Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

132

Medens de fysiske Personer saaledes har de omtalte

Rettigheder, fordi Lovgivningen ikke foreskriver noget,

som indskrænker deres Frihed i saa Henseende,

forholder det sig helt anderledes med Aktieselskaberne

(the Corporations). Disse juridiske Personer skylder

Staten deres Tilværelse og har kun den Frihed og de

Rettigheder, som Lovgivningen udtrykkelig har tilstaaet

dem. Til Gengæld for de praktiske Fordele, Medlemmerne

af Aktieselskaber har fremfor Deltagerne i navngivne

Interessentskaber (partnerships), nemlig: begrænset

Ansvarlighed — de hæfter kun med deres indskudte

Kapital, o: Aktiekapitalen — , Kontinuitet af Selskabet

ingen Opløsning finder Sted ved et eller flere af Medlemmernes

Død — og Ret for hver af Deltagerne til at

overdrage sin Andel til en anden — uden at Samtykke

hertil behøves fra de andre Deltagere — , forlanger Lovgivningen,

at Stifterne skal være i Besiddelse af Egenskaber,

som ikke fordres hos Stifterne af navngivne

Interesseselskaber eller hos Enkeltmand, ligesom den

ogsaa foreskriver, at Staten skal have en vis Kontrol

over Selskabet, og at der skal erlægges en Afgift, dels

én Gang for alle, for at erholde Bevilling til Aktiesel-

skabets Oprettelse (incorporation fee), og dels aarligt

(annual franchise tax), beregnet af Aktiekapitalens Stør-

relse.

I Staten New York maa saaledes Stifterne af et

Aktieselskab for Handel eller Industri (et saadant Selskab

kaldes her „a business Corporation" i Modsætning

til en Bank-Assurance- eller Jærnbane-Korporation) alle

Værdi uden nogen som helst Afkortning for Prioritetsgæld

og rammer følgelig Brugerne (Lejerne), hvorimod

Skatten paa de rørlige Ejendele kun betales af disses

Værdi minus den Skatteyderen paahvilende Gæld.

I 1894 blev en Indkomstskat vedtaget af Kongressen —

2 pCt. af al Indtægt over $ 4000 — men de Forenede

Staters Højesteret erklærede denne Beskatningsmaade ulovlig,

som værende i Strid med Staternes Konstitution.

More magazines by this user
Similar magazines