Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

261

sigt at passe paa, at den ikke fraraner det Friheden**,

og i 1784 vedtog Delegerede fra Ny England en Reso-

lution, som erklærede, at ^staaende Arméer i Fredstid

er uforenelige med Principerne for en republikansk

Regering, farlig for et frit Folks Frihed og bliver i

Almindelighed benyttet til Despotismens Indførelse**.

Paa den anden Side har saa fremragende Mænd som

Georg Washington, John Calhoun, Krigsminister fra

1817 til 1825, og mange andre advaret Folket mod al

for stor Ligegyldighed overfor et saa vigtigt Spergsmaal

og har indtrængende tilraadet i Fredstid at forberede

sig paa Krig og ikke lade det hele vente, indtil

Krigen begynder. En Lære, som vistnok alle nu er

enig om, men som det har kostet det amerikanske

Folk uhyre meget, baade af Menneskeliv og Penge, at

tilegne sig. Og alligevel følger det endnu ikke denne

Lære. Saa længe Krigen staar paa, sidder Militær-

væsenet i Højsædet; alt er man villig til at ofre for at

vinde Sejrsglorien; men ikke saa snart er Krigen forbi,

saa fordunster de krigerske Tanker, og Politiken og

Tilbedelsen af „the almighty dollar" kommer atter i

første Række. Man gør gældende og undskylder sig

med, at de Forenede Stater er saaledes beliggende, at

de ikke er udsat for en øjeblikkelig Invasion af en stor

Krigsmagt, og at det derfor ikke er nødvendigt at holde

en stor Hær paa Benene. Men vi har i de sidste Par

Aar set, hvorledes England i en forbavsende kort Tid

har været i Stand til at kaste en uhyre Hær med alt

nødvendigt Krigsmateriel ind i et saa fjærntliggende

Land som Transvaal, og en saadan Bedrift burde

mane Amerika til alvorlig Eftertanke. De Forenede

Stater har ved sine vidunderlige Fremskridt paa Handelens

og Industriens Omraade umulig kunnet undgaa

at opvække E^vropas Misundelse, og derfra og til

aabenbar Fjendskab er der i Virkeligheden ikke saa

overmaade langt. Det er naturligvis ikke nødvendigt

More magazines by this user
Similar magazines