Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

136

et pænt udseende, men værdiløst Aktiebrev. Kriminel

Undersøgelse af en saadan Affære finder imidlertid kun

sjældent Sted, og endnu sjældnere opnaas de skyldiges

Domfældelse.

Af Aktieselskaber, som hver havde en Aktiekapital

af mindst $ 500,000, blev i Aaret 1900 stiftet saa mange,

at de samlede Aktiekapitaler beløb sig til 2590 Millioner

Dollars, og i Aaret 1899 var Tilgangen endog større,

nemlig 4207 Millioner Dollars.

Hvis alt, hvad der i den sidste Dekade er bleven

trykt i de Forenede Stater om de saakaldte „Trusts"

kunde bringes sammen i en Bunke, er der ingen Tvivl

om, at mere end én Oceandamper kunde blive fuldt

ladet med denne Literatur. Antallet af Smaaskrifter,

Avisartikler og Taler om dem er legio, og Antallet af

større Værker om det samme Æmne er heller ikke

ringe. Trust-Problemet har været et af de store Agi-

tationsnumre, et af de kraftige, elektriserende Slagord

i de sidste Valgkampagner, og ikke alene de to vigtigste

politiske Partier, Demokraterne og Republikanerne, men

ogsaa flere af de smaa politiske Partier har i deres

Valgprogrammer (the platforms) raabt „Vagt i Gevær"

overfor Trusterne. Republikanernes Valgprogram af 1900

indeholder saaledes følgende Udtalelser om dem: „Vi

„erkender Nødvendigheden af en ærlig Ko-operation af

„Kapital for at fremhjælpe nye Forretningsforhold og i

„Særdeleshed for at udvide vor hurtig voksende uden-

„ landske Forretning, men vi fordømmer alle Konspira-

„tioner og Kombinationer, der har til Hensigt at hæmme

„Handel og Vandel, skabe Monopoler, begrænse Produk-

„tionen, eller kontrollere Priser, og vi vil støtte Forslag

til Love, som virkningsfuldt kan forhindre alle saa-

„ danne Misbrug, beskytte og fremme Konkurrencen og

„sikre Producenter, Arbejdere og alle, som er beskæf-

More magazines by this user
Similar magazines