Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

227

og det lærte Sennen da ogsaa. Men i sin Opvækst til-

bragte han sin meste Tid med at strejfe omkring i

Mark og Skov, til Lands og til Vands ior at samle Dyr

og Planter til Agossiz. Et Par Aar tilbragte han i

Huset hos Emerson, der holdt meget af ham. Han gik

igennem Harvard Universitet og tog sin Grad; men Videnskaben

interesserede ham lige saa lidt som Hverdags-

livet i Almindelighed. I 1845 trak han sig helt tilbage

og levede i stille Ensomhed. I Walden ejede Emerson

et lille Stykke Land, som han forærede ham, og her

byggede han sig med egen Haand en lille Hytte, der

kostede en Snes Dollars, og naar han ved Markarbejde

om Sommeren havde tjent en halv Snes, strakte det til.

Saadanne Sager som Kaffe, The, Sukker, Mælk, fersk

Kad o. s. V. brugte han ikke, og Omgang med andre

Mennesker undgik han.

I 1849 udgav han „a week on the Concord and

Merrimac rivers** og i 1854 „Walden**, men de tiltrak sig

ingen synderlig Opmærksomhed. Ved sin Død efterlod han

sig imidlertid, foruden højst værdifulde naturhistoriske

Samlinger, store Masser af Manuskript, og hvad der er

blevet udgivet deraf, „Excursions in lield and forest**,

«The Maine woods**, „Early spring in Massachusetts **

o. s. V., er ikke blot blevet læst, men har vakt betydelig

Interesse. Hans Iagttagelser er korrekte og udtømmende,

og hans Slutninger, skønt sære og sommetider

lidt kunstlede, slaar ofte stærkt. Der var et Fund

af Lyrik i den Mand, hvilende paa et Underlag af

stor og ubønhørlig Alvor, der ikke let fejler sin Virk-

ning.

En skarp Kontrast til Thoreau — og der var da

heller ingen love lost mellem de to Mænd — danner

James Russell Lowell, 1819—1891.

Han var født i Lowell, Massachusetts, der var opkaldt

efter en af hans F'orfædrc, og hvor hans Fader

var Præst. Han var opdraget ved Harvard Universitet,

15*

More magazines by this user
Similar magazines