Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

118

bedsmand, der ogsaa beklæder Dommersædet. Her i

Amerika er denne Virksomhed, som i det mindste for

frivillige Løsøre-Avktioner let faar Karakteren eller dog

et Anstrøg af Markskrigeri, anset — og vel nok med

Rette — for at ligge langt under en judiciel Embedsmands

Stilling og Værdighed, og det samme Synspunkt

tages vistnok ogsaa af den danske Embedsstand, der

imidlertid har været og fremdeles er nødsaget til at

holde paa det bestaaende Arrangement af rent pekuniære

Hensyn. Hvad om den danske Embedsmand fritoges

for denne mindre værdige Rolle, og man ligesom her

gav enhver velanbefalet Borger, som vil betale en vis

aarlig Afgift, Bevilling til at være Avktionsholder. Denne

Afgift kunde saa passende blive anvendt til Forbedring

af Embedsmændenes Lønninger eller af Vederlaget for

Kontorholdsudgifter. Man vilde derved ogsaa opnaa, at

den, som ønsker Avktion afholdt, kan vælge den Avk-

tionsholder, som han foretrækker, og saaledes kan faa

en virkelig dygtig Sælger i Stedet for, som nu, at skulle

nøjes med en eller anden juridisk Kandidat, maaske

vel proppet med Jura og med fine Fornemmelser, men

ganske uden Ævner som Sælger. Et saadant Arrangement

synes at kunne gavne og fornøje alle Parter.

Som en anden Forskel paa Avktionsvæsenets Omraade

skal nævnes, at der i Amerika intet Avktionsgebyr

betales til Staten. Her betales heller ingen Stempelafgift

for retslige Dokumenter.

I Danmark er Postvæsenet betragtet som Afsenderens

befuldmægtigede eller, om man vil, hans Bud, hvoraf

følger, at han kan fordre Forsendelsen stanset og til-

bageleveret, saa længe, som den ikke er bleven afleveret

til Adressaten. Her i Amerika er, mærkelig nok, en

anden Regel etableret. Hvis f. Eks. en Mand i Boston

tilbyder et Firma i New York en Varepost, og Brev fra

Firmaet med Akcept af Tilbudet nedlægges i en Postkasse

i New York, saa er det gældende Ret, at Han-

More magazines by this user
Similar magazines