Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

262

at bringe den staaende Hær op paa Højde med de evropæiske

Magters, idet vor fjærne Beliggenhed altid vil

være os til stor Nytte, men den bør forøges saaledes, at

Misforholdet ikke bliver saa skrigende som det er for

Tiden.

Man tør haabe, at Krigskunst og ikke Politik —

særlig ikke Partipolitik — i Fremtiden vil faa Lov til

at lede i dette vigtige Spørgsmaal, saa at vi ikke —

saaledes som Tilfældet var i den sidste Krig — staar

uforberedte, naar Krigsluren næste Gang gjalder over

Landet, men at vi da maa have en Hær, værdig en saa

rig, mægtig og livskraftig Nation som den amerikanske.

Skønt Antallet af Officerer i den n

regulære Armé i

Forhold til Landets Størrelse og Rigdom er latterligt

ringe, er dog Antallet af Personer, som bærer Tittel

af General, Oberst, Major, Kaptain o. s. v. legio. Det

er Krigene, som er Skyld heri. Under og umiddelbart

efter Borgerkrigen blev disse Titler givet til en stor

Mængde Mennesker, som havde deltaget — mer eller

mindre — i Krigen. I Nordstaterne blev der i 1865

udnævnt 2136 Generaler, hvoraf kun 736 blev virkelige

Generaler, der fik Gage som saadanne saalænge

Krigen varede, medens Resten, 1400, kun fik litlen som

en Belønning for Tapperhed eller anden god Tjeneste

under Krigen. Senere hen, baade under og efter Krigen,

blev dette store Tal yderligere forøget. I Sydstaterne

rasede Titelepidemien endnu hæftigere. De titulære

Generaler dannede en hel Hær, og det følger af sig

selv, at de ringere Titler, som Oberst, Major, Kaptain

o. s. V., blev udstrøet i et langt større Antal. Talemaaden

„saa talrig som Oberster i Kentucky" er fuld

More magazines by this user
Similar magazines