Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

185

Skolens Ydelser skulde svare saa fuldstændigt som mu-

ligt til det praktiske Livs Krav, og han indrømmer, at

det netop er Vesten, der i saa Henseende har ført an:

„I hin yngre Verden har Traditionen mindre Vægt, naar

Talen er om den praktiske Ordning af et Undervisnings-

kursus, og Følgen har været, at det er den ikke klassiske

Højskole, der er trivedes bedst."

Det, som det her først og fremmest kommer an

paa, er, at Skolen er i Stand til at give, hvad Eleven

har Brug for, og for at naa dette Resultat er det nød-

vendigt at give Eleven stor Frihed i sit Valg. Professor

Hanus fortsætter: „Det er ikke nok, at Eleven kan

vælge mellem flere forskellige Kursus af Undervisning,

saaledes som nu enhver af de bedre Højskoler tilbyder

ham, men han maa have Ret til at gøre sit Valg inden-

for selve det Kursus, han har bestemt sig for. Det al-

mindelige Kursus, der ikke er beregnet paa at være en

Forbindelse for en eller anden bestemt Fag-Uddannelse,

bør være helt og holdent elektivt. Skolen skal ikke

blot give en almindelig Indledning til den Kultur og

aandelige Udvikling, som Nutiden fordrer, men den skal

for at fylde Fordringen, der stilles til den, give denne

almindelige Indledning, saaledes som den enkelte Elevs

Smag og Ævner fordrer den. Hvor mange Drenge er

ikke blevet gjort dumme derved, at de skulde lære den

latinske Grammatiks Deklination og Konjungation, medens

de ikke kunde faa lært Hestens og Hundens, Bø-

gens og Birkens Naturhistorie/

I hele Kolonialperioden og i et halvt Aarhundrede

efter den forsynedes Skolerne m^ Lærere fra Akademierne

og Seminarierne, det vil sige, med hvad man paa

Dansk vilde kalde: Studenter, der aldrig blev Kandi-

dater. Efter Krigen i 1812—15 sprang der imidlertid i

de store Handels- og Fabriks-Centrer en Mængde Skoler

op, i hvilke man behøvede Lærere, der var specielt uddannede

for denne Opgave.

Samuel R. Hall aabnede i 1823 en saadan Skole

More magazines by this user
Similar magazines