Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

176 I

Nogle Aar før Englænderne begyndte at kolonisere

New England, havde Hollænderne oprettet en Handelsplads

paa Øen Manhattan i Hudsonflodens Munding.

Den bar Navnet New Amsterdam, det nuværende New

York, og Egnene deromkring, saa langt som den hollandske

Indflydelse gjorde sig gældende, var kaldet „New

Netherlands". Den satte og sikre Hollænder bragte med

sin Forretning tillige sin Kirke og sin Skole. I 1633

blev Adam Rolandsen sendt over for at tage Vare paa

Skolevæsenet i New Amsterdam, og i Ly af den reformerte

Kirke anlagde han en Skole, der eksivSterer endnu

under Navnet „The School of the Dutch Reformed

Church", og gør Fordring paa at være den ældste Skole

i de Forenede Stater.

Lignende hollandske Kolonial-Skoler oprettedes i

Albany 1650, i Fiatbush 1659, i Brooklyn 1661, medens

der i New Amsterdam i 1659 blev stiftet en Skole for

klassisk Opdragelse. Den blev underholdt dels ved

Skolepenge, dels ved Bidrag fra Byens Kasse. Men disse

hollandske Skoler vedblev at staa i meget nær Forbindelse

med den hollandske reformerte Kirke, medens

den engelske Skole paa amerikansk Jordbund lige fra

Begyndelsen var en Ting for sig.

Da England i 1664 erobrede de hollandske Be-

siddelser, var naturligvis den hollandske Skoles videre

Udvikling stanset. De engelske Guvernører stillede sig

uvenligt overfor den. De stansede flere Forsøg fra Hollændernes

Side paa at faa oprettet hollandske Borger-

skoler, bestyrede af Borgerne selv, hvorimod de anlagde

flere Skoler efter engelsk Mønster, og i 1754 stiftedes

„Kings College", det nuværende Columbia Universitet.

Det er rimeligt nok, at ogsaa religiøse Interesser gjorde

sig gældende hér, men nærmest var det dog vistnok

rent politiske Hensyn, der gjorde Udslaget. Den engelske

Guvernør anbefalede Oprettelsen af „Kings College"

ikke alene for Religionens Skyld, men ogsaa af god

Politik, for at stanse de republikanske Principer, „der

More magazines by this user
Similar magazines