Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

245

Spekulanten købt, og „the ticker** melder saa megen

Fald i Prisen, at Marginen er udtømt, saa ophører Engagementet,

Spekulanten bliver, som det hedder, „wiped

out", og han har tabt den indbetalte Margin. Hvis han

kun indbetaler 1 pCt, kan han muligvis blive „wiped

ouf i Løbet af nogle Sekunder. Den ubønhørlige ,ti-

cker**, der melder Kursnedgangen, afgør Engagementets,

eller, om man vil, Væddemaalets Skæbne.

Bucket shop-Forretningen var for nogle Aar siden

en særdeles profitabel Forretning for Indehaverne,

og den var ganske overordentlig udbredt over hele

Amerika. Men i de sidste 4— 5 Aar er mange af disse

Forretninger bukket under ved Tidernes Ugunst. Sagen

er nemlig den, at det store Publikum er mest tilbøjeligt

til at spekulere a la hausse. Under opadgaaende Kon-

junkturer er derfor Publikum i Almindelighed den vindende

Part, og Indehaveren af bucket shop-Forret-

ningen, der jo tager den anden Ende af Spekulationen,

maa følgelig tabe. Da nu Aktier gennemgaaende er

gaaet op i de senere Aar, har bucket shop-Forretnin-

ningerne maattet „bløde" til Publikum, og de fleste af

disse Forretninger, der kun var baseret paa ringe Driftskapital,

har derfor maattet „lukke". Her i New York

Stat — saavelsom i de fleste andre Stater — er den

Slags Forretninger forbudt ved Lovgivningen, og Politiet

har nu og da foretaget en Razzia imod dem,

hvilken Forfølgning ogsaa har foraarsaget, at mange af

dem er forsvundne fra Wall Street.

I det foregaaende er omtalt de uhyre Omsætninger,

som finder Sted paa de to Fondsbørser i New York, og

som i 1901 beløb sig til henved 115,000,000,000 Kr.,

eller noget nær 400 Millioner i Gennemsnit dagligt.

Det er let forstaaeligt, at Deltagelsen i di.s.se spekulative

Forretninger maa være temmelig almindelig, for at en

saa kolossal Omsætning kan opnaas, og at lieretningcrne

om de mange Formuer, som virkelig tjenes ved denne

Spekulation, saavel som om de endnu talrigere For-

More magazines by this user
Similar magazines