Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

UNIVERSITETERNE

Uet amerikanske Universitet er ikke en Fabrik,

hvor der fabrikeres Embedsmænd. For en saadan

Institution vilde der slet ingen Brug være i det amerikanske

Samfundsliv. Da alle betydeligere Stats-Embeder

besættes ved direkte Folkevalg, og kun for et bestemt

Tidsrum, vilde en Eksamensattest med en Opsummering

af de enkelte Karakterers Talværdi ingen

Betydning have. Det er den Anseelse og den Tillid,

Ansøgeren har erhvervet sig ved sin tidligere Virksomhed

i det praktiske Liv, som bliver det afgørende.

Skønt der nu ved mange Universiteter er Skoler,

som det er nødvendigt at gennemgaa for at faa Lov

til at praktisere som Sagfører, som Læge o. s. v., saa

ligger dog hele Institutionens Karakter deri, at den

danner et Mellemled mellem den elementære Folke-

dannelse og Videnskaben. At have erhvervet sig en

Universitets-Grad betyder derfor i Amerika ikke, at

man har faaet et Adgangskort til Embedsbanen, men

blot, at man har faaet en højere Dannelse; om denne

praktisk kan benyttes eller ej beroer paa Omstændig-

hederne.

Benævnelsen Universitet er imidlertid ofte stærkt

misbrugt i Amerika. Der er mange Opdragelses-

I

More magazines by this user
Similar magazines