Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

179

o. s. V., eller Eleverne nedskrev en Bog efter Lærernes

Diktat. Lidt efter lidt gik dog Katekismen og Salmebogen

ud af Brug ved Læseø\^elserne, og man fik Læse-

)Oger indført fra England, indrettede omtrent paa

samme Maade som de, der bruges nu til Dags. Derefter

fulgte saa i Tidernes Løb en Grammatik, en

Geografi og en Historie.

Disse Skoler stod fuldstændig under Kommune-

styrelsens Kontrol, og alle vigtigere Bestemmelser blev

tagne paa offentlige Møder, hvor enhver Borger havde

en Stemme. I Begyndelsen underholdtes Skolerne ved

Skolepenge, men det varede ikke længe, inden Undervis-

ningen blev fuldstændig fri og Adgang givet til ethvert

Barn uden Hensyn til Vilkaar eller Stand, ude paa Landet

ogsaa uden Hensyn til Køn.

Naturligvis havde disse Skoler fra første Færd af

et stærkt religiøst Præg over sig; der var Tider og

Steder, hvor overhovedet ingen kunde faa Sæde eller

Stemme i Kommunestyrelsen uden at være Medlem af

en Kirke. Men dette kan ikke forundre, naar man

husker paa, i hvilken Grad netop den lidenskabelig

religiøse Overbevisning dannede Kærnepunktet i hele

Puritanernes Karakter. Religionen gjorde dog ikke Belolkningen

blødagtig. Friluftslivet og den haarde Kamp

ior Tilværelsen kavde en saa god Virkning, at Washington

en Dag kunde udbryde: „Gud velsigne New Eng-

land for de Karle, det sender.** Det varede dog imidlertid

ikke længe, inden man forstod, at Kirken og Skolen

* r to forskellige Sider, rigtignok af den samme Sag,

men dog saa forskellige, at de maa betragtes og behandles

hver for sig. Og at Folkekirken ikke har tabt

herved, viser sig deraf, at den har vedligeholdt sin

Stilling og Anseelse i Samfundet til Trods for de mange

private Opdragelse-Institutioner, den nutildags har at

rivalisere med.

I de syv Aar, der forlab mellem Fredslutningen

rii

More magazines by this user
Similar magazines