Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

171

overfor hinanden dér, har det været nødvendigt at op-

rette særlige Skoler for Negerbornene; i disse Skoler

undervises for Tiden over 1,500,000. De nødvendige

Beløb til Skolernes Drift faas ved Ligning paa Ejendommene.

I intet Tilfælde har den federale Regering noget som

helst at gøre med Skolevæsenet, naar undtages de to

eksisterende militære Skoler, nemlig West Point Military

Academy i West Point, Staten New York, for Landkadetter,

og U. S. Naval Academy i Annapolis, Hoved-

staden i Maryland, for Søkadetter, hvilke Akademier er

nationale Institutioner.

Mere end 250 Aar er nu hengaaet, siden de første

Skoler oprettedes i Amerika. Det var i hine Dage, da

de Forenede Stater endnu var engelske Kolonier.

Puritanerne, der i 1630 nedsatte sig rundt om

Massachusetts-Bugten, New England, aabnede i 1635

deres første Skole, Latinskolen i Boston. Det var en

offentlig Skole, men den var udelukkende bestemt til at

forberede Eleverne til Universitetet, og (Jen var i tredive

Aar den eneste offentlige Skole i Boston. Andre Byer

fulgte Bostons Eksempel og oprettede „grammar schools",

i hvilke der først og fremmest undervistes i latinsk

Grammatik, men ogsaa i Læsning, Skrivning og Regning;

saaledes i Charlestown 1636, Dorchester og Newburg

i 1639, Salem i 1641, New Haven i 1639, Hartford

i 1642, Newport i 1640, Dedham i 1651, Ipswick i 1642.

Kolonisterne i Plymouth aabnede deres første olTcnt-

lige Skole i 1670, omtrent halvtredsindstyve Aar cfler,

at Pilgrims- Fædrene havde sat Fod paa amerikansk

Grund. De landede fra Skibet .Maynower" den 21.

December 1620 paa Plymouth -Klippen, der nu af

More magazines by this user
Similar magazines