Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

106

Bladet og fik sig tilkendt en Skadeserstatning af 30,0(

Dollars. Bladet appellerede og gjorde bl. a. gældende

at Erstatningen var overdreven stor, men Resultatet blev^

at Appelretten stadfæstede Underrets-Dommen. En nei

Maade at „finde" en Formue paa!

En anset Forretningsmand blev injurieret ved ei

skarp Kritik i et andet anset New York-Dagblad, „Th<

Evening Post", for hans Virksomhed som Formand

en Forening, noget lignende Grosserer-Societetet i K<

benhavn. Han anlagde Sag mod Bladet og fik d(

idømt en Skadeserstatning paa $ 100,000 (omtrent 370,00(

Kr.), hvilken Dom blev godkendt gennem alle Instantsei

En Baad, hvori en Arbejder ved et Telegrafkoi

pagni befandt sig for at reparere et Kabel, blev paasejlet

af en fransk Damper, og Manden druknede. Hans

Hustru anlagde Sag mod Dampskibsselskabet, og Resul-

tatet blev, at dette Selskab fandtes erstatningspligtigt

og paalagdes at udrede til Enken $ 13,000 for Tabet af

Manden.

En Vogn, paa hvilken Brandmænd i Februar 1901

kørte til en Ildløs i New York, kolliderede med en elektrisk

Sporvogn, og en af Brandmændene blev dræbt

derved. Juryen erklærede Sporvogns-Selskabet for er-

statningspligtigt og tilkendte Enken en Erstatning for

Tabet af Manden, stor $ 15,000.

En Dame var ifærd med at stige ud af en Sporvogn,

da Vognen i samme Øjeblik sattes i Bevægelse.

Hun faldt og brækkede en Arm og fik derfor tilkendt

en Skadeserstatning hos Selskabet af $ 7000.

En vis Sherman Sammis havde Plads i en af

Standard Oil-Kompagniets Fabriker, og hans trettenaarige

Søn John bragte ham et Maaltid Mad. Ved denne Lejlighed

faldt Drengen i en Tønde, som var muret ned i Gulvet

i et Oplagsrum, og da Tønden var fyldt med Petroleum og

skoldende hedt Vand, blev han stærkt forbrændt og

maatte henligge paa et Hospital i lang Tid. Paa

Sønnens Vegne sagsøgte Faderen Kompagniet og fordrede

More magazines by this user
Similar magazines