Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

263

kommen betegnende for denne mærkelige Massepro-

duktion.

Efter Krigen vendte alle disse betitlede Krigere til-

bage til det civile Livs Sysler, og vi finder dem i alle

mulige Livsstillinger — Bankierer, Journalister, Landmænd,

Købmænd, Sagførere, Hotelværter, Værtshusholdere

o. s. V. o s. V.; allevegne grasserede de med

deres martialske Skilt. Altid blev de tiltalt og omtalt

som General, Oberst etc; undertiden kunde det lyde

rigtig pænt og passe rigtig godt, men sommetider latter-

liggjorde Titlen Stillingen og sommetider var det Stil-

lingen, som latterliggjorde Titlen. — Selvfølgelig er en

Mængde af disse Krigsmænd nu vandret tilden store

Brigade" ; men en ikke ringe Del er endnu ilive og til

dem er bleven føjet en Del nye, men ganske vist ikke

mange, som den spansk-amerikanske Krig har skabt.

Vi har tillige en anden Fabrik for militære Titler:

Guvernørerne i de 45 Stater omgiver sig med en „mili-

tær" Stab af „Æresoberster", i Almindelighed i et Antal

af otte. Disse Mænd tages tra det civile Liv, hyppigst

iblandt Politikerne, og de mangler som Regel fuldstændig

militær Opdragelse. Naturligvis gælder Titlen som

Oberst kun saalænge den paagældende virkelig er

Medlem af Guvernørens Stab, men ikke destomindre

plejer den — mærkeligt nok! — haardnakket at klæbe

ved Personen for bestandig. Da Guvernøren i Alminde-

lighed kun vælges paa 2 Aar og sjældent genvælges, og

da den nye Guvernør næsten altid udnævner nye „Æres-

oberster", vil det forstaas, at der efterhaanden er bleven

bragt til Eksistens et anseligt Antal af disse titulære

Oberster, som forøvrigt i daglig Tale kaldes for „Papir-

oberster".

Foruden ved de omtalte militære Titler betaler

Landet sin Taknemmelighedsgæld med en Ælresmedaille,

etderstegn, hvoraf Bæreren burde have Grund til at

være stolt, thi ifølge Loven, der indstiftede den, raaa

More magazines by this user
Similar magazines