Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

248

Navn Miller (Møller) averterede en Dag i New York

Herald, at hans nøje Kendskab til Markedet og hans

indgaaende Forbindelser med de ledende Folk i Wall

Street satte ham istand til at spekulere med saa stor

Fordel, at han med Lethed kunde betale enhver Ind-

skyder 10 pCt ugentlig i Udbytte af de Penge, som de

maatte betro ham, hvilken Gevinst prompte vilde blive

tilsendt Deltagerne. 520 pro Cent aarligt var jo et

meget fristende Tilbud, og Indskudene begyndte. Hver

Uge blev Udbyttet meget rigtigt tilsendt Deltagerne, og

Folk fik derved Beviser i Hænde for, at Systemet

virkelig arbejdede som lovet. I Virkeligheden var det

naturligvis ikke noget Udbytte af en Gevinst, som ud-

betaltes, thi de indskudte Penge blev aldeles ikke anvendt

til Spekulationer. „Udbyttet" betaltes ved Hjælp

af de nye Indskud, som gjordes. Disse ugentlige „Udbytte"

-Betalinger havde samme Virkning, som den en

Sten foraarsager, naar den kastes ud i en stille Sø.

Det rygtedes ude omkring, og fra at have nogle faa

Medarbejdere i et lille Lokale maatte Hr. Møller efter

et Par Ugers Forretning leje et helt Hus og antage en

Hærskare af Assistenter. Pengebreve strømmede ind

fra hele Landet i et umaadeligt Antal, og Folk stod

taalmodigt opstillet i lange Rækker for at indskyde

deres Spareskillinger i dette „lukrative" Foretagende. Et

Par Maaneder varede Svindelen — saa brast den stærkt

opsvulmede Ballon, og det viste sig, at Hr. Møller kun

var Straamanden i dette kolossale Bedrageri, at den

egentlige Ophavsmand og Leder af Foretagendet var

flygtet til Tyskland med en hel Sæk fuld af Penge, og

at de faa Hundrede Tusinde, som han „generøst" havde

ladet blive tilbage, var bleven anbragt paa forskellige,

mer eller mindre mystiske Måader, saa at der intet var

tilbage til de utallige Indskydere. Det lykkedes dog

senere at faa fat paa det meste af den tilbageladte

Kapital, saa at Kreditorerne alligevel fik en ringe Divi-