Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

186

for Skolelærere i Concord, New Hampshire, og den

blomstrede i 7 Aar. Han havde selv været Skolemester

hele sit Liv igennem og været det med Liv og Lyst.

I 1815 holdt han en Pogeskole i Maine, og her fandt

han paa at lade Eleverne skrive „engelsk Stil", det vil

sige samle og skriftlig fremsætte, hvad de vidste om et

vist givet Æmne. Det vakte en uhyre Forargelse og

megen Modstand, men han blev ved sit. I 1829 udgav

han en Bog: „Lectures on School-keeping", og i 1830

blev han Forstander for Lærerafdelingen i Phillips-

Andover Akademi og oprettede en privat Skolelærer-

Skole i Plymouth, New Hampshire.

Staten New York prøvede et Eksperiment 1830—44

ved at oprette et Lærer-Departement i alle sine Akademier

og tilstaa det en Statsunderstøttelse. Men Resultatet

svarede ikke til Forventningerne. Statsunderstøttelsen

var inddraget i 1844, men derpaa anvendt til Oprettelsen

af en Stats-Normalskole i Albany. Imidlertid var Idéen

om en Normalskole for Uddannelsen af Lærere bragt

frem i New England, og der lykkedes den.

„The American Journal of Education", et af de

første Blade af den Slags, var paabegyndt i Boston 1826,

og „The Massachusetts Common School Journal" fulgte

efter i 1839. I 1838 stiftedes „The Connecticut Common

School Journal", og imellem 1836 og 1840 udkom „The

New York Common School Assistant" o. s. v.

Et Selskab til den videre Udvikling af Folkeskolen

var stiftet i Connecticut i 1827; et andet i Pennsylvania

i 1828; et tredje i Ohio i 1829; „The American In-

stitute of Instruction" var stiftet i Massachusetss 1830,

og „The American Common School Society" i New York

1838.

Resultatet af denne opadgaaende Udviklingsproces i

det almindelige Skolesystem var, at det optog i sig

baade den offentlige Højskole og Statens Normalskole.

Den første Normalskole i de Forenede Stater var

aabnet i Lexington, Massachusetts, 1839. Derefter fulgte

More magazines by this user
Similar magazines