Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

116

„trættende" Lænker. Saasnart denne Befrielse har fundet

Sted, pakkes atter Kufferterne, og med et lettere Hjærte

og Pengepung gaar saa Rejsen atter hjem til Byen for

alle Byer: New York City.

Ved en Dom, der nylig blev afsagt af de Forenede

Staters Højesteret, er dog denne Skilsmissetrafik bleven

betydelig hæmmet, idet denne Dom fastslaar som en nød-

vendig Betingelse for Skilsmissens Gyldighed, at begge

Ægtefæller paa samme Tid har haft 6 Maaneders fast

Bopæl i den Stat, hvor Skilsmissen effektueres.

De Forenede Stater fik i 1898 en fælles Konkurslov.

Denne skælner imellem frivillig og tvungen Fallit. Medens

enhver kan forlange sit Bo taget under Konkurs-

behandling, kan kun den Person, som skylder i det

mindste $ 1000, efter sine Kreditorers Begæring blive

erklæret konkurs, og Landmænd saavel som de, hvis

Indtægter bestaar i Løn ikke overstigende $ 1500 aar-

lig, er ganske fritaget for et saadant Skridt fra deres

Kreditorers Side.

Dersom Fallenten ikke har gjort sig skyldig i noget

særlig graverende Forhold, vil han — og det vel at

mærke uden Samtykke, ja endog trods Kreditorernes

Protest — ved et Dekret af Retten blive løst fra alle

sine uprivilegerede Gældsforpligtelser, naar han derom

inden et Aar fremsætter Begæring til Skifteretsdommeren.

De Forenede Stater synes dertor at være et sandt Eldorado

for Fallenter.

Denne ualmindelige Liberalitet overfor Skyldnerne

har imidlertid allerede i den korte Tid, Loven har

været i Kraft, affødt utrolige Misbrug, og Handelsstanden

har derfor gentagende andraget paa en saadan Forandring

i Loven, at den anden Part i Gældsforholdet,

Kreditor, ogsaa faar rimelig Beskyttelse af sine Interesser,

og et Forslag til en Ændring af Loven i den

Retning er allerede blevet udarbejdet og vil blive fore-

lagt Kongressen i den nærmeste Tid.

I Danmark fordres det som Betingelse for, at et

More magazines by this user
Similar magazines