Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

240

store Tavler med Rubriker for hver af de mest aktive

Aktiepapirer, og paa disse Tavler angives saa Priserne

paa de afsluttede Transaktioner, efterhaanden som „the

ticker" melder dem. Paa nogenlunde travle Dage ar-

bejder „the ticker" uafbrudt under hele Børstiden, og

unge Mennesker er travlt beskæftigede med at markere

de nye Kurser paa Tavlen, foran hvilken de af Kun-

derne, som hver Dag besøger „Wall Street", sidder for

at iagttage de vekslende Kursforandringer. Disse Kunder

holdes paa den Maade a jour med Begivenhederne og

Stemningen paa Børsen og sættes i Stand til paa ethvert

Tidspunkt at benytte den herskende Situation ved at

give Ordrer, som straks telefoneres til Mægler-Husets

Repræsentant paa Børsen. Paa den samme Tavle markeres

ogsaa Priserne paa Hvede, Majs, Havre, Fedt og

Flæsk efterhaanden som de telegrafisk gennem „the

ticker" kommer fra Chicago-Børsen (Chicago Board of

Tråde); ligeledes Priserne paa Bomuld fra Bomuldsbørsen

i New York.

Som Regel forlanger Mægleren, at Spekulanten ind-

betaler et Beløb til Sikkerhed for Risikoen, der løbes

ved Ordrens Udførelse. Dette Beløb, som kaldes „Margin",

andrager gerne 10 pCt., eller dog i det mindste 5 pCt.,

af de købte eller solgte Aktiers Paalydende. Naar det

er et Køb, der er foretaget, eller, som det hedder i

Wall Street Jargonen, Spekulanten er gaaet „long" af

et Papir, o: spekulerer i en Opgang, saa maa vedkommende

Mægler, som oplyst, betale Købesummen den

næste Dag, imod at erholde Papirerne af den Mægler,

der har solgt dem. Er Papiret et saadant, i hvilket be-

tydelig Omsætning finder Sted daglig, kan han i Almindelighed

faa 80 pCt. af Markedsprisen til Laans i

Bankerne, og han maa altsaa selv forstrække Kunden

med omkring 10 pCt. af Købesummen. Hvis det er et

spekulativt Salg, der er foretaget, eller, som det hedder,

Spekulanten er gaaet „short" af Markedet, hvilket vil

sige, at han har solgt et Papir uden at have det og

More magazines by this user
Similar magazines