Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

SAGFØRERSTANDEN

1 O Tredjedele af Medlemmerne af de Forenede

Staters lovgivende Forsamlinger er Jurister, og omtrent

det samme Forhold eksisterer i Staternes Legislaturer.

Af Unionens 25 Præsidenter var 19 Sagførere, og siden

1877 er kun Sagførere bleven valgt til denne høje

Værdighed. Næsten alle Ministre kommer fra samme

Stand, hvilket ogsaa er Tilfældet med saa godt som

alle Guvernørerne i Staterne, saavel som med Unionens

Gesandter i Udlandet.

Et bedre Bevis paa, i hvilken Stand Udøvelsen af

Statsmagten hviler, kan vel næppe tænkes, og det kan

derfor med fuldkommen Føje siges, at Sagførerstillingen

i Amerika mere end nogen anden Virksomhed er Vejen

til „Ros og Magt".

Ikke alene i det offentlige Liv, men ogsaa i Sel-

skabslivet, indtager Juristerne en dominerende Position,

og den juridiske Vej er derfor ganske naturlig bleven

den, paa hvilken saavel Pengearistokratiet som Aands-

aristokratiet sender deres Sønner ud i Verden, og intet,

som kan købes for Penge, er blevet sparet for at bringe

det juridiske Studium op paa et meget højt Udviklingstrin.

Det er derfor ogsaa i nøje Overensstemmelse med

de faktiske Forhold, naar den højt ansete engelske For-

More magazines by this user
Similar magazines