, at bertil er en lowgplbig

@runb. Sjette fiemmer og ooerccné meb gorffrifterne i

Sororbn. 29 SD^ai 1750 om ^Rettergangen i ©ager til IJS^i

ffabéflilémiéfc propter desertionem. 2)ennc [ajlfætter ncm^

lig i §. 3, at ben forlatte ISgtefcelle, fom ^ar anlagt ©øggi

maal mob ben bortrømte til ©filémiéfe, *'bør, før 35om

fan paajlaael, pcvfonlig møbe for JKetten og ber ei alene

giøre al ben gorflaring, fom ben er bctibfi og tillige ftgter

til at oplpfe, om ben Snb|iæonte »irfelig er at anfec fom

£)efertor efter Cocen, famt l^Dor famme fig opljolber, men

cnbog foarc paa alle te ©pørgémaal, fom af ben Snbjlcconi

teé Sorfoar eller af Sletten i ben .P)enfeenbe blioc fremfatte'',

l[)Wlfe Ubfagn funnc of 9?ettcn forbreé beebigebe. Sjette

l)ar »el Ubfeenbe of en inquifitoriff ^loccémoobe, ber funbe

f^ncé ot mebførc en retlig Sorpligtelfe for ©ogføgeren til

ot møbc efter SJettenS Snbfalbelfe og til ot fuore paa bc

forelagte ©pørgåmaal. 2J?en l}er tilføieé ubtrt)f f elig , at,

l^uiø bm ©tewnnibc rcvgrcr fig vci> at cftcrPonimc btt

SorciTrct>nc, ffal i)cu nicb fin @ag fra Kcttcn afvnfcø;

l)t)ilfct netop »ifer, ot ber ligefaalibt meb vj^enfpn til ©ager

ongoaenbe Tegteflabéffilémi.^fe, fom til onbre civile ©ager,

crijlerer nogen retlig gorpligtelfe til ot onlcegge ©øgémaol

eller til ot fortfoettc bet ollercbc onlogte ©øgémoal. ©og;


'2(nben Unbeiafbel. ^aitevne. 287

føgcrcn fan labe ©agen falbe, naat \)an tJtf; og, uil ^an

ith !proccbcrc paa ben SKaabe, fom gororbningcn forejfriDcr,

fan l()an iffe bertil teingcé, men SSirfningen hlmt alene, at

l^an iffe fan faae 2)om for ben attraaebe Sfcttig^eb, at opj

^cet)e ISgteffabet.

.^eller iffe meb »^enfpn til ben ©agføgtc fan ©filgs

miéfefagené ^atm bmxte, at en retlig gorpligtelfe til at

inblabe ftg paa ©jøgémaalet ffulbc opjlaae; t()i, om enb

@filgmiéfe;®øgémaalet grunber ftg :paa «^oer, »ilbc bet

bog ligefrem flrlOe mob ©wilproceéfenå ©runDfoetninger at

ciUe enten oeb SKulft eller noget anbet Sloangémibbel bringe

ben Snbfteonte til at møbe og at erflære ftg ooer ©øgémaa*

let. gørji naar ben forncermebc 'M^gtefoelle tiloeiebringer

faa fiærf en Sormobning om ben begaaebe gorbrpbelfe, at

Sufiitien anlægger 2(ction mob ben 2Cnflagebc, fan benne

blioe unberfaftet iufiitiel forfølgning, men bettc er i>a en

ganffe anben Uxt af ©ag, unber b^^ilfen ben Sorncermebe

iffe engang efter €ot)ms Sorffrifter funbe faae 2)om

til "jegteffabeté £)pl)ccoelfe.

3) £iet er en ©elofølge, at ben, bet l)ax at varetage

en liniens ©ag, forfaaoibt er retlig forpligtet til at l)anblc

fom ^art, at i)an, »eb at unblabe bette, fan paabrage ftg

2(nfoar mob ben egentlige ?)art, l)oié Zax\> er barn betroet,

men en egentlig Soang til at fatte i)am i SSirffombeb for

enten at anlægge ^roceéfen eller at tage til ©jenmcele un*

ber fammc gioeé bog iffe.

§. 58.

^»orDibt ^Parternes 9?ettig^eber meb ^enfpn

til ?>i'oceéfen ere lige.

^et er i ^roceøfpfiemernc fceboanligt i Sorbinbelfe meb

gæren om farterne at fremfattc og befoare bet ©pørgémaal,

boor\)ibt farternes 9fettigl)eber og gorpligtelfcr meb ^enftjn


288 Sørfte 2lft>el. om ^i-oc. = eubi.

til ^roceéfcn cre lige; fec (Bvolman Z\)tom beå geric^U.

SScrfafjr; (2benUb9.) ©.81; lllartin gcljrbud) bcå burgcrl.

^roc. (Ilte Ubg.)


2lnt)cu UnbcvafOcl. ^avtevnc. 289

9)Jan 'i)ax imiblcrtib fot^cn troet at finbc i ben ^ofitbe

gotjgwning nogle faa bcttjbelige gorffrifter til Sotbcel for ben

©agføgte, at man berpaa l)ar funnet bt)99C 6en (I5run&:;

fatning: at ben ©agføgtc i ^roceS alminbeligt)iié npber

jlørre ^a'oinx cnb ©agføgeren; fce 9^ørregaaibg ^roceé

irteS5inb@.68ff. 9J?en bette beroebe :paa en 9)Jiéforj!aaelfe,

tbet man enten \)ax labet en 9?egcl, ber i!fe er anbct, enb

en nøbtoenbig S^lgc af Sorf)olbeté S^latur, ubflpbe af en fors

meentlig (Sunfl mob ben ©agføgtc, eller og t)ax eenfibigen

foreftillet ftg en ^roceéfor^rift blot anoenbelig meb v^enft)n

til ben ene af farterne, ffjønbt ben, rigtig forjlaaet, liges

meget giclber bem begge.

1) fSlan 'i)ax faalebcé ipoaberaabt fig, ot ©agføgeren

ifølge 1-2-3 f!al følge ©agvolberené Sicernettng, eller rets

tcre, at Soogioeren neb at be|!cmme bet almtnbeligc SSærne«

ting lun l)ar taget »^enf^n til ©agwolberen; men bet er

foran @. 148 2itr. b oii|!, at Sor^olbeté 9^atur tffe tilfice-

ber nogen anben Snegel cnb ben, at 6agr)oli5ercnø CDp;=

^ol5sftc5 maa be|!emme bet alminbeligc S3ærneting , og ber

fan altfaa i benne vf)enfeenbe iffe »ccrc SSalc om , at 2ot)j

bubet ffulbe »cere ubgaaet fra en færbeleé ©unjl mob @ag=

toolberen. ^ejlemmelfen i ^lac. 14 Suni 1771 §. 1, at

Gommiéfarier jluUe inbfalbc farterne paa en for bem og

i @ar5cle6lK& for be 3"^rtv«pntc beleilig 2:ib og &tet>,

ft>neS at maatte betragtes fom en naturlig S^olge af 1-2-3.

fiigefaalibet ^ar man 2[nlebning til at ublebe ben S^eføielfc,

1-2-23 gioer ben ©agføgte til at anlægge Sontraføgémaal,

af en ®un|i imob l)am ; tl)i (Scntraføgémaal inben be ©rcenbs

fer, »ore Sooc fættc bet, Ijører til ben ©agføgteé naturlige

f^orfoar mob ^ooebføgémaalet, og, at bet anlceggeé »eb ben

fammc 9?et, oeb l()Oilfen ^ooebfogen er anlagt, følger faa

nøboenbig af begrebet om (Sontraføgémaat, at bettc albcle§


290 ^øx\ie '2(fbe(. om ^roc. = et [19 wæiffcettc; cfr. nj[)t jur-

2(e ««o. 18 ©. 171-172.

2) 5Kan ^ar og anfeet ben ©aQfxj^te feer begunjllget

»eb te for 23et?ii8byr&cn gjcl6en6c hegler, l()t)orpaa ()cn;

t^beé t bc bcfjenbtc Salemaober: In dubio pro reo pro-

nuntlandum — parles rei sunt favorabiliores quam par-

tes actoris — judex magis ad absolvendurn quam ad

conderanandum pronus esse debet. SJJen, tagcé biéfc ©æts

ningcr bogjlatjclig, ere be urigtige, og, forjiaaeé bc oocrcenSa

ftemmenbe meb ©agenå ^atm, inbebolbe bc egentligcn Sn^

tct, bcr jlribcr mob £igt)eben af ^arterneé 9iettigt)cbcr ; t^t

i ©runben ubtr^ffe bc bog intet anbet, cnb ot ©agføgcrenå

^aoflanb iffe bør gioeg 2)?eb()olb, forinben ben er gobt^

gjort, eller at ben ©agføgtc bør frifinbeé, faalænge ber iffe

crc fremfomne X^ata, fom ifølge googioningen ere tiljircefi

feligc til ot begrunbe ben af ©agføgcren ipaajlaaebc 9?et;

og ligefom benne JRegel ligefrem følger af ©ageng Sf^atur,

faalebeé er ben og Iffe minbre an\)enbelig paa ben ©ag^

føgte meb ^enfpn til bc Snbftgelfer, )(>aa Ijoilfc l)an oil

gtunbc ^aajlanb om Snfmbelfc for ben af ©agføgcren frem;

fatte og for øorigt gobtgiorte ^aafianb, Ijoilfct og fommcr

o»ereenå meb S5e|^emmelfcrne i 1-14-5, 6, 7, rigtig fors

jlaaebe; fee (Øonncre ^aanbb. 1 Sinb ©. 311 ff. og nt)t

jur. 2(rf. mo. 18 ©. 172-173.

