Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

138

Produktionen og baade undgaa en skadelig Konkurrence

mellem de deltagende Kompagnier og lettere bekæmpe

udenforstaaende Forretninger i den paagældende Forret-

ningsbranche. En saadan Organisation kaldtes en

„Trust", fordi Aktionærerne i de separate Selskaber

betroede, „trusted", deres Aktier til Fællesorganisationens

Bestyrelse, som kaldtes „the Trustee". Disse Organisa-

tioner blev imidlertid af Domstolene erklæret ulovlige.

Som Eksempler paa saadan dømte Trusts skal nævnes

Sukker-Trusten, Standard Oil-Trusten, Whisky-Trusten,

Biscuit-Trusten og Jærnrørs-Trusten. Men Domfældel-

serne havde dog langtfra den tilsigtede Virkning: at

tilintetgøre de stedfundne Sammenslutninger. Formen

blev kun forandret. En ny Korporation blev oprettet,

hvilken købte de enkelte Kompagniers Aktiver, og en

fuldkommen og uopløselig Sammensmæltning fandt saa-

ledes Sted. De smaa Kompagnier forsvandt derved al-

deles, og et nyt, mægtigt Kompagni fremstod, rede til

og fuldt rustet til ikke alene at optage Kampen med,

men endog til at knuse andre mindre stærke Forretninger

i den samme Branche. Skønt denne nye Type paa Kom-

binationer aldeles intet havde med „trust" at bestille,

idet netop Trust-Forholdet var elimineret, vedblev dog

Benævnelsen „Trust" at klæbe ved den, og det er altsaa

disse nye Organisationer, som nu populært kaldes Trusts.

Mange Forsøg paa at faa Domstolene til ogsaa at erklære

dem for ulovlige har været gjort, men disse Be-

stræbelser har hidtil været forgæves, naar undtages i

ganske enkelte Stater. Staten Texas er i saa Henseende

bekendt som „a regular trust-killer" (Trust-Dræber). Om

den vil vedblive at indtage denne fjendtlige Holdning over-

for Trusterne nu efter at utallige Aktieselskaber i det sidste

Aars Tid har set Dagens Lys dér som en Følge af Opdagelsen

af mange rige Petroleums-Kilder, vil Tiden

vise. Sandsynligheden er for, at den vil se med mildere

Øjne paa Trustbevægelsen, efter at dens egen Industri

har nødvendiggjort Oprettelsen af Korporationer for Til-

More magazines by this user
Similar magazines