Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

172

mange betragtes med stor Pietet. Det var en Latii

Skole eller „grammar school" efter det engelske Mønster]

Men i 1673 aabnede de en anden Skole efter hoUandsl

Mønster, i hvilken Børnene lærte at læse og skrive

deres Modersmaal.

Disse „grammar schools", hvis egentlige Formaal

som sagt var at forberede Drengene til Universitetet,

opretholdtes dels ved Skolepenge, som Elevernes Forældre

betalte, dels ved kommunale Bevillinger, og nu

og da ogsaa ved Gaver fra private Personer. De var

anlagte efter samme Plan som de atten grammar schools,

der oprettedes i England under Edward den Sjettes Regering.

Men først to Hundrede Aar efter at New Eng-

land var blevet koloniseret, og Kolonierne var i fuld

Gang, blev der i det gamle England, Moderlandet, taget

offentlige Forholdsregler for at give alle Børn den

første elementære Skole-Opdragelse; indtil da havde hele

denne Sag været overladt til de Velgørenheds-Skoler,

der stod i Forbindelse med Statskirken. Man vil saaledes

se, at det ikke var fra England, de amerikanske

Kolonister hentede deres Ideer om en Folkeskole.

For at faa Adgang til disse „grammar schools"

maatte en Dreng kunne stave, læse og skrive, og det

lærte han enten hjemme af sin Moder eller i private

Skoler, de saakaldte Jomfru-Skoler. Pigebørnene fik ogsaa

deres Skole-Opdragelse i private Skoler eller hjemme af

deres Moder, eller de fik slet ingen; i Begyndelsen var

der naturligvis mange Børn, som voksede op uden nogen

egentlig Skole-Uddannelse. Det varede imidlertid ikke

længe, inden den fri offentlige Skole udviklede sig fra

Grammar-Skolen, og til denne fik Pigerne naturligvis

lige Adgang med Drengene.

Skolemestrenes Stilling var i Begyndelsen meget be-

skeden, skønt der ikke synes at have været noget ved

den, der mindede om Per Degn i „Erasmus Montanus"

eller Skolemesteren i „Julestuen". Lærerens Gage var

knap. I Byen Dedham blev det i 1651 vedtaget, at

More magazines by this user
Similar magazines