Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

89

Bankerne, hvor den naturligt horer hjemme, medens

den mere permanente Kapital har fundet sin Hvile-

plads i Sparekasserne. Saavidt erindres, gjorde afdede

Nationalbankdirektør Levy sig i sin Tid til Talsmand

for en noget lignende Ordning i Danmark, men uden

Held. At dømme fra Forholdene i de Forenede

Stater, hvor Resultatet er en velgørende Ligevægt i

Sparekassernes Virksomhed, skulde man synes, at hans

Bestræbelser i den Henseende havde fortjent en bedre

Skæbne.

Indskud gjort af en umyndig eller mindreaarig,

kan denne frit disponere over. Foretages Indskudet

derimod af en Anden for en saadan Person, og det

ønskes, at sidstnævnte ikke skal kunne hæve det, saa

maa det opgives, at Indskudet gøres „in trust" for den

paagældende umyndige.

De indskudte Beløb skal anbringes

1) i de Forenede Staters Obligationer,

2) i New York Stats Obligationer,

3) i saadanne indenlandske Obligationer, hvoraf Ren-

ten er bleven betalt prompte i de sidste 10 Aar,

4) i municipale Obligationer,

5) mod Udlaan paa Haandpant af de fire nævnte

Pengeeffekter; kun et Beløb svarende til 90 pCt.

af disse Værdipapirers Markedspris maa udlaanes,

6) mod Udlaan paa 1ste Prioritet i fast Ejendom

indenfor halv Vurdering, og kun indenfor 40 pCt.

af Vurderingen, dersom den pantsatte Ejendom er

ubebygget.

Der maa dog ikke udlaanes paa Prioritet mere

end 65 pCt. af Totalbeløbet af Indskudene.

7) I faste Ejendomme, enten til eget Brug eller saadanne,

som Sparekassen har maattet overtage for

Gæld. De skal i sidste Tilfælde atter sælges inden

5 Aar.

8) Hvad der ikke er anbragt paa de nævnte 7

Maader, maa holdes i Kontanter eller anbringes

More magazines by this user
Similar magazines