Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

234

Institution og er ikke underkastet noget som helst Op-

syn eller Kontrol af det offentlige. Omsætningen besørges

udelukkende af dens Medlemmer — the brokers —

og disses Medhjælpere. Medlemsantallet er 1099, hvilket

næppe vil blive torøget i en nær Fremtid. Den eneste

Maade, hvorpaa nogen nu kan vente at blive optaget

som Medlem — erhverve etde (a seat), som det

hedder — er derfor ved at købe et af de eksisterende

der enten af et Medlem, som ønsker at trække sig

tilbage, eller af et Medlems Døds- eller Fallitbo. Prisen

paa etde retter sig naturligvis meget efter „Tiderne".

I de sidste Aar, hvor Børsomsætningen er tiltaget enormt,

er Prisen ogsaa gaaet betydelig op, nemlig fra omkring

$ 40—50,000 til $ 70—80,000, altsaa til over Vi Million

Kroner. Desuden maa der betales et Optagelsesgebyr til

selve Børsen af $ 1000. Det er derfor en Selvfølge, at

kun meget velhavende Folk kan blive brokers (Mæglere)

ved New York Stock Exchange. For at blive Medlem

maa vedkommende være fuldmyndig (21 Aar) og Borger

i de Forenede Stater. Et Sæde kan kun blive over-

draget, naar to Tredjedele af Børsens „Committee of

Admission" samtykker deri, og dette Samtykke vil ikke

blive givet, førend Komitéen har forsikret sig om An-

søgerens Hæderlighed og Intelligens. Men naturligvis

kan det ikke undgaas, at et sort Faar nu og da slipper

ind i Pengetemplet. I Almindelighed tager det dog

ikke lang Tid, førend det bliver udjaget fra disse yderst

respektable Enemærker. Den styrende Komité har i

saa Henseende temmelig omfattende Myndighed. Da

der ved ethvert Medlems Død skal udbetales til hans

Bo eller Arvinger $ 10,000 — hvilket Beløb tilveje-

bringes ved at paaligne hvert Medlem et Bidrag af $ 10

for hvert Dødsfald — , saa fordres der tillige af Ansøgeren,

at han skal være i Besiddelse af et godt Helbred.

Skønt Handlerne, som Mæglerne indgaar paa

Børsen, er mundtlige og ofte afsluttes i allerstørste Hast

More magazines by this user
Similar magazines