3) 2(t ©agføgcren ifølge 1-5-7 er pligtig paa ©ag^

t)olberené SJpforbring at probucere be S3eoiiéligbeber, buors

paa l)an grunber fin gorbring, og »eb fin 23cegring tjerfor

fan paabragc fig 2(nfDar for ben beroeb foranlebtgebc ^ro^

cc§, fan iffe oære grunbet i nogen feer ^egunfiigelfc for

©agføgtc; t^i fammc Svcgel maa bog upaatoiolclig gjelbe t

bet omoenbtc Sillfcelbe, ot ©agføgcren forbrcr ot blioc gjort

befjenbt meb bc Seoiiéligljcbcr , l)Oorpaa ©agoolbcrcn oil

bvggc fine Snbftgclfer mob ©øgémoolet, ber muelig t)cb


%nt)cn Unbevafbel. ^avterne. 291

tiéfc ©cwiélis^ebcré ^robuction funbc of ©agføgetcn ^xa--

falbeé; fee npt jur. Hxt ^o. 18 @. 173-174.

4) ^aa ben anben ©ibc taxi erinbreé, at albeleåUbes

blioelfc ben ^aQ, ©tceoningcn falber i 3vette, fan t)a\?c

langt betpbeligere følger for ben ©agføgte, enb for ©agføs

gc«n, t^i ^iin fan muligen beroeb tabt ben ©ag, ban eUerg,

naar l)an oar fremfommet meb fine Snbftgelfer, funbc i)ar>t

ttunbet, mebené benne berimob, naar ©agen formebelfl b^^nå

UbebUoelfe iffe falber i Slette, fan anlægge ben ^aa np og

blot i)ax tabt be \)aa Snbjlæoningen anDenbtcSDmfofininger;

cfr. npt iur. 2(rf. 9^o. 18 ©. 176-177. 2!!)og ogfaa benne

gorffjel Dil man »eb nøierc betragtning uben St)iDl finbe

at j!aae i faaban ©ammcnbceng meb @agføgeren§ og ben

©agføgte§ forffjelligc ©tiUing, at ben alene beri, og uben

^enfvn til en ^egunjligelfe for nogen af farterne, finbcr

fin naturlige @runD; ttji ligefom ©agføgerenS Unblabelfe

of at incaminere ©agen, altfaa af at bcgtjnbe ^roceéfen,

iffe tan baoc noget anbet 9iefultat enb bet anførte, efterbi

ben Snbficeonte bog iffe fan frifinbeS for en ^aajlanb , fom

olbeleå iffe mob \)axn er ncllagt, faalebeå er t>et paa ben

anben ©ibe en ©clufølgc, at, naar \)tn paa lovlig 9)?aabe

Snbflceonte albeleé iffe møber, tx\aa ©agen paofjenbeé efter

bet, fom ©agføgeren bar fremmet ; b^^orom for øorigt ncer^

mere »il bliwe b^nblet i bet ^øl^cnbt,

jDen i 9?efcr. 18 gcbr. 1785 §. 1, bcfienbtgjort i W=

og ©taté-9?eta ^lacat af 23be f. «8I., en ©agføger vcb

bmm Ket girøe 2lt)gang til, uagtet l)an forfømte at møbc,

naar ^an6 ©ag )paabixaabte$ , fenere at incaminere ben,

naar l)an inbfanbt ftg, inben 9?etten b^oebeé, og erlagbe en

^ienbelfe af 1 9ibb., x>ax unægtelig en S3ejlemmelfe, ber,

ffjønbt Difinof iffe ubfprungen af nogen Ugunft mob ben

©agføgte, bog letteligen funbe bliee benne meget befoærlig

OQ farlig, tbet Sttantcn meb glib funbc unblabc at møbe


292 ^ørfJc TTfbet. om ^roc. = (Subi.

t)eb ©agcné ^aawab og fencrc, naax ben Snbficet>nte i

bm Sormobning, ot ©tanten frafalbt ©øgSmaalct, I)aDbc

bortfjernet fig, tgjen funbc intfinbc fig og faac ®agcn

jhaj: optaget til SDomS. SDZen benne SSejIcmmelfe er nu af^

tøj! meb bc npc i gorbn. 16 San. 1828 §. 12 gione Sveg;

ler, b^otoeb cnt)t)er af farterne, ber 'i)ax forfømt at møbe

»eb ©agcné ^aaxaah , l?ar faaet lige '^(^gang til fcncrc,

inbeti jetten }:)ixvce, at faae


S^rebic UnberafbcL ©agføfernc. 293

^rebfe Unbcrafbeling.


294 %øv^e 2(fbel. om ?)roc. ^ eubj.

%t bet nu xfh fan »ære ©ommerené, men at bet maa

ttccre farternes egen ©ag at tilwiebringc SSebiferne for


Zvehie Unbcrafbcl. ©agføi-^i-nc 295

ten ][)t>ilfcn af \ltxe 9ictércsler fccr t tet gtonc 2;ilfælbc bør

anttcnbcé, eller l)i?orlebcg ben, fom !ommet til 2(nt)enbclfe,

bør forflaaei, i>a fan bet »iflno! tjene til ben Dcb!ommenbe

^arté SSctrpggclfc 09 SSeroeligelfe ot forarbeibc ben børn;

menbe gunction oeb at ubm!lc bc ©runbc, fom funne tale

for ben 9?ctéanjfuelfc, ber »il becibere (Sagen i ljan§ gabeur,

09 faalebeå fan 9?etébebuctionen blioe en eigtig 2)eel af

^roceburen.

dnMi^en cre en SJ^ofngbe SJegler bcefé Deb ben pd

fttioe 8oU9it?nin9 ^aabubte, beeB »eb iRettergangés^rariS

bannebc for SJZaaben, )fiaa l)t>ilfen bc enfelte ^roceéfualc

^anblinger ffuUc ubførcé; og at fjenbe og efterfølge biéfe

9? egler unber ^roccburcnå Ubførclfc fan blioe af jltørflc SSigs

tigl)eb, forfaa^ibt Sagttagclfen af ^roceSformalitcterne ofte

betinger bc procesfuale ^anblingeré ©rlbi^ljcb.

@ftcr biéfc v^entpbningcr paa ^roceburené naturlige

SScflanbbele, ber unber enl)t)erfoml)el{i ^roceéform funnc

forefomme, eg paa, ^oorlebeg ©agenå Ubfalb nøbtjcnbigen

afbanger af, ^loab ber unber ^roceburen fra enboer af ^ars

tcrneé il man funnc bannc fig en

rigtig gorejlilling om en ^arté ©tilling , naar ban tnblabcr

fig i Slettergang. ^et blioer ba iøinefaibenbe, at for ben,

fom meb ^Jlpttc og ©ifferbeb oil inblabc fig

i en ^roceå

angaacnbc et noget forttiflet, noget toiolfomt OJetéforbolb,

ubfroeoeS ofte faaoel en omfattenbc og grunbig ^'unbflab

om iim borgerlige 2ot)gt\)ning i illminbeligbeb, fom et nøi;

agtigt S3eficnbtffab mtt bc proceéfuale 8?egler i @cerbclcgi

beb. SSctccnfcr man nu ben flore Ulig{)eb t dijner, ^unbs

llabcr og ^iUk, fom finbcr


296 ^øifc2(fbcU om 5)roc.t(Siibi.

maa r)ttxe ftn Snbflpbclfe, t>a bliocr bet flaxt, at ben QnfoU

bigc og Uf^nbigc umulig fan finbe ben famme 3\etébef!pti

tclfc i Sicttergangen, fom ben klogere og ^t)nbigere; at

benne cnbog, max l)an berl)oS er urebelig nof til meb 2i|t

og Unberfunbig^eb at bcnptte fin £)ocrlegenbeb otoerfin 9Jiobs

part, er iflanb til letteligen at miébruge ^roceéinftitutet til

SRctten§ goroanflning, i bet i)an$ neblagtc ^aaftanb fan

blioe actmcssfig begrunbet ocb SOJot'partené ufulbftænbigc

eller utpbcligc Sremflilling, Unblabelfe af at fremffaffe £)pj

losninger, gorfømmelfe af at fremfoette Snbftgclfer, Wlan--

gel paa Sagttagelfe af be proceéfualc gormer o. f. o.

So flarerc bet faalebeS t>ifer ftg, at benne ^arterncé

SJJangcl paa og Uligbeb i intellectueUe kræfter blioer cnv^in;

bring for, ot ben i (Staten orbncbc Sietépleie !an fplbcft;

giøre fit ©iemcb, nemlig at pbe "KUc i 2(lminbeligl)eb en til;

gjcengelig og fiffer SJetébeffpttelfc , bejlo tpbeligerc fremtræ;

ber ogfaa ben gorbring til ©tatcn at oueroinbe l)iin ^^m:

bring beroeb, at ber gioeé ^nljuer, ber iffc tooer paa egen

»^aanb at inblabc fig paa en SfetSforfølgning eller paa et

Stetéforfoar for 2)omjlolcne, men bertil attraacr 9?aab og

SSeilebning, 2(bgang til at erbolbc famme. 35ette b« man

føgt at opnaae paa ttjenbc albeleé forffjellige SØJaaber, boors

toeb er frcmfommen ttjcnbe forjIjcUige ©tunbformer for ©3

toilproceéfen.

