Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

108

En Dommer lejede for 3 Aar siden et Hus i Omegnen

af New York. Nogen Tid derefter sendte Gaskompagniet

ham en Regning paa brugt Gas, stor $ 1,65,

men da han ikke havde brændt Gas, nægtede han at

betale, idet han udtalte, at det rimeligvis var en tid-

ligere Lejer, som skyldte Beløbet. Kompagniet vilde

dog ikke høre noget herom, men meddelte ham, at den

i Huset værende Gasmeter vilde blive borttaget, hvis

han ikke betalte Regningen. Herimod protesterede

Dommeren, men forgæves, hvorefter han anlagde Sag

mod Gaskompagniet, som han paastod tilpligtet at betale

en Erstatning af $ 5 for hver Dag, Kompagniet

havde nægtet og fremdeles nægtede at levere ham Gas

til hans Forbrug. Han vandt Sagen, ogsaa i Appelinstansen,

og Kompagniet maatte fornylig betale ham

en Erstatning af ialt 4300 Dollars. En lille Fjer, som

blev til en stor Høne I

Disse faa Eksempler viser, at Skadeserstatningsretten

spænder over et meget stort og højst forskelligartet

Felt, og det vil let forstaas, at Skadeserstatnings-Søgsmaal

grasserer epidemisk i de Forenede Stater og udgør

den talrigste Gruppe af Retssager. Navnlig Jærnbane-

og Sporvogns-Selskaber har altid mangfoldige

Erstatningssager verserende mod sig, ja det er ingen

Overdrivelse at sige, at hvert af de meget store af disse

Selskaber aarlig stævnes i mange Hundrede Sager ved-

rørende Erstatning for personlig Skadetilføjelse. En i

Oktober Maaned i 1901 offentliggjort Aarsberetning for

Brooklyn Rapid Transit-Company siger, at dette Selskab,

der navnlig besørger Sporvognstrafiken i Brooklyn,

sidste Aar udbetalte i Skadeserstatninger, baseret paa 1

„personal injury", $ 971,876, hvilket er omtrent 8 pCt.

af Brutto-Indtægten, som androg $ 12,135,557. Af det

nævnte enorme Beløb var $ 371,904 for Skader tilføjede

Personer i Løbet af det sidste Regnskabsaar. Sagsomkostningerne

androg $ 153,962, saa at de samlede Ud-

gifter paa den nævnte Konto ialt beløb sig til ca. 9 pCt.

More magazines by this user
Similar magazines