Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

„Tid efter anden mod Forsøg paa gennem deres Lov-

«givning at anmasse sig en uberettiget Indflydelse

„over os. Vi har mindet dem om Omstændighederne

.ved vor Udvandring hertil og Bosættelse her. Vi

^har appelleret til deres medfødte Retfærdighedsfølelse

„og Højsind, og vi har besvoret dem ved vor fælles

.Herkomsts Baand at misbillige disse Overgreb, som

„uundgaaeligt vilde forstyrre vore Forbindelser og

„Samkvemmet med os. Men de har været døve for

.Retfærdighedens og Blodets Røst. Vi maa derfor

„bøje os for den Nødvendighed, som fordrer vor Ad-

.skillelse, og vi betragter dem, som vi betragter den

„øvrige Menneskeslægt: Fjender i Krig, Venner i Fred.

„Hvorfor vi, Repræsentanter for de Forenede

„Stater af Amerika, forsamlede i almindelig Kongres,

„og kaldende Verdens højeste Dommer til Vidne paa

„Oprigtigheden af vore Hensigter, i Navnet af og med

„Bemyndigelse af disse Koloniers gode Folk højtidelig

„vitterliggør og erklærer, at disse forenede Kolonier

„er og med Rette bør være fri og uafhængige Stater;

„at de er løste fra alt Undersaatsforhold til den bri-

„ tiske Krone, og at al politisk Forbindelse mellem

dem og Storbritannien er og bør være aldeles opløst;

„og at de som fri og uafhængige Stater har fuldkom-

„men Magt til at erklære Krig, slutte Fred, indgaa

„Alliancer, oprette Handelsforbindelser og foretage alle

„andre Handlinger og Ting, hvortil uafhængige Stater

„er berettigede.**

I det følgende Aar gav Kongressen i „Articles of

Confederation and Perpetual Union" Sammenslutningen

mellem disse uafhængige Kolonier dens første lovmæs-

sige Udtryk, hvori det bestemt fremhæves, at den en-

kelte Stat forbeholder sig sin Suverænitet, sin Frihed,

sin Uafhængighed og overhovedet enhver Magt, Juris-

diktion og Ret, som ikke ved selve Konfederations-Akten

er udtrykkelig overgivet til de Forenede Stater forsam-

More magazines by this user
Similar magazines