Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

215

rigtignok Sprogforskerne, at med denne Koloni i Indiana

Ordet ^socialism** ind i det amerikanske Om-

- -^sp^og. Med Ordet fulgte naturligvis Begrebet, men

Brook Farm havde ikkedestom indre intet socialistisk

Den var et Barn af New Englands Transcen-

iiie og ikke andet.

For et Øjeblik saa det unægteligt ud, som om den

hele Institution stod i Begreb med at forvandle sig til

en Slags Opdragelsesanstalt; Forældre satte Pris paa at

kunne sende deres Børn derhen, men i det store og

hele blev den sit Program tro. „Vi vil nok være rige,"

siges der, „men den Kigdom, som tælles op paa Bordet

i blanke Guldmenter, bryder vi os ikke om. Hvad vi

tragter efter, er den Rigdom, som bestaar i alle sjæle-

lige Ævners frie og fulde Udvikling**. Ret mærkeligt er

det ogsaa, at enkelte, f. Eks. Nathaniel Ha^lborne, der

havde været et aktivt Medlem af Brook Farm, i deres

senere Forfatter-Virksomhed ikke viste det mindste Spor

af Berøringen, medens andre, f. Eks. Emerson og selv

Longfellow, skønt de personligt ikke havde noget med

Brook Farm at gøre, dog alligevel bærer umiskendelige

Mærker af denne Institutions Tilværelse. Der er vist Sygdomme,

som man aldrig bliver fuldkomment af med

uden ved at gennemgaa dem.

Dette havde imidlertid Nathaniel Hawthorne, 1804

— 1864, og det er unægtelig ikke med nænsomme

Fingre, han tager paa denne Institution; han betegner

den som en „Illusion, en Maskerade, et forlorent Arcadia,

i hvilket Menneskene brugte de Aar, de havde

at leve og arbejde i, til at spille Komedie.*

Hawthorne var født i Salem, Massachusetts, paa

den store, nationale Festdag »Fourth of July". Hans

Fader var Skibskaptajn, men døde nogle Aar senere af

gal Feber i Sydamerika, og derefter trak hans Moder

sig tilbage fra Verden og levede saa ensomt og indesluttet,

at han forst som voksen saa den Kvinde, han

senere æ^'tede, Sophia Peabody, skønt de som Børn

More magazines by this user
Similar magazines