Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

9

Præsidenten vælges for fire Aar, og han kan ikke

afsættes uden ved „impeachment" o: Anklage, vedtaget

af Repræsentanthuset, og derpaa følgende Procedure for

og Domfældelse af Senatet under Forsæde af Justitiarius

i Unionens Højesteret. Til Domfældelse udkræves kva-

lificeret Majoritet: to Tredjedele af dedende Senatorer.

Kun én Gang i de Forenede Staters Historie har der

været anlagt en saadan „Rigsretssag" mod en Præsident,

nemlig i 1868 mod den daværende Præsident Andrew

Johnson, som imidlertid slap for at blive dømt, rigtignok

med Nød og næppe, idet der kun manglede én

Stemme i den betingede Majoritet; 35 Senatorer stemte

for Domfældelse, medens 19 Senatorer modsatte sig den.

„Rigsretten" kan kun dømme Præsidenten til Afskedigelse,

idet den alene tager Sigte paa Embedet; men

han kan endvidere dømmes af de almindelige Domstole

til almindelig Straf for den Forbrydelse, han maatte

have begaaet.

Konstitutionen er tavs med Hensyn til Spørgsmaalet

om en Præsident kan genvælges. Skønt det anses for

tilladt, gaar den almindelige Opfattelse ud paa, at

ingen bør opstilles til Valg, som to Gange har været

Præsident.

Præsidenten residerer i de Forenede Staters Hovedstad,

Washington — beliggende i Distriktet Colombia,

som er Staternes Fælleseje — , i „The Executive Mansion**,

til daglig Brug sædvanlig kaldet „det hvide Hus".

Det cr en ganske beskeden Bygning, opført i den i sin

Tid meget yndede saakaldte Kolonial-Stil, men Beliggenheden

er smuk og Udsigten over Potomac Floden hen-

rivende. Præsidenten har intet Hof, ingen Garde, ingen

Kammerherrer og ingen opvartende Kavallerer. Hans

Hustru kaldes „the first lady of the land", men hun

har ingen officiel Stilling, Rang eller Titel.

Præsidentens aarlige Gage er 50,000 Dollars. Sammenlignet

med, hvad en evropæisk Monark oppebærer

i Apanage, er denne Gage unægtelig ringe, thi baade

More magazines by this user
Similar magazines