Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

10

hans Myndighed og hans Ansvar er betydelig større end

nogen Monarks.

Hvis Præsidenten dør eller bliver afsat, træder

Vice-Præsidenten straks ind i hans Plads og overtager

Embedet. Han vælges samtidigt med og paa samme

Maade som Præsidenten; men i Almindelighed er hans

Stilling uden synderlig Betydning. Hans eneste offi-

cielle Funktion bestaar i at præsidere over Senatet, og

han har ingen Stemmeret, undtagen naar Stemmerne er

ligelig delte.

Præsidenten er endvidere Øverstkommanderende over

de Forenede Staters Hær og Flaade og ligeledes over

de enkelte Staters Milits, naar denne indkaldes til Tje-

neste for selve de Forenede Stater. Han afslutter Trak-

tater med fremmede Magter, dog ikke uden først at

have hørt Senatets Mening og opnaaet dets Samtykke,

hvilket i dette Tilfælde ikke kan gives ved simpel

Stemmeflerhed, men kun naar de to Tredjedele af

Senatorerne stemmer derfor. Han udnævner Gesandter,

Konsuler, Højesteretsdommere og alle andre højere

Unions-Embedsmænd, dog ligeledes kun med Senatets

Samtykke. Han har en udstrakt Benaadningsret, men

kun overfor saadanne Forbrydere, som har forbrudt sig

mod selve Unionslovene. Denne Forret kan han dog

ikke benytte, hvor Domfældelse er sket paa Grundlag

af det foran omtalte „impeachment", hvilken kan be-

sluttes, foruden mod Præsidenten og Vicepræsidenten,

mod alle civile Embedsmænd. Det er kun i „Rigsrets-

sag" mod selve Præsidenten, at Justitiarius i Højesteret

skal præsidere, men i alle Tilfælde udkræves den samme

betingede Majoritet for Domfældelse, ligesom Straften

ved den nævnte politiske Domstol kun kan blive Em-

bedsfortabelse.

Endelig kan Præsidenten sammenkalde ekstraordinære

Kongresser, og enhver Lov eller Beslutning af

Kongressen kan han nægte at stadfæste; dog har han

kun suspensiv Vetoret, idet Kongressen, naar den for-

More magazines by this user
Similar magazines