Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

235

og tilsyneladende under grænseløs Tummel og Forvirring,

opfylder de dem altid med den strængeste Sam-

vittighedsfuldhed.

Udadtil har disse Mæglere Ord for at være gavmilde,

yderst liberale og alt andet end smaalige, og

de plejer som Regel at nyde Livet i fulde Drag, deltagende

i al Slags Sport og rede til at give Penge ud

ved alle mulige Lejligheder. Standen rekrutteres i alt

væsentligt med Sønner af rige New Yorkerfamilier.

Nogle af Mæglerne er Medlemmer af Bankhuse,

andre opererer paa Børsen for egen Regning — de saa-

kaldte ^room traders*", hvoraf igen en Del kaldes

„scalpers", hvis Operationer gaar ud paa at købe eller

sælge til den udbudte Pris, i Forventning om at blive

i Stand til i Løbet af Dagen at sælge lidt dyrere, hvad

de har købt, eller at indkøbe lidt billigere, hvad de har

solgt. I Almindelighed afslutter en saadan „scalper** sine

Engagementer den samme Dag, han har indgaaet dem,

og gaar hjem rigere eller fattigere end Dagen forud, men

uden løbende Forpligtelser, for atter den næste Dag at

tage fat. Disse „scalpers" er rede til naar som helst

at handle i og at betale for et hvilket som helst Beløb

af Aktier, som maatte blive udbudt paa Børsen, og de

danner derfor et meget vigtigt Element i Wall Street.

Under Panik-Tider virker de som Bølgebryderne for

financielle Kriser. De fleste af „the brøkers"' Virksomhed

bestaar imidlertid i at drive Forretninger, be-

staaende i Køb og Salg af Aktier og Obligationer for

deres Kunders Regning, og hyppigst begrænser de

deres Virksomhed til saadanne Kommissionsforretninger

alene.

Da en saadan Kommissionsforretning, naar den er

af nogenlunde Størrelse, udkræver en større Driftskapi-

tal end den, Enkeltmand sædvanligvis er i Besiddelse

af, plejer Mæglerne at drive den i Interessentskab med

én eller flere Deltagere, hvis samlede Indskud udgør

passende Driftskapital, og hvis samlede Formuer sikrer

More magazines by this user
Similar magazines