Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

88

ladelse fra „the superintendent of banks", og Erhvervelse

heraf beror paa, om en virkelig lettere Adgang til en

Sparekasse derved vil blive tilvejebragt for et betydeligt

Antal Indskydere, om Befolkningens Tæthed i den

paagældende Egn giver god Anledning til at antage, at

Sparekassen virkelig vil faa mange Kunder, og om

Stifternes Vandel og Dygtighed berettiger dem til Be-

folkningens Tillid i Henseende til Driften af en Spare-

kasse.

I New York Stat kan tretten eller flere Personer —

hvoraf de to Tredjedele maa bo i det paagældende Di-

strikt (county) — beslutte at oprette en Sparekasse.

De maa først i fire Uger bekendtgøre denne deres Hen-

sigt og tilsende de Sparekasser, som allerede findes i

det paagældende Distrikt, Afskrift af denne Bekendtgørelse.

Derefter maa de indgaa til den ovennævnte

Statsembedsmand med fornødent Andragende, hvilket

maa indeholde Oplysning om Navnet af den paatænkte

Sparekasse og Forretningspladsen, samt en Erklæring

om, at Stifterne vil paatage sig at være Direktører

(trustees), og at de med Troskab vil udføre deres

Pligter som saadanne. Man vil derpaa indhente saadanne

Oplysninger, som er nødvendige til Afgørelse af

Spørgsmaalet, om Tilladelsen til Sparekassens Oprettelse

bør gives eller ikke. Erholdes Tilladelsen, maa For-

retningen begyndes inden et Aar, ellers bortfalder Be-

villingen.

Loven tillader en Sparekasse at nægte at modtage

et Indskud og at bestemme det højeste Beløb, den vil

modtage, idet Loven dog siger, at det samlede Beløb,

en Person maa have indestaaende hos en Sparekasse,

ikke maa overstige 3000 Dollars, og at Maksimum for

Indskud fra Korporationer og Selskaber er 5000 Dollars.

Denne Ordning har arbejdet overordentlig tilfredsstil-

lende i de Forenede Stater, idet den, ved at skille

Klinten fra Hveden, d. v. s. den flydende Kapital fra

den faste, har foraarsaget, at den førstnævnte er tilflydt

1

More magazines by this user
Similar magazines