2)en ene beftaacr beri, at bet »eb ben pofitioc iJoogiOi

ning er gjort til en »æfentlig S3c|!anDbcel af ^roceéfen, at

i£nl;vcr, tm inblabcr ii^ i Rettergang, ogfaa inrb'cli?

gen mcbbelcs al fornoden V\,aab cg t)cilc&ning. Sil

ben 6nbe \)ax man labct Sommeren faa at fige træbc uben

for be noturligc ©rænbfcr for 1^ané gunction, ibct bet paas

ligger l^am at lebfage cnbt>er af ^\nterne gjennem ben bele

^rocebure, beelå for at giøre bem opmccrffommc paa 2flt,

bttab ber fan tjene til bercé ©agé 3:aro, og at oeilcbc bem


Zvet>U Unberafbel. Sagførerne. 297

til at cr^DctDe atte fornøtmc £)plt)§nm9er, beelS fot »eb ftne

SorejllUingcr og "Ktvaxékx at forebygge cn^yev 2(ft)igclfc fra

en fanb, oprigtig og cerlig ^roceburc.


298 goif e %^d. om ?)i*oc. . ©ubj.

jcn *). STOen, ffiønbt 'Kit, ^oab entject af farterne faalebcå

fremfører, ftileg til JRetten, jlaacr £)ommercn tofl albelcl ubcnfot

ben l[)ele §or()anl>lin9, faa at l)an enb iffc bcl^øt>er at gjøre

ftg befjenbt meb bc fremlagte Snblceg førenb farterne,

efterat 'i)a\)t fluttet ^roceburen, tnblabc ©agcn til 25omS.

SSel fan 2)ommercn unbcr ^roceéfené 2øb fomme til ot afs

giøre om ben ene ^ort Ijar 9?et til at foretage en proceS*

fual »^anbling, mob ^t>ilfen SKobparten protejlerer, om ben

ene ^art !an erl)olbe en Ubfættelfe eller »^enfianb meb ^ro^

ceburen, fom SUiobparten iffe oil inbrømme, og flere faa^

bannc mellem farterne forcfalbenbe 2:t)i|ii9f)eber om, l)Oors

Icbeé ^roceburen bør fremmeé; men i faabannc Silfælbc

maa og en flig SncibentiSoifi betragtet fom en, unber ben

alminbcligc l)elc ©agen omfattenbe ^roceS, forefalbenbc

fpeciel proces, ber forbrer en fceregen 2(fgiørelfe, l)»ilfen na^

turligt)ii§ alene 25ommeren fan gioe. 2)enne træber faalfcs

beg bertieb albeleS iffe ub ot)cr ©rænbferne for ben bøm*

menbc Sunction i ftreng Sorffanb, 03 fan ingenlunbe fige§

bcrDeb at beeltage i ben egentlige ^roccbure, i ©agené grcm*

flitling og £)plt)éning. ©fjønbt nu farten faalebeS ^cr er

afffaaret ben ^(bgang, Snfiructionémarimen giuer l)am til

at l)en\)enbc fig umibbelbart til 2)ommeren og af benne at

er^olbt ben fornøbne 3n|!ruction til cnb»er ^roce^banbling,

foa er bog ingenlunbe f^txmti ovcrfeet ben ooennacntc af

^roceéinputetg ^atnx og ©iemeb fremgaaenbc gorbring,

at Sn^oer, ber et i ben 9'løb»enbigbeb at maatte benytte

JRetépleien for at fomme til fm 9?et, maa funne faac ben

SSeilebninø, ubcn F)oilfen Ijan iffe meb ©ifferljeb eller ©anb;

f9nligl)eb fan »ente at opnaae Sietébeflpttelfc oeb 5)om|loi

lene, og uben l)oilfen altfaa ^"»roceéinl^itutet iffe fan fylbejls

') Gn egentlig munbtlig ^rcceburc finber ^06 06 fun unbtogclfcSoiiS

©teb reb ^»itpcrct, ^ocrcm nærmere poa fu Stcb,


Zvebie UnberafbeU (Sagførerne. 299

giøre ftt ©iemcb. ^et befliffeS nemlig færegnc (Smbetgi

mcenb, Sagførere, procuratorcr, til at otertage ben guncs

tion, fom efter SnflructionSmarimen paaligger 2)ommcren,

altfaa til at »eilebc gatterne unber ^toceturen, eller til, efter

mobtagen fornøben ^Dplplning om Det paagjelbenbe 3?etå;

forl)olb, i ^ortemeé


300 fiøv^t KfOel om ?)vcc. = (Subi.

nøjagtigt 09 ot>crfenSjlcmmcnbc meb ©anb^ebcn, om ^axs

ten ex tj^anb til at f!affe bc fornøbnc S3cwfet for etl^ocrt

^unft, fom be^øoer at bcoifeS, f)\)ié bet of SSeberpartcn ha

noegteé, l)Porx>ibt bc af farten angione factifle S)m|lænbigi

IjeOct ifølge £o:)gii}niti9en begrunbc enten ben^orbrlng, ^axs

ten oil paafiaac ftg tiiFjenbt, eller en ftørrc eller en minbre.

»^an ffa!, l;Dor l^an mccrfcf, at farten meb »^enf^n til bet

ene eller anbet af alt Dette iffe bar en flår gorejlilling, føgc

at bibringe bam benne og bcrocb fcettc (jam ijlanb til at

fatte tn »elgrunt^et ffirflutning, om ban ffal inblabe fig

paa ^roccéfen og b^^ab \)an ffal paaflaae, eller om ban

l()eUerc bør afflaac berfra, »«re fig før ^roceéfenå 2(nlceg

eller eftcrat ben er beg^nbt og \)ax taget en faaban 9?etning,

at bet Un inbfeeé, at Ubfalbet maa blioe bam imob. Snb^

laber farten fig paa Q)roceéfen, ba er bet 35ommercné ^iigt,

forfaaoibt farten felo mangler doner cEer 5lpnbigbeb, at

ffprc, ja tilbeelå at ubføre alle enfelte ^roceéb^ntlinger;

tort jDommcren bliuer i tCgenffab af3"rtrucr.t faa at figc

Partcna offtcicfleBagf^rcr. 2)erfom en ^art fan oeb egen

eUer oeb 2CnbreS |>iflp ffr'ftlig fovcbrage fin @og faa tpbes

ligt og fulfcjlænbigt fom googioningen fortrer, blioer Sn*

jlruction oeb 3!)ommeren ooerfløbig og benne pa-nøbeé \)am

berfor bcUer iffe. 9)?en faa otte 2)ommeren finter noget at

bemanglc oeb et faabant ^roceéflrift, ba naa ban ex

officio og uanfcet, at farten iffe forlanger banS ^^jelp, bog

giørc bam opmcctffom paa, b^ab ber entnu fan bebøocå for

at bciigtige eller fulbllæntiggjøre fammc, og faalebeé er bcf-

toeb tilfigtet ©itferbcb for, at ingen ^art ffal fommc til at

fapne ben S3eilebning ban oirfclig be^øoer, uagtet ban mue^

ligen af Ufpnbigbeb, Uformuenbeb eller beéligc oilbc baoe

unblabt felo at føgc ben.

itftcr Sorbanblingemayimcn maa ben Øagf(2>rer, til

bocm en 5>art benoenber fig, i Ut SSafentligc foietagc alt


3:rebic Unt>eraft)el. ©agferetne. 301

bet fammc, fom efter Snfhucttonåmajcimen dommeren i

©genffab af Snflruent fjar ot iagttage, ©agføreren maa

nemlig ligelebeg, faofnart farten ^ar mcbbeeU ^am l>en@ag,

l|)Worom ber er Spørgémaal, »eb Samtale eller gorf)antlin9

meb farten ;prøoe, l()t)orDibt Ijané fortælling er ot)ereen§»

jlemmenbe meb ©anbljeb; ban maa føge at efterfporc paa

bet nøiejle ©agenå famtlige S5mjlænbig()eber , ot ubforffe,

btJormot farten er i|lanb til at tiloeiebrtnge g^lbtgc S5emfer

for alle gacta, fom i Stilfcelbc af SDTotpartcné S3enægtelfe

be{)øoe SSeoiiå, ooeroeie t)Dil!en Sietéforbring ber »eb ®as

gene antagne factiffe Dmjfoenbtgljebcr laber ftg faalebeå bcs

grunbC; at ben fan »enteé tilfjenbt af dommeren, ^an

bør føge at bibringe ftn ^art faavibt muelig en tpbelig ^o*

tcjIIUing om alt bettc og faalebcé — »eb at raabc farten enten

til at føge ^om for fin gorbring eller til l)ellere enbog meb

nogen eftergitjelfc af fin Slet at føge JKetétoijlen afgjort Deb

minbelig Sorening meb SSeberpartcn — fcette ^am ijianb til

l()erom at fatte en »elgrunbet 23eflutning eller bog at »ibe,

boab l^an ub fætter fig for »eb at unbergioe fin @ag 2)om?

floleneé 2tfgiørelfe.


