Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

HENRIK CAVLING

FRA AMERIKA

Af Pressens Dom:

I—IL

16 Kr., eleg. indb. 22 Kr.

Berl. Tidende. Amerika er samtidig let og vanskelig for en Forfatter

at skildre. Let, fordi der kun behøves en ringe Grad af Opfindsombi«! for

at gengive, hvad Alt, som Tanken ejer, i Forvejen er opfundet, og Tmosk«l%t,

fordi Fantasien hurtig tager Flugt, aegget og drevet fremad af de ftorstilede

Omgivelser til alle Sider, saa Billedet bliver en Virkelighedsskildriof

mere eller mindre Qernt.

Efler de foreliggende Hefter, synes Hr. Cavling heldigt at ville

løse den satte Opgave. Meningen er jo ingenlunde med tør S^oodskab

at fordybe sig i Talstørrelser, at rubricere eller skematisere, mao i UrUpy

underholdende Form at gengive Indtryk og Stemninger fra det firemmMe

Land, hvis Rigdom er saa stor og uendelig, ikke blot i DoUarena Skik*

kelse. Et hurtigt Øje og en flink Fen er Alt, hvad der behøves for, at

Bogen bliver, hvad den skal være, hurtige Øjehliksfotografler der, naar

de samles og ordnes med Smag, breder Amerika som et broget, intereseant

og let overskueligt Kort ud for Tilskueren.

Man faar Indtryk af, at dette vil lykkes, naar man gennembladar

de alt udkomne Hefter, der i Teksten ere forsynede med et rigt Bfllød-

stof. ,Fra Amerika" er i hvert Fald en underholdende Bog, der for-

tæller om Meget, og oplyser om Adskilligt.

Den bekendte Kritiker, Daniel KUham Dodge (Professor

i Literatur ved Chicago Universitet), skriver om

Cavlings Amerika følgende i „Americana Germanica** (Vol.

II Nr. 4, Pag. 80):

Som en behagelig Modsætning til forsk. Forfii. Ukorrektheder i Opfattelsen

af vort Fødeland kan nævnes Cavlings Bog .Amerika*. HoTødkilden

til denne Forfatters Viden om amerikanske Solder og InatitatiOQør

er, snurrigt nok ingen ringere end Præsident OroTer QeTeland. for

fatteren viser sig paa hver Side i sin Bog at være Joamalist, og

journalistisk Dristighed har han interviewet Møod i De forønødø SUtør

fra Politibetjente i Chicago til Landets Prsnideot I det bvidø B«ø HM^d«

tog Cleveland ham og gav ham følgende Raad og Anvisiiiogør (ForftUtmoø

Avdiens hos Præsidenten gengives), og Cavling bar ikke blot fUgt diøø

Raad. Han har overlegent brugt sine Øjne og Øren, og ban bør raødtort

sig med uangribelige Forfatteres Værker, som han nømør, Og bfor bøB

ikke har kunnet modstaa Fristelsen til at drage Slntniøgør øUørSøaiBiDligninger

mellem Forholdene i Amerika og Evropa, bar bøn, MØ fMl wi

ser ikke gjort sig skyldig i en falsk Paastand. Eokoltø FiJHøføløør ' '

i hans Bog, men Flertallet af dem er Skrivefirfl, øom møøøkø øoddø ikfldøø

en daarlig Korrektur. I Sammenligning med bøkøodlø fraiMkø ForbHøfif

More magazines by this user
Similar magazines