Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

217

land Transcendentalism*, meget skarpt hos RalphWaldo

Fnierson, 1803—1882; man kunde nsesten fristes til at

Ittf^ne ham som dens Inkarnation.

Han var fodt i Boston og nedstammede fra en lang

Hække af Præster, tilhørende den unitarianske Kon-

fession, og han blev opdraget ved Harvard Universitet.

Hans Fader dede tidligt, og Familiens Kaar blev saa

knaj)pe, at han og hans Broder kun havde én Overfrakke,

som de maatte enes om at hjælpe sig med.

Det tog han imidlertid meget roligt, som et simpelt

Livsvilkaar, der maa bæres og bruges efler bedste Ævne,

men dog altid saaledes, at man ikke bliver sjæleligt og

aandeligt afhængigt af det; og ganske paa samme

Maade tog han disse Forhold senere, da han blev en

rig Mand : det var Grunden, man stod paa, og den maatte

som saadan behandles med Omsigt, men det var ikke

Sagen selv, ikke det man levede for. Han var en flink

Student, navnlig i Latin og Græsk, men tiltrak sig ingen

synderlig Opmærksomhed. Man vidste om ham, at han

vilde være Digter, og det blev han jo paa en vis Maade

ogsaa, skent hans Vers rigtignok næsten altid ger

Indtryk af at være sammentalte paa Fingrene.

Ian begyndte sin Karriere som Præst ved .Second

i.iiurch" i Boston, 1820, og asgtede Ellen Louise

Tucher. Hun var svagelig og døde et Par Aar

efter. I 1832 nedlagde han sit Embede, fordi, som

han oflenligt erklærede, han ikke bett ^ den

hellige Nadver som et Sakramente og fi) il

More magazines by this user
Similar magazines