Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

183

og de Forenede Staters Historie. Andre Udvidelser og

Modifikationer fremkom umærkeligt og ligesom af sig

selv i de større Byer, hvor de oprindelige Latinskoler,

i hvilke der var blevet undervist i Engelsk, saavelsom

i Latin, langsomt omformerer sig ved at komme i Be-

røring med de opvoksende amerikanske Friskoler. Disse

Latinskoler, Akademier og Seminarier, der hidtil væsentlig

havde tjent som en Forberedelse til Universitetet og

ofte var private Foretagender, udviklede sig i Løbet af

det nittende Aarhundrede til at danne et højere Trin i

det almindelige Opdragelses-System og blev til den

amerikanske Højskole eller Normalskole. Denne Højskole

er en Stats-Institution uden noget Forhold til den

private Foretagsomhed, uden nogen Forbindelse med

Kirken. Den staar ene og alene under Kommunens

Kontrol og giver sin Undervisning frit. Ganske vist

paatager den sig blandt andet ogsaa at forberede sine

Elever til Indtrædelse ved Universitetet, men dens egent-

lige Formaal er at give sine Elever en afrundet og til

en vis Grad afsluttet Udvikling, der gør dem til bedre

Borgere i et frit Samfund og bedre Arbejdere i en fri

Udviklings-Proces. Det er ikke Universitetet, der griber

nedad for at faa saa meget med som muligt, men

Folkeskolen, der griber opad for at naa saa højt som

muligt.

Et af de første Udslag af denne Bevægelse var

^Boston English High Schoor, stiftet i 1821 med George

Emerson som Forstander. Den havde paa sit Program

Engelsk, Fransk og Spansk, Mathematik og Fysik, Lo-

gik, Moral og Rhetorik samt Verdenshistorie.

I 1826 vedtog Massachusetts en Lov, der bestemte,

at enhver By, som havde 500 Familier, skulde anlægge

en engelsk Højskole, og at enhver By, der havde 4000

Indbyggere, skulde anlægge en klassisk Højskole. Loven

mødte adskillig Modstand og blev ophævet i 1840, men

den kom frem igen i 1848 og er forbleven i Kraft.

Oppositionen kom fra Privatskolerne, fra Akademier og

More magazines by this user
Similar magazines