Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

160

I Amerika stiller Forholdet sig lige omvendt. Vilj

den amerikanske Præst være sikker paa at beholde sit]

Embede, saa maa han figurlig talt knappe sin Frakkej

og klippe sit Haar efter Menighedens Mode. Der erj

naturligvis Undtagelser, men utallige er de ikke. En

amerikansk Præst, der har mellem ti og femten Tusind

Dollars om Aaret i Gage, maa helst undgaa Sammen-

ligningen mellem Kamelen, der skal gennem Naaleøjet,

og den rige Mand, der vil ind i Guds Rige, og maa

tage lidt varsomt paa Kristi Ord til den unge Mand,

der havde overholdt alle Lovens Bud: „Gaa og sælg

alt, hvad Du har. Tag saa dit Kors og følg mig."

Den amerikanske Præst drøfter ofte i sin Prædiken

aktuelle Æmner, og under en broget Valgkampagne

indeholder hans Prædiken saa godt som altid

mere eller mindre bestemt udprægede politiske Ele-

menter. Den Indflydelse, Præsten derved udøver, er

imidlertid ikke stor, undtagen i saadanne enkelte Til-

fælde, hvor stærk politisk Overbevisning gaar Haand i

Haand med mægtig Veltalenhed.

I Almindelighed bliver Præsten i en rig amerikansk

Menighed ganske vist betragtet og behandlet som en

Mand af fin og overlegen Dannelse, men tillige som

staaende i Menighedens Tjeneste. Man modtager ham

undertiden med en vis Nedladenhed, og det gaar ikke

an for ham at glemme, at han staar i et vist Athængigheds-Forhold

til Menigheden.

Ganske anderledes er hans Stilling i de fattige Menigheder

eller mellem de fattige i Menigheden. Her

betragtes han som Lyset i Mørket, som en Hjælp sendtj

fra Himlen, og hvad han siger, staar fast. Men det erj

et besværligt Arbejde, han her har, thi han maa ikke

alene opdrage og trøste sine fattige Sognebørn med sinj

Prædiken og give dem et godt Eksempel paa Forsagelse,!

han maa ogsaa skaffe dem pekuniær Hjælp, og kan hanj

ikke faa den hos andre, maa han selv være rede med]

sine egne Midler.

More magazines by this user
Similar magazines