Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

258

Nationalgarden er en Institution af stor Vigtighed

for den Stat, til hvilken den hører, idet det er den

eneste Militærstyrke, som Staten kan paakalde i Til-

fælde af indre Forstyrrelser, og det tør paastaas, at

Uroligheder ved Strejker vilde finde Sted meget hyppigere

og antage en ganske anderledes alvorlig Karakter

end Tilfældet nu er, hvis ikke Nationalgarden forebyggede

dem.

Ogsaa for Unionen er Nationalgarden af megen

Vigtighed, idet den i Krigstilfælde yder et meget stort

Kontingent af frivillige, der vel at mærke allerede har

faaet militær Uddannelse. Dette paaskønner Unionen

ogsaa, thi den betaler aarlig en Million Dollars til

Hjælp til Nationalgardens Ekvipering og Uddannelse.

Dette Bidrag fordeles mellem de enkelte Stater i Forhold

til Antallet af Senatorer og Repræsentanter, idet

dog ingen Stat kan deltage i Bevillingen, med mindre

den har 100 uniformerede Nationalgardister for hvert

Kongresmedlem.

De Mænd, hvoraf Nationalgarden bestaar, er som

Regel intelligente, velopdragne og besjælede af varm

Fædrelandskærlighed. Den højeste Orden og Disciplin

hersker blandt dem, og de faar en god militær Ud-

dannelse. Som Regel staar de i stor Yndest hos Be-

folkningen.

Alle Staternes og Territoriernes Nationalgarder havde

ved Udgangen af 1901 en Styrke af 952 Officerer,

111,641 Infanterister, 5574 Kavallerister og 5842 Ar-

tillerister, og den hele avtoriserede Styrke androg ialt

187,204 Mand. De enkelte Stater bevilgede i 1901 ialt

$ 3,286,407 til Bestridelse af Udgifterne ved deres Nationalgarder.

Antallet af Mænd, pligtige til at gøre Militstjeneste,

androg ved Udgangen af 1901 10,880,707 — et imponerende

Tal, men da Reservemilitsen ikke siden Krigen

i 1812 har havt anden Organisation end paa Papiret,

vil Tallet næppe imponere nogen krigsførende Magt.

More magazines by this user
Similar magazines