Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

129

hvis Opførsel eller Handlinger der klages, til at give

de og forsvare sig, hvorefter Retten tager endelig Bestemmelse.

I de senere Aar har ogsaa Kvinderne lagt sig efter

Studiet af Lovkyndighed og har i 24 Stater — deriblandt

New York, Pennsylvania og New England Staterne —

opnaaet Tilladelse til at blive Sagførere paa samme

Vilkaar som Mændene — en Kvinde har endogsaa erholdt

Adgang til at procedere for Unionens Højesteret

men foreløbig ser det ikke ud, som om denne Virksomhed

rigtig ligger for Kvinderne, og de fleste af dem er

forblevne i tjenende Stillinger paa de mandlige Kollegers

Kontorer.

Sagførerne betragtes som Rettens Embedsmænd (of-

ficiers of the court), og undertiden optræder en Sag-

fører i Staten New York som Dommer simpelthen i

Kraft af sin Stilling. Han kan saaledes foretage en

Separation. Et andet Eksempel er det saakaldte „refe-

rence**. Naar en Sag kommer for Retten, og begge

Parter ønsker en Afgørelse hurtigere end den. Dommeren

ellers er i Stand til at give den, kan Dommeren — naturligvis

med Parternes Samtykke — beskikke en

„referee", hvortil bruges en Sagfører, der ellers ikke

har noget med Sagen at gøre, til som Dommer at af-

høre Vidner, modtage Parternes Indlæg o. s. v. og derpaa

skriftlig afgive sin Mening om Sagen til den ordinære

Dommer. Den væsentligste Forskel paa denne

Retsforfølgning og den ordinære bestaar deri, at Sagen

ikke kommer for en Jury, men afgøres af Dommeren.

Denne ekstraordinære Rettergangsmaade er meget

almindelig ved Domstolene i New York, hvor Retslisterne

er i den Grad overfyldte, at en Sag, som drejer sig om

mere end $ 200, ikke kan blive inkamineret førend et

Par Aar efter at Sagen er paastævnet, hvis den ordinære

Retsforfølgning ønskes. Det er derfor let forstaacligt,

at mange enes om at begære en „referee" udnævnt.

Fischer-HaDsen: Prs AflMrOuL 9

More magazines by this user
Similar magazines