Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

130

Hans Vederlag, som i det mindste er $ 25 om Dagen,

maa Parterne betale.

Om det kollegiale Forhold mellem Sagførerne i

New York City er det bedst ikke at tale. I andre Byer,

f. Eks. Philadelphia, skal det være af en overordentlig

prisværdig Natur. Enhver større By har sin „barassociation",

der til en vis Grad repræsenterer Standen

og varetager dens Tarv. Der eksisterer ogsaa en Forening

fælles for alle Stater, kaldet The American Bar-

Association, men da den kun tæller omtrent 1600 Medlemmer

af de 110,000 Sagførere, som findes i de Forenede

Stater — skønt den har bestaaet siden 1878 —

synes den ikke at være meget tiltrækkende for Standen.

En egenlig Dommerstand kan næppe siges at

eksistere i Amerika. I næsten alle Stater vælges Dommerne

for en bestemt Tid af Folket ved de almindelige

politiske Valg, hvor hvert at Partierne opstiller Kandidater.

Dommerne udgaar fra Sagførerstanden, og naar Embeds-

tiden, som gennemsnitlig andrager 10 Aar, er udløben,

vender de som Regel atter tilbage for at genoptage deres

tidligere Praksis. Denne Omstændighed bevirker vistnok

mere end noget andet, at der i Almindelighed

hersker et udmærket kollegialt Forhold mellem Dommerne

og de praktiserende Sagførere, og at Dommerne

ikke som i visse andre Lande føler sig som højere,

ufejlbare Væsener. Men ikke desto mindre foregaar

Rettens Pleje med al ønskelig Værdighed, og det er kun

sjældent, at mindre passende Scener finder Sted mellem

Dommer og Sagfører, og sker der endelig noget i den

Retning, saa ender Sammenstødet hyppigt med en vittig,

mer eller mindre skarp Bemærkning fra den ene eller

begge Parter.

I Modsætning til de folkevalgte „Statsdommere" udnævnes

Unionens Dommere af Præsidenten med Senatets

Approbation, og de vælges paa Livstid.

More magazines by this user
Similar magazines