302 gørfle 2Cfbcl. om^roc.= ©ubj.

unbctfajlc tt^^txi ©frtbt, ^an iil fm ©agé grcmmc forc^

tager ftg, dommerens ^rø»elfe, cUer bertjcb, at 6er er giDci

parterne tiUabelfe og adgang til iffe blot at raabfpøTQc

men olbclcé at owriabe ftn ©aga Ufcførelfe tit ben blanbt be

offentlig anfatte Sogføretc, til l)oem ^an 'i)ax Sillib og ^on

ttolig^cb; om ber ^a\)z^ jiøtfit SSetnjggelfe for, at 2)ommc;

ren fætteS t ©tanb til at ^^aafjenbc @agen owerecnéjlem;

menbc meb, l)fab bcr t>irfelig er fRet, »eb ben ^rocebure,

fom fra begge partere @ibe controllereé, jJpreé og lebe§ af

fammc Snjiruent, eller oeb ben ^rocebure, unber l)\>UUn

tt)cnbc ©agførcre Ijtjcr ifcer eenfibigen bellrccbe bem for at

famle, orbpe og fcette i et flart 2t)S 2(lt, l)t>ab ber fan

tale for Ubfalbct af ©agen i l)au^ ^arta Sntcreéfe; om

o»erl)Ot)ebet ben ene eller anben af biéfc ^roccgmajrimcr bør

ubeluffenbc anuenbeé »eb alle 2lrter af ©ager, eller om

maaffee ben (Sneé fortrin maa anfeeé otereeienbe i »iéfe

"Hxta af ©ager, ben 2tnben§ i anbre, og ber faalebeé funbc

»are 2(nlebning til at benytte begge; 2(lt bette forbrer en

ubførligcre Unbcrføgelfe, fom bet tffe i)ex er ©tebet at an^

jiillc. SKen be ooen frem fatte 2(ntt)bninger ere bog allercbe

tilftrceffclige til at oife, at ligefom Snllruction§marimen5

ipracijle SScerb afhænger af, bsoroibt Suflruenten bcfibber iffc

blot Upartif!l)eb og leyenbe Sntereéfe for fit ^alb, men og=

faa en fortrinlig JKetéfpnbigbeb, 9}?obenbcb, erfaring, Sagt^

tagelfeéeone, 9}Zennefle!unbf!ab og ©inbig^eb, faalebeé be^

roer paa ben anben ©ibe Soroentningen om, at en paa gors

l^ianblingémarimen grunbet Sietépleie flal fijlbejlgiøre fit SDies

meb, ocefentligcn paa, at ^arterae iffe mangle 2(bgang til

retfinbige og b^gtige Sagførere, til b^cm be iffe blot meb

om|loi

lene, men, hvat> ber er ith minbrc rigtigt, 'i)oé l)^tm be,

forinbcn bet er fommet til ^roceé, meb SiUib funne bente

JKaab; om be bør unberfafie bereé 3?etltrattc 2)omjloleneé


Zxebic Unberafbel. ©anførerne. 303

Jffgjørclfe tUtx forctrceffe en minbcltg £)t)ereenSfomfl/ og ba

unbcc i)X>ilh aSctingclfcr.

©crl^ol maa frcmbelcg crintrc^, at bet iffe blot et

meb ^enfpn til Ubførelfcn foi:2)omflolene afSRctgtmtteif om

alt ejriflcrenbc JRetéfcr^olb, at SSorgernc bel)øt)e SJaab og

SSeilcbning. SSeb at oprette ellct opi)otu Sontractet 09 »eb

ooerF)ot)ebet at tnblabe fig i 9Jetéfor()oIb af nogen S5t9tt9l()eb

og foroiflet Ølatuv ubfrceoeS iffc minbrc omfattenbc og

grunbig Snbftgt i Cotogloningen for at faae 2flt faa tåbeligt

og omflcenbcligt bejlemt og alle legale betr^ggenbe Sorntcr

faa nøie iagttagne, at ber ith fencre ffal opftaae SEoifl, og

ot i al %ali> be JKetttgl)eber, fom gatterne agte at ert)t)eroe,

funne oorbe fiffrebe; og ^Borgerne oiUe berfor i 2(lminbe;

ligbeb l)er, ligcfaalibet fom naar ber opflaaer ©porgémaal

om ^roce§, funne unboccre JRaab og SScilebnmg. gorfaa^

»ibt nu iffe i^oogioningen l)ar paabubt, at JJvetéanliggcnber

f!uUe bejlcmmeå og a[flutte§ unber (kontrol og SfKebwrfning

af oiéfe ©mbeblmænb eller 2£utoriteter for paa benne SWaabe

at opnaac SSetrpggelfe for, at farterne 'i)a\)t inbfect og for^

flaaet be inbgaaebe SJetlforbolbå SSetpbning, men bet ben';

mob er ooerlabt farterne felo t benne ^enfeenbe at oaretagc

bere§ Saro, faalcbeé fom bet mcb faa Unbtagelfer er tilfals

bet efter »or 2oogioning, ba nøbeé SSorgernc til at føge

be bem uunbocerligc 9?aab og SSeilebning 'i)o$ be Soofpn^

bige; men ifølge alle gorbolb er 3ngen lettere ijltonb til i

benne ^enfeenbc at paatage ftg faabant »^oero enb be of*

fentlige ©agførcre, fom baabe »eb bercå JKettergangSprariå

Ijaoc fortrinlig Seiligbeb til at crl)Ocroe omfattenbe 3nbftgt

i Tiit, ^\)ali ber ubfræoeg til at orbnc JRetåforljolb paa en

forftgtig og flog 5Waabe, og fom ifølge bereS uafhængige

©tilling ere fremfor anbrc iuribiffe @mbebåm«nb ijlanb til

at anoenbe bereé 2;ib og ^unbflaber til ogfaa uben for 9fet=

tergang at pbe bem bere§ SBiflanb, fom beliiøoe og attraac


304 gøific 2(fDet. om f>roc. i (Subj.

fammc ©aalebeS »itlc gorf)olbme of jig fcb mctførc, at

te offentlige ©ogførcre \th blot ere i SBeftbbelfe af ten egent*

lige fRetttxQar\Q^pxax\^ , men at ogfaa ten Utøoelfe of Sot);

fpntig'beten , ter gaaer ut paa at orbnc te pricatretlige

gor^olD t)et betrpggente (Sontractec og antre reriige Sef^ems

melfct (ben faafallte jtirisprudentia consultatoria ug cau-

telarisi, faa goCt fom ucciuffcntc t>il tilfaltc bcm.

Sfølgc biéfe 23rtrflgtninj-ct feeé let, at bet er JKctlpIeienS

^rganii'otion, be borgftlige y?ci6forl)olté [iørrc cUec minbre

Ubt>ifitng og S3eftuffen^t'ben af ben borgerlige googion'ng i

2(lminbeligl)eb, bcr bcjlemme, f)>?il^n ^e.'rjtning for fHtX^-

l()aanbl)oeDt'lfen (gagførercmbetet bør liUceggeé. §oifaa\)ibt

ben rene gorbanblingémajrimc ligger til ©runb for JRetg*

ipleiené S)i'ganifation, »il ben iffe funne pbe en alminbelig

tilgiangelig og fiffer 9?et6beffpttelfe, berfom Sorgerne fatjnc

2(bgang til at benptte (Sagførcreå S3ifianb; og tcfto uunts

»ærligere, bett)bningéfulbcre og oigtigerc oil benne blioe, jo

mere ^Rettergangen efterbaanben »eb ^rojtrié og pofitioe gors

ffrifter ubmfleé til en mere compliceret, nøiagtig og til en

9)?cengbe Sormaliteter flrengt bunben ffie^anbling af ©a;

gerne. Cigefaa flart er bet, at i fammc gorbolD fom be

borgerlige gorbolb efterbaanben uboifle ftg fra bereå tiMigerc

©nfeltbeb og ©impelbeb til en flørre SWangfolbigbeb og6om=

bination, og fom ben pofttiye Copgioning og bele glcltenbc

JRet ifølge \)txck'\ maa tiltage i Dmfang og Ubbannelfe, i

famme ®rab blioe SSorgerneå Srang til og jtrao -paa retés

fpnbig S3ijlanb »et tcte§ SJeiéanliggenber ogfaa uben for

JRettergang b^Ppigf« og flcerfcre; og at fplteflgjøre tettc

^ra»


\)x\ihx, fom forben b(mcer!et, ifølge gorbolcene \)0^

00 i 2(lminbeligbeb t\xxK be offentlige ©ogtørere ere iftanb

til — bliper faalebcl en g'unction af iffe minbre SntflpDelfc

og SSigtigbeb enb ben egentlige ©agførelfe. 2)et maa faas

lebeø anfeeé for afgjort, at »orc goranflaltninfler til tSiiti-


Zvthk Unt)evaft>cU Sagførerne. 305

I)aflntl)cet)elfcn t og ubcn for Slcttcrgang ere bcrcgnctc paa

og forubfcette fom tioefentlig iSctingelfe, at ter owralt ere

bcffiffebc retffntigc og bpgttgc (g^agførerc; bctte er og fra

©tatcné ®it)c erfienbt bevweb, at ©agførerfunctioncn er

anfect faa »ifltig og uunbtioerlig , at ben er gjort til (Sjens

jlanb for et færegcnt offentligt Smbcbe, faalcbeé at 25orgerne

»eb SSafget af be SKcenb, til l)ucm be totUe betroe bereS

©agerå Ubførelfe for Siettcn, ere bunbnc til bet fintal dnu

bebémænb; ber ere befliffebe til fom ©ogførerc at gaac i

SJefte oeb ben 2)om|loel, l()Dor ©agen flal beljanMeé; og

bet er en ©elwfølge, at, i bet Staten l)ar paolagt Sorgerne

benne Snbjirænfning , maa ben paa ben anben ©ibe ba»c

^)aatagct fi'g ^mforgcn for, at be SO^oenb, ^ocm bctte dnn

bebe betroeg, ere t S3efibtelfe af te bcrlil fornøbne @gcnf?as

ber, nemlig en uplettet 9?et|faffenl)eb og en til ^orretnins

gerneé SSanffeligtjeb og 5Bigtigt)eb foarcnbe 2)t)9tigl)eb ; cfr»

etampcs grflocr. Ifle »inb @. 484 ff. og 2ben ^eel ®.

47-52, l)t)or ber finbeé 2(nfluelfer og ^ttringer, ber oife,

at Sorl)olbenc ben 2iO (i 1757) bog l)aoe »ceret (jeel for;

ffjellige fra b»ab be nu ere.

