Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

96

vundne Erfaringer, ligefrem baserer deres glimrendej

Løfter paa et forventet hyppigt stedfindende Begær fra]

Aktionærerne under Opsamlingsperioden om Ophævelse

af Handelen, hvilket rigtignok kaster et uheldigt Lys

over hele Forretningen.

En anden Indtægtskilde for Selskaberne er Mulkter,

som opkræves for Forsømmelighed med Betalingen af

de maanedlige Indbetalinger paa de købte Aktier. At

der i saa Henseende ikke tages blidt paa de sendræg-

tige, leverer et af de største Selskaber i New York et

godt Bevis for ved at bestemme, at det mulkterer enhver

Aktionær, der ikke betaler sit maanedlige Afdrag

paa en af de tre første Hverdage i Maaneden, med 5

Cents for hver 25 Cents, som skal betales; Bøden an-

drager altsaa ikke mindre end 20 pCt.

Der er hyppigt en saa stor Efterspørgsel paa Laan

af disse Institutioner — af Mangel paa billigere Laan^kilder

— , at de stiller deres disponible Midler til Salg

ved privat Auktion og tilslaar disse til de højstbydende

Laansøgere, naturligvis forudsat, at den Panteret, der

tilbydes, er tilfredsstillende, og at „Køberne" indgaar

paa Selskabets almindelige Betingelser. Hvad der saa-

ledes bydes for at faa et Laan, fradrages i dette og

gaar som Provision til Selskabet. Ikke saa sjældent har

denne Provision beløbet sig til 10 pCt. af Laanet.

I lange Tider har det været en almindelig Trafik

blandt Selskaberne at dele et Laan i to Dele og sælge

den Del af Laanet, som var indenfor halv Vurdering,

til en eller anden Sparekasse eller Forsikringsanstalt,

med hvem Selskabet arrangerede det saaledes, at Køberen

kun fik 4 a 5 pCt. i Rente, medens Resten af

Renterne, ca. 6 pCt., som Debitor betalte, blev Sel-

skabets Profit. Denne Trafik, som ogsaa gav en betydelig

Ekstraindtægt, er dog nu, i al Fald for New

Yorks Vedkommende, bleven begrænset betydeligt.

Det er paa disse Maader, at det er lykkedes og

fremdeles vil lykkes „the Building & Loan Associations"

1

I

More magazines by this user
Similar magazines