Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

264

den kun uddeles til saadanne Personer, som har udført

en Bedrift med Fare for eget Liv. I den spansk-amerikanske

Krig blev kun meget faa uddelt, idet man i de

senere Aar meget samvittighedsfuldt har holdt sig inden-

for Lovens Forskrifter, men i og efter Borgerkrigen

foregik Uddelingen af disse Medailler en gros, og intet

Hensyn blev taget til de lovbestemte Kvalifikationer. I

Medaille-Regnen var et Regiment fra Maine særlig hel-

digt. Dette Regiment — det 22. Maine Infanteri-Regiment

— bivouakerede paa Arlington Højene lige Syd

for Hovedstaden Washington i Juni 1863, paa hvilken

Tid Tjenestetiden for de fleste af Regimentets Mandskab

var ved at udløbe. Da det just paa den Tid saa ud

som om det skulde lykkes Sydstaternes berømte General,

Robert E. Lee, at trænge ind i den nærliggende

Pennsylvania Stat, var det særdeles ønskeligt, at Mand-

skabet endnu en kort Tid forblev i Tjenesten, og Præsi-

dent Lincoln udlovede derfor Æresmedaillen til alle,

som vilde forblive i Trøjen. I særlig høj Kurs har

Medaillen næppe staaet blandt Mandskabet, thi 560

Mand foretrak at aflevere Vaaben og Uniform og gaa

hjem til deres kære Maine, og kun 300 blev tilbage.

De fik saa allesammen Medaillen, omendskønt ingen at

dem tidligere havde været i Kamp og heller ikke kom,

thi nogle faa Dage derefter stod Slaget ved Gettysburg,

i hvilket de ikke deltog, men ved hvilket Nordstaternes

Tropper vandt en saa glimrende, om end frygtelig dyr-

købt, Sejr, at det ikke længer var nødvendigt at beholde

de 300 i Tjenesten.

En af disse Æresmedailler blev givet til Cornelius

Vanderbilt, fordi han forærede Regeringen et Dampskib.

En særdeles prisværdig Handling, men næppe nogen vil

kalde det en Heltedaad. En anden Medaille blev givet

til en kvindelig Militærlæge, Marry Walker, som gjorde

sig bekendt ved at bære Mandsklæder. Det paastaas,

at hun ikke fik Medaillen for denne Daad. Den offi-

cielle Aarsag angaves at være: „Tjenester udvist i Kri-

More magazines by this user
Similar magazines