SSenbe oi oé til ben poft'tice Coogiontng, tillc bi t bc

fiSeilemmelfer, fom efter|)aanben fra ben oelbrc til ben npejlc

Sib ere gione om ©agførete, finbe ben l()er fremfatte lin-

fluclfe beftceftet, at ligefom nemlig be borgerlige gorl)olb,

t)en pofitioe Soogioning og fcloc 3fetépleien b^oe uboiflet

ftg, og ben fttjlc naonligen Ijar fluttet ffg nærmere til ben

tene gorbanblingémarime, faalebeå er ogfaa ©agførerfuncs

ttonen efterljaanben mere og mere anfeet nt)ttig, nøboenbtg

og »igtig/ og faalebeé ere ogfaa ^orbringerne til be SO?cenb,

^oem benne ^unction funbe betroeé, cfterl)aanben flegne.

SKan ian faalebeé »iftnof antage, at ©ogførelfe for

3Cnbre fra førfl af \)ax oceret en uben 2tutorifation fra bet

^ffentliflc fel»»algt SSeffjaftigelfe, ^oorweb Smogen l^ar føgt


306 Sørpc ^fbet. om 9)voc. = ©ubj.

Grf)t>ert), eftcr^aanben fom bettc biet) mere olminbeltgt, er

faalebeé en egen S^ccringéoei fom ©agfører eller ^rocurator

o^)|laact. Sennc Qxt førfl i (5()ri|ttan ben 4be$ Sib o»er

til en egentlig borgerlig S5e(iilling, fom bog bleo inbjlrcens

fet til ^iøbjlceberne, ibet ber nemlig i benne Kongeå i 2(as

tet 1643 ubgtunc S^eceS 2-6-16 (fee ^ofcnuingcø (Barn-

ling 4bc 5)ecl ar

Ut ba en ©elofølge, at biéfe ^rocuratorer xUt funbe l)a\)t

kompetence til at gaae i 9iette uben for ben SSijeé Suri§;

biction, ^m6 SKagijlrat ]()at)be beffiffet bem. Pcb €anbju?

ri8bicticncrne maatte ifølge 1-9-15 ingen ^rocuratorcr

brugeg, men @nl[)eer jlulbe ber felo ubføre fin @ag eller

bruge bertil en i v^errebct eller S3irfet boefat oprigtig 9}Zanb

eller ogfaa begjæie af SDorigljeben eller »^uébonben en ^er=

fon, fom Ijanncm berubi funbe tjene, ^oortil bog ingen am

benftebé affat eller for»iifI ^rocurator maatte antageS. 2(f

bettc fibjlc fulgte altfaa, at en i ^iøbjlabcn befliffet ^rocus


2^1-ebie Unbcrafbet. (Sagførerne. 307

vator t)cl funbe af S&Drtg^cbcn paa ianUt, naonlig "UmU

manben, ert)olbc SSem^nbigclfe til at ubføtc en cnhlt @ag

ocb Sanbjudébictionen , men en alminbelig Scmpnbigelfc

til at paatagc ftg at ubførc forefommenbe ©ager, funbc

ifølge 2ot)ftebft iffe er^olbcé. Smiblcttib maa bet bog fnart

»ære fommct i S3rug, ot ber mebbeclteå kongelig SSemlling

til ot gaoc i 9Jettc ogfaa t)eb Canbjuriébictionerne ; t()i alle^

tebc i 2(aret 1720 afgat) bascerenbc Sujlitiariuå i »^øicfteret,

©tatåraab Koftgaar^, en S3etoenfning ooer nogle inbfomnc

2(nføgn{nger om at cr^olbe fongelig Siltabelfe til at gaae i

ØJettc »eb aEe SDioer; og Unberrettec i Sviget, ^øiefleret unb^

tagen, Ijoori l)an foreflaaer beel6 at inbffroenfe 2CntaUet af

^rocuratorer, forbi bette antogeé ot »ære for jlort til ot

be 2(lle funbe ftnbe Ubfommc*), becld ot træffe ben lins

fialt »eb Unioerfttetet, ot unge S}?enneffer l)er funbe bli»e

unber»ij!e i banf! 9?et, og ot bet be(;efter mootte tillobeS bem

ot øoe fig »eb Unberretterne i ^iøbenl)a»n inben bc naaes

W ben SulOfommentjeb, at be funbe fjcnbeé bpgtige til ot

betjene en pri»i(egeret ^rocurotoré Smbebe; fee bet i benne

5inlebning ubfærbigebe ©rcuL S?efcr. of 26 gebr. 1720.

gro benne Slib of fmbc» og jeenlig fongelig iBe»ilIing ot

Ⱦre methtlt til fem ^rocurotor at gaae i Sfettc for oUc

S)»er; ogUnberStftter boobe i ^iøbjlccbernc og }paciZanbtu

@ee og ©rculairsjRefcr. of 31 ^ctbr. 1732, ber forubfcettet

^rocuratorerneé 2(bgong til at proceberc »eb Canbjuriébics

tionerne. SSel Ijar Sorbn. om Sujiitien og Slettene SSetiens

te i S^orge, of 19 2tug. 1735, ber, fom bcfjenbt, ogfoo ons

feeé gjelbenbe i 3!)onmarf, i §. 15 og 16 gi»et SJegler for

^rocurotoreré SSeffiffelfe i ^iøbjlæbernc, mebené mc5 ^cns

fyn til €flnbet olene tole§ om, l^»orlebeå 2(mtmanben t)av

*) Der foreilogcs i ©icQanD 5 tit 6, i 5t)en mcD ©mttttlantene U»

gcfaa mange, 03 i 3>)U 6 til 8.


308 gørjite Z\\>d. om ?)roc. ^ ^ubj.

at onorbnc ©upltqueien at §. 14 for*

utfcettet, at ter funtc Ⱦre ^erfoncr, fom tntcn of ^on;

gen earc beffiffcbe cUer cnfcog af 2(nitman&cn rare fors

or6ne6c til at gaac i 9?ette for 2Cnt)rc yaci Handct, ^ar

ogfaa §. 17 ubtr^fPelic) faflfat; at, Ijvw ncgcn af bin gc*

mene \TTan5 ^?aa Hantct itt'e felt? Ijar i5orftan6 til at

«nl(?ggc og u^forc ^crc6 ©ager for Kettcnie, hmne 6c

fecrtil antage en af bz anor^nebc Prccuratorer, om 6c

dertil bane VilEaar og 5.d!igbi6, brie ift'c, ta gjorc bt

2(nfi3gning om en af bt beffitCc6e Prcturatorcr ^05

(Porigbe^cn, fotn efter 6agenø 23cffaffcnbcb og ^equiorlebeé 8ot)9it)eren felo cr=

fjenbcr, at meb SorbantlingémaximenéSntførelfe i 9?etéplcien

tnbtræber ogfaa 9?obt)enbigt}eben af at førge for, at Sngen fao*

ner 2(bgang til paalibelige ©ogførfre. JRefcr. 9 £)tcbr. 1735

til ©tiftamtmanben o\5et Spen forubfcetter toel cnbnu, at

^rocuratorernc altib ere boefattc i ^iobjlæbcrne, men berfra

fan imiblertib iffc flutteS, at bc ei ffulbc »ccrc berettigebe til

ot procebcre oeb Canbjuriébictionen . cfr. og ©port. 3?egl.

for g^orgc af 11 Suni 17882(fbel. IX og gorbn. 2bWlaxt§

1791 om ^olitieoæfenet paa Canbet §. 23. 3 Snbflillingen

til ^orbn. 3 Suni 1796 ubtaltc batcercnbe ©eneralprocureur

dolbiørnfen tt)bcligen og jlcetft, "boor oigtig en ©jenflanb

bet mei) •^cw^yn til fiilM:'omincn Øpnaaelfe af ^ctespleienø


Srebie Unberafbet. ©agførcrnc. 309

^rocurator"; fce 2f|lr«a 1 S5inb ©. 47-49; l[)t)or^)aa og

fulgte Seflemmclfm i bemclbte Sororbningg dap. XI om

SJlebfceleiren førjl af 2;t[Iabelfc til at føre ©ager fom ^røocs

^)rocurator og bernce|i af SSetlUing til at t>oerc oirfelig ^ros

curator oeb Doera og Unbcr^Sicttcrne i et Ijeelt ®tift. Qrn

beligcn bleoe ©agførernc iffe blot oeb ^øief!eret, men ogfaa

»eb S)oer; og Unter^^ietterne t l)tU 9?iget ifølge ^lac. af 4

@eptbr. 1810 erfjenttc for !ongelige (Smbebémænb, ber fom

faabannc mebbeleS fongelig S3e(ialling.

§. GO.

jOm bc forrøeUigc ^laéfer af ^agførevembcbcc

03 UbnccDiiclfen tit fammc.

®et fee§ let, at (Sagføre^^orretningerne iffe t JTlmina

bcligbcb funne oære benlagte unter og fotteclte imtUcm et

vift engang for aUc bcfttnu 2lntal ©agførercmbeter paa

fammc 9Kaat)e, fom S^ommerfunctionen ubøoeS giennem bet

engang oprctiebe bcjlcmte fintal i^omjlole. ^et fan følge*

ligen itfe blanbt ©agfererne, faalebeS fom blanbt bommer;

ne, tnbtrcebe en beflemt SSacance, ber altit) og fun f^ulbe

finbc @teb, 1)^0(1 ©an^ en ©agfører afgaaer fra fit ©mbebe.

Smiblertib !an bet bog i^zUet if fe anfeeé for albelel oilfaatligt,

l()Ooroibt ©agførerbejlalling fan t>enteé at toorbe ben mcbbeelt,

ber anføgcr berom og i)ax be bertil fornøfcnc Sgenffaber.

