Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

135

heder med Hensyn til Aktielovgivningen. Den staar gennemgaaende

paa et meget højt Udviklingstrin overalt i

Unionen, men desuagtet sker der mange Uregelmæssig-

heder — ja nu og da forsvinder endog Aktiekapitaler

paa en uforklarlig Maade og i en utrolig kort Tid,

særlig i Bjærgværks- og Petroleumskompagnier. I mange

af den Slags Kompagnier drives en skændig Misbrug af

Folks, navnlig Smaafolks Godtroenhed. Kæmpestore

Avertissementer forkynder et glimrende Guldfund eller

om rige Petroleumskilder, og uhyre Rigdomme stilles i

Udsigt til Folk, som vil købe Aktier i det i den An-

ledning stiftede Selskab, idet der samtidig forsikres, at

saadan Pengeanbringelse er i enhver Henseende lige saa

sikker som Sparekasseindskud. Intet Under derfor, at

mange forledes til at udtage af Sparekasserne de faa

Hundrede Dollars, de med Slid og Slæb og ved en

vidtdreven Økonomi har opsparet. Hyppigt anbefales

de endelig at købe uden Ophold, idet Selskabets fiskale

Agent stiller en Prisforhøjelse af Aktierne i Udsigt i den

nærmest kommende Tid. Ikke sjældent faar Køberne

straks Udbytte udbetalt, maanedsvis eller kvartalsvis;

men mange Gange er Glæden over denne „ypperlige**

Kapitalanbringelse kun stakket. En skøn Dag udebliver

den ellers saa regelmæssigt betalte Dividende, og Ak-

tiernes Kurs falder stærkt ned mod eller lige ned til

Nulpunktet. Ved en nærmere Undersøgelse af det vedkommende

Selskab viser det sig da mange Gange, at

det „store, righoldige" Guldleje eller de „vældige" Olie-

kilder kun eksisterede i Fantasien eller dog kun i

meget beskedne Forhold, eller at Dividenderne, som var

bleven udbetalt, slet ikke var fortjent ved Produktion

af Guld eller Petroleum, men simpelt hen var taget af

de Penge, som efterhaanden var indkommet ved Salg

af Aktier tilhørende Kompagniet (treasury stock). Sam-

tidig med Ophøret af Dividendeudbetalingen forsvinder

hyppigt baade Direktører og Kontor, og det eneste, som

de narrede Aktionærer har tilbage af Herligheden, er

More magazines by this user
Similar magazines