Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

196

ved at æflægge den, thi den vækker naturligvis ikke

andet end Latter og Foragt. Hele Vesten vrimler af

den Slags Universiteter.

De fleste af disse Anstalter er grundlagte og opret-

holdte af private Mænd. Af Staten har de imidlertid

i Almindelighed modtaget den Grund, hvorpaa de

staar, udaf det Land, som Unionsregeringen ved Statens

Oprettelse satte til Side til Opdragelsesformaal. I Ve-

sten modtager Stats-Universiteterne tillige en Bevilling

fra Statens Skatkammer, aarlig fastsat af vedkommende

Stats lovgivende Forsamling. I nogle Stater faar saa-

ledes Universiteterne hvert Aar en Tusindedel af hver

Dollar, Staten ejer. De større Universiteter, saasom

Harvard, Yale, Columbia, Chicago, Cornell og Johns

Hopkins, er meget rige, og deres Rigdomme forøges be-

standigt ved Gaver fra forhenværende Studenter*).

Som ovenfor bemærket styres Statsuniversitetet i

Almindelighed af et Raad af „Regents", der sommetider

er ansat af Guvernøren eller af den lovgivende Forsamling

og sommetider valgt af selve Befolkningen,

medens de private Universiteter styres af et Raad af

„Trustees", der sommetider fornyer sig selv og sommetider

ansættes af et bestemt Kirkesamfund eller en

andre ydre Avtoritet. I Spidsen for den hele Institu-

tion staar en Præsident eller Rektor. Han er ofte

paa Embedsvegne Medlem af det Raad, der har den

*) Harvard ejer en Formue af omtrent 13,000,000 Dollars.

Columbia

Chicago

Cornell

Yale -----

13,000,000

8,000,000

7,000,000

5,000,000

Leland Strandfordje Universitet i Kalifornien har dog i

den sidste Tid overfløjet dem alle, idet Fru Jane L. Stanford

d. 9. Decbr. 1901 fuldbyrdede sin afdøde Mand, Leland

Stanfords testamentariske Ønske ved at overdrage

Universitetet som Ejendom $ 18,000,000 i første Klasses

Værdiparer samt faste Ejendomme af Værdi $ 12,000,000,

altsaa ialt $ 30.000,000.

More magazines by this user
Similar magazines