^oor (Sagførere bør beffiffeå, og l)\>ox f^ott bereé 2lntal bør

Dærc, maa rette ftg efter ^effaffen^eben og SiJtoengbcn af be

©agfører^Sortetningcr, fom erfaring oifer, at ber paa etboert

©teb forefalter, b^ilfet naturligoiié til forfljeUigc Sliber fan

»ære forffjcaigt; og ocb at tage behørigt ^enfpn bertil maa

SRegietingen føge at forebygge be Ulemper, fom et i gor^olb

til forretningerne enten for ringe eQer for flort Hntal ©ag^

førere laber befragte. «^cr»eb fan cfterfecå Stampes grflcer.

4 Deel e. 272-274.


310 ^ørflc 2(fbcl. om ^voc, = (B\xbl

®ct maa tmiblcrttb ^etoeb crinbrc§, at ©agførerembcbet

meb »^cnføn til SDmfangct af ben JBem^nbigdfe; bet meb=

fører til at )(>aataQC fi'g Ubførelfen af 2(nbreé ©ager, fan

yære af forffjeUig "Kxt J)er fan faalebeé t^jclneé imellem

et alminbeliøt 09 et fpeciclt ©agførcrembebe, efterfom Ut

gaaer ub paa en SSempnbigelfc til at ^jaatage ffg alle fore=

fommenbe ©ager i 2Clminbeligl)eb, eller iffun oiSfe 2frter af

©ager. ^et olminbelige ©agførerembebe fan igjen t>oerc af

forflicUig %xt og Ubftrcefning, efterfom bet bem^nbiger til

at gaac i diettt »eb ben ene eller anben 2(rt af JDomflole,

og i et minbre eller ftørre 2!>ijlrict.

25c ©agførere, ber beflabe et alminbcligt ©agførcrems

bebe, cre faalebel enten Unberretl^ eller S^oerreté; eller ^øie^

jlereté^^rocuratorer. billige maa erinbreS fJorffjcUen mels

lem ^røDeprocuratorer og oirfeligc ^rocuratorer.

ZU be ©agførerc, ber beflæbc et fpecielt ©agførerem«

bebe, funne l)enregneé: ©eneralfifcalcn, ^ammeraboocaten,

©øefrigéprocureuren og Sottoaboocaten. ^gfaa fan ©agføs

rerfunctionen ubføreé »eb conjlltucrebc ©agførere og »eb ©ag^

førerfulbmoegtige.

1) Un^crrct65Proc^lratcrcr cre bc ©agførere, fom

crc bejliffcbc til at ubføre llntxeS ©ager for alle eller »iéfc

Unberretter. ©aalænge Unberret^;^rocuratorernc ifølge So^

wnøgorflrift i 1-9-9,10, fom ooen ©. 306 bemoerf et, funbles

DC anfattc i Aiøb|!ccberne og ubnæontc af biéfeé 9)?agijlra;

ter, maattc og en faaban ^rocuratoré kompetence til at

proceberc inbjlrænfe fig

til ben S5peå Suriébiction, af ^t>i§

SKagijIvat ^an »ar ubnoeont. SSilbc en ^rocurator erb»cri)c

Siet til ©agførelfc »eb flere Aløbflæberé JKetter, maattc \)att

bertil føge ffiemUing \)o§ ©tiftomtmanben, fomE>»rigljeb for

famtligc ©tiftetS ^iøb|lccber, ligefom og eftcrf)aanben, fom bet

fom i S3rug, at ^rocuratorer gif i 9?ettc »eb ganbjuriébics

tioncrnc, ben l()ertil fornøbne IBem^nbigelfc 6lc» bem meb-


Srcbie Unbcrafbel. (Sagførerne. 311

bcelt af ttcbfommcnbc !ttmtmanb ; og Ut t>at gonffc naturs

ligt; at bet blco mere 09 mere fielbent, at S^logen lob fig

mcbbclc SSmUxriQ ofSWafiiflraten til ben inbjlrcenfebe ^raytS

t en enfelt S5t) , efterat bet Mx fommet i SSrug , at S5mh

ling til at ocerc Unberreté=^rocurator t et jlørrc ©iflrict ^o§

©tiftamtmænbenc 09 2(mtmænbcne funbe erljolbeg.

"iit bette bar ubbannet ftg til en fa|l ^rorié, fan ifær

fee§ af Sanc. ^r. 3 ©ecbr. 1774 (til ©tiftamtmanbcn ouer

^Iggerbuué ©tift), b*>ori bet ubtrpffelig ftgeé, at, naax fors

ubcn be ^rocuratorer , fom 'i)a\)t fongclig iSBcDilling, nogen

^rocurator jlal conftituereé (bet er be|liffeé), ia ffal 2lmts

manben efter Dccrlceg meb ©tiftamtmanben mebbelc Sonjlis

tutionen, og maa ba ben, ber faalebcé er confiitueret ^^ en

2(mtmanb , if fe gaae i JRettc uben for Unbcrrettevne i bet

ycbfommenbe 2(mt; og at, boab ^iøbjlæbernc angaaer, ba

tilfommer bet alene ©tiftamtmanfcen , og iffc SKagijlraten,

ber at con|!ituere"»Procuratorer,cfr.og(5anc. ^r.9£)ct&r. 1784*

SJcfcr. 25 ©eptbr. i795 be|!emmcr, at, naar en^ros

curator oeb nogen 9fet »il renuncere \iaa fin SSeoiUing til at

gaac i 3?ctte for Slnbrc , f!al \)an labc ben ubflettc af Sus

flitgprotocollen, og tcreftcr maa bet iffe loare i)am tillabt

mere ber at faac ben Icejl, førenb SSemllingen i ^ct banfTc

(tanccUi er blcpen fornyet; bt>ilfen Seflemmelfe faalcbea

bentpber ^jaa, at Ubnceonelfen til at tocerc ^rocurator ben2;ib

er fleet i kancelliet. Wien i al galb maattt S3e|lemmelfen

i^rbn* 3Sum 1796 §. 40 om, at ben, ber bar be foref!ret)=

ne @genf!aber og \)ax befiaaet bc toenbe llax fom ^røbc*

:procurator, ffal mebbeleå ©eoiUing til at »ære »irfelig ^ros

curator »pb (Dvzvi og Unber^SJetterne i et bedt Stift, mcbs

føre, ataSeoillingen fun funbc mcbbeleé af kancelliet; liges

fom og fongeltg 9?efol. 4 Sult 1800 §. 6. litr. o bempnbts

ger SanceEiet til ad mandatum ot ubfocrbigc ^rocurators

Setjilslingcr.


312 gøvftc TCfbcI. om^L'OC.--(3ubi.

©ctimob ffutlc nu ifølge ^lac. 4 ©eptbt 1810 attc

Sagførere faa\)el ceJ) Unbcrs fom £)»er:9Jctternc og v^øiefics

ret \)au Qmbtt>$ SSejlallinger, ^»oraf følger, ot ^e nu hm

af Eongcn lunnc VcfTifc'Ece. :©og »il en faatan Ut'noeos

nelfe ortientligoiiå grunte fig )(>aa en SoreftiUing fra Qan-

ccttiet.

SSel tnbe^olter Sorbn. 3 S"ni 1796 §. 40 ben JKegcI,

ot, naar Smogen ubnceoneS til Sagfører, ffal tam mebbele§

aSemlling, til at »ære ^rocurator uci)ørcr= og Untcr^'Rcts

terne i et \)nU ©tifr. SiJ?en, efterat bc »eb grbn. 25 3an,

1805 organiferebc Sanbéooerretter ere traabte iftebet for bc

forrige Doerretter, maatte Ijiin 9\egel bortfalbe, faa ot nu

otjet t)tlt Stigct er beff-ffet Un^crrct6pvocuratorer, l)oi§

kompetence er inbjfrænfct til at gaae i Siette alene for Uns

berretterne i et oijl 2)i|ltict. 3 ^enfeenbe til bisfe ©ogfø;

rcrea 2(nfcettelfc maa iøotigt , fom ot>en @. 309 anført, tOi

geå v^enfjjn til, at bereé "iintal i bc forfliellige 2)ijlricter jlaaer

i pagfenbe gortjolb til be forretninger, fom ber funne oens

teé at t)iUe forefalbe, l)t)ilfet blioer at tage uncer £)t)err)eis

clfe, naar ber opjlaaer ©pørggmaal om at anfætte S^^ogen

fom ^røoeprocurator, ba ben, ber fertil er bcffiffet, baoeb

ifølge gtbn. 3 Suni 1796 §. 40 faaer 2lbgang til efter 2

2(aré gorløb, naar intet paa \)anB gottjolb ^or »æret ot ubs

fætte, ot ert)olbe SSeoilling fom »irMig ^rocurator. 3S)oer;

cnéfiemmelfe bf^meb ):)ax og (5anccUict i (iircul. of G Suli

1816 vttret, at, bo bet tjorérunb til at formobe, at ©agføs

rcrneé "Kntal i cnfelte 25iftcicter er »el (tort, og bettc Un

befragtes mueligen at \)au uforbeclagtige Sælger mcb v^ens

ft)n til 3;rætteli)flg og ^roceéferé Sorøgelfe mellem "Ulmutn,

faa paalceggeé 2(mtmanbenc iffe at mebbele flere ^crfonet

6on|litution fom ©agfører pao ^rø»e enb SZøbcenbigtjeben

forbrer, l)»ilfet er gjentaget i (ionc. Gire. 27 SKarté 1819,

^»or^oS Sanc. Gire. 24 3uni 1820 bcfjenbtgjør en fongeK


XveW Unberrtfbcl. Sagførerne. 313

3?cfoI. af 13be f. 9JJ., bet faflfættcr fom alminbcHg Ste^u,

erretter i et 6tift.

