Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

156

seende et af de højest udviklede Kirke-Samfund i

Amerika.

Paa det første Trin, hvor Talen endnu kun er om

Bestyrelsen af den enkelte bestemte Menighed, møder

man „the Elders", „the Deacons" og „the Trustees".

Det gaar ikke godt an at oversætte disse Benævnelser

eller Titler paa Dansk. „Oldermand" har siden Laugsvæsenets

Opløsning faaet en komisk Biklang, medens

„elders" er et Udtryk for stor Værdighed. Noget lignende

gælder om Ordene „Deacon" og „Degn"; hvis

man oversatte Holbergs Erasmus Montanus paa engelsk,

vilde det være aldeles umuligt at kalde Per Degn Peer

Deacon. Selv Ordet „Kirkeværge" svarer ikke rigtig

til „Trustees"; de sidstnævntes Hverv og Ansvar er

langt mere omfattende og betydeligt end den først-

nævntes.

Det er „the Elders", der i den presbyter ianske

Kirke forretter Alterets Sakramente, hvilket ikke sker

ved, at Kommunikanterne, saaledes som i den lutherske

Kirke, samler sig knælende for Alteret; Brødet og Vinen

bringes omkring i Stolene. Overhovedet ligger hele den

disciplinære Side af Kirketjenesten under „the Elders".

„The deacons" regulerer Præstens og Organistens Gager,

Korets Betaling, Reparationer paa Kirken o. s. v. „The

Trustees" endelig bestyrer Kirkens samlede Formue,

tager Bestemmelse om en afgaaende Præsts Pension og

foreslaar den nye Præst til Menighedens Afgørelse.

Saasnart man kommer udenfor den enkelte presby-

terianske Menighed med dens særskilte Sager og støder

paa Anliggender, der berører dens Forhold til andre

presbyterianske Menigheder, møder man „The Presbytery",

en Sammenslutning af Menigheder, der minder noget

om det danske Provsti eller Bispedømme.

Der kan være flere „Presbyter ies" i den samme

Stat. Disse Sammenslutninger repræsenteres af en Forsamling,

der bærer det samme Navn, og hvortil hver

enkelt Menighed sender sine Repræsentanter, Præster,