Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

125

Det er en Selvfølge, at en juridisk Adgangseksamen fra

et Universitet antages som fuld Ækvivalent for denne

^law student" Virksomhed.

Ved at bestaa „the bar examination" bliver Stu-

denten eo ipso Sagfører og skal ikke, saaledes som i

Danmark, for at erholde Sagførerbeskikkelse have været

avtoriseret Fuldmægtig i 3 Aar efter at have absolveret

den juridiske Eksamen.

Eksamenstestimoniet giver den paagældende Ret til

at procedere for alle Statens Domstole. Ved at underkaste

sig en særlig Prøve kan han ogsaa faa Adgang

til at procedere ved Unionsdomstolene (United States

District Court and Circuit Court) og efter syv Aars

Praksis, ligeledes efter forud aflagt Prøve, for de Forenede

Staters Højesteret, der har sit Sæde i Unionens

Hovedstad Washington. Men under alle disse ellers

højst forskellige Forhold vedbliver hans Titel altid at

være den samme: „Attorney and Councellot of Law**

(i daglig Tale kaldes han „lawyer"), og naar man fore-

stiller ham for en Tredjemand, nævner man ham altid

kun som Mr. N. N. De i Danmark anvendte Afskyg-

ninger af Titulaturen: Sagfører, Overretssagfører og

Højesteretssagfører kender man ikke her.

Sagføreren fra en anden Stat kan ikke møde i

Retterne i New York Stat eller overhovedet drive Sag-

førervirksomhed her, med mindre han har praktiseret

i 10 Aar, i hvilket Tilfælde han kan erholde Beskik-

kelse som Sagfører i New York, naar han foreslaas

dertil af tre New York-Sagførere, der indestaar for hans

moralske Karakter. Derimod kan en Sagfører, som i

tre Aar har praktiseret i en anden Stat, faa Tilladelse

til at studere Jura ved et Universitet i New York Stat

saavelsom ogsaa at underkaste sig „the bar examination"

uden at besidde ., første Del af Artium**.

Den Virksomhed, som de amerikanske Sagførere

driver, er i det store og hele af samme Natur som de

danske Sagføreres. De beserger dog kun sjældent Ad-

More magazines by this user
Similar magazines