JRcfcr. 29 SDctbr. 1762 inbel)olber en faregen Unbta=

gelfe, |)t)orefter ben, ber fom befalet ©agfører ^at)be ubs

ført en ©ag for Unberretten, ogfaa funbe, naar ©agen

fiben inbanfcbeé for 2anb§tingct, ^tt ^^roceberc famme

©ag, uagtet l)an cUerS iffe f)a»)bc (5om^etence til at gaac t

9?ette for ganbétinget; men benne Unfctagelfe, ber »ar

grunbet paa be batibige nu iffe mere epifierenbe gor^olb og aU

cnc gioct for ganbatinget i ^Jiørrc-S^Uanb, fee 6tftmpc6 gr«

flår. 3bic 2)cel ©. 627-631, fan iffe mere bare onttens

belig.

é(jnf«n» Gioilptecce. (*!)


314 gørfic "^IfDel. om ?)roc.. eitbj.

it)t ^rocuratorcr, fom anfcettcé » X^eftiuMen, beflif--

UB bctlmob altifc til at proceDcre mc'o fi^mtliac ttef!lnbii

f!c fRttkt, og l^er bortfalbet faalcbeg gorflicden mellem

Unbetrctéi og £)»erret§=^rocuratorer ; fec Sol. 2ib. 1830 6.

810.

^aa 3slatiJ) cre ingen ^rocuratorer anfatte, tjocrfcn

»et» gantéooerrctten, fee grt»n. 1 1 Sult 1800 §. 22, c|r. nc=

ben ©. 328, eller oeb Unbettettcrne, fcc ^ræm. til gocfcn.

15 ZuQ. 1832 cfr. fammeé §. 15.

2) ØDerrctø = procurvUorcr funbe efter dtt^mpcs

^aaflanb i en S3etcenfning af 1762 (fee b^né ©tflcer. 3bie

2)eer ©. 627-631) alene af kongen beffitfeé, forfaatjibt ber

oar ©pørgémaal om at gaae i Yvette for Canbétingct; tmio;

lettib ft)neé bog Sanc. ^rr- 3 Zabt. Mli og 9 ^ccbr.

1784 at forubfcette, at ogfaa ben af en


Srebie Unbevafbef. (Sagførerne. 315

bencettncé, ^øiejiereté-^CbDocatcr t)at;e altlb t)æret beffiffebe

af Å'ongen. 3)e crc ubeluffenbc bsføiebc til at ^rocebcre for

»^jøicjieret og berweb tillige fot alle bc Sletter^ fom fortcrc

unber benne øuerfie ^lomilocl, faa og for SDoev:2(bmiralts

teté-9?cttcn ifølge Snllruyen (^ororbn.) of 30 2(pr. 1806 §.

7. 35ereå 2(ntal t)ar til foifljeUige Sibcr tæret forffjelligt.

4) S)e ot^ennceonte priDucprccurarorcr, bcr fun (jaoe en

tem^orair SSeføielfe til at ubøioe alle til et alminbeligt Un^

ber; eller £)ocrretå ©agfører:@mbebc Ijenfjørrnbe f^orretnin^

ger, tille blice nærmeve omljanblebc neben i §. 62 ?flo. 3.

5) SJZeb |)cnf9n til (Dcncralfifcalcn fan erinbreS, at

bcr forl;i-n l)a'ot Ⱦret forffjellige S'fci^ler anfatte omfring t

Sviget; men allerebe førenb Sooen bejiemte Stejlr. 30 Sum

1666, at ificbet for Unbcrftfcalernc, l)oié (Smbebe blc\) ops

i)Ci\>tt, ffulbe ^ongenå SSpfogcb i Åiøbflæberne og 9?ibcfog=

berne i 2rmterne efter SDrbre fra (Øcncralftfcalcn paatale

©agernc; cfr. 2lab. SSreo af 15 @ept. 1670. Smiblertib

taler igjcn "ilab. ®reo af 5 gebr. 1687 om prc»in^^ials

fi'fcakr fom ©eneralfifcalené ^ulbmægtige; og Sfeffr. 25

lipx, 1702 mfer, nt ber bengang fun t)ar een ©eneralftfcal

for begge 9?igerne, 25anmatf og S^Jorge. Ilf 9?ef!r. 29 2Cug.

1738 feeé bet frembeleé, at ber iftc^et for (Dencralftfcalen

»ar inbtil »ibcre conjlitucret tre ^øiejleret§:2(btocater til Zu

fcalcr, ^»ilfc igien l^atyht bcreé Sulbmcegtige t^rotjinbfernc;

men at en ©eneralfifcal fnart i^jen bar »æret beffiffet »t's

fer 9?ef!r. 6 "Kpixl 1742. 2 SDoerenéflemmelfe mcb 9feffr.

6 @ej)t» 1737 og 2(norbn. 31 Suli 1739 §. 2 ble»c bcrpaa

een eller flere £anfefifcalcr bef!i!febe i !)»ert ©tift, ()»orom

fan feeé 9?ePErr. I4bc og 21bc 2Cug., famt Ilte 2)ecbr. 1739.

®iéfc hofter ble»c imiblertib efterbaanben fom bc t)a beffifs

fcbc Sifcaler afgif iffc igjcn befatte, b*>orimob fenere bc*

jtanbig l^ar »ceret en ©eneralfifcal, b^Jortil altib en af


316 Sø«^fie '2(fbd. om ^pioc. = ^ubj.

S £o»cn omtales ^ongené SIfcal bcftanbig fom ben, tict

flal tiltale ©mbcbSmcent) for ^mbcbS gorfeelfet 09 til ©mbcbé

gorbrpbelfe, fec 1-1-5, 6; 1-25-29; 3-4-5, 6; 6-0-6; men at

©eneralfifcalenå ©mbcbc bog l^ax baot en fiørrc Ubflræfning tifer:

9v?fcr. af 5 Uu^. 1713, ifølge ^yilfet \)an t)ar bet S)ffcnt-

ligcå ©agfører ubi alle ©ager, l}t)orunber *'l\ongcn6 3"=

tercsfc vcrfcrcbe"; ^mlfet Ubtrpf i 9?efcr. 17 Sflotøbr. 1713

biet? forflaret faalcbeé, at beruntcr inbbcfattcbeé jlørj^e ^e=

len ogfaa af bc ©ager, fom nu »ille bfnbørc unber ^artn

meraboocatenå @mbcbe. S3eb ben fencre og cnbnu gjcls

benbc 3nflrur (JKefcr.) for ©cneralfifcalen af 23 2(pril 1751

§. 1 og 2 betegneå ©jenilanben for ^an§ (Smbebc faalebcS:

"'^an ffal fremme og beforbre ^ongcnS Sntercéfc oggorbeel,

faa at Sntet imob ^ongenS @out)crainitet og 2(rt)e'9iettigbeb

famt anbreJRegalier i)orber bam \)ittcrligt foretaget eller banb-

let. Sligemaabe f!al b«n bfl^^eSnbfeenbe, at ^ongenåSWan;

bater og gororbningcr, fom referere fig paa ©encralftfcalé

3!iltale, og l)t)t>r be fftjlbigc ffal jlraffeå fom fongeligc fSlam

baterS mobtoiUigc ©oertraberc, torbe iagttagne og eftcrlcoe;

be"* 3 ^oereenéjiemmclfe l^crmeb finber man iffc fjelbent

i 8ot)gioningcn ubtrpffelig næt>nt ©eneraUgifcalen fom ben,

web l)'ocm ^aatalc fra bet S^ffentligcé ©ibe ffal ioærf fcctteg,

eller, fom bet ogfaa unbertiben ubtrt)!feå cm ben, ber i)ax

begaaet en Sottooertræbelfe, at i)an ffal »ccrc ©eneralfifcalenS

Siltale unbcrgioet. .^crbcn b^^rer, naar Smbebémænb tilta=

le§ til Smbebåforbrpbelfe for Ulpbigbeb mob ^ongcné Sefa;

linger og for gorfømmelfc af ©mbebépligtcr, fee be o»en cu

terte2(rtifler af Sooen; Srbn. 19 Slug. 1735 §. 17; 2(norbtt.

30 Sf^ocbr. 1778 Sop. 4 §. 6 m. fl. Sigelebcg naar 2(nbre

cnb ^mbebémcenb tiltaleg fom fongclige 9J?anbatcré mobt;

viaige ^oertræbere; fee t. er. grbn. 26 3an. 1733 § 39,

£)ctroi 1 Sult 1746 §. 6, £)ctroi 11 SWai 1778 §. 13.

jDgfaa for be grooere jDPertrcebelfer af airpffefri^cbélovgitjs


Svebie Unberafbel. ^Sagførerne. 317

ningcn f!at ©friftetS gorfattcj efter grtn. 27 ©e^tbr. 1799

§.10 tiltaleé af ®cneral;gifcalcn, bog tilfjøicl, eUer of en an*

ben bertii bcfliffct 2Cetor.

©fjønbt ©eneralfifcalené ©mbebe faalcbeé ncetmcjl Qaa^

tv ub ^aa ^aatalc af 2ot)oi)cr(ræbeIfer, cre ©agerne bog

Ijpppigt af ben SScfloffen^cb, at ^roceburen Hh gaaer o»et

t ben criminclle ^roceéfeé Sormcr, men ubføreS altib fom

cittile ©ager, ^etlfct t. ^r. for tet røejlte »il »ære Silfalbet

meb ©ager om £)t>ertrabe(fcr af Srpffefrt^ebcn* ©cncralfi*

fcalené @mbebe ligger faaicbea iffe albcleé uben for ©wlpro«

ceéfen, og fan berfor \)tt iffc forbigaaeS.

