Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

199

Eks. Præsidenterne — , læser man, at vedkommende

som ung for en vis Tid ernærede sig ved at holde

Skole eller give Undervisning.

Der har i de senere Aar vist sig en bestandig vok-

sende Lyst i velhavende Familier til at sende deres

Senner til Universiteterne, ganske uden Hensyn til, hvad

deres Stilling maatte blive senere i Livet, ene og alene

for den hejere og friere Udvikling, Universitetsdan-

nelsen giver dem. De kommer, naar de er atten eller

nitten Aar, og gaar igen efter et fire Aars Kursus, enten

for at træde ind i en bestemt Skole eller bestemt Fakultet

for at blive Præst, Læge, Jurist, eller for at gaa

direkte over i det praktiske Liv. Men under deres Op-

hold ved Universitetet eller senere bliver de aldrig

præsenteret i Selskabslivet som ^Student N. N**. Det

er ikke blot Huen, der mangler, men ogsaa Titlen.

Oprindeligt var der en vis Ensartethed ved Under-

visningen ved de forskellige amerikanske Universiteter,

baade med Hensyn til Omfang og Metode. Derved

blev det Skik og Brug mellem de amerikanske Stu-

denter, ligesom det jo er mellem de tyske, at gaa fra

det ene Universitet til det andet, hvad enten Bevæggrunden

nu var, at vedkommende blev tvunget dertil

af ydre Omstændigheder eller Celte sig tiltrukket at

en Lærers store Ry. Efterhaanden som Universiteterne

voksede i Antal, blev Forskellem dem dog for stor, og

man blev nødt til at stille visse Iktingelscr for Ad-

gang.

Nogle Universiteter sikre sig i saa Henseende ved

en Adgangseksamen, svarende til den danske Eksamen

Artium. Andre lader sig neje med en Attest, udstedt

af visse Skoler, hvis Undervisning de kender og arner

for tilstrækkelig, hvilket igen viser, at der egentlig tiel

ingen Studentereksamen eksisterer her i Amerika. Ved

Harvard er en Trediedel af de studerende kommen fra de

ofTentlige Skoler, Borgerskolerne, og Forholdet er endna

More magazines by this user
Similar magazines