Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

194

€t Raad af Værger, der selv vælger sine Medlemmer.

Columbia Universitet i New York er et Eksempel herpaa.

Der er imidlertid ét Punkt, hvor Forskellen mellem

de to Typer i Almindelzghed træder skarpt frem, nem-

lig i deres Bestyrelse. Universiteterne af den private

Type bestyres af et Værgeraad, „Trustees", der bestan-

digt fornj'^er sig selv; Universiteterne af den offentlige

Type bestyres af selve Statsregeringen.

Denne Statsbestyrelse foregaar nemlig ikke gennem

en Kultusminister. Amerika har ingen Kultusminister,

og i et Land, hvor Religionen er Individets, Kirken

Menighedens, Skolen Kommunens og Kunsten Publikums

Sag, behøves der heller ingen. Den Bestyrelse,

som Statsregeringen forsyner Universiteterne med, be-

staar simpelthen i, at der nedsættes en Komité af

Mænd, der har Interesse for og Forstand paa Sagen, de

saakaldte „Regents".

I Løbet af det sidste Aarhundrede har Universitets-

livet udviklet sig meget betydeligt i Amerika. Der er

flere Universiteter, og Universiteterne har flere Fakul-

teter i Teologi og Moral, Jura og Historie, Medicin og

Naturvidenskab o. s. v. Fakulteterne har faaet flere

Professorer og Professorerne flere Tilhørere. Forelæs-

ningerne er blevne rigere, og Fordringerne er stegne.

Man kunde føje til, at ogsaa Æresbevisningerne, Doktor-

Diplomerne, er blevne hyppigere, men da de ofte til-

deles blot som en Høflighedsbevisning, og da man véd,

at der engang etsteds var en obscur Undervisningsanstalt,

som solgte denne Vare uden at granske Kø-

berens Hjærte og Nyrer, men rigtignok ogsaa uden at

forlange nogen synderlig høj Betaling af ham, er det

bedst ikke at tale videre om den Sag. I Forbigaaende

kunde det dog maaske være værd at bemærke, at disse

Titler: A. B. (Bacheion of Arts) L. L. B. (Bacheion of

Laws), D. D. (Doctor Divinity) og D. L. L. (Doctor

Laws), aldrig bruges i Tiltale. Det vilde lyde lige saa

underligt at sige til en Amerikaner, der var D. D.

More magazines by this user
Similar magazines