Søorigt ffulbe OeneralfiifcalenS ©mbebe ifølge be citcrte

§§ i l)angSn|lrur, famment)olbte meb fammeé §. 3, iffeinb^

ffrænfc fig til at u^føre be gifcalfager, fom anlagbeø,

men l)an ]()a»t)e ogfaa fclo at SJcere opmotxtfom paa, om no;

get ^ulbe forefalbe , bcr egnebe fig til ©jenflanb for en %u

fcal^Siltale, og, naar faabant fom til i)an$ ^utibflab, ffulbe

'i)an ex officio efter foregaaenbc (konference meb ©encrals

^rocureuren giøre SSeretning og SSetænfning til kongen

om, l[)tJoroibt Siltale burbe injlituereS eller iffc.

2(ngaaenbc ^rocebcuren ^ar 'i)an at conferere mebSene-

rals^rocureuren om, l)ttort)ibt noget ©cerbeleé bertoeb maat-

te oare at iagttage, fec Snjlturena §. 4 fammen]()olbtc meb

ben fenefle Snjlru? for @eneral;^rocureuren af 4 3an,

1826 § 4.

Søorigt fan ©eneralfifcalen naturligwiø iffe paa egen

»^aanb injlituere Siltale mob ^Rogen, men bør i t)Oert enfelt

Silfcelbe l)at)e en fpeciel Drbre bertil, fee og Snjirurené §. 4.

35et fan l)cller iffe antaget, at ©eneratgifcalen ^ar no*

gen ubeluffenbe fKet til at ubførc Sifcalfager ; ^oorimob og^

faa en anben ^øiefieretaaboocat fan beffiffeé til at ubførc

m fXtg ©ag,

6) Kammerabvccatcnø @mbcbe i)at o^jrinbelig beflau;


318 ^ørfic Qlfbel. om ?)rcc. = ©ubj.

et i fra ben fongcligc ^aSfeé @tbc at ubføre for TsAmwex-

retten afle te ©ager, fom ^cr blere bc^anblebe. SSebgrbn.

30 35ecbr. 1660 §. 3 bleo bet førjt befiemt, at alle ©ager

angaoenbeSiigcrneéSntraber flulbc for bet ba oijrettcbe^ams

mercoUegium immediate foretageé og af(;anble^, ^oorfra Sns

gen maatte fig unbflaac eller jlpbe ftg til ftt 58ærnettng,

men ffulbc efter Ecngens litation fer 'Rammcrreitcn

comparcre og ber lit>e og unbgiclbe, b»is cn^cligcn Miner

Vaal'jcntt. Smiblertib taleg ^er bog i!fe om nogen ^oms

mcrabftocat, ^vorimob Sororbningené §. 4 ^aalcegger Ixon«

gene prccurcuri(I;encral at l^avc 3n6fcctibc mci> 3nbs

ira&crncs ±rlc?gøelfc. ©enere bleo i ben førfle ^ammcri

reté S)rtnlng 30 Suli 1684 Qap. 1 §. 1-6 bejlemt, IjDilfc

©ager ber l)øxi unber Jtammerretteng ^aafjenbelfe, l)t)orefi

ter §. 7 faftfcettcr : "2(Ue o»f nbemcltte ©ager, b^orubi 9?o;

gen bør føgeé enten for ©jelb eller anoen 9?igtigbeb til t:é,

jlal af vov ^tt'f ocat uben £)pl[)olb og jlraj:, naar bet b^nt

tilfienbcgioeg, for ^ammer;SolIegio efter Snflceoning paataleé;

cfr. og §. 8 og 13 ; IjmlU ^Beftemmelfer ere gjcntagne i ben

fenere JCam. 9ietå Dtben af 18 Wlaxt^ 1720 te famme §§,

fun at |)er brugeS 58enabnelfen l^.anl1ncra^rccat. Unber

^ammerrcttenbørte ogfaaSolbfager i anbenSnflanté, og bié=

fe bleue følgeligen ogfaa ubføtte af ^tammerabcocaten.

35a SlolbDcefcnet berefter »eb grbn. 7 3an. 1760 bleo

ffilt fra Sientefammeret og l()cnlagt unber et færegent SoUegis

um, betfcftinbiffc cg(];uinci)fcKcnte=fanu(l3cncraU(Eolb5

fammer, erbolbt bette en egen 5tammerret, ber meb ^enfpn

til be unber Gollegirt forterenbc DppebørfelSbetjente famt i Solb^

(5onfumtioné;2(ccife; og 6onfifcation§:©ager ubøoebe famme

3uriébiction, fom forben JKentetammeret l)a»be 'i)a\}t; og l)eb;

ber bet: "Kammerabcocatcn f!al tiQige |?iia: unber bet

SSejl. og ®uin. m, og ©en. STolb!., forfaaoibt bang SEjencfle

fom ^ammerabcocat ubt et eller anbet til ^ongené 3ntereéfc


Srcbie Unbcrafbel. (Sogføreme. 319

ongaacntc be berunber l[)fn()ørcnbc Sorrctntnget og^Jrocféf«

Kcsmmcrafevocaten Dar faalcbcS ©agførcr for ben fon«

geligc ^aéfc i aUc Sager vc5 begge Unmmcrretterne, tnbs

til biåfc Ut^e opljæucbe og (Sagerne henlagte, førjl »eb Srfcm

15 Suni 1771 §. 11 unber v^of; og ©taburetten, og fenete

web Stbn. 17Sebr. 1774 unber ben orbinaire Unberret. Sra

benne Sib ble» bet ^ammerabuocatené gunction for X'Cb*

Pommcnbe jetter at ubføre be f^am af^entetommcret cUer

tI;cl^Fan1n1crct oocrbragne ©ager og ^oiretninger. Sfiølg«

fongelig Siefol. ?3 ©eptbr. 1795 er ^ang ^mbebe ubfiraft

til at mcbbcle SSetænfninger og ubføre


320 ^øif e 2Cfbcl. om ?)roc. = ©ubi.

galicr eHct till^ørente 9?ettig]^cfcer urcttelig funtc »atc fta^

»cnbt, etter noget til ^ongcné ^rccjufcice begaact, f!al ^an

ex officio føge at forffoffe ftg fce fornøbne Dpl^éninger og

©euiiåligbeber og, cftcrat bot>e J^^^'c otoerociet, om ©agen§

S5cffajfenbet> giucr 2(nlet>ning til ot paatale ben fongelige

Sntereéfe, berom inbgioc fin ffriftlige 5Betcenfning til 9icns

tcfammevet etter oebfommenbc Gottegium for berfra ot faae

^rbre, om ©agcn f!al ^aataleé etter iffe.

25en 2)eel af ^ammerab&ocatené SSirffombeb, ber faa^

lebea ffulbe gaae «b paa ex oflicio at føge ^unbflab om

nogetftebS etter i noget gor^olb ben fongelige etter ©tatené

Sntereéfe ffulbe trcebeS for nar, finber imiblertib iffe lette:*

ligen 2(ntJenbelfe, ba bet iffe meb SSittigbeb fan »enteg etter

fotbrcg, at ^ammerabtjocaten ubcnfor ben 2(nlebning, fom

be ^am fra »ebfommenbe Sottegium tilftittebe ©ager maatte

gioe, ffulbe finbe f^nberlig Sib og fieiligljeb til at b«nt>enbc

fin ^pm(er!fom]()eb )(iaa be Sor()olb, \)^ox\ ber funbe blioe

©pørgémaal om ^ongen6 Snteregfe. 2)erimob beler ^arm

meraboocatené ©mbebe fig i be toenbc ^^unctioner, at meb=

bele S3etænfninger til oebfommenbc Sottegier og at proces

bere be ©ager, fom efter biéfeé ^rbre etter ©amitjffe ans

Iceggeé, ben fcngcligc Kaefeø 3ntcrc6fc l1C^tommcn6c

^t>ob SSetcenfningernc angaaer, ba ffutte Di6fe iffe inbs

ffrænfc fig til ©pørgémoalct, om ber for (Sottcgiet er Zm

lebning til paa ben fongelige ^agfeS SSegne at anlægge et

©øgémaal etter iffe, at inbanfe en t)eb Unberretten paa^

fjenbt @ag til b^i^e 3vet etter iffe; men ogfaa i anbre Jtn^

liggenber, b^or ber op|!aaer ©pørgémaal om retlige ^ou

bolbé Snbgaaelfc etter 2lfgjørelfc, maae Gottegierne funnc

forbre SBetcenfning fra ^ammerabt>ocaten, ber paa en SKaabe

fungerer fem 5ere5 juriMffc donfulcnt,

Mc be ©ager, b^ilfc ^ammerabtjocaten paa ©mbcbS

JBegnc felD etter t>eb ftne gulbmcegtiger ubførc, crc benefu


Srebie Unbevafbcl. Sagførerne 321

«ret)C, faa at I)Ocr!cn fKtt^zh\)\)t Utak$ eller jlcmplet ^a^

piir brugcé; fee 3n|lrurena §. 11. 2)ctte antagcg t^raiciå

giclbenbe om alle ©ager, ^ammerabttocaten efter be oDen*

noEt)nte SoUcgierS §Drbrc ubførcr, om ber enb funbe »ære

Zml om flige ©ager efter bcrce Seffafenl}e5 funbe hc:

txa^teé fom ^ammcrabt)ocat:irerer fra SJetébetjentene,

uben ^enft;n til om be ffuUe brugeé i 9?ettergang eller i