Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

207

Lejligheder for Studenter. Deres egentlige Formaal er

dog hverken Velgorenhed eller Selskabelighed, men

personlig Udvikling gennem fri og udviklende Omgang.

Mange af de amerikanske Universiteter, navnlig de

mindre, er, som bemærket, anlagte af bestemte Kirkesamfund,

Metodister, Baptister, Kongregationalister, Episcopale.

Protestanter osv. og bærer Præget deraf. Men

med Undtagelse af de romersk-katolske Universiteter

tages der ikke synderligt Hensyn hertil i Valget af

Professorer — undtagen naturligvis naar Talen er om

det teologiske Fakultet — og slet intet ved Optagelse af

Studenter. Naar et Universitet repræsenterer en be-

stemt religies Retning, felger det af sig selv, at de fleste

af dets Studenter tilhorer denne Retning, men der geres

ingen Vanskeligheder ved at optage Studenter, der felger

en anden Retning, og der geres intet Forseg paa at

omvende dem.

Harvard var oprindelig unitarisk, men der er nu,

som ovenfor bemærket, Trinitarianere mellem Profes-

sorerne i dets teologiske Fakultet. Yale har altid været

kongregationalistisk og har altid en Præst af dette

Trossamfund til Præsident og ti andre mellem sine

Værger. Brown Universitet er baptistisk, Princeton

presbyteriansk osv. Men til alle disse Universiteter har

Studenterne Adgang, uden at der geres dem noget

Spergsmaal angaaende deres Trosbekendelse; der er

virkelig Religonsfrihed i Amerika.

Dog skorter det ingenlunde paa Sans for det

religieses Betydning. Ved alle de ældre og ligeledet

ved de fleste yngre Universiteter flndes der Kapeller,

hvor der holdes fuld Gudstjeneste hver Sendag og An-

dagt hver Morgen. Man ger sig her Umage for at fast-

holde det almc^'n-rcligtese uden at komme ind paa det,

der har foranlediget en Udvikling af forskellige Sekter

eller Gudstjenesten bliver, da dette dog i Længden ikke

lader sig gere, afvekslende forrettet af I^ræstcr, der

tilherer forskellige Kirkesamfund. Til Gengæld venter

More magazines by this user
Similar magazines