Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

222

opholde Livet. Ogsaa denne Gang traadte hans Adop-

tivfader til, løste ham ud af alle Vanskeligheder og anbragte

ham paa Officers-Skolen i West Point. Men

Disciplin og Reglementer laa ikke for en ung Mand,

der allerede tilstod for sig selv og andre, at „der var

intet, der i den Grad bragte hele hans Indre i Oprør

som den Tanke, at han ikke var det mest begavede

Menneske, der for Øjeblikket levede". Han forlod

Akademiet.

Derefter begyndte han sit forunderligt rastløse og

omflakkende literære Liv som Medarbejder og Udgiver

af mange forskellige Magaziner; det var den Gang

Magazin-Literaturens Ungdomsdage. Men samtidig, dels

i Magazinerne, dels selvstændigt, udkom hans Digte, af

hvilke adskillige gjorde et dybt Indtryk, og hans Fortællinger,

af hvilke de fleste blev læste med spændt

Opmærksomhed. Efter hans Hustrus Død i 1847 saa

det ud, som om han hurtigt faldt sammen, og naar

han sagde om sin sidste Bog, „Eureka, a Prose-Poem",

at den vilde vende op og ned paa alt, hvad Verden

havde af fysisk og metafysisk Videnskab, saa gik dette

rigtignok ikke i Opfyldelse. Tværtimod, det varede over

tyve Aar, inden nogen tænkte paa at sætte en Minde-

sten paa hans Grav.

Det, der karakteriserer Edgar Poe, saavel hans

Digte som hans Fortællinger, „The råven" ikke mindre

end „Menders of the Rue Morgue", er en brændende,

om end ikke just flammende Fantasi, forbunden med

en Analyse, der selv i Ubetydeligheder gaar lige til det

inderste. Nu er der vel næppe nogen, som vil falde

paa heri at finde et Udslag af selve den amerikanske

National-Karakter. Tværtimod, Edgar Poe stod for sin

Samtid og staar endnu den Dag i Dag som et Særsyn

i den amerikanske Literatur. Alligevel har han dog i

Walt Whitman, 1819 — 1892, en Fælle, der ligner ham

uden paa nogen Maade at have efterlignet ham.

More magazines by this user
Similar magazines