Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

200 n

større ved andre Universiteter. Michigan Universitet

har ligefrem sat sig i et systematisk Forhold til de

offentlige Skoler, og Stats-Universitetet i Kalifornien ud-

øver en Slags Inspektion over de offentlige Skoler og giver

Eleverne derfra Adgang paa Grundlag af et simpelt

Testimonium.

I Østen bliver dog Sønnerne af velstaaende Fa-

milier i Almindelighed underviste i private Instituter^

en Art Opdragelsesanstalter, der i de senere Aar har

udviklet sig meget betydeligt, og man søger nu — som

det synes, uden at støde paa store Vanskeligheder —

at ligeliggøre disse Skolers Virksomhed saaledes, at

Universiteterne ikke behøver at afholde nogen Ind-

trædelseseksamen, men simpelthen kan lade sig nøje

med et Testimonium fra vedkommende Skole. Der

blev i Fjor nedsat et College Entrance Examination Board

for Midter-Staterne og Maryland, der skulde undersøge,

hvorledes Sagen i saa Henseende stod og hvad

der kunde gøres for dens Fremme, Resultatet blev nu

ingenlunde det, at der i alle Skoler læses f. Eks. af

græske og latinske Forfattere i lige stor Mængde, hvilket

jo heller ikke behøves, men vel at f. Eks. Kend-

skabet til Cicero eller Homer, eller hvad der overhovedet

læstes, overalt var lige vidtgaaende og lige

levende. For Universiteterne vilde det være en stor

Lettelse, om disse Indtrædelses-Eksaminer kunde bortfalde.

Samtidig er en Forandring foregaaet i selve Undervisningsmetoden.

Denne bestod tidligere i en simpel

Katekisation, Spørgsmaal og Svar, men har nu antaget

den almindelige Form af Forelæsninger, „Recitations",

en løjerlig Betegnelse for et Foredrag, der blot vil

belære.

Efter et fireaarigt Kursus faar Studenten sin Grad,

hvilket for saa vidt svarer til det danske Udtryk at

tage sin Embedseksamen, som det betegner Afslutningen

paa hans akademiske Karriere. Denne Grad — B. A.

(Bacheion of Arts), M. A. (Magister artium) o. s. v. er

More magazines by this user